Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 2)

6 427 10
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:04

Môn thi : Kinh tế phát triển Đề số Lưu ý : trả lời cách khoanh tròn vào đáp án Thu nhập quốc dân (NI) hiểu là: a Tổng giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ b Phần giá trị gia tăng sản phẩm vật chất dịch vụ c Phần giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ d Phần thu nhập quyền chi hộ gia đình Nếu yếu tố khác không đổi, GDP tăng lên mức giá chung giảm xuống khi: a Tăng quy mô tài sản hữu hình (vốn SX) b Tăng quy mô vốn đầu tư c Tăng tỷ lệ thất nghiệp thành thị d Tăng chi tiêu phủ Hai nước A B có GDP bình quân đầu người tương ứng 500 USD 1000 USD; tốc độ tăng GDP tương ứng 8,2% 4,7% năm Biết tốc độ tăng dân số nước 1,2% Sau năm hai nước có GDP bình quân đầu người ngang nhau: a 10 năm b 15 năm c 20 năm d 30 năm Giả thiết có số liệu thống kê nước A năm 2008: Tốc độ tăng trưởng GDP 6,3%, tốc độ tăng trưởng vốn sản xuất 6%, lao động 3,25% Vận dụng hàm Cobb-Douglas gồm yếu tố K, L, T với hệ số biên K 0,6, xác định nhân tố T đóng góp vào tăng trưởng GDP số điểm phần trăm là: a 1,3% b 1,4% c 1,7% d 2,1% Mục đích cuối phát triển kinh tế là: a Tăng trưởng với tốc độ cao b Chuyển dịch cấu theo hướng phát triển c Đạt tiến xã hội d Tất trường hợp Sự chuyển dịch cấu kinh tế trình phát triển phản ánh: a Chất lượng trình phát triển b Số lượng trình phát triển c Mục đích cuối trình phát triển d Cả ba nội dung Ở nước phát triển, GDP thường lớn GNI vì: a Xuất lớn nhập b Xuất nhỏ nhập c Thu lợi tức nhân tố lớn chi trả lợi tức nhân tố với nước d Thu lợi tức nhân tố nhỏ chi trả lợi tức nhân tố với nước Cho số liệu nước: DI ( thu nhập quốc dân sử dụng)đạt 510 tỷ$, khấu hao 30 tỷ$, thu nhập nhỏ chi trả lợi tức nhân tố nước 35 tỷ$ chênh lệch chuyển nhượng hành với nước 15 tỷ$ GDP ( tổng sản phẩm quốc nội) là( tỷ$): a 430 b 490 c 560 d 590 A Smith cho rằng: hình thức phân phối thu nhập theo nguyên tắc “ai có nấy”, theo tư hưởng lợi nhuận, địa chủ thu địa tô, người công nhân nhận tiền công là: a Công bằng, hợp lý b Mang tính chất bóc lột địa chủ bỏ vốn không lao động c Mang tính bóc lột nhà tư chiếm không phần tiền công lao động công nhân d Cả (b) (c) 10 Bằng số liệu nghiên cứu kinh tế Mỹ từ 1948 – 1981, Samuelson đưa kết luận thực chứng yếu tố không góp phần vào tăng trưởng kinh tế Mỹ, là: a Lao động b Vốn c Đất đai d Công nghệ, kỹ thuật 11 Trường phái Tân - cổ điển đánh giá vai trò Chính phủ tăng trưởng kinh tế là: a Không cần thiết b Rất mờ nhạt c Điều tiết tổng cầu sách kinh tế d Tham gia điều tiết có mức độ vào kinh tế nhằm hạn chế mặt tiêu cực thị trường 12 Hai nước A B có tỷ lệ tiết kiệm chiếm GDP 36% 38%, tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên 1% 1,4%; hai nước có hệ số ICOR 4,5 Sử dụng mô hình Harrod – Domar, kết luận: tốc độ tăng trưởng GDP/người nước A: a Lớn nước B b Nhỏ nước B c Bằng nước B d Hoặc (b) (c) 13 Mô hình Solow cho rằng: a Sẽ tăng trưởng sản lượng đầu bình quân/lao động vốn sản xuất bình quân/lao động kinh tế đạt tới trạng thái ổn định (dừng) b Tốc độ tăng sản lượng bình quân đầu người tốc độ tăng vốn sản xuất c Không có khác biệt tốc độ tăng trưởng sản lượng thời gian trung hạn dài hạn d Tốc độ tăng sản lượng giảm dân số tăng lên 14 Một kết luận rút từ mô hình Harrod-Domar là: Nếu hai nước có hệ số ICOR, có mức tích lũy vốn có cùng: a Mức tăng trưởng GDP b Tốc độ tăng trưởng GDP c d Mức GDP bình quân đầu người Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người 15 Theo số liệu thống kê nước X năm 2008 theo giá hành: GDP 708,5 tỷ đơn vị tiền tệ, tổng tiết kiệm đạt 251,1 tỷ đơn vị tiền tệ Tính toán theo mô hình Harrod-Domar với ICOR 4,5, số giảm phát GDP 1,78, mức GDP năm 2009 theo giá cố định đạt ( tỷ đồng): a 1.360,4 b 764,3 c 435,7 d 429,4 16 Tương ứng với yếu tố tăng trưởng kinh tế, Ricardo chia xã hội thành ba nhóm người tư bản, địa chủ công nhân, nhóm người giữ vai trò quan trọng trình sản xuất là: a Nhà tư b Địa chủ c Công nhân d Cả (a) (b) 17 Khi bình luận mô hình hai khu vực cổ điển (Lewis) giai đoạn nông nghiệp có dư thừa lao động, nhận xét sau không : a Lao động rút khỏi khu vực nông nghiệp không làm giảm tổng sản phẩm khu vực b Lao dộng chuyển từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp tăng mức tiền công c Mức tiền công khu vực công nghiệp trả theo mức sản phẩm trung bình khu vực d Mức tiền công khu vực nông nghiệp trả theo mức sản phẩm trung bình lao dộng khu vực 18 Theo mô hình hai khu vực Tân cổ điển, mức tiền công khu vực công nghiệp có xu hướng tăng lên do: a Đường cung lao động công nghiệp đoạn nằm ngang b Sản phẩm biên lao động nông nghiệp dương c Giá nông sản ngày cao d Cả (b) (c) 19 Trong “lý thuyết giai đoạn phát triển kinh tế”, W Rostow cho rằng: cấu ngành kinh tế có dạng: công nghiệp – nông nghiệp - dịch vụ phù hợp với giai đoạn: a Xã hội tiêu dùng cao b Trưởng thành c Cất cánh d Chuẩn bị cất cánh 20 Cơ cấu ngành kinh tế phản ánh: a Sự phát triển lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội b Tính chất xã hội hoá tư liệu sản xuất c Sự phân bố theo không gian lực lượng sản xuất d Tất nội dung 21 Quan điểm đầu tư Oshima mô hình hai khu vực là: a Công nghiệp trước, nông nghiệp sau b Nông nghiệp trước, công nghiệp sau c Đồng thời nông nghiệp công nghiệp từ đầu d Không phải điều 22 Phân phối thu nhập theo chức phân chia thu nhập theo mức độ đóng góp yếu tố : a Lao động b Vốn c Đất đai d Cả ba yếu tố kể 23 Trong phép tính HDI, số đo mức sống tính toán sở : a GDP(danh nghĩa)/người b GDP(thực tế)/người c GDP(PPP)/người d Không có đáp án 24 Chuẩn nghèo quốc gia quốc tế dùng để đánh giá: a Tình trạng nghèo khổ người b Tình trạng nghèo khổ vật chất c Tình trạng nghèo khổ lương thực thực phẩm d Cả (b) (c) 25 Nguồn lao động Việt Nam bao gồm : a Những người độ tuổi lao động có tham gia lao động ngành kinh tế quốc dân b Những người độ tuổi lao động có tham gia lao động ngành kinh tế quốc dân c Những người độ tuổi lao động, có khả lao động học, làm nội trợ hay thất nghiệp d Tất thành phần 26 Theo Bộ Luật lao động Việt Nam, việc làm là: a Hoạt động lao động người b Hoạt động nhằm mục đích tạo thu nhập c Hoạt động không bị pháp luật cấm d Đồng thời nội dung 27 Đặc điểm cung-cầu lao động thị trường khu vực nông thôn : a Cung co giãn ít, cầu co giãn nhiều b Cung co giãn nhiều, cầu co giãn nhiều c Cầu co giãn ít, cung co giãn nhiều d Cầu co giãn ít, cung co giãn 28 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 xác định: đến năm 2010, tỷ lệ người lao động đào tạo nghề nước ta là: a Dưới 30% b Khoảng 40% c Từ 30% - 40% d Từ 40% - 45% 29 Nước A có dân số tuổi lao động 51 triệu người; ước tính tỷ trọng dân số tuổi lao động không tham gia hoạt động kinh tế 15% dự kiến tỷ lệ thất nghiệp 5,5% Dân số tuổi lao động tham gia hoạt động kinh tế có việc làm thời kỳ (triệu người) a 48,19 b 43,35 c 40,96 d 39,55 30 Khi Chính phủ định hạ mức thuế thu nhập doanh nghiệp, với yếu tố khác không đổi: a Cầu vốn đầu tư kinh tế tăng lên b Cầu vốn đầu tư kinh tế giảm xuống c Cung vốn đầu tư kinh tế giảm xuống d Cung vốn đầu tư kinh tế tăng lên 31 Trên thị trường vốn đầu tư, chu kỳ kinh doanh thời kỳ lên (với điều kiện yếu tố khác không đổi) làm cho: a Đường cầu vốn đầu tư dịch sang phải b Đường cầu vốn đầu tư dịch sang trái c Đường cung vốn đầu tư dịch sang phải d Đường cung vốn đầu tư dịch sang trái 32 Đặc điểm sau không với nước phát triển: a Có mức thu nhập thấp nước phát triển b Có suất lao động thấp nước phát triển c Có tốc độ tăng dân số thấp nước phát triển d Có tỷ lệ dân cư thành thị thấp nước phát triển 33 Vốn đầu tư túy (Ni) không dùng dùng để đầu tư : a Cải tiến đại hóa tài sản cố định b Mua sắm tài sản cố định c Phục hồi khả sản xuất tài sản cố định cũ d Cả (a) (b) 34 Tại nước A, để sản xuất đơn vị ti vi cần ngày công lao động để sản xuất đơn vị gạo cần ngày công lao động Tại nuớc B, sản xuất đơn vị ti vi cần ngày công lao động, đơn vị gạo cần ngày công lao động Theo lý thuyết lợi so sánh, cách thức hiệu để nước A tham gia hoạt động ngoại thương với nước B là: a Nước A nên xuất gạo nhập ti vi b Nước A nên xuất ti vi nhập gạo c Nước A nên nhập ti vi gạo d Nước A nên xuất ti vi gạo 35 Một học, cho nước phát triển tham gia thuơng mại quốc tế, rút từ việc thực chiến lược xuất sản phẩm thô là: a Tăng cường khai thác triệt để xuất nguồn lực tài nguyên có lợi để tăng tích lũy b Chỉ nên coi xuất sản phẩm thô chiến lược cho giai đoạn đầu trình phát triển c Sử dụng chiến lược xuất sản phẩm thô để xây dựng cấu kinh tế toàn diện d Cả (a) (c) 36 Bảo hộ thực tế Chính phủ ngành may có nghĩa là: a Đánh thuế cao vào vải nhập b Đánh thuế cao vào quần áo nhập c Đánh thuế cao vào quần áo nhập đánh thuế thấp vào vải nhập d Đánh thuế cao vào vải nhập đánh thuế thấp vào quần áo nhập 37 Trong giai đoạn đầu, chiến lược hướng ngoại nước NICs Đông Á dựa sẵn có : a Lao động b Vốn c Tài nguyên d.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 2), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 2), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn