Báo cáo đề tài: con người- môi trường

3 128 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:45

Bài tập nhóm Phần Báo cáo đề tài Link e-book Môi trường: http://www.fshare.vn/file/DX95Q1MTZ7PR Tìm hiểu tình hình ô nhiễm MT nước giới loại bệnh tật gây (Minamata….) Tìm hiểu tình hình ô nhiễm nước (kênh, sông ngòi ) Việt nam Rác thải sinh hoạt người, phương pháp phân loại, xử lý rác thải, tác động rác thải đến môi trường Các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm MT VN Các tiêu, cách phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm nước (TCVN) Các loại bệnh gây cho người ô nhiễm MT (ô nhiễm nguồn nước) Các phương pháp xử lý nước: hóa, lý sinh…(ứng dụng công nghệ sinh học) Bài tập nhóm Phần Tìm hiểu tình hình lụt VN đề thoáitài hóa đất (xói mòn,…) Báolũcáo Tìm hiểu tình hình ô nhiễm MT đất giới VN Hiện tượng phú dưỡng hóa - tảo nở hoa ? Tình hình sử dụng dư lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đất, trồng người Hiện trạng Tài nguyên rừng hệ sinh thái rừng VN Hiệu ứng nhà kính (the green house effect) biến đổi khí hậu VN giới? Các nguồn lượng tự nhiên ứng dụng - gió sinh khối (ethanol…) - mặt trời, biogas Bài tập nhóm Phần Báo cáo đề tài 1.Các loài sinh vật thị (Bioindicator) Viêt nam giới? Ứng dụng GIS viễn thám quản lý bảo vệ Môi trường TNTN? Quan trắc chất lượng môi trường VN? Các chu trình tự nhiên (Chu trình sống, Carbon, Oxy, Nito, Phospho…) Đánh giá tác động môi trường doanh nghiệp có phát thải môi trường – Luật MT Sản xuất ứng dụng giới VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đề tài: con người- môi trường, Báo cáo đề tài: con người- môi trường, Báo cáo đề tài: con người- môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập