Why study geology

22 58 0
  • Loading ...
Loading...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 23:30

Why Study Geology? Why Study Geology? General Education Requirement Why Study Geology? General Education Requirement Geology as a Profession Why Study Geology? General Education Requirement Geology as a Profession Economic and Political Implications Water… 1973 2005 Prince Saud Al Faisal Hussein Ahmadinejad Medvedev Putin Chavez Ghaddafi Hu Jintao al-Maliki Why Study Geology? General Education Requirement Geology as a Profession Economic and Political Implications Appreciation of our Homes and Landscapes ~ 150 fatalities Photo: Tom Gathright, 1969 Why Study Geology? General Education Requirement Geology as a Profession Economic and Political Implications Appreciation of our Homes and Landscapes Environmental Concerns Why Study Geology? General Education Requirement Geology as a Profession Economic and Political Implications Appreciation of our Homes and Landscapes Environmental Concerns Carrying Capacity of the Earth Oil production projected to start declining in 2015 To 2020… most of the remaining oil will be Depleted in ~100 years King Hubbert [...]... ~ 150 fatalities Photo: Tom Gathright, 1969 Why Study Geology? 1 2 3 4 5 General Education Requirement Geology as a Profession Economic and Political Implications Appreciation of our Homes and Landscapes Environmental Concerns Why Study Geology? 1 2 3 4 5 6 General Education Requirement Geology as a Profession Economic and Political Implications Appreciation of our
- Xem thêm -

Xem thêm: Why study geology , Why study geology , Why study geology

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập