what are they doing games

39 65 0
  • Loading ...
Loading...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:22

GAME RULES Make teams Decide which team goes first Appoint a scorekeeper Teams answer correctly and earn money If a team is correct, they can continue until max times or until they get BAAM! If a team hits BAAM! they go bankrupt! The team with the most money at the end is the winner 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 27 28 30 $1,000 $ 100 $ 100 Zilch! $ 150 Nothing! $100 $ 300 $ 800 $ 50 $ 10 $ 100 You’re broke! $ 100 $ 100 You’re broke! You’re broke! You’re broke! $ 900 $ 500 http://eflclassroom.ning.com
- Xem thêm -

Xem thêm: what are they doing games , what are they doing games , what are they doing games

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập