LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam

248 256 0
  • Loading ...
Loading...
1/248 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ********** LÊ THỊ THU HÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ********** LÊ THỊ THU HÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán Phân tích) Mã số: 62.34.30.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Xuân Tiên PGS TS Đinh Trọng Hanh Hà nội - 2011 v-1 MỤC LỤC Trang phụ bìa ii Lời cam đoan iii Lời cảm ơn iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng, sơ đồ MỞ ĐẦU v vii CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH 1.1 Kiểm toán nội công ty tài 1.1.1 Khái quát công ty tài 1.1.2 Khái niệm, chất, nguyên tắc tổ chức hoạt động kiểm toán nội công ty tài 1.1.3 Loại hình kiểm toán kiểm toán nội công ty tài 1.2 Tổ chức kiểm toán nội công ty tài 17 26 29 1.2.1 Nội dung tổ chức kiểm toán nội công ty tài 29 1.2.2 Tổ chức hoạt động kiểm toán nội công ty tài 33 1.2.3 Tổ chức máy kiểm toán nội công ty tài 52 1.3 Kinh nghiệm quốc tế tổ chức kiểm toán nội tổ chức tín dụng 61 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế tổ chức kiểm toán nội tổ chức tín dụng 61 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quốc tế rút cho Việt Nam 67 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM 70 2.1 Đặc điểm chung công ty tài Việt Nam với tổ chức kiểm toán nội 70 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty tài Việt Nam 70 2.1.2 Hoạt động công ty tài Việt Nam 73 2.1.3 Đặc điểm công ty tài Việt Nam ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán nội 2.2 Tình hình tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 2.2.1 Tổ chức hoạt động kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 76 88 91 v-2 2.2.2 Tổ chức máy kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 115 2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 120 2.3.1 Những kết đạt hạn chế tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 120 127 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM 136 3.1 Sự cần thiết phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 136 3.1.1 Định hướng phát triển tổ chức tín dụng Việt Nam với hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội 136 3.1.2 Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 139 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 140 3.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 143 3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nội 143 3.2.2 Đổi phương pháp tiếp cận kiểm toán sở định hướng rủi ro 146 3.2.3 Hoàn thiện qui trình phương pháp kỹ thuật kiểm toán nội 157 3.2.4 Mở rộng loại hình, phạm vi kiểm toán 165 3.2.5 Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán nội 173 3.2.6 Hoàn thiện tổ chức máy kiểm toán nội 175 3.2.7 Phát triển nguồn nhân lực kiểm toán nội 177 3.3 Kiến nghị thực giải pháp hoàn thiện đổi công tác kiểm toán nội công ty tài Việt Nam 180 3.3.1 Đối với quan nhà nước 180 3.3.2 Đối với công ty tài Việt Nam 181 3.3.3 Đối với tổ chức nghề nghiệp 183 KẾT LUẬN 186 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ viii v-3 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC x vi - DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ (Tiếng Việt) BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban giám đốc BKS Ban kiểm soát CTTC Công ty tài COSO Hội đồng tổ chức tài trợ Committee of Sponsoring Ủy ban gian lận báo Organizations of the Commission cáo tài on Fraudulent Financial Reporting HĐQT Hội đồng quản trị HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội IFAC Liên đoàn kế toán quốc tế Viết đầy đủ (Tiếng Anh) International Federation of Accounting Committee IIA Viện Kiểm toán viên nội KTNB Kiểm toán nội KTĐL Kiểm toán độc lập KTNN Kiểm toán nhà nước KT, KSNB Kiểm tra, kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên KTVNB Kiểm toán viên nội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SOA Đạo luật Sabanes – Oxley TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc UBKT Ủy ban kiểm toán Institute of Internal Auditor Sabanes – Oxley Act vii - DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Danh mục bảng Bảng số Tên bảng Bảng 2.1 Vốn điều lệ tổng tài sản công ty tài Việt Nam đến ngày 31.12.2009 Bảng 2.2 76 Các công ty tài Việt Nam thành lập phận KTNB tính đến ngày 31/12/2009 Bảng 2.8 75 Kết hoạt động kinh doanh – Lợi nhuận trước thuế công ty tài Việt Nam năm 2009 Bảng 2.7 74 Cơ cấu tài sản công ty tài Việt Nam qua năm gần Bảng 2.6 72 Cơ cấu nguồn vốn công ty tài Việt Nam qua năm gần Bảng 2.5 72 Phân loại công ty tài Việt Nam theo số chi nhánh đến ngày 31.12.2009 Bảng 2.4 71 Phân loại công ty tài Việt Nam theo số nhân viên đến ngày 31.12.2009 Bảng 2.3 Trang 88 Phân loại công ty tài Việt Nam thành lập chưa thành lập KTNB theo số lượng cán bộ, nhân viên 89 Bảng 2.9 Kế hoạch kiểm toán nội Công ty tài Xi măng (Trích) 95 Bảng 2.10 Mẫu kế hoạch kiểm toán 97 Bảng 2.11 Mẫu chương trình kiểm toán báo cáo tài (Trích) 99 Bảng 2.12 Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội (Trích) 101 Bảng 2.13 Chương trình kiểm toán khoản cho vay khách hàng (Trích) 105 Bảng 2.14 Mẫu hồ sơ kiểm toán 109 Bảng 2.15 Mẫu báo cáo kiểm toán 112 Bảng 2.16 Tổng hợp kết kiểm toán nội Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí từ năm 2007 đến năm 2009 122 Bảng 3.1 Minh họa bảng chấm điểm rủi ro 149 Bảng 3.2 Minh họa bảng kế hoạch nhân - thời gian 152 vii - Bảng 3.3 Bảng đánh giá ảnh hưởng khả rủi ro 154 Bảng 3.4 Minh họa thủ tục kiểm toán nghiệp vụ tín dụng 155 Bảng 3.5 Minh họa hồ sơ rủi ro công ty tài 156 Bảng 3.6 Minh họa tiêu đánh giá kết hoạt động 169 Danh mục sơ đồ Sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Vị trí kiểm toán nội tổ chức 32 Sơ đồ 1.2 Mô hình tổ chức kiểm toán nội tập trung 53 Sơ đồ 1.3 Mô hình tổ chức kiểm toán nội phân tán 54 Sơ đồ 1.4 Mô hình tổ chức kiểm toán nội kết hợp 55 Sơ đồ 2.1 Mẫu qui trình kiểm toán nội 96 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức công ty tài cổ phần 116 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ cấu tổ chức công ty tài 100% vốn tập đoàn 116 Sơ đồ 3.1 Ma trận kiểm toán nội 144 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Kiểm toán nội (KTNB) chức đánh giá độc lập hoạt động khác tổ chức trợ giúp tổ chức Trên giới, KTNB có bước phát triển mạnh mẽ trở thành hoạt động mang tính chuyên nghiệp Tại quốc gia phát triển, KTNB tổ chức hầu hết doanh nghiệp có qui mô lớn với nhiều mô hình đa dạng Hoạt động phận trợ giúp đắc lực cho nhà quản lý, đảm bảo độ tin cậy thông tin mà đánh giá tính kinh tế, tính hiệu hiệu hoạt động chức khác KTNB đời mang tính khách quan đáp ứng nhu cầu quản lý điều kiện kinh doanh có nhiều thay đổi KTNB tổ chức nhiều doanh nghiệp Việt Nam có qui mô lớn, có tổ chức tín dụng (TCTD) Bước đầu KTNB có đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý hoạt động kiểm soát nói chung TCTD, có hoạt động công ty tài (CTTC) Việt Nam Trong thời gian qua, số CTTC hoạt động hiệu quả, có tỷ lệ sinh lời cao Tuy nhiên, số CTTC có tính trạng hoạt động không hiệu Là loại hình doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tài – tín dụng, vốn lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động CTTC cần kiểm soát chặt chẽ Tuy nhiên, thời gian qua, KTNB chưa triển khai đầy đủ vận hành hữu hiệu CTTC Các nội dung kiểm toán tổ chức máy hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, chưa đáp ứng đầy đủ vai trò quản trị doanh nghiệp Xuất phát từ thực tế trên, Tác giả lựa chọn Đề tài: “Tổ chức kiểm toán nội công ty tài Việt Nam” Tổng quan nghiên cứu kiểm toán nội Trên giới Việt Nam, có nhiều nghiên cứu nhiều tác giả khía cạnh lĩnh vực khác KTNB Hai số tác giả tiếng KTNB giới Victor Z Brink – giám đốc phụ trách nghiên cứu IIA, Lawrence B Sawyer – chủ tịch Ủy ban nghiên cứu Viện Kiểm toán viên nội (IIA) Tác phẩm Modern Internal Auditing đời năm 1942 Victor Brink coi hai kiện đánh dấu đời nghề KTNB chuyên nghiệp Trong tác phẩm này, Brink thay đổi quan điểm phổ biến trước KTNB chủ yếu thực kiểm tra kế toán hỗ trợ cho kiểm toán viên (KTV) bên Thay vào đó, ông cho vai trò quan trọng nhiều KTNB hỗ trợ cho nhà quản lý đơn vị Trong tác phẩm mình, Sawyer, 2003, ed Brink, ed., 1999, tác giả phân tích định nghĩa KTNB IIA đưa năm 1999, nhấn mạnh vai trò KTNB quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng thay đổi công nghệ thông tin tới kiểm toán viên nội (KTVNB) Các tác phẩm đề cập đến thay đổi trọng tâm KTNB, từ việc tập trung vào kiểm toán tài kiểm toán tuân thủ sang kiểm toán hoạt động Cùng với hai nhà nghiên cứu trên, tác giả có nhiều nghiên cứu đáng ý thời gian gần Robert Moeller Moeller người hợp tác với Victor Brink xuất Modern Internal Auditing, ed., 1999 Sau đó, Moeller tiếp bước Victor Brink, hai tác phẩm Brink’s Modern Internal Auditing, ed., 2005, Brink’s Modern Internal Auditing – A Common Body of Knowledge, ed., 2009 Brink’s Modern Internal Auditing, ed., đời năm 2005 giai đoạn KTNB đối mặt với nhiều trọng trách mới, sau số vụ scandal lớn mà tiêu biểu phá sản Enron Arthur Andersen, theo sau đời Đạo luật Sarbanes – Oxley (SOA) Mỹ Một điểm tác phẩm hướng dẫn cho KTNB thực đánh giá kiểm soát nội theo yêu cầu Điều 404 Đạo luật SOA Lần tái nhấn mạnh ý nghĩa việc hiểu đánh giá rủi ro KTNB, mối quan hệ KTNB ủy ban kiểm toán (UBKT) Trong Brink’s Modern Internal Auditing, ed., 2009, Moeller tổng kết vấn đề quan trọng mà KTVNB chuyên nghiệp cần biết để thực thành công kiểm toán, vấn đề quan trọng mà công ty cần biết để thành lập phận KTNB hoạt động có hiệu Các nội dung tác phẩm Moeller bao gồm hiểu biết hệ thống kiểm soát nội x - 31 - Kiểm tra việc hạch toán kế toán, quản lý trái phiếu, phát hành trái phiếu, toán lãi trái phiếu, toán gốc trái phiếu, mua lại trái phiếu; - Kiểm tra việc toán hộ lãi trái phiếu; - Kiểm tra việc lựa chọn phương thức trả lãi đến hạn kỳ phiếu theo quy định hành: Lãi kỳ phiếu đến hạn khách hàng không đến lĩnh ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ SDFC giữ hộ, không nhập gốc không trả lãi d) Kiểm tra việc toán gốc, lãi trường hợp đặc biệt: - Trường hợp khách hàng toán sổ, thẻ, chứng tiền gửi, kỳ phiếu… chuyển nhượng, uỷ quyền, mất, lĩnh thừa kế cần sâu xem xét cứ, chứng pháp lý để khẳng định sổ, thẻ, chứng tiền gửi, kỳ phiếu… toán xếp vào trường hợp toán đặc biệt, đồng thời xem xét bước để thực trường hợp toán - Chú ý chứng tiền gửi sổ tiết kiệm báo mất, toán cần kiểm tra xem có văn báo khách hàng thời điểm hay không e) Kiểm tra việc quản lý ấn chỉ: - Kiểm tra sổ giao nhận sổ, thẻ tiết kiệm trắng hàng ngày Việc bảo quản thẻ trắng, theo dõi thẻ hỏng, - Đối chiếu số lượng thẻ trắng tồn thực tế với số lượng sổ sách thời điểm kiểm tra - Kiểm tra việc kiểm kê thẻ trắng cuối tháng thông qua biên kiểm kê lưu giữ Kiểm tra nghiệp vụ uỷ thác quản lý vốn, huy động vốn từ tổ chức tín dụng: - Kiểm tra hồ sơ pháp lý tổ chức, đối tượng tham gia uỷ thác quản lý vốn (đối chiếu với danh mục phòng Nguồn vốn ban hành loại khách hàng: tổ chức tín dụng, cá nhân, doanh nghiệp…) - Kiểm tra, đối chiếu khớp thông tin khách hàng hồ sơ pháp lý, hồ sơ cá nhân kê khai Hợp đồng uỷ thác quản lý vốn - Kiểm tra việc rút vốn uỷ thác trước hạn: lãi suất (phù hợp với khung quy định SDFC thời kỳ), tỷ giá VNĐ/ngoại tệ (làm quy đổi, hạch toán) - Kiểm tra việc tính toán toán tiền gốc, lãi cho khách hàng - Kiểm tra việc ký Hợp đồng uỷ thác quản lý vốn, Hợp đồng tiền gửi có với thẩm quyền phân cấp hạn mức huy động vốn hay chưa x - 32 - Kiểm tra, đối chiếu việc toán lãi, tiền gốc với lịch phụ lục Hợp đồng uỷ thác quản lý vốn ký SDFC với khách hàng Những thay đổi thời gian phải bảo đảm khớp với hồ sơ cấu lại việc toán gốc, lãi - Kiểm tra việc toán gốc, lãi trường hợp khách hàng mất, chuyển nhượng, lĩnh thừa kế… Hợp đồng uỷ thác quản lý vốn: cần xem xét lại chứng pháp lý để khẳng định quyền hưởng tiền gốc, lãi lại thuộc tổ chức, cá nhân có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ chứng minh hợp pháp - Kiểm tra kết thúc Hợp đồng Uỷ thác quản lý vốn: có Biên lý Hợp đồng với đầy đủ chữ ký bên, hồ sơ khác có liên quan đến việc xác nhận SDFC khách hàng hoàn thành quyền, nghĩa vụ mình… (Nguồn: Công ty Tài Cổ phần Sông Đà, 2009) x - 33 Phụ lục 2.7 Bản mô tả công việc cho kiểm toán nội Tổng công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (Trích) Chức danh công việc TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Đơn vị Kiểm toán nội Trách nhiệm - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm vụ giao; - Đọc, hiểu, tuân thủ qui trình, qui chế, qui định nghiệp vụ qui định khác… có liên quan đến công việc - Tuân thủ nội qui lao động, qui định, qui chế Tổng công ty - Định kỳ báo cáo tình hình thực công việc lên cấp trực tiếp - Báo cáo phát vấn đề yếu kém, tồn tại, sai phạm hệ thống kiểm tra, kiểm soát Bộ máy điều hành - Thực bảo mật tài liệu, thông tin theo qui định Nhà nước, NHNN Tổng công ty Quyền hạn - Đề xuất với lãnh đạo Tổng Công ty biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ giao - Giao việc đánh giá thực công việc cho cán KTNB - Đề xuất việc đánh giá, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thử thách CBCNV KTNB; - Có quyền yêu cầu đơn vị liên quan cung cấp thông tin phạm vi phê duyệt phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo chức nhiệm vụ KTNB - Đề nghị trưng tập người phận khác Tổng công ty tham gia KNB cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập KTNB 5.Ngạch lương Theo định Tổng công ty Mối quan hệ - Báo cáo tới: Trưởng Ban Kiểm soát thành viên BKS phân công trực tiếp quản lý - Uỷ quyền cho: Phó trưởng Kiểm toán nội kiểm toán viên x - 34 Tóm tắt công việc chức Điều hành hoạt động chung KTNB, nâng cao hiệu hoạt động KTNB, đảm bảo phát kịp thời yếu tồn tại, sai phạm hệ thống kiểm tra kiểm soát máy điều hành, góp phần đảm bảo Tổng công ty hoạt động an toàn, hiệu quả, pháp luật Nội dung chi tiết công việc phải thực chức danh: Tên công việc thực Tiêu chí đánh giá công việc Tiêu chí chất lượng Tiêu chí số lượng, NSLĐ thời gian hoàn thành Lập kế hoạch công việc tổ chức thực kế hoạch KTNB hàng năm kiểm toán đột xuất đặc biệt theo yêu cầu HĐQT, BKS - Rõ mục tiêu, tiêu tiến độ thực Kế hoạch tháng, quí, năm đột xuất Phê duyệt kế hoạch hàng tháng; phân công nhiệm vụ đánh giá thực công việc thành viên KTNB, phê duyệt giao việc Công khai kết đánh giá hoàn thành công việc KTNB Đề xuất khen thưởng, kỷ luật thành viên KTNB - Giao việc đầy đủ, theo MTCV - Phạm vi, chu kỳ phương pháp kiểm toán phải đảm bảo kết kiểm toán phản ánh thực trạng nội dung kiểm toán - Đánh giá xác, khách quan, có sở kịp thời Xây dựng hoàn thiện bảng mô - Liệt kê công tả công việc cho chức danh việc phải làm phòng chức danh Hàng tháng theo qui định Tổng công ty Theo qui định Tổng công ty - Đưa tiêu chuẩn thực công việc Tổ chức kiểm tra, giám sát có chất lượng hoạt động nghiệp vụ Tổng công ty, phát kịp thời Đảm bảo thành viên KTNB tuân thủ qui tắc đạo đức nghề Thường xuyên x - 35 lỗi sai nghiệp Chỉ đạo thực báo cáo BKS, HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty kết kiểm tra kiến nghị sau kiểm tra liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thực tháng - 100% báo cáo có đầy đủ cứ, chứng Chỉ đạo thực báo cáo KTNB định kỳ hàng năm, báo cáo KTNB đột xuất theo qui định NHNN 100% báo cáo Trưởng BKS, HĐQT thông qua trước gửi NHNN Định kỳ theo qui định NHNN Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thường xuyên hoàn thiện phương pháp, sách, qui trình KTNB trình BKS - 100% sách, qui trình phù hợp với thực tế kiểm toán nâng cao hiệu công việc Thường xuyên Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán KTNB - 100% buổi sinh Hàng tuần hoạt chuyên môn đạt chất lượng tốt Nâng cao hiệu công tác tự đào tạo Điều chỉnh kế hoạch KTNB, trình BKS phê duyệt Đảm bảo điều chỉnh phù hợp kế hoạch năm kế hoạch đột xuất Khi phát sinh 10 Tham dự họp Ban lãnh đạo theo qui định nội Công ty qui định Qui chế KTNB - Tham dự 100% họp theo qui định Thường xuyên theo qui định Tổng công ty 11 Báo cáo BKS, HĐQT, Tổng giám đốc phát vấn đề yếu kém, tồn tại, sai phạm hệ thống kiểm tra, kiểm soát Bộ máy điều hành - 100% vấn đề tồn tại, sai phạm phát báo cáo đầy đủ Khi phát sinh 12 Xem xét, đề xuất tổ chức khoá học nghiệp vụ hàng năm cho cán kiểm toán Đảm bảo nhân viên KTNB đào tạo thường xuyên, có đủ trình độ, lực Khi phát sinh Hàng tháng - Báo cáo kịp thời, đối tượng x - 36 chuyên môn để thực nhiệm vụ 13 Tổ chức phân tích, đánh giá rủi ro xây dựng hồ sơ rủi ro cho hoạt động Tổng công ty - Các rủi ro Hàng năm phân loại thành rủi ro cao, trung bình thấp - Các rủi ro phân loại để xây dựng kế hoạch kiểm toán 14 Tổ chức phát động phong trào thi đua phòng, tổng kết, đánh giá đề nghị khen thưởng cho tập thể cá nhân phòng - Các phong trào thi đua phải phát động đầy đủ, tổng kết đánh giá nghiêm túc, công khai Theo yêu cầu công việc - Có mục tiêu, tiêu thi đua rõ ràng 15 Tham gia Hội đồng, ban đoàn thể theo phân công Chủ động, tích cực Theo yêu cầu hoàn thành nhiệm công việc vụ giao 16 Thực công việc khác Lãnh đạo Tổng công ty giao Hoàn thành tốt theo tiến độ Theo yêu cầu Yêu cầu công việc người thực hiện: (Tiêu chuẩn chức danh CB) Kiến thức Kiến thức chuyên môn: có kiến thức chuyên sâu kế toán tài ngân hàng, nghiệp vụ KTNB, có hiểu biết chức nhiệm vụ, cấu tổ chức hoạt động nghiệp vụ PVFC Nắm qui chế, qui định PVFC pháp luật hoạt động KTNB Có kiến thức quản lý điều hành Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học qui chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài ngân hàng luật trở lên Kinh nghiệm Kinh nghiệm chuyên môn: - Có 05 năm làm việc lĩnh vực kiểm toán, kiểm tra kiểm soát nội tài ngân hàng; - Ưu tiên người có từ 03 năm kinh nghiệm kiểm toán công ty kiểm toán E&Y, Deloitte, KPMG, PWC,… , có chứng kiểm toán x - 37 viên (CPA, ACCA); Kinh nghiệm quản lý: - Có 02 năm đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp tương đương Kỹ Kỹ cần có chức danh: - Kỹ quản lý; - Kỹ giao tiếp, kỹ trình bay, kỹ thuyết phục,… - Kỹ giao đánh giá thực công việc - Kỹ sử dụng thành thạo Tiếng Anh Tin học - Kỹ làm việc độc lập Phẩm chất khác - Có phẩm chất trung thực, khách quan, ý thức chấp hành pháp luật nhìn nhận khách quan - Có quan điểm kiến rõ ràng, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng cải tiến công việc, sức khoẻ tốt, chịu áp lực công việc - Tuân thủ qui tắc đạo đức nghề nghiệp KTVNB - Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, bảo mật, trách nhiệm - Bản lĩnh, động, sáng tạo - Có sức khoẻ tốt, chịu áp lực công việc BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ (đã ký) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (đã ký) (Nguồn: Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí, 2009) x - 38 Phụ lục 2.8 Kế hoạch đào tạo chi tiết kiểm toán nội Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam năm 2010 Công tác đào tạo KTNB thực kết hợp cử cán đào tạo tham gia khoá đào tạo KTNB, tự tổ chức đào tạo, đào tạo qua thực tế phối hợp với trung tâm đào tạo PVFC TT Nội dung đào tạo Thời lượng (giờ) I Quí I/2010 Đọc BCTC PVFC Hiểu KTNB phương pháp tiếp cận Phổ biến kế hoạch kiểm toán 2010 4 Rủi ro hoạt động tín dụng CN HCM phương pháp GS Qui trình kiểm toán PVFC Qui chế KTNB Qui chế tín dụng Qui chế đầu tư Mẫu hợp đồng tín dụng – Một số điểm ý 10 Mẫu hợp đồng đầu tư - Một số điểm ý 11 Chức nhiệm vụ, mô tả CV phòng ban HO 12 Chức nhiệm vụ, mô tả CV phòng ban CN II Quí II/2010 Mô hình quản trị rủi ro PVFC Các kỹ thuật kiểm toán Phân tích BCTC PVFC 4 Qui ước đạo đức nghề nghiệp Công ước Basel Rủi ro tín dụng ban tín dụng phương pháp GS x - 39 Rủi ro đầu tư lỗi phát 2009 Rủi ro hoạt động lỗi phát 2009 Rủi ro thị trường lỗi phát 2009 III Quí III/2010 Cẩm nang KTNB Kinh nghiệm phương pháp thẩm định BCTC Kinh nghiệm phương pháp kiểm toán khoản đầu tư 4 Kinh nghiệm phương pháp kiểm toán tín dụng Kinh nghiệm phương pháp kiểm toán KDTT NV phái sinh IV Quí IV/2010 Kinh nghiệm PP GS hoạt động đơn vị thành viên Kinh nghiệm PP GS hoạt động chi nhánh Kinh nghiệm PP đánh giá hoạt động người đại diện VG 4 Tổng kết đánh giá hệ thống KTKSNB (Nguồn: Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí, 2010) x - 40 Phụ lục 2.9 Mô hình tổ chức số công ty tài Việt Nam Mô hình tổ chức Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TOÁN NỘI BỘ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ KHỐI HỖ TRỢ KD KHỐI KINH DOANH KHỐI CHI NHÁNH KHỐI BAN QLDA/VPĐD Ban Tổ chức nhân Ban Thẩm định Ban Đầu tư CN Thăng Long Ban triển khai dự án Corebanking Ban Kế hoạch Ban Phát triển thị trường Ban Tín dụng Ban Tài kế toán Ban Quản trị rủi ro Ban Pháp chế TT Đào tạo TT Công nghệ tài Văn phòng Ban Tư vấn tài Công ty CP Đầu tư Tư vấn Tài Dầu khí CN Nam Định CN Đà Nẵng PGDTT Láng Hạ CN Hồ Chí Minh PGDTT Ngô Quyền CN Sài Gòn Công ty CP Đầu tư Tài Công đoàn Dầu khí VPDD Quảng Ngãi CN Thanh Hóa Ban Kinh doanh tiền tệ PGD Long Biên Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài Dầu khí CN Hải Phòng CN Vũng Tàu CN Cần Thơ Công ty CP Chứng khoán Dầu khí Công ty thành viên khác x - 41 Mô hình tổ chức Công ty Tài Cổ phần Điện lực ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TOÁN NỘI BỘ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH Phòng Nguồn vốn Quản lý dòng tiền Phòng Thu xếp vốn Tín dụng Phòng Đầu tư Tư vấn KHỐI QUẢN LÝ Văn phòng Phòng Tổ chức nhân Phòng Công nghệ thông tin Phòng Pháp chế KSNB Phòng Kế hoạch Thị trường Phòng Quản lý rủi ro Tái thẩm định Phòng Kế toán x - 42 Mô hình tổ chức Công ty Tài Cổ phần Handico ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔ KIỂM TOÁN HĐ Chính sách TD HĐ Tín dụng BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐ Xử lý rủi ro nợ xấu TỔNG GIÁM ĐỐC Kế hoạch HĐ Quản lý TS Nợ Có Ban Trợ lý thư ký Các PTGĐ KHỐI KINH DOANH KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH KHỐI QUẢN TRỊ & KIỂM SOÁT x - 43 Mô hình tổ chức Tổng Công ty Tài Cao su HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KTNB Phòng Tổ chức – Hành Văn phòng 02 Phòng Kế toán Văn phòng thường trực Hà nội Phòng Kế hoạch Đầu tư Phòng Tín dụng Phòng Kinh doanh Phòng Tổng hợp Phòng Công nghệ thông tin Các phòng giao dịch x - 44 Phụ lục 3.1 Minh hoạ bảng chấm điểm cân (Balanced Scorecard) Đánh giá hoạt động kiểm toán nội 25% Con người 25% Hiệu quy trình kiểm toán nội - Chất lượng nhân viên chuyên nghiệp - Khởi động cách hiệu nhanh chóng - Khả xử lí nhu cầu mang tính kỹ - Thông tin liên lạc kịp thời hiệu thuật chuyên môn hoá - Phát triển truyền đạt kiến nghị thực - Hiểu biết hoạt đông kinh doanh môi tế nhằm cải tiến hệ thống kiểm soát nội trường kinh doanh toàn cầu quản trị doanh nghiệp - Sự phối hợp liên lạc với nhà quản lí - Kết bảng câu hỏi thăm dò cấp trung hài lòng KTNB - Phát triển kỹ quản lí cho tổ chức 25% Quản lí rủi ro 25% Giá trị gia tăng doanh nghiệp - Xác định hiệu kịp thời rủi - Bảo vệ giá trị cho cổ đông thông qua ro kinh doanh yếu môi trường kiểm soát cải thiện - Phần trăm nguồn lực hoạt động - Củng cố giá trị cho cổ đông thông qua: KTNB dành cho việc xử lí rủi ro + Giảm chi phí kinh doanh yếu + Giảm thiểu khoản thất thoát doanh thu - Khả thích nghi phả ứng trước rủi + Giảm thiểu vốn lưu động ro xuất + Củng cố luồng tiền - Sự thấu hiểu khả đáp ứng nhu cầu của: + Uỷ ban kiểm toán + Các nhà quản trị điều hành cấp cao (Nguồn: PricewaterhouseCoopers, 2003) x - 45 Phụ lục 3.2 Bảng đánh giá chất lượng kiểm toán nội Họ tên người đánh giá: Đơn vị công tác: Chức danh: Đề nghị cho biết đánh giá ông/bà công việc đoàn KTNB thực hiện: - Trưởng đoàn kiểm toán: - Thời gian kiểm toán: STT Câu hỏi Đánh giá Cho biết thái độ giao tiếp, cách thức làm việc đoàn kiểm toán có làm ảnh hưởng đến công việc đơn vị không? Đoàn KTNB có tuân thủ kế hoạch kiểm toán thống với đơn vị không? Báo cáo kiểm toán kiến nghị kiểm toán có ý nghĩa thực tiễn đơn vị? Các lĩnh vực hoạt động đơn vị cần bổ sung/loại bỏ khỏi kế hoạch kiểm toán … … Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập