Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

179 41 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:11

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Vế VN LI QUảN Lý NHà NƯớC ĐốI VớI ĐấT ĐÔ THị CủA THàNH PHố Đà NẵNG LUN N TIN S KINH T H NI - 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Vế VN LI QUảN Lý NHà NƯớC ĐốI VớI ĐấT ĐÔ THị CủA THàNH PHố Đà NẵNG : Qun lý kinh t : 62 34 04 10 LUN N TIN S KINH T N i d k oa c: PGS,TS NGUYN HU THNG TS TRN TH BCH HNH H NI - 2015 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi cú liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc cú liờn quan n ti lun ỏn 1.3 Nhng kt qu t c v nhng cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V QUN Lí NH 15 26 28 NC I VI T ễ TH THNH PH TRC THUC TRUNG NG 2.1 Nhng chung v t ụ th thnh ph trc thuc trung ng 2.2 Khỏi nim, c im, ni dung v cỏc nhõn t nh hng n qun lý nh nc i vi t ụ th thnh ph trc thuc trung ng 2.3 Kinh nghim qun lý t ụ th ca mt s thnh ph trờn th gii, nc v bi hc rỳt cho thnh ph Nng Chng 3: THC TRNG T ễ TH V QUN Lí NH NC I 28 36 61 68 VI T ễ TH CA THNH PH NNG 3.1 iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi v thc trng t ụ th ca thnh 68 ph Nng 3.2 Qun lý nh nc i vi t ụ th ca thnh ph Nng 72 Chng 4: QUAN IM V GII PHP HON THIN QUN Lí NH 109 NC I VI T ễ TH CA THNH PH NNG N NM 2020 4.1 Mt s quan im c bn nhm hon thin qun lý nh nc i vi 109 t ụ th ca thnh ph Nng 4.2 Gii phỏp hon thin qun lý nh nc i vi t ụ th ca thnh 133 ph Nng KT LUN 139 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B 145 Cể LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 146 DANH MC CC CH VIT TT BS : Bt ng sn CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa GCN : Giy chng nhn HND : Hi ng nhõn dõn KCHT : Kt cu h tng KT-XH : Kinh t - xó hi NSNN : Ngõn sỏch nh nc PPP : Hp tỏc cụng - t QHKH : Quy hoch, k hoch QLNN : Qun lý nh nc SD : S dng t TNMT : Ti nguyờn v mụi trng TTTW : Trc thuc Trung ng UBND : y ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1: S liu n quỏ hn v thu tin s dng t 85 Bng 3.2: Quỏ trỡnh t chc u giỏ qua cỏc nm ca Trung tõm giao 86 dch bt ng sn thnh ph Nng DANH MC CC BIU Trang Biu 3.1: C cu hin trng t ụ th 71 DANH MC CC HèNH V Trang Hỡnh 2.1: Ni dung qun lý nh nc i vi t ụ th thnh ph trc 47 thuc Trung ng Hỡnh 2.2: C ch hot ng ca h thng iu chnh li t ca thnh ph 63 Xun Hỡnh 3.2: So sỏnh mt s ch tiờu t gia quy hoch SD v Quy 73 hoch xõy dng nm 2020 trờn a bn thnh ph Nng Hỡnh 3.3: So sỏnh ch s dõn s gia hai loi quy hoch ti thnh ph Nng 74 Hỡnh 3.4: C cu loi t ca thnh ph Nng 76 Hỡnh 3.5: Din tớch t cung cp cho th trng k quy hoch 78 Hỡnh 3.6: Tỡnh hỡnh cho doanh nghip thuờ t ti cỏc KCN nm 2012 79 Hỡnh 3.7: S h gii ta theo qun, huyn t 2004 - 2012 81 Hỡnh 3.8: Tin thu s dng t qua cỏc nm giai on 2003-2012 84 Hỡnh 4.1: ỏnh giỏ thỏi lm vic ca cỏn b ti nguyờn v mụi trng 127 M U Tớnh cp thit ca ti t ụ th l nn tng phỏt trin ụ th, l mt nhng ngun ni lc quan trng hng u ca s nghip CNH, HH, ụ th húa, khụng ch ỏp ng nhu cu v mt bng, m cũn l hng húa c bit khai thỏc, to ngun u t xõy dng v phỏt trin ụ th Nng l mt nhng a phng cú tc ụ th húa nhanh nht c nc, din tớch t ụ th tng nhanh t 6000 thi im trc nm 1997, n nm 2012 din tớch t ụ th ca thnh ph tng lờn 24.554,33 Bờn cnh ú, cựng vi cỏc ỏn xõy dng theo quy hoch ó lm cho b mt ụ th c i mi khang trang, hin i c bit, k t tr thnh thnh ph trc thuc trung ng (nm 1997), Nng ó t c nhng thnh tu to ln cụng cuc chnh trang, phỏt trin ụ th Kt cu h tng KT-XH, khụng gian ụ th c quy hoch bi bn, hin i v tip tc c u t khỏ mnh vi nhiu cụng trỡnh quy mụ ln, lm thay i din mo ụ th, gúp phn tng cng giao thng, kt ni, thỳc y phỏt trin KT-XH ca Vựng Trong QLNN i vi t ụ th, Nng ó t c nhng kt qu tt, cú nhng im sỏng c ch qun lý t ụ th nh thng nht thu hi t theo quy hoch; gúp t v iu chnh li t thc hin cỏc d ỏn giao thụng v chnh trang ụ th, m rng din tớch thu hi dc theo bờn ng, ly qu t sch "bỏn" cho nh u t, to ngun thu ln cho ngõn sỏch; c bit l c ch gii phúng mt bng, gii ta, n bự t cho nhng cỏ nhõn, t chc phi di di Mc dự vy, nh hng ca quỏ trỡnh CNH, HH v ụ th húa, QLNN i vi t ụ th trờn a bn thnh ph Nng cũn nhiu hn ch, ú l: - S phỏt trin ca th trng t ụ th vt qua s phỏt trin ca ụ th húa, c bit l th trng th cp (chuyn i t nụng thụn thnh t ụ th) din quỏ nhanh, m l phi sau ụ th húa nhng vic i t mt s trng hp i trc c quy hoch - Tỡnh trng quy hoch treo, khai thỏc khụng theo d bỏo nhu cu, t b hoang cũn rt ph bin - Khai thỏc ngun lc ti chớnh t t ụ th thiu bn vng, ch yu t ngun thu bỏn quyn s dng t, ú ph thuc rt ln vo th trng, c bit l th trng bt ng sn - Quy hoch, k hoch SD ụ th cha khoa hc, tm nhỡn di hn; mt s cỏc chớnh sỏch v nh giỏ t, thu hi, n bự, h tr, tỏi nh c i cha gn vi c ch th trng; tỡnh trng vi phm phỏp lut qun lý s dng t cũn nhiu, nhng cha c x lý trit ; tỡnh trng khiu kin v t cha c gii quyt kp thi Trong bi cnh hin nay, vi nhng tỏc ng t ngy cng phc tp, cng ũi hi tng cng QLNN i vi t núi chung v t ụ th núi riờng Vic nghiờn cu nhm tỡm cỏc gii phỏp hon thin QLNN i vi t ụ th c nc cng nh Nng cú ý ngha c lý lun v thc tin, cú tớnh cp bỏch c trc mt v l c bn lõu di ú l lý nghiờn cu sinh la chn "Q lý c i vi t ụ t ca t p N " lm ti lun ỏn tin s kinh t ca mỡnh Mc ớch v nhim v nghiờn cu ti 2.1 c ớc i c Mc ớch nghiờn cu ti l trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v QLNN i vi t ụ th, ỏnh giỏ thc trng QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng, xut gii phỏp hon thin QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng thi gian ti 2.2 N im v i c thc hin mc ớch ra, nhim v nghiờn cu t gm: - H thng húa cú b sung c s lý lun v t ụ th v QLNN i vi t ụ th ca chớnh quyn cp tnh, thnh ph TTTW - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng, rỳt nhng kt qu t c, hn ch v nguyờn nhõn - xut quan im v mt s gii phỏp nhm hon thin QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng thi gian n nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i t i c ti lun ỏn l QLNN i vi t ụ th ca chớnh quyn cp tnh, thnh ph gn vi c thự ca mt thnh ph ven bin Trung nh thnh ph Nng t mi quan h vi cỏc c quan nh nc trung ng 3.2 P m vi i c - Tp trung nghiờn cu QLNN i vi t ụ th phm vi ranh gii ụ th ca thnh ph Nng - Thi gian nghiờn cu thc trng QLNN i vi t ụ th ch yu t Lut t sa i nm 2003 n - Cỏc gii phỏp xut n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 Phng phỏp nghiờn cu - S dng cỏc phng phỏp ca ch ngha vt bin chng, vt lch s, phng phỏp tru tng húa khoa hc phõn tớch cỏc lý lun v thc tin v QLNN i vi t ụ th - S dng cỏc phng phỏp thng kờ, phõn tớch, lụgớc kt hp vi lch s, tng kt, ỏnh giỏ vic thc hin cỏc ni dung QLNN i vi t ụ th thnh ph Nng - ti s dng 160 phiu kho sỏt iu tra (c thc hin cỏc qun Sn Tr, Ng Hnh Sn, Cm L, Liờn Chiu) ỏnh giỏ mc hi lũng ca ngi dõn v QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng V i tng, mc ớch, ni dung iu tra ó c tỏc gi trỡnh by ph lc 13 v ph lc 15 ca lun ỏn Tỏc gi iu tra 160 ngi dõn, nhiờn, quỏ trỡnh x lý s liu, cú nhiu phiu khụng c s dng cỏc h nụng dõn khụng a phng ỏn tr li y Do cỏc phiu iu tra khụng c "lm sch" trc thu hi nờn tỏc gi khụng s dng mụ hỡnh SPSS x lý s liu m tỏc gi ch s dng phng phỏp thng kờ, phõn tớch s liu Tuy vy, tỏc gi cho rng vi phm vi v i tng nghiờn cu ca mỡnh, cỏc s liu mu iu tra ca tỏc gi mang tớnh i din v tin cy cho kt qu nghiờn cu - S dng phng phỏp SWOT phõn tớch im mnh, im yu, c hi v thỏch thc QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng Bờn cnh ú, lm rừ thờm cỏc lý lun v thc tin liờn quan n lun ỏn, tỏc gi cú s dng phng phỏp chuyờn gia, phng sõu 20 chuyờn gia, nh nghiờn cu, nh qun lý, lónh o ca thnh ph Nng Nhng úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn 5.1 V mt lý l : Tỏc gi lm rừ c s lý lun v t ụ th, xõy dng ni dung QLNN i vi t ụ th ca chớnh quyn cp tnh, thnh ph 5.2 ú úp v mt t c ti - Phõn tớch thc trng v ỏnh giỏ QLNN i vi t ụ th ca mt thnh ph trc thuc trung ng - a nhng gii phỏp v kin ngh, nhm hon thin QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng thi gian ti Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 10 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU NC NGOI Cể LIấN QUAN N TI LUN N nc ngoi vic nghiờn cu t núi chung v t ụ th núi riờng iu kin kinh t th trng ó c nhiu ngi quan tõm t lõu Cú th khỏi quỏt cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi liờn quan n QLNN i vi t ụ th theo cỏc ni dung sau: 1.1.1 Cỏc nghiờn cu v t ụ th Nghiờn cu lch s hỡnh thnh t ụ th, Ratcliff [98, tr.1-18] cho rng quỏ trỡnh xỏc nh vic s dng cỏc khong t theo chc nng l phng thc to t ụ th Theo tỏc gi, cỏc yu t xó hi v kinh t l nhng nhõn t quyt nh to t ụ th T quan nim ny, tỏc gi cho rng, quan nim t ụ th l t nm ranh gii ụ th theo a gii hnh chớnh l cha Bi, ranh gii ụ th cú th khụng c quy nh y cỏc tiờu chc nng ụ th, chỳng cú th l kt qu ca cỏc yu t lch s v s thun tin v mt chớnh tr Do ú, xỏc nh t ụ th phi cn c vo cỏc tiờu chc nng ụ th thỡ mi phự hp hn Cng nghiờn cu t gúc hỡnh thnh t ụ th, theo Marion Clawson [95, tr.43] t ụ th l sn phm ca mt lot cỏc quyt nh cụng khai v cỏc quyt nh cỏ nhõn t ụ th l mt loi hng húa c ghi nhn ti cỏc c quan chớnh tr v xó hi Marion Clawson ó a nh ngha: t ụ th l mt n v khụng gian v ti sn cú ngun gc t cỏc th ch phỏp lý, hnh chớnh v kinh t hay núi cỏch khỏc t ụ th l mt sn phm ca s sp xp th ch v xó hi M A Quadeer[96, tr.169-170] nh ngha t ụ th: l t c s dng hoc c k vng s c s dng cho cỏc hot ng ca ụ th nh ngha ny chuyn trng tõm t ni trờn b mt trỏi t thnh mt mnh t nm trờn, 160 Ph lc TèNH HèNH O C BN A CHNH NNG NM 2012 Kt qu o c lp bn a chớnh chớnh quy S T T Tờn n v Hnh chớnh Phng ó o Din tớch ó o c (ha) Trong ú o theo cỏc loi t l 1/500 (ha) 1Hi Chõu 13 2Thanh Khờ 10 3Sn Tr 3.644,80 1.538,27 4Ng Hnh Sn 3.768,20 5Liờn Chiu 9.992,69 1.257,80 6Cm L 3.981,42 1/1000 (ha) 1/2000 (ha) 1/5000 1/10000 (ha) (ha) 1.242,42 1.150,50 826,23 91,92 810,27 15,96 628,7 881,00 960,37 1.280,00 197,83 2.711,0 176,20 13,29 3.410,1 4.827,00 284,50 79,20 1.794,6 547,25 Ngun: [60] 161 Ph lc C CU T CHC S TI NGUYấN V MễI TRNG THNH PH NNG Ngun: [66] 162 Ph lc 10 TRèNH HC VN CN B CễNG CHC, VIấN CHC LM CễNG TC TN&MT (CP S) THNH PH NNG NM 2013 n v: ngi Trờn i hc: 35 (6%) Trỡnh khỏc: 134 (22%) Trung cp 79 (13%) i hc: 320; (53%) Cao ng: 35 (6%) Ngun: [59] Ph lc 11 S C CU T CHC VN PHềNG N Kí MT CP UBND thnh ph Nng S Ti nguyờn v Mụi trng Vn phũng ng ký mt cp Chi nhỏnh VPK qun Thanh Khờ Chi nhỏnh VPK qun Sn Tr Chi nhỏnh VPK qun Hi Chõu Chi nhỏnh VPK qun Ng Hnh Sn Chi nhỏnh VPK qun Liờn Chiu Chi nhỏnh VPK qun Cm L Chi nhỏnh VPK huyn Hũa Vang Ngun: Tỏc gi nghiờn cu v xõy dng 163 Ph lc 12 TèNH HèNH S DNG T DN DNG THNH PH NNG n v: m2/ngi Cỏc ch tiờu TT Thc hin Quy chun ụ th loi 1 Din tớch t ụ th bỡnh quõn 176,1 145-160 Din tớch t dõn dng bỡnh quõn 10,6 54-61 t bỡnh quõn 65,7 25-28 Din tớch t cụng cng bỡnh quõn 4,65 4-5 Din tớch t cõy xanh-TDTT bỡnh quõn 5,02 6-8 Din tớch t giao thụng ụ th 15,2 19-21 Ngun: [73] 164 Ph lc 13 PHIU KHO ST NH GI MC HI LềNG CA NGI DN V QUN Lí NH NC I T ễ TH CA THNH PH NNG a bn: Qun/ Huyn Ngy iu tra: 2012 cú nhng s liu, thụng tin phc v cho quỏ trỡnh nghiờn cu ti: "Q lý c i vi t ụ t ca t p N ", xin ễng (B) hp tỏc, giỳp bng cỏch ỏnh du X vo ụ nhng ni dung tr li phự hp cho cỏc cõu hi di õy Tụi xin cam oan cỏc thụng tin thu c ch phc v nht cho mc ớch nghiờn cu khoa hc Xin chõn thnh cm n! A Thụng tin v bn thõn - Gii tớnh: Nam N - Tui: t 20 n 30 ; t 30 n 40 ; trờn 50 ; trờn 60 - Ngh nghip: - Trỡnh hc vn: B ỏnh giỏ mc hi lũng v QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng I MC HI LềNG CHUNG V QUY HOCH S DNG T ễ TH CA THNH PH NNG Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c ca mỡnh i vi vic cụng khai thụng tin quy hoch chi tit s dng t ụ th ti a bn ni ễng/B c trỳ Hi lũng Cha hi lũng Bỡnh thng Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c ca mỡnh v mc hp lý vic thc hin quy hoch s dng t (qua cỏc tiờu t dnh cho giao thụng, cõy xanh, khu vui chi, cụng viờn,) ti a bn ni ễng/B c trỳ Hi lũng Cha hi lũng Bỡnh thng 165 Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c ca mỡnh i tin thc hin cỏc d ỏn u t v chớnh trang ụ th ca thnh ph Nng thi gian qua Hi lũng Bỡnh thng Cha hi lũng II MC HI LềNG CHUNG V TNH TON GI TR BI THNG, H TR, TI NH C Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c ca mỡnh v giỏ t ỏp dng tớnh toỏn giỏ tr bi thng b thu hi t Hi lũng Bỡnh thng Cha hi lũng Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c ca mỡnh v h tr ca thnh ph i vi thc hin thu hi t, bi thng, h tr, tỏi nh c Hi lũng Cha hi lũng Bỡnh thng Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c ung ca mỡnh v s quan tõm ca thnh ph i vi gii quyt vic lm nhm m bo cuc sng cho ngi dõn sau thu hi t? Hi lũng Cha hi lũng Xin ễng/B vui lũng cho bit mc tc ng ký TC Hi lũng Cha hi lũng Bỡnh thng i lũ c Bỡnh thng Xin ễng/B vui lũng cho bit mc i lũ c tc bn giao nh t TC, cp GCN nh, t TC Hi lũng Cha hi lũng ca mỡnh i vi th ca mỡnh i vi th Bỡnh thng 166 Ph lc 14 A KT QU KHO ST MC HI LềNG CHUNG V QUY HOCH S DNG T ễ TH CA THNH PH NNG 18% 31% Hi lũng Cha hi lũng Bỡnh thng 51% Ngun: Tỏc gi kho sỏt v tng hp B KT QU KHO ST MC HI LềNG CHUNG V TNH TON GI TR BI THNG, H TR, TI NH C 13% 45% Hi lũng Cha hi lũng Bỡnh thng 42% Ngun: Tỏc gi kho sỏt v tng hp 167 Ph lc 15 PHIU THM Dề í KIN CA CC NH QUN Lí, CC CHUYấN GIA V QUN Lí NH NC I VI T ễ TH CA THNH PH NNG Chỳng tụi l ging viờn, cụng tỏc ti Hc vin Chớnh tr khu vc III Hin nay, chỳng tụi ang tin hnh nghiờn cu ti Q lý ụ t ca t p N c i vi t Tuy nhiờn xỏc nh tớnh lý lun v thc tin ca nghiờn cu, chỳng tụi mun c tham kho ý kin ca cỏc chuyờn gia, cỏc cỏn b qun lý v ny, kớnh mong nhn c s giỳp ca quý ụng (b) I Thụng tin v ngi c thm dũ ý kin H v tờn C quan cụng tỏc: Chc v: II Cỏc ý kin c thm dũ L cỏc chuyờn gia, nh nghiờn cu, qun lý v qun lý nh nc i vi t ụ th ca thnh ph, ụng (b) ỏnh giỏ chung v QLNN i vi t ụ th ca thnh ph nh th no? - Rt hiu qu - Hiu qu - Cha cha hiu qu ễng/b ỏnh giỏ nh th no v mc hp lý ca quy hoch s dng t ụ th ca thnh ph Nng thi gian qua? - Rt hp lý - Hp lý - Khụng hp lý 168 Theo ụng (b), õu l ni cm nht QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng hin nay? í kin xut, tham mu ca ụng (b) nhm hon thin QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng thi gian ti? Xin trõn trng cm n! 169 Ph lc 16 í KIN CA CC CHUYấN GIA, NH NGHIấN CU, NH QUN Lí V QUN Lí NH NC I VI T ễ TH CA THNH PH NNG Hp 3.1: í kin ca cỏc nh qun lý v chuyờn gia v hiu qu QLNN i vi t ụ th ca thnh ph Nng Cha hiu qu, ngun lc t ụ th khai thỏc ba bi, lóng phớ phc v cho li ớch nhúm B Nguyn Th Mng Huyn, Phú Phũng Ti nguyờn v Mụi trng qun Hi Chõu Khụng hiu qu lm vỡ cũn mt b phn ngi lao ng b thu hi t khụng cú vic lm n nh, ch yu l lm nhng cụng vic t phỏt nh: p xớch lụ, xe th, buụn bỏn hng rong ễng V Quang Hựng - Phú Giỏm c S Xõy dng thnh ph Nng Cha hiu qu vỡ i tng mt s doanh nghip cú nhu cu t tht s thỡ khụng cú t sn xut kinh doanh cũn mt s doanh nghip khụng cú nhu cu thỡ li c cp t ú t b u c hoc b hoang B Nguyn Th Tuyt Mai, phú Giỏm c S Cụng thng, thnh ph Nng Cha hiu qu Ngun lc t ụ th b khai thỏc ba bói tm nhỡn hn hp Thi gian qua vic qun lý ch yu trung vo khai thỏc t trng phc v phõn lụ bỏn nn ễng Nguyn Quang Thun, Trng phũng Kinh t ụ th, S Xõy dng thnh ph Nng QLNN i vi t ụ th ó gúp phn phc v cho quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin thnh ph Nng thi gian qua Tuy nhiờn, quỏ trỡnh qun lý cha mang tớnh bn vng, u t cho cụng tỏc thng kờ, kim kờ t ụ th v tra, kim tra cũn ớt nờn dn n hiu qu qun lý cha cao 170 ThS Nguyn Quang Vinh, Trng phũng Kinh t t, S TNMT thnh ph Nng Cha hiu qu Vic thc hin phũng ng ký mt cp thay cho hai cp trc õy dn n kộo di thi gian cp giy chng nhn quyn s dng cho i tng s dng t, th th phin h B Nguyn Th Tuyt Hũa, chuyờn viờn Trung tõm phỏt trin qu t thnh ph Nng Qun lý nh nc i vi t ụ th liờn quan n nhiu s, ban ngnh nhng s phõn cụng, phi hp thi gian qua cũn kộm hiu qu, c bit l cụng tỏc tra, kim tra ễng Nguyn c Vit, Trng phũng Ti nguyờn v Mụi trng qun Ng Hnh Sn, thnh ph Nng 171 Hp 3.2: í kin ca cỏc chuyờn gia, nh qun lý v nhng ni cm nht QLNN i vi t ụ th hin Quỏ nhiu d ỏn quy hoch treo m cha cú hng gii quyt dt im ễng Trn Thanh Tỳ, Phú phũng xõy dng, Ban Xõy dng thnh ph Nng Cht lng quy hoch s dng t thp khụng ỏp ng c nhu cu phỏt trin ca ụ th, c bit l s chng chộo gia quy hoch xõy dng v quy hoch s dng t ThS Trn Vit Dng, Phú phũng Qun lý Quy hoch ụ th, S Xõy dng Quy hoch s dng t thiu tớnh d bỏo, qu t d tha b hoang gõy lóng phớ TS Hong Hng Hip - Phú vin trng Vin Khoa hc Nam Trung B C ch nh giỏ t cỏc khu t vng cha cụng khai, minh bch v gn vi c ch th trng ThS Nguyn Sc - Cc Thu thnh ph Nng Qun lý t cha tuõn th quy hoch, mt s ni b phỏ v quy hoch s ch o ca cp trờn ThS Nguyn Quang Vinh, trng phũng Kinh t t, S TNMT thnh ph Nng Nhng lụ t v trớ p, mt tin quay v hng ụng, hng Nam u b "ộm gi" m khụng giao cho dõn tỏi nh c lm nh iu ny cho thy cú li ớch nhúm QLNN i vi t ụ th Lờ Vn Sn, Ch tch qun Cm L Hp 3.3 : í kin xut ca cỏc nh qun lý v chuyờn gia v qun lý nh nc i vi t ụ th Quy hoch s dng t phi lm trc hoc lm song song vi quy hoch xõy dng bi thc t thnh ph Nng quy hoch xõy dng luụn luụn i trc quy hoch s dng t l khụng hiu qu ễng Nguyn Quang Thun, Trng phũng Kinh t ụ th, S Xõy dng thnh ph Nng 172 Ci cỏch cụng tỏc hon thin giỏ t, nh giỏ t phự hp vi c ch th trng nhm m bo quyn li ca nh nc v ngi dõn ễng Vừ Tn H, Phú phũng Kinh t Xõy dng, S Xõy dng thnh ph Nng Cn thu hi cỏc d ỏn treo, cú bin phỏp x lý dt im trỏnh lóng phớ ti nguyờn t PGS, TS Bựi Quang Bỡnh, Trng khoa Kinh t, Trng i hc Kinh t Nng Cn thc hin kiờn quyt trng hp "d ỏn treo", cú ch ti pht v thu hi ễng V Quang Hựng, Phú Giỏm c S Xõy dng thnh ph Nng Nh nc nờn cú quy nh ch ti v bin phỏp x lý thu hi i vi cỏc d ỏn khụng trin khai thc hin thi hn 12 thỏng ễng Nguyn Hi ng, Trng phũng Qun lý ụ th, S Xõy dng thnh ph Nng Tip tc y mnh vic sỏp nhp v cho gii th cỏc Ban Gii ta n bự, tng cng nhõn lc cho cụng tỏc qun lý nh nc trờn cỏc lnh vc: xõy dng quy hoch, k hoch, thng kờ, kim kờ, TS Trn Vn Tin, ging viờn Trng i hc kinh t Nng Quỏ thi hn giao t, cho thuờ t d ỏn ó c cp phộp khụng trin khai thc hin, cng quyt thu hi t theo quy nh ca phỏp lut giao li cho nụng dõn sn xut B Thỏi Th Minh Hin, Ban qun lý d ỏn s thnh ph Nng Cho ngi dõn tip tc sn xut, canh tỏc trờn din tớch ú nhng phi cú cam kt d ỏn ng khụng c n bự Nu cỏc nh u t khụng cú kh nng trin khai, chớnh quyn cn r soỏt li v thu hi Chớnh quyn cp phộp u t cho cỏc d ỏn cn cú thi gian quy nh B Trn Th Lanh, Phú Trng phũng L-TB v XH qun Cm L Tng cng s thng nht quỏ trỡnh lp, iu chnh quy hoch s dng t v quy hoch xõy dng 173 ễng T Thiờn Long, Chuyờn viờn Phũng Ti nguyờn v Mụi trng qun Ng Hnh Sn Cn y mnh cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh, ban hnh cỏc bn ch o trin khai thc hin cỏc d ỏn quy hoch T chc cm mc, xỏc nh ranh gii cỏc khu cụng nghip, cỏc d ỏn u tiờn v cỏc cụng trỡnh khỏc, thụng bỏo cho chớnh quyn v nhõn dõn a phng bit qun lý v thc hin Kim tra, r soỏt v hu b cỏc d ỏn quy hoch cụng b ó lõu nhng cha thc hin hoc cỏc d ỏn quy hoch khụng kh thi trờn a bn thnh ph ễng Hunh c Dng, phú Phũng Ti nguyờn v Mụi trng qun Cm L 174 Ph lc 17 NH GI CHT LNG CUNG NG THễNG TIN TRONG GIAI ON GII TA, TI NH C, BN GIAO NH, T TI NH C ỏnh giỏ cht lng thụng tin TT Hỡnh thc thụng tin Tt Khỏ Bỡnh thng Cha tt H.ton kh cú th tin Khụng tr li Thụng bỏo trờn phng tin thụng tin i chỳng 4,4 8,7 8,9 0,9 16,7 60,4 Thụng bỏo ti phng, xó ni cú d ỏn gii ta 5,7 10,8 11 4,3 9,3 58,9 Thụng bỏo ti c quan ng ký tỏi nh c 23,3 14,9 11,1 4,1 1,9 44,7 Thụng bỏo ti c quan bn giao nh, t tỏi nh c 11,1 13,2 2,4 8,3 57 Thụng bỏo gi v nh 12,1 20,2 16,4 0,2 8,7 42,4 Ngun: [85] Ph lc 18 TIP CN T AI V S N NH TRONG S DNG T Ch tiờu Kh nng tip cn t Tớnh n nh SD 2012 2011 % DN s hu giy chng nhn QSD t 32,9 70,45 % DN gp khú khn thc hin cỏc th tc hnh chớnh v t ti cỏc c quan Nh nc 36,5 X % DN ỏnh giỏ kh nng tip cn hoc m rng mt bng SXKD ca DNTN gp cn tr 47,36 39,36 % DN ng ý rng "S thay i khung giỏ t ca TP phự hp vi s thay i ca giỏ tr trng" 71,89 67,92 DN ỏnh giỏ v tớnh n nh ca mt bng kinh doanh (1: Rt thp n 5: Rt cao) 2,07 2,77 Nu b thu hi t, DN s c bi thng tha ỏng (% Luụn luụn hoc Nhiu kh nng) 33,58 37,07 Ngun:[86]
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng, Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng, Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập