seasons and months ppt

32 63 0
  • Loading ...
Loading...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:53

by HERBER MONTHS OF THE YEAR MONTHS OF THE YEAR MONTHS OF THE YEAR MONTHS OF THE YEAR MONTHS OF THE YEAR RHYME Thirty days have September, April, June, and November; February has twenty-eight alone, All the rest have thirty-one, Excepting leap-year, that's the time When February's days are twenty-nine RHYME March winds and April showers Bring for May a lot of flowers HOROSCOPE 22 DECEMBER – 20 JANUARY HOROSCOPE 21 JANUARY – 19 FEBRUARY HOROSCOPE 20 FEBRUARY – 20 MARCH HOROSCOPE 21 MARCH – 20 APRIL HOROSCOPE 21 ABRIL – 21 MAY HOROSCOPE 22 MAY – 21 JUNE HOROSCOPE 22 JUNE – 22 JULY HOROSCOPE 23 JULY – 23 AUGUST HOROSCOPE 24 AUGUST – 23 SEPTEMBER 10 HOROSCOPE 24 SEPTEMBER – 23 OCTOBER 11 HOROSCOPE 24 OCTOBER – 22 NOVEMBER 12 HOROSCOPE 23 NOVEMBER – 21 DECEMBER [...]...6 MONTHS OF THE YEAR 7 MONTHS OF THE YEAR 8 MONTHS OF THE YEAR 9 MONTHS OF THE YEAR 10 MONTHS OF THE YEAR 11 MONTHS OF THE YEAR 12 MONTHS OF THE YEAR RHYME Thirty days have September, April, June, and November; February has twenty-eight alone, All the rest have thirty-one, Excepting leap-year, that's the time When February's days are twenty-nine RHYME March winds and April showers
- Xem thêm -

Xem thêm: seasons and months ppt , seasons and months ppt , seasons and months ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập