food multiple choice game

21 174 0
  • Loading ...
Loading...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 19:23

FOOD GAME What is this? an ice cream a sweet crisps What is this? some tea some juice some coke What is this? beef lamb chicken What is this? pasta bread lentil What is this? cauliflower aubergine corn What is this? garlic onion rice What is this? courgette pasta green beans What is this? peach strawberry orange What is this? watermelon melon tea What is this? pepper lamb pomegranate What is this? cherries apricot bread What is this? green beans corn fig What is this? potato carrot peas What is this? aubergine cauliflower pomegranate What is this? bread milk lentil What is this? milk cheese garlic What is this? butter oil rice What is this? peach lamb butter What is this? sweets peas cherries
- Xem thêm -

Xem thêm: food multiple choice game , food multiple choice game , food multiple choice game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập