mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận

20 175 0
  • Loading ...
Loading...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:31

Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận LÝ DO CH N TÀI: B t c m t cơng ty b t đ u ho t đ ng đ u mu n thu đ c nhi u l i nhu n, nhiên khơng ph i cơng ty c ng tho mãn đ c mong mu n Các cơng ty ho t đ ng c ch th tr ng, ch khơng ph i n n kinh t k ho ch t p trung – n i đ c k ho ch hố cân đ i tồn b n n kinh t qu c dân, ch u s tác đ ng c a qui lu t r t sòng ph ng đ n n i r t nghi t ngã c a th tr ng, b t c m t quy t đ nh sai l m đ u d n đ n h u qu khó l ng đơi phá s n Do vi c quy t đ nh m t cách đ n vơ c n thi t Và trách nhi m thu c v nhà qu n tr Các nhà qu n tr s t ch c, ph i h p, quy t đ nh ki m sốt m i ho t đ ng cơng ty, nh m m c tiêu ch đ o h ng d n cơng ty đ đ t đ c l i nhu n cao nh t b ng cách phân tích đánh giá đ nh ng d án chi n l c t ng lai Phân tích m i quan h chi phí - kh i l ng - l i nhu n m t cơng c k ho ch hóa qu n lí h u d ng Qua vi c phân tích này, nhà qu n tr s bi t nh h ng c a t ng y u t nh giá bán, s n l ng, k t c u m t hàng đ c bi t nh h ng c a k t c u chi phí đ i v i l i nhu n nh th nào, đã, s làm t ng, gi m l i nhu n Ngồi ra, thơng qua vi c phân tích d a nh ng s li u mang tính d báo s ph c v cho nhà qu n tr l nh v c u hành hi n t i c ho ch đ nh k ho ch t ng l i V i nh ng đ c m trên, vi c ng d ng m i quan h chi phí - kh i l ng - l i nhu n vào m i cơng ty vơ c n thi t, nhiên v n d ng m t v n đ r t m i m Xu t phát t v n đ nên em quy t đ nh ch n đ tài “PHÂN TÍCH M I QUAN H CHI PHÍ – KH I L NG – L I NHU N T I CƠNG TY ANGIMEX” Qua đ tài này, em s có c h i nghiên c u lý thuy t đ c h c, so sánh v i u ki n kinh doanh th c t đ rút nh ng ki n th c c n thi t giúp cho vi c t ch c, u hành quy t đ nh kinh doanh t ng lai nh m mang l i hi u qu cao nh t cho Cơng ty M C TIÊU NGHIÊN C U: - Phân tích m i quan h chi phí - kh i l máy Châu c ng - l i nhu n c a xí nghi p nhà a bi n pháp nh m nâng cao hi u qu c a xí nghi p ho t đ ng hi u qu - D báo tình hình tiêu th c a kh i xí nghi p n m 2004 GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 1- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận PH NG PHÁP NGHIÊN C U: - Trong q trình thu th p s li u: + i v i s li u s c p: thu th p b ng cách ph ng v n tr c ti p i v i s li u th c p: thu th p t Biên b n s n xu t, Nh t ký s n xu t, Nh t ký bán hàng, S chi ti t chi phí phát sinh t ng tháng, B ng Cân đ i K tốn, Báo cáo Quy t tốn… + - Trong q trình phân tích, ph sánh gi a xí nghi p ng pháp s d ng th ng kê, t ng h p, so PH M VI NGHIÊN C U: Do tính ph c t p lo i hình ho t đ ng c a cơng ty kinh doanh nhi u lo i s n ph m nên ph m vi nghiên c u c a lu n đ c gi i h n vi c phân tích C.V.P n m 2003 c a m t hàng g o, m t hàng ch l c c a Cơng ty ANGIMEX GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 2- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ch ng I: C S LÍ LU N õõõ KHÁI NI M PHÂN TÍCH M I QUAN H CHI PHÍ - KH I L NG - L I NHU N: Phân tích m i quan h gi a chi phí - kh i l ng - l i nhu n (Cost – Volume – Profit) xem xét m i quan h n i t i c a nhân t : giá bán, s n l ng, chi phí kh bi n, chi phí b t bi n k t c u m t hàng, đ ng th i xem xét s nh h ng c a nhân t đ n l i nhu n c a doanh nghi p Phân tích m i quan h C.V.P m t bi n pháp h u ích nh m h ng d n nhà doanh nghi p vi c l a ch n đ quy t đ nh, nh l a ch n dây chuy n s n xu t, đ nh giá s n ph m, chi n l c khuy n mãi, s d ng t t nh ng u ki n s n xu t kinh doanh hi n có… M C ÍCH PHÂN TÍCH M I QUAN H C.V.P: M c đích c a phân tích C.V.P phân tích c c u chi phí hay nói cách khác nh m phân tích r i ro t c c u chi phí D a nh ng d báo v kh i l ng ho t đ ng, doanh nghi p đ a c c u chi phí phù h p đ đ t đ c l i nhu n cao nh t th c hi n phân tích m i quan h C.V.P c n thi t ph i n m v ng cách ng x c a chi phí đ tách chi phí c a doanh nghi p thành chi phí kh bi n, b t bi n, ph i hi u rõ Báo cáo thu nh p theo s d đ m phí, đ ng th i ph i n m v ng m t s khái ni m c b n s d ng phân tích BÁO CÁO THU NH P THEO S D M PHÍ: M t chi phí s n xu t kinh doanh đ c chia thành y u t kh bi n b t bi n, ng i qu n lí s v n d ng cách ng x c a chi phí đ l p m t báo cáo k t qu kinh doanh d ng báo cáo s đ c s d ng r ng rãi nh m t k ho ch n i b m t cơng c đ quy t đ nh Báo cáo thu nh p theo s d đ m phí có d ng nh sau: Doanh thu Chi phí kh bi n S d đ m phí Chi phí b t bi n L i nhu n xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 3- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ¬ So sánh Báo cáo thu nh p theo s d đ m phí (K tốn qu n tr ) Báo cáo thu nh p theo ch c n ng chi phí (K tốn tài chính): K tốn tài K tốn qu n tr Doanh thu xxxxx (Tr ) Giá v n hàng bán xxxx Lãi g p xxx (Tr ) Chi phí kinh doanh xx L i nhu n x Doanh thu (Tr ) Chi phí kh bi n S d đ m phí (Tr ) Chi phí b t bi n L i nhu n xxxxxx xxxx xxx xx x i m khác rõ ràng gi a hai báo cáo g m: tên g i v trí c a lo i chi phí Tuy nhiên, m khác doanh nghi p nh n đ c báo cáo c a K tốn tài khơng th xác đ nh đ c m hòa v n phân tích m i quan h chi phí, doanh thu l i nhu n, hình th c báo cáo c a K tốn tài nh m m c đích cung c p k t qu ho t đ ng kinh doanh cho đ i t ng bên ngồi, chúng cho bi t r t v cách ng x c a chi phí Ng c l i, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh theo s d đ m phí l i có m c tiêu s d ng cho nhà qu n tr , ta có th hi u sâu thêm đ c v phân tích hòa v n c ng nh gi i quy t m i quan h chi phí, kh i l ng, l i nhu n CÁC KHÁI NI M C B NS D NG TRONG PHÂN TÍCH C.V.P: 4.1 S d đ m phí - ph n đóng góp: S d đ m phí (SD P) s chênh l ch gi a doanh thu chi phí kh bi n SD P đ c s d ng tr c h t đ bù đ p chi phí b t bi n, s d l i nhu n SD P có th tính cho t t c lo i s n ph m, m t lo i s n ph m m t đ n v s n ph m SD P tính cho m t đ n v s n ph m g i ph n đóng góp, v y ph n đóng góp ph n l i c a đ n giá bán sau tr cho bi n phí đ n v G i ̇ x: s n l ng tiêu th ̇ g: giá bán ̇ a: chi phí kh bi n đ n v ̇ b: chi phí b t bi n GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 4- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ta có báo cáo thu nh p theo SD P nh sau: Doanh thu Chi phí kh bi n S d đ m phí Chi phí b t bi n L i nhu n T ng s Tính cho sp gx ax (g - a)x b (g-a)x - b g a g–a T báo cáo thu nh p t ng qt ta xét tr ng h p sau: - Khi doanh nghi p khơng ho t đ ng, s n l ng x = doanh nghi p P = - b, doanh nghi p l b ng chi phí b t bi n bi n l i nhu n c a - Khi doanh nghi p ho t đ ng t i s n l ng xh, SD P b ng chi phí b t l i nhu n c a doanh nghi p P = 0, doanh nghi p đ t m c hòa v n (g – a)xh = b xh = S nl b g −a CPBB SD P đ n v ng hòa v n = - Khi doanh nghi p ho t đ ng t i s n l nghi p P = (g – a)x1 – b ng x1 > xh - Khi doanh nghi p ho t đ ng t i s n s n l doanh nghi p P = (g – a)x2 – b Nh v y s n l l i nhu n c a doanh ng x2 > x1 > xh l i nhu n c a ng ∆x = x2 – x1 ng t ng l L i nhu n t ng l ng: ∆P = (g – a)(x2 – x1) ∆P = (g – a)∆x * K t lu n: Thơng qua khái ni m SD P th y đ c m i quan h gi a s bi n đ ng v l ng v i s bi n đ ng v l i nhu n, c th là: n u s n l ng t ng l ng l i nhu n t ng lên l ng b ng s n l ng t ng thêm nhân cho SD P đ nv * Chú ý: K t lu n ch doanh nghi p v GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh t qua m hòa v n SVTH: Trần Thò Hải Giang - 5- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ¬ Nh c m c a vi c s d ng khái ni m SD P: - Khơng giúp nhà qu n lí có nhìn t ng qt giác đ tồn b xí nghi p n u cơng ty s n xu t kinh doanh nhi u lo i s n ph m, b i s n l ng c a t ng s n ph m khơng th t ng h p tồn xí nghi p - Làm cho nhà qu n lí d nh m l n vi c quy t đ nh, b i t ng r ng t ng doanh thu c a nh ng s n ph m có SD P l n l i nhu n t ng lên, nh ng u có hồn-tồn-ng c-l i kh c ph c nh c m c a SD P, ta k t h p s d ng khái ni m t l SD P 4.2 T l SD P: T l SD P t l ph n tr m c a SD P tính doanh thu ho c gi a ph n đóng góp v i đ n giá bán Ch tiêu có th tính cho t t c lo i s n ph m, m t lo i s n ph m (c ng b ng m t đ n v s n ph m) g-a g T l SD P = Í T nh ng d li u nêu báo cáo thu nh p 100% ph n trên, ta có: - T is nl ng x1 $ Doanh thu: gx1 $ L i nhu n: P1 = (g – a)x1 – b - T is nl ng x2 $ Doanh thu: gx2 $ L i nhu n: P2 = (g – a)x2 – b Nh v y doanh thu t ng l $ L i nhu n t ng l ng: (gx2 – gx1) ng: ∆P = P2 – P1 ∆P = (g – a)(x2 – x1) ∆P = ( g − a) × ( x − x1 ) g g * K t lu n: Thơng qua khái ni m v t l SD P, ta th y đ gi a doanh thu l i nhu n, c th là: doanh thu t ng l c ng t ng l ng b ng doanh thu t ng lên nhân cho t l SD P c m i quan h ng l i nhu n ¬ T k t lu n ta rút h qu sau: N u t ng l ng doanh thu t t c nh ng s n ph m, nh ng l nh v c, nh ng b ph n, nh ng xí nghi p… nh ng xí nghi p, nh ng b ph n có t l SD P l n l i nhu n t ng lên nhi u hi u rõ đ c m c a nh ng xí nghi p có t l SD P l n - nh , ta nghiên c u khái ni m c c u chi phí GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 6- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 4.3 C c u chi phí: C c u chi phí m i quan h t tr ng c a t ng lo i chi phí kh bi n (CPKB), chi phí b t bi n (CPBB) t ng chi phí c a doanh nghi p Phân tích c c u chi phí n i dung quan tr ng c a phân tích ho t đ ng kinh doanh, c c u chi phí có nh h ng tr c ti p đ n l i nhu n m c đ ho t đ ng thay đ i Thơng th ng doanh nghi p ho t đ ng theo d ng c c u sau: ¬ CPBB chi m t tr ng l n t ng chi phí CPKB th ng chi m t tr ng nh , t ta suy t l SD P l n, n u t ng (gi m) doanh thu l i nhu n t ng (gi m) nhi u h n Doanh nghi p có CPBB chi m t tr ng l n th ng nh ng doanh nghi p có m c đ u t l n Vì v y, n u g p thu n l i t c đ phát tri n c a nh ng doanh nghi p s r t nhanh ng c l i, n u g p r i ro, doanh thu gi m l i nhu n s gi m nhanh ho c s nhanh chóng phá s n n u s n ph m khơng tiêu th đ c ¬ CPBB chi m t tr ng nh t ng phí CPKB th ng chi m t tr ng l n, t suy t l SD P nh , n u t ng (gi m) doanh thu l i nhu n s t ng (gi m) h n Nh ng doanh nghi p có CPBB chi m t tr ng nh th ng nh ng doanh nghi p có m c đ u t th p t c đ phát tri n ch m, nh ng n u g p r i ro, l ng tiêu th gi m ho c s n ph m khơng tiêu th đ c thi t h i s th p h n Hai d ng c c u chi phí đ u có nh ng u nh c m Tùy theo đ c m kinh doanh m c tiêu kinh doanh c a mà m i doanh nghi p xác l p m t c c u chi phí riêng Khơng có m t mơ hình c c u chi phí chu n đ doanh nghi p có th áp d ng, c ng nh khơng có câu tr l i xác cho câu h i c c u chi phí nh th t t nh t Tuy v y d đ nh xác l p m t c c u chi phí, ph i xem xét nh ng y u t tác đ ng nh : k ho ch phát tri n dài h n tr c m t c a doanh nghi p, tình hình bi n đ ng c a doanh s h ng n m, quan m c a nhà qu n tr đ i v i r i ro… i u có ngh a qui mơ c a doanh nghi p l thu c hồn tồn vào th tr ng khơng có đ đ m b o m t qui mơ ho t đ ng s t n t i n m sau hay th i gian xa h n ây m khác bi t gi a n n kinh t theo k ho ch t p trung n n kinh t theo c ch u ti t b i th tr ng GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 7- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 4.4 òn b y ho t đ ng : i v i nhà v t lý, đòn b y dùng đ lay chuy n m t v t r t l n v i l c tác đ ng r t nh i v i nhà kinh doanh, đòn b y, g i m t cách đ y đ BH ( BH ), cách mà nhà qu n tr s d ng đ đ t đ c t l t ng cao v l i nhu n v i t l t ng nh h n nhi u v doanh thu ho c m c tiêu th s n ph m BH ch cho th y v i m t t c đ t ng nh c a doanh thu, s n l ng bán s t o m t t c đ t ng l n v l i nhu n M t cách khái qt là: BH khái ni m ph n ánh m i quan h gi a t c đ t ng l i nhu n t c đ t ng doanh thu ho c s n l ng tiêu th t c đ t ng l i nhu n bao gi c ng l n h n t c đ t ng doanh thu: BH = T c đ t ng l i nhu n T c đ t ng doanh thu (ho c s n l ng bán) >1 Gi đ nh có doanh nghi p doanh thu l i nhu n N u t ng m t l ng doanh thu nh doanh nghi p có t l SD P l n, l i nhu n t ng nhi u, v y t c đ t ng l i nhu n l n h n BH s l n h n Doanh nghi p có t tr ng chi phí b t bi n l n h n kh bi n t l SD P l n ng c l i Do v y, BH c ng m t ch tiêu ph n ánh m c đ s d ng đ nh phí t ch c doanh nghi p BH s l n xí nghi p có t l đ nh phí cao h n bi n phí t ng chi phí, nh h n xí nghi p có k t c u ng c l i i u c ng có ngh a doanh nghi p có BH l n t l đ nh phí t ng chi phí l n h n bi n phí, l i nhu n c a doanh nghi p s r t nh y c m v i th tr ng doanh thu bi n đ ng, b t k s bi n đ ng nh c a doanh thu c ng gây bi n đ ng l n v l i nhu n V i nh ng d li u cho ta có: - T is nl ng x1 $ Doanh thu: gx1 $ L i nhu n: P1 = (g – a)x1 – b - T is nl ng x2 $ Doanh thu: gx2 $ L i nhu n: P2 = (g – a)x2 – b $ T c đ t ng l i nhu n = $ T c đ t ng doanh thu = $ BH = = P2 – P P1 gx2 – gx1 Í 100% = (g – a)(x2 – x1) (g – a)x1 – b Í 100% gx1 gx2 – gx1 (g – a)(x2 – x1) : (g – a)x1 - b (g – a)x1 (g – a)x1 – b GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh gx1 SVTH: Trần Thò Hải Giang - 8- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận V y ta có cơng th c tính đ l n c a BH : SD P L i nhu n l n c a BH = SD P SD P – nh phí = Nh v y t i m t m c doanh thu, s n l ng cho s n s xác đ nh đ c BH , n u d ki n đ c t c đ t ng doanh thu s d ki n đ c t c đ t ng l i nhu n ng c l i * Chú ý: S n l ng t ng, doanh thu t ng, l i nhu n t ng lên đ l n BH ngày gi m BH l n nh t s n l ng v a v t qua m hòa v n Ch ng minh: BH = Hay: (g – a)x (g – a)x – b BH (g – a)x – b + b (g – a)x – b = = 1+ = 1+ b (g – a)x – b CPBB L i nhu n Do đó, s n l ng tiêu th t ng s góp ph n làm cho m u s t c ph n l i nhu n t ng, CPBB/L i nhu n s gi m suy BH gi m PHÂN TÍCH I M HỊA V N: Phân tích m hòa v n m t n i dung quan tr ng phân tích m i quan h C.V.P Nó cung c p thơng tin cho nhà qu n tr v s l ng s n ph m c n ph i bán đ đ t đ c l i nhu n mong mu n th ng b t đ u t i m hồ v n, m mà doanh s khơng mang l i đ c l i nhu n Tuy nhiên, khơng m t cơng ty ho t đ ng mà khơng mu n cơng ty mang l i l i nhu n Vì v y, phân tích m hồ v n có vai trò m kh i đ u đ xác đ nh s l ng s n ph m c n đ đ t đ c l i nhu n mong mu n nh m l p k ho ch cho ho t đ ng kinh doanh c a 5.1 Khái ni m m hòa v n: i m hòa v n kh i l ng ho t đ ng mà t i t ng doanh thu b ng v i t ng chi phí T i m doanh thu này, doanh nghi p khơng có lãi c ng khơng b l , s hòa v n Trên đ th ph ng, m hòa v n t a đ đ c xác đ nh b i kh i l ng th hi n tr c hồnh – g i kh i l ng hòa v n b i doanh thu th hi n tr c tung – g i doanh thu hòa v n T a đ giao m hòa v n c a đ ng bi u di n: doanh thu chi phí GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 9- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận M i quan h chi phí, doanh thu l i nhu n có th trình bày b ng mơ hình sau: Doanh thu (DT) Bi n phí (BP) SD P Bi n phí (BP) nh phí ( P) L i nhu n (LN) T ng chi phí (TP) L i nhu n (LN) Nhìn vào s đ ta th y: - SD P = nh phí ( P) + L i nhu n (LN) - Doanh thu (DT) = Bi n phí (BP) + nh phí ( P) + L i nhu n (LN) i m hòa v n theo khái ni m trên, m mà t i doanh thu v a đ bù đ p t ng chi phí, ngh a l i nhu n b ng (khơng l i, khơng l ) Nói cách khác, t i m hòa v n, SD P = đ nh phí (*) Ch ng minh (*): mà DT = BP + SD P SD P = P + LN T i m hòa v n l i nhu n b ng 0, nên SD P = P Phân tích m hòa v n giúp nhà qu n tr xem xét q trình kinh doanh m t cách ch đ ng tích c c, xác đ nh rõ ràng vào lúc k kinh doanh, hay m c s n xu t tiêu th đ t hòa v n T có bi n pháp ch đ o tích c c đ s n xu t kinh doanh đ t hi u qu cao 5.2 Các th c đo tiêu chu n hòa v n: Ngồi kh i l ng hòa v n doanh thu hòa v n, m hòa v n đ c quan sát d i góc nhìn khác: ch t l ng c a m hòa v n M i ph ng pháp đ u cung c p m t tiêu chu n đánh giá h u ích v hi u qu kinh doanh s r i ro 5.2.1 Th i gian hòa v n: Th i gian hòa v n s ngày c n thi t đ đ t đ m t k kinh doanh, th ng m t n m Th i gian hòa v n = c doanh thu hòa v n Doanh thu hòa v n Doanh thu bình qn ngày Trong đó: Doanh thu bình qn ngày = GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh Doanh thu k 360 ngày SVTH: Trần Thò Hải Giang - 10 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 5.2.2 T l hòa v n: T l hòa v n g i t su t hay cơng su t hòa v n, t l gi a kh i l ng s n ph m hòa v n so v i t ng s n l ng tiêu th ho c gi a doanh thu hòa v n so v i t ng doanh thu đ t đ c k kinh doanh (gi đ nh giá bán khơng đ i) T l hòa v n = S n l ng hòa v n S n l ng tiêu th k Í 100% Ý ngh a c a th i gian hòa v n t l hòa v n nói lên ch t l ng m hòa v n t c ch t l ng ho t đ ng kinh doanh Nó có th đ c hi u nh th c đo s r i ro Trong th i gian hòa v n c n ph i ng n t t t l hòa v n c ng v y, th p an tồn 5.2.3 Doanh thu an tồn: Doanh thu an tồn đ c g i s d an tồn, đ c xác đ nh nh ph n chênh l ch gi a doanh thu ho t đ ng k so v i doanh thu hòa v n Ch tiêu doanh thu an tồn đ c th hi n theo s t đ i s t ng đ i M c doanh thu an tồn = M c doanh thu đ t đ c – M c doanh thu hòa v n Doanh thu an tồn ph n ánh m c doanh thu th c hi n v t qua m c doanh thu hòa v n nh th Ch tiêu có giá tr l n th hi n tính an tồn cao c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh ho c tính r i ro kinh doanh th p ng c l i th y rõ h n, ta c ng nên hi u doanh thu an tồn đ c quy t đ nh b i c c u chi phí Thơng th ng nh ng xí nghi p có chi phí b t bi n chi m t tr ng l n t l SD P l n, v y n u doanh s gi m l phát sinh nhanh h n nh ng xí nghi p có doanh thu an tồn th p h n đánh giá m c đ an tồn ngồi vi c s d ng doanh thu an tồn, c n k t h p v i ch tiêu t l s d an tồn T l s d an tồn = 5.3 Ph M c doanh thu an tồn M c doanh thu đ t đ c Í 100% ng pháp xác đ nh m hòa v n: Vi c xác đ nh m hòa v n có ý ngh a quan tr ng đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ch th tr ng c nh tranh Xác đ nh m hòa v n s c n c đ nhà qu n tr doanh nghi p đ quy t đ nh kinh doanh nh GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 11 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ch n ph ng án s n xu t, xác đ nh đ n giá tiêu th , tính tốn kho n chi phí kinh doanh c n thi t đ đ t đ c l i nhu n mong mu n 5.3.1 S n l ng hòa v n: Xét v m t tốn h c, m hòa v n giao m c a đ ng bi u di n doanh thu v i đ ng bi u di n t ng chi phí V y s n l ng t i m hòa v n n c a ph ng trình bi u di n hai đ ng Ph ng trình bi u di n doanh thu có d ng: ydt = gx Ph ng trình bi u di n c a t ng chi phí có d ng: ytp = ax + b T i m hòa v n ydt = ytp $ gx = ax + b (1) ng trình (1) đ tìm x, ta có: Gi i ph V y: x = b g-a S nl ng hòa v n nh phí SD P đ n v = 5.3.2 Doanh thu hòa v n: Doanh thu hòa v n doanh thu c a m c tiêu th hòa v n V y doanh thu hòa v n tích c a s n l ng hòa v n v i đ n giá bán: Ph ng trình bi u di n doanh thu có d ng: ydt = gx T i m hòa v n x = y hv = g b nên g−a b b = = g − a ( g − a) g V y: nh phí T l SD P Doanh thu hòa v n = GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh nh phí T l SD P SVTH: Trần Thò Hải Giang - 12 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận th m hòa v n: 5.4 M i quan h C.V.P đ c bi u di n theo hình th c đ th Hình th c th nh t g m đ th bi u di n tồn b m i quan h C.V.P làm n i b t m hòa v n hình, đ c g i đ th hòa v n Hình th c th hai g m đ th ch y u tr ng làm n i b t s bi n đ ng c a l i nhu n m c đ thay đ i, đ c g i đ th l i nhu n 5.4.1 ¬ th m hòa v n: th t ng qt: v đ th m hòa v n ta có đ ng: - Tr c hồnh Ox: ph n ánh m c đ ho t đ ng (s n l ng) - Tr c tung Oy: ph n ánh s ti n hay chi phí - ng doanh thu: ydt = gx (1) - ng t ng chi phí: ytp = ax + b (2) - ng đ nh phí: yđp = b Minh h a đ th C.V.P t ng qt y y ydt = gx i m hòa v n ytp = ax + b yhv ydp = b b xh (s n l ¬ ng hòa v n) x th phân bi t: Ngồi d ng t ng qt c a đ th hòa v n, nhà qu n lí a chu ng d ng phân bi t V c b n, hai d ng gi ng v b c xác đ nh đ ng bi u di n, ch khác ch d ng phân bi t có thêm đ ng bi n phí ybp = ax song song v i đ ng t ng chi phí ytp = ax + b GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 13 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Minh h a đ th C.V.P phân bi t y ydt = gx L i nhu n ytp = ax + b i m hòa v n SD P yh ybp = ax nh phí ydp = b b Bi n phí xh (s n l ng hòa v n) x th hòa v n d ng phân bi t ph n ánh rõ ràng t ng ph n m t khái ni m c a m i quan h C.V.P, bi n phí, đ nh phí, SD P l i nhu n ng th i c ng ph n ánh rõ b ng hình v k t c u c a m i quan h 5.4.2 th l i nhu n: th l i nhu n có u m d v ph n ánh đ c m i quan h gi a s n l ng v i l i nhu n, nhiên khơng phân bi t đ c m i quan h gi a chi phí v i s n l ng Minh h a đ th l i nhu n 50.000 ng l i nhu n 40.000 30.000 i m hòa v n 20.000 L i nhu n đ t đ 10.000 c k 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 ng doanh thu y = gx -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 100 200 300 400 500 GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh x (s n l ng s n ph m) SVTH: Trần Thò Hải Giang - 14 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ho c đ n gi n h n có d ng đ th l i nhu n nh sau: 50.000 ng l i nhu n 40.000 30.000 20.000 i m hòa v n L i nhu n đ t đ 10.000 100 200 300 400 500 x (s n l c k ng) -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 5.4.3 Ph T ph ng trình l i nhu n: ng trình c b n th hi n m i quan h C.V.P: Doanh thu = nh phí + Bi n phí + L i nhu n gx = b + ax + P Ta th y r ng n u doanh nghi p mu n có m c l i nhu n nh d ki n, doanh nghi p có th tìm đ c m c tiêu th m c doanh thu c n ph i th c hi n t Pm: L i nhu n mong mu n xm: m c tiêu th đ đ t đ c l i nhu n mong mu n gxm: doanh thu ph i th c hi n đ đ t đ T ta có th tìm đ xm = cs nl b + Pm = g −a c m c l i nhu n mong mu n ng tiêu th đ đ t đ c l i nhu n mong mu n là: nh phí + L i nhu n mong mu n n giá bán - Bi n phí đ n v ¬ Trong tr ng h p doanh nghi p kinh doanh nhi u lo i s n ph m: SD P đ c th hi n b ng ch tiêu t ng đ i (t l SD P), lúc có th xác đ nh m c doanh thu ph i th c hi n đ đ t đ c l i nhu n mong mu n b ng cách v n d ng cơng th c sau: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 15 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận gxm = b + Pm b + Pm ×g = = g −a (g − a) g nh phí + L i nhu n mong mu n T l SD P PHÂN TÍCH I M HỊA V N TRONG M I QUAN H V I GIÁ BÁN: i m hòa v n c ng đ c phân tích đ n giá bán thay đ i Trong nh ng ph n trên, ta ch nghiên c u m hòa v n u ki n giá bán khơng thay đ i, c n s n xu t tiêu th s n ph m đ đ t hòa v n Trong u ki n giá bán thay đ i, s n l ng c n s n xu t tiêu th m hòa v n s thay đ i t ng ng nh th ? Phân tích m hòa v n u ki n giá bán thay đ i m t v n đ có ý ngh a quan tr ng đ i v i nhà qu n tr doanh nghi p, t h có th d ki n, giá thay đ i, c n xác đ nh m c tiêu th đ đ t hòa v n v i đ n giá t ng ng H N CH C A MƠ HÌNH PHÂN TÍCH M I QUAN H C.V.P: Qua nghiên c u m i quan h C.V.P trên, th y r ng, vi c đ t chi phí m i quan h v i kh i l ng l i nhu n đ phân tích đ quy t đ nh kinh doanh ch có th th c hi n đ c m t s u ki n gi đ nh, mà nh ng u ki n r t x y th c t Nh ng u ki n gi đ nh là: - M i quan h gi a kh i l ng s n ph m, m c đ ho t đ ng v i chi phí thu nh p m i quan h n tính su t ph m vi thích h p Tuy nhiên, th c t cho th y r ng, s n l ng thay đ i s làm thay đ i c l i nhu n l n chi phí Khi gia t ng s n l ng, chi phí kh bi n t ng theo đ ng cong chi phí b t bi n s t ng theo d ng g p ch khơng ph i n tính nh gi đ nh - Ph i phân tích m t cách xác chi phí c a xí nghi p thành chi phí kh bi n b t bi n, u r t khó kh n, v y vi c phân chia chi phí h n h p thành y u t kh bi n b t bi n l i khó kh n h n, vi c phân chia chi phí ch mang tính g n - T n kho khơng thay đ i tính tốn m hồ v n, u có ngh a l ng s n xu t b ng l ng bán ra, u khó có th có th c th c t Nh bi t, kh i l ng s n ph m tiêu th khơng ch ph thu c vào kh i l ng s n ph m s n xu t mà ph thu c vào tình hình t ch c cơng tác tiêu th s n ph m nh kí h p đ ng tiêu th v i khách hàng, chi n d ch ti p th , qu ng cáo, cơng vi c v n chuy n, tình hình tốn… GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 16 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận - N ng l c s n xu t nh máy móc thi t b , cơng nhân khơng thay đ i su t ph m vi thích h p i u khơng đúng, b i nhu c u kinh doanh ph i ln phù h p v i th tr ng Mu n ho t đ ng hi u qu , t o nhi u l i nhu n doanh nghi p ph i ln đ i m i Ví d nh đ i m i máy móc thi t b (đi u có th gi m b t l c l ng lao đ ng)… - Giá bán s n ph m khơng đ i Tuy nhiên giá bán khơng ch doanh nghi p đ nh mà ph thu c vào quan h cung c u th tr ng Ch ng II : GI I THI U S GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh L C V CƠNG TY SVTH: Trần Thò Hải Giang - 17 Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận düc Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CƠNG TY: Cơng ty xu t nh p kh u An Giang (An Giang Import Export Company - vi t t t ANGIMEX) cơng ty xu t nh p kh u tr c ti p, m r ng s n xu t hàng hố n c nh t hàng xu t kh u, đáp ng ngày cao m t hàng s n xu t ch bi n xu t kh u, phù h p v i tiêu th n c qu c t Cơng ty đ c thành l p 23/7/1976 theo quy t đ nh s 73/Q /76 ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang ký, lúc đ u Cơng ty có tên “Cơng ty ngo i th ng t nh An Giang” đ n ngày 31/12/1979 theo quy t đ nh s 422/Q /UB c a y Ban Nhân Dân T nh An Giang đ i tên Cơng ty thành “Liên hi p cơng ty xu t nh p kh u An Giang” N m 1989, u c u t ch c l i ngành Ngo i th ng nên “Liên hi p cơng ty xu t nh p kh u An Giang” đ i thành “Cơng ty xu t nh p kh u An Giang” Cơng ty có tr s đ t t i s Ngơ Gia T – Thành Ph Long Xun – An Giang, v n phòng giao d ch t i s 137 đ ng Bình Tr ng – Qu n – Thành Ph H Chí Minh H th ng c a hàng thành ph , th xã, huy n nhà máy xay xát đ c b trí vùng tr ng m s n xu t lúa nơng s n Trong nh ng n m đ u Cơng ty đ n thu n làm nhi m v mua cung ng, mua bán y thác hàng xu t nh p kh u Hàng xu t kh u ch y u g o, b p, đ u nành, mè vàng, tơm… hàng nh p kh u v t t , ngun li u chi m 30% t o ngu n v n cho s n xu t nơng nghi p: URE, NPK, thu c tr sâu m t s hàng tiêu dùng khác c bi t n m 1998 Cơng ty đ c B Th ng m i c p gi y phép xu t nh p kh u tr c ti p t o cho Cơng ty có đ c nh ng thu n l i th i c vi c trì m r ng th tr ng cung ng – tiêu th ngồi n c đáp ng ngày cao nh ng đòi h i v m t s l ng c ng nh ch t l ng c a th tr ng, t n m 1990 đ n nay, Cơng ty xây d ng h th ng nhà máy xay xát lúa, tr m thu mua c đ ng theo t ng th i m t o nên m ng l i có kh n ng thu mua l n N m 1990, Cơng ty xây d ng nhà máy xây lúa ANGIMEX I v i cơng su t t n/gi v i cơng trình ph tr v i t ng tr giá 2.792.465.000 đ ng N m 1991 1992 Cơng ty ph i c i t o m t hàng, xây d ng kho t ng di n tích 1412 m2, l p đ t lò s y nơng s n cơng su t t n/gi , nhà máy đánh bóng g o cơng su t t n/ha, tr giá 1.480.039.000 đ ng GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 18 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận N m 1993, Cơng ty l p đ t nhà máy đánh bóng g o An Hồ v i cơng trình ph tr , nhà máy xay lúa c a Nh t v i t ng tr giá 822.416.000 đ ng N m 1994 xây d ng nhà máy ANGIMEX V (Ch Vàm), l p đ t lò s y nơng s n cơng su t t n/gi , máy đánh bóng g o v i cơng trình ph tr v i t ng tr giá 750.762.000 đ ng N m 1995 xây d ng nhà máy ANGIMEX II (Ch M i), g m xây d ng nhà kho 180m2, l p đ t máy đánh bóng g o t n/ha, máy đánh bóng g o kho ng L i (Châu Thành) cơng trình ph tr tr giá 1.503.755.000 đ ng Tháng 3/2001 theo quy t đ nh c a UBND T nh, Cơng ty ti p nh n nhà máy xay xát lau bóng g o thu c cơng ty Tho i Hà, góp ph n gi i quy t vi c làm cho ng i lao đ ng đ y m nh hi u qu c a nhà máy tr c đây, ngồi Cơng ty có thêm m t đ a m thu mua g n ngu n ngun li u T n m 1990 Cơng ty trang b 20 b máy vi tính m t s trang b ph c v cho cơng tác qu n lý s n xu t kinh doanh m r ng kinh doanh, thu hút đ u t lao đ ng n c ngồi phù h p v i ti m n ng lao đ ng, đ t đai, cơng ty m r ng liên doanh trao đ i hàng hố v i t nh b n đ huy đ ng hàng xu t kh u nh t g o cao c p, h p tác v i Campuchia, TP H Chí Minh… Cơng ty ti p nh n giao d ch đàm phán v i cơng ty kinh doanh l ng th c KITOKU Tháng 9/1991 cơng ty liên doanh ANGIMEX – KITOKU thành l p v i t ng s v n đ u t 1.000.000 USD, v n pháp đ nh 300.000 USD m c đích s n xu t nơng s n, s n ph m ch bi n t h t g o đ xu t kh u, ph n l n xu t sang th tr ng Nh t B n Ngay thành l p, s v n ban đ u c a cơng ty ch 5.000đ (t ng đ ng 10 l ng vàng) v i s l ng nhân viên 40 ng i, qui mơ ph m vi ho t đ ng r t nh Qua m t th i gian dài ho t đ ng phát tri n đ n Cơng ty th hi n đ c m t nh ng doanh nghi p nhà n c l n c a t nh An Giang, chun l nh v c ch bi n l ng th c, nơng s n xu t kh u ho t đ ng d ch v , kinh doanh th ng m i ngày t o đ c nhi u uy tín th ng tr ng qu c t khu v c… T ng v n ch s h u c a Cơng ty t ng đ u qua n m, đ u n m 2003 44.757.696.954đ v i s l ng bình qn 293 ng i, t p trung ch y u xí nghi p ch bi n CH C N NG, NHI M V , QUY N H N VÀ M C TIÊU HO T NG: 2.1 Ch c n ng: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 19 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ANGIMEX doanh nghi p nhà n c ho t đ ng đa ch c n ng v a s n xu t v a kinh doanh Trong ho t đ ng thu mua ch bi n g o xu t kh u ch y u Hi n Cơng ty có ho t đ ng ch y u sau: - Thu mua s n xu t ch bi n l kinh doanh xu t nh p kh u tr c ti p ng th c, tiêu th s n ph m n c - Nh n làm đ i lý mua bán m t hàng tiêu dùng nh : m ph m, l ng th c, th c ph m ch bi n, v t d ng sinh ho t gia đình, thi t b n, xe g n máy h u h t s n ph m cơng nghi p, cơng c ph c v s n xu t nơng nghi p… - Ký h p đ ng bao tiêu v i nơng dân v vi c tr ng lúa có ch t l - H p tác liên doanh – liên k t v i cơng ty n d ng hố s n ph m m r ng th tr ng ng cao c ngồi có uy tín nh m đa 2.2 Nhi m v : - Nhi m v c a Cơng ty xây d ng t ch c th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh k ho ch khác có liên quan đáp ng đ c n ng l c s n xu t kinh doanh c a mình, b o đ m hồn thành k ho ch đ c giao đ t ch tiêu hi u qu v kinh t - Trong b i c nh c a n n kinh t th tr ng, đ có th đ ng v ng kinh doanh có hi u qu , Cơng ty ph i t o cho m t ngu n v n s n xu t kinh doanh có tích lu , có kh n ng sinh l i cao, đ m b o t bù đ p chi phí, đ i m i cơng ngh s n xu t tiên ti n, song song v i vi c s n xu t nh ng s n ph m có kh n ng c nh tranh th ng tr ng qu c t - T ng c ng ho t đ ng liên doanh – liên k t v i thành ph n kinh t ngồi n c nh m phát tri n ngành hàng, ch ng lo i nâng cao ch t l ng s n ph m qua góp ph n tìm ki m th tr ng, m r ng ph m vi s n xu t kinh doanh - Tn th lu t pháp c a nhà n nh p kh u ngo i giao đ i ngo i c v qu n lý kinh t tài chính, qu n lí xu t - Th c hi n nghiêm ch nh cam k t h p đ ng mua bán ngo i th ng h p đ ng kinh t có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Cơng ty 2.3 Quy n h n: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 20 - Doc.edu.vn [...]... chi phí ytp = ax + b GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 13 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Minh h a đ th C.V.P phân bi t y ydt = gx L i nhu n ytp = ax + b i m hòa v n SD P yh ybp = ax nh phí ydp = b b Bi n phí xh (s n l ng hòa v n) x th hòa v n d ng phân bi t ph n ánh rõ ràng t ng ph n m t các khái ni m c a m i quan h C.V.P, là bi n phí, đ nh phí,. .. Doanh thu hòa v n = GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh nh phí T l SD P SVTH: Trần Thò Hải Giang - 12 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận th đi m hòa v n: 5.4 M i quan h C.V.P đ c bi u di n theo 2 hình th c đ th Hình th c th nh t g m các đ th bi u di n tồn b m i quan h C.V.P và làm n i b t đi m hòa v n trên hình, đ c g i là đ th hòa v n Hình th c th hai g m các đ th ch y u chú... n có ý ngh a quan tr ng đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong c ch th tr ng c nh tranh Xác đ nh đúng đi m hòa v n s là c n c đ các nhà qu n tr doanh nghi p đ ra các quy t đ nh kinh doanh nh GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 11 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ch n ph ng án s n xu t, xác đ nh đ n giá tiêu th , tính tốn kho n chi phí kinh doanh... Thò Hải Giang - 14 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ho c đ n gi n h n chúng ta có d ng đ th l i nhu n nh sau: 50.000 ng l i nhu n 40.000 30.000 20.000 i m hòa v n L i nhu n đ t đ 10.000 0 100 200 300 400 500 x (s n l c trong k ng) -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 5.4.3 Ph T ph ng trình l i nhu n: ng trình c b n th hi n m i quan h C.V.P: Doanh thu = nh phí + Bi n phí... mong mu n b ng cách v n d ng cơng th c sau: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 15 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận gxm = b + Pm b + Pm ×g = = g −a (g − a) g nh phí + L i nhu n mong mu n T l SD P 6 PHÂN TÍCH I M HỊA V N TRONG M I QUAN H V I GIÁ BÁN: i m hòa v n c ng đ c phân tích trong đ n giá bán thay đ i Trong nh ng ph n trên, ta ch nghiên c u đi... t mà còn ph thu c vào tình hình t ch c cơng tác tiêu th s n ph m nh kí h p đ ng tiêu th v i khách hàng, chi n d ch ti p th , qu ng cáo, cơng vi c v n chuy n, tình hình thanh tốn… GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 16 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận - N ng l c s n xu t nh máy móc thi t b , cơng nhân khơng thay đ i trong su t ph m vi thích h p i u... ng)… - Giá bán s n ph m khơng đ i Tuy nhiên giá bán khơng ch do doanh nghi p đ nh ra mà nó còn ph thu c vào quan h cung c u trên th tr ng Ch ng II : GI I THI U S GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh L C V CƠNG TY SVTH: Trần Thò Hải Giang - 17 Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận düc 1 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CƠNG TY: Cơng ty xu t nh p kh u An Giang (An Giang Import Export...Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 5.2.2 T l hòa v n: T l hòa v n còn g i là t su t hay cơng su t hòa v n, là t l gi a kh i l ng s n ph m hòa v n so v i t ng s n l ng tiêu th ho c gi a doanh thu hòa v n so v i... y nơng s n cơng su t 5 t n/gi , 2 nhà máy đánh bóng g o cơng su t 4 t n/ha, tr giá 1.480.039.000 đ ng GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 18 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận N m 1993, Cơng ty l p đ t nhà máy đánh bóng g o An Hồ v i các cơng trình ph tr , 1 nhà máy xay lúa c a Nh t v i t ng tr giá 822.416.000 đ ng N m 1994 xây d ng nhà máy ANGIMEX... trung ch y u các xí nghi p ch bi n 2 CH C N NG, NHI M V , QUY N H N VÀ M C TIÊU HO T NG: 2.1 Ch c n ng: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 19 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ANGIMEX là doanh nghi p nhà n c ho t đ ng đa ch c n ng v a s n xu t v a kinh doanh Trong đó ho t đ ng thu mua và ch bi n g o xu t kh u là ch y u Hi n nay Cơng ty có các ho t đ
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận, mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận, mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập