16 Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh Bài tập trắc nghiệm Hóa Học Vũ Khắc Ngọc Bản Đẹp

183 106 16
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:42

Cuốn sách 16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học là một tài liệu vô cùng hữu ích. Nó giúp các em học sinh có một tư duy mới, một cái nhìn mới thay thế cái nhìn cũ kĩ. Giải theo phương pháp tự luận trước đây cách giải rất dài dòng và phức tạp thì giờ đây với những phương pháp mới, các bài tập đó được giải một cách ngắn gọn nhất, nhanh nhất. Hi vọng rằng cuốn sách là cánh tay đắc lực cho các em học sinh ôn thi THPT Quốc Gia và các kỳ thi khác. MC LC Phơng pháp bảo toàn khối lợng Phơng pháp 2: Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố 16 Phơng pháp 3: Phơng pháp tăng giảm khối lợng 24 Phơng pháp 4: Phơng pháp Bảo toàn điện tích 40 Phơng pháp 5: Phơng pháp Bảo toàn electron 46 Phơng pháp 6: Phơng pháp trung bình 62 Phơng pháp 7: Phơng pháp quy đổi 77 Phơng pháp 8: Phơng pháp đờng chéo 89 Phơng pháp 9: Phơng pháp hệ số 105 Phơng pháp 10: Phơng pháp sử dụng phơng trình ion thu gọn 114 Phơng pháp 11: Khảo sát đồ thị 125 Phơng pháp 1: Phơng pháp khảo sát tỷ lệ số mol CO H O 133 Phơng pháp 13: Phơng pháp chia hỗn hợp thành hai phần không 145 Phơng pháp 14: Phơng pháp mối quan hệ đại lợng 150 Phơng pháp 15: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 170 Phơng pháp 16+: Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 Phơng pháp Phơng pháp bảo toàn khối lợng Ni dung phng phỏp - p dng nh lut bo ton lng (BTKL): Tng lng cỏc cht tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht sn phm iu ny giỳp ta gii bi toỏn húa hc mt cỏch n gin, nhanh chúng Xột phn ng: A + B C + D Ta luụn cú: mA + mB = mC + mD (1) * Lu ý: iu quan trng nht ỏp dng phng phỏp ny ú l vic phi xỏc nh ỳng lng cht (khi lng) tham gia phn ng v to thnh (cú chỳ ý n cỏc cht kt ta, bay hi, c bit l lng dung dch) Cỏc dng bi toỏn thng gp H qu 1: Bit tng lng cht ban u lng cht sn phm Phng phỏp gii: m(u) = m(sau) (khụng ph thuc hiu sut phn ng) H qu 2: Trong phn ng cú n cht tham gia, nu bit lng ca (n 1) cht thỡ ta d dng tớnh lng ca cht cũn li H qu 3: Bi toỏn: Kim loi + axit mui + khớ mmui = mkim loi + manion to mui - Bit lng kim loi, lng anion to mui (tớnh qua sn phm khớ) lng mui - Bit lng mui v lng anion to mui lng kim loi - Khi lng anion to mui thng c tớnh theo s mol khớ thoỏt ra: Vi axit HCl v H2SO4 loóng + 2HCl H2 nờn 2Cl H2 + H2SO4 H2 nờn SO42 H2 Vi axit H2SO4 c, núng v HNO3: S dng phng phỏp ion electron (xem thờm phng phỏp bo ton electron hoc phng phỏp bo ton nguyờn t) H qu 3: Bi toỏn kh hn hp oxit kim loi bi cỏc cht khớ (H2, CO) S : Oxit kim loi + (CO, H2) rn + hn hp khớ (CO2, H2O, H2, CO) Bn cht l cỏc phn ng: CO + [O] CO2 H2 + [O] H2O n[O] = n(CO2) = n(H2O) mrn = m oxit - m[O] ỏnh giỏ phng phỏp bo ton lng Phng phỏp bo ton lng cho phộp gii nhanh c nhiu bi toỏn bit quan h v lng ca cỏc cht trc v sau phn ng c bit, cha bit rừ phn ng xy hon ton hay khụng hon ton thỡ vic s dng phng phỏp ny cng giỳp n gin húa bi toỏn hn Phng phỏp bo ton lng thng c s dng cỏc bi toỏn nhiu cht Cỏc bc gii - lp s bin i cỏc cht trc v sau phn ng - T gi thit ca bi toỏn tỡm trc m = sau m (khụng cn bit phn ng l hon ton hay khụng hon ton) - Vn dng nh lut bo ton lng lp phng trỡnh toỏn hc, kt hp d kin khỏc lp h phng trỡnh toỏn - Gii h phng trỡnh TH D MINH HA Vớ d 1: Ho tan hon ton 3,9 gam kali vo 36,2 gam nc thu c dung dch cú nng A 15,47% B 13,97% C 14,0% D 4,04% Gii: 2K + 2H2O 2KOH + H2 0,1 0,10 0,05(mol) mdung dch = mK + m H 2O - m H C%KOH = = 3,9 + 36,2 - 0,05 ì = 40 gam 0,1ì 56 ì 100 % = 14% ỏp ỏn C 40 Vớ d 2: in phõn dung dch cha hn hp CuSO4 v KCl vi in cc tr n thy khớ bt u thoỏt c hai in cc thỡ dng li thy cú 448 ml khớ (ktc) thoỏt anot Dung dch sau in phõn cú th ho tan ti a 0,8 gam MgO Khi lng dung dch sau in phõn ó gim bao nhiờu gam (coi lng H2O bay hi l khụng ỏng k) ? A 2,7 B 1,03 C 2,95 D 2,89 Gii: CuSO4 + 2KCl Cu + Cl2 + K2SO4 (1) 0,01 0,01 Dung dch sau in phõn ho tan c MgO L dung dch axit, chng t sau phn ng (1) CuSO4 d 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + O2 + H2SO4 (2) 0,02 0,01 0,02 (mol) n Cl2+ n O = 480 = 0,02 (mol) 22400 H2SO4 + MgO MgSO4 + H2O (3) 0,02 0,02 (mol) mdung dch gim = mCu + m Cl + m O = 0,03 ì 64 + 0,01x71 + 0,01x32 = 2,95 gam ỏp ỏn C Vớ d 3: Cho 50 gam dung dch BaCl2 20,8 % vo 100 gam dung dch Na2CO3, lc b kt ta c dung dch X Tip tc cho 50 gam dung dch H2SO4 9,8% vo dung dch X thy 0,448 lớt khớ (ktc) Bit cỏc phn ng xy hon ton Nng % ca dung dch Na2CO3 v lng dung dch thu c sau cựng l: A 8,15% v 198,27 gam B 7,42% v 189,27 gam C 6,65% v 212,5 gam D 7,42% v 286,72 gam Gii: n = 0,05 mol; n BaCl2 H2SO4 = 0,05 mol BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl 0,05 0,05 0,05 0,1 Dung dch B + H2SO4 khớ dung dch B cú Na2CO3 d Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + CO2 + H2O 0,02 0,02 n Na CO ban u = 0,05 + 0,02 = 0,07 mol C%Na2CO3= 0,07 ì 106 ì 100% = 7,42% 100 LBTKL: mdd sau cựng = 50 + 100 + 50 - m - mCO2 = 50 + 100 + 50 - 0,05.197 - 0,02.44 = 189,27 gam ỏp ỏn B Vớ d 4: X l mt - aminoaxit, phõn t cha mt nhúm -NH2 v mt nhúm -COOH Cho 0,89 gam X phn ng va vi HCl thu c 1,255 gam mui Cụng thc to ca X l: A CH2 =C(NH2)-COOH B H2N-CH=CH-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Gii: HOOC - R - NH2 + HCl HOOC -R-NH3Cl mHCl = m mui - maminoaxit = 0,365 gam mHCl = 0,01 (mol) Maminoxit = 0,89 = 89 0,01 Mt khỏc X l -aminoaxit ỏp ỏn C Vớ d 5: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ht vi 9,2 gam Na, thu c 24,5 gam cht rn Hai ancol ú l: A CH3OH v C2H5OH B C2H5OH v C3H7OH C C3H5OH v C4H7OH D C3H7OH v C4H9OH Gii: ROH + 2Na RONa + H2 Theo bi hn hp ru tỏc dng vi ht Na Hc sinh thng nhm l: Na va , ú thng gii sai theo hai tỡnh sau: Tỡnh sai 1: nNa= 9,2 15,6 = 0,4 nru = 0,4 M ru = = 39 23 0,4 ỏp ỏn A Sai Tỡnh sai 2: p dng phng phỏp tng gim lng: nru = 24,5 15,6 15,6 = 0,405 Mru = = 38,52 22 0,405 ỏp ỏn A Sai p dng phng phỏp bo ton lng ta cú: m = mru + mNa - mrn = 15,6 + 9,2 - 24,5 = 0,3 gam H2 nru= 2n H = 0,3 (mol) M ru = 15,6 = 52 ỏp ỏn B 0,3 Vớ d 6: Trựng hp 1,680 lớt propilen (ktc) vi hiu sut 70%, lng polime thu c l: A 3,150 gam B 2,205 gam C 4,550 gam D.1,850 gam Gii: LBTKL: mpropilen = mpolime = 70% 1,680 42 = 2,205 gam ỏp ỏn B 22,4 100% Vớ d 7: X phũng hoỏ hon ton 17,24 gam cht bộo cn va 0,06 mol NaOH, cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng x phũng l: A 17,80 gam B.18,24 gam C 16,68 gam D.13,38 gam (Trớch thi tuyn sinh vo cỏc trng i hc, Cao ng B, 2008) Gii: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH 3RCOONa + C3H5(OH)3 0,06 0,02 (mol) Theo nh lut bo ton lng: 17,24 + 0,06.40= mx phũng + 0,02.92 mx phũng =17,80 gam ỏp ỏn: A Vớ d 8: Cho 3,60 gam axit cacboxylic no, n chc X tỏc dng hon ton vi 500ml dung dch gm KOH 0,12M v NaOH 0,12M Cụ cn dung dch thu c 8,28 gam hn hp cht rn khan Cụng thc phõn t ca X l: A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH (Trớch thi tuyn sinh vo cỏc trng i hc, Cao ng B, 2008) Gii: RCOOH + KOH RCOOK + H2O RCOOH + NaOH RCOONa + H2O nNaOH = nKOH = 0,5.0,12 = 0,06 mol LBTKL: mX + mNaOH + mKOH = mrn + m m H O = 1,08 gam n H2O H2O = 0,06 mol nRCOOH = n H O= 0,06 mol MX = R + 45 = 3,60 = 60 R = 15 0,06 X: CH3COOH ỏp ỏn B Vớ d 9: Nung 14,2 gam hn hp mui cacbonat ca kim loi hoỏ tr c 7,6 gam cht rn v khớ X Dn ton b lng khớ X vo 100ml dung dch KOH 1M thỡ lng mui thu c sau phn ng l: A 15 gam B 10 gam C 6,9 gam D gam Gii: X l CO2 LBTKL: 14,2 = 7,6 + mX mX = 6,6 gam nX = 0,15 mol Vỡ: m KOH 0,1 = < mui thu c l KHCO3 n CO 0,15 CO2 + KOH KHCO3 0,1 0,1 0,1 m = 0,1.100 = 10 gam ỏp ỏn B KHCO3 Vớ d 10: Nhit phõn hon ton M gam hn hp X gm CaCO3 v Na2CO3 thu c 11,6 gam cht rn v 2,24 lớt khớ iu kin tiờu chun Hm lng % ca CaCO3 X l: A 6,25% B 8,62% C 50,2% D 62,5% Gii: o t CaCO3 CaO + CO2 nCaCO = nCO = 0,1 (mol) mCaCO = 10 gam Theo LBTKL: mX = mcht rn = mkhớ = 11,6 + 0,1 ì 44=16 gam %CaCO3= 10 ì 100% = 62,5% ỏp ỏn: D 16 Vớ d 11: un 27,6 gam hn hp ancol n chc vi H2SO4 c 140oC (H=100%) c 22,2 gam hn hp cỏc ete cú s mol bng S mol mi ete hn hp l: A 0,3 B 0,1 C 0,2 D.0,05 Gii: S ete thu c l: 3(3 + 1) =6 LBTKL: 27,6= 22,2 + m H O m H O = 5,4 gam n H O = 0,3 mol n H 2O = n ete = 6nete nmi ete = 0,3: = 0,5 mol ỏp ỏn: D Vớ d 12: t chỏy hon ton 0,025 mol cht hu c X cn 1,12 lớt O2 (ktc), dn ton b sn phm thu c qua bỡnh ng P2O5 khan v bỡnh ng Ca(OH)2 d thy lng bỡnh tng 0,9 gam, bỡnh tng 2,2 gam Cụng thc phõn t ca X l: A C2H4O B C3H6O C C3H6O2 D C2H4O2 Gii mbỡnh tng = m CO , mbỡnh tng = m H O LBTKL: mx + m O = m CO + m H O mx + 32.0,05 = 0,9 + 2,2 mx = 1,5 gam Mx = 1,5:0,025=60 ỏp ỏn: D Vớ d 13: Cho 20,2 gam hn hp ancol tỏc dng va vi K thy thoỏt 5,6 lớt H2(ktc) v lng mui thu c l: A 3,92 gam B 29,4 gam C 32,9 gam D 31,6 gam Gii: R (OH)a + aK R (OK)a + x xa a H2 0,5 ax n H = 0,5 ax = 0,25 ax = 0,5 mol LBTKL: 20,2 + 39.0,5 = mmui + 2.0,25 mmui = 39,2 gam ỏp ỏn A Vớ d 14: X phũng hoỏ cht hu c X n chc c mui Y v ancol Z t chỏy hon ton 4,8 gam Z cn 5,04 lớt O2 (ktc) thu c lng CO2 sinh nhiu hn lng nc l 1,2 gam Nung mui Y vi vụi tụi xỳt thu c khớ T cú t hi i vi H2 l Cụng thc cu to ca X l: A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Gii: X + NaOH mui Y + ancol Z X: este n chc o t RCOOR + NaOH RCOONa + ROH CaO/t0 RCOONa + NaOH RH + Na2CO3 MRH = 8.2 =16 RH: CH4 RCOONa : CH3COONa CxHyO(Z) + O2 CO2 + H2O LBTKL: 4,8 + 0,225.32 = m CO + m H O = 12 m CO = m H O + 1,2 m CO = 6,6 gam, m H O = 5,4 gam mC = 12 n CO =1,8 gam; mH = n H 2O = 0,6 gam; mO = 2,4 gam x: y: z = 1,8 0,6 2,4 : : = 0,15: 0,6: 0,15 = 1: 4: 12 16 Z: CH3OH X : CH3COOCH3 ỏp ỏn B Vớ d 15: t chỏy hon ton 4,3 gam mt axit cacboxylic X n chc thu c 4,48lớt CO2 (ktc) v 2,7 gam H2O S mol ca X l: A 0,01mol B 0,02 mol C 0,04 mol D 0,05 mol Gii: Theo LBTKL: mX + m O = m CO + m H 2O m O = 2,7 + 0,2 ì 44 4,3 = 10,3 gam n O = 0,225 (mol) p dng bo ton nguyờn t i vi oxi: nX + n O = n CO + n H 2O nX = n CO2 + nH O 2 - n O = 0,05(mol) ỏp ỏn D Vớ d 16: t chỏy hon ton x gam hn hp X gm propan, buten-2, axetilen thu c 47,96 gam CO2 v 21,42 gam H2O Giỏ tr X l: A 15,46 B 12,46 C 11,52 D 20,15 10 Gii: n CO2 = 1,09 mol ; n H2O = 1,19 mol x = mC + mH = 12 n CO2 + 2.n H o = 15,46 gam ỏp ỏn A Vớ d 17: un núng 5,14 gam hn hp khớ X gm metan, hiro v mt ankin vi xỳc tỏc Ni, thu c hn hp khớ Y Cho hn hp Y tỏc dng vi dung dch brom d thu c 6,048 lớt hn hp khớ Z (ktc) cú t i vi hiro bng tng lng dung dch brom l: A 0,82 gam B 1,62 gam C 4,6 gam D 2,98 gam Gii: o Ni, t Br2 X Y + Z Nhn thy: mkhớ tỏc dng vi dung dch brom = mkhi lng bỡnh brom tng mX = mY = mZ + mkhi lng bỡnh brom tng mkhi lng bỡnh brom tng = mX - mZ = 5,14 - 6,048 ì ì = 0,82 gam ỏp ỏn A 22,4 Vớ d 18: Ho tan hon ton 8,9 gam hn hp kim loi bng dung dch HCl d c 4,48 lớt (ktc) Cụ cn dung dch thu c sau phn ng thỡ lng mui khan thu c l: A 23,1 gam B 46,2 gam C 70,4 gam D 32,1 gam Gii: Cỏch 1: Gi cụng thc chung ca hai kim loi M, húa tr n 2M + 2nHCl 2MCln + nH2 0,2 (mol) 0,4 Theo LBTKL: mkim loi + mHCl = mmui + m H mmui = 8,9 + 0,4 ì 36,5 0,2 ì =23,1 gam ỏp ỏn A Cỏch 2: mCl-mui = nH+ = 2.n H = 0,4 (mol) mmui = mkim loi + mCl-(mui) = 8,9 + 0,4 ì 35,5 = 23,1 gam ỏp ỏn A Vớ d 19 Ho tan hon ton 15,9 gam hn hp gm kim loi Al, Mg v Cu bng dung dch HNO3 thu c 6,72 lớt khớ NO (sn phm kh nht) v dung dch X Cụ cn cn thn dung dch X thỡ lng mui khan thu c l bao nhiờu? A 77,1 gam B 71,7 gam C 17,7 gam D 53,1 gam Gii: +5 +2 N + 3e N (NO) 0,9 0,3(mol) 11 Phơng pháp 16 Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp I C S CA PHNG PHP Thụng qua vic phõn tớch, so sỏnh, khỏi quỏt húa tỡm cỏc im chung v cỏc im c bit ca bi toỏn, t ú tỡm c phng phỏp hoc phi hp cỏc phng phỏp giỳp gii nhanh bi toỏn mt cỏch ti u II CC DNG BI TP THNG GP Dng 1: Da vo s khỏc bit ca phn ng hoc hiu rừ bn cht, quy tc phn ng: Cõu 1: C6H12 cú bao nhiờu ng phõn cu to, mch h tỏc dng vi HBr ch cho mt sn phm nht? A B C D Gii: - C6H12 cú cu to mch h l anken (olefin) - Phn ng cng hp vo anken ch tuõn theo quy tc maccopnhicop anken v tỏc nhõn cng hp u bt i C6H12 tỏc dng vi HBr cho mt sn phm nht C6H12 cú cu to i xng: CH3CH2CH = CHCH2CH3 v (CH3)2C=C(CH3)2 ỏp ỏn C Cõu 2: C5H12O cú bao nhiờu ng phõn cu to tỏc dng vi CuO, un núng to sn phm (gi nguyờn cacbon) cú phn ng gng ? A B C D Gii: - Ch cú cỏc ancol bc mt mi oxi hoỏ to anehit - Vit cu to mch cacbon, cú xột yu t i xng, t ú tỡm s lng cỏc ng phõn ancol bc CCCC CCCCC C C CCC C ng phõn ng phõn ng phõn ỏp ỏn A Cõu 3: Cú bao nhiờu ng phõn cu to mch h cú cụng thc phõn t C6H10 tỏc dng vi H2 d (Ni, to) thu c sn phm iso-hecxan ? A B C D 170 Gii: o Ni, t - C6H10 + H2 CH3 CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 C6H10 cú cu to mch ging iso-hecxan - C6H10 cú mch h v cú bt bóo ho = 2, vỡ vy ch cn vit cỏc ng phõn ankin v ankaien cú cu to cacbon ging iso-hecxan CCCCC CCCCC C C ng phõn akin ng phõn ankadien ỏp ỏn D Cõu 4: Hn hp khớ X gm mt ankin v H2 cú t hi so vi CH4 l 0,5 Nung núng hn hp X cú xỳc tỏc Ni phn ng xy hon ton, thu c hn hp khớ Y cú t hi so vi CH4 l Cho hn hp Y qua dung dch brom d thỡ lng bỡnh cha dung dch brom tng lờn l bao nhiờu? A gam B gam C 16 gam D 24 gam Gii: Ankin cú cụng thc tng quỏt CnH2n-2 (n 2) Phõn t ca akin > 24g/mol Mt khỏc DY/H Trong Y cú H2 d Vỡ phn ng xy hon ton Y ch cú ankan v H2 d Khụng cú khớ no phn ng vi dung dch Br2 ỏp ỏn A Cõu 5: Hn hp X gm hai ancol no, n chc, mch h 2,76 gam X tỏc dng vi Na d thu c 0,672 lớt H2 (ktc) Mt khỏc, oxi hoỏ hon ton 2,76 gam X bng CuO (to) thu c hn hp anehit Cho ton b lng anehit ny tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 19,44 gam cht kt ta Cụng thc cu to ca hai ru l: A CH3OH v C2H5OH B CH3OH v CH3CH2CH2OH C CH3OH v CH3CH(CH3)OH D C2H5OH v CH3CH2CH2CH2OH Gii: Vỡ oxi hoỏ hai ru hn hp anehit ru l bc Vỡ hai ru n chc nX = n H = 0,06 (mol) nAg = 19,44 = 0,18 > 2.nX = 0,12 cú mt ru l CH3OH 108 o CuO, t AgNO3/NH ,t CH3OH + HCHO + 4Ag a 4a 171 o o CuO, t AgNO3 /NH3 ,t RCH2OH + RCHO + 2Ag b 2b a + b = 0,6 (1) 4a + 2b = 0,18 (2) 32a + (R + 31) = 2,76 (3) R = 29 R l C2H5 ỏp ỏn B Dng 2: Da vo quan h s mol cỏc cht gia cỏc phn ng Cõu 6: Nung núng hon ton 27,3 gam hn hp NaNO3, Cu(NO3)2 Hn hp khớ thoỏt c dn vo nc d thỡ thy cú 1,12 lớt khớ (ktc) khụng b hp th (lng O2 ho tan khụng ỏng k) Khi lng Cu(NO3)2 hn hp ban u l: A 18,8 gam B 10,2 gam C 8,6 gam D 4,4 gam Gii: o t 2NaNO3 2NaNO2 + O2 o (1) t 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2 (2) 4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3 (3) Phõn tớch phng trỡnh (2) v (3), ta thy n NO2 : n O2 = : Nh vy khớ thoỏt bỡnh l ton b O2 (1) n NaNO3 = n O2 = 1,12 = 0,1 (mol) m NaNO3 = 0,1 85 = 8,5 gam 22,4 m Cu(NO3 )2 = 27,3 8,5 = 18,8 gam ỏp ỏn A Cõu 7: Hn hp cht hu c X cú cụng thc tng quỏt CxHyOzNt Thnh phn % lng ca N v O X ln lt l 15,730% v 35,955% Khi X tỏc dng vi HCl ch to mui R(Oz)NH3Cl (R l gc hirocacbon) Bit X cú thiờn nhiờn v tham gia phn ng trựng ngng Cụng thc cu to ca X l: A H2NCH2COOCH3 B H2NCH2CH2COOH C H2NCH(CH3)COOH D HO-[CH2]4-NH2 Gii: X+ HCl R(Oz)NH3Cl X ch cha mt nguyờn t nit X: CxHyOzN %N = 14 15,73 = Mx = 89 M x 100 %O = 16z 35,955 = z = Loi D 89 100 172 X cú thiờn nhiờn v tham gia phn ng trựng ngng ỏp ỏn C Dng 3: Da vo bn cht phn ng v s phi hp gia cỏc phng phỏp: Cõu 8: t chỏy hon ton 3,7 gam cht hu c X ch cha mt nhúm chc cn dựng va 3,92 lớt O2 (ktc) thu c CO2 v H2O cú t l s mol l 1:1 X tỏc dng vi KOH to hai cht hu c S ng phõn cu to ca X tho iu kin trờn l: A B C D Gii: - X tỏc dng vi KOH To cht hu c X cú nhúm chc este - Khi t chỏy X cho n CO = n H 2O X l este no, n chc, mch h Cụng thc tng quỏt: CnH2nO2 Da vo cỏc d kin n = Cụng thc phõn t C3H6O2 Cú hai cụng thc cu to ỏp ỏn B Cõu 9: Cho 0,2 mol hn hp X gm mt ankan v mt anken tỏc dng vi H2 d (Ni,to )thu c hn hp hai ankan l ng ng k tip Mt khỏc t chỏy hon ton 0,2 mol X c 16,8 lớt CO2 (ktc) v 14,4 gam H2O Cụng thc ca hai hirocacbon ln lt l: A C3H8, C4H8 B C2H6, C3H6 C C3H8, C2H4 D C4H10, C3H6 Gii: n CO = 16,8 14,4 = 0,7 ; n H 2O = = 0,8 22,4 18 Mt khỏc: nanken = n H 2O n CO = 0,1 mol nanken = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol Gi cụng thc chung ca hai hirocacbon l CxHy x= 0,7 2.0,8 =3,5 ; y = =8 0,2 0,2 Do s mol hirocacbon l nh v s nguyờn t hiro trung bỡnh bng Cụng thc ca hai hirocacbon l C3H8 v C4H8 ỏp ỏn A Cõu 10: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai anehit no, n chc, mch h, thu c 0,4 mol CO2 Mt khỏc, hiro hon ton m gam X cn 0,2 mol H2 (Ni, to), sau phn ng thu c hn hp hai ancol no, n chc t chỏy hon ton hn hp hai ancol ny thỡ s mol H2O thu c l bao nhiờu ? A 0,3 mol B 0,4 mol C 0,6 mol D 0,8 mol Gii: Anehit no, n chc, mch h t chỏy: n H 2O = n CO = 0,4 mol 173 ,t CnH2n+1CHO + H2 Ni CnH2n+1CH2OH p dng nh lut bo ton nguyờn t : n H 2O = n H 2O (to thnh t anehit) + n H 2O (to thnh t H cng vo) = 0,4 + 0,2 = 0,6 (mol) ỏp ỏn C Cõu 11: Cho hn hp X gm 0,2 mol axetilen v 0,35 mol H2 vo bỡnh kớn cú xỳc tỏc Ni nung núng Sau mt thi gian thu c hn hp Y gm khớ Khi cho Y li qua dung dch brom d thy cú 4,48 lớt (ktc) khớ Z bay T ca Z so vi H2 l 4,5 tng lng ca bỡnh brom l: A 5,2 gam B 2,05 gam C 5,0 gam D 4,1 gam Gii: nz = 4,48 =0,2 (mol); M Z = 4,5 = mz = 0,2 = 1,8 (gam) 22,4 mx= 0,2 26 + 0,35 = 5,9 gam Theo LBTKL: mX = mY tng lng ca bỡnh brom = 5,9 - 1,8 = 4,1 gam ỏp ỏn D Cõu 12: X l mt este no n chc, cú t hi i vi CH4 l 5,5 un núng 2,2 gam este X vi dung dch NaOH (d) thỡ thu c 2,05 gam mui Cụng thc cu to thu gn ca X l: A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Gii: Vỡ este n chỳc v meste < mmui Meste < Mmui phõn t ca gc ru este phi nh hn 23 (Na) Loi phng ỏn A, D Mt khỏc: Meste = 16 5,5 = 88 ỏp ỏn B Cõu 13: Cho m gam Cu phn ng ht vi dung dch HNO3 thu c 8,96 lớt khớ (ktc) hn hp khớ NO v NO2 cú lng 15,2 gam Giỏ tr ca m l: A 25,6 gam B 16 gam C 2,56 gam D gam Gii: - Nhn thy M (khớ ) = M NO + M NO2 15,2 = 38 = s mol hai khớ bng v cú th quy 0,4 i thnh khớ nht cú s mol l 0,4 v s oxi hoỏ l + - p dng nh lut bo ton electron, ta thy: s oxi hoỏ Cu tng = s oxi hoỏ ca N +5 gim = nCu = nkhớ = 0,4 mol Vy m = 0,4 64 = 25,6 ỏp ỏn A 174 III BI TP T LUYN Cõu 1: un núng isopren vi cht xỳc tỏc thớch hp ch thu c mt phn sn phm X Cho X tỏc dng vi H2 (Ni, to) c hn hp Y gm cỏc hirocacbon ú cú cht metylxiclobutan S hirocacbon no cha Y l: A B C D Cõu 2: Cú bao nhiờu ng phõn cu to, mch h cú cụng thc phõn t C5H8 tỏc dng vi H2 d (Ni, to) thu c sn phm iso-pentan ? A B C D Cõu 3: Tỏch nc hon ton t hn hp X gm ancol ng ng ta c hn hp Y gm cỏc olefin t chỏy hon ton X thỡ thu c 1,76 gam CO2 Khi t chỏy hon ton Y thỡ tng lng nc v CO2 to l: A 2,94 gam B 2,48 gam C 1,76 gam D 2,76 gam Cõu 4: Hn hp X gm ancol metylic v mt ancol no, n chc M, mch h Cho 2,76 gam X tỏc dng vi Na d thu c 0,672 lớt H2 (ktc) Mt khỏc, oxi hoỏ hon ton 2,76 gam X bng CuO (to) thu c hn hp Y Cho ton b lng Y tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 12,96 gam kt ta Cụng thc cu to ca M l: A C2H5OH B CH3CH2CH2OH C CH3CH(CH3)OH D CH3CH2CH2CH2OH Cõu 5: Nung núng hon ton 28,9 gam hn hp KNO3 v Cu(NO3)2 Hn hp khớ sinh c dn vo nc ly d thỡ cũn 1,12 lớt khớ (ktc) khụng b hp th (coi oxi khụng tan nc) % lng KNO3 hn hp ban u l: A 92,53% B 65,05% C 34,95% D 17,47% Cõu 6: Hn hp X cú t so vi H2 l 21,2 gm propan, propen v propin Khi t chỏy hon ton 0,1 mol X, tng lng ca CO2 v H2O thu c l: A 20,40 gam B 18,60 gam C 18,96 gam D 16,80 gam Cõu 7: un núng hn hp khớ gm 0,06 mol C2H2 v 0,04 mol H2 vi xỳc tỏc Ni, sau mt thi gian thu c khớ Y Dn ton b hn hp Y li t t qua bỡnh ng dung dch brom (d) thỡ cũn li 0,448 lớt hn hp khớ Z (ktc) cú t so vi O2 l 0,5 Khi lng bỡnh dung dch brom tng l: A 1,04 gam B 1,32 gam C 1,64 gam D 1,20 gam Cõu 8: Cho hn hp X gm hai cht hu c cú cựng cụng thc phõn t C2H7NO2 tỏc dng va vi dung dch NaOH v un núng, thu c dung dch Y v 4,48 lớt hn hp Z ( ktc) gm hai khớ (u lm xanh giy qu m) T hi ca Z i vi H2 bng 13,75 Cụ cn dung dch Y thu c lng mui khan l: A 16,5 gam B 14,3 gam C 8,9 gam D 15,7 gam 175 Cõu 9: t chỏy ht hai cht hu c cha C, H, O k tip dóy ng ng phõn t cha mt loi nhúm chc ri cho sn phm chỏy vo nc vụi d thy lng bỡnh tng 5,24 gam v cú gam kt ta Hai cht ú l: A C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2 B CH3OH v C2H5OH C HCHO v CH3CHO D HCOOH v CH3COOH Cõu 10: Este X to bi axit n chc v ancol n chc cú t hi so vi CO2 bng Khi un núng X vi dung dch NaOH to lng mui cú lng ln hn lng este ó phn ng Tờn gi ca X l: A metyl axetat B propyl axetat C metyl propionat D etyl axetat Cõu 11: Hn hp M gm hai ancol n chc Chia 30,4 gam M thnh hai phn bng Cho phn tỏc dng vi Na d c 0,15 mol khớ Cho phn phn ng hon ton vi CuO c hn hp M1 cha hai anehit (ancol ch bin thnh anehit) Ton b lng M1 phn ng ht vi AgNO3/NH3 c 0,8 mol Ag Cụng thc cu to ca hai ancol l: A CH3OH, C2H5OH B CH3OH, CH3CH2CH2OH C C2H5OH, CH3CH2CH2OH D.C2H5OH, CH3CHOHCH3 Cõu 12: Cho a gam hn hp CH3COOH v C3H7OH tỏc dng ht vi Na thỡ th tớch khớ H2 (ktc) thu c l 2,24 lớt Giỏ tr ca a l: A gam B gam C gam D 12 gam Cõu 13: Cho hn hp X gm N2, H2 v NH3 i qua dung dch H2SO4 c, d thỡ th tớch khớ cũn li mt na Thnh phn phn trm theo th tớch ca NH3 X l: A 25,0% B 50,0% C 75,0% D 33,33% Cõu 14: Mt hirocacbon X mch thng cú cụng thc phõn t l C6H6 Khi cho X tỏc dng vi dung dch AgNO3 NH3 thỡ thu c hp cht hu c Y cú MY MX = 214 vC Cụng thc cu to ca X l: A CH C-CH2-CH2-C CH B CH3-C C-CH2-C CH C CH3-CH2-C C-C CH D CH C-CH(CH3)-C CH Cõu 15: Cht hu c X (cha C, H, O) cú phõn t bng 74 gam/mol S lng cỏc ng phõn mch h ca X phn ng c vi NaOH l: A B C D Cõu 16: Cho 100ml dung dch hn hp CuSO4 1M v Al2(SO4)3 1,5M tỏc dng vi dung dch NH3 d, lc ly kt ta em nung n lng khụng i thu c cht rn cú lng l: A 30,6 gam B 8,0 gam C 15,3 gam D 23,3 gam 176 Cõu 17: Cho lung khớ CO d di qua ng s cha 0,05 mol Fe3O4, 0,05mol FeO, v 0,05 mol Fe2O3 nhit cao n phn ng hon ton Kt thỳc thớ nghim lng cht rn thu c l: A 5,6 gam B 11,2 gam C 22,4 gam D 16,8 gam Cõu 18: Ho tan 9,6 bt Cu bng 200ml dung dch hn hp HNO3 0,5M v H2SO4 1,0 M Sau phn ng xy hon ton thu c khớ NO v dung dch X Cụ cn cn thn dung dch X c lng mui khan l: A 28,2 gam B 25,4 gam C 24,0 gam D 32,0 gam Cõu 19: in phõn dung dch cha hn hp mui CuCl2 v FeCl2 vi cng dũng khụng i I = 2A 48 phỳt 15 giõy, catot thy thoỏt 1,752 gam kim loi Khi lng ca Cu thoỏt l: A 0,576 gam B 0,408 gam C 1,344 gam D 1,176 gam Cõu 20: t chỏy hon ton 2,24 lớt hn hp X (ktc) gm C3H8, C3H6, C3H4 (DX / H =21), ri dn ton b sn phm chỏy vo bỡnh ng dung dch nc vụi thỡ tng lng ca bỡnh l: A 4,2 gam B 5,4 gam C 13,2 gam D 18,6 gam Cõu 21: Nung hn hp khớ X gm ankin Y v H2 bỡnh kớn cú Ni n phn ng hon ton c hn hp khớ Y cú t so vi H2 bng Dn ton b hn hp Y qua bỡnh ng dung dch Br2 d thỡ: A Khi lng bỡnh brom tng bng lng ankin d B Khi lng bỡnh brom khụng i C Khi lng bỡnh brom tng bng lng ankin d v anken D Khi lng bỡnh brom tng chớnh l hn hp ca hn hp Y P N 1.A 2.A 3.B 4.C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.B 10.C 11.B 12.D 13.B 14.A 15.D 16.C 17.D 18.C 19.A 20.D 21.B 177 Phơng pháp 16+ Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm I PHNG PHP GII Nớ dung phng phỏp Xột bi ton tng quỏt quen thuc: O2 (1) M0 hn hp rn (M, MxOy) m gam + HNO3 (H2SO4 c, núng) M+n + N (S) (2) m1 gam (n: max) Gi: S mol kim loi l a S oxi húa cao nht (max) ca kim loi l n S mol electron nhn (2) l t mol Ta cú: M ne M+n a mol na mol n e nhng = na (mol) Mt khỏc: ne nhn = ne (oxi) + ne (2) = m1 m m m 2+t = +t 16 Theo nh lut bo ton electron: ne nhng = ne nhn na = m1 m +t Nhõn c v vi M ta c: (M.a)n = M.(m1 m) M.m1 M.n + M.t m.n = + M.t 8 Cui cựng ta c: M m1 + M.t m= (1) M n+ 178 ng vi M l Fe (56), n = ta c: m = 0,7.m1 + 5,6.t (2) ng vi M l Cu (64), n = ta c: m = 0,8.m1 + 6,4.t (3) T (2, 3) ta thy: Bi toỏn cú i lng: m, m1 v n e nhn (hoc Vkhớ (2)) Khi bit i lng trờn ta tớnh c i lng cũn li giai on (2) bi cú th cho s mol, th tớch hoc lng ca mt khớ hoc nhiu khớ; giai on (1) cú th cho s lng cht rn c th l cỏc oxit hoc hn hp gm kim loi d v cỏc oxit Phm vi ỏp dng v mt s chỳ ý Ch dựng HNO3 (hoc H2SO4 c núng) ly d hoc va Cụng thc kinh nghim trờn ch ỏp dng vi kim loi Fe v Cu Cỏc bc gii Tỡm tng s mol electron nhn giai on kh N+5 hoc S+6 Tỡm tng lng hn hp rn (kim loi v oxit kim loi): m1 p dng cụng thc (2) hoc (3) II TH D MINH HA Thớ d t chỏy hon ton 5,6 gam bt Fe bỡnh O2 thu c 7,36 gam hn hp X gm Fe2O3, Fe3O4 v mt phn Fe cũn d Hũa tan hon ton lng hn hp X trờn vo dung dch HNO3 thu c V lớt hn hp khớ Y gm NO2 v NO cú t so vi H2 bng 19 Giỏ tr ca V l A 0,896 B 0,672 C 1,792 D 0,448 Hng dn gii: p dng cụng thc (2): 5,6 = 0,7 7,36 + 5,6 n e nhaọn (2) n e nhaọn (2) = 0,08 T d Y/ H2 = 19 n NO2 = nNO = x +5 +4 +2 N + 4e N + N 4x x x 4x = 0,08 x = 0,02 Vy: V = 22,4 0,02 = 0,896 lớt ỏp ỏn A 179 Thớ d m gam bt Fe khụng khớ mt thi gian thu dc 11,28 gam hn hp X gm cht Hũa tan ht X lng d dung dch HNO3 thu c 672ml khớ NO (sn phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca m l: A 5,6 B 11,2 C 7,0 D 8,4 Hng dn gii: p dng cụng thc (2): N+5 + 3e N+2 0,09 0,03 n e nhn = 0,09 m = 0,7 11,28 + 5,6.0,09 = 8,4gam ỏp ỏn D Thớ d Cho 11,36 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 phn ng ht vi dung dch HNO3 loóng, d thu c 1,344 lớt khớ NO (sn phm kh nht, o ktc) v dung dch Y Cụ cn dung dch Y thu c m gam mui khan Giỏ tr ca m l A 49,09 B 35,50 C 38,72 D 34,36 Hng dn gii p dng cụng thc (2): N+5 + 3e N+3 0,18 0,06 n Fe( NO3 )3 = nFe = n e nhn = 0,18 0, 7.11, 36 + 5, 6.0,18 = 0,16 56 m = 242 0,16 = 38,72gam ỏp ỏn C Thớ d Cho 11,6 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3 vo dung dch HNO3 loóng, d thu c V lớt khớ Y gm NO v NO2 cú t so vi H2 bng 19 Mt khỏc, nu cho cựng lng hn hp X trờn tỏc dng vi khớ CO núng d thỡ sau phn ng xy hon ton thu c 9,52 gam Fe Giỏ tr ca V l A 1,40 B 2,80 C 5,60 D 4,20 Hng dn gii: T d Y/ H2 = 19 n NO2 = n NO = x n e nhn = 4x p dng cụng thc: 9,52 = 0,7 11,6 + 5,6 4x x = 0,0625 V = 22,4 0,0625 = 2,80 lớt ỏp ỏn B 180 Thớ d Nung m gam bt Cu oxi thu c 24,8 gam hn hp cht rn X gm Cu, CuO v Cu2O Ho tan hon ton X H2SO4 c núng thoỏt 4,48 lớt khớ SO2 (sn phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca m l A 9,6 B 14,72 C 21,12 D 22,4 Hng dn gii: S húa bi toỏn: Cu O2 (1) X H2SO4 (2) Cu+2 + S+4 p dng cụng thc (3): m = 0,8.mrn + 4.ne nhn (2) m = 0,8.24,8 + 6,4.0,2.2 = 22,4gam ỏp ỏn D III BI TP P DNG m gam bt st ngoi khụng khớ, sau mt thi gian thy lng ca hn hp thu c l 12 gam Hũa tan hn hp ny dung dch HNO3 thu c 2,24 lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca m l A 5,6 gam B 10,08 gam C 11,84 gam D 14,95 gam Hũa tan hon ton 10 gam hn hp X (Fe, Fe2O3) dung dch HNO3 va c 1,12 lớt NO ( ktc, sn phm kh nht) v dung dch Y Cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH d c kt ta Z Nung Z khụng khớ n lng khụng i c m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 12 gam B 16 gam C 11,2 gam D 19,2 gam Hũa tan ht m gam hn hp Fe, Fe2O3, Fe3O4 dung dch HNO3 c, núng d c 448 ml khớ NO2 ( ktc) Cụ cn dung dch sau phn ng c 14,52 gam mui khan Giỏ tr ca m l A 3,36 gam B 4,28 gam C 4,64 gam D 4,80 gam t chỏy hon ton 5,6 gam bt Fe mt bỡnh oxi thu c 7,36 gam hn hp X gm Fe2O3, Fe3O4 v mt phn Fe d Hũa tan hon ton hn hp X bng dung dch HNO3 thu c V lớt hn hp khớ Y gm NO2 v NO cú t so vi H2 bng 19 Giỏ tr ca V A 0,896 lớt B 0,672 lớt C 0,448 lớt D 1,08 lớt Cho lung khớ CO i qua ng s ng m gam Fe2O3 nung núng Sau mt thi gian thu c 13,92 gam hn hp X gm cht Hũa tan ht X bng HNO3 c, núng d c 5,824 lớt NO2 (sn phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca m l A 16 gam B 32 gam C 48 gam D 64 gam 181 Cho 11,6 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3 vo dung dch HNO3 loóng, d c V lớt khớ Y gm NO v NO2 cú t hi so vi H2 l 19 Mt khỏc, nu cho cựng lng hn hp X trờn tỏc dng vi khớ CO d thỡ sau phn ng hon ton c 9,52 gam Fe Giỏ tr ca V l A 2,8 lớt B 5,6 lớt C 1,4 lớt D 1,344 lớt Nung m gam bt ng kim loi oxi thu c 24,8 gam hn hp rn X gm Cu, CuO v Cu2O Hũa tan hon ton X H2SO4 c núng thoỏt 4,48 lớt khớ SO2 (sn phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca m l A 9,6 gam B 14,72 gam C 21,12 gam D 22,4 gam Hũa tan hon ton 18,16 gam hn hp X gm Fe v Fe3O4 lớt dung dch HNO3 2M thu c dung dch Y v 4,704 lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc) Phn trm lng Fe hn hp X l A 38,23% B 61,67% C 64,67% D 35,24% Cho m gam hn hp X gm Fe, Fe3O4 tỏc dng vi 200 ml dung dch HNO3 3,2M Sau phn ng hon ton c 0,1 mol khớ NO (sn phm kh nht) v cũn li 1,46 gam kim loi khụng tan Giỏ tr ca m l A 17,04 gam B 19,20 gam C 18,50 gam D 20,50 gam 10 m gam Fe khụng khớ mt thi gian c 7,52 gam hn hp X gm cht Hũa tan ht X dung dch H2SO4 c, núng d c 0,672 lớt khớ SO2 (sn phm kh nht, ktc) v dung dch Y Cụ cn cn thn dung dch Y c m1 gam mui khan Giỏ tr ca m v m1 ln rt l A gam v 25 gam C 4,48 gam v 16 gam B 4,2 gam v 1,5 gam D 5,6 gam v 20 gam 11 Cho 5,584 gam hn hp bt Fe v Fe3O4 tỏc dng va vi 500 ml dung dch HNO3 loóng Sau phn ng xy hon ton c 0,3136 lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc) v dung dch X Nng mol/l ca dung dch HNO3 l A 0,472M B 0,152M C 3,04M D 0,304M 12 kh hon ton 9,12 gam hn hp cỏc oxit: FeO, Fe3O4 v Fe2O3 cn 3,36 lớt khớ H2 (ktc) Nu hũa tan 9,12 gam hn hp trờn bng H2SO4 c, núng d thỡ th tớch khớ SO2 (sn phm kh nht, ktc) thu c ti a l A 280 ml B 560 ml C 672 ml D 896 ml 182 13 Cho khớ CO i qua ng s ng 16 gam Fe2O3 un núng, sau phn ng thu c hn hp X gm Fe, FeO, Fe3O4 v Fe2O3 Hũa tan hon ton X bng H2SO4, c, núng thu c dung dch Y Khi lng mui Y l: A 20 gam B 32 gam C 40 gam D 48 gam 14 Hũa tan 11,2 gam kim loi M dung dch HCI (d), thu c 4,48 lớt ( ktc) H2 Cũn nu ho tan hn hp X gm 11,2 gam kim loi M v 69,6 gam oxit MxOy lng d dung dch HNO3 thỡ c 6,72 lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc) Cụng thc ca oxit kim loi l A Fe3O4 B FeO C Cr2O3 D CrO 15 Cho 37 gam hn hp X gm Fe, Fe3O4 tỏc dng vi 640 ml dung dch HNO3 2M loóng, un núng Sau cỏc phn ng xy hon ton thu c V lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc), dung dch Y v cũn li 2,92 gam kim loi Giỏ tr ca V l A 2,24 lớt B 4,48 lớt C 3,36 lớt D 6,72 lớt 16 Cho lung khớ CO i qua ng s cha 0,12 mol hn hp gm FeO v Fe2O3 nung núng, phn ng to 0,138 mol CO2 Hn hp cht rn cũn li ng nng 14,352 gam gm cht Hũa tan ht hn hp cht ny vo dung dch HNO3 d thu c V lớt khớ NO (sn phm kh nht ktc) Giỏ tr ca V l A 0,244 lớt B 0,672 lớt C 2,285 lớt D 6,854 lớt 17 Cho lung khớ CO i qua ng s ng 5,8 gam FexOy nung núng mt thi gian thu c hn hp khớ X v cht rn Y Cho Y tỏc ng vi dung dch HNO3 d c dung dch Z v 0,784 lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc) Cụ cn dung dch Z c 18,15 gam mui khan Hũa tan Y bng HCl d thy cú 0,672 lớt khớ ( ktc) Phn trm lng ca st Y l A 67,44% B 32,56% C 40,72% D 59,28% Cho lung khớ CO i qua ng s ng 30,4 gam hn hp X gm Fe2O3 v FeO nung núng mt thi gian thu c hn hp cht rn Y Hũa tan ht Y HNO3 va c dung dch Z Nhỳng ng vo dung dch Z n phn ng hon ton thy lng ng gim 12,8 gam Phn trm lng ca cỏc cht hn hp X ln lt bng A 33,3% v 66,7% B 61,3% v 38,7% C 52,6% v 47,4% D 75% v 25% 19 Hũa tan hon ton m gam Fe3O4 dung dch HNO3, ton b lng khớ NO thoỏt em trn vi lng O2 va hn hp hp th hon ton nc c dung dch HNO3 Bit th tớch oxi ó tham gia vo quỏ trỡnh trờn l 336 ml ( ktc) Giỏ tr ca m l A 34,8 gam B 13,92 gam C 23,2 gam D 20,88 gam 183 20 Thi t t V lớt hn hp khớ CO v H2 cú t hi so vi H2 l 7,5 qua mt ng s ng 16,8 gam hn hp oxit CuO, Fe3O4, Al2O3 nung núng Sau phn ng thu c hn hp khớ v hi cú t so vi H2 l 15,5 Dn hn hp khớ ny vo dung dch Ca(OH)2 d thy cú gam kt ta Th tớch V ( ktc) v lng cht rn cũn li ng s ln lt l A 0,448 lớt; 16,48 gam C 1,568 lớt; 15,68 gam B 1,12 lớt; 16 gam D 2,24 lớt; 15,2 gam III P N 1.B 2.C 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D 11.A 12.C 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.C 19.B 20.D 184 [...]... i vi H2 l l5,5 Giỏ tr a gam l: A 23 B 12,5 C 1,15 D 16, 5 13 Cõu 15 : Dn V lớt (ktc) hn hp X gm axetilen v H2 i qua ng s ng Ni nung núng thu c khi Y Dn Y vo lng d dung dch AgNO3/NH3 c 12 gam kt ta Khớ ra khi dung dch phn ng va vi dung dch cha 16 gam Br2 v cũn li khớ Z t chỏy hon ton Z thu c 0,1 mol CO2 v 0,25 mol nc A 11,2 B 13,44 C 5,6 D 8,96 Cõu 16 : un núng 7,6 gam hn hp X gm C2H2, C2H4 v H2 trong... X l A HOOCCH(NH2)CH2NH2 B NH2(CH2)3COOH C HOOCCH2CH(NH2)COOH D HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH P N 1.A 2.D 3.D 4.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.B 10.D 11.C 12.D 13.B 14.C 15.A 16. C 17.B 18.A 19.C 20.B 21.A 22.D 23.D 24.A 25.D 26.C 27.D 28.B 29.C 15 Phơng pháp 2 Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố I PHNG PHP GII - Nguyờn tc chung ca phng phỏp l da vo nh lut bo ton nguyờn t (BTNT); Trong cỏc phn ng húa hc thụng thng, cỏc nguyờn... ta Lc kt ta, ra sch em nung trong khụng khớ n khi lng khụng i thu c m gam cht rn Y Giỏ tri ca m l A 16, 0 B 30,4 C 32,0 D 48,0 Gii: Fe HCl FeCl 2 NaOH Fe(OH)2 t 0 Y{Fe 2O 3 Fe 2O 3 FeCl3 Fe(OH)3 S : X Theo BTNT vi Fe: nFe2O3(Y) = } n Fe 0,2 + n Fe2O3 (X) = + 0,1 = 0,2 mol 2 2 m = 0,2 .160 = 32,0 ỏp ỏn C Vớ d 2: un núng hn hp bt X gm 0,06 mol Al, 0,01 mol Fe3O4, 0,015 mol Fe2O3 v 0,02... vo Z cho n d, lc kt ta T, em nung ngoi khụng khớ n khi lng khụng i thu c m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 6 ,16 B 6,40 C 7,78 D 9.46 Gii: Theo BTNT vi Al: n Al2O3 = n Al = 0,03 mol 2 18 Theo BTNT vi Fe: n Fe 2O3 = n Fe 3n Fe3O4 (X) + + n Fe2O3 (X) = 0,04 mol 2 2 m = n Al2O3 + n Fe2O3 = 0,06.102 + 0,04 .160 = 9,46 ỏp ỏn D Vớ d 3: t chỏy 9,8 gam bt Fe trong khụng khớ thu c hn hp rn X gm FeO, Fe3O4 v Fe2O3... 500ml dung dch HNO3 1,6M, thu c V lớt khớ NO (sn phm kh duy nht, do ktc) Giỏ tr ca V l A 6 ,16 B 10,08 C 11,76 D 14,0 Gii: + O t0 HNO3 2, S phn ng : Fe X + Fe(NO3 )3 + NO Theo BNTN vi Fe: n Fe(NO3 )3 = nFe = 0,175mol Theo BNTN vi N: nNO = n HNO3 3 n Fe(NO3 )3 = 0,5.1,6 3.0,175 = 0,275 mol V = 0,275 22,4 = 6 ,16 ỏp ỏn A Vớ d 4: Ly a mol NaOH hp th hon ton 2,64 gam khớ CO2, thu c ỳng 200ml dung dch... CO2 (ktc) - Hiro hoỏ phn 2 ri t chỏy ht sn phm thỡ th tớch CO2 (ktc) thu c l: A 2,24 lớt B 1,12 lớt C 3,36 lớt D 4,48 lớt P N 1.D 2.B 3.A 4.A 11.C 12.B 13.B 14.A 5.A 6.C 7.B 8.C 9.D 10.D 23 Phơng pháp 3 Phơng pháp tăng giảm khối lợng I PHNG PHP GII 1 Ni dung phng phỏp - Mi s bin i húa hc (c mụ t bng phng trỡnh phn ng) u cú liờn quan n s tng hoc gim khi lng ca cỏc cht + Da vo s tng hoc gim khi lng khi... rn cú khi lng l A 48,2 gam B 36,5 gam C 27,9 gam D 40,2 gam Gii: Bn cht ca cỏc phn ng CO, H2 + [O] CO2 , H2O nO = n CO 2 + n H 2O = nCO + n H 2 = 0,45mol m rn = moxit mO = 55,4 0,45 .16 = 48,2 gam ỏp ỏn A Vớ d 16: Nung 47,40 gam kali pemanganat mt thi gian thy cũn li 44,04 gam cht rn % khi lng kali pemanganat ó b nhit phõn l A 50% B 70% C 80% D 65% Gii: 0 t 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 gim khi... (hoỏ tr I) v kim loi N (hoỏ tr II) vo dung dch cha ng thi H2SO4 v HNO3 c núng thu c 4,48 lớt (ktc) hn hp Y gm NO2 v SO2 cú t khi hi so vi hiro l 28,625 v mui khan cú khi lng l: A 44,7 gam B 35,4 gam C 16, 05 gam D 28,05 gam Cõu 13: Ly 35,1 gam NaCl ho tan vo 244,9 gam H2O Sau ú in phõn dung dnh vi in cc tr cú mng ngn cho ti khi catot thoỏt ra 1,5 gam khớ thỡ dng li Nng cht tan cú trong dung dch sau... núng) Kim loi Mui + khớ nX (axit) = nX (mui) + nX (khớ) (X: N hoc S) - Khớ CO2 (hoc SO2) hp th vo dung dch kim: CO2 CO32 + HCO3 SO2 SO32 + HSO3 n CO2 = n CO 2 + n HCO 3 3 n SO2 = n SO 2 + n HSO 3 3 16 - Tớnh lng tớnh ca Al(OH)3 Trng hp 1 Trng hp 2 + OH Al3+ Al(OH)3 + [Al(OH)4] n Al3+ = n [Al(OH) 3] H [Al(OH)4] Al(OH)3 + Al3+ + n Al(OH)3 n [Al(OH) 4 ] = n Al3+ + n Al(OH)3 0 t - Hn hp cỏc... mol Fe3O4 Ho tan hon ton X bng dung dch HCl d, thu c dung dch Y Cho NaOH d vo Y, thu c kt ta Z Lc ly kt ta, ra sch ri em nung trong khụng khớ n khi lng khụng i thỡ thu c cht rn cú khi lng l A 32,0 gam B 16, 0 gam C 39,2 gam D 40,0 gam Cõu 2 : Cho 4,48 lớt khớ CO ( ktc) t t i qua ng s nung núng ng 8 gam mt oxit st n khi phn ng xy ra hon ton Khớ thu c sau phn ng cú t khi so vi hiro bng 20 Cụng thc ca oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh Bài tập trắc nghiệm Hóa Học Vũ Khắc Ngọc Bản Đẹp, 16 Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh Bài tập trắc nghiệm Hóa Học Vũ Khắc Ngọc Bản Đẹp, 16 Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh Bài tập trắc nghiệm Hóa Học Vũ Khắc Ngọc Bản Đẹp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập