Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động

20 192 0
  • Loading ...
Loading...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:31

TR NG I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N V N T T NGHI P NÂNG CAO HI U QU QU N TR V NL U NG T I NHÀ MÁY G C NGÓI LONG XUYÊN Giáo viên h ng d n Hu nh Nh t Ngh a Sinh viên th c hi n: Ph m Th c H nh Mssv:dtcoo4483 L p Tái Chính 3-Khóa 30 / 04 / 2004 Doc.edu.vn L IC MT z{ -c s gi i thi u c a Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh ng i H c An Giang đ c s ch p thu n c a Ban Giám c Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên h n hai tháng th c t p t i Nhà Máy em v n d ng ki n th c tích l y nh ng n m h c qua nh ng ho t đ ng th c t t i Nhà máy đ hoàn thành lu n v n t t nghi p c a Em xin chân thành c m n: Các th y, cô giáo Tr ng i H c An Giang nói chung t t c th y cô Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh t n tình d y d giúp đ em 04 n m h c ng i gh nhà tr ng c bi t th y Hu nh Nh t Ngh a t n tình h ng d n em hoàn thành lu n v n Tr Ban Giám c Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên Cùng t t c cô chú, anh ch Nhà Máy, đ c bi t cô chú, anh ch Phòng K Toán - tài V dù th i gian r t b n r n nh ng v n t n tình h ng d n cung c p đ y đ s li u đ em hoàn thành lu n v n m t cách t t nh t Sau em xin kính chúc Quý th y cô Tr ng i H c An Giang t t c cô chú, anh ch Nhà Máy d i s c kh e, đ t đ c nh ng thành công công vi c c ng nh cu c s ng Trong trình th c hi n lu n v n, th i gian có h n ki n th c non nên nhi u c ng thi u sót mong Quý th y cô thông c m M t l n n a em xin chân thành c m n Trân tr ng kính chào./ Sinh viên th c hi n Ph m Th c H nh L p: Tài Chính 3_Khóa I Doc.edu.vn M C L CG J G Trang PH N M U 1 Tính c p thi t c a đ tài nghiên c u M c tiêu nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u Ph m vi nghiên c u PH N N I DUNG Ch ng 1: C S LÝ LU N QU N TR V N L U NG 1.1 V n l u đ ng 1.1.1 V n l u đ ng gì? 1.1.2 Phân lo i v n l u đ ng 1.1.3 M t s công c đánh giá v n l u đ ng 1.2 nh ngh a qu n tr v n l u đ ng QU N TR TI N M T 2.1 S c n thi t qu n tr ti n m t 2.2 Các y u t nh h ng qu n tr ti n m t 2.2.1 T ng t c đ thu h i ti n m t 2.2.2 Gi m t c đ chi tiêu 2.3 L p d toán ngân sách ti n m t 2.4 M t s công c theo dõi ti n m t QU N TR KHO N PH I THU 3.1 Chính sách tín d ng (chính sách bán ch u) 3.1.1 Khái ni m 3.1.2 Nh ng y u t nh h Doc.edu.vn ng đ n sách tín d ng 3.1.2.1 Các khái ni m a.Tiêu chu n tín d ng b.Chi t kh u th ng m i c.Th i h n bán ch u d.Chính sách thu ti n 3.1.2.2 ánh giá nh ng thay đ i sách tín d ng a ánh giá tiêu chu n tín d ng b Phân tích th i h n bán ch u c Chính sách chi t kh u d Chính sách thu ti n 10 3.2 Theo dõi kho n ph i thu 10 3.2.1 M c đích 10 3.2.2 M t s công c theo kho n ph i thu 10 QU N TR HÀNG T N KHO 11 4.1 Khái ni m phân lo i 11 4.1.1 Khái ni m 11 4.1.2 Phân lo i 11 4.2 Qu n tr chi phí t n kho 11 4.2.1 Chi phí t n tr 12 4.2.2 Chi phí đ t hàng 12 4.3 M t s công c đánh giá hàng t n kho 12 Ch ng 2: GI I THI U KHÁI QUÁT V NHÀ MÁY G CH NGÓI LONG XUYÊN 13 1.L CH S HÌNH THÀNH NHÀ MÁY G CH NGÓI LONG XUYÊN 13 2.CH C N NG VÀ NHI M V 14 2.1Ch c n ng 14 2.2Nhi m v 14 Doc.edu.vn 3.C C U T CH C 15 3.1 S đ t ch c 15 3.2 Ban Giám c 16 3.3 Ch c n ng - nhi m v phòng ban 17 3.4 Công nhân s n xu t 18 4.TH C TR NG K T QU HO T 5.THU N L I, KHÓ KH N VÀ NG KINH DOANH C A NHÀ MÁY19 NH H NG .19 5.1Thu n l i 19 5.2 Khó kh n 20 5.3 Ch nh h ng 20 ng 3:TH C TR NG QU N TR V N L U NG T I NHÀ MÁY G CH NGÓI LONG XUYÊN QUA N M 2001, 2002, 2003 22 1.TH C TR NG QU N TR V N L U NG 22 2.TH C TR NG QU N TR TI N M T 26 2.1S c n thi t qu n tr ti n m t đ i v i Nhà Máy 26 2.2Các y u t nh h ng qu n tr ti n m t 27 2.2.1.Th c tr ng t ng t c đ thu h i ti n m t 27 2.2.2.Th c tr ng gi m t c đ chi ti n m t 33 2.2.3 L p d toán ngân sách ti n m t 33 2.3 M t s công c đánh giá hi u qu qu n tr ti n m t 36 3.TH C TR NG QU N TR CÁC KHO N PH I THU 37 3.1Chính sách tín d ng s d ng qu n lý kho n ph i thu 37 3.1.1Tiêu chu n tín d ng 40 3.1.2Th i h n bán ch u 41 3.1.3Chính sách chi t kh u 43 3.1.4Chính sách thu ti n 44 3.2M t s công c dùng theo dõi kho n ph i thu 48 3.2.1K thu ti n bình quân 48 Doc.edu.vn 3.2.2Phân tích tu i kho n ph i thu khách hàng 49 3.2.3Mô hình s d tài kho n 131 50 4.TH C TR NG QU N TR HÀNG T N KHO 51 4.1Nguyên li u t n kho 52 4.1.1 c m đ t dùng s n xu t g ch 53 4.1.2Ngu n cung c p đ t s n xu t g ch 53 4.1.3Th c tr ng qu n lý đ t t n kho 55 Ch ng 4: GI I PHÁP QU N TR HI U QU V N L U NG 59 1.GI I PHÁP QU N TR TI N M T 59 2.GI I PHÁP QU N TR T T CÁC KHO N PH I THU 60 2.1T ng thêm th i h n tín d ng cho khách hàng 60 2.2 Áp d ng t l chi t kh u toán nhanh .64 3.GI I PHÁP QU N TR HÀNG T N KHO……………………… 65 PH N K T LU N 67 1.K T LU N 67 2.KI N NGH 68 Doc.edu.vn S - BI U B NG Trang S đ :V n l u đ ng trình ho t đ ng S đ : S đ t ch c b máy 16 S đ :Hàng t n kho ho t đ ng c a Nhà máy 51 B ng :Th c tr ng k t qu kinh doanh c a Nhà máy 19 B ng :K t c u v n c a Nhà Máy 23 B ng :M t s ch tiêu đánh giá v n l u đ ng 24 B ng :K t c u v n l u đ ng 26 B ng :D toán ngân sách ti n m t 35 B ng :M t s công c theo dõi qu n lý ti n m t 36 B ng :Ch tiêu kho n ph i thu 42 B ng : ánh giá hi u qu chi phí thu n 47 B ng :T c đ luân chuy n kho n ph i thu 48 B ng 10:Ch tiêu đánh giá hi u qu qu n lý t n kho 51 B ng 11:K t c u hàng t n kho 52 B ng 12:Nh p xu t t n kho nguyên li u đ t n m 55 B ng 13:L ch trình mua đ t n m 56 B ng 14:T n kho nguyên li u đ t tháng 12 56 B ng 15:Nhu c u nguyên v t li u k ho ch n m 2003 57 B ng 16: c tính hi u qu t ng th i h n tín d ng 62 B ng 17: c tính hi u qu t ng chi t kh u toán nhanh 66 Doc.edu.vn CÁC KÝ HI U, CH VI T T T Ü Û Vi t t t Gi i thích VL : v n l u đ ng VC : v n c đ nh TSL : tài s n l u đ ng UBND: y Ban Nhân Dân TPHCM: thành ph H Chí Minh TT: tr LNTT: l i nhu n sau thu LNST: l i nhu n sau thu Trđ: tri u đ ng c thu vt: đ n v tính CL: chênh l ch TTS: t ng tài s n CP: chi phí Pthu: ph i thu K/h: khách hàng TM: ti n m t QLDN: qu n lý doanh nghi p CPBH: chi phí bán hàng +/-: t %: t đ i (%): t tr ng Doc.edu.vn ng đ i LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên PH N M U w(v 1.TÍNH C P THI T C A TÀI NGHIÊN C U Quá trình h i nh p phát tri n n n kinh t khu v c th gi i t o cho n c ta nhi u c h i th thách m i H i nh p đ ng ngh a v i hàng hoá bên tràn vào v i giá r h n nh ng hàng hóa có l i th n c s xu t sang th tr ng n c ngoài, nh ng đ ng th i c ng làm t ng s c ép c nh tranh v n gay g t l i gay g t h n gi a doanh nghi p Do đ đ ng v ng th tr ng doanh nghi p ph i v n đ ng t i đa v i sách tín d ng, qu n lý ti n m t d tr hàng t n kho Bên c nh đó, doanh nghi p ph i bi t ng d ng k p th i thành t u khoa h c k thu t tiên ti n c a nhân lo i vào s n xu t nh m t ng s c c nh tranh ng th i, Nhà qu n tr ph i qu n lý t t v n l u đ ng đ phát tri n ho t đ ng kinh doanh Vì v y, qu n tr v n l u đ ng m t vi c r t quan tr ng giúp doanh nghi p đ ng v ng phát huy h n n a th m nh c a n hình Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên K t qu s lên c a Nhà Máy c ng nh m t ph n l n th c hi n t t vi c qu n tr ti n m t, kho n ph i thu, hàng t n kho M t th tr ng gay g t, song n n kinh t sôi đ ng nh hi n nay, đ ti n xa h n n a c ng nh chu n b nh ng b c ti n lên chuy n sang lo i hình công ty c ph n, doanh nghi p đòi h i ph i t ng c ng h n n a vi c qu n tr t t v n l u đ ng thông qua sách qu n lý phù h p v i giai đo n s ng c a Nhà Máy Xu t phát t tình hình th c ti n mong mu n Nhà Máy qu n tr t t h n v n l u đ ng th i gian t i nh m phát huy th m nh c a th tr ng s n xu t g ch ngói, cung ng g ch ngói r ng kh p GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên T nh đ a s n ph m th tr ng n c ngoài, đáp ng k p th i nhu c u xây d ng phát tri n c s h t ng c a ng i dân, đ t n c nh gi v ng s tín nhi m c a khách hàng v i s n ph m c a Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên Do đó, đ tr c s ch p thu n c a Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh i h c An Giang v i s ch đ o c a giáo viên h ng Nhà Máy đ có th nghiên c u m t cách bao quát đ ng d n cô c nhi u khía c nh “Nâng cao hi u qu qu n tr v n l u đ ng c a Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên” đ tài mà ch n v i hy v ng góp m t ph n nh s nghi p phát tri n c a Nhà Máy M C TIÊU NGHIÊN C U - Phân tích đánh giá th c tr ng qu n tr v n l u đ ng t i Nhà Máy - Tìm nguyên nhân làm gi m hi u qu qu n tr v n l u đ ng - a gi i pháp nâng cao hi u qu qu n tr v n l u đ ng PH NG PHÁP NGHIÊN C U Trong ph m vi đ tài này, ch y u s d ng ph ng pháp sau: - Thu th p s li u + T b ng k t qu kinh doanh, b ng cân đ i k toán, xu t nh p t n kho nguyên v t li u, bán thành ph m, thành ph m, b ng thu chi ti n m t + T tài li u sách báo có liên quan + Ph ng v n tr c ti p v n đ liên quan đ n đ tài - Ph ng pháp so sánh + Xác đ nh m c đ thay đ i bi n đ ng xu h - Ph m c t đ i, t ng đ i ng ch tiêu phân tích ng pháp mô t + Dùng bi u b ng, đ th đ miêu t ch tiêu c n thi t cho vi c phân tích GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên PH M VI NGHIÊN C U Ho t đ ng kinh doanh c a Nhà máy G ch r t đa d ng phong phú, mu n đánh giá m t cách xác đòi h i ph i có m t trình nghiên c u v m i ho t đ ng c a doanh nghi p s li u đ t c cung c p ph i ng đ i đ y đ nên chuyên đ ch vào phân tích :” ánh giá th c tr ng qu n tr v n l u đ ng c a Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên ba n m 2001, 2002, 2003” C th đánh giá th c tr ng ti n m t, kho n ph i thu nguyên li u đ t t n kho ba n m v a qua 2001-2003 T đ gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý v n l u đ ng c a Nhà Máy th i gian t i Do th i gian kinh nghi m h n ch , lu n v n ch c ch n s không tránh kh i sai sót v n i dung l n hình th c Tôi mong quý th y cô, cô chú, anh ch Nhà Máy chân tình góp ý đ lu n v n c a đ hoàn thi n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh c LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên PH N N I DUNG Ch ng 1: C S LÝ LU N z(| 1.QU N TR V N L U NG 1.1V n l u đ ng 1.1.1V n l u đ ng gì? V n l u đ ng c a doanh nghi p v n ng tr ti n l ng t n t i d cv đ it ng lao đ ng i hình thái nguyên v t li u d tr , s n ph m ch t o, thành ph m, hàng hoá ti n t ho c s v n ng tr c v tài s n l u đ ng s n xu t tài s n l u thông ng b ng v n l u đ ng nh m đ m b o cho trình tái s n xu t c a doanh nghi p th ng xuyên liên t c 1.1.2Phân lo i v n l u đ ng - D a theo vai trò c a v n l u đ ng trình ho t đ ng đ chia làm lo i: Quy trình ho t đ ng c a doanh nghi p D tr S n xu t -Nguyên li u -Bán thành ph m -V t li u ph -Nhiên li u -Công c ,d ng c -S n ph m d dang -Bán thành ph m S đ 1:V N L U L u thông -Thành ph m -Ti n -Ph i thu -Ph i tr -T m ng NG TRONG QUÁ TRÌNH HO T GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn NG c H nh c LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - D a theo hình thái bi u hi n có th chia ra: v n v t t hàng hóa v n ti n t - D a theo ngu n hình thành có ngu n v n ch s h u v n vay 1.1.3M t s công c đánh giá v n l u đ ng 1.1.3.1Vòng quay v n l u đ ng Vòng quay v n l u đ ng = Doanh thu thu n V n l u đ ng 1.1.3.2T s toán nhanh Tài s n l u đ ng – Hàng t n kho T s toán nhanh = N ng n h n 1.1.3.3T s toán hi n th i Tài s n l u đ ng T s toán hi n th i = N ng n h n 1.2 nh ngh a qu n tr v n l u đ ng Qu n tr v n l u đ ng c a doanh nghi p chuyên đ đ c đ nh ngh a qu n tr v ti n m t, kho n ph i thu, hàng t n kho nh m đ m b o trình tái s n xu t di n th ng xuyên liên t c 2.QU N TR TI N M T 2.1S c n thi t qu n tr ti n m t B t k m t doanh nghi p l u tr ti n m t c ng nh m đ n m c đích sau: - Thông su t trình t o giao d ch kinh doanh (đ ng c ho t đ ng s n xu t kinh doanh): mua s m nguyên v t li u, hàng hóa toán chi phí c n thi t cho doanh nghi p ho t đ ng bình th l ng (tr ng công nhân, n p thu …) GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - M c đích đ u c : doanh nghi p l i d ng c h i t m th i nh s s t giá t c th i v nguyên v t li u, chi t kh u…đ gia t ng l i nhu n cho doanh nghi p - M c đích d phòng: ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, ti n m t có m luân chuy n không theo m t quy lu t nhât đ nh Do v y doanh nghi p c n ph i trì m t vùng đ m an toàn đ th a mãn nhu c u ti n m t b t ng 2.2Các y u t nh h ng qu n tr ti n m t 2.2.1T ng t c đ thu h i ti n m t - y nhanh vi c chu n b g i hóa đ n b ng cách vi tính hóa hóa đ n, g i kèm theo hàng, g i qua fax, yêu c u toán tr ghi n tr - c, cho phép c em l i cho khách hàng nh ng m i l i đ khuy n khích h s m tr n b ng cách áp d ng sách chi t kh u đ i v i nh ng kho n n toán tr c h n 2.2.2Gi m t c đ chi tiêu Doanh nghi p có th thu đ c l i nhu n b ng cách th c hi n gi m t c đ chi tiêu ti n m t đ có thêm ti n m t nh m đ u t sinh l i b ng cách: thay dùng ti n toán s m hóa đ n mua hàng, nhà qu n tr tài nên trì hoãn vi c toán nh ng ch ph m vi th i gian mà chi phí tài chính, ti n ph t hay s xói mòn v th tín d ng th p h n nh ng l i nhu n vi c ch m toán đem l i 2.3L p d toán ngân sách ti n m t Ngân sách ti n m t d án l u chuy n ti n t cho th y th i m s l ng lu ng ti n m t vào m t th i k , th ng hàng tháng M c đích l p d toán đ nhà qu n tr tài có kh n ng t t h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên v xác đ nh nhu c u ti n m t t ng lai, ho ch đ nh đ tài tr cho nhu c u tái s n xu t, th c hi n ki m soát ti n m t kh n ng toán c a doanh nghi p 2.4M t s công c s d ng đánh giá ti n m t 2.4.1Vòng quay ti n m t Doanh thu thu n Vòng quay ti n m t = Ti n m t bình quân Trong đó: Ti n m t bình quân = (TM đ u k + TM cu i K )/2 2.4.2Chu k vòng quay ti n m t Ti n m t Chu k vòng quay ti n m t = Ti n bán hàng trung bình ngày 3.QU N TR KHO N PH I THU Các kho n ph i thu c a m i doanh nghi p đ c qu n lý thông qua sách tín d ng phù h p đ c m ngành ngh , giai đo n phát tri n c a h nh m đ t doanh thu cao nh t t i đa hóa l i nhu n 3.1Chính sách tín d ng (chính sách bán ch u) 3.1.1Khái ni m: Chính sách tín d ng m t y u t quy t đ nh quan tr ng liên quan đ n m c đ , ch t l 3.1.2Nh ng y u t nh h ng r i ro c a doanh thu bán hàng ng đ n sách tín d ng M t doanh nghi p n i l ng sách tín d ng nh m m c đích t ng doanh thu nh ng đ ng th i t ng r i ro, t ng v n đ u t vào kho n ph i thu t l chi t kh u t ng, th i gian bán ch u dài h n ph ng th c thu ti n g t gao h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 3.1.2.1Các khái ni m a.Tiêu chu n tín d ng Là m t tiêu chu n đ nh rõ s c m nh tài t i thi u có th ch p nh n đ c c a nh ng khách hàng mua ch u T c khách hàng có s c m nh tài hay v th tín d ng th p h n nh ng tiêu chu n có th ch p nh n đ c s b t ch i c p tín d ng theo th th c tín d ng th b.Chi t kh u th ng m i ng m i Là ph n ti n chi t kh u đ i v i nh ng giao d ch mua hàng b ng ti n Chi t kh u th ng m i t o nh ng khuy n khích toán s m h n h p đ ng mua hàng c.Th i h n bán ch u Là đ dài th i gian mà kho n tín d ng đ c phép kéo dài d.Chính sách thu ti n Là ph ng th c x lý kho n tín d ng th ng m i h n 3.1.2.2 ánh giá nh ng thay đ i sách tín d ng Xem xét nh h soát đ ng c a t ng y u t s b n bi n s có th ki m c c a kho n ph i thu đ i v i l i nhu n c a doanh nghi p b ng cách l n l t phân tích t ng sách nh h ng c a chúng đ n doanh thu, chi phí l i nhu n ròng a ánh giá tiêu chu n tín d ng - Doanh s bán c a doanh nghi p có th b tác đ ng tiêu chu n tín d ng thay đ i c th : + Khi tiêu chu n t ng lên m c cao h n doanh s bán gi m GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u + Ng thông th ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên c l i tiêu chu n gi m doanh s bán s t ng ng s thu hút nhi u khách hàng có ti m l c tài y u h n - Ngoài ra, k thu ti n bình quân t ng lên kh n ng g p nh ng n khó đòi nhi u h n hay kh n ng thua l t ng lên chi phí thu ti n c ng cao h n - H th p tiêu chu n tín d ng phát sinh chi phí: chi phí qu n lý thu n t ng tr l ng nhân viên thu n , chi phí v n phòng ph m (đi n tho i, chi phí công tác đòi n ); chi phí chi t kh u t ng, n khó đòi t ng chi phí c h i c a v n t ng * Do v nguyên t c quy t đ nh thay đ i tiêu chu n tín d ng ph i d a c s phân tích chi phí l i nhu n tr c sau thay đ i cho đem l i l i nhu n cao h n b.Phân tích th i h n bán ch u - Th i h n bán ch u đ dài th i gian t ngày giao hàng đ n ngày nh n đ c ti n bán hàng - Nhà qu n lý có th tác đ ng đ n doanh thu bán hàng b ng cách thay đ i th i h n tín d ng N u t ng th i h n bán ch u đòi h i doanh nghi p ph i đ u t nhi u h n vào kho n ph i thu, n khó đòi s cao h n chi phí thu ti n bán hàng c ng t ng lên Nh ng doanh nghi p s thu hút thêm đ c nhi u khách hàng m i doanh thu tiêu th s t ng lên c.Chính sách chi t kh u - Chi t kh u s kh u tr làm gi m t ng giá tr m nh giá c a hóa đ n bán hàng đ c áp d ng đ i v i khách hàng nh m khuy n khích h toán ti n mua hàng tr c th i h n - Khi t l chi t kh u t ng doanh s bán t ng, v n đ u t vào kho n ph i thu thay đ i doanh nghi p nh n đ GVHD: Hu nh Nh t Ngh a c h n m i đ ng SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên doanh s bán Các chi phí thu ti n n khó đòi gi m t l chi t kh u m i đ a có tác d ng tích c c d.Chính sách thu ti n Là nh ng bi n pháp áp d ng đ thu h i nh ng kho n n mua hàng h n nh : g i th , n tho i, c ng ng i đ n g p tr c ti p, y quy n cho i đ i di n, ti n hành th t c pháp lý…Khi doanh nghi p c g ng đòi n b ng cách áp d ng bi n pháp c ng r n h n thu h i n l n h n nh ng chi phí thu ti n t ng cao i v i m t s khách hàng khó ch u b đòi ti n g t gao c ng r n làm cho doanh s t ng lai có th b gi m xu ng 3.2 Theo dõi kho n ph i thu 3.2.1 M c đích: Nhà qu n tr tài theo dõi kho n nh m: - Xác đ nh th c tr ng c a kho n ph i thu - ánh giá tính h u hi u c a sách thu ti n 3.2.2M t s công c theo dõi kho n ph i thu 3.2.2.1K thu ti n bình quân Là công c đ c dùng đ theo dõi kho n ph i thu Các kho n ph i thu K thu ti n bình quân = Doanh thu bán ch u bình quân m t ngày k 3.2.2.2Vòng quay kho n ph i thu Vòng quay kho n ph i thu = Doanh thu thu n Các kho n ph i thu 3.2.2.3Mô hình tu i kho n ph i thu Ph ng pháp phân tích d a th i gian bi u v “tu i” c a ko n ph i thu Ph ng pháp r t h u hi u đ i v i kho n ph i thu có GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 10 Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên s bi n đ ng v m t th i gian 3.2.2.4Mô hình s d tài kho n ph i thu Ph ng pháp đo l ch a thu đ ng ph n doanh s bán ch u c a m i tháng v n c ti n t i th i m cu i tháng t i th i m k t thúc c a tháng ti p theo 4.QU N TR HÀNG T N KHO H u h t doanh nghi p đ u có hàng t n kho b i t t c công đo n mua, s n xu t bán không di n vào m t th i m M t khác, c n có hàng t n kho đ trì kh n ng ho t đ ng thông su t c a dây chuy n s n xu t ho t đ ng phân ph i, ng n ch n nh ng b t tr c s n xu t, v y qu n tr hàng t n kho m t vi c làm r t quan tr ng 4.1 Khái ni m phân lo i 4.1.1 Khái ni m Hàng t n kho nh ng tài s n đ doanh bình th c gi đ bán k s n xu t, kinh ng; trình s n xu t, kinh doanh d dang; nguyên li u, v t li u, công c , d ng c đ s d ng trình s n xu t, kinh doanh ho c cung c p d ch v 4.1.2 Phân lo i Hàng t n kho bao g m: Thành ph m t n kho, s n ph m d dang: s n ph m ch a hoàn thành, s n ph m hoàn thành ch a làm th t c nh p kho thành ph m, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c t n kho 4.2Qu n tr chi phí t n kho d tr hàng t n kho, doanh nghi p ph i t n chi phí Các chi phí liên quan đ n vi c d tr t n kho là: Chi phí t n tr , chi phí đ t hàng, chi phí c h i… GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 11 Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 4.2.1Chi phí t n tr 4.2.1.1Khái ni m: Chi phí t n tr nh ng chi phí liên quan đ n vi c t n tr hàng hoá hay nh ng chi phí bi n đ i t ng, gi m v i hàng t n kho T c nh ng chi phí t ng gi m ph thu c vào l ng hàng t n kho nhi u hay 4.2.1.2Phân lo i - Chi phí ho t đ ng bao g m: chi phí b c x p hàng hoá, chi phí b o hi m hàng t n kho, chi phí hao h t m t mát, m t giá tr b h h ng chi phí b o qu n hàng hoá - Chi phí tài bao g m: chi phí s d ng v n, tr lãi vay cho ngu n kinh phí vay m n đ mua hàng d tr , chi phí v thu , kh u hao… 4.2.2Chi phí đ t hàng Bao g m chi phí qu n lý, giao d ch v n chuy n hàng nh : chi phí gi y t , chi phí v n chuy n, chi phí nh n hàng Chi phí th kh i l ng n đ nh, ng hàng c a m i l n đ t hàng nh s l n đ t hàng t ng nên t ng chi phí đ t hàng cao ng c l i 4.3M t s công c đánh giá hàng t n kho 4.3.1 Vòng quay hàng t n kho Vòng quay hàng t n kho = Doanh thu thu n Hàng t n kho 4.3.2S ngày luân chuy n hàng t n kho S ngày luân chuy n hàng t n kho = GVHD: Hu nh Nh t Ngh a Hàng t n kho * 360 Doanh thu thu n SVTH: Ph m Th Trang 12 Doc.edu.vn c H nh [...]... T đó đ ra gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý v n l u đ ng c a Nhà Máy trong th i gian t i Do th i gian và kinh nghi m còn h n ch , bài lu n v n này ch c ch n s không tránh kh i sai sót v n i dung l n hình th c Tôi mong quý th y cô, cô chú, anh ch Nhà Máy chân tình góp ý đ bài lu n v n c a tôi đ hoàn thi n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 3 Doc.edu.vn c H nh c LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr... ánh giá tiêu chu n tín d ng - Doanh s bán c a doanh nghi p có th b tác đ ng khi tiêu chu n tín d ng thay đ i c th : + Khi các tiêu chu n t ng lên m c cao h n thì doanh s bán gi m GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 8 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u + Ng thông th ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên c l i khi các tiêu chu n gi m thì doanh s bán s t ng vì ng nó s thu hút... -S n ph m d dang -Bán thành ph m S đ 1:V N L U L u thông -Thành ph m -Ti n -Ph i thu -Ph i tr -T m ng NG TRONG QUÁ TRÌNH HO T GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 4 Doc.edu.vn NG c H nh c LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - D a theo hình thái bi u hi n có th chia ra: v n v t t hàng hóa và v n ti n t - D a theo ngu n hình thành có ngu n v n ch s h u và v... nguyên v t li u, hàng hóa và thanh toán các chi phí c n thi t cho doanh nghi p ho t đ ng bình th l ng (tr ng công nhân, n p thu …) GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 5 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - M c đích đ u c : doanh nghi p l i d ng các c h i t m th i nh s s t giá t c th i v nguyên v t li u, chi t kh u…đ gia t ng l i nhu n cho... ng ti n m t vào và ra trong m t th i k , th ng là hàng tháng M c đích l p d toán này đ các nhà qu n tr tài chính có kh n ng t t h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 6 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên v xác đ nh nhu c u ti n m t t ng lai, ho ch đ nh đ tài tr cho các nhu c u tái s n xu t, th c hi n ki m soát ti n m t và kh n ng thanh... i ro, t ng v n đ u t vào các kho n ph i thu t l chi t kh u t ng, th i gian bán ch u dài h n và ph ng th c thu ti n ít g t gao h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 7 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 3.1.2.1Các khái ni m a.Tiêu chu n tín d ng Là m t tiêu chu n đ nh rõ s c m nh tài chính t i thi u và có th ch p nh n đ c c a nh ng khách...LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 4 PH M VI NGHIÊN C U Ho t đ ng kinh doanh c a Nhà máy G ch r t đa d ng và phong phú, mu n đánh giá m t cách chính xác đòi h i ph i có... sau khi thay đ i sao cho đem l i l i nhu n cao h n b.Phân tích th i h n bán ch u - Th i h n bán ch u là đ dài th i gian t ngày giao hàng đ n ngày nh n đ c ti n bán hàng - Nhà qu n lý có th tác đ ng đ n doanh thu bán hàng b ng cách thay đ i th i h n tín d ng N u t ng th i h n bán ch u đòi h i doanh nghi p ph i đ u t nhi u h n vào các kho n ph i thu, n khó đòi s cao h n và chi phí thu ti n bán hàng c ng... Khi t l chi t kh u t ng thì doanh s bán t ng, v n đ u t vào kho n ph i thu thay đ i và doanh nghi p nh n đ GVHD: Hu nh Nh t Ngh a c ít h n trên m i đ ng SVTH: Ph m Th Trang 9 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên doanh s bán Các chi phí thu ti n và n khó đòi gi m khi t l chi t kh u m i đ a ra có tác d ng tích c c d.Chính sách thu ti n Là nh ng bi... pháp phân tích này d a trên th i gian bi u v “tu i” c a các ko n ph i thu Ph ng pháp này r t h u hi u đ i v i các kho n ph i thu có GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 10 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên s bi n đ ng v m t th i gian 3.2.2.4Mô hình s d trên tài kho n ph i thu Ph ng pháp này đo l ch a thu đ ng ph n doanh s bán ch u c a m i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động, Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động, Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập