prinkles everyday useful english expressions

182 389 0
  • Loading ...
Loading...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Prinkle’s Everyday English Expressions Actually As long as I appreciate it! Are you sure? I’m afraid of Take a nap Can I help you? It’s up to you You’re the boss! Better not take any chances I’m in a hurry! Hurry up! Live and learn! Make ends meet It’s fair! It’s not fair! Be a snitch Safe and sound! Keep in mind Catch up on Any questions? Any doubts? Sign here, please! Finally
- Xem thêm -

Xem thêm: prinkles everyday useful english expressions , prinkles everyday useful english expressions , prinkles everyday useful english expressions

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập