Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh hạ long

22 116 0
  • Loading ...
Loading...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THANH HƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HẠ LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THANH HƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HẠ LONG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐẶNG THỊ NHÀN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn nội dung luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long” công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu trích dẫn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Luận văn không trùng lặp với công trình nghiên cứu tƣơng tự khác Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn TRẦN THANH HƢỜNG LỜI CẢM ƠN Việc hoàn thành luận văn thạc sĩ giúp cho tiếp thu đƣợc kiến thức bổ ích, học quý giá phƣơng pháp nghiên cứu khoa học gắn liền lý thuyết hoạt động thực tiễn Những kiến thức, phƣơng pháp mà tiếp thu từ môn học Chƣơng trình Thạc sĩ Tài Ngân hàng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia giúp nhiều việc hoàn thành luận văn nhƣ giải công việc thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia tận tình giảng dạy giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn tới PGS.TS Đặng Thị Nhàn tận tình hƣớng dẫn, đóng góp ý kiến giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán nhân viên VPBank Hạ Long nhiệt thành hợp tác thời gian thực luận văn Song trình thực luận văn tốt nghiệp, kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô bạn đọc để viết đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn TRẦN THANH HƢỜNG MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc Error! Bookmark not defined 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc Error! Bookmark not defined 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTMError! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined 2.1 Cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Cách tiếp cận Error! Bookmark not defined 2.1.2 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.3 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp phân tích liệu Error! Bookmark not defined 2.2.4 Hệ thống tiêu phân tích Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRI ̣RỦI ROTÍN DỤNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH HẠ LONGError! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu chung ngân hàng VPBank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển VPBank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh VPBank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng VPBank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh VP Bank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.2.1 Các sản phẩm cho vay ngân hàng VP BankError! Bookmark not defined 3.2.2 Quy trình cho vay VPBank Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh VPBank Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.3Thực trạng rủi ro tín dụng vàquản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VPBank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng VPBank Hạ LongError! defined Bookmark not 3.3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.4.1Kết khảo sát hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Error! Bookmark not defined 3.4.2 Những kết đạt quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánhError! Bookmark not defined 3.4.3 Những tồn hạn chế quản trị rủi ro tín dụng VPBank Hạ Long Error! Bookmark not defined 3.4.4 So sánh khái quát hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh VPBank hệ thống số Ngân hàng địa bàn.Error! Bookmark not defined 3.4.5 Các nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPBank Chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH HẠ LONG Error! Bookmark not defined 4.1 Phƣơng hƣớng hoạt động ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long Error! Bookmark not defined 4.1.1 Định hướng kinh doanh năm 2016 Error! Bookmark not defined 4.1.2Mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng Error! Bookmark not defined 4.1.3Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPBank Hạ Long Error! Bookmark not defined 4.2.1 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin, phục vụ cho khâu thẩm định trước, sau cho vay Error! Bookmark not defined 4.2.2 Thực việc liên kết đồng có hệ thống VPBank chi nhánh Hạ Long với chi nhánh ngân hàng thương mại khác hệ thống Error! Bookmark not defined 4.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụngError! Bookmark not defined 4.2.4 Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân vốn vay sau cho vay Error! Bookmark not defined 4.2.5 Quản lý danh mục tài sản đảm bảo Error! Bookmark not defined 4.2.6 Tích cực giám sát xử lý khoản vay có vấn đềError! Bookmark not defined 4.2.7 Thực biện pháp phân tán rủi ro Error! Bookmark not defined 4.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.3 Một số kiến nghị đề xuất Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ bộ, ngànhError! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kiến nghị VPBank Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Kí hiệu Nguyên nghĩa AMC Asset Management Company BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng CN CPC UW DNQD HGĐ HĐQT Hội đồng quản trị KHCN Khách hàng cá nhân 10 NHCP Ngân hàng cổ phần 11 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 12 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 13 NHTMCPVNTV 14 NQH Nợ hạn 15 SMEs Small to Medium Enterprises 16 TCTD Tổ chức tín dụng 17 TPKT Thành phần kinh tế 18 TSBĐ Tài sản bảo đảm 19 VAMC Vietnam Asset Management Company- Công ty quản lý Chi nhánh Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng tập trung thuộc Khối vận hành – VPBank Doanh nghiệp quốc doanh Hộ gia đình Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng tài sản Việt Nam 20 VHĐ Vốn huy động 21 VPBANK VietNam prosperity joint stock commercial Bank 22 QNNQD Doanh nghiệp quốc doanh 23 RRTD Rủi ro tín dụng 24 XNK Xuất nhập ii DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Phân loại nhóm nợ 20 Bảng 1.2 Các tiêu tài doanh nghiệp 31 Bảng 1.3 Nguy rủi ro khách hàng 32 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn VPBank Hạ Long 52 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng vốn VPBank Hạ Long 56 Bảng 3.3 Tình hình dƣ nợ cho vay VPBank Hạ Long 56 Bảng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh từ 2012 – 2015 59 Bảng 3.5 Dƣ nợ cho vay Chi nhánh VPBank Hạ Long 65 Bảng 3.6 Tổng hợp dƣ nợ cho vay theo sản phẩm VPBank Hạ Long 69 10 Bảng 3.7 Tình hình nợ hạn Chi nhánh VPBank Hạ Long 71 11 Bảng 3.8 Phân loại nợ hạn theo thời hạn vay Chi nhánh 72 12 Bảng 3.9 Phân loại nợ hạn theo thành phần kinh tế Chi nhánh 73 13 Bảng 3.10 Thực trạng nợ xấu VPBank Hạ Long 74 14 Bảng 3.11 Tình hình trích lập dự phòng VPBank Hạ Long 76 15 Bảng 3.12 Bảng tiêu chí sử dụng để chấm điểm tín dụng doanh nghiệp 79 16 Bảng 3.13 Bảng thang điểm xếp loại theo qui mô doanh nghiệp 79 17 Bảng 3.14 Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp 80 18 Bảng3 15 19 Bảng 3.16 Bảng khảo sát đánh giá mức độ nguy hiểm yếu tố đe dọa khả hoàn trả khách hàng 89 20 Bảng 3.17 Bảng khảo sát đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuộc nhân viên quan hệ khách hàng công tác quản trị RRTD 90 21 Bảng 3.18 Bảng khảo sát đánh giá chất lƣợng công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank – Chi nhánh Hạ Long 91 22 Bảng 3.19 Dƣ nợ cho vay số chi nhánh VPBank 95 23 Bảng 4.1 Chỉ tiêu kinh doanh đề chi nhánh đến năm 2020 102 Bảng khảo sát đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí Khách hàng việc đƣa định cho vay iii Trang 88 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn VPBank Hạ Long 55 Biểu đồ 3.4 Dƣ nợ cho vay VPBank Hạ Long 57 Biểu đồ 3.5 Doanh số cho vay thu nợ VPBank Hạ Long 58 Biểu đồ 3.6 Tỷ trọng nhóm nợ VPBank Hạ Long 58 Biểu đồ 3.7 Lợi nhuận giai đoạn từ 2012 – 2015 VPBank Hạ Long 60 Biểu đồ 3.8 Kết cấu dƣ nợ theo kỳ hạn nợ VPBank Hạ Long 67 Biểu đồ 3.9 Tổng dƣ nợ theo thành phần kinh tế Chi nhánh 67 10 Biểu đồ 3.10 Tổng dƣ nợ theo loại tiền tệ Chi nhánh 68 11 Biểu đồ 3.11 Kết cấu dƣ nợ cho vay phân theo sản phẩm 70 12 Biểu đồ 3.12 Kết cấu nợ hạn theo thời hạn vay Chi nhánh 72 Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế Chi nhánh Tình hình huy động vốn theo loại tiền VPBank Hạ Long iv Trang 53 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ Stt Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Phân loại tín dụng ngân hàng 13 Sơ đồ 1.2 Phân loại RRTD 17 Sơ đồ 1.3 Quy trình quản trị RRTD 29 Sơ đồ 1.4 Mô hình 6C 30 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 40 Sơ đồ 2.2 Quy trình thu thập liệu sơ cấp 43 Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức VPBank Hạ Long 50 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực đƣờng lối đổi Đảng, công nghiệp hoá, đại hoá kinh tế quốc dân, kinh tế Việt Nam đòi hỏi khối lƣợng vốn tiền tệ lớn Hiện nay, thị trƣờng vốn chƣa phải kênh phân bổ vốn cách hiệu cho kinh tế.Do vốn đầu tƣ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế phải dựa vào nguồn vốn tín dụng hệ thống ngân hàng Với lợi mạng lƣới ngân hàng rộng khắp đối tƣợng khách hàng đa dạng, ngân hàng thƣơng mại Việt Nam với vai trò trung gian tài trở thành kênh cung ứng vốn hữu hiệu cho kinh tế đất nƣớc.Các khách hàng ngân hàng đa dạng, từ hình thức tổ chức đến ngành nghề hàng ngày có nhiều khách hàng đến giao dịch Vì vậy, hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro Bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng thƣơng mại hoạt động tín dụng Tuy nhiên chất lƣợng tín dụng chƣa cao, việc quản trị rủi ro nhiều bất cập, tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn làm đau đầu nhà quản trị rủi ro Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tới 80% thu nhập ngân hàng nƣớc rủi ro tín dụng xảy ngân hàng bị sụt giảm thu nhập đáng kể Tình trạng lỗ vốn kéo dài kéo làm uy tín ngân hàng, chí đẩy ngân hàng đến nguy phá sản Các dẫn luận cho thấy quản trị rủi ro, đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết hết Vì việc tìm giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý ngân hàng nhƣ nhà nghiên cứu Là ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt nam, VPBank có bƣớc phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng Đặc biệt từ năm 2010, VPBank tăng trƣởng vƣợt bậc với việc xây dựng triển khai chiến lƣợc chuyển đổi toàn diện dƣới hỗ trợ công ty tƣ vấn chiến lƣợc hàng đầu giới Theo chiến lƣợc này, VPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 Với mục tiêu này, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) có chuyển đổi mạnh mẽ thời gian qua không ngừng mở rộng hoạt động Ngân hàng Trong lộ trình chuyển đổi đó, việc mở rộng hoạt động cho vay đƣợc Ngân hàng đặc biệt quan tâm có nhiều kết tăng trƣởng rõ rệt lĩnh vực Ngoài hoạt động cho vay truyền thống trƣớc đây, năm 2014, VPBank có thêm nhiều sản phẩm đồng thời Ngân hàng mua lại Công ty TNHH MTV Tài Than Khoáng sản Việt Nam (CMF) Tập đoàn Than – Khoáng sản (Vinacomin), sau đổi tên Công ty thành Công ty TNHH 1TV tài VPBank để tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng tín chấp Quảng Ninh trọng điểm kinh tế phía Bắc, đƣợc đánh giá có kinh tế xã hội ổn định Nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân địa bàn ngày cao góp phần đẩy mạnh lĩnh vực cho vay Ngân hàng địa bàn Trong năm gần VPBank chi nhánh Hạ Long tập trung đẩy mạnh lĩnh vực cho vay tổng dƣ nợ có xu hƣớng tăng cao Tuy nhiên, với tăng trƣởng dƣ nợ tỷ lệ nợ hạn có xu hƣớng tăng theo Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ hạn chiếm gần 8% tổng dƣ nợ chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 4,1% phát sinh số vay đến nhóm (nợ có khả vốn) Nhƣ tăng trƣởng phát triển cho vay ạt, doanh số cho vay tăng không hẳn lợi nhuận tăng theo, mà quan trọng phải cho vay có hiệu Trong kinh tế thị trƣờng Ngân hàng phải thận trọng cho vay, để rủi ro xảy khả vốn tránh khỏi Do đó, việc hạn chế rủi ro cho vay quan trọng Ngân hàng nói chung VPBank nói riêng Xuất phát từ lý nêu trên, qua thực tiễn công tác nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long, tác giả chọn nội dung “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hạ Long” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài  Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu luận văn đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng VPBank Chi nhánh Hạ Long, góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng  Câu hỏi nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài đƣợc giải việc trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Câu 1: Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng VPBank Chi nhánh Hạ Long? - Câu 2: Những điểm thành công, điểm hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank chi nhánh Hạ Long thời gian qua? - Câu 3: Giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng này?  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề mang tính lý luận (hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng…) liên quan đến rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng - Phân tích thực trạng công tác quản tri ̣rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Hạ Long , từ đánh giá kết đạt đƣợc , hạn chế nguyên nhân công tác quản tri ̣rủi ro tín dụng ngân hàng - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản tri ̣ rủi tín dụng ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu: vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng ma ̣i * Phạm vi nghiên cứu: tình hình rủi ro tín dụng thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụngtại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hạ Long từ năm 2012 đến năm 2015 Rủi ro tín dụng đa dạng, rủi rokhi ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro vật bảo đảm tín dụng không giá trị nhƣ đánh giá ban đầu trƣớc cho vay, rủi ro không thu hồi đƣợc nợ Trong phạm vi đề tài, tác giả xem xét rủi ro Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hạ Long không thu hồi đƣợc nợ hay gọi nợ hạn, nợ khó đòi Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thống kê, mô tả: Thu thập, hệ thống hóa, xử lý số liệu thông qua số bình quân, số tuyệt đối, số tƣơng đối để đánh giá tiêu nghiên cứu - Phƣơng pháp so sánh: đánh giá tình hình công tác quản trị rủi ro tín dụng theo không gian theo thời gian - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá Ý nghĩ thực tiễn đề tài Những năm gần đây, hoạt động tín dụng kinh tế ngày gia tăng có nhiều rủi ro tiềm ẩn Do đó, việc nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại để từ đƣa giải pháp phát triển hoạt động nƣớc ta cần thiết Tuy gặp nhiều hạn chế trình nghiên cứu, nhƣng luận văn có đóng góp bật, cụ thể là: - Tổng hợp hệ thống hóa lý luận về rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng ma ̣i - Phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long bốn năm: 2012, 2013, 2014, 2015 Từ đƣa kết đạt đƣợc chi nhánh, mặt hạn chế nhƣ tìm nguyên nhân mặt tồn - Đề xuất hệ thống nhóm giải pháp tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng ta ̣i ngân hàng VP Bank chi nhánh Ha ̣ Long Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chƣơng có kết cấu nhƣ sau:  Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận rủi ro tín dụng và quản tri ̣rủi ro tin ́ du ̣ng ngân hàng thƣơng mại  Chƣơng 2: Thiết kế phƣơng pháp nghiên cứu luận văn  Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng VPBank chi nhánh Hạ Long  Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hồ Diệu cộng sự, 2011.Giáo trình Tín dụng ngân hàng Hà Nội:Nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dờn, 2005.Tín Dụng Ngân Hàng Hà Nội: NXB Thống Kê Phí Trọng Hiển, 2005.Quản trị rủi ro ngân hàng: sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề năm 2005, trang 5-7 Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng.Hà Nội: NXB Tài Ngân hàng nhà nƣớc, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ,có hiệu lực từ ngày 15/05/2005 Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2005 Chỉ thị số 05/2005/CT-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng,có hiệu lực từ ngày 18/05/2005 Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2007.Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi,bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, có hiệu lực từ ngày 06/06/2007 Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN việc thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐNHNN, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư02/2013/TT-NHNNquy định việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 20/3/2014 Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, 2012, 2013,2014 Báo cáo thường niên năm 2012,2013,2014 11 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hạ Long, 2012, 2013, 2014 Báo cáo hoạt động tín dụng 2012, 2013, 2014 Hạ Long, tháng 12 năm 2012, 2013,2014 12 Ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hạ Long, 2012, 2013, 2014.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2012, 2013, 2014 Hạ Long, tháng 12 năm 2012, 2013, 2014 13 Nguyễn Thị Mùi, 2006.Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, Hà Nội: NXB TàiChính 14 Peter S.Rose, 1993 Quản trị ngân hàng thương mại NXB thành phố Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 2006 Rủi ro biện pháp hạn chế rủi ro ngân hàng thƣơng mại nƣớc ta nay.Tạp chí ngân hàng, số 15, trang 17-18 16 Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: NXB Thống kê 17 Đào Thị Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí tài chính, số 5/2014, trang 10-14 Tiếng Anh 18 Cossin, D.& Pirotte, H 2011 Advanced credit risk analysis, 2th edn Financial Engineering 19 Rose, P 2008.Bank management and Financial services, 7th edn McGrawHill 20 Schroeck, G 2002 Risk Management and Value Creation in Financial Institutions Wiley Finance [...]... tác quản trị rủi ro tín dụngtại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hạ Long từ năm 2012 đến năm 2015 Rủi ro tín dụng rất đa dạng, có thể là rủi rokhi ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro khi các vật bảo đảm tín dụng không còn giá trị nhƣ đánh 3 giá ban đầu trƣớc khi cho vay, rủi ro không thu hồi đƣợc nợ Trong phạm vi của đề tài, tác giả chỉ xem xét rủi ro khi Ngân hàng. .. quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này?  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề mang tính lý luận (hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng ) liên quan đến rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng - Phân tích thực trạng công tác quản tri rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Hạ Long , từ đó đánh giá kết quả đạt đƣợc , những hạn chế và nguyên... nhân trong công tác quản tri rủi ro tín dụng tại ngân hàng này - Đề xuất các giải pháp và những kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản tri ̣ rủi tín dụng tại ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu: vấn đề rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng ma ̣i * Phạm vi nghiên cứu: tình hình rủi ro tín dụng. .. động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Hạ Long  Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long 5 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Hồ Diệu và cộng sự, 2011.Giáo trình Tín dụng ngân hàng Hà Nội:Nhà xuất bản Thống kê 2 Nguyễn Đăng Dờn, 2005 .Tín Dụng Ngân Hàng Hà Nội: NXB Thống Kê 3 Phí Trọng Hiển, 2005 .Quản trị. .. lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 20/3/2014 Hà Nội 7 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, 2012, 2013,2014 Báo cáo thường niên các năm 2012,2013,2014 11 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hạ Long, 2012, 2013, 2014 Báo cáo hoạt động tín dụng 2012, 2013, 2014 Hạ Long, tháng... cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này  Câu hỏi nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này sẽ đƣợc giải quyết bằng việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: - Câu 1: Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Hạ Long? - Câu 2: Những điểm thành công, các điểm còn hạn chế của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Hạ Long trong thời gian qua? -... mất uy tín của ngân hàng, thậm chí có thể đẩy ngân hàng đến nguy cơ phá sản Các dẫn luận trên cho thấy quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết Vì vậy việc tìm ra giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý ngân hàng cũng nhƣ các nhà nghiên cứu Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, ... ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro Bên cạnh đó, hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thƣơng mại là hoạt động tín dụng Tuy nhiên chất lƣợng tín dụng chƣa cao, việc quản trị rủi ro còn nhiều bất cập, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn vẫn làm đau đầu các nhà quản trị rủi ro Thu nhập từ hoạt động tín dụng chi m tới hơn 80% thu nhập của các ngân hàng trong nƣớc và nếu rủi ro tín dụng xảy ra thì ngân hàng sẽ bị sụt giảm thu... VP Bank chi nhánh Hạ Long, tác giả chọn nội dung Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hạ Long làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình 2 2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài  Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank Chi nhánh Hạ Long, góp phần nâng cao... ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng ma ̣i - Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VP Bank chi nhánh Hạ Long trong bốn năm: 2012, 2013, 2014, 2015 Từ đó đƣa ra những kết quả đạt đƣợc của chi nhánh, và những mặt còn hạn chế cũng nhƣ tìm ra nguyên nhân của những mặt còn tồn tại - Đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp tăng cƣờng công tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh hạ long , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh hạ long , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh hạ long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập