Unit 7 your house lesson 43

21 78 0
  • Loading ...
Loading...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:37

Presented: TRẦN THỊ HỒNG ÁNH Monday, December, 2008 , Monday, December, 2008 Example : Name a, Ba b, Lan c, Nam d, Nga e, Tuan f, Mrs Huong g, Mr Ha h, Miss Chi How they travel ? By bus Means of transport By motorbike By plane By bus By bike By bus By car By train Walks (on foot) , Monday, December, 2008 (to) leave the house: Ra khỏi nhà So (conj) : Cho nên, Example : The school is near my house, so I walk Action Time 5.30 He gets up He leaves the house 6.30 Classes start Classes end He has lunch 7.00 11.30 12.00 , Monday, December, 2008 Hi My name is Hoang I’m a student I get up at half past five I take a shower and get dressed I have breakfast, then I leave the house at half past six The school is near my house, so I walk Classes start at seven and end at half past eleven I walk home and have lunch at twelve o’clock , 30 20 10 60 80 40 50 70 30 20 10 50 80 70 40 60 Monday, December, 2008 -Talk about Hoang using these cues : Hoang/ student / get up / half past five / leave the house / half past six / classes / start / seven/ end/ half past eleven / have lunch/ twelve o’clock - Talk about you , Monday, December, 2008 , Monday, December, 2008 , True or false True False 1, Hoang is a student T 2, Hoang gets up at o’clock 3, Hoang leaves the house at half past six 4, Classes start at seven o’clock 5, He has luch at half past eleven F T T F Does he walk to school? [...]...Monday, December, 2008 , True or false True False 1, Hoang is a student T 2, Hoang gets up at 6 o’clock 3, Hoang leaves the house at half past six 4, Classes start at seven o’clock 5, He has luch at half past eleven F T T F Does he walk to school?
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 7 your house lesson 43, Unit 7 your house lesson 43, Unit 7 your house lesson 43

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập