Đánh giá hiệu quả xóa đói giảm nghèo Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 2014

43 6 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:18

Thủ Đức là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện chương trình“Giảm nghèo, Tăng hộ khá” của thành phố. Cuối năm 2013, quận Thủ Đức đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 3 (2009 –2015) sớm 2 năm so với kế hoạch của thành phố. Quận tiếp tục ra soát và thống kê số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới và tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của chương trình theo kế hoạch của thành phố. Để giảm nghèo một cách có hiệu quả trong giai đoạn mới của chương trình, thì việc đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chương trình trong giai đoạn 3 trên địa bàn Quận là cần thiết để phát huy những mặt đã làm được và đưa ra những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại. i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………… vi Tính cấp thiết đề tài vi Mục tiêu nghiên cứu vii Đối tượng nghiên cứu vii Phạm vi nghiên cứu vii Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu vii Kết cấu đề tài viii PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………… CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHÈO 1.1 Khái niệm nghèo đói phân loại nghèo 1.2 Phương pháp tiếp cận xác định chuẩn nghèo 1.2.1 Phương pháp tiếp cận 1.2.2 Chuẩn nghèo… 1.3 Chương trình giảm nghèo Nhà nước 1.3.1 Mục tiêu giảm nghèo 1.3.2 Quan điểm giảm nghèo 1.3.3 Các chương trình giảm nghèo Nhà nước 1.3.4 Các tiêu chí phản ánh hiệu chương trình giảm nghèo 1.4 Kinh nghiệm nước quốc tế giảm nghèo học kinh nghiệm cho Quận Thủ Đức 11 1.4.1 Kinh nghiệm Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng 11 1.4.2 Kinh nghiệm Brazil 12 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho quận Thủ Đức công tác giảm nghèo 13 ii CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “GIẢM NGHÈO, TĂNG HỘ KHÁ” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2009 – 2014………… 15 2.1 Giới thiệu sơ lược Ban giảm nghèo Phòng LĐTB&XH Quận Thủ Đức……… 15 2.1.1 Giới thiệu phòng LĐTB&XH Quận Thủ Đức 15 2.1.2 Giới thiệu Ban Giảm nghèo, Tăng hộ Quận Thủ Đức 15 2.2 Tổng quan chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014 16 2.2.1 Mục tiêu tổng quát 16 2.2.2 Lộ trình tiêu cụ thể 17 2.2.3 Thực trạng nghèo Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014 17 2.3 Hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2009 - 2014 18 2.3.1 Xác định đối tượng thụ hưởng sách 18 2.3.2 Tăng thu nhập bình quân hộ nghèo, giảm tỷ lệ nghèo, giảm số hộ nghèo19 2.3.3 Nguồn vốn thực chương trình 20 2.3.4 Hiệu sử dụng nguồn vốn 21 2.3.5 Tỷ lệ nợ hạn 26 2.4 Đánh giá hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 - 2014 27 2.4.1 Thành tựu đạt 27 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 28 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG NHỮNG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 32 iii 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu giảm nghèo Quận giai đoạn tiếp theo… 32 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giảm nghèo giai đoạn 32 3.2.1 Sử dụng có hiệu nguồn lực 32 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ kinh tế 33 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển đời sống văn hóa, tinh thần tăng cường thực sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, người nghèo 33 3.2.4 Các giải pháp đảm bảo thực 34 3.3 Kiến nghị 35 KẾT LUẬN…………………….………………………………………………… 37 vi PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghèo đói vấn đề mang tính toàn cầu, thách thức lớn phát triển quốc gia, đặc biệt quốc gia nghèo Việt Nam Vì vậy, xóa đói giảm nghèo mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa VII) đề chủ trương xóa đói giảm nghèo chiến lược phát triển chung xã hội trở thành chủ trương chiến lược, quán bổ sung, hoàn thiện qua kỳ Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh địa phương đầu nước công tác xóa đói giảm nghèo Từ chương trình “xóa đói, giảm nghèo” khởi xướng thực từ năm 90 kỉ trước, chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” giai đoạn (2009- 2015) tiếp tục triển khai toàn thành phố Bước vào giai đoạn chương trình bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới với chung sức, nỗ lực không ngừng Đảng bộ, quyền thành phố nhân dân chương trình đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận Sau năm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,4% vào đầu năm 2009 xuống 0,8% vào cuối năm 2013, có 11 quận 178 phường hoàn thành mục tiêu không hộ nghèo, kết thúc giai đoạn (2009 2015) chương trình sớm năm so với mục tiêu Nghị Đại hội IX Đảng thành phố đề tiếp tục triển khai giai đoạn (2014 – 2015) với mục tiêu giảm nghèo bền vững Thủ Đức điểm sáng việc thực chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” thành phố Cuối năm 2013, quận Thủ Đức hoàn thành mục tiêu không hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn (2009 – 2015) sớm năm so với kế hoạch thành phố Quận tiếp tục soát thống kê số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp tục thực giai đoạn chương trình theo kế hoạch thành phố Để giảm nghèo cách có hiệu giai đoạn chương trình, việc đánh giá hiệu việc thực vii chương trình giai đoạn địa bàn Quận cần thiết để phát huy mặt làm đưa giải pháp cụ thể khắc phục tồn Xuất phát từ lý chọn đề tài “Đánh giá hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014” để làm báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận nghèo đói tiêu chí để đánh giá hiệu việc thực chương trình - Đi sâu phân tích đánh giá hiệu việc thực chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” dựa tiêu chí, từ tồn tại, hạn chế mà chương trình gặp phải nguyên nhân tồn địa bàn nghiên cứu - Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ tồn việc thực chương trình nhằm phát huy hiệu chương trình đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững khắc phục hạn chế cho giai đoạn chương trình Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” thực địa bàn quận Thủ Đức Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Thời gian nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu liệu thứ cấp giai đoạn (2009 – 2014) chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu  Phương pháp thu thập thông tin: - Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Các thông tin thứ cấp thu thập dựa báo cáo phòng Lao động - Thương binh & Xã hội quận Thủ Đức, công trình nghiên cứu công bố cá nhân tổ chức có liên quan Tìm hiểu tiêu chí đánh giá hiệu chương trình xóa đói giảm nghèo sách, báo, tạp chí, website,… viii - Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: tiến hành thu thập ý kiến thầy cô, bạn bè người hiểu biết vấn đề liên quan đến đề tài  Phương pháp phân tích, xử lý thông tin: sử dụng thống kê mô tả, thống kê so sánh để đánh giá hiệu chương trình giai đoạn nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu, nội dung đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Nghèo Chương : Đánh giá hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014 Chương 3: Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu giảm nghèo địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn Chương Cơ sở lý luận Nghèo 1.1 Khái niệm nghèo đói phân loại nghèo Tại hội nghị chống nghèo đói Ủy ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức Thái Lan 9/1993, quốc gia khu vực thống cho rằng: “Nghèo đói tình trạng phận dân cư không hưởng thỏa mãn nhu cầu người xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội phong tục, tập quán địa phương [11] Theo khái niệm thước đo nghèo đói thay đổi theo thời gian không giống quốc gia khác phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tếxã hội vùng, quốc gia [11] Tại hội nghị thượng đỉnh giới phát triển xã hội tổ chức Copenhagen, Đan Mạch đưa khái niệm cụ thể nghèo đói: “Người nghèo tất mà thu nhập thấp USD ngày cho người, số tiền coi đủ mua sản phẩm thiết yếu để tồn tại” [12] Việt Nam thừa nhận định nghĩa chung nghèo đói hội nghị hội nghị chống nghèo đói Ủy ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức Thái Lan 9/1993 Bên cạnh đó,nghèo đói thường chia thành hai khái niệm riêng biệt: Nghèo: tình trạng phận dân cư có điều kiện thỏa mãn hay phần nhu cầu tối thiểu sống có mức sống thấp mức sống trung bình cộng đồng xét phương diện Đói: tình trạng phận dân cư nghèo có mức sống mức tối thiểu thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu vật chất để trì sống Để đánh giá rõ mức độ nghèo, người ta chia nghèo thành loại: nghèo tuyệt đối nghèo tương đối [15]  Nghèo tương đối: loại nghèo đói so với mức sống trung bình quốc gia họ có mức sống trung bình Sự chênh lệch mức sống tầng lớp dân cư tạo nên nghèo tương đối Nói cách khác nghèo đói tương đối bất bình đẳng phân phối gây  Nghèo tuyệt đối: loại nghèo đói mà thu nhập thực tế họ không đủ đảm bảo cho họ thỏa mãn nhu cầu vật chất tối thiểu để tái sản xuất sức lao động Theo Robert McNamara, nguyên giám đốc Ngân hàng giới: “Nghèo mức độ tuyệt đối sống ranh giới tồn Những người nghèo tuyệt đối người phải đấu tranh để sinh tồn thiếu thốn tồi tệ tình trạng bỏ bê phẩm cách vượt sức tưởng tượng mang dấu ấn cảnh ngộ may mắn giới trí thức chúng ta.”[15] 1.2 Phương pháp tiếp cận xác định chuẩn nghèo 1.2.1 Phương pháp tiếp cận Chuẩn nghèo mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người dùng làm tiêu chuẩn để xác định người nghèo hộ nghèo Những người hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp chuẩn nghèo coi người nghèo hộ nghèo Thế giới chủ yếu tiếp cận chuẩn nghèo theo phương pháp: Thứ nhất, phương pháp dựa vào nhu cầu chi tiêu Để xây dựng ngưỡng nghèo cần phải xác định nhu cầu tiêu dùng toàn dân số Tổ chức Y tế giới (WHO) xác định lượng dinh dưỡng cần thiết cho người để tồn tại, hoạt động tái tạo sức lao động 2.100 kcalo/người/ngày Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng ngưỡng nghèo sở xác định nhu cầu tiêu dùng lương thực người: + Nghèo lương thực: số tiền cần thiết để mua số lượng lương thực đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đủ 2.100 kcalo/người/ngày + Nghèo chung: bao gồm chi tiêu cho sản phẩm lương thực phi lương thực, xác định cách ước lượng tỷ lệ: 70% chi tiêu dành cho lương thực thực phẩm 30% cho khoản lại Thứ hai, phương pháp dựa vào thu nhập thực tế Phương pháp tính phân phối thu nhập cho cá nhân hộ gia đình nhận thời gian định, không quan tâm đến nguồn mang lại thu nhập hay môi trường sống dân cư mà chia cho thành phần dân cư Hiện giới tồn hai phương pháp tính toán chủ yếu WB + Phương pháp Atlas ( phương pháp theo số hối đoái) WB phân làm loại nước dựa theo thu nhập bình quân đầu người (theo mức thu nhập năm 1990) Nước cực giàu: > 25.000 USD/người/năm, nước giàu: 20.000 < 25.000 USD/người/năm, nước giàu: 10.000 - < 20.000 USD/người/năm, nước trung bình: 2.500 - < 10.000 USD/người/năm Nước nghèo: 500 - < 2.500 USD/người/năm, nước cực nghèo: < 500 USD/người/ năm Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2013, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam 1.910 USD/người/năm thuộc nhóm nước nghèo + Phương pháp sức mua tương đương WB muốn tìm mức chuẩn nghèo đói chung cho toàn giới, sở điều tra thu nhập, chi tiêu hộ gia đình giá hàng hóa, thực phương pháp tính “rổ hàng hóa” sức mua tương đương để tính mức thu nhập bình quân dân cư quốc gia so sánh WB xác định mức lượng tối thiểu cần thiết cho người để sống 2,150 kcalo/ngày Với mức giá chung giới để đảm bảo lượng cần:  Thu nhập USD/ngày nước thu nhập thấp USD/ ngày nước thu nhập trung bình thấp chuyển đổi theo sức mua tương đương năm 1993  Thu nhập 1,08 USD/ngày nước thu nhập thấp 2,16 USD, ngày nước thu nhập trung bình thấp (PPP năm 2002)  Thu nhập 1,25 USD/ngày nước thu nhập thấp 2,5 USD, ngày nước thu nhập trung bình thấp (PPP năm 2006) 1.2.2 Chuẩn nghèo Chuẩn nghèo Việt Nam Ở Việt Nam chưa có chuẩn nghèo thống Chuẩn nghèo xác định dựa tính toán Tổng cục Thống kê hay Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (MOLISA) Thứ nhất, chuẩn nghèo theo Tổng cục Thống kê xác định dựa cách tiếp cận Ngân hàng Thế giới, gồm hai mức: - Nghèo lương thực thực phẩm: tổng chi tiêu tính riêng cho phần lương thực thực phẩm, để đảm bảo lượng dinh dưỡng tối thiểu 2.100 kcalo/ người/ngày Chuẩn nghèo năm 1993 750.000 đồng/người/năm năm 1998 1.287.000 đồng/người/năm tương đương 92 USD/người/năm - Nghèo chung: tổng tiêu dùng cho giỏ hàng hóa, xác định cách ước lượng tỷ lệ 70% chi dùng cho lương thực thực phẩm, 30% cho khoản lại Chuẩn nghèo Tổng cục Thống kê xác định năm 1993 1.160.000 đồng/người/năm năm 1998 1.788.000 đồng/người/năm tương đương 128 USD/người/năm Thứ hai, chuẩn nghèo Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (MOLISA) xác định cách tương đối cách làm tròn số áp dụng cho khu vực vùng miền khác Lúc đầu chuẩn nghèo xác định dựa vào nhu cầu chi tiêu, sau chuyển sang tiêu thu nhập (các giai đoạn 1993 – 1995, 1996 – 1997, 1998 – 2000, thu nhập qui gạo) Đến chuẩn nghèo điều chỉnh qua giai đoạn (phụ lục 1) Chuẩn nghèo TP Hồ Chí Minh Chuẩn nghèo TP HCM xây dựng dựa hai tiêu chí, mức thu nhập bình quân đâu người dân khả tiếp cận, hưởng dịch vụ xã hội Trong giai đoạn (1992-2003) chuẩn nghèo thành phố điều chỉnh qua năm, có phân loại chuẩn nghèo nội thành ngoại thành điều kiện mức sống khu vực có khác 23 vốn hộ/16,110 triệu đồng Tạo cho hộ nghèo khả toán nợ yên tâm lao động, nhiên làm cho hộ nghèo có tâm lý ỷ lại, làm giảm động lực phát triển xã hội - Quỹ Quốc gia việc làm Tính đến 31/12/2013 giải ngân 479 dự án 2.084 hộ với số tiền 38.801 triệu đồng để giải việc làm cho 2.785 lao động; bình quân năm đạt tỷ lệ 119,83% kế hoạch Riêng năm 2013 giải ngân 120 dự án/460 hộ/8.415 triệu đồng, giải việc làm 556 lao động Dư nợ 9,835 triệu đồng - Chương trình cho vay hộ nghèo Giai đoạn 2009 – 2013, Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 5.043 lượt hộ nghèo, với tổng số tiền 100.684 triệu đồng; dư nợ 47.670 triệu đồng - Quỹ hỗ trợ đào tạo giải việc làm cho người có đất bị thu hồi Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định tổ chức phát vay 203 dự án/ 457 hộ với số tiền 11.749 triệu đồng để giải việc làm cho 1.052 lao động Riêng năm 2013 giải ngân 60 dự án/ 116 hộ/ 2.999 triệu đồng/ 283 lao động Dư nợ 3.915 triệu đồng - Vốn tín dụng đoàn thể Quỹ tín dụng phụ nữ hỗ trợ 107 nhóm với 843 lượt chị em vay/ 3.141,310 triệu đồng, bên cạnh Hội tiếp tục trì tìm việc làm thêm nhà kết cườm, thêu gia công, giúp việc nhà, đan len …giúp gia đình tăng thu nhập ổn định sống Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ 1.168 lượt hộ/ 16.818 triệu đồng từ nguồn vốn Thành phố Quận, nhiều hộ nghèo khó khăn hỗ trợ vay vốn làm ăn không tính lãi Quỹ CEP cho vay vốn 52.362 lượt người vay, với số tiền 541.625 triệu đồng.Dư nợ 69.555 triệu đồng Nhìn chung, nguồn tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách – Xã hội, Quỹ Quốc gia việc làm, thời gian qua góp phần tích cực hỗ trợ vốn 24 kịp thời để hộ nghèo, hộ cận nghèo sản xuất, kinh doanh, buôn bán,… giúp hộ giảm nghèo bền vững Thứ hai, đào tạo nghề giải việc làm Đào tạo nghề mục tiêu quan trọng mang tính giúp người nghèo, người lao động vượt nghèo cách bền vững Do việc trợ vốn dể hộ tổ chức sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập cho gia đình, quận quan tâm đến công tác đào tạo nghề gúp người lao động nghèo có nghề nghiệp ổn định Từ năm 2009 – 2013 phối hợp trường đào tạo nghề tổ chức đào tạo nghề cho 674 lao động, có 81 lao động đào tạo nghề theo định 1956 (đào tạo nghề cho lao động nông thôn) Giải việc làm, phòng LĐTB&XH phối hợp với trường Trung cấp nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh, Ban ngành Đoàn thể 12 phường giới thiệu giải việc làm cho 68.714 lao động, bình quân năm đạt 111,77% kế hoạch đề ra; có 4.211 lao động thuộc đối tượng hộ nghèo 266 lao động diện Bộ đội xuất ngũ Công tác xuất lao động, từ năm 2009 đến Quận Thủ Đức có 14 lao động làm việc nước ngoài, có lao động nghèo làm việc thị trường Nhật Bản lao động làm việc thị trường Hàn Quốc Nhìn chung, công tác đưa lao động hợp tác nước đặc điểm lao động thuộc hộ nghèo trình độ thấp, không đủ điều kiện sức khỏe, chiều cao, số lao động hạn chế ý thức tổ chức, kỉ luật, tâm lí ngại xa nhà người lao động ảnh hưởng tới việc đưa người lao động nghèo xuất lao động Thứ ba, thực sách hỗ trợ cho lao động nghèo chuyển đổi phương tiện xe 3,4 bánh tự chế Năm 2009, UBND Quận duyệt chi hỗ trợ ban đầu cho 54 hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2) chuyển đổi ngành nghề xe 3,4 bánh tự chế, mức hỗ trợ triệu đồng/hộ, với tổng số tiền 378 triệu đồng, song song Ban giảm nghèo quận 25 12 phường kịp thời hỗ trợ vốn vay từ nguồn Quỹ giảm nghèo cho 15 hộ nghèo với số tiền 720 triệu đồng để chuyển đổi xe 3,4 bánh tự chế  Hiệu sử dụng vốn Bảng 2.2.Hiệu sử dụng vốn giảm nghèo quận Thủ Đức giai đoan 2009 2014 Năm 2009 2010 2011 Tổng vốn 12.572 13.452.4 14.345.8 giảm 840.36 26.067 96.267 nghèo 2012 2013 13.928.80 14.541.43 4.089 2014 15.483.4 8.889 45.967 11.747.16 11.422.11 12.441.1 (đồng) Tổng dư 11.979 12.035.0 12.836.6 nợ (đồng) 782.00 00.000 43.000 0.000 0.001 49.000 0,89% 0,9% 0,84% 0,79% 0,8% Hiệu 0,95% sử dụng vốn Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết công tác giảm nghèo quận phòng LĐTB & XH cung cấp Trong giai đoạn 2009 - 2014 hiệu sử dụng vốn giảm nghèo tương đối cao điều cho thấy mức độ tập trung vốn cao Phản ánh việc sử dụng nguồn vốn có hiệu người dân công tác thu hồi nợ chặt chẽ  Công tác quản lý sử dụng nguồn quỹ Thực đạo Ban giảm nghèo thành phố việc tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo quản lý chặt chẽ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo nhằm hạn chế nhứng sai sót quản lý sử dụng quỹ.Hằng năm UBND định thành lập đoàn kiểm tra gồm: PGD Ngân hàng Chính sách – Xã hội, Ngân hàng NN & PTNT Thủ Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26 ban ngành đoàn thể quận Kết kiểm tra việc sử dụng nguồn quỹ giảm nghèo đảm bảo, chưa phát tiêu cực thất thoát 2.3.5 Tỷ lệ nợ hạn Bảng 2.3 Tỷ lệ nợ hạn nguồn vốn giảm nghèo quận Thủ Đức 2009 - 2014 Năm 2009 2010 360 2012 2013 2014 626 642 383 200 Nợ hạn 854,434 761,995 2.235,38 2.978,13 1.758,25 935,906 (triệu đồng) 9 17,41% 25,35% 15,39% Số hộ (hộ) Tỷ lệ nợ 7,13% 322 2011 6,33% 7,52% hạn Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết công tác giảm nghèo quận phòng LĐTB & XH cung cấp Từ số liệu bảng ta có nhận xét tổng quát: - Nợ hạn năm 2010 giảm so với năm 2009 tới năm 2011 tăng đột biến tăng cao năm 2013 Năm 2014 nợ hạn có xu hướng giảm - Tỷ lệ nợ hạn cao tăng đột biến năm 2011- 2013 Đặc biệt năm 2012 tỷ lệ nợ hạn lên đến 25,35% tổng dư nợ ( xấp xỉ tỷ đồng) khó khăn chậm trả 205 hộ/ 1.143,27 triệu đồng (9,73%); dây dưa kéo dài 380 hộ/1.642,212 triệu đồng (13,98%); nợ khả toán 57 hộ/ 192,8 triệu đồng (1,64%) Tỷ lệ nợ hạn cao số nguyên nhân chủ quan công tác quản lý vốn vay vài sở hội thiếu chặt chẽ lẫn khách quan kinh tế khó khăn, hộ nghèo chưa tìm hướng kinh doanh làm ăn có hiệu quả, sử dụng vốn vay không mục đích, tiền vay tác dụng nâng cao thu nhập hộ Nếu số nợ trở thành nợ khó đòi ảnh hưởng lớn tới nguồn vốn thực chương trình Chính phải có giải pháp giúp hộ nghèo tìm hướng làm ăn phù hợp, có biện pháp xử lý phù hợp để giải nợ hạn, đặc biệt với hộ vượt chuẩn 27 2.4 Đánh giá hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 - 2014 2.4.1 Thành tựu đạt Thực chương trình giảm nghèo không chỉđơn mang tính an sinh xã hội, mà tác độn tích cực đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; giúp người dân tăng thêm niềm tin vào Đảng Nhà nước, góp phần ổn định trị, giữ gìn an ninh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, tạo động lực phát triển cho kinh tế Quận Những thành tựu mà chương trình mang lại cho Quận: Thứ là, thành tựu chương trình GN THK quận năm qua khẳng định chủ trương XĐGN chủ trương đắn Thông qua công cụ phân phối lại thu nhập chương trình giảm nghèo Quận góp phần hạn chế mặt trái thị trường, thể định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho mối quan hệ quyền nhân dân thêm sâu sắc Thứ hai là, trình tổ chức triển khai thực có đạo thường xuyên Quận ủy – UBND phối hợp chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể với phấn đấu vươn lên hộ nghèo, nên mục tiêu tiêu chương trình GN THK Quận đạt vượt kế hoạch đề Năm 2013 Quận Thủ Đức hoàn thành mục tiêu không hộ nghèo mức thu nhập 12 triệu đồng/ người/ năm trở xuống (tỷ lệ 0,64% tổng hộ dân) trước thời hạn năm theo đề án chương trình mục tiêu giảm GN THK thành phố giai đoạn 2009 – 2015 Thứ ba là, nguồn quỹ giảm nghèo trực tiếp trợ vốn cho hộ nghèo để tổ chức sản xuất, kinh doanh,… Quận phối hợp nguồn tín dụng ưu đãi Quỹ Quốc gia việc làm, Quỹ Đào tạo giải việc làm cho người có đất bị thu hồi, Quỹ Phục vụ người nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội nguồn tín dụng Đoàn thể, vận động nguồn vốn từ mạnh thường quân, nhà hảo tâm,… hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn hộ nghèo để sản xuất làm ăn, giải việc làm cho 68.714 lao động, bình quân năm đạt 111,77% kế hoạch đề ra; giúp hộ giữ vững thu nhập, ổn định sống 28 Thứ tư là, diện hưởng thụ sách ngày mở rộng, mức hỗ trợ nâng lên Đời sống vật chất tinh thần người nghèo cải thiện, góp phần củng cố lòng tin nhân dân với Đảng Nhà nước Thứ năm là, sách ưu đãi xã hội chương trình chăm lo cho người nghèo UBMTTQ, đoàn thể, tham gia đóng góp tổ chức xã hộ, hộ từ thiện, mạnh thường quân… ngày góp phần quan trọng việc hỗ trợ người nghèo, cải thiện mức sống, giảm chi phí sinh hoạt gia đình ( cấp thẻ BHYT, cấp học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương,…) từ hộ nghèo có khả tăng thu nhập tích lũy Thứ sáu là, chương trình tạo vị trị người nghèo xã hội, tiếng nói hoạt động người nghèo thông qua nhóm tự quản giảm nghèo tôn trọng Những thành tựu xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau: Một là, lãnh đạo, đạo hỗ trợ kịp thời Ban đạo chương trình giảm nghèo thành phố, lãnh đạo tập trung thường xuyên cảu quận ủy, UBND quận, phối hợp chặt chẽ, sâu sát UBMTTQ, ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực nghiêm túc cấp ủy Đảng, UBND 12 phường Hai là, công tác xây dựng kế hoạch (đề tiêu, lộ trình) xuất phát từ khảo sát tình hình thực tiễn địa phương, có phân công hướng dẫn giám sát kiểm tra Ba là, hộ nghèo vượt chuẩn có ý thức vươn lên vượt nghèo cách ổn đinh; công tác tuyên truyền, phổ biến cho hộ nghèo ý thức quyền lợi cảu đạt kết tốt 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế Với nỗ lực Đảng bộ, quyền nhân dân chương trình GN THK quận Thủ Đức đạt nhiều thành tựu đáng tự hào, nhiên tồn tại, hạn chế định: Thứ nhất, phần lớn số hộ vượt chuẩn điều kiện sống công việc làm chưa thực ổn định cách Cụ thể, số hộ đông con, 29 thiếu lao động mắc bệnh hiểm nghèo nên khả vượt nghèo chưa vững chắc; số hộ chưa có kinh nghiệm sản xuất làm ăn nên chưa phát huy hiệu sử dụng đồng vốn vay; việc đào tạo nghề cho em diện hộ nghèo chưa nhiều hộ lo làm ăn để có thu nhập trước mắt, thiếu kiên nhẫn theo học nghề, trình độ tiếp thu hạn chế nên số em bỏ học chừng Thứ hai, công tác quản lý hộ nghèo, cận nghèo số phường, khu phố chưa cập nhật kịp thời biến động tăng, giảm hộ thành viên hộ, ảnh hưởng đến tiến độ thực giải pháp, sách chương trình Thực tế bỏ sót hộ nghèo danh sách nên giúp đỡ chưa hiệu Thứ ba, công tác quản lý sử dụng quỹ XĐGN số địa bàn chưa tốt, chưa thực tốt, chưa thực tốt giải ngân thu hồi vốn Một số nơi lúng túng việc hướng dẫn hộ nghèo cách tổ chức làm ăn để vay vốn nên chậm giải ngân tồn quỹ lớn (tính đến 31/12/2014 tồn quỹ 3.042,297 triệu đồng), tỷ lệ nợ hạn cao (năm 2014 7,52%) Nguyên nhân hạn chế: Thứ là, công tác đạo cấp ủy Đảng quyền số phường chưa thường xuyên, liên tục Một số phường ngại rủi ro nên việc giải ngân, xoay vòng vốn chưa cao; chưa có biện pháp xử lý phù hợp để giải tình trạng nợ hạn, đặc biệt hộ vượt chuẩn nợ vốn Thứ hai là, số phường thay đổi cán chuyên trách giảm nghèo nghỉ việc, chuyển công tác… nên việc nắm hoàn cảnh, nhu cầu, nguyện vọng hộ chưa kịp thời, chặt chẽ; Thứ ba là, tình hình giá tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống hộ nghèo; phận nghèo diện đặc biệt khó khăn già yếu, neo đơn, thiếu lao động chính… nên số hộ chủ yếu nhờ vào sách trợ cấp xã hội, hỗ trợ từ mạnh thường quân, nhà hảo tâm Thứ tư là, số Tổ tự quản dừng lại việc tập hợp hộ vào tổ, chưa sinh hoạt theo qui định; vai trò số tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo đôi lúc chưa phát huy hết trách nhiệm, ngại va chạm 30 Thứ năm là, công tác tuyên truyền Quận chưa thường xuyên sâu rộng Một phận người nghèo ỷ lại, trông chờ vào giúp đỡ Nhà nước cộng đồng, thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo 31 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 2, đề tài sâu phân tích hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014, phân tích thành tựu, hạn chế chương trình nguyên nhân thành tựu hạn chế Từ đề xuất giải pháp nâng cao hiêu công tác giảm nghèo Quận giai đoạn 32 Chương Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu giảm nghèo địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu giảm nghèo Quận giai đoạn Trên sở kết kinh nghiệm XĐGN năm qua, Quận Thủ Đức có phương hướng nâng cao hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” giai đoạn Tiếp tục huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh hệ thống trị cấp từ quận đến phường, khu phố, tổ dân phố, tổ tự quản giảm nghèo tầng lớp nhân dân… tạo thành phong trào sâu rộng thu hút động viên tham gia ủng hộcủa quần chúng Phối hợp lồng ghép có hiệu chương trình giảm nghèo với chương trình phát triển kinh tế xã hội quận địa phương Thực giảm nghèo theo lộ trình giảm nghèo đa chiều thành phố giai đoạn Khảo sát nắm số lượng, nhu cầu, phân loại cụ thể trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích rõ nguyên nhân, khả lao động thành viên hộ để có giải pháp trợ giúp cụ thể, thiết thực, phù hợp hiệu hộ Tạo hội điều kiện thuận lợi để người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội bản, đáp ứng yêu cầu cần thiết người nghèo thông qua sách xã hộ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giảm nghèo giai đoạn 3.2.1 Sử dụng có hiệu nguồn lực Phối hợp ngành, đoàn thể sử dụng hợp lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo (có sức lao động) có nhu cầu vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập tự vượt nghèo: Quỹ giảm nghèo, Quỹ quốc gia việc làm, Chương trình cho vay hộ nghèo (Quỹ 316), Quỹ tín dụng phụ nữ, Quỹ CEF,… 33 Tiếp tục theo dõi hỗ trợ sách hộ có đất bị thu hồi theo định 156/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 UBND thành phố 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ kinh tế Một là, tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề giải việc làm cho người nghèo, hộ nghèo Tiếp tục thực đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho lao động hộ nghèo từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia thành phố phân bổ Hằng năm Quận bố trí nguồn kinh phí để thực sách đào tạo nghề miễn phí cho đội xuất ngũ lao động nghèo học nghề trường nghề địa bàn thành phố Thưc kế hoạch phân luồng đào tạo, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học sinh thuộc hộ chương trình giảm nghèo; động viên em học nghề miễn phí trường Trung cấp nghề Quận Bên cạnh tăng cường công tác hướng dẫn hỗ trợ nâng cao nhận thức , kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo Thực chương trình phối hợp lồng ghép với dự án đầu tư phát triển kinh tế ngành, khu vực để tổ chức chuyển giao kỹ thuật công nghệ sản xuất cho hộ nghèo, sử dụng nguồn nguyên liệu nhân công chỗ, tạo việc làm cho hộ Hai là, tăng cường đầu tư sở hạ tầng Thực kế hoạch nâng cấp mở rộng hẻm, xây dựng thêm công trình phúc lợi công cộng theo phương thức “Nhà nước nhân dân làm” Hằng năm dành phần kinh phí để đầu tư phát triển sở hạ tầng tạo điều kiện cho người nghèo có thêm hội làm ăn 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển đời sống văn hóa, tinh thần tăng cường thực sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, người nghèo Thứ nhất, giáo dục Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục, nâng cao dân trí trình độ nghề nghiệp cho người nghèo biện pháp trọng tâm trình phát triển mang tính định chương trình giảm nghèo Quận 34 Tiếp tục thực sách hỗ trợ miễn giảm học phí tiền sở vật chất trường học cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo theo qui định Thành phố Hỗ trợ học bổng từ quỹ Vì người nghèo, quỹ khuyến học quỹ xã hội, từ thiện khác cho học sinh nghèo, vượt khó Tập trung biện pháp hạn chế thấp trường hợp em hộ nghèo độ tuổi phải bỏ học nghỉ học lý mưu sinh gia đình Ngoài ra, Quận cần có sách khuyến khích sinh viên tốt nghiệp làm việc địa phương, tạo điều kiện cho niên nghèo học nghề có việc làm ổn định sau khóa học Thứ hai, y tế Cấp 100% thẻ BHYT cho hộ nghèo vận động mạnh thường quân, đơn vị tài trợ, hội từ thiện … hỗ trợ BHYT cho hộ cận nghèo, đồng thời vận động hộ cận nghèo tham gia mua BHYT theo phương thức ngân sách thành phố hỗ trợ 70%, hộ đóng góp mua 30% chi phí mua BHYT Đẩy mạnh việc kết hợp chăm sóc sức khỏe với dịch vụ kế hoach hóa gia đình, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản Duy trì xu giảm sinh cách vững nâng cao chất lượng dân số thể chất, trí tuệ tinh thần Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; hạn chế tập tục lạc hậu lối sống có hại cho sức khỏe người nghèo Thứ ba, chương trình trợ giúp pháp lý cho người nghèo Mở rộng mạng lưới trợ giúp pháp luật để người nghèo tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp luật, giúp người nghèo có thêm kiến thức pháp luật tránh vi phạm luật pháp thiếu hiểu biết Đồng thời, khuyến khích tổ chức xã hội tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, hộ nghèo 3.2.4 Các giải pháp đảm bảo thực Tổ chức thông tin rộng rãi phương pháp đo lường nghèo đa chiều để tạo nhận thức đồng tình tham gia thực mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 35 Tiếp tục củng cố, kiện toàn máy cán chuyên trách giảm nghèo quận, phường; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản giảm nghèo Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác giảm nghèo Tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo, nhằm nâng cao lực thực chương trình 3.3 Kiến nghị Thứ nhất, cần đầu tư cho đội ngũ cán chuyên trách giảm nghèo, tổ chức tập huấn chuyên môn, phương pháp sử dụng phần mềm công tác giảm nghèo Thực tế cho thấy chất lượng đội ngũ cán chuyên trách giảm nghèo thấp, chưa đào tạo có hệ thống, thiếu kinh nghiệm quản lý, thường xuyên biến động, gây ảnh hưởng lớn tới công tác giảm nghèo Quận Thứ hai, cần có biện pháp để theo dõi, đánh giá hiệu sử vốn vay hộ nghèo, hộ nghèo có sử dụng vốn mục đích không có gặp trở ngại sản xuất, làm ăn Để từ hỗ trợ có biện pháp xử lý hộ nghèo sử dụng vốn không mục đích Thứ ba, tình hình gia tăng dân số học TP.HCM phát sinh phận người nghèo nhập cư, quận Thành phố đầu tư mở rộng phát triển Quận Thủ Đức, cần có sách để hỗ trợ cho đối tượng nghèo diện tạm trú người lao động khu vực không thức, nhằm bảo đảm tiếp cận dịch vụ bình đẳng nhóm dân cư 36 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 3, đề tài tập trung vào việc trình bày phương hướng Quận Thủ Đức nhằm nâng cao hiệu giảm nghèo giai đoạn Trên sở đánh giá hiệu chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” giai đoạn 2009 – 2014, đề xuất nhóm giải pháp để công tác giảm nghèo địa bàn Quận năm đạt hiệu 37 KẾT LUẬN Sau năm thực hiện, chương trình “Giảm nghèo, Tăng hộ khá” địa bàn Quận Thủ Đức hoàn thành xong mục tiêu giai đoạn Tỷ lệ nghèo Quận thời điểm 12/2014 0,64% tổng hộ dân, hoàn thành mục tiêu trước năm so với Đề án chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ Thành phố giai đoạn 2009 – 2015 trước năm theo Nghị Đại hội Đảng quận lần thứ IV Sự hỗ trợ chương trình bước đầu nâng cao khả tiếp cận hộ nghèo dịch vụ an sinh xã hội khác y tế, giáo dục, nhà tạo điều kiện giải việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo Mặc dù trình thực có khó khăn, hạn chế chương trình kinh tế xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, đạt nhiều hiệu tích cực, mang đến nhiều thay đổi đời sống người nghèo [...]... pháp nâng cao hiệu quả của chương trình trong những giai đoạn tiếp theo 15 Chương 2 Đánh giá hiệu quả chương trình Giảm nghèo, Tăng hộ khá” trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014 2.1 Giới thiệu sơ lược về Ban giảm nghèo của Phòng LĐTB&XH Quận Thủ Đức 2.1.1 Giới thiệu về phòng LĐTB&XH Quận Thủ Đức Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức, có chức... Ban Giảm nghèo, Tăng hộ khá Quận Thủ Đức Từ ngày 30 tháng 7 năm 2010, “Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận Thủ Đức được đổi tên thành “ Ban giảm nghèo, Tăng hộ khá Quận Thủ Đức gọi tắt là Ban giảm nghèo Quận Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận được sử dụng con dấu của phòng LĐTB&XH để thực hiện nhiệm vụ được giao Được tiếp tục duy trì tài khoản giao dịch nguồn quỹ Giảm nghèo tại chi nhánh Ngân hàng... đang thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đưa ra một số tiêu chí đánh giá hiệu quả của chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá” Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra một số kinh nghiệm về giảm nghèo của một số địa phương khác Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đánh giá hiệu quả của chương trình Giảm nghèo, Tăng hộ khá” trên địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014, từ đó đề ra các... chuẩn giai đoạn 2) chuyển đổi ngành nghề xe 3,4 bánh tự chế, mức hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ, với tổng số tiền là 378 triệu đồng, song song đó Ban giảm nghèo quận và 25 12 phường kịp thời hỗ trợ vốn vay từ nguồn Quỹ giảm nghèo cho 15 hộ nghèo với số tiền 720 triệu đồng để chuyển đổi xe 3,4 bánh tự chế  Hiệu quả sử dụng vốn Bảng 2.2 .Hiệu quả sử dụng vốn giảm nghèo quận Thủ Đức giai đoan 2009 2014 Năm 2009. .. nguồn lực chăm lo cho các hộ nghèo, tuy nhiên những hộ này vẫn được quận quan tâm sâu sát tránh tình trạng tái nghèo (phụ lục 4) 2.3.2 Tăng thu nhập bình quân của hộ nghèo, giảm tỷ lệ nghèo, giảm số hộ nghèo Đầu năm 2009 số hộ nghèo toàn Quận có 7.302 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 5,84% tổng hộ dân Qua 5 năm thực hiện (2009- 2013), Quận Thủ Đức có 6.406 hộ vượt mức chuẩn nghèo giai đoạn 3, trên 12 triệu đồng/người/năm,... chương trình Giảm nghèo, Tăng hộ khá” trên địa bàn Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014 2.2.1 Mục tiêu tổng quát Chương trình GN THK của quận Thủ Đức giai đoan 2009 – 2014 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu cơ bản sau: Một là, tạo sự chuyển biến tích cực hơn về mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của các bộ phận dân nghèo Tập trung đẩy mạnh tiến độ giảm hộ nghèo theo hướng tiếp cận chuẩn nghèo trong... đồng/người/năm trở xuống Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 0,96% tổng hộ dân 2.2.3 Thực trạng nghèo tại Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 – 2014 Năm 2009 là năm đầu thực hiện chương trình GN THK với mức chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm trở xuống Qua kết quả điều tra thống kê cho thấy số hộ nghèo do nâng chuẩn trên địa bàn giai đoạn này cao hơn so với giai đoạn trước Qua nhiều lần rà... hộ nghèo trên địa bàn Quận giai đoạn 2009- 2014 được cập nhật bổ sung đầy đủ (phụ lục 3) Bắt đầu từ năm 2012 Quận tiến hành khảo sát hộ cận nghèo có mức thu nhập trên 12-16 triệu đồng/người/ năm, kết quả thống kê số hộ cận nghèo năm 2012 là 2.605 hộ, chiếm 2,08% tổng hộ dân Năm 2013 trên địa bàn Quận số hộ cận nghèo là 2.689, chiếm tỷ lệ 2,15% tổng hộ dân Năm 2014 Quận Thủ Đức thực hiện chương trình giảm. .. Chuẩn nghèo của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 – 2015 Thu nhập bình quân/người/năm Loại hộ 2004 - 2008 2009 – 2013 6.000.000đ < 12.000.000đ Nghèo 2014 - 2015 < 16.000.000 12.000.000đ 16.000.000đ16.000.000đ 21.000.000đ Nguồn: Tổng hợp từ các quyết định chuẩn hộ nghèo của TP.HCM Cận nghèo Bắt đầu giai đoạn 3 (2009- 2015) TP.HCM quyết định đổi tên chương trình xóa đói giảm nghèo thành chương trình “ Giảm nghèo, ... hộ nghèo đầu giai đoạn 3 – năm 2009 từ 5,8% đến cuối năm 2013 xuống còn 0,64% (giảm 5,2%) bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ 1,04% Với kết quả trên, Quận Thủ Đức hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo ở mức thu nhập 12 triệu đồng năm trở xuống, trước thời hạn 2 năm theo đề án chương trình mục tiêu GN THK của Thành phố giai đoạn 2009 – 2015 (phụ lục 5) Năm 2014, thành phố ban hành chuẩn nghèo cho giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả xóa đói giảm nghèo Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 2014, Đánh giá hiệu quả xóa đói giảm nghèo Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 2014, Đánh giá hiệu quả xóa đói giảm nghèo Quận Thủ Đức giai đoạn 2009 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập