Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5)

5 343 9
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:05

Môn thi : Kinh tế phát triển Đề số Lưu ý : trả lời cách khoanh tròn vào đáp án Nếu yếu tố khác không đổi, GDP tăng lên mức giá chung kinh tế giảm đi, khi: a Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng b Tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc nông thôn giảm c Mức xuất tăng d Chi tiêu phủ tăng Đứng góc độ tăng trưởng phát triển kinh tế, Hàn Quốc lựa chọn mô hình: a Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh b Nhấn mạnh công xã hội c Phát triển toàn diện d Không có số mô hình Nhân tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế quốc gia: a Chất lượng lao động b Chất lượng thể chế c Cơ cấu dân tộc tôn giáo d Sự tham gia cộng đồng Hai nước A B có GDP bình quân đầu người tương ứng 500 USD 1000 USD năm 2008; tốc độ tăng GDP bình quân đầu người tương ứng 10 % 5% năm Sau năm hai nước có GDP bình quân đầu người nhau: a 10 năm b 15 năm c 20 năm d 30 năm Giải pháp hợp lý nước phát triển muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế tình trạng có lạm phát cao là: a Tăng cầu đầu tư cách hạ thấp lãi suất tiền vay b Giảm cầu đầu tư cách hạ thấp lãi suất tiền gửi c Tăng tỷ trọng ngành sản xuất sản phẩm sử dụng nhiều lao động d Tăng tỷ trọng ngành sản xuất sản phẩm sử dụng nhiều vốn Theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), để tính GDP tiếp cận từ : a Sản xuất tiêu dùng b Sản xuất, tiêu dùng chi tiêu c Sản xuất, phân phối thu nhập d Sản xuất, thu nhập chi tiêu Loại thuế sau cấu thành tiêu GDP tiếp cận từ phân phối: a Thuế thu nhập doanh nghiệp b Thuế gián thu c Thuế thu nhập cao d Cả (a), (b) (c) Chỉ tiêu GDP tính theo sức mua tương dùng để đánh giá tăng trưởng kinh tế : a Theo thời gian b Theo không gian c Theo ngành kinh tế d Theo khu vực thể chế Theo quan điểm Samuelson, phần lại tạo nên mức gia tăng sản lượng Mỹ thời gian nghiên cứu từ 1948 - 1981 nguồn nhân lực vốn là: a Đất đai b Tiến khoa học, công nghệ c TFP (tạo nên yếu tố khác vốn nguồn nhân lực) d Không phải yếu tố 10 Theo mô hình tăng trưởng Tân cổ điển: đường đồng sản lượng đường cong không cắt Đối với nước phát triển, đường thường : a Có độ dốc cao b Có độ dốc thấp c Thẳng đứng d Nằm ngang 11 Theo số liệu thống kế 2008:GDP ngành nông nghiệp 11 tỷ USD, vốn đầu tư đạt 1,75 tỷ USD Nếu năm 2009, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3,4%, hệ số ICOR ngành nông nghiệp 2009 (tính theo mô hình Harrod-Domar) là: a 5,09 b 4,87 c 4,68 d 4,25 12 Mô hình kinh tế dùng để: a Phân tích nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế b Phân tích lập sách phát triển kinh tế c Tính toán yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất d Tất trường hợp 13 “Nền kinh tế đạt tăng trưởng liên tục tỷ lệ tiết kiệm tăng lên” Đây quan điểm của: a Mô hình Solow b Mô hình Harrod – Domar c Mô hình Mác d Mô hình Lewis 14 Mô hình tăng trưởng kinh tế J.Keynes lý thuyết tăng trưởng đại có quan điểm : a Công nghệ đóng vai trò định đến tăng trưởng kinh tế b Điểm cân kinh tế mức sản lượng tiềm c Nhà nước vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế d Các yếu tố đầu vào kết hợp với theo tỷ lệ cố định 15 Theo số liệu thống kê nước năm 2008 theo giá hành: GDP đạt 45,4 tỷ$, tổng tiết kiệm đạt 16,1 tỷ$ Tính toán theo mô hình Harrod-Domar với ICOR 4,5, cho biết số giảm phát GDP 1,78, mức GDP theo giá cố định năm 2009 đạt (tỷ $): a 27,5 b 29,07 c 48,9 d 87,04 16 Lewis cho để thu hút lao động từ khu vực nông nghiệp sang, nhà tư công nghiệp phải trả mức tiền công cao so với mức “tiền công đủ sống” khu vực nông nghiệp là: a 20% b 30% c 40% d 50% 17 Khi bình luận khu vực nông nghiệp giai đoạn có dư thừa lao động mô hình cổ điển (Lewis), nhận xét sau không xác: a Đường tổng sản phẩm (TPA) có đoạn nằm ngang b Mức sản phẩm biên lao động (MPL) c Mức sản phẩm trung bình lao động (APL) d Tồn mức tiền công tối thiểu 18 Trong mô hình hai khu vực tân - cổ điển, trình trao đổi nông nghiệp công nghiệp có xu hướng: a Bất lợi cho nông nghiệp b Bất lợi cho công nghiệp c Giai đoạn đầu bất lợi cho nông nghiệp, giai đoạn sau bất lợi cho công nghiệp d Giai đoạn đầu bất lợi cho công nghiệp, giai đoạn sau bất lợi cho nông nghiệp 19 Oshima phản bác quan điểm Lewis mô hình hai khu vực cho rằng: a Khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động b Khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động thời vụ c Khu vực nông nghiệp có sản phẩm biên lao động không d Cả (a) (c) 20 Cơ cấu ngành kinh tế thể hiện: a Mối quan hệ tỷ lệ ngành kinh tế b Mối quan hệ tương hỗ ngành kinh tế c Vị trí khác ngành kinh tế d Tất nội dung 21 Xu hướng có tính quy luật chuyển dịch cấu ngành công nghiệp tăng tỷ trọng: a Ngành sản xuất sản phẩm sử dụng nhiều lao động b Ngành sản xuất sản phẩm sử dụng nhiều vốn c Ngành sản xuất sản phẩm sơ chế d Không có trường hợp kể 22 Theo quy luật tăng suất lao động A Fisher, tác động khoa học công nghệ: a Tỷ trọng lao động nông nghiệp có xu hướng giảm b Số lượng lao động nông nghiệp có xu hướng giảm c Tỷ trọng lao động công nghiệp có xu hướng giảm d Cả (a) (b) 23 Theo quan điểm S Kuznets, mối quan hệ giá trị hệ số GINI thu nhập bình quân đầu người quốc gia : a Đồng biến b Nghịch biến c Không có quan hệ d Không có nhận xét nêu 24 Theo quan điểm H Oshima, với trình tăng trưởng kinh tế, nước : a Phải chấp nhận gia tăng bất bình đẳng phân phối thu nhập b Phải giảm dần mức độ bất bình đẳng phân phối thu nhập c Có thể trì mức độ bình đẳng phân phối thu nhập d Không có nhận định 25 Theo tiêu chuẩn 40 Ngân hàng Thế giới (WB), nước đánh giá bình đẳng phân phối thu nhập thu nhập 40% dân số nghèo so với tổng thu nhập : a Lớn 17% b Nhỏ 17% c Từ 12% đến 17% d Nhỏ 12% 26 Phân phối thu nhập theo chức xác định dựa trên: a Quyền sở hữu yếu tố sản xuất b Mức độ đóng góp yếu tố sản xuất c Mức độ thu nhập d Cả (a) (b) 27 Tại Việt Nam, giá trị số “tỷ lệ hộ nghèo” tỉnh A lớn tỉnh B, điều có nghĩa là: a Phạm vi nghèo tỉnh A lớn tỉnh B b Phạm vi nghèo tỉnh B lớn tỉnh A c Tính chất nghèo đói tỉnh A găy gắt tỉnh B d Tính chất nghèo đói cảu tỉnh B găy gắt tỉnh A 28 Nhận định sau đánh giá cầu lao động: a Phản ánh số lượng việc làm kinh tế b Phản ánh số lượng lao động mà đơn vị kinh tế sẵn sàng sử dụng với mức tiền công định c Mang tính chất thứ phát d Tất nhận định 29 Mức tiền công thị trường lao động thành thị không thức có xu ngang với mức giá chung thị trường lao động xã hội Điều nghĩa là: a Không có thất nghiệp b Mọi người có việc làm c Tiền công không xác định điểm cân d Cả (a) (c) 30 Đặc điểm cung cầu thị trường lao động khu vực thành thị thức nước phát triểnlà : a Cung co giãn nhiều, cầu co giãn b Cầu co giãn nhiều, cầu co giãn nhiều c Cung co giãn ít, cầu co giãn d Cung co giãn ít, cầu co giãn nhiều 31 Những khoản sau không tính vào chi cho tiêu dùng phủ: a Chi tiêu phủ để mua vũ khí quân b Chi tiêu phủ cho công trình thuỷ lợi c Chi trả lương cho công chức nhà nước d Tất hạng mục 32 Trên thị trường vốn đầu tư, lãi suất huy động giảm xuống (với điều kiện yếu tố khác không đổi) làm cho: a Đường cung vốn đầu tư dịch sang phải b Đường cung vốn đầu tư dịch sang trái c Điểm cung vốn đầu tư di chuyển lên theo đường cung d Điểm cung vốn đầu tư di chuyển xuống theo đường cung 33 Dưới tác động yếu tố sau, đường cung vốn đầu tư dịch chuyển sang phải, loại trừ: a Vốn đầu tư trực tiếp nước tăng b Vốn hỗ trợ phát triển thức tăng c Mức tiết kiệm hộ gia đình tăng d Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 34 Đầu năm 1960 nước NICs Đông Á chuyển sang thực thi chiến lược hướng ngoại do: a Thị trường nước nhỏ hẹp b Nghèo tài nguyên thiên nhiên c Yêu cầu hội nhập quốc tế d Cả (a) (b) 35 Những sách để thực thi chiến lược hướng thị trường quốc tế là: a Giá bán nước giá quốc tế b Giá bán nước cao giá quốc tế c Giảm giá trị đồng tiền nước d Cả (a) (c) 36 Nếu nước A theo đuổi chiến lược xuất dầu thô, điều cho phép phát triển mạnh ngành sau đây, loại trừ: a Ngành khí sản xuất thiết bị khai thác dầu b Ngành hóa chất sản xuất đường ống dẫn dầu c Ngành hóa dầu d Ngành đóng tầu phục vụ khai thác dầu 37 Điều kiện để thực thi chiến lược thay hàng hóa nhập thành công: a Có bảo hộ phủ b Sự giàu có đa dạng tài nguyên thiên nhiên c Quy mô thị trường lớn d Cả (a) (c) 38 Lợi nguồn lực nước thương mại quốc tế (theo quan điểm Ohlin– Hekcsher) xác định theo dấu hiệu : a Chí phí lao động so sánh b Chi phí sản xuất so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn