Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 4)

6 315 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:05

Môn thi : Kinh tế phát triển Đề số Lưu ý : trả lời cách khoanh tròn vào đáp án Nếu yếu tố khác không đổi, GDP mức giá chung kinh tế tăng lên khi: a Tăng mức vốn đầu tư b Tăng mức xuất c Tăng chi tiêu phủ d Tất trường hợp Đứng góc độ tăng trưởng phát triển, Hàn Quốc lựa chọn mô hình: a Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh b Nhấn mạnh công xã hội c Phát triển toàn diện d Không có số mô hình Theo số liệu thống kê thời kỳ 1992 – 2002 Việt Nam, yếu tố có tác động đến tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng lên là: a Vốn (K) b Lao động (L) c Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) d Đất đai Nhu cầu xã hội người bao gồm: a Nhu cầu vật chất tinh thần b Nhu cầu vật chất, giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe c Nhu cầu vật chất, giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe việc làm d Không có trường hợp Mục tiêu cuối phát triển kinh tế là: a Tăng trưởng kinh tế nhanh b Thực chuyển dịch cấu ngành kinh tế theo hướng đại c Nâng cao phúc lợi xã hội cho người d Cả ba mục tiêu Nhân tố trực tiếp tác động đến tăng trưởng kinh tế quốc gia: a Đổi chế quản lý kinh tế b Chính sách phát triển doanh ngiệp vừa nhỏ c Tăng quy mô tiết kiệm đầu tư d Thực chế dân chủ cấp sở Cho số liệu nước: GDP ( thu nhập quốc dân) đạt 560 tỷ$, khấu hao 30 tỷ$, thu nhập nhỏ chi trả lợi tức nhân tố nước 35 tỷ$ chênh lệch chuyển nhượng hành với nước 15 tỷ$ DI ( thu nhập quốc dân sử dụng) là( tỷ$): a 480 b 510 c 550 d 580 Cho số liệu nước: Tuổi thọ bình quân: 70; Chỉ số thu nhập bình quân đầu người (theo PPP) 0,5; số giáo dục: 0,85 HDI nước là: a 0,7 b 0,72 c 0,74 d 0,76 Marx đồng với quan điểm nhà kinh tế cổ điển về: a Phân phối thu nhập b Vai trò phủ tăng trưởng kinh tế c Phân chia nhóm người xã hội d Không có quan điểm kể 10 Giả sử, năm 2008, GDP nước A đạt 60 tỷ USD với mức K 280 tỷ USD; số liệu năm 2009 tương ứng 65,6 305 (tất tính theo loại giá) Hệ số ICOR (theo mô hình Harrod-Domar) năm 2009 nước là: a 5,08 b 4,65 c 4,46 d 4,27 11 Lý thuyết tăng trưởng đại thống với J Keynes về: a Sự kết hợp yếu tố sản xuất b Sự cân kinh tế c Vai trò định công nghệ đến tăng trưởng kinh tế d Vai trò định thị trường sản lượng việc làm 12 Theo quan điểm Solow, kinh tế trạng thái “dừng” có tốc độ tăng trưởng lớn 0, do: a Tác động tăng đầu tư b Tác động tiến công nghệ c Tác động vốn nhân lực d Tác động nhân tố suất tổng hợp 13 Mô hình tăng trưởng cổ điển cho rằng: a Chính phủ có vai trò quan trọng việc xác định sản lượng việc làm b Vốn lao động thay cho c Lao động yếu tố quan trọng tăng trưởng kinh tế d Nền kinh tế cân mức sản lượng tiềm 14 Cho số liệu năm 2008 nước: GDP đạt 30 tỷ $, tổng mức tiết kiệm nước đạt tỷ $ 80% tổng tiết kiệm, năm 2009 nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 7%, với hệ số ICOR Tính toán theo mô hình Harrod – Domar, mục tiêu tăng trưởng là: a Cao b Thấp c Hợp lý d Không có đủ thông tin kết luận 15 Trong mô hình hai khu vực Lewis, lao động dư thừa nông nghiệp tận dụng hết, đường cung lao động khu vực công nghiệp sẽ: a Tiếp tục hoàn toàn co giãn b Tiếp tục hoàn toàn không co giãn c Dịch chuyển sang bên phải d Trở nên nghiêng phía 16 Chỉ số dùng để đánh giá mức độ phân cực hai đầu giầu nghèo là: a Hệ số giãn cách thu nhập b Hệ số GINI c Tỷ lệ thu nhập 40% dân số nghèo d Tất số 17 Trong mô hình hai khu vực trường phái tân - cổ điển, khu vực nông nghiệp có đặc điểm sau đây, loại trừ: a Sản phẩm biên lao động dương b Sản phẩm biên lao động dương có xu hướng giảm dần c Sản phẩm biên lao động có xu hướng giảm dần tiến tới d Cả (a) (b) 18 Oshima cho rằng: giai đoạn đầu trình phát triển, nước phát triển đồng thời đầu tư cho hai khu vực nông nghiệp công nghiệp, vì: a Khu vực nông nghiệp bị trì trệ tuyệt đối b Khu vực công nghiệp bị trì trệ tuyệt dối c Thiếu khả nguồn lực vốn lao động kỹ thuật d Không có trường hợp 19 Theo quan điểm A Fisher, ảnh hưởng tiến kỹ thuật, khu vực khó thay lao động là: a Nông nghiệp b Công nghiệp khai thác c Công nghiệp chế biến d Dịch vụ 20 Mục tiêu giai đoạn “bắt đầu trình tăng trưởng” mô hình hai khu vực H Oshima là: a Giải tượng thất nghiệp khu vực thành thị b Giải tượng thất ngiệp thời vụ nông thôn c Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp d Đầu tư theo chiều sâu cho sản xuất nông nghiệp 21 Khi phát triển ngành công nghiệp dẫn tới phát triển ngành sản xuất sản phẩm dùng làm đầu vào trung gian cho ngành công nghiệp, tác động là: a Gián tiếp b Cùng chiều c Ngược chiều d Lợi so sánh 22 Các tiêu chí để tính HDI bao gồm : a Tuổi thọ bình quân, thu nhập bình quân tỷ lệ người lớn biết chữ b Tuổi thọ bình quân, thu nhập bình quân tỷ lệ nhập học cấp c Tuổi thọ bình quân, thu nhập bình quân theo sức mua ngang giá, tỷ lệ nhập học cấp d Tuổi thọ bình quân, thu nhập bình quân theo sức mua ngang giá, trình độ dân trí 23 Để phản ánh bất bình đẳng giới, người ta sử dụng số : a GDI HDI b GDI GDP/người c GDI GEM d GDI GINI 24 Trong trình phát triển kinh tế, hệ số GINI có xu hướng tăng giai đoạn đầu giảm giai đoạn sau, quan điểm phản ánh trong: a Mô hình khu vực Oshima b Mô hình khu vực Lewis c Mô hình chữ "U ngược" Kuznets d Cả (b) (c) 25 Lý giải sở gốc cho lập luận mô hình tăng trưởng trước, công sau Lewis a Khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động b Đường cung lao động khu vực công nghiệp nằm ngang khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động c Phân hóa giai cấp động lực tăng trưởng kinh tế d Cả (a), (b) (c) 26 Từ mô hình thực nghiệm nghiên cứu vào năm 60, nhà kinh tế rút kết luận:nước trải qua tăng trưởng kinh tế nhanh với công thấp a Brazin b Hàn Quốc c Đài Loan d Cả nước 27 Đặc điểm không với thị trường lao động khu vực thành thị phi thức: a Mọi người có việc làm b Tiền công xác định điểm cân thị trường c Không có tượng thất nghiệp d Không có quản lý trực tiếp Nhà nước hoạt động sản xuất 28 Với giả thiết yếu tố khác không đổi đường cầu lao động dịch chuyển sang trái khi: a Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng b Tỷ lệ thất nghiệp giảm c Tỷ lệ tiết kiệm giảm Hệ số ICOR tăng d Tỷ lệ tiết kiệm tăng hệ số ICOR giảm 29 Đặc trưng tình trạng thất nghiệp nước phát triển là: a Có tình trạng thất nghiệp hữu hình thất nghiệp trá hình b Có nhiều loại hình thất nghiệp: hữu hình, trá hình bán thất nghiệp c Có tỷ lệ thất nghiệp cao tỷ lệ thiếu việc làm thấp d Có tỷ lệ thất nghiệp thấp tỷ lệ thiếu việc làm thấp 30 Ở Việt Nam, dân số không hoạt động kinh tế bao gồm phận sau đây, loại trừ: a Những người làm công việc nội trợ b Những người lao động thất nghiệp c Những người lao động không muốn làm việc d Học sinh – sinh viên 31 Khi thu nhập dân cư tăng lên dẫn đến: a Xu hướng tiêu dùng cận biên xu hướng tiết kiệm cận biên tăng lên b Xu hướng tiêu dùng cận biên xu hướng tiết kiệm cận biên giảm xuống c Xu hướng tiêu dùng cận biên tăng lên, xu hướng tiết kiệm cận biên giảm xuống d Xu hướng tiêu dùng cận biên giảm xuống, xu hướng tiết kiệm cận biên tăng lên 32 Động nguồn vốn Đầu tư trực tiếp nước (FDI) chủ yếu là: a Động kinh tế b Động trị c Động nhân đạo d Tất động 33 Hệ số ICOR phản ánh: a Để gia tăng đơn vị sản lượng cần gia tăng đơn vị vốn sản xuất b Trình độ công nghệ sản xuất quốc gia c Hiệu sử dụng vốn đầu tư d Tất nội dung 34 Các nước phát triển thực thi chiến lược xuất sản phẩm thô vì: a Thu nhập từ xuất sản phẩm thô góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững b Giá sản phẩm thô ngày có xu hướng tăng tương đối so với hàng công nghệ c Nhu cầu sử dụng sản phẩm thô nước phát triển ngày tăng d Không có lý kể 35 Trong điều kiện yếu tố khác không thay đổi, mức xuất quốc gia tăng lên, điều làm cho GDP tăng do: a Đường tổng cầu AD dịch phải b Đường tổng cung AS dịch phải c Cả đường tổng cầu AD đường tổng cung AS dịch phải d Không có trường hợp kể 36 Để thực thi chiến lược thay hàng nhập khẩu, cần có điều kiện sau, loại trừ: a Có thị trường nước rộng lớn b Hạ thấp giá trị đồng tiền nội địa c Có khả thu hút vốn công nghệ nhà đầu tư nước d Có vai trò bảo hộ phủ 37 Lợi so sánh nước thương mại quốc tế xác định theo dấu hiệu: a Chí phí lao động so sánh b Chi phí sản xuất so sánh c Giá so sánh vốn lao động d Tất dấu hiệu 38 Bảo hộ thực tế phủ ngành ô tô có nghĩa : a Đánh thuế cao vào linh kiện ô tô nhập b Đánh thuế cao vào ô tô nguyên nhập c Đánh thuế cao vào linh kiện nhập đánh thuế thấp vào ô tô nguyên nhập d Đánh thuế cao vào ô tô nhập đánh thuế thấp vào linh kiện nhập 39 Thu nhập nước xuất sản phẩm thô giảm nguyên nhân sau đây, lại trừ : a Nhu cầu lương thực thực phẩm giảm thu nhập tăng lên b Tiến khoa học kỹ thuật làm cho sở sản xuất ngày giảm định mức sử dụng nguyên vật liệu sử dụng vật liệu thay c Nhu cầu tích luỹ nước phát triển ngày tăng họ có xu hướng hạn chế cung xuất sản phẩm thô d Các nước phát triển không muốn mua nguyên liệu nước phát triển họ sản xuất chúng với chi phí thấp 40 "Kho đệm dự trữ quốc tế" thành lập nhằm mục đích: a Ổn định giá sản phẩm thô thị trường quốc tế b Tăng khả cạnh tranh sản phẩm thô xuất c Giảm bớt bất lợi cho nước xuất sản phẩm thô d Cả (a) (c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 4), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 4), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn