for or since

34 118 0
  • Loading ...
Loading...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

Fo r o r S i n c e ? Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? My parents have been married _ a long time for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? My brother has owned a motorcycle _ last summer for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? I’ve had a headache _ this morning for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? The Wilsons have had a dog _ a few weeks for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? I’ve had problems with my upstairs neighbor _ a year for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? My daughter has been a computer programmer _ 2000 for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? 10 My son has played in the school orchestra _ September for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? 11 There have been mice in my attic _ two months! for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? C O N G R AT U L AT I O N S ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS [...]... my upstairs neighbor _ a year for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? 9 My daughter has been a computer programmer _ 2000 for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i... in the school orchestra _ September for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? 11 There have been mice in my attic _ two months! for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r... interested in astronomy _ several years for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? 5 I’ve had a cell phone _ last month for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R... We’ve known each other _ 1994 for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O R RY ! T RY A G A I N ! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? Good job! Next sentence! Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS Fo r o r S i n c e ? 7 The Wilsons have had a dog _ a few weeks for Cursos Cursos de de Inglés Inglés ATS ATS since Fo r o r S i n c e ? S O
- Xem thêm -

Xem thêm: for or since , for or since , for or since

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập