Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp việt nam

149 127 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY LẮP VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ NHUNG MÃ SINH VIÊN : A21436 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY LẮP VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Thị Nhung Mã sinh viên : A21436 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Nhờ giúp đỡ nhà trường đặc biệt khoa Kinh tế - Quản lý trường Đại học Thăng Long đồng ý Ban giám đốc phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam, em tham gia tìm hiểu thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, từ giúp em đúc kết lại kiến thức kinh nghiệm cách tổng quát Trong thời gian làm khoá luận tốt nghiệp, em nhận hướng dẫn tận tình thạc sĩ: Nguyễn Thanh Thủy anh chị Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi đến quý thầy cô khoa Kinh tế – Quản lý trường Đại học Thăng Long truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thanh Thủy anh chị công ty giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2016 Sinh Viên Nguyễn Thị Nhung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận tốt nghiệp có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Nhung Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng .1 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.1 Bán hàng 1.1.1.2 Xác định kết bán hàng 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.2.1 Doanh thu bán hàng 1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.2.3 Doanh thu 1.1.2.4 Giá vốn hàng bán 1.1.2.5 Lợi nhuận gộp 1.1.2.6 Chi phí quản lý kinh doanh 1.1.2.7 Kết bán hàng 1.1.3 Vai trò bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Các phương thức bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Phương thức bán buôn 1.2.1.1 Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho 1.2.1.2 Phương thức bán buôn hàng hoá không qua kho .5 1.2.2 Phương thức bán lẻ 1.2.2.1 Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp 1.2.2.2 Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung 1.2.2.3 Hình thức bán hàng trả góp 1.2.3 Phương thức bán hàng gửi đại lý, ký gửi 1.2.4 Phương thức bán hàng qua điện thoại mạng internet Các phương thức toán doanh nghiệp thương mại 1.3.1 Phương thức toán 1.3.1.1 Thanh toán trực tiếp tiền mặt 1.3.1.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 1.3.2 Phương thức toán sau Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán .8 1.4.1 Phương pháp giá thực tế đích danh 1.4.2 Phương pháp giá bình quân 1.4.2.1 Phương pháp bình quân kỳ dự trữ 1.4.2.2 Phương pháp bình quân sau lần nhập 1.4.3 Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO) Nội dung kế toán bán hàng 1.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng 1.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng 10 1.5.3 Phương pháp kế toán bán hàng 14 1.5.3.1 Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .14 1.5.3.2 Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 20 Nội dung kế toán chi phí quản lý kinh doanh xác định kết bán hàng 21 1.6.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 21 1.6.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng 21 1.6.1.2 Tài khoản sử dụng 21 1.6.1.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 22 1.6.2 Kế toán xác định kết bán hàng 23 1.6.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng 23 1.6.2.2 Phương pháp kế toán xác định kết bán hàng 23 Các hình thức sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng.24 1.7.1 Phân loại hình thức ghi sổ 24 1.7.2 Hình thức Nhật kí chung 24 Thang Long University Library CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QU Ả BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY LẮP VIỆT NA M 26 Tổng quan công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty 28 2.1.4 Chính sách kế toán áp dụng công ty 29 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 31 2.2.1 Các mặt hàng hóa kinh doanh 31 2.2.2 Phương thức bán hàng công ty 31 2.2.2.1 Phương thức bán buôn qua kho 31 2.2.2.2 Phương thức bán lẻ kho 32 2.2.2.3 Phương thức bán hàng qua điện thoại, mạng online 32 2.2.3 Phương thức toán 32 2.2.3.1 Phương toán ngay: 32 2.2.3.2 Phương thức toán sau: 32 2.2.4 Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa xuất kho công ty .33 2.2.5 Tài khoản sử dụng 34 2.2.6 Chứng từ kế toán sử dụng 34 2.2.7 Thực trạng kế toán bán hàng công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 35 2.2.7.1 Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức trực tiếp 35 2.2.7.2 Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 42 2.2.7.3 Kế toán bán lẻ kho 50 2.2.7.4 Kế toán bán hàng qua điện thoại 54 2.2.8 Thực trạng kế toán chi phí quản lý kinh doanh 70 2.2.8.1 Chi phí bán hàng 70 2.2.8.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 85 2.2.9 Thực trạng kế toán xác định kết bán hàng 94 CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY LẮP VIỆT NAM 97 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết hàng Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 97 3.1.1 Ưu điểm 97 3.1.1.1 Tổ chức máy kế toán 97 3.1.1.2 Về hình thức sổ kế toán 97 3.1.1.3 Về hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán .97 3.1.1.4 Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho tính giá xuất kho .98 3.1.1.5 Phương thức bán hàng điện thoại mạng online 98 3.1.2 Nhược điểm 98 3.1.2.1 Ứng dụng phần mềm kế toán 98 3.1.2.2 Phương thức toán 98 3.1.2.3 Phương thức bán hàng 99 3.1.2.4 Hệ thống sổ sách kế toán 99 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 99 3.2.1 Về ứng dụng phần mềm kế toán 99 3.2.2 Phương thức toán 100 3.2.3 Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 100 3.2.4 Hệ thống sổ sách kế toán 102 KẾT LUẬN Thang Long University Library Căn vào sổ TK 911(Biểu số 2.44) ta xác định kết bán hàng sau: Kết bán hàng = Doanh thu – (Giá vốn hàng bán + Chi phí quản lý kinh doanh) Biểu số 2.45 Báo cáo kết bán hàng Đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Địa chỉ: Phòng 306, Nơ 6B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Báo cáo kết bán hàng Tháng 01 năm 2015 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Số tiền Doanh thu bán hàng 835.671.935 Giảm trừ doanh thu Doanh thu 835.671.935 Giá vốn hàng bán 589.018.160 Lợi nhuận gộp 246.653.775 Chi phí quản lý kinh doanh Trong đó: 155.479.750 Chi phí bán hàng 73.742.500 Chi phí quản lý doanh nghiệp 81.737.250 Kết bán hàng 91.174.025 (Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp) 96 Thang Long University Library CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY VIỆLẮP T NAM Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết hàng Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Qua tìm hiểu sâu nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết công ty, em rút số ưu điểm nhược điểm sau: 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Tổ chức máy kế toán Công ty nhận thức tầm quan trọng máy kế toán hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu nhạy bén, trước hết, công ty lựa chọn đội ngũ nhân viên kế toán trẻ tuổi, động, nhiệt tình công việc, có khả chịu áp lực tốt,… Hiện nay, cấu máy kế toán công ty gồm kế toán trưởng hai nhân viên đảm nhiệm phần hành phù hợp với lực mình.Việc phân công thực phần hành khác đảm bảo công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng không bị chồng chéo, thể tính rõ ràng, giúp tiết kiệm thời gian kinh tế cho công ty Tổ chức kế toán công ty đảm bảo cách thống phạm vi phương pháp tính toán Đồng thời đảm bảo số liệu kế toán phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu dễ đối chiếu Đặc biệt, để đảm bảo hiệu làm việc, phòng Tài – Kế toán trang bị tương đối đầy đủ máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc Các máy tính kế toán viên kết nối với mạng LAN giúp cải thiện việc so sánh, thống giúp kế toán trưởng tổng hợp số liệu tài cách hiệu 3.1.1.2 Về hình thức sổ kế toán Hiện nay, công ty áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung Đây hình thức sổ giản đơn, dễ thực hiện, thuận tiện cho việc phân công lao động Giúp kế toán viên thực đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán cho đối tượng kế toán phục vụ cho cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý 3.1.1.3 Về hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán Tại công ty, kế toán sử dụng đầy đủ tài khoản liên quan, đồng thời vận dụng đúng, hợp lý theo nguyên tắc hạch toán Quyết định 48/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ tài ban hành Mặt khác, tài khoản chi tiết mở đảm bảo theo chế độ phù hợp với yêu cầu quản lý 97 Các chứng từ sử dụng công ty lập phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh Những thông tin chứng từ ghi rõ ràng, phù hợp chặt chẽ Chứng từ lập khâu có chữ ký, đóng dấu bên liên quan sử dụng theo mẫu BTC quy định Sổ sách kế toán viên tổ chức phù hợp cho việc theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Các sổ chi tiết cho mặt hàng mở để theo dõi tình hình doanh thu, giá vốn Đặc biệt, công ty có mở sổ chi tiết TK 6421 TK 6422 để phân loại theo dõi chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp mà nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ bỏ qua vấn đề 3.1.1.4 Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho tính giá xuất kho Hiện nay, công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho phương pháp kê khai thường xuyên Việc áp dụng phương pháp giúp công ty xác định thông tin hàng hóa nhiều thời điểm có nhu cầu Từ đó, giảm tình trạng sai sót ghi chép quản lý Phương pháp bình quân kỳ dự trữ phương pháp áp dụng để tính giá trị xuất kho hàng hóa Đây phương pháp vô đơn giản, dễ làm, cần làm lần vào cuối kỳ giúp giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán kế toán 3.1.1.5 Phương thức bán hàng điện thoại mạng online Với đội ngũ lao động trẻ tuổi, động, việc ứng dụng các công nghệ thông tin để làm việc đem lại hiệu không nhỏ cho công ty Việc bán hàng điện thoại mạng online trở nên phổ biến công ty nắm bắt kịp thời tiện ích 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm đạt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty tồn nhược điểm sau: 3.1.2.1 Ứng dụng phần mềm kế toán Với quy mô mặt hàng đa dạng, việc mở sổ chi tiết theo dõi mặt hàng tương đối nhiều, làm cho hệ thống sổ sách trở nên cồng kềnh Hơn thế, việc ghi chép nhiều dẫn đến sai sót tốn thời gian Hiện nay, công ty có sử dụng phần mềm Excel để hỗ trợ cho việc ghi chép tính toán Tuy nhiên, công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán tiện ích làm việc chuyên nghiệp giảm bớt gánh nặng công việc cho kế toán viên 3.1.2.2 Phương thức toán Tại công ty sử dụng phương thức toán tương đối đa dạng Tuy nhiên, công ty chưa áp dụng hình thức toán trước khách hàng mua hàng qua 98 Thang Long University Library điện thoại mạng online Đây điều cần thiết hoạt động kinh doanh ty công 3.1.2 Phương thức bán hàng Hiện nay, công ty có văn phòng kho hàng Hà Nội Điều làm cản trở khách hàng xa có nhu cầu mua hàng Đối với khách hàng mua lần đầu tiên, chắn họ phải đến trực tiếp kho công ty để xem kiểm tra hàng hóa trước Hoặc công ty phải gửi mẫu hàng đến cho họ thông qua chuyển phát điều lại làm thời gian khách hàng công ty việc mua bán hàng hóa Nhưng tại, công ty chưa có dự án ký gửi đại lý để phục vụ công tác bán hàng 3.1.2.4 Hệ thống sổ sách kế toán Danh mục hàng hóa doanh nghiệp phong phú, nhiên, kế toán chưa lập sổ tổng hợp chi tiết để theo dõi doanh thu, giá vốn gây khó khăn việc nhìn nhận kết bán hàng mặt hàng cách tổng quát Từ làm hạn hẹp tầm nhìn chậm tiến độ đánh giá mức độ hiệu kinh doanh mặt hàng Trong chi phí quản lý kinh doanh, công ty mở sổ chi tiết cho TK 6421 TK 6422 lập sổ TK 642 Tuy nhiên, để đáp ứng việc theo dõi vừa chi tiết, vừa tổng quát cho chi phí quản lý kinh doanh công ty chưa lập bảng tổng hợp chi tiết cho tài khoản Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Sau thời gian thực tập, em rút số nhận xét thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Trên sở tồn công ty kiến thức em tiếp thu trình học tập, em xin trình bày số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán sau: 3.2.1 Về ứng dụng phần mềm kế toán Với hình thức sổ kế toán Nhật ký chung, nghiệp vụ phát sinh khối lượng công việc ghi chép tương đối nhiều, đó, công ty sử dụng phần mềm Excel để phục vụ Tuy nhiên, việc làm nhiều thời gian tồn sai sót trình ghi chép nhiều Chính vậy, công ty nên có kế hoạch sử dụng phần mềm kế toán để xử lý thông tin cách hiệu quả, cụ thể phần mềm dùng phổ biến Việt Nam: Misa, Fast Accouting,… Điều giúp cho công việc kế toán trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng, xác, kịp thời, giảm công việc ghi chép mà đảm bảo số liệu tin cậy 99 3.2.2 Phương thức toán Để tránh trường hợp khách hàng đặt hàng qua điện thoại mạng online ảo, công ty nên áp dụng sách toán trước qua chuyển khoản Đối với khách hàng vãng lai, điều cần thiết giúp đảm bảo chắn hàng hóa công ty tiêu thụ Công ty áp dụng sách bắt buộc khách hàng chuyển khoản trước 50% giá trị đơn hàng, số tiền lại nhân viên giao hàng nhận sau khách hàng tiếp nhận hàng hóa VD: Ngày 20/01/2015, khách hàng đặt mua lọc Hepa (641x641x292mm) có giá bán 4500.000 đồng/chiếc chưa bao gồm VAT 10% có đơn giá xuất kho 3.287.650 đồng Công ty yêu cầu khách hàng toán trước 50% giá trị hóa đơn chuyển khoản Trong ngày, nhân viên giao hàng đến cho khách hàng nhận số tiền lại tiền mặt Kế toán ghi nhận: Ngày 20/01/2015: + Nợ TK 112: 4.950.000 Có TK 131: 4.950.000 + Nợ TK 632: 6.575.300 Có TK 156: 6.575.300 + Nợ TK 131: 9.900.000 Có TK 511: 9.000.000 Có TK 3331: 900.000 + Nợ TK 111: 4.950.000 Có TK 131: 4.950.000 3.2.3 Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi Để đáp ứng nhu cầu khách hàng xa, công ty nên liên hệ với đại lý, cửa hàng… để ký gửi mặt hàng tiêu thụ Từ giúp đẩy mạnh trình tiêu thụ hàng hóa cách nhanh chóng hiệu Tuy rằng, công ty bị phí hoa hồng việc đem lại doanh thu lợi nhuận cho công ty đồng thời xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng Tại đây, kế toán sử dụng TK 157 100 Thang Long University Library TK 157 – Hàng gửi bán Trị giá hàng hóa gửi bán Trị giá hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi xác định tiêu thụ Trị giá hàng gửi bán trở lại nhập kho Trị giá hàng hóa gửi bị khách hàng trả lại SD: Trị giá hàng hóa gửi bán chưa xác định tiêu thụ VD: 03/01/2015, công ty gửi bán 100 lọc túi Vpak F8(594x594x530mm) đến Công ty sản xuất thương mại Đại Phúc với giá bán 995.000 đồng/chiếc, đơn giá xuất kho 500.700 đồng/chiếc Ngày 15/01/2015, đại lý thông báo bán 45 lọc túi Cuối kỳ, ngày 31/01/2015, đại lý toán tiền hàng thu cho công ty chuyển khoản sau trừ phí hoa hồng 10% giá toán (chưa gồm VAT10%) Kế toán ghi nhận: Ngày 03/01/2015: + Nợ TK 157: 50.070.000 Có TK 156: 50.070.000 Ngày 15/01/2015: + Nợ TK 632: 25.035.000 Có TK 157: 25.035.000 + Nợ TK 131 – Đại Phúc: 54.725.000 Có TK 511: 49.750.000 Có TK 3331: 4.975.000 Ngày 31/01/2015: + Nợ TK 6421: 5.472.500 Nợ TK 133: 547.250 Có TK 131 – Đại Phúc: 6.019.750 + Nợ TK 112: 48.705.250 Có TK 131- Đại Phúc: 48.705.250 101 3.2.4 Hệ thống sổ sách kế toán Để hạn chế bất cập giúp nhà quản lý theo dõi doanh thu, giá vốn, chi phí quản lý kinh doanh cách tổng quát, kế toán cần bổ sung bảng tổng hợp chi tiết Kế toán viên dựa sổ chi tiết TK 511; TK 632 mặt hàng sổ TK 511; TK 632 để lập bảng tổng hợp chi tiết bán hàng kỳ Đồng thời vào sổ chi tiết TK 6421; Tk 6422 sổ TK 642, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp Dưới mẫu sổ cho bảng tổng hợp chi tiết: 102 Thang Long University Library Bảng 3.1 Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Địa chỉ: Phòng 306, Nơ 6B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG Tháng 01 năm 2015 Đvt: đồng STT Danh mục hàng hóa Doanh thu Giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Lọc Hepa 74.250.000 - 74.250.000 55.890.050 18.359.950 9.364.000 - 9.364.000 6.840.440 2.523.560 100.558.600 - 100.558.600 54.075.600 43.484.000 11.684.000 - 11.684.000 7.125.732 4.558.268 2.190.000 - 2.190.000 1.260.000 930.000 835.671.935 - 835.671.935 589.018.160 246.653.775 610x610x292mm Lọc hepa 641x1220x150mm Lọc túi Vpak F8 594x594x530mm Lọc túi Vpak F8 289x594x530mm Lọc túi Vpak F8 492x594x530mm … Tổng cộng Ngày 31 tháng 01 năm 2015 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 103 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp Đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Địa chỉ: Phòng 306, Nơ 6B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TK: 642 Tháng 01 năm 2015 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng TK đối ứng Số dư đầu kỳ 02/01 HĐ 0000012 02/01 Nhập mua văn phòng phẩm Đvt: đồng Ghi nợ TK 642 Tổng số tiền Chia 6421 6422 331 735.000 735.000 331 700.000 700.000 … 08/01 HĐ 0000044 08/01 Chi cước vận chuyển … 24/01 HĐ 0000234 24/01 Thanh toán dịch vụ thuê nhà kho 331 15.000.000 15.000.000 25/01 HĐ 0000062 25/01 Chi cước chuyển phát nhanh 331 100.000 100.000 … 30/01 30/01 Chi trả tiền điện 331 3.000.000 31/01 PBTLBH0 31/01 Hạch toán lương T1 334 83.064.000 38.127.000 44.937.000 31/01 PBTLBH0 31/01 Trích bảo hiểm 338 15.048.000 6.930.000 8.118.000 Trích KH TSCĐ 214 7.208.000 5.250.000 1.958.000 155.479.750 73.742.500 81.737.250 31/01 HĐ 0000278 PBKH01 31/01 Cộng 31/01 PKT 31/01 Kết chuyển sang 911 911 Số dư cuối kỳ 3.000.000 155.479.750 Ngày 31 tháng 01 năm 2015 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 104 Thang Long University Library KẾT LUẬN Bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa quan trọng t ồn phát triển công ty Điều đòi hỏi nhà quản lý công ty phải có kiến thức chuyên sâu tổng hợp lĩnh vực kinh doanh nắm bắt thị trường, chiến lược kinh doanh phù hợp Trong đó, kế toán có vai trò không nhỏ việc cung cấp thông tin cần thiết giúp Giám đốc nắm bắt tình hình phương án kinh doanh tương lai Vì vậy, công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cần phải hoàn thiện để trở thành công cụ đắc lực việc quản lý tài tạo sở tin cậy việc lập chiến lược nhà quản lý Qua thời gian thực tập tốt nghiệp Phòng Tài - Kế toán Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam, em nhận thấy công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đáp ứng yêu cầu quản lý lãnh đạo công ty, phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp Tuy nhiên, trình độ kiến thức có hạn, kinh nghiệp hạn chế nên Khóa luận tốt nghiệp em khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận bảo thầy cô giáo chuyên ngành Kế toán trường Đại học Thăng Long để làm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Thủy phòng Tài - Kế toán Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Nhung TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Thị Loan (2013), “Kế toán tài doanh nghiệp” – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2006), “Giáo trình hạch toán kế toán doanh nghiệp” – Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc dân Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 Tài liệu Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Thang Long University Library [...]... Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Thang Long University Library CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.1.1.1 Bán hàng. .. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC - Tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam - Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH. .. toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động này Xuất phát từ đó, em quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các công ty. .. ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Số liệu sử dụng trong bài để minh họa là số liệu kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong tháng 1 năm 2015 4 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong bài khóa luận tốt nghiệp gồm: − Phương pháp chứng từ kế toán −... kế toán − Phương pháp phỏng vấn, thu thập và tổng hợp 5 Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam Chương 3: Hoàn. .. chức bán hàng hiệu quả là nhiệm vụ chính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của công ty Vì vậy, công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là khâu không thể thiếu trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để lựa chọn phương hướng kinh doanh phù hợp trong tương lai Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam, em đã nhận thức được vai trò của kế toán. .. doanh 1.1.1.2 Xác định kết quả bán hàng Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí bán hàng đã bỏ ra và thu nhập bán hàng đã thu về trong kỳ Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ Việc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc... kém hiệu quả dẫn đến kết quả bán hàng bị thua lỗ, doanh nghiệp sẽ đi đến phá sản nhưng khi công việc này trở nên trôi chảy sẽ tạo ra kết quả bán hàng cao từ đó làm động lực cho nền kinh tế lớn mạnh 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: − Phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình... chi phí của hoạt động đó Kết quả bán hàng được tính theo công thức sau: Kết quả bán hàng = Doanh thu thuần – (Giá vốn hàng bán + Chi phí quản lý kinh doanh) 1.1.3 Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng Bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân 3 Công tác bán hàng được thực hiện giúp cho doanh nghiệp... xác định kết quả bán hàng 23 Sơ đồ 1.13 Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức nhật ký chung 25 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty 26 Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế toán công ty .28 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức nhật ký chung 30 Thang Long University Library LỜI MỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp việt nam , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp việt nam , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp việt nam , Giáo viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Nhung, Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 4, Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam 99, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC., Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho tho phương pháp kê khai thường xuyên, Tài khoản 642: Chi phí quản lý kinh doanh, Các hình thức sổ trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, Thủ quỹ kiêm kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định và tiền lương:, Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng:, . Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa xuất kho tại công ty, Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng, ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B, GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT, NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, Trích NHẬT KÝ CHUNG, SỔ CÁI TÀI KHOẢN, Thực lĩnh = Tổng lương – Tạm ứng (nếu có) – Các khoản trích theo lương, BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ, phí khấu hao TSCĐ (Bảng: 2.6) phí đồ dùng văn phòng, Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây lắp Việt Nam, BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập