Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 3)

6 374 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:04

Môn thi : Kinh tế phát triển Đề số Lưu ý : trả lời cách khoanh tròn vào đáp án Cơ cấu ngành kinh tế tương quan : a Khu vực kinh tế nhà nước khu vực kinh tế tư nhân b Khu vực thành thị khu vực nông thôn c Khu vực nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ d Không có trường hợp Đứng góc độ tăng trưởng phát triển, mô hình phát triển kinh tế Việt nam trước giai đoạn đổi là: a Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh b Nhấn mạnh công xã hội c Phát triển toàn diện d Không có số mô hình Theo luật 70, để tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người nước vòng 10 năm, thì: a Tốc độ tăng GDP bình quân đầu người hàng năm phải đạt 7% b Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm phải đạt 7% năm c Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm 7% cộng với tốc độ tăng dân số d Cả (a) (c) Giả thiết có số liệu thống kê nước A: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm GDP 8,8%, vốn sản xuất 8%, lao động 6% Sử dụng hàm Cobb-Douglas gồm yếu tố K, L, T với hệ số biên K 0,3, tính yếu tố T đóng góp vào tăng trưởng GDP là: a 25,0% b 39,8% c 63,6% d 69,3% Tăng trưởng kinh tế gia tăng thu nhập tính khoảng thời gian định thể qua: a Quy mô tốc độ tăng thu nhập vật b Quy mô tốc độ tăng thu nhập giá trị c Quy mô tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người d Tất biểu Giá sử dụng để tính GDP bao gồm: a Giá so sánh, giá cố định, giá thực tế b Giá so sánh, giá gốc, giá danh nghĩa c Giá so sánh, giá hành, giá sức mua tương đương d Giá thực tế, giá danh nghĩa, giá sức mua tương đương Trong mô hình tăng trưởng, K Marx bác bỏ quan điểm A.Smith về: a Lao động nguồn gốc tạo cải cho đất nước b Phân chia xã hội thành ba nhóm người: đại chủ, nhà tư công nhân c Cung tạo nên cầu d Không có trường hợp 8 Trong hàm sản xuất Cobb – Douglas, yếu tố hệ số biên: a K b L c R d T Một hãng sản xuất điểm F (100 sản phẩm, 20 đơn vị K 50 đơn vị L) Theo dự báo, có thay đổi giá K L, hãng chọn điểm sản xuất khác H (100SP, 30 đơn vị LĐ 40 đơn vị vốn) Sử dụng quan điểm trường phái tân - cổ điển, giả thiết lựa chọn có hiệu quả, theo bạn, đơn vị dự báo : a Giá K tăng lên b Giá L giảm c Giá K giảm tương đối so với giá L d Giá K tăng tương đối so với giá L 10 Solow phê phán quan điểm Harrod – Domar cho tiết kiệm, đầu tư đóng vai trò định đến tăng trưởng Theo ông: a Tăng tỷ lệ tiết kiệm làm cho tăng trưởng nhanh thời gian ngắn b Duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao trì mức sản lượng cao c Duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao trì tốc độ tăng trưởng cao d Cả (a) (b) 11 Hệ số ICOR nước tăng lên, điều có nghĩa là: a Nước ngày sử dụng công nghệ nhiều vốn b Nước có tỷ lệ tiết kiệm giảm c Nước ngày sử dụng công nghệ nhiều lao động d Tất trường hợp 12 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đại dựa vào mô hình tân cổ điển về: a Mối quan hệ yếu tố đầu vào b Vai trò khoa học kỹ thuật với tăng trưởng kinh tế c Vai trò Chính phủ với hoạt động kinh tế d Cả (a) (b) 13 Cho số liệu nước năm 2008: Mức GDP 32 tỷ $, mức tiết kiệm nước đạt 2,5 tỷ 1/4 tổng tiết kiệm Nếu hệ số ICOR tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 xác định theo mô hình Harrod Domar là: a % b 6,25% c 7,15% d 7,5% 14 Một ngành gọi có mối quan hệ ngược chiều với ngành kia, khi: a Cung cấp đầu vào cho ngành b Sử dụng đầu ngành c Quan hệ với ngành thông qua ngành thứ d Xuất sớm ngành 15 Khi lập luận trình di chuyển lao động hai khu vực công nghiệp nông nghiệp, Lewis không dựa vào giả thiết: a Khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động b Khu vực công nghiệp có dư thừa lao động c Khu vực nông nghiệp không tự tạo việc làm chỗ d Khu vực công nghiệp hưởng lợi nhờ quy mô 16 Trong mô hình hai khu vực trường trường phái tân - cổ điển, tăng trưởng kinh tế định bởi: a Tích luỹ đầu tư khu vực nông nghiệp b Tích luỹ đầu tư khu vực công nghiệp c Tích luỹ đầu tư hai khu vực d Sự hỗ trợ tích cực phủ 17 Nội dung mô hình hai khu vực A Lewis rằng, nông nghiệp có dư thừa lao động, khu vực công nghiệp thu hút lao động thì: a Tỷ lệ lợi nhuận nông nghiệp tổng thu nhập tăng lên b Tỷ lệ lợi nhuận công nghiệp tổng thu nhập tăng lên c Tỷ lệ tiền lương nông nghiệp tổng thu nhập tăng lên d Tỷ lệ tiền lương công nghiệp tổng thu nhập tăng lên 18 Chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội theo quan điểm K.Marx bao gồm toàn sản phẩm sản xuất thời gian định ngành: a Sản xuất vật chất b Thông tin liên lạc, giao thông vận tải, thương mại c Ngân hàng, bảo hiểm, tin học d Cả (a) (b) Trong “lý thuyết giai đoạn phát triển kinh tế”, W Rostow cho rằng: cấu ngành kinh tế có dạng: công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp phù hợp với giai đoạn: a Xã hội tiêu dùng cao b Trưởng thành c Cất cánh d Chuẩn bị cất cánh 20 Oshima cho rằng: giai đoạn đầu trình phát triển, cần đầu tư cho phát triển nông nghiệp vì: a Khu vực nông nghiệp dư thừa lao động b Khu vực nông nghiệp luôn có dư thừa lao động c Khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động thời vụ d Tất lý 19 21 Đường Lorenz đường thực nghiệm dùng để phản ánh mối quan hệ giữa: a Lượng thu nhập cộng dồn qui mô dân số cộng dồn b Thu nhập 20% dân số giàu 20% dân số nghèo c Tỷ lệ phần trăm dân số cộng dồn tỷ lệ phần trăm thu nhập cộng dồn d Không có nhận định 22 Trong bảng xếp loại nước giới, quốc gia có thứ hạng GDP/người trừ thứ hạng HDI nhận giá trị dương, chứng tỏ nước này: a Coi trọng sử dụng thành tăng trưởng để nâng cao phúc lợi xã hội b Không coi trọng sử dụng thành tăng trưởng kinh tế để nâng cao phúc lợi xã hội c Coi trọng tăng trưởng kinh tế nâng cao phúc lợi xã hội d Cả (b) (c) 23 Phân phối lại thu nhập phủ nước thực thông qua sách sau, loại trừ : a Chính sách thuế b Chính sách lãi suất tiền gửi c Chính sách trợ cấp d Chính sách chi tiêu công cộng 24 Hệ số GINI dùng để đánh giá tình trạng: a Bất bình đẳng nói chung (kinh tế, trị, xã hội) b Bất bình đẳng kinh tế (cơ hội phát triển phân phối thu nhập) c Bất bình đẳng phân phối thu nhập d Cả (b) (c) 25 Thất nghiệp nước phát triển bao gồm: a Những người độ tuổi lao động, chưa có việc làm, tích cực tìm việc làm b Những người độ tuổi lao động, có việc làm, làm việc với suất thấp, thu nhập thấp c Những người độ tuổi lao động, có việc làm, không hết phần thời gian (thời gian làm việc ít) d Cả (a), (b), (c) 26 Mô hình di dân Todaro dựa giả thiết: a Di dân tượng kinh tế, mà cá nhân người di cư định hoàn toàn hợp lý, cho dù có tượng thất nghiệp khu vực thành thị b Quyết định di cư phụ thuộc vào chênh lệch thu nhập dự kiến khu vực nông thôn thành thị c Quyết định di cư phụ thuộc vào chênh lệch thu nhập thực tế khu vực nông thôn thành thị d Cả (a) (b) 27 Giải pháp tăng cầu lao động nước phát triển (với giả thiết yếu tố khác không thay đổi) : a Tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề người lao động b Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, kết hợp xuất lao động c Đầu tư phát triển sản xuất, khu vực thành thị nông thôn d Cả ba biện pháp 28 Với giả thiết yếu tố khác không đổi, đường cầu lao động thị trường lao động dịch sang bên trái khi: a Lao động có trình độ chuyên môn tăng lên b Tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian lao động khu vực nông thôn tăng lên c Năng suất lao động tăng lên d Tỷ lệ dân số tham gia lực lượng lao động tăng lên 29 Mức tiền công thị trường lao động thành thị thức nước phát triển thường cao mức giá chung thị trường lao động xã hội Điều thị trường này: a Có điểm cân cao điểm cân chung thị trường lao động xã hội b Có điểm cân thấp điểm cân chung thị trường lao động xã hội c Không tồn điểm cân d Thu nhập không xác định theo thị trường 30 Cho số liệu dân số lao động nước năm 2009: dân số trung bình 83,2 triệu người, 62% thuộc tuổi lao động Bộ phận dân số tuổi lao động có 15,5% không hoạt động kinh tế tỷ lệ thất nghiệp dự kiến 5,4% Dân số tuổi lao động hoạt động kinh tế có việc làm: năm 2009 (triệu người) a 49,6 b 41,2 c 7,56 d 2,78 31 Trên thị trường vốn đầu tư, lãi suất huy động tăng lên (với điều kiện yếu tố khác không đổi) làm cho: a Đường cung vốn đầu tư dịch sang phải b Đường cung vốn đầu tư dịch sang trái c Điểm cung vốn đầu tư di chuyển lên theo đường cung d Điểm cung cung vốn đầu tư di chuyển xuống theo đường cung 32 Hệ số gia tăng vốn - sản lượng (ICOR) có ý nghĩa sau đây, loại trừ: a Phản ánh lực sản xuất phần vốn tăng thêm b Phản ánh lực toàn vốn sản xuất c Phản ánh số lượng vốn đầu tư cần thiết để gia tăng thêm đơn vị sản lượng d Phản ánh trình độ kỹ thuật sản xuất 33 Trong số loại hình đầu tư sau, loại hình đầu tư trực tiếp nước (FDI): a Công ty Honda Nhật đầu tư 100% vốn vào Việt nam để sản xuất xe máy b Một người Việt nam vay tiền người thân Nhật Bản 20.000 USD để đầu tư vào cửa hàng bán máy tính c Chính phủ Việt nam vay phủ Nhật Bản để xây dựng cầu đường d Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 10.000$ cho chương trình xoá đói giảm nghèo phủ Việt Nam 34 Có hai mặt hàng thay lao động cho RM TV Tại nước A, chi phí lao động sản xuất đơn vị TV 35 công, đơn vị RM công; số liệu tương ứng nước B 20 công Theo lý thuyết lợi so sánh, tham gia thương mại quốc tế, nước A sẽ: a Nhập từ B TV RM b Xuất sang B TV RM c Xuất RM sang B nhập TV từ B d Xuất TV sang B nhập RM từ B 35 Quan điểm hạn chế bất bình đẳng từ giai đoạn đầu trình tăng trưởng thể mô hình của: a S Kuznets b H Oshima c A lewis d a c 36 Chính sách bảo hộ sử dụng chiến lược thay nhập nhằm mục đích: a Phát triển ngành nông nghiệp nước b Phát triển ngành công nghiệp sử dụng nhiều vốn c Phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng d Phát triển tất ngành 37 Xuất sản phẩm thô mang lại lợi ích sau đây, loại trừ: a Phát triển ngành sản xuất sản phẩm trung gian b Phát triển ngành công nghiệp chế biến sử dụng nhiều vốn c Phát triển ngành công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng d Phát triển sở hạ tầng 38 Tác động việc đánh thuế yếu tố sản xuất đầu vào ngành nông nghiệp phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống thủy lợi là: a Làm giảm sản xuất nông nghiệp b Làm giảm đầu tư vào khu vực nông nghiệp c Làm giảm xuất sản phẩm nông nghiệp d Cả (a) (b) 39 “Hệ số trao đổi hàng hóa” thương mại quốc tế tăng lên, điều phản ánh xu thế: a Giá hàng hóa xuất giảm xuống b Giá hàng hóa nhập tăng lên c Giá hàng hóa xuất tăng tương đối so với giá hàng hóa nhập d Giá hàng hóa xuất giảm tương đối so với giá hàng hóa nhập 40 Lý biện minh cho việc trì chiến lược thay nhập nước phát triển : a Chiến lược giúp tăng nguồn thu ngân sách từ thuế nhập b Chiến lược giúp tăng nguồn thu từ chênh lệch giá áp dụng hạn ngạch c Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nước nâng cao d Không có lý kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 3), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 3), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn