Đánh giá ảnh hưởng của một số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

89 31 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ KIM HUỆ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ KIM HUỆ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN ĐIỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Dương Thị Kim Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô Để hoàn thành luận văn em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Văn Điền tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để em hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ nguồn tư liệu phục vụ cho việc thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Dương Thị Kim Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Mô hình sản xuất nông nghiệp 1.1.2 Các nguồn lực tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp 1.1.3 Phát triển kinh tế hộ nông dân 1.1.4 Những lý luận khuyến nông 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Quá trình phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp Việt Nam 18 1.2.2 Thực trạng phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp Việt Nam 19 1.2.3 Chính sách Đảng, Nhà nước 21 1.2.4 Kinh nghiệm số địa phương hiệu nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tươ ̣ng phạm vi nghiên cứu 30 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 30 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.3 Các tiêu nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, viết báo cáo 33 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 3.1.3 Điều kiện sở vật chất - hạ tầng 40 3.1.4 Điều kiện sở hạ tầng kinh tế - xã hội TP Thái Nguyên 41 3.2 Kết triển khai số mô hình sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên 43 3.2.1 Mô hình Trồng trọt 45 3.2.2 Mô hình chăn nuôi 46 3.2.3 Mô hình nuôi trồng thủy sản 46 3.3 Tình hình dân số lao động hộ điều tra 47 3.4 Ảnh hưởng mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn thành phố Thái Nguyên 47 3.4.1 Ảnh hưởng tích cực 47 3.4.2 Ảnh hưởng không mong muốn 60 3.5 Nhận thức người dân 63 3.6 Hiệu áp dụng mô hình lớp tập huấn 66 3.7 Những khó khăn giải pháp xây dựng triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp 67 3.7.1 Những khó khăn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp 67 3.7.2 Những giải pháp xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp 68 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 70 Kết luận 70 Đề nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NTM : Nông thôn CNH : Công nghiệp hóa CN-TTCN : Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp DTTN : Diện tích tự nhiên HĐH : Hiện đại hóa KH-CN : Khoa học công nghệ MHSXNN : Mô hình sản xuất nông nghiệp TP Thành phố : Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất thành phố Thái Nguyên qua năm (20012 2014) 36 Bảng 3.2: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố Thái Nguyên 38 Bảng 3.3: Tình hình dân số lao động thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 39 Bảng 3.4: Kết thực tiêu KT-XH chủ yếu TPTN giai đoạn 2012-2014 41 Bảng 3.5: Kết xây dựng số mô hình sản xuất nông nghiệp qua năm (2012-2014) 43 Bảng 3.6: Số học viên tham gia tập huấn mô hình sản xuất nông nghiệp qua năm (2012-2014) 44 Bảng 3.7: Tổng diện tích mô hình trồng trọt triển khai qua năm (2012-2014) 45 Bảng 3.8: Quy mô thực mô hình chăn nuôi qua năm (2012-2014) 46 Bảng 3.9: Quy mô thực mô hình thủy sản qua năm (2012-2014) 46 Bảng 3.10: Tình hình nhân lao động hộ điều tra (tính đến năm 2014) 47 Bảng 3.11: Năng suất, sản lượng trung bình mô hình đạt (Năm 2014) 47 Bảng 3.12: Chi phí trồng lúa năm 2014 (Tính sào) 49 Bảng 3.13: Hạch toán kinh tế mô hình trồng lúa lai năm 2014 (Tính cho sào Bắc Bộ) 50 Bảng 3.14: Chi phí trồng ngô/sào năm 2014(Tính sào Bắc Bộ) 51 Bảng 3.15: Hạch toán kinh tế mô hình trồng ngô năm 2014 (Tính sào Bắc Bộ) 52 Bảng 3.16: Chi phí mô hình chăn nuôi gà năm 2014 54 Bảng 3.17: Hạch toán kinh tế mô hình chăn nuôi 55 Bảng 3.18: Chi phí mô hình thủy sản năm 2014 (Tính 5.000 m2) 57 Bảng 3.19: Hạch toán kinh tế mô hình thủy sản năm 2014 58 Bảng 3.20: Sự thay đổi phương thức canh tác hộ dân 63 Bảng 3.21: Hiệu áp dụng 66 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất chủ yếu, giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Nó trở nên quan trọng quốc gia với gần 80% dân số sống nông thôn gần 70% lao động làm việc ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp đất nước Việt Nam ta Có thể khẳng định trình phát triển nông nghiệp nông thôn, đời sống hộ dân kinh tế hộ gia đình giữ vai trò quan trọng thiếu Xác định nông dân lực lượng nòng cốt trình phát triển kinh tế - xã hội, dân giàu tiêu chí sống vật chất Chính sách Đảng Nhà nước ta khuyến khích, tạo điều kiện để người dân làm giàu, dân có giàu nước mạnh Ngày để làm giàu, người dân chắn cần phải dựa vào phát triển khoa học kỹ thuật, khả áp dụng tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất Đặc biệt giai đoạn nay, chương trình xây dựng nông thôn Đảng Nhà nước triển khai việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp nông thôn coi giải pháp có hiệu thực cần thiết Xây dựng nông thôn (NTM) không xây dựng sở hạ tầng, công trình công cộng mà phải tạo thay đổi hộ gia đình từ nhà cửa, vườn tược chí thay đổi từ nhà vệ sinh người dân nông thôn Khi đó, thay đổi nếp sống gia đình, xóm theo hướng tích cực Nhìn tổng thể, xây dựng NTM không làm thay đổi hạ tầng sở mà tạo chuyển biến tư duy, nhận thức người dân, vấn đề lâu dài quan trọng Phát triển nông nghiệp điều kiện theo cách thức làm khứ, mà cần có nghiên cứu đưa giống mới, phù hợp với tái cấu trồng, vật nuôi Bên cạnh biện pháp canh tác cần phải tương thích với thay đổi quy trình công nghệ Theo đánh giá Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ứng dụng giống trồng, vật nuôi đóng góp 30% sản lượng ngành sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn nông nghiệp Việt Nam Những năm qua, với việc tích cực xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cấu trồng, nhiều địa phương có bước chuyển rõ rệt lĩnh vực kinh tế đời sống xã hội Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố Thái Nguyên, việc triển khai xây dựng nông thôn có kết định Các mô hình sản xuất nông nghiệp xây dựng triển khai nhằm thay đổi tập quán canh tác cũ người dân, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp giúp chuyển dịch cấu trồng nhằm nâng cao giá trị hàng hoá, tăng suất, chất lượng sản phẩm, giải phóng sức lao động đồng thời tăng thu nhập cho người dân Những mô hình sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế người dân nông thôn Việc tìm hiểu, đánh giá ảnh hưởng mô hình sản xuất nông nghiệp cần thiết để đề xuất giải pháp cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chuyển dịch cấu trồng Chính lý mà lựa chọn luận văn nghiên cứu là: “Đánh giá ảnh hưởng số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể Đánh giá ảnh hưởng số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhằm đề xuất giải pháp nâng cao mức độ ảnh hưởng mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tốt góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển nông thôn Thành phố Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá kết triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp số xã, phường có sản xuất nông nghiệp Thành phố Thái Nguyên - Đánh giá mức độ ảnh hưởng số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn thành phố Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp phát triển mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu góp phần xây dựng phát triển nông thôn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 3.7 Những khó khăn giải pháp xây dựng triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp 3.7.1 Những khó khăn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp - Nguồn lực phương thức đầu tư cho mô hình sản xuất nông nghiệp chưa hợp lý Nguồn lực đầu tư nhà nước mô hình trình diễn thấp, việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp trọng điểm chưa kịp thời, mô hình sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch hàng năm nên thiếu định hướng, thiếu lồng ghép gắn kết chặt chẽ nguồn lực trung ương địa phương, nguồn lực nhà nước khu vực nhà nước, nguồn lực nước quốc tế nên đầu tư vừa phân tán, dàn trải, vừa chồng chéo, nhiều nội dung đầu tư hiệu chưa cao Kinh phí đầu tư cho mô hình sản xuất nông nghiệp địa phương khác - Cơ chế, sách xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp số bất cập Mặc dù chế sách khuyến nông mô hình sản xuất nông nghiệp có thay đổi theo giai đoạn, nhiên điểm bất cập cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất - Về chế hỗ trợ: Cơ chế hỗ trợ chủ yếu phù hợp với mô hình nông hộ sản xuất quy mô nhỏ trình độ công nghệ trung bình khá, chưa tạo động lực mạnh hộ sản xuất hàng hóa quy mô lớn trình độ công nghệ - Cán khuyến nông, đặc biệt cán khuyến nông miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa thường xuyên trực tiếp gắn bó với nông dân, điều kiện làm việc vất vả, thu nhập thấp chưa có sách đãi ngộ tương xứng để thu hút cán giỏi động viên cán nhiệt tình, tâm huyết với công việc Những khó khăn, tồn cần sớm quan tâm tháo gỡ, khắc phục để nâng cao hiệu xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 Nhận thức người dân Đối với mô hình sản xuất nông nghiệp, nhiều người dân chưa thực đón nhận tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp Do tính e ngại không muốn thay đổi để áp dụng tiến khoa học kỹ thuật người dân vào sản xuất nông nghiệp, phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống từ lâu đời Những giống vật nuôi, trồng muốn đưa vào cho hộ nông dân áp dụng, họ chưa thay đổi phương thức canh tác theo thói quen tập tục từ trước nên thay đổi phương thức canh tác, đòi hỏi có kỹ thuật, có kiến thức người dân lại không muốn áp dụng Đó khó khăn tuyên truyền cho người dân để áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 3.7.2 Những giải pháp xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp Trong tương lai gần, nông nghiệp Việt Nam cần có bước đột phá khoa học - công nghệ, tổ chức chuỗi cung ứng nâng cao chất lượng sản phẩm Trong đó, địa phương cần triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng thêm giá trị cho sản phẩm nông nghiệp Nâng mức đầu tư cho nông nghiệp Sự liên kết hoạt động KH-CN tỉnh, thành vùng rời rạc, dẫn đến tình trạng nhiều đề tài, dự án trùng lắp, chồng chéo, gây lãng phí, hiệu quả, hạn chế khả ứng dụng Để nông nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực an sinh xã hội, cần đẩy mạnh đầu tư cho nông nghiệp Nhà nước cần có sách khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nông dân Đầu tư đồng bộ: cải tạo giống nông sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, xây dựng sở hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn Hướng đến giảm giá thành, tăng giá trị Cần nâng cao giá trị gia tăng thông qua mô hình sản xuất chuyên canh, liên kết doanh nghiệp với nông dân từ đầu vào đến đầu ra; đảm bảo quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ thống nhất; ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm giá thành Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 sản phẩm, tăng suất; giảm chi phí giao dịch chuỗi giá trị nông sản (hệ thống nhà kho, kho chứa, hệ thống, phương tiện vận chuyện, đường sá ), tăng chất lượng sản phẩm đầu thương hiệu, hệ thống phân phối Cần xây dựng hoàn thiện chế liên kết hợp tác phát triển nông nghiệp Việc thực liên kết hợp tác “4 nhà” có ý nghĩa lớn Cần có sách thiết thực, giúp nông nghiệp mang lại lợi nhuận nhiều hơn, giúp nông dân tham gia vào hoạt động cao chuỗi giá trị Khi nông dân tạo nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm, khả cạnh tranh hiệu suất cao Chính sách “tam nông” phải quán, đồng Tình trạng nông nghiệp trì trệ nhiều nguyên nhân, có việc người nông dân sản xuất dựa kinh nghiệm chính, lợi nhuận thu từ sản xuất thấp, đủ kinh phí đầu tư vào vụ sau, tiếp tục rơi vào cảnh nghèo đói Vì muốn có khởi sắc nông nghiệp quốc gia, nhà nước phải đưa kỹ thuật mới, giống mới, phân bón, sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, cho nông dân vay vốn ổn định, định giá nông sản hỗ trợ cho người nông dân, hình thành chế nông nghiệp, chế hợp tác xã cần hơn, ưu việt khuyến khích người nông dân tham gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua đánh giá kết triển khai số mô hình sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thành phố Thái Nguyên Những tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao cho người dân thông qua mô hình trình diễn lớp tập huấn có vai trò quan trọng việc phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế cho hộ dân Về kinh tế: Các mô hình giúp tăng suất, chất lượng nông sản, góp phần tăng thu nhập, kinh tế cho gia đình, người dân tự nhân rộng mô hình hỗ trợ Nhà nước Quy mô mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ngày mở rộng Người dân tích cực tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp Các mô hình sản xuất nông nghiệp triển khai lớp tập huấn tổ chức đạt hiệu cao, giúp hộ dân tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp có kết sản xuất thu nhập cao so với hộ không tham gia Về xã hội: mô hình sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng việc nâng cao nhận thức cho người dân, tăng tính đoàn kết cộng đồng dân cư, người dân chia sẻ kinh nghiệm, tiến khoa học kỹ thuật, giúp người dân gắn bó mật thiết với hơn, giảm bất bình đẳng giới xã hội Về môi trường: Các mô hình trọng đến vấn đề môi trường, hạn chế đến mức tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng sản xuất nông nghiệp Làm giảm bớt ô nhiễm cho môi trường Về tính bền vững: Các mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu kinh tế, xã hội, hạn chế ô nhiễm môi trường nên có tính bền vững có khả nhân rộng mô hình địa phương Hạn chế: Các mô hình sản xuất nông nghiệp số hạn chế kinh tế, mô hình cần phải có nguồn vốn đối ứng dân nên hộ dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 không đáp ứng điều kiện tham gia vào mô hình Về xã hội; hộ dân tham gia mô hình ưu đãi theo chế, sách nhà nước nên khó tránh khỏi đoàn kết người dân với Về môi trường: mô hình sản xuất nông nghiệp có hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường không tránh khỏi có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trình sản xuất Đề nghị - Đối với Nhà nước: Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông theo chế đối tác công tư nhằm huy động, thu hút nguồn lực tham gia doanh nghiệp vào hoạt động khuyến nông nhằm xây dựng mô hình trình diễn giống, vật nuôi trồng có suất, chất lượng cao Nhân rộng mô hình đạt hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế cho hộ nông dân - Đối với địa phương Đề nghị quan chức có thẩm quyền quan tâm đến sản xuất nông nghiệp Tăng kinh phí cho hoạt động nông nghiệp để tổ chức lớp tập huấn, mô hình trình diễn nhằm mục đích giúp người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật nhiều Có chế hỗ trợ thêm cho người dân giá giống, vật tư Nhằm giúp người dân giảm bớt chi phí đầu tư - Đối với hộ dân Tích cực tham gia, học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, không ỷ lại, trông chờ vào giúp đỡ Nhà nước Trong trình tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp người dân phải tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật để đạt kết tốt Phối hợp với cán kỹ thuật tạo điều kiện cho người dân xung quanh tham quan mô hình, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật cho người dân để họ nâng cao trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật nhằm phát triển nông nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục thống kê Thành phố Thái Nguyên (2012), Tình hình sử dụng đất đai thành phố Thái Nguyên năm 2012 Chi cục thống kê Thành phố Thái Nguyên (2013), Tình hình sử dụng đất đai thành phố Thái Nguyên năm 2013 Chi cục thống kê Thành phố Thái Nguyên (2014), Tình hình sử dụng đất đai thành phố Thái Nguyên năm 2014 Nguyễn Sinh Cúc (2001), phân tích điều tra nông thôn năm 2000 Dương Văn Hiểu (2011), “Nghiên cứu chăn nuôi bò sữa số vùng trọng điểm thuộc Bắc Bộ”, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Dương Trung Kiên (2014), Báo cáo hoạt động khuyến nông năm 2014, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Long (2006), Giáo trình khuyến nông, Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội Nguyễn Thị Nhàn (2009), Nghiên cứu biện pháp triển khai nhân rộng số mô hình khuyến nông hiệu địa bàn huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội Phạm Anh Ngọc (2008), Phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 10 Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa, Nxb nông nghiệp, Hà Nội 11 Phan Huy Thông (2014), "Đổi hoạt động khuyến nông phục vụ tái cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới” Trung tâm khuyến nông quốc gia 12 Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 13 Dương Công Tùng (2012), Đánh giá hiệu kinh tế số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp địa bàn xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Luận văn tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 14 Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2012 15 Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2013 16 Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2014 17 Trung tâm từ điển học (1997), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng 18 Paul A.Samuel Wiliam D.Nordhaus (1989), Kinh tế học, Viện Quan hệ quốc tế Hà Nội 19 UBND thành phố Thái Nguyên (2012), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2012 20 UBND thành phố Thái Nguyên (2013), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2013 21 UBND thành phố Thái Nguyên (2014), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2014 22 UBND thành phố Thái Nguyên (2014), Thông tin chung thành phố Thái Nguyên 23 Từ Thị Xuyến (2000), Những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân vùng gò đồi tỉnh Hà Tây, Luận án tiến sĩ kinh tế 24 Trần Đức Viên (1995), Nông nghiệp đất dốc, thách thức tiềm năng, NXB Nông nghiệp Hà Nội 25 Frank Ellis (1988), Peasant Economics, Farm Households and Agrarian Development, Cambridge University Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Ảnh hưởng mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân Thành phố Thái Nguyên Tên người vấn:……………………………………………… Thời gian vấn: ……………………………………………… I Những thông tin chung cán vấn Họ tên cán : ………………………… Nam/nữ: …… Tuổi: ……… Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cao đẳng Đại học Chức vụ: Địa chỉ: Thôn Xã Huyện Tỉnh II Thông tin ảnh hưởng mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân Xã (phường) ông (bà) triển khai thực mô hình sản xuất nông nghiệp từ bao giờ? Đó mô hình sản xuất nông nghiệp gì? Ông (bà) biết vấn đề sau mô hình sản xuất nông nghiệp? Mục tiêu chương trình Các tiêu chí thực chương trình Cách thức triển khai thực chương trình Biết vai trò mô hình sản xuất nông nghiệp Những vấn đề ông (bà) chưa rõ mô hình sản xuất nông nghiệp? Theo ông (bà) việc triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Tại sao? Ông (bà) đánh hoạt động mô hình sản xuất nông nghiệp, có hiệu hay không? Có Không Ý kiến khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ông (bà) đánh giá hiệu kinh tế mô hình sản xuất nông nghiệp triển khai địa phương đến phát triển kinh tế địa phương hộ tham gia mô nào? * Đến phát triển kinh tế địa phương * Đến kinh tế hộ tham gia mô hình Ông (bà) thấy mô hình sản xuất nông nghiệp xã (phường) có gặp phải vấn đề khó khăn không? Theo ông (bà) để giải khó khăn cần có giải pháp gì? Để người dân xã (phường) hiểu biết mô hình sản xuất nông nghiệp xã (phường) ông (bà) có biện pháp gì? (ghi rõ biện pháp số lần thực biện pháp đó) 10 Trong mô hình sản xuất nông nghiệp người dân tham gia vào mô hình nhiều nhất? (ghi cụ thể tên mô hình) 11 Địa phương có hình thức để vận động người dân tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp ? 12 Ông (bà) có đề xuất giải pháp để mô hình sản xuất nông nghiệp địa phương thực có hiệu không? Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Cán tham gia vấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Người điều tra http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Ảnh hưởng mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân Thành phố Thái Nguyên Tên người điều tra: Thời gian điều tra: ngày tháng năm 20 PHẦN I: Thông tin hộ điều tra I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Giới tính: Nam: Nữ: Nơi ở: Tổ,(Thôn, Xóm) Xã(phường) Huyện(thành) Tỉnh: Loại hộ: Giàu: Khá : Trung bình: Nghèo: Trình độ văn hóa chủ hộ: Trình độ chuyên môn: Trung cấp: Cao đẳng: Đại học: II Phần kinh tế hộ 2.1 Nghề nghiệp hộ Hộ nông Chăn nuôi thuần: Chăn nuôi + trồng trọt: Chăn nuôi + Trồng trọt + Lâm nghiệp: Chăn nuôi + Trồng trọt + Nuôi, trồng thủy sản: Hộ nông nghiệp kết hợp với TTCN dịch vụ: 2.2 Nhân lao động 10 Số lao động gia đình Chỉ tiêu Tổng Ghi Số gia đình Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15 - 60, nữ từ 15 - 55) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Hộ có khó khăn lao động không? Không Nếu có thì: Có Trình độ lao động thấp Thiếu lao động Hay ốm đau 12 Thu nhập hộ ĐVT: Triệu đồng Nguồn thu nhập Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Thu nhập khác Phần II Ảnh hưởng mô hình SXNN đến phát triển kinh tế hộ nông dânss 13 Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp gia đình .? Diện tích đất sản xuất sử dụng tham gia mô hình nông nghiệp bao nhiêu? Trồng trọt: .m2 Chăn nuôi: .m2 Nuôi trồng thuỷ sản: m2 14 Chi phí sản xuất * Trồng trọt (tính/360m2) ĐVT: 1000 đồng Giống Chỉ tiêu Mô hình sản xuất nông nghiệp SL (kg) Đ.giá (đ) T.tiền (đ) Tập quán canh tác truyền thống SL (kg) Đ.giá (đ) T.tiền (đ) Giống Đạm Urê Lân Kali Thuốc BVTV Tổng chi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn * Chăn nuôi ĐVT: 1000 đồng Giống SL (con) Đ.giá (đ) Chỉ tiêu Tập quán chăn nuôi Mô hình nuôi gà truyền thống T.tiền (đ) SL (con) Đ.giá T.tiền (đ) (đ) Giống Thức ăn Thuốc thú y Tổng chi * Thuỷ sản ĐVT: 1.000 đồng Giống Mô hình nuôi Cá SL (kg) Chỉ tiêu Đ.giá (đ) T.tiền (đ) Giống Thức ăn Thuốc Tổng chi 15 Đánh giá hiệu kinh tế mô hình * Mô hình trồng trọt (tính 360m2 Bắc Bộ) - Hạch toán kinh tế Chỉ tiêu STT I Tổng thu Năng suất (tạ/sào) Giá bán (1.000 đồng) II Tổng chi Giống (kg/sào) Vật tư Thuốc BVTV III Mô hình sản xuất nông nghiệp Tập quán truyền thống Lợi nhuận Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Quy mô thực mô hình qua năm (2012-2014) Mô hình sản xuất STT Chỉ tiêu Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Mô hình sản xuất ngô lúa lai Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2012 2013 2014 * Mô hình chăn nuôi - Hạch toán kinh tế Chỉ tiêu STT I Tổng thu Năng suất Giá bán II Tổng chi Giống Thức ăn Thuốc thú y III Lợi nhuận Mô hình Tập quán chăn chăn nuôi nuôi truyền thống - Quy mô thực mô hình qua năm (2012-2014 STT Chỉ tiêu Số Sản lượng (kg/con) MH nuôi cá Năm 2012 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Năm 2013 Năm 2014 http://www.lrc.tnu.edu.vn * Mô hình nuôi trồng thủy sản - Hạch toán kinh tế Thành tiền Chỉ tiêu STT I Tổng thu Năng suất Giá bán II Tổng chi Giống Thức ăn Thuốc thú y III Lợi nhuận (đồng) - Quy mô thực mô hình qua năm (2012-2014) Chỉ tiêu TT Năm 2012 Diện tích mặt nước(m2) Sản lượng (tạ/ha) Năm 2013 Năm 2014 16 Ông bà cho biết khác phương thức sản xuất phương thức canh tác truyền thống phương thức sản xuất tham gia mô hình? 17 Ông (bà) thấy chủ trương sách Nhà nước xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác 18 Ông (bà) biết mô hình sản xuất nông nghiệp thông qua kênh thông tin nào? Công tác tuyên truyền Tập huấn Các phương tiện thông tin đại chúng Kênh khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 19 Ông (bà) cho biết cán nông nghiệp có thường tổ chức tập huấn kỹ thuật nông nghiệp để tuyên truyền, thay đổi phương thức sản xuất hay không? Có Không (Nếu có) ông bà tham gia lớp tập huấn ? Đó lớp tập huấn gì? Trồng trọt .lớp Chăn nuôi lớp Thuỷ sản lớp 20 Việc tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ông bà hưởng lợi ích gì? 21 Ông (bà) có vận động người thân, hàng xóm, bạn bè tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp không? Tại sao? 22 Trong việc tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp vấn đề khiến ông (bà) không hài lòng nhất? 23 Ông (bà) có đề xuất hay kiến nghị cho xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp địa phương không? Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Người vấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Chủ hộ http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... tăng trưởng về sản xuất, gia tăng về thu nhập, tích lũy của kinh tế hộ nông dân, làm cho kinh tế nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung đi lên a Phát triển qui mô các yếu tố sản xuất của kinh tế hộ nông dân Các yếu tố sản xuất chủ yếu của kinh tế hộ nông dân bao gồm: đất đai, vốn, lao động Phát triển các yếu sản xuất là nhằm gia tăng qui mô đất đai tính trên hộ nông dân (hoặc tính... tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học là góp phần hệ thống hóa một số vấn đề về lý luận và thực tiễn cơ bản về mô hình sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng của một số mô hình nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu có thể giúp cho Thành phố, tỉnh Thái Nguyên có cơ sở khoa học về xây dựng các mô hình sản xuất nông. .. kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại lợi nhuận cao Điều này là rất quan trọng, ảnh 11 hưởng trực tiếp đến kết quả trong sản xuất kinh doanh của hộ, ngoài ra còn phải có những tố chất của một người dám làm kinh doanh c Gia tăng kết quả sản xuất của kinh tế hộ Kết quả sản xuất của kinh tế hộ biểu hiện ở đầu ra của kinh tế hộ như: Sản lượng hàng hóa nông sản, giá trị tổng sản lượng, giá trị sản lượng hàng... Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định Trong đó bao gồm cả sự tăng lên về quy mô sản lượng và tiến bộ mọi mặt của xã hội hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý Kinh tế hộ nông dân là một thành phần của kinh tế nông nghiệp, do đó có thể hiểu rằng phát triển kinh tế hộ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 nông dân chính là... để phát triển Như vậy, kinh tế nông hộ có khả năng tồn tại và phát triển qua nhiều chế độ xã hội khác nhau Do đó kinh tế nông hộ vẫn tồn tại và phát triển ngay trong các nước tư bản phát triển mà không biến dạng thành doanh nghiệp tư bản và hình thức hợp tác xã kiểu cũ ra đời trong hợp tác hoá, tập thể hoá lại không thể tồn tại 1.1.3.4 Nội dung phát triển kinh tế hộ Quan điểm để phát triển kinh tế nông. .. của hộ dựa vào nông nghiệp Như vậy có thể khái quát khái niệm hộ nông dân: - Hộ nông dân là những hộ sống ở nông thôn, có ngành nghề sản xuất chính là nông nghiệp, nguồn thu nhập và sinh sống chủ yếu bằng nghề nông Ngoài hoạt động nông nghiệp, hộ nông dân còn tham gia các hoạt động phi nông nghiệp (như tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,…) ở các mức độ khác nhau - Hộ nông dân là một đơn vị kinh. .. hệ thống kinh tế rộng lớn không chỉ trong phạm vi một vùng, một nước Điều này càng có ý nghĩa đối với các hộ nông dân nước ta trong tình hình hiện nay 1.1.3.2 Kinh tế hộ Kinh tế nông hộ là đơn vị sản xuất tiêu dùng của nền kinh tế nông thôn Kinh tế nông hộ chủ yếu dựa vào lao động gia đình để khai thác đất và các yếu tố khác nhằm đạt thu nhập thuần cao nhất Kinh tế nông hộ là đơn vị kinh tế tự chủ,... sự coi hộ nông dân là đơn vị sản xuất tự chr và cơ bản, từ đó đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Ở nước ta, có nhiều tác giả đề cập đến khái niệm nông dân Theo Lê Đình Thắng (1993) [10] cho rằng: Nông hộ là tế bào kinh tế xã hội, là hình thức kinh tế cơ sở trong nông nghiệp và nông thôn Đào Thế Tuấn (1997) [12]cho rằng: Hộ nông dân là những hộ chủ... đai, trình độ sản xuất của chủ hộ và sự lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh như chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho hộ nông dân … d Nâng cao thu nhập, đời sống và tích lũy của kinh tế hộ Phát triển kinh tế hộ cuối cùng phải có tác động tích cực đến thu nhập các hộ nông dân, phải làm gia tăng thu nhập bình quân của hộ nông dân, gia tăng mức sống, thỏa mãn... Hà Tĩnh Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả ở Hà Tĩnh “Hà Tĩnh đã xây dựng thành công chuỗi sản xuất trong ngành chăn nuôi” Tái cơ cấu nông nghiệp ở Hà Tĩnh là tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp cùng với nông dân Chỉ sau 4 năm, số mô hình sản xuất nông nghiệp của Hà Tĩnh đã tăng từ 480 mô hình lên 5.500 mô hình (nuôi tôm, cá, hươu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của một số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, Đánh giá ảnh hưởng của một số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, Đánh giá ảnh hưởng của một số mô hình sản xuất nông nghiệp đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập