gamediscover the animals

23 101 0
  • Loading ...
Loading...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:35

GAME: DISCOVER THE ANIMALS! WHAT ANIMALS CAN YOU SEE IN THE FOLLOWING IMAGES? WIN A HAPPY FACE FOR EACH!  LOOK FOR ANIMAL A BUTTERFLY A BIRD A TIGER LOOK FOR ANIMALS BIRDS AND FISH BUTTERFLY AND SEAHORSES COCODRILES AND EAGLE ELEPHANTS AND SNAKE MONKEYS AND SHEEP PIGS AND BAT LOOK FOR ANIMALS LOOK FOR ANIMALS IN THE FOREST LOOK FOR COLOURED ANIMALS TRY TO FIND SOME ANIMALS THE END HAVE YOU ENJOYED THE GAME? [...]...ELEPHANTS AND SNAKE MONKEYS AND SHEEP PIGS AND BAT LOOK FOR 6 ANIMALS LOOK FOR 6 ANIMALS IN THE FOREST LOOK FOR COLOURED ANIMALS TRY TO FIND SOME ANIMALS THE END HAVE YOU ENJOYED THE GAME?
- Xem thêm -

Xem thêm: gamediscover the animals, gamediscover the animals, gamediscover the animals

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập