BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT

64 531 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:42

BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐTBỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐTBỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐTBỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐTBỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐTBỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐTBỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT B GIO DC V O TO Kè THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Mụn: TON MINH HA ( gm cú 08 trang) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu ng cong hỡnh bờn l th ca mt hm s bn hm s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy Hi hm s ú l hm s no ? A y x x B y x 3x C y x x D y x 3x Cõu Cho hm s y f ( x) cú lim f ( x) v lim f ( x) Khng nh no sau x x õy l khng nh ỳng ? A th hm s ó cho khụng cú tim cn ngang B th hm s ó cho cú ỳng mt tim cn ngang C th hm s ó cho cú hai tim cn ngang l cỏc ng thng y v y D th hm s ó cho cú hai tim cn ngang l cỏc ng thng x v x Cõu Hi hm s y x ng bin trờn khong no ? A ; C ; B (0; ) D ( ; 0) Cõu Cho hm s y f ( x) xỏc nh, liờn tc trờn v cú bng bin thiờn : x y' + + + + y Khng nh no sau õy l khng nh ỳng ? A Hm s cú ỳng mt cc tr B Hm s cú giỏ tr cc tiu bng C Hm s cú giỏ tr ln nht bng v giỏ tr nh nht bng D Hm s t cc i ti x v t cc tiu ti x Cõu Tỡm giỏ tr cc i yC ca hm s y x3 x A yC B yC C yC D yC 1 Cõu Tỡm giỏ tr nh nht ca hm s y x2 trờn on [2; 4] x A y C y [2; 4] B y [2; 4] D y [2; 4] [2; 4] 19 Cõu Bit rng ng thng y x ct th hm s y x3 x ti im nht; kớ hiu ( x0 ; y0 ) l ta ca im ú Tỡm y0 A y0 B y0 C y0 D y0 Cõu Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m cho th ca hm s y x 2mx cú ba im cc tr to thnh mt tam giỏc vuụng cõn A m B m C m D m Cõu Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m cho th ca hm s x cú hai tim cn ngang y mx A Khụng cú giỏ tr thc no ca m tha yờu cu bi C m D m B m Cõu 10 Cho mt tm nhụm hỡnh vuụng cnh 12 cm Ngi ta ct bn gúc ca tm nhụm ú bn hỡnh vuụng bng nhau, mi hỡnh vuụng cú cnh bng x (cm), ri gp tm nhụm li nh hỡnh v di õy c mt cỏi hp khụng np Tỡm x hp nhn c cú th tớch ln nht A x B x C x D x Cõu 11 Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m cho hm s y bin trờn khong 0; A m hoc m B m C m tan x ng tan x m D m Cõu 12 Gii phng trỡnh log ( x 1) A x 63 B x 65 C x 80 D x 82 Cõu 13 Tớnh o hm ca hm s y 13x A y ' x.13 x x B y ' 13 ln13 13x D y ' ln13 x C y ' 13 Cõu 14 Gii bt phng trỡnh log (3x 1) A x B x 3 C x D x 10 Cõu 15 Tỡm xỏc nh D ca hm s y log ( x x 3) A D ( ; 1] [3; ) B D [ 1; 3] C D ( ; 1) (3; ) D D (1; 3) Cõu 16 Cho hm s f ( x ) x.7 x Khng nh no sau õy l khng nh sai ? A f ( x) x x log B f ( x ) x ln x ln C f ( x ) x log x D f ( x) x log Cõu 17 Cho cỏc s thc dng a, b, vi a Khng nh no sau õy l khng nh ỳng ? A log a ( ab) log a b B log a (ab) 2log a b 1 C log a ( ab) log a b D log a (ab) log a b 2 Cõu 18 Tớnh o hm ca hm s y x 4x 2( x 1)ln 22 x 2( x 1)ln C y ' 2x 2( x 1)ln 22 x 2( x 1)ln D y ' 2x A y ' B y ' Cõu 19 t a log , b log Hóy biu din log 45 theo a v b A log 45 a 2ab ab a 2ab C log 45 ab b B log 45 2a 2ab ab 2a 2ab D log 45 ab b Cõu 20 Cho hai s thc a v b, vi a b Khng nh no di õy l khng nh ỳng ? A log a b log b a B log a b log b a C log b a log a b D log b a log a b Cõu 21 ễng A vay ngn hn ngõn hng 100 triu ng, vi lói sut 12%/nm ễng mun hon n cho ngõn hng theo cỏch : Sau ỳng mt thỏng k t ngy vay, ụng bt u hon n; hai ln hon n liờn tip cỏch ỳng mt thỏng, s tin hon n mi ln l nh v tr ht tin n sau ỳng thỏng k t ngy vay Hi, theo cỏch ú, s tin m m ụng A s phi tr cho ngõn hng mi ln hon n l bao nhiờu ? Bit rng, lói sut ngõn hng khụng thay i thi gian ụng A hon n A m 100.(1,01)3 (triu ng) B m (1,01)3 (triu ng) (1,01)3 C m 100 1,03 (triu ng) D m 120.(1,12)3 (triu ng) (1,12)3 Cõu 22 Vit cụng thc tớnh th tớch V ca trũn xoay c to quay hỡnh thang cong, gii hn bi th hm s y f(x), trc Ox v hai ng thng x a, x b (a b), xung quanh trc Ox b b B V f ( x)dx A V f ( x )dx a a b b C V f ( x)dx D V | f ( x) | dx a a Cõu 23 Tỡm nguyờn hm ca hm s f ( x) x (2 x 1) x C C f ( x)dx 2x C A f ( x )d x (2 x 1) x C D f ( x )dx 2x C B f ( x)dx Cõu 24 Mt ụ tụ ang chy vi tc 10m/s thỡ ngi lỏi p phanh; t thi im ú, ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v(t ) 5t 10 (m/s), ú t l khong thi gian tớnh bng giõy, k t lỳc bt u p phanh Hi t lỳc p phanh n dng hn, ụ tụ cũn di chuyn bao nhiờu ? A 0,2m B 2m C 10m D 20m Cõu 25 Tớnh tớch phõn I cos3 x.sin x dx A I B I C I D I e Cõu 26 Tớnh tớch phõn I x ln x dx 1 A I 2 e B I e2 C I e2 D I Cõu 27 Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi th hm s y x3 x v th hm s y x x A 37 12 B C 81 12 D 13 Cõu 28 Kớ hiu (H) l hỡnh phng gii hn bi th hm s y 2( x 1)e x , trc tung v trc honh Tớnh th tớch V ca trũn xoay thu c quay hỡnh (H) xung quanh trc Ox C V e B V (4 2e) A V 2e D V (e 5) Cõu 29 Cho s phc z 2i Tỡm phn thc v phn o ca s phc z A Phn thc bng v Phn o bng 2i B Phn thc bng v Phn o bng C Phn thc bng v Phn o bng 2i D Phn thc bng v Phn o bng Cõu 30 Cho hai s phc z1 i v z2 3i Tớnh mụun ca s phc z1 z2 A | z1 z2 | 13 B | z1 z2 | C | z1 z2 | D | z1 z2 | Cõu 31 Cho s phc z tha (1 i ) z i Hi im biu din ca z l im no cỏc im M, N, P, Q hỡnh bờn ? A im P B im Q C im M D im N Cõu 32 Cho s phc z 5i Tỡm s phc w iz z A w 3i B w 3i C w 7i D w 7i Cõu 33 Kớ hiu z1 , z2 , z3 v z4 l bn nghim phc ca phng trỡnh z z 12 Tớnh tng T | z1 | | z2 | | z3 | | z4 | B T A T C T D T Cõu 34 Cho cỏc s phc z tha | z | Bit rng hp cỏc im biu din cỏc s phc w (3 4i) z i l mt ng trũn Tớnh bỏn kớnh r ca ng trũn ú A r B r C r 20 D r 22 Cõu 35 Tớnh th tớch V ca lp phng ABCD A ' B ' C ' D ' , bit AC ' a A V a 6a B V C V 3a D V a 3 Cõu 36 Cho hỡnh chúp t giỏc S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a, cnh bờn SA vuụng gúc vi mt phng ỏy v SA 2a Tớnh th tớch V ca chúp S.ABCD A V 2a B V 2a C V 2a D V 2a Cõu 37 Cho t din ABCD cú cỏc cnh AB, AC v AD ụi mt vuụng gúc vi nhau; AB 6a, AC 7a v AD 4a Gi M, N, P tng ng l trung im cỏc cnh BC, CD, DB Tớnh th tớch V ca t din AMNP 28 A V a B V 14a C V D V 7a3 a Cõu 38 Cho hỡnh chúp t giỏc S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh bng 2a Tam giỏc SAD cõn ti S v mt bờn (SAD) vuụng gúc vi mt phng ỏy Bit th tớch chúp S.ABCD bng a Tớnh khong cỏch h t B n mt phng (SCD) A h a B h a C h a D h a 3 Cõu 39 Trong khụng gian, cho tam giỏc ABC vuụng ti A, AB a v AC 3a Tớnh di ng sinh l ca hỡnh nún, nhn c quay tam giỏc ABC xung quanh trc AB A l a B l 2a C l 3a D l 2a Cõu 40 T mt tm tụn hỡnh ch nht kớch thc 50cm 240cm, ngi ta lm cỏc thựng ng nc hỡnh tr cú chiu cao bng 50cm, theo hai cỏch sau (xem hỡnh minh di õy) : Cỏch : Gũ tm tụn ban u thnh mt xung quanh ca thựng Cỏch : Ct tm tụn ban u thnh hai tm bng nhau, ri gũ mi tm ú thnh mt xung quanh ca mt thựng Kớ hiu V1 l th tớch ca thựng gũ c theo cỏch v V2 l tng th tớch ca hai thựng V gũ c theo cỏch Tớnh t s V2 A V1 V2 B V1 V2 C V1 V2 D V1 V2 Cõu 41 Trong khụng gian, cho hỡnh ch nht ABCD cú AB v AD Gi M, N ln lt l trung im ca AD v BC Quay hỡnh ch nht ú xung quanh trc MN, ta c mt hỡnh tr Tớnh din tớch ton phn Stp ca hỡnh tr ú A Stp B Stp C Stp D Stp 10 Cõu 42 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh bng 1, mt bờn SAB l tam giỏc u v nm mt phng vuụng gúc vi mt phng ỏy Tớnh th tớch V ca cu ngoi tip hỡnh chúp ó cho A V 15 18 B V 15 54 C V 27 D V Cõu 43 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho mt phng (P) : 3x z + Vect no di õy l mt vect phỏp tuyn ca (P) ? A n4 (1; 0; 1) B n1 (3; 1; 2) C n3 (3; 1; 0) D n2 (3; 0; 1) Cõu 44 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho mt cu (S) : ( x 1)2 ( y 2) ( z 1)2 Tỡm ta tõm I v tớnh bỏn kớnh R ca (S) A I(1; 2; 1) v R B I(1; 2; 1) v R C I(1; 2; 1) v R D I(1; 2; 1) v R Cõu 45 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho mt phng (P) : 3x y z v im A(1; 2; 3) Tớnh khong cỏch d t A n (P) A d B d 29 C d 29 D d Cõu 46 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ng thng cú phng trỡnh : x 10 y z 1 Xột mt phng (P) : 10x + 2y + mz + 11 0, m l tham s thc Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m mt phng (P) vuụng gúc vi ng thng A m B m C m 52 D m 52 Cõu 47 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai im A(0; 1; 1) v B(1; 2; 3) Vit phng trỡnh ca mt phng (P) i qua A v vuụng gúc vi ng thng AB A x + y + 2z B x + y + 2z C x + 3y + 4z D x + 3y + 4z 26 Cõu 48 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho mt cu (S) cú tõm I(2; 1; 1) v mt phng (P) : x y z Bit mt phng (P) ct mt cu (S) theo giao tuyn l mt ng trũn cú bỏn kớnh bng Vit phng trỡnh ca mt cu (S) A (S) : ( x 2)2 ( y 1)2 ( z 1)2 B (S) : ( x 2)2 ( y 1)2 ( z 1)2 10 C (S) : ( x 2) ( y 1) ( z 1) D (S) : ( x 2) ( y 1) ( z 1) 10 Cõu 49 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho im A(1; 0; 2) v ng thng d cú x y z phng trỡnh : Vit phng trỡnh ng thng i qua A, vuụng 1 gúc v ct d x x C : A : y z2 1 y z2 x x D : B : y z2 1 y z2 Cõu 50 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho bn im A(1; 2; 0), B(0; 1; 1), C(2; 1; 1) v D(3; 1; 4) Hi cú tt c bao nhiờu mt phng cỏch u bn im ú ? A mt phng B mt phng C mt phng D Cú vụ s mt phng - HT - B GIO DC V O TO THI MINH HA ( thi cú01 trang) K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Mụn thi: NG VN Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian phỏt I C HIU (3,0 im) c on trớch sau vthc hin cỏc yờu cu: Leo lờn nh nỳi khụng phi cm c m l vt qua thỏch thc, tn hng bu khụng khớv ngm nhỡn quang cnh rng ln xung quanh Leo lờn nh cao l cỏc em cú th nhỡn ngm th gii ch khụng phi th gii nhn cỏc em Hóy n Paris tn hng cm giỏc m chỡm Paris ch khụng phi lt qua ú ghi Paris vo danh sỏch cỏc a im cỏc em ó i qua v t ho mỡnh l ngi tng tri Tp luyn nhng suy ngh c lp, sỏng to vtỏo bo khụng phi mang li s tha cho bn thõn m l em li li ớch cho 6,8 t ngi trờn trỏi t ca chỳng ta Ri cỏc em s phỏt hin s tht v i v thỳv m nhng kinh nghim cuc sng mang li, ú l lũng v tha mi chớnh l iu tt p nht mcỏc em cú th lm cho bn thõn mỡnh Nim vui ln nht cuc i thc li n vo lỳc cỏc em nhn cỏc em chng cú gỡ c bit c Bi tt c mi ngi u nh th (Trớch Bi phỏt biu ti bui l tt nghip trng trung hc Wellesley ca thy Hiu trng David McCullough Theo http://ehapu.edu.vn, ngy 5/6/2012) Cõu Xỏc nh phng thc biu t chớnh c s dng on trớch trờn Cõu Anh/Ch hiu th no v cõu núi sau: Leo lờn nh nỳi khụng phi cm c m l vt qua thỏch thc, tn hng bu khụng khớvngm nhỡn quang cnh rng ln xung quanh.? Cõu Theo anh/ch, vỡsao tỏc gi cho rng: Nim vui ln nht cuc i thc li n vo lỳc cỏc em nhn cỏc em chng cú gỡ c bit c.? Cõu Thụng ip no ca on trớch trờn cúý ngha nht i vi anh/ch? II LM VN (7,0 im) Cõu (2,0 im) Hóy vit 01 on (khong 200 ch) trỡnh by suy ngh ca anh/ch v ýkin c nờu on trớch phn c hiu: Leo lờn nh cao l cỏc em cú th nhỡn ngm th gii ch khụng phi th gii nhn cỏc em. Cõu (5,0 im) Phõn tớch v p ho hựng ca hỡnh tng ngi lớnh bi th Tõy Tin ca Quang Dng Ht Thớsinh khụng s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡthờm H tờn thớsinh: ; S bỏo danh: B GIO DC V O TO MINH HA ( thi cú06 trang) K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Bi thi: Khoa hc xóhi; Mụn: LCH S Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu Hi ngh Ianta (2-1945) din cuc Chin tranh th gii th hai A ó hon ton kt thỳc B bc vo giai on kt thỳc C ang din vụcựng ỏc lit D bựng n vngy cng lan rng Cõu Mt nhng mc ớch ca t chc Liờn hp quc l A trng tr cỏc hot ng gõy chin tranh B thỳc y quan h thng mi t C trỡhũa bỡnh van ninh th gii D ngn chn tỡnh trng ụnhim mụi trng Cõu Chớnh sỏch i ngoi ca Liờn bang Nga t nm 1991 n nm 2000 l ng v phng Tõy, khụi phc vphỏt trin quan h vi cỏc nc A chõu B chõu u C chõu Phi D chõu M Cõu S kin no di õy c xem ls kin u cucChin tranh lnh? A o lut vin tr nc ngoi ca Quc hi M B Thụng ip ca Tng thng M Truman C Din ca ngoi trng M Macsan D Chin lc ton cu ca Tng thng M Rudven Cõu Nhng quc gia ụng Nam tuyờn b c lp nm 1945 l A Inụnờxia, Vit Nam, Lo B Campuchia, Malaixia, Brunõy C Inụnờxia, Xingapo, Malaixia D Min in, Vit Nam, Philippin Cõu Sau Chin tranh lnh chm dt, M mun thit lp mt trt t th gii nh th no? A a cc B Mt cc nhiu trung tõm C a cc nhiu trung tõm D n cc Cõu Xu th ton cu hoỏtrờn th gii lh qu ca A s phỏt trin quan h thng mi quc t B cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh C s i ca cỏc cụng ty xuyờn quc gia Cõu 18: A B C D Cõu 19: A B C D Cõu 20: A B C D Cõu 21: A B C D Cõu 22: A B C D Cõu 23: A B C D Chn v trớ ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho t/cm t ngoc cỏc cõu sau: Cõu 24: A B C D Cõu 25: A B C D Cõu 26: A B C D Cõu 27: A B C D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) gii thớ ch cho t/cm t c gch chõn cỏc cõu sau: Cõu 28: A B C D Cõu 29: A B C D Cõu 30: A B C D Cõu 31: A B C D Cõu 32: A B C D Cõu 33: A B C D Cõu 34: A B C D Cõu 35: A B C D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) theo ni dung bi c, t cõu 36 n cõu 40 ! ! Cõu 36: A B C Cõu 37: A B C Cõu 38: A B C Cõu 39: A B C Cõu 40: A B C D D D D D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng on sau, t cõu 41 n cõu 50 (41) (42) 41 (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) Cõu 41: A Cõu 42: A Cõu 43: A Cõu 44: A Cõu 45: A Cõu 46: A Cõu 47: A Cõu 48: A Cõu 49: A Cõu 50: A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C HT D D D D D D D D D D B GIO DC V O TO MINH HA ( thi cú05 trang) K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Mụn: TING NHT Thi gian lm bi: 60 phỳt, khụng k thi gian phỏt Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho cỏch vit bng ch Hỏn ca phn c gch chõn cỏc cõu sau: Cõu 1: A B C D Cõu 2: A Cõu 3: A B C B C D D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho cỏch c ca phn c gch chõn cỏc cõu sau: Cõu 4: A B C D Cõu 5: A B C D Cõu 6: A B C D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) hon thnh cỏc cõu sau: Cõu 7: A. B. C. D. Cõu 8: A. Cõu 9: B. C. D. A. Cõu 10: A. Cõu 11: B. C. B. C. D D A. B. C. D Cõu 12: A. B. C. D Cõu 13: A. B. C D. Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) phựhp vi ýngha ca cõu c gch chõn di õy: Cõu 14: A. B. C. D. Cõu 15: A. B. C. D. Cõu 16: A. B. C. D. Cõu 17: A. B. C. D. c on sau v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) tr li cỏc cõu hi, t cõu 18 n cõu 19 N3 Cõu 18: A. B. C. D. Cõu 19: A. B. C. D. Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) hon thnh cỏc cõu sau: Cõu 20: A. B. C. D. Cõu 21: A. B. C. D. Cõu 22: A. B C. D. Cõu 23: A. B. C. D. Cõu 24: A. B C. D. Cõu 25: A. B. C. D. Cõu 26: A. B. C. D. Cõu 27: A. B. C. D. Cõu 28: A. B. C. D. Cõu 29: A. B. C. D. Cõu 30: A. B. C. D. Cõu 31: A. B. C. D. Cõu 32: A. B. C. D. Cõu 33:3 A. B. C. D. Cõu 34: A. B. C. D. Cõu 35: A. B. C D c on sau v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) tr li cỏc cõu hi, t cõu 36 n cõu 39 2010 N4p80 Cõu 36: A B. C D Cõu 37: A. B. C. D. Cõu 38: A. B. C. D. Cõu 39: A. B. C. D. Chn t hoc cm t c gch chõn (ng vi A hoc B, C, D) cn phi sa cỏc cõu sau tr nờn ỳng: Cõu 40: 34 A Cõu 41: B C D A B C D Cõu 42: A B C D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) in vo phn trng hon thnh cỏc tỡ nh di õy: Cõu 43: A. B. C. D. Cõu 44: A. B. C. D. Cõu 45: A. B. C. D. Cõu 46: A. B. C. D. c on sau v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng, t cõu 47 n cõu 50 (47) (48) 50 (49) (50) ) 1kỡl, khútin Cõu 47: A. C. C. D. Cõu 48: A. B. D. Cõu 49: A. B. C. Cõu 50: A. B. D. C. B. D. HT B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 MINH HA ( thi cú04 trang) Mụn: TING C Thi gian lm bi: 60 phỳt, khụng k thi gian phỏt Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho cỏc cõu sau õy: Cõu 1: Oxana will Fleisch mehr essen und mehr ỹber vegetarische Ernọhrung erfahren A kein keine B das keine C das -D kein -Cõu 2: Fredo freut sich ỹber Sieg vom FC Kửln A jeden B jedes C jede D jedem Cõu 3: Zu viel Sport kann Gesundheit schaden A des B der C die D dem Cõu 4: Gestern bin ich Sọnger Trong Tan im Supermarkt begegnet A dem B den C des D der Cõu 5: Robert sucht ein Haus der Nordsee A bei B auf C in D an Cõu 6: Hier hat sich meiner Kindheit sehr viel verọndert! Frỹher hatten fast alle Familien im Dorf ein paar Tiere, z B eine Kuh und Hỹhner A auf B in C seit D vor Cõu 7: Alle Schỹler kửnnen sich zwei Fọcher aussuchen, die sie sich interessieren A an B fỹr C ỹber D auf Cõu 8: Nach der Schule kam er sofort nach Hause, denn er nicht zu spọt zum Essen kommen A wolltet B willst C will D wollte Cõu 9: Frau Mỹller: Das ist Keiko aus Japan Sie lernt fỹr ein Jahr in Deutschland nett zu ihr und zeigt ihr in der Pause unsere Schule. A Sein B Seien C Sei D Seid Cõu 10: Einmal in der Woche sich die Schỹler mit Frau Perl und Herrn Baum A haben getroffen B sind getroffen C haben getreffen D sind getreffen Cõu 11: Das Ikea-Regal in Schweden A wurde erfanden B wurde erfinden C wurde erfunden D wurde erfindet Cõu 12: Ich trọume von einem Urlaub am Meer A schửner B schửnes C schửnem D schửnen Cõu 13: Das Mittelmeer gefọllt mir als die Nordsee A gut B besser C besten D am besten Cõu 14: Ein Mann winkt Peter zu A ọltere B ọlter C ọlteren D ọlterer Cõu 15: Wenn ich das nọchste Mal Urlaub mache, nehme ich auch mein Fahrrad mit A neuem B neuen C neues D neue Cõu 16: Ist das mein Buch? Nein, das ist A meins B mein C meines D meinem Cõu 17: Er unterhọlt die ganze Zeit mit seiner Freundin A es B ihm C ihn D sich Cõu 18: Zieh einen warmen Pullover an, es ist kalt A dich B dir C euch D sich Cõu 19: Wir mỹssen uns beeilen, der Zug fọhrt gleich weg A weil B da C denn D aber Cõu 20: Ich bin mit der U-Bahn gefahren, ich noch keinen Fỹhrerschein hatte A deshalb B obwohl C wenn D weil Cõu 21: ich gegessen hatte, musste ich noch eine E-Mail schreiben A Nachdem B Bevor C Als D Seit Cõu 22: Abfọlle darf man auf den Rasen auf den Weg werfen A sowohl als auch B je desto C weder noch D teils teils Cõu 23: Ich war sehr mỹde, trotzdem bin ich um ein Uhr ins Bett gegangen A erst B schon C nur D wohl Cõu 24: Entschuldigung, wir mửchten zahlen, bitte! A Brauchen Sie eine Speisekarte? B Nein, das geht nicht C Zusammen oder getrennt? D Was fehlt Ihnen denn? Cõu 25: ? Frau Strohbach am Apparat A Wer hat geklingelt B Was kann ich fỹr Sie tun C Hallo, wen haben wir am Telefon D Was mửchten Sie bestellen Cõu 26: Sie wỹnschen? A Ja, gern B Sehr angenehm C Ich họtte gern zwei Kilo pfel D Was mửchten Sie tun? Cõu 27: Mein Mann war immer so romantisch, manchmal sehr A humorlich B humorlisch C humorlos D humorvoll Cõu 28: Der Mann, der an der Tỹr steht, ist mein A Arbeitergeber B Arbeitengeber C Arbeitsgeber D Arbeitgeber Cõu 29: Thomas bietet im Bus seinen Platz an Er ist sehr A positiv B hửflich C vorsichtig D egoistisch Cõu 30: Man sollte die Natur A zerstửren B verteidigen C schỹtzen D beschọdigen Cõu 31: Hier ist Ihr Staubsauger Er hat drei Jahre A Garantie B Quittung C Umtausch D Rechnung Cõu 32: Morgen wỹrden wir gern unsere Oma A besichtigen B besuchen C gehen D kommen Cõu 33: Was ist das Antonym von schmutzig? A alt B sauer C dreckig D sauber Cõu 34: Wann wurden die beiden deutschen Staaten wiedervereinigt? A 1949 B 1945 C 1989 D 1990 Cõu 35: In Deutschland dauert die Grundschule in der Regel Jahre A B C D c on sau v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) tr li cỏc cõu hi, t cõu 36 n cõu 40 Fast Food besser als sein Ruf? Mittlerweile ist in Deutschland etwa jedes sechste Kind ỹbergewichtig Die Eltern sind nicht ganz unschuldig an dieser Situation, sagt die Diọtologin Martha Huber Anstatt selber zu kochen, kaufen sie immer họufiger Fertiggerichte und Fast Food. Aber Frau Huber ist auch der Meinung, dass Fast-Food-Gerichte nicht immer Kalorienbomben* sein mỹssen Es hửrt sich vielleicht erstaunlich an, aber Fast Food muss nicht immer ungesund sein, erklọrt sie So ist der klassische Hamburger nicht der doppelte Cheeseburger besser als sein Image Ohne Extras wie Mayonnaise und Bacon hat er nur 250 Kalorien und rund Gramm Fett Und wer sich zum Beispiel bei Subway ein Sandwich schmecken lọsst, nimmt etwa 300 bis 400 Kalorien zu sich Sie meint auch, dass der Dửrner, das liebste Fast-Food-Gericht der Deutschen, sogar zu einer gesunden Mahlzeit werden kann, wenn man ihn mit Họhnchen- oder Putenfleisch fỹllt, weniger Fleisch und mehr Salat nimmt und auf die Soòe verzichtet Fỹr viel schọdlicher als Fast Food halten Experten die sogenannten Kinderlebensmittel Ihrer Meinung nach sind sie daran schuld, dass immer mehr Kinder zu dick sind In Studien hat man fast drei Viertel dieser Produkte den Kategorien zu sỹò und zu fett zugeordnet Die Experten kritisieren vor allem, dass die Firmen in der Werbung so tun, als ob diese Lebensmittel gesund wọren * Kalorienbombe: Lebensmittel mit sehr vielen Kalorien (Quelle: vgl So gehts noch besser neu, A2-B1, S 114) Cõu 36: Worum geht es in diesem Text? A Es geht um eine Studie ỹber ỹbergewichtige Kinder B Es geht um den Kaloriengehalt von Hamburgern C Es geht um gesunde und ungesunde Mahlzeiten D Es geht um das Geschọft mit Fast Food Cõu 37: Was erklọrt Frau Huber? A Sie erklọrt, dass Fast Food meistens gesund ist B Sie erklọrt, wie man bei Fast Food die Kalorien reduzieren kann C Sie erklọrt, warum die Deutschen am liebsten Dửrner essen D Sie erklọrt, wie man Dửner zubereiten kann Cõu 38: Was glauben die Lebensmittelexperten? A Sie glauben, dass Kinderlebensmittel fỹr die Zunahme ỹbergewichtiger Kinder verantwortlich sind B Sie glauben, dass es keine Werbung fỹr Kinderlebensmittel geben sollte C Sie glauben, dass die meisten Kinder durch Fast Food dick werden D Sie glauben, dass Kinder oft Fast Food essen sollen Cõu 39: Welches Gericht hat ca 300 bis 400 Kalorien? A Der klassische Hamburger B Ein Sandwich bei Subway C Der doppelte Cheeseburger D Họhnchen-Dửrner mit Extras Cõu 40: Wie kann man bei Fast Food die Kalorien reduzieren? A Indem man Họhnchenfleisch benutzt B Indem man Extras wie Mayonnaise und Bacon hinzufỹgt C Indem man doppelte Cheeseburger nimmt D Indem man mehr Fett nimmt c on sau v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) hon thnh cỏc cõu, t cõu 41 n cõu 45 Kleine Freunde Freundschaften spielen eine bedeutende Rolle im Leben der Menschen Die ersten Freundschaften werden in der Regel im Kindergarten geschlossen, also wenn die Kinder etwa drei Jahre alt sind Allerdings halten diese Freundschaften normalerweise nicht lange Manchmal sind Kinder in diesem Alter nur fỹr einen Vormittag auf dem Spielplatz Freunde Kinder in diesem Alter schlieòen schnell Freundschaften, aber sie beenden sie meistens auch sehr schnell Wenn die Kleinen merken, dass sie mit einem Kind besonders gut spielen kửnnen, kann diese Freundschaft manchmal auch lọnger dauern Im Grundschulalter schlieòen die Kinder meistens Freundschaften, wenn sie gleiche Interessen haben, zum Beispiel, wenn sie gerne tanzen, schwimmen oder Fuòball spielen Nicht immer sind die Eltern mit den Freunden der Kinder einverstanden Die Erwachsenen haben bestimmte Vorstellungen von der Freundin oder dem Freund ihrer Kinder Fỹr die Kinder spielt es aber keine Rolle, aus was fỹr einer Familie das Kind kommt, ob es sauber oder schmutzig ist, ob es Hochdeutsch spricht oder falsches Deutsch (Quelle: vgl So gehts noch besser neu, A2-B1, S 78) Cõu 41: In diesem Text geht es um A Freunde fỹrs Leben B Kinderfreundschaften C Probleme von Kindern D Kinder und die Schule Cõu 42: Im Kindergarten A haben Kinder die meisten Freunde B spielen Freundschaften die wichtigste Rolle C haben Kinder in der Regel ihre ersten Freunde D spielen Kinder oft miteinander Cõu 43: Jỹngere Kinder A wechseln oft nach kurzer Zeit ihre Freunde B verabreden sich oft mit ihren Freunden C spielen gern mit ihren Eltern D spielen gern auf dem Spielplatz Cõu 44: Die Kindergartenkinder kửnnen ab und zu lọnger miteinander spielen, wenn sie A gleichaltrig sind B viel Zeit miteinander verbringen kửnnen C gerne zusammen tanzen gehen D gleiche Hobbys haben Cõu 45: Bei der Wahl ihrer Freunde A helfen meistens die Eltern ihren Kindern B achten Kinder nicht auf das Aussehen und die Sprache C spielt das Alter eine wichtige Rolle D haben Kinder oft bestimmte Vorstellungen c on sau v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng cỏc cõu, t cõu 46 n cõu 50 Lieber Thea, vielen Dank fỹr deine E-Mail Du schreibst, dass dein Vater das Auto verkauft hat und ihr nun (46) mit dem Fahrrad oder mit dem ửffentlichen Nahverkehr fahrt Bei uns ist das ganz anders Wenn es kein Auto geben wỹrde, dann (47) ich wirklich groòe Probleme Wir wohnen ja auf dem Land Meine Eltern arbeiten in der Stadt und ich gehe dort zur Schule Jeden Morgen fahren wir mit dem Auto 30 Kilometer hin und am Abend wieder zurỹck Es gibt zwar einen (48) , der alle 40 Minuten fọhrt, aber mit dem wỹrde ich dreimal so lange brauchen Auòerdem họtten wir Probleme mit dem Einkaufen Der letzte kleine Laden, den wir noch haben, verkauft nur das Notwendigste fỹr den Alltag Das meiste kaufen wir im Supermarkt in der Stadt Ich finde es toll, dass du ohne Auto leben kannst Aber ich ọrgere mich manchmal ỹber Leute, (49) behaupten, dass das nur eine persửnliche Entscheidung ist Bei uns geht das leider nicht Ich muss (50) auf meinen kleinen Bruder aufpassen, weil Mama zum Einkaufen gefahren ist Liebe Grỹòe Deine Lydia (Quelle: vgl Prima B1 Deutsch fỹr Jugendliche, Band 5, S 20) Cõu 46: A sowohl Cõu 47: A họtte Cõu 48: A Bahn Cõu 49: A sie Cõu 50: A mich B entweder B wọre B Bus B die B C und C wỹrde C Boot C diese C mir D so D will D Schiff D viele D sich HT B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 Mụn: TING PHP Thi gian lm bi: 60 phỳt, khụng k thi gian phỏt MINH HA ( thi cú04 trang) Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho mi cõu sau Cõu 1: Les enfants jouent dans la cour, tout coup homme barbu apparaợt A tout B un C une D chaque Cõu 2: De nos jours, les jeunes naiment pas habiter avec parents A nos B vos C leurs D ses Cõu 3: Jaime le , jen mange cinq fois par semaine A viande B glace C poisson D crốme Cõu 4: Pour votre santộ, offrez-vous matin une boisson chaude, un laitage, deux tranches de pain grillộ A aucun B tout C un D chaque Cõu 5: De tous les styles de musique, _ que je prộfốre sont le rap et la danse A ceux B celui C celles D celle Cõu 6: Les ộtudiants nont toujours pas compris le texte, pourtant je dộj expliquộ plusieurs fois A les leur B le leur C les y D leur en Cõu 7: Prờte-moi tes ciseaux, jai laissộ la maison A les miennes B les tiennes C les siens D les miens Cõu 8: Cette rộgion est trốs : les gens sont sympathiques et les sites sont magnifiques A dộserte B dộsert C frộquentộe D frộquentộ Cõu 9: Mon frốre prộfốre les chemises A bleu foncộ B bleus C foncộs D bleu Cõu 10: Je suis retournộla plage oựnous nous A serons rencontrộs B rencontrions C rencontrerons D ộtions rencontrộs Cõu 11: Lợle de Cat Ba offre toujours des vacances aux touristes A reposộes B reposant C reposants D reposantes Cõu 12: Ne quittez votre bureau quaprốs la lumiốre A avoir ộteint B ộteindre C ờtre ộteinte D ờtre ộteint Cõu 13: Je resterai ici jusquce que les rộsultats A seront publiộs B seraient publiộs C soient publiộs D ont ộtộpubliộs Cõu 14: Nous nous sommes des messages pendant deux ans A envoyộ B envoyộs C envoyộe D envoyộes Cõu 15: sa mốre est partie, le bộbộna fait que pleurer A Avant que B Oựque C Depuis que D Pour que Cõu 16: la gentillesse de son infirmiốre, le malade a repris courage A cause de B En cas de C Grõce D En dộpit de Cõu 17: Tu bois trop de cafộ tu ne dormiras pas cette nuit A moins que B chaque fois que C du fait que D si bien que Cõu 18: le mộtro serait bondộ, je vous conseille de prendre le bus ou un taxi A condition que B Au cas oự C moins que D supposer que Cõu 19: Les gendarmes ont arrờtộplusieurs manifestants a provoquộla colốre du public A Cette arrestation B Cet arrờt C Cet arrờtộ D Cet arrờtoir Cõu 20: Cette rue est vraiment trop ộtroite On cherche maintenant la (l) A diminuer B attộnuer C grandir D agrandir Cõu 21: Ce garỗon est toujours prờt rendre service aux autres Il est vraiment A serviteur B serviable C un bon serveur D servile Cõu 22: Lộlevage des vaches se dộveloppe bien en Bretagne et lindustrie connaợt un grand succốs A laitộe B laiteuse C laide D laitiốre Cõu 23: Elisa na fait quune faute dans sa dictộe Le synonyme de faute est A faiblesse B erreur C lacune D trou Cõu 24: Les ộlốves en 6e apprennent ộcrire des contes Le synonyme de ộcrire est A rộdiger B crộer C rộciter D raconter Cõu 25: Pendant le cours de mathộmatiques, mon groupe doit faire un problốme trốs compliquộ Le verbe faire dans cette phrase signifie A exercer B pratiquer C rộsoudre D composer Cõu 26: Oựmet-on ta valise ? Tu pourrais la monter au deuxiốme ? Lantonyme de monter est A dộmonter B descendre C dộtruire D dộcoller Cõu 27: Son accueil a ộtộtrốs chaleureux Lantonyme de chaleureux est A froid B chaud C sensible D hospitalier Cõu 28: La phrase Le maire de la ville a invitộles meilleurs ộtudiants une rộception. correspond A Les meilleurs ộtudiants ont ộtộinvitộs une rộception par le maire de la ville B Les ộtudiants ont ộtộinvitộs par le maire la meilleure rộception de la ville C Le maire a organisộune rộception pour inviter les meilleurs ộtudiants de la ville D Les meilleurs ộtudiants ont organisộune rộception pour inviter le maire de la ville Cõu 29: La phrase Lannộe prochaine, jirai au Cambodge avec mes amis. correspond A Ma fille ma dit que lannộe suivante, elle irait au Cambodge avec mes amis B Ma fille ma dit que lannộe suivante, elle irait au Cambodge avec ses amis C Ma fille ma dit quelle allait au Cambodge avec ses amis lannộe suivante D Ma fille ma dit que lannộe prộcộdente, elle ộtait allộe au Cambodge avec ses amis Cõu 30: La phrase Le dộputộ a ộtộ tellement ộloquent quil a convaincu son auditoire. correspond A Sans ộloquence, le dộputộa cependant convaincu son auditoire B Grõce son ộloquence, le dộputộa convaincu son auditoire C Le dộputộa convaincu son auditoire mờme avec son ộloquence D Par manque dộloquence, le dộputộna pas convaincu son auditoire Cõu 31: Ce film est ennuyeux A ainsi les jeunes ladorent B cest pourquoi il a eu la Palme dor C mais il attire beaucoup de spectateurs D si bien quil apporte gros au producteur Cõu 32: Lavion dộcolle A bien quil fasse du mauvais temps B bien quil fasse du beau temps C en dộpit du beau temps D cause du mauvais temps Cõu 33: Tu peux me prờter ton vộlo ? , jen besoin pour une excursion. A Je regrette B Volontiers C Jen assez D ầa mest ộgal Cõu 34: ? Dộsolộ, je ne suis pas du quartier. A La gare routiốre, SVP B Vous avez lheure C Vous faites quelle taille D Vous dộsirez c bi khoỏ v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho cỏc cõu t 35 n 42 EN TAXI Jappelle un taxi Dans le taxi, Creezy serrộe contre moi, je (35) prends la main Mais elle demande des choses au chauffeur, sil est content de (36) travail, ce quil fait pendant les heures creuses et si les embouteillages ne lui donnent pas de dộpressions nerveuses Le (37) est enchantộ Il nous raconte quil est son compte, quil (38) en banlieue, quil ộlốve des lapins Cest affectueux, le lapin Les siens le reconnaissent len croire, le lapin est un (39) mộconnu Quant aux heures creuses, le chauffeur ne sen plaint pas Il lit Des ouvrages (40), de prộfộrence Pour linstant, aprốs Louis XIII, il en est Louis XIV Mais il na pas encore eu le temps (41) se faire une idộe du bonhomme Honnờtement non, ce serait prộmaturộ Il se tourne vers moi : Voyons, l, entre nous, monsieur, que (42)-vous de ce monarque ? Creezy est aux anges chaque dộtail, elle me donne un coup de genou ou sa main se crispe sur la mienne Fộlicien Marceau, Creezy, Gallimard, ộd Cõu 35: A lui Cõu 36: A votre Cõu 37: A patron Cõu 38: A balade Cõu 39: A animal Cõu 40: A ộconomiques Cõu 41: A de Cõu 42: A faites B le B son B vộhicule B travaille B insecte B historiques B en B donnez C leur C mon C touriste C habite C oiseau C scientifiques C par C pensez D les D ton D chauffeur D samuse D carnivore D gộographiques D D parlez c bi khoỏ v chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho cỏc cõu t 43 n 50 JOURNẫE MONDIALE DE LEAU Les chiffres parlent deux-mờmes : milliards et demi de personnes nont pas accốs leau potable Et pourtant, leau saine, cest la santộ! En France, leau potable coule dans les robinets, sans que nous nous posions trop de questions, mais dans de nombreux pays, laccốs leau saine nexiste toujours pas Plus dune personne sur six dans le monde na pas accốs la quantitộ minimale dont lờtre humain a besoin chaque jour : entre 20 50 litres deau propre pour boire, manger et faire sa toilette Dans les pays en dộveloppement, comme lInde par exemple, 90 % des eaux dộgout et 70 % des dộchets industriels sont rejetộs directement dans la nature Rộsultat : pollution de lenvironnement, leau des riviốres souillộe provoque des maladies mortelles 1,5 million denfants de moins de ans meurent chaque annộe pour avoir absorbộcette eau polluộe Depuis une vingtaine dannộes, les Nations Unies et de nombreuses associations ont gagnộdes combats pour laccốs leau : aujourdhui 85 % de lhumanitộen bộnộficie En Chine et en Inde, 89 % de la population ont dộsormais accốs leau potable De mờme pour les installations sanitaires, on est passộde 41 % 55 % en Chine et de 18 % 31 % en Inde Reste quen 2015, lobjectif que sộtait fixộ les Nations Unies, celui de rộduire de moitiộ le nombre de personnes privộes dộquipement sanitaire, ne sera peut-ờtre pas atteint Pourtant, tous sont daccord pour dire quun meilleur accốs leau passe par la prộvention ou par la mise en place de rộseaux sanitaires qui permettent de traiter les eaux usộes avant quelles ne retournent dans la nature 23 mars 2010, par La rộdac http://1jour1actu.com/planete/journeemondialedel2019eau/ Cõu 43: Ce texte a ộtộpubliộ A sur un site Internet B dans un magazine C dans un journal D dans une revue Cõu 44: Il sagit dun texte A informatif B narratif C explicatif D injonctif Cõu 45: Actuellement, milliards et demi de personnes A utilisent de leau potable B nont pas deau potable C ont de leau potable D produisent de leau potable Cõu 46: La France produit A suffisamment deau potable B peu deau potable C insuffisamment deau potable D trop deau potable Cõu 47: En Inde, 90 % des eaux dộgout ne sont pas A polluộes B rejetộes C traitộes D utilisộes Cõu 48: Dans les pays en dộveloppement, leau des riviốres A est polluộe par les activitộs humaines B est protộgộe par les activitộs humaines C est souillộe par des maladies mortelles D empờche le traitement des maladies mortelles Cõu 49: Lobjectif des Nations Unies est de rộduire le nombre de personnes qui A ont accốs aux installations sanitaires B utilisent les installations sanitaires C disposent des installations sanitaires D nont pas accốs aux installations sanitaires Cõu 50: La mise en place de rộseaux de santộpermet A de prộvenir le traitement des eaux usộes B daugmenter le nombre de personnes utilisant de leau potable C de se passer du traitement des eaux usộes D de se passer dun meilleur accốs leau potable -HT [...]... Tốc độ truyền sóng trên dây là A 120 m/s B 60 m/s C 180 m/s D 240 m/s -Hết 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có4 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;... Hết 6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 Nước Việt Nam nằm ở A bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới B rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á C phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới... 7,0 D 7,5 Hết 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong quátrình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”? A ADN B tARN C rARN D mARN Câu 2 Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá... này của cặp vợ chồng ở thế hệ III là1/2 (4) Cóítnhất 5 người trong phả hệ này cókiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh ở thế hệ I vàIII đều cókiểu gen giống nhau A 1 B 2 C 3 D 4 Hết 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học xãhội; Môn: Giáo dục công dân Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian... tích các loại cây trồng và cơ cấu của nó qua hai năm 2005 và2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A Biểu đồ miền B Biểu đồ tròn C Biểu đồ cột D Biểu đồ đường HẾT Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: ... trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 làmâu thuẫn giữa A giai cấp vôsản với giai cấp tư sản B giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến C toàn thể nhân dân với đế quốc xâm lược vàphản động tay sai D nhân dân lao động với thực dân Pháp v các giai cấp bóc lột Câu 27 Líluận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bávào Việt Nam? A Líluận Mác - Lênin B Líluận đấu tranh giai... li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba B Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội C Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật D Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính Câu 21: Hình 2 minh họa cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ, (1) và (2) là kí hiệu các. .. triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? A Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây B Ý thức độc lập vàsự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc 5 C Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xí t D Hệ thống xãhội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển Câu 35 Việt Nam cóthể rút ra kinh nghiệm gìtừ sự phát triển kinh tế của các. .. Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch quân sự Nava D toàn bộ các chiến trường ở Việt Nam, Lào vàCampuchia Câu 23 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986- 1990 là A thực hiện mục tiêu của Ba chương trình kinh tế lớn B đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế vàchí nh trị C xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội D đẩy mạnh... tARN C rARN D mARN Câu 2 Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là A đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể B đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung C đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza D đều diễn ra trên cả hai mạch của gen Câu 3: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? A AAbb B AaBb C AABb D aaBB
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT, BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT, BỘ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 CÁC BỘ MÔN CỦA BỘ GD-ĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn