Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước phúc thọ hà nội

100 91 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NGUYỄN THỊ HUYỀN – C00072 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NGUYỄN THỊ HUYỀN – C00072 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀN: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ HÀ Hà Nội - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi; số liệu, kết nêu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huyền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước: 1.2 CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái quát vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN 1.2.2 Kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 27 1.3.1 Nhân tố chủ quan 27 1.3.2 Nhân tố khách quan 28 Kết luận chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ - HÀ NỘI 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.3 Chức nhiệm vụ KBNN Phúc Thọ 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XDCB THUỘC NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ 38 ii 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NSNN TẠI KBNN PHÚC THỌ 57 2.3.1 Kết đạt được: 57 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ 61 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ .72 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CỦA KBNN PHÚC THỌ 73 3.1.1 Nhu cầu toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN huyện Phúc Thọ 73 3.1.2 Định hướng tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ giai đoạn 74 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ 75 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp 75 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 77 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Đối với Bộ Tài Chính 85 3.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nước 86 3.3.3 Đối với ban, ngành, quyền địa phương 87 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KBNN : Kho bạc Nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước XDCB : Xây dựng UBND : Ủy ban nhân dân GPMB : Giải phóng mặt TABMIS : Hệ thống quản lý thông tin ngân sách Kho bạc iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU - Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN - Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức KBNN Phúc Thọ - Bảng 2.2: Số chi vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN năm 2012-2014 địa bàn huyện Phúc Thọ - Sơ đồ 2.3: Biểu đồ chi vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN năm 2012- 2014 địa bàn huyện Phúc Thọ - Bảng 2.4: Biểu số liệu kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ giai đoạn 2012-2014 - Bảng 2.5: Tình hình từ chối toán kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB KBNN Phúc Thọ giai đoạn 2012-2014 - Bảng 2.6: Tổng hợp tình hình thu hồi vốn sau toán công trình phê duyệt v LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư xây dựng (XDCB) hoạt động quan trọng kinh tế quốc dân Hàng năm, Nhà nước bố trí vốn cho đầu tư xây dựng từ 25% đến 30% tổng chi ngân sách Nhà nước, nguồn vốn góp phần tạo sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội, nhân tố định thay đổi, chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tốc độ, quy mô tăng trưởng đầu tư XDCB có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, việc thực mục tiêu kinh tế xã hội đề Nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, điều kiện nguồn vốn kinh tế hạn hẹp, việc sử dụng nguồn vốn cho đầu tư XDCB thật tiết kiệm, có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB nói chung nhiều bất cập chế sách chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng lãng phí, thất thoát đầu tư XDCB cộm, nhiều biểu tiêu cực quản lý đầu tư, thi công công trình Chất lượng số công trình thấp, gây lãng phí hiệu đầu tư, công tác kiểm soát toán vốn đầu tư KBNN nói riêng hạn chế làm giảm hiệu vốn đầu tư thuộc NSNN Vì vậy, kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Là huyện nông nên nguồn thu NSNN nhỏ, vốn đầu tư XDCB chủ yếu cấp hỗ trợ sở hạ tầng thiếu nhiều công trình xuống cấp Huyện Phúc Thọ đề cao công tác kiểm soát toán vốn đầu tư qua KBNN với mục tiêu sử dụng hiệu nguồn vốn để bước xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, hạn chế, yếu định, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu nguồn vốn NSNN Vì vậy, tìm giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN nói chung KBNN Phúc Thọ nói riêng nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư NSNN yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Xuất phát từ thực tế trên, em chọn đề tài nghiên cứu: “Tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ - Hà Nội” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ số lý luận công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ giai đoạn 2012 - 2014, kết đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN năm qua - Đề giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB đơn vị chủ đầu tư qua KBNN Phúc Thọ - Phạm vi nghiên cứu: Công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ giai đoạn 2012 - 2014 Phương pháp nghiên cứu Thang Long University Libraty Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, khảo sát tình hình thực tế KBNN Phúc Thọ Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách nhà nước KBNN Phúc Thọ Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ Chủ động hướng dẫn phối hợp với quan có liên quan hệ thống hướng dẫn kịp thời quy định quản lý đầu tư xây dựng để đảm bảo thực thống toàn hệ thống Nắm bắt, phản ánh kịp thời vấn đề nảy sinh trình thực nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư tới quan có thẩm quyền để nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn Thường xuyên cập nhật, phổ biến văn quy định quản lý đầu tư xây dựng để nghiên cứu triển khai thực Tập trung đạo đơn vị thực tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư Tổ chức tốt công tác tiếp nhận thông báo kế hoạch toán vốn đầu tư, đổi công tác điều hành nguồn vốn theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chứng từ điện tử, tập trung quản lý điều hành nguồn vốn toán kịp thời, linh hoạt Chỉ đạo đơn vị thực kiểm soát toán vốn đầu tư quy trình chế độ hành Nhà nước Thường xuyên nắm bắt thực tế để có hướng xử lý kịp thời vướng mắc, khó khăn phát sinh trình tổ chức kiểm soát toán vốn đầu tư Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội nhằm phát uốn nắn kịp thời sai sót trình kiểm soát toán vốn đầu tư Nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư công đoạn cuối trình đầu tư nên sai sót trình chuẩn bị đầu tư thực đầu tư tập trung quan KBNN Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực dự án theo kế hoạch, KBNN Phúc Thọ cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: Một là, Vào thời gian đầu năm kế hoạch có văn hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực dự án, tập hợp đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án theo quy định gửi đến KBNN để tạm ứng toán vốn theo quy định Trên sở chương trình công tác năm chương trình hành động hệ thống KBNN giao tiêu phấn đấu đến 31/12 cho đơn vị sở, ban hành phương án đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB nội hệ thống Phương án lập sở nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ giải ngân phải đảm bảo an toàn trọng chất lượng kiểm soát toán Hai là, Thực quy chế dân chủ lĩnh vực kiểm soát toán vốn đầu tư Niêm yết công khai quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư, Thông tư hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc NSNN Ba là, Định kỳ hàng tháng rà soát tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn công trình, dự án, đặc biệt lưu ý nhóm công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phối hợp với chủ đầu tư phân tích tìm nguyên nhân ảnh hưởng tới tốc độ giải ngân, từ đề xuất giải pháp báo cáo UBND huyện có đạo kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tiến độ giải ngân vốn dự án Tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế trường thi công nhằm nắm bắt tiến độ thi công, phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc trường sở Tổ chức trì tốt chế độ thông tin, báo cáo công tác điện báo, báo cáo theo quy định để KBNN cấp ủy, quyền địa phương có sở đạo, điều hành, KBNN thường xuyên thực báo cáo kết giải ngân, tình hình quản lý, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân giải pháp xử lý Bốn là, Thường xuyên phối kết hợp với ban, ngành chủ đầu tư quản lý đầu tư XDCB tổ hợp tham mưu cho lãnh đạo quyền địa phương đạo điều hành công tác đầu tư XDCB Định kỳ hàng quý có giao ban công tác, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ đầu tư kiểm tra thực tế trường công trình, dự án nhằm nắm bắt nhanh tiến độ thi công, khó khăn vướng mắc sở, từ có giải pháp hỗ trợ tham mưu kịp thời với UBND huyện để đạo giải Sự phối kết hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, cấp chủ đầu tư quan quản lý có liên quan định kỳ đánh giá tình hình toán vốn đầu tư, khó khăn vướng mắc trình triển khai thực hiện, từ đề biện pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư Đồng thời thông qua công tác kiểm soát toán vốn đầu tư phát huy có hiệu vai trò tham mưu lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng KBNN Năm là, Rà soát, xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu đầy đủ, khoa học theo công trình, dự án lần toán, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện tài liệu thiếu chưa đủ tính pháp lý như: giấy đề nghị toán, văn liên quan dấu đen… Kiên không nhận hồ sơ tài liệu không ghi đầy đủ yếu tố, không đủ tính pháp lý, thiếu logic trình tự thời gian… Khi nhận hồ sơ, tài liệu dự án chứng từ toán, phát hồ sơ thiếu chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ phải nhanh chóng thông báo kết tiếp nhận hồ sơ; từ chối toán phải thông báo văn cho chủ đầu tư Hướng dẫn chủ đầu tư đầy đủ, rõ ràng hồ sơ, tài liệu, chứng từ thời gian toán vốn cho công trình, dự án theo quy định, vướng mắc cần nêu rõ lý rõ theo quy định văn 3.2.2.3 Nâng cấp chương trình kiểm soát vốn đầu tư XDCB Để phục vụ công tác kiểm soát toán vốn đầu tư, chương trình ứng dụng phải hoàn thiện theo hướng sau: - Phải kết nối từ phận toán vốn đầu tư đến phận Kế toán để đảm bảo việc đối chiếu số liệu phòng hạn chế thao tác trùng lắp Hiện hệ thống TABMIS chưa kết nối với phần mềm quản lý toán vốn đầu tư, KBNN cần nghiên cứu để kết nối chương trình - Phải kiết xuất báo cáo phục vụ công tác tra cứu liên quan đến việc kiểm soát chi, phục vụ công tác thông tin báo cáo thường xuyên định kỳ báo cáo toán vốn đầu tư XDCB hàng năm theo quy định (vì mẫu biểu thay đổi theo quy định thời điểm) 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán công chức ngành KBNN nói chung KBNN Phúc Thọ nói riêng công tác có vị trí, vai trò quan trọng Lãnh đạo KBNN xác định tiến trình xây dựng đổi hệ thống Kho bạc Cũng hoạt động khác, chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư, yếu tố người đóng vai trò định Cơ chế kiểm soát quy trình kiểm soát chặt chẽ lực chuyên môn cán kiểm soát toán không đáp ứng yêu cầu công việc hiệu công tác kiểm soát toán không đạt mục tiêu đề Do vậy, việc nâng cao trình độ chuyên môn cán làm công tác kiểm soát toán yêu cầu cần thiết Để làm tốt yêu cầu trước hết phải từ tập trung nỗ lực, ý thức tự giác thân người cán kiểm soát toán tiếp đến quan tâm hỗ trợ cấp lãnh đạo KBNN Thực đào tạo, bồi dưỡng nhiều hình thức biện pháp đa dạng, hiệu thiết thực như: cử học tập quy, chức sở đào tạo ngành, trường đại học; tham gia lớp tập huấn định kỳ chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng chỗ thông qua trao đổi, tọa đàm nội quan Tăng cường rèn luyện đạo đức người cán bộ, đề cao lương tâm trách nhiệm người cán công chức giải công việc; giáo dục lòng yêu ngành, yêu nghề, tinh thần làm việc tận tụy, không sách nhiễu, vụ lợi để xứng đáng với lòng tin khách hàng, nhân dân Định kỳ, thực luân phiên công việc, không để người làm việc lâu vị trí dẫn đến tiêu cực làm việc trì trệ Thường xuyên, đột xuất kiểm tra cán để thông qua đánh giá lực, phẩm chất cán bộ, phát sớm sai phạm, lệch lạc để có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời… Tổ chức tốt hội thi cán kiểm soát toán vốn đầu tư giỏi, qua hội thi đó, chắn đem lại nhiều kết thiết thực công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước 3.2.2.5 Cải cách thủ tục hành Thực cải cách thủ tục hành lĩnh vực kiểm soát toán vốn đầu tư theo hướng giảm bớt thủ tục, hồ sơ tài liệu không cần thiết, rút ngắn thời gian kiểm soát toán, công khai quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư, thực giao dịch cửa công tác toán vốn đầu tư với mục tiêu đảm bảo toán vốn đầu tư kịp thời, chế độ hạn chế tối đa thất thoát, tiêu cực đầu tư xây dựng Kinh nghiệm thực tế cho thấy để thực cải cách hành có hiệu quả, trước hết người đứng đầu đơn vị phải có nhận thức đầy đủ kiên thực cải cách hành đơn vị Sức ỳ, tính bảo thủ, thiếu động ngại đổi nặng nề từ cách nghĩ đến việc làm phận cán bộ, công chức Thêm vào đó, việc phổ biến, quán triệt triển khai chưa tốt nên nhiều cán bộ, công chức đứng cuộc, không tích cực tham gia thực đề án Kế hoạch cải cách hành KBNN ban hành Một tồn làm cho việc cải cách bị chậm lại, lúng túng việc tiếp nhận nhiệm vụ phân cấp số đơn vị mà nguyên nhân sâu xa lực hạn chế ý thức chấp hành kỷ luật phận cán bộ, công chức chưa thật tốt 3.2.2.6 Phối hợp chặt chẽ với KBNN cấp quyền địa phương, chủ đầu tư việc kiểm soát toán vốn đầu tư - Hiện mối quan hệ KBNN cấp triển khai thực tốt, nhiên thông tin chậm, chưa kịp thời, không đầy đủ, việc kiểm tra chấp hành quy định chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng có nhiều vấn đề phát sinh không giải kịp thời; việc điều chỉnh điều hoà kế hoạch thường chậm dẫn đến tình trạng có kế hoạch điều chỉnh giảm KBNN cấp cấp vượt số giảm Quy định định kỳ phải kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ KBNN cấp dưới, đồng thời gắn trách nhiệm giao theo dõi với kết triển khai thực nhiệm vụ KBNN KBNN cấp phải thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc, phát sinh trình kiểm soát chi vốn đầu tư để giải đáp, hướng dẫn kịp thời Nghiên cứu kỹ hướng dẫn KBNN phương pháp lập báo cáo, chấp hành tốt chế độ thống kê báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất chất lượng thời gian quy định - Phối hợp chặt chẽ với phòng, ban, ngành chủ đầu tư công tác quản lý đầu tư XDCB Trong trọng mối quan hệ với Phòng Tài Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đơn vị tham mưu để lãnh đạo huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư Tranh thủ đồng tình ủng hộ đạo trình thực quyền địa phương để họ hiểu, thông cảm chia sẻ với KBNN công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB 3.3 KIẾN NGHỊ Để thực tốt giải pháp, KBNN Phúc Thọ xin đề xuất số kiến nghị sau: 3.3.1 Đối với Bộ Tài Chính - Chỉ đạo đạo quan Tài địa phương phân bổ kế hoạch vốn tập trung, tránh dàn trải, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực việc toán vốn đầu tư dự án công trình hoàn thành, tập trung thẩm định trình phê duyệt toán dứt điểm dự án hoàn thành tồn đọng từ lâu chưa phê duyệt toán - Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 86/2012/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định cụ thể tỷ lệ thu hồi tạm ứng tối thiểu hợp lý với lần toán; thời gian toán vốn đền bù giải phóng mặt quy định sau 01 tháng kể từ ngày rút tiền chủ đầu tư phải toán vốn đền bù giải phóng mặt nộp lại tiền vào tài khoản tiền gửi chủ đầu tư mở Kho bạc không chi trả Có phụ lục quy định cụ thể cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn vật tư dự trữ theo mùa - Việc kiểm soát cam kết chi thủ tục tiền kiểm soát bố trí dự toán cho cam kết chi chủ đầu tư nên thông qua việc quản lý, kiểm soát cam kết chi nâng cao trách nhiệm, kỷ luật tài chi tiêu ngân sách đặc biệt chi đầu tư XDCB góp phần ngăn chặn tình trạng nợ đọng vốn đầu tư XDCB Hiện mức hợp đồng thuộc phạm vi phải kiểm soát cam kết chi 500 triệu đồng chi đầu tư XDCB thấp hợp đồng thường có thời gian thi công ngắn chủ đầu tư thường toán lần đề nghị sửa đổi Thông tư số 113/2008/TT-BTC, tăng mức hợp đồng phải cam kết chi lên 01 tỷ chi đầu tư XDCB sửa đổi thời gian chủ đầu tư phải gửi cam kết chi đến Kho bạc thay thời gian ngày 3.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nước - Trong việc nâng cao trình độ cán KBNN, đề nghị KBNN cấp thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, phổ biến nâng cao nghiệp vụ cho cán KBNN, tăng cường giáo dục ý thức, phẩm chất cho cán để hoàn thành nhiệm vụ giao Công tác toán vốn đầu tư đòi hỏi cán làm công tác am hiểu tài mà phải am hiểu quy trình thủ tục đầu tư XDCB Do đó, công tác tổ chức máy cần xếp lại cán kiểm soát chi theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp, chuyên nghiệp cán tham gia - Xây dựng hoàn thiện Quy trình kiểm tra kiểm soát nội làm sở để kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ Kho bạc có nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tư để thực ngày hiệu công tác kiểm soát toán vốn đầu tư nói riêng kiểm soát chi NSNN nói chung - Sửa đổi quy trình theo Quyết định số 282/QĐ-KBNN hướng dẫn rõ tài liệu sở dự án tạm ứng vốn xây lắp để nghị quy định chủ đầu tư phải gửi tới Kho bạc biên bàn giao mặt thi công xây dựng; Đối với tạm ứng chi bồi thường GPMB quy định thời gian trách nhiệm hoàn ứng phương án bồi thường, yêu cầu phải toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước cho tạm ứng kỳ phải có giải trình chưa hoàn ứng cấp giảm số tiền chưa hoàn ứng vào lần tạm ứng Hướng dẫn rõ trách nhiệm kiểm soát Kho bạc trường hợp đấu thầu, định thầu, tự thực hiện; quy định cụ thể hình thức toán trước, kiểm soát sau áp dụng toán chưa vượt 80% giá trị hợp đồng - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tư, trước mắt cần sửa đổi, nâng cấp phần mềm toán vốn đầu tư để thuận lợi công tác khai thác thông tin, tổng hợp số liệu phục vụ công tác đạo điều hành lãnh đạo cấp Kho bạc Nhà nước cần sớm xây dựng chương trình quản lý kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thống toàn quốc đồng thời tích hợp với TABMIS Yêu cầu chương trình phải tổng hợp số liệu từ trung ương đến tỉnh, thành phố quận, huyện; kiết xuất số liệu bao gồm năm trước, năm kế hoạch theo biểu mẫu quy định, có thuận lợi công tác tổng hợp báo cáo 3.3.3 Đối với ban, ngành, quyền địa phương - Chỉ phê duyệt dự án hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, tính đúng, tính đủ chi phí phải xem xét tính hiệu (hiệu kinh tế, xã hội, môi trường ) dự án để tránh thực dự án phát sinh nhiều công việc hạn chế điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án (trừ trường hợp bất khả kháng) để tránh thời gian, làm chậm tiến độ dự án - Đối với công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn phải bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên vốn cho dự án cấp bách, dự án chuyển tiếp, dự án có tiến độ thực tốt Kiên cắt giảm vốn dự án không hiệu quả, đình hoãn dự án chưa cần thiết phải khởi công Đổi công tác bố trí kế hoạch vốn phải dự kiến vốn cho năm theo tổng mức đầu tư phê duyệt tiến độ triển khai thực dự án ghi định đầu tư Tiến tới quản lý vốn theo dự án, không quản lý theo kế hoạch vốn hàng năm - Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công địa phương có lực, có trách nhiệm, đảm bảo tiến độ dự án Đối với dự án, công trình đòi hỏi yêu cầu thiết kế kỹ thuật cao nên tạo chế cho đơn vị tư vấn tham gia đấu thầu rộng rãi nhiều hình thức, tăng tính cạnh tranh cao hiệu kinh tế thiết thực nhằm tiết kiệm ngân sách địa phương - Đôn đốc chủ đầu tư lập trình duyệt toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành khẩn trương phê duyệt toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành có đầy đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo luật định để làm sở cho KBNN toán tất toán công trình hoàn thành - Để đảm bảo ban quản lý dự án có đủ điều kiện lực chuyên môn, thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, máy làm công tác quản lý đầu tư XDCB tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, lực quản lý cho chủ đầu tư đặc biệt chủ đầu tư cấp xã - Định kỳ đột xuất tổ chức giao ban thường xuyên với ban, ngành, UBND huyện chủ đầu tư công tác XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời … đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng để phát huy hiệu nguồn vốn, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Kết luận chương Trên sở nhu cầu toán vốn đầu tư định hướng công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB, luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ Đồng thời kiến nghị số vấn đề có liên quan nhằm tạo điều kiện để giải pháp đề xuất thực Các giải pháp luận văn đề xuất có sở khoa học vận dụng vào KBNN Phúc Thọ nhằm nâng cao hiệu kiểm soát toán vốn đầu tư thuộc NSNN KBNN Các giải pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau, thực phải đồng KẾT LUẬN Chi NSNN cho đầu tư XDCB có vai trò, ý nghĩa quan trọng, vừa để tạo sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất xã hội, vừa công cụ để điều chỉnh kinh tế Do nhu cầu vốn cho trình phát triển kinh tế đất nước ngày lớn, nguồn vốn ngân sách có giới hạn, nên quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB tiết kiệm, hiệu có ý nghĩa lớn Vì vậy, công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN phải trọng để đảm bảo vốn sử dụng mục đích, chế độ, đồng thời phải giải ngân nhanh để phát huy hiệu đồng vốn Trong năm qua, KBNN Phúc Thọ làm tốt công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB, hàng năm nhiều công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Phúc Thọ Tuy nhiên, thực tế số tồn tại, hạn chế chế quản lý đầu tư nói chung kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB nói riêng Do tìm giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN có ý nghĩa thiết thực mặt lý luận thực tiễn Trên sở nhận thức sở lý luận công tác kiểm soát toán vốn đầu tư thuộc NSNN KBNN Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu tư thuộc NSNN KBNN Phúc Thọ - TP Hà Nội, kết đạt tồn tại, hạn chế cần khắc phục để từ đề giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCN thuộc NSNN KBNN đảm bảo vốn đầu tư XDCB kiểm soát cách chặt chẽ, sử dụng mục đích, tiết kiệm có hiệu Mặc dù luận văn nghiên cứu đưa giải pháp đề xuất nhằm góp phần nâng cao công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN KBNN, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí vốn đầu tư XDCB Song lĩnh vực chi đầu tư XDCB lĩnh vực phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; với hạn chế thời gian, điều kiện nghiên cứu nhận thức tác giả, nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế Với tinh thần cầu thị, em mong dẫn tham gia ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực (quyển 1), Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 2/ Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 3/ Chính phủ (2009) , Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng 4/ Chính phủ (2009, 2014), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26 tháng năm 2014 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu 5/ Quốc Hội (2003) , Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 6/ Quốc Hội (2005, 2013), Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 7/ Quốc Hội (2009), Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sủa đổi số điều Luật xây dựng Luật đấu thầu 8/ Bộ Tài (2011), Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN 9/ Bộ Tài (2012), Thông tư 161/2012/TT- BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN; Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn 10/ Bộ Tài (2012), Thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc 11/ Bộ Tài (2008), Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 việc ban hành Chế độ kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN; 12/ Chính phủ (2009), Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài 13/ Học viện Tài (2013), Giáo trình quản lý tài nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 14/ Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2014), Giáo trình Tài công; Quản lý tài dự án đầu tư 15/ Kho bạc Nhà nước (2010), Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17/03/2010 KBNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 16/ Kho bạc Nhà nước (2012-2013), Quyết định 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 hướng dẫn quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước; Quyết định 1142/QĐ-KBNN ngày 08 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc nhà nước 17/ Kho bạc Nhà nước(2011 – 2014), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, Công ty In Tài chính, Hà Nội 18/ Trang Web Bộ Tài chính; Trang Web Kho bạc Nhà nước 19/ Một số tài liệu khác [...]...CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước Cùng với sự ra đời của Nhà nước cổ đại, bộ máy quản lý tài sản của Nhà nước cũng được hình thành, theo đó, xuất hiện các tổ chức chuyên quản lý các loại tài sản quý của Nhà nước và các kho n... thanh toán vốn một lúc của cấp ngân sách thì phải dùng Giấy rút vốn đầu tư riêng cho từng cấp - Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù + Đối với công trình bí mật nhà nước: Kho bạc Nhà nước chỉ kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ rút vốn, chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kiểm soát nội dung thanh toán + Đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp Kho bạc Nhà nước. .. chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các kho n tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước; thực hiện hạch toán số thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kiểm soát, thanh toán, chi trả các kho n chi của ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của... có đủ điều kiện thanh toán vốn. [12], [15] 1.2 CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái quát về vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN 1.2.1.1 Khái niệm vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN - Vốn đầu tư : Vốn đầu tư trong nền kinh tế thị trường, việc tái sản xuất đơn giản và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định là điều kiện quyết định mọi tồn tại của mọi chủ... nghệ thông tin; Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Trường Nghiệp vụ Kho bạc; Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở địa phương gồm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện - Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tập trung thống nhất toàn hệ thống, trực tiếp quản lý ngân sách trung ương - Cơ quan Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm... khai thác sử dụng Cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước là nhân tố quan trọng trong việc giảm thất thoát, tiêu cực trong đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng [17], [19] 1.2.2.2 Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy định: Luật NSNN 2002 và nghị... sử dụng vốn NSNN Thứ tư, Các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư này phụ thuộc rất lớn vào qui mô và khả năng cân đối của ngân sách [13], [14], [19] 1.2.2 Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN 1.2.2.1 Khái niệm kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN là việc kiểm tra, xem xét các căn cứ, điều kiện cần và đủ theo quy định của Nhà nước để... thời kỳ Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật Cơ cấu... ngân sách nhà nước, định kỳ công bố tỷ giá hạch toán phục vụ cho việc hạch toán các kho n thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quản lý các kho n tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quỹ ngân sách nhà nước Cùng với việc quản lý quỹ NSNN, Kho bạc Nhà nước còn tổ chức thực hiện kế toán ngân sách nhà nước; tổ chức quản lý, điều hành... NSNN tại KBNN (3) Lãnh đạo KBNN ll (5) Phòng Kiểm soát chi NSNN (4) (5) Phòng Kế toán NN (7) (8) ( 2) Chủ đầu tư ( BQLDA) (6) ( 1) Nhà thầu 1): Nhà thầu đề nghị chủ đầu tư thanh toán (2): Chủ đầu tư gửi hồ sơ tài liệu cho Bộ phận thanh toán vốn đầu tư XDCB (3): Sau khi kiểm soát chi, Bộ phận thanh toán vốn đầu tư XDCB trình Lãnh đạo phụ trách thanh toán vốn phê duyệt (4): Bộ phận thanh toán vốn đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước phúc thọ hà nội , Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước phúc thọ hà nội , Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước phúc thọ hà nội , CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ 32, * Thanh toá n khối lượng hoàn thành, a. Quy trình và thời gian kiểm soá t, thanh toá n tạm ứng vốn, b. Quy trình và thờ i gian kiểm soá t, thanh toá n khối lượng hoàn thành, b. Về kiểm soát từng lần tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành., Hai là, Cơ chế đấu thầu, kiểm soát thanh toán còn nhiều bất cập:, b. Nguyên nhân khách quan, Kết luận chương 2, Kết luận chương 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập