Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 1)

6 631 5
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:04

Môn thi : Kinh tế phát triển Đề số Lưu ý : trả lời cách khoanh tròn vào đáp án Phần giá trị gia tăng tạo sản xuất dịch vụ kinh tế phản ánh qua tiêu : a GDP b GO c NI d GDI Thước đo quyền lực giới (GEM) xác định dựa tiêu chí sau, loại trừ: a Mức độ tham gia định hoạt động trị b Mức độ tham gia định hoạt động kinh tế khoa học kỹ thuật c Mức độ kết hưởng thụ dịch vụ y tế giáo dục d Quyền sử dụng nguồn lực kinh tế Nếu sử dụng tiêu thu nhập bình quân đầu người để đánh giá mức sống dân cư, với số liệu năm 2005: Hàn Quốc 15 830$ tính theo tỷ giá hối đoái thức 21 850$ tính theo ngang giá sức mua; số liệu tương ứng Việt Nam 620$ 3010$, nhận xét: mức sống trung bình người Hàn Quốc cao người Việt Nam: a 35,2 lần b 25,5 lần c 7,2 lần d 5,2 lần Nếu yếu tố khác không đổi, GDP mức giá chung kinh tế giảm khi: a Giảm mức vốn đầu tư b Tăng mức vốn đầu tư c Giảm tỷ lệ công suất máy hoạt động d Giảm tỷ lệ lao động qua đào tạo Chỉ tiêu GDP Việt Nam không phụ thuộc vào : a Giá trị gia tăng ngành công nghiệp Việt Nam hoạt động nước b Giá trị gia tăng công ty nước hoạt động Việt nam c Giá trị gia tăng công ty Việt nam hoạt động nước d Giá trị gia tăng hoạt động dịch vụ Việt Nam Tốc độ tăng trưởng nước phát triển thường cao nước phát triển do: a Qui mô kinh tế nước phát triển nhỏ b Lợi nước sau c d Nguồn lực nước phát triển chưa sử dụng hết Tất yếu tố Theo A Smith, nguồn gốc để tạo cải cho đất nước là: a Đất đai b Tiền c Lao động d Vốn Mô hình tăng trưởng trường phái tân - cổ điển trường phái đại, có thống quan điểm cho rằng: a Yếu tố vốn đóng vai trò định đến tăng trưởng kinh tế b Chính phủ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế c Chính phủ đóng vai trò mờ nhạt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế d Vốn lao động kết hợp với theo tỷ lệ không cố định Theo Ricardo, thu nhập kinh tế phân chía cho ba nhóm: tư bản, địa chủ công nhân, nhóm người đóng vai trò chủ động phân phối là: a Địa chủ b Công nhân c Nhà tư d Cả (a) (c) 10 Một công ty sản xuất điểm E với 100 (đơn vị) sản lượng, 10 (đơn vị) lao động 20 (đơn vị) vốn Nếu muốn tăng quy mô sản lượng lên 300 đơn vị, theo quan điểm trường phái cổ điển, tổ hợp vốn lao động (K,L) sử dụng là: a (60, 10) b (60, 30) c (20, 30) d (20,10) 11 Theo số liệu thống kê 2008:GDP ngành nông nghiệp 11 tỷ USD, vốn đầu tư đạt 1,75 tỷ USD Nếu năm 2009, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3,4%, hệ số ICOR ngành nông nghiệp 2009 (tính theo mô hình Harrod-Domar) là: a 5,09 b 4,87 c 4,68 d 4,25 12 Mô hình Harrod – Domar dựa giả thiết: a Tỷ lệ vốn – sản lượng vốn – lao động không đổi b Hai yếu tố lao động vốn thay trình sản xuất c Nền kinh tế thất nghiệp d Tất giả thiết 13 Theo Marx, tiêu tổng sản phẩm xã hội đo lường thu nhập kinh tế không tính đến: a b c d Giá trị sản phẩm trung gian ngành sản xuất sản phẩm vật chất Giá trị sản phẩm cuối ngành sản xuất sản phẩm vật chất Giá trị hoạt động ngành giao thông vận tải thông tin liên lạc Giá trị hoạt động ngành tài chính, ngân hàng 14 Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm nước A 7,0%, vốn sản xuất 6,5% lao động % Sử dụng hàm Cobb-Douglas gồm ba yếu tố K, L, T (Y=Kα.Lβ.T) với hệ số biên K 0,6, tỷ lệ đóng góp yếu tố T vào tăng trưởng GDP là(xâp xỉ) : a 26% b 21% c 27% d 33% 15 Thị trường lao động khu vực nông thôn có điểm cân thấp điểm cân chung thị trường lao động xã hội Điều có nghĩa là: a Không có thất nghiệp b Không có thất nghiệp hữu hình c Không có thất nghiệp vô hình d Không có tượng bán thất nghiệp 16 Bằng quan sát thực nghiệm, E.Engel nhận thấy rằng: thu nhập gia đình tăng lên đến mức độ tỷ lệ chi tiêu cho lương thực, thực phẩm giảm Điều có nghĩa hệ số co giãn cầu hàng hoá theo thu nhập: a Âm (nhỏ không) b Lớn nhỏ c Bằng d Lớn 17 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế trình thay đổi: a Số lượng ngành kinh tế b Tỷ trọng ngành GDP c Vai trò, vị trí ngành kinh tế d Tất nội dung 18 Điều kiện để chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp (khi khu vực nông nghiệp có dư thừa lao động) mô hình Lewis tiền lương khu vực công nghiệp: a Bằng mức sản phẩm biên lao động nông nghiệp b Bằng mức sản phẩm trung bình lao động nông nghiệp c Cao mức sản phẩm biên lao động nông nghiệp d Cao mức sản phẩm trung bình lao động nông nghiệp 19 Theo Oshima, giai đoạn “hướng tới việc làm đầy đủ” cần: a Đầu tư theo chiều rộng cho hai khu vực b Đầu tư theo chiều sâu cho hai khu vực c Đầu tư theo chiều rộng cho khu vực nông nghiệp, đầu tư theo chiều sâu cho khu vực công nghiệp d Đầu tư theo chiều rộng cho khu vực công nghiệp, đầu tư theo chiều sâu cho khu vực nông nghiệp 20 Mục đích cuối trình phát triển kinh tế quốc gia : a Tăng mức thu nhập bình quân đầu người b Thay đổi cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển c Tăng phúc lợi cho tất người d Tất mục đích 21 Hệ số GINI dùng để đánh giá : a Mức độ nghèo đói quốc gia b Sự chênh lệch giàu nghèo quốc gia giới c Mức độ bất bình đẳng phân phối thu nhập quốc gia d Không phải nhận định kể 22 Để đánh giá bất bình đẳng phân phối thu nhập người ta dùng thước đo sau, loại trừ a Hệ số giãn cách thu nhập b Đường cong Lorenz c Tiêu chuẩn 40 d Chỉ số phát triển người (HDI) 23 “Tỷ lệ nghèo” số sử dụng để đánh giá khía cạnh sau đây, loại trừ: a Tình trạng nghèo b Thành công mục tiêu “giảm nghèo” quốc gia c Tính chất gay gắt nghèo đói d Cả (a) (b) 24 Phân phối lại thu nhập nhằm mục đích : a Lấy người giàu chia cho người nghèo b Nâng cao thu nhập thực tế người nghèo c Nâng cao thu nhập đại phận dân cư d Giảm bớt bất bình đẳng thu nhập 25 Đặc điểm thị trường lao động thành thị phi thức: a Dễ gia nhập rút khỏi thị trường b Khó quản lý lao động chất lượng sản phẩm c Có mức tiền công ngang với mức chung thị trường lao động xã hội d Không tồn tượng việc làm 26 Tiền công lao động thị trường lao động nông thôn nước phát triển mức cân cung cầu, có nghĩa là: a Người nông dân chia việc để làm b Không có tượng thất nghiệp hữu hình c Không có tượng thất nghiệp trá hình d Cả (a) (b) 27 Ở nước phát triển, thất nghiệp hữu hình chủ yếu tập trung vào : a Công chức nhà nước b Thanh niên c Những người sống nông thôn d Tất đối tượng 28 Nước A có dân số tuổi lao động 51 triệu người; ước tính tỷ trọng dân số tuổi lao động không tham gia hoạt động kinh tế 15% dự kiến tỷ lệ thất nghiệp 5,5% Dân số tuổi lao động tham gia hoạt động kinh tế có việc làm thời kỳ (triệu người) a 48,19 b 43,35 c 40,96 d 39,55 29 Chất lượng lao động hiểu : a Trình độ chuyên môn người lao động b Sức khỏe người lao động c Tác phong làm việc người lao động d Tất yếu tố nêu 30 Thất nghiệp hữu hình trá hình bao gồm thành phần sau đây, loại trừ: a Những người tuổi lao động bị việc thu hẹp quy mô sản xuất b Những người tuổi lao động nhu cầu lao động c Những người tuổi lao động thất nghiệp thời vụ d Những người tuổi lao động bị việc tay nghề thấp 31 Ở quốc gia, với mức tăng trưởng dân số hàng năm 2% thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 2,5% nếu: a Tỷ lệ đầu tư 10% mức ICOR b Tỷ lệ đầu tư 10% mức ICOR 4,5 c Tỷ lệ đầu tư 17,1% mức ICOR 3,8 d Tỷ lệ đầu tư 20% mức ICOR 10 32 Yếu tố sau không cấu thành nên vốn sản xuất: a Giá trị khấu hao máy móc thiết bị b Khối lượng tiền sử dụng lưu thông c Giá trị máy móc thiết bị hoạt động sản xuất d Giá trị nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất 33 Trên thị trường vốn đầu tư, lãi suất cho vay giảm xuống (với điều kiện yếu tố khác không đổi) làm cho: a Đường cầu vốn đầu tư dịch sang phải b Đường cầu vốn đầu tư dịch sang trái c Điểm cầu vốn đầu tư di chuyển xuống theo đường cầu đầu tư d Điểm cầu vốn đầu tư di chuyển lên theo đường cầu đầu tư 34 Theo xu hướng hội nhập quốc tế, nước phát triển không nên: a Tăng cường hàng rào thuế quan để phát triển sản xuất nước b Tăng cường quản lý xuất nhập hạn ngạch c Trợ cấp trực tiếp để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nước d Cả (a), (b) (c) 35 Hai mặt hàng thay lao động cho RM TV Tại nước A, chi phí lao động sản xuất đơn vị TV 35 công, đơn vị RM công; số liệu tương ứng nước B 20 công Theo lý thuyết lợi tuyệt đối, tham gia thương mại quốc tế, nước A sẽ: a Nhập từ B TV RM b Xuất sang B TV RM c Xuất RM sang B d Xuất TV sang B 36 Yếu tố yếu tố sau không tác động đến xu hướng giảm mức thu nhập nước xuất sản phẩm thô: a Cung xuất sản phẩm thô giảm b Cầu xuất sản phẩm thô giảm c Cung xuất sản phẩm thô tăng d Tất yếu tố 37 Kho đệm dự trữ quốc tế nhằm ổn định giá mặt hàng sơ chế xuất cách: a Mua hàng giá cao, bán hàng giá giảm b Mua hàng giá cao, bán hàng giá cao c Mua hàng giá giảm, bán hàng giá cao d Mua hàng giá giảm, bán hàng giá giảm 38 Bảo hộ thuế quan thực tế là: a Đánh thuế cao vào thành phẩm nhập đánh thuế thấp vào nguyên liệu nhập b Đánh thuế cao vào thành phẩm nhập đánh thuế cao vào nguyên liệu nhập c Đánh thuế thấp vào thành phẩm nhập đánh thuế thấp vào nguyên liệu nhập d Đánh thuế thấp vào thành phẩm nhập đánh thuế cao vào nguyên liệu nhập 39 “Hệ số trao đổi hàng hóa” xác định bằng: a Giá bình quân sản phẩm xuất giá bình quân sản phẩm nhập b Giá bình quân sản phẩm nhập giá bình quân sản phẩm xuất c Giá trị sản phẩm xuất giá trị sản phẩm nhập d Giá trị sản phẩm nhập giá trị sản phẩm xuất 40 Một nước tham gia thương mại quốc tế có khả sau đây, loại trừ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 1), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 1), Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn