Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố việt trì

97 125 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ ÁNH TÂM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ ÁNH TÂM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Chuyên ngành Mã số : Quản lý đất đai : 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC NÔNG Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Dương Thị Ánh Tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo - PGS.TS NGUYỄN NGỌC NÔNG, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình để hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn Phòng quản lý đào tạo sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Tài Nguyên Môi trường, tập thể giáo viên, cán công nhân viên Phòng quản lý sau đại học, Khoa Tài Nguyên Môi trường toàn thể bạn bè giúp đỡ trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Sở Tài nguyên Môi trường Phú Thọ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ, phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Việt Trì quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, quý báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Dương Thị Ánh Tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận tầm quan trọng công tác quản lý đất đai 1.1.1 Tầm quan trọng công tác quản lý đất đai tổ chức 1.1.2 Cơ sở pháp lý công tác giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 1.2 Tổng quan quản lý đất đai nước nước 14 1.2.1 Tình hình quản lý đất đai giới 14 1.2.2 Tình hình quản lý đất đai Việt Nam 16 1.3 Tình hình sử dụng đất đai nước 17 1.3.1 Hiện trạng sử dụng đất nước 17 1.3.2 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức nước 18 1.4 Tình hình sử dụng đất tổ chức địa bàn tỉnh Phú Thọ 22 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.3.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội địa bàn thành phố Việt Trì 23 2.3.2 Đánh giá trạng quản lý sử dụng đất đai địa bàn thành phố Việt Trì 23 2.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì 24 2.3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quỹ đất giao cho tổ chức sử dụng 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Tài liệu liệu thứ cấp 24 2.4.2 Tài liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp 26 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến tình hình sử dụng đất tổ chức 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cảnh quan môi trường 37 3.2 Hiện trạng quản lý sử dụng đất đai địa bàn thành phố Việt Trì 39 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 39 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2014 43 3.3 Đánh giá trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì 49 3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất tổ chức 49 3.3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì 54 3.3.3 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức 68 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì 70 3.4.1 Giải pháp sách pháp luật 70 3.4.2 Giải pháp kinh tế 70 3.4.3 Giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất tổ chức thời gian tới 71 3.4.4 Các giải pháp khác 72 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 73 Kết luận 73 Đề nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên đầy đủ CP Cổ phần CN-TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp HCNN Hành nhà nước GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế KT-XH Kinh tế xã hội QH Quy hoạch QSD Quyền sử dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TDMNBB Trung du miền núi Bắc TN&MT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 3.1: Tốc độ phát triển kinh tế thành phố Việt Trì (2011 - 2014) .33 Bảng 3.2: Tình hình dân số thành phố Việt Trì 35 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất đến 01/01/2015 43 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng đất đến 01/01/2015 sau chuyển đổi tiêu theo Thông tư số 29/2014/BTNMT 45 Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì theo mục đích sử dụng .50 Bảng 3.6: Tổng số tổ chức, khu đất, diện tích sử dụng đất tổ chức .54 Bảng 3.7: Tình hình giao đất cho tổ chức 55 Bảng 3.8: Tình hình thuê đất tổ chức 56 Bảng 3.9: Tình hình công nhận quyền sử dụng đất tổ chức 57 Bảng 3.10: Giao đất sử dụng theo hình thức khác 58 Bảng 3.11: Tình hình sử dụng theo mục đích giao, thuê tổ chức .59 Bảng 3.12: Tình hình cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép diện tích đất giao, thuê tổ chức 61 Bảng 3.13: Tình hình tranh chấp, lấn chiếm bị lấn chiếm diện tích tổ chức 62 Bảng 3.14: Tình hình sử dụng đất vào mục đích khác tổ chức 64 Bảng 3.15: Tình hình đất chưa đưa vào sử dụng tổ chức 64 Bảng 3.16: Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức 65 Bảng 3.17: Tổng hợp kết điều tra tình hình sử dụng đất tổ chức giao đất, cho thuê đất 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Bản đồ hành thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ .28 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có thể nói, đất đai lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm Công tác quản lý nhà nước đất đai ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường phát triển bền vững Làm tốt công tác quản lý đất đai góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm lợi ích nhà đầu tư đời sống người dân Nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai vô quý giá, nguồn tài nguyên có hạn, việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên vào phát triển kinh tế xã hội cách khoa học, tiết kiệm đạt hiệu cao vô quan trọng có ý nghĩa to lớn Ở nước ta, quỹ đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất lớn Kết kiểm kê quỹ đất quản lý, sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ cho thấy tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực Theo kết thống kê đất đai toàn quốc diện tích xấp xỉ 8.700.00 ha, chiếm gần 27% diện tích tự nhiên nước Tuy nhiên, vi phạm pháp Luật Đất đai tổ chức phạm vi nước nhiều, phổ biến hầu hết địa phương, nhiều hình thức như: sử dụng đất không mục đích giao, thuê cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng đất trái phép; để đất hoang hóa, quản lý lỏng lẻo để bị lấn, bị chiếm đất Mức độ vi phạm pháp Luật Đất đai nhiều tổ chức kinh tế, nông trường, lâm trường quốc doanh tổ chức nghiệp công, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa giải Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ, ngành Ủy ban nhân dân địa phương tích cực đạo, tổ chức nhiều đợt kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng đất tổ chức, việc xử lý vi phạm hạn chế, hiệu chưa cao, nhiều vụ việc vi phạm kéo dài chưa giải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 Có 267 tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 53,29% với số lượng giấy chứng nhận cấp 312 giấy, tổng diện tích cấp giấy 5.065.445,90 m2 3, Trong trình sử dụng đất, tổ chức vi phạm pháp luật đất đai với diện tích 220.831,00 m2 nằm trên loại hình tổ chức Trên sở nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức, đề tài đưa số giải pháp sách pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ,… giúp cho công tác quản lý sử dụng đất tổ chức ngày hiệu Đề nghị Đối với Nhà nước cần có sách cụ thể để quản lý quỹ đất công (đất quản lý, sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất) để Nhà nước “nắm chắc, quản chặt” nguồn tài nguyên đất đai, nhằm hạn chế tiêu cực sử dụng đất, đồng thời sử dụng có hiệu bền vững - Tiếp tục nghiên cứu biện pháp để cải cách thủ tục hành việc giao đất cho dự án thuê đất, tập trung cải cách khâu chuyển tiếp sở, ngành với cấp - Từng bước nâng cao nhận thức sách pháp luật Nhà nước đất đai đến tổ chức, doanh nghiệp người sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đồng thời hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trình sử dụng đất - Đánh giá hiệu dự án trước giao đất, cho thuê đất nhằm hạn chế tình trạng dự án treo - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát xử lý kịp thời vi phạm pháp luật đất đai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2007 hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất, Tài liệu ấn hành Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tài liệu ấn hành Dương Hà (2010), Đất nông nghiệp bị thu hẹp: Mối lo an ninh lương thực, trang web http://www.doctin.vn/dat-nong-nghiep-bi-thu-hepmoi-lo-ve-an-ninh-luong-thuc-539289.aspx, Phương Hiếu (2012), "Thực trạng quản lý sử dụng đất đai nay", Tạp chí tài chính, số 10 Q.L (2010), Tổng kết kiểm kê đất đai năm 2010, trang web http://tnmtquangnam.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article& id=1882:tng-kt-kim-ke-t-ai-nm-2010&catid=82:qun-ly-t-ai&Itemid=472 Trần Văn Lanh (2011), Hiện trạng tài nguyên đất giới, trang web http://www.tailieuontap.com/2013/03/hien-trang-tai-nguyen-at-trengioi.html Thu Phương (2009), Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị 31 Thủ tướng Chính phủ: Bài 1: Hơn 250.000 đất bị bỏ hoang hóa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2012), Luật viên chức, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 11 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Phú Thọ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tài liệu nội 12 Phạm Hồng Thái Đình Văn, Luật Hành chính, NXB trị quốc gia Hà Nội 13 UBND Thành phố Việt Trì (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, Tài liệu nội 14 UBND Thành phố Việt Trì (2013), Báo cáo kết rà soát thống kê số tổ chức sử dụng đất địa bàn thành phố Việt trì 15 UBND Thành phố Việt Trì (2014), Kế hoạch thực phát triển Kinh tế Xã hội năm 2016-2020, Tài liệu nội 16 UBND Thành phố Việt Trì (2014), Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Tài liệu nội 17 UBND Thành phố Việt Trì (2015), Báo cáo kết thực Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, Tài liệu nội 18 UBND Thành phố Việt Trì (2011, 2012, 2013), Báo cáo kết kiểm tra, xử lý tồn quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tài liệu nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Sơ đồ cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức địa bàn tỉnh Phú Thọ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Giải cửa liên th ng dự án phát triển kinh tế sử dụng đất khu công nghiệp cụm công nghiệp nhỏ Số TT Trách nhiệm Trình tự công việc Hồ sơ biểu mẫu Thời gian Cả hai giai đoạn 1, thực đồng thời thủ tục hành thời gian không 60 ngày (kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ) I Giai đoạn 1: Thực đồng thời thủ tục hành không 20 ngày - Bộ phận tiếp nhận trả kết (1 cửa liên thông) - Các ngành liên quan: Sở XD, sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT - Sở Kế hoạch Đầu tư - UBND tỉnh Tiếp nhận hồ sơ Vào sổ tiếp nhận Tham gia ý kiến Chấp thuận địa điểm cấp GCN đầu tư Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm trình cấp GCN đầu tư - Bổ sung kế hoạch sử dụng đất; - Lấy ý kiến địa phương - Sở TN&MT chấp hành pháp luật đất đai; Văn tham gia ý STNM kiến biên T5 liên ngành ngày - Tờ trình đề nghị chấp thuận địa điểm cấp GCN đầu tư 13 ngày - Ban hành văn chấp thuận địa điểm ngày GCN đầu tư - Tờ trình bổ sung KHSD đất; - VB nhận xét việc chấp hành luật; - Trình duyệt ĐTM; - Tờ trình phê duyệt ĐTM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 20 ngày - UBND huyện, thành, thị II - Xác nhận cam kết BVMT theo quy định; - Giấy xác nhận cam kết BVMT; Giai đoạn 2: Thực đồng thời thủ tục hành không 40 ngày - Cấp Chứng quy hoạch điều - Sở Xây dựng chỉnh quy hoạch duyệt cần; - Văn CCQH Sở Xây dựng cấp - Tờ trình điều chỉnh quy hoạch - Trích lục 10 ngày - Sở TNMT (văn phòng ĐKQSDĐ) - Trích lục trích đo khu đất -Trích đo dự án nhỏ -Trích đo dự án lớn -Chỉnh lý trích hồ sơ - Nhận chuyển nhượng quyền sử Chủ đầu tư dụng đất nhận góp vốn - Hợp đồng chuyển nhượng, biên lai thu thuế chuyển quyền, thuế trước bạ giấy tờ liên quan 20 15 ngày 30 ngày 10 ngày Theo quy định - Hợp đồng góp vốn - Trình chuyển mục đích SD đất, - Sở TN&MT giao đất, cho thuê đất - Quyết định cho phép chuyển mục đích - UBND tỉnh SD đất, giao đất, cho thuê đất; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN - Tờ trình đề nghị chuyển MĐ SD đất, ngày giao đất, cho thuê đất; - Quyết định cho phép chuyển mục đích SD đất, giao đất, cho thuê đất; http://www.lrc.tnu.edu.vn ngày - Sở Tài (đối với trường hợp thuê đất) - QĐ phê duyệt đơn giá cho thuê đất 10 ngày - Biên giao đất; - Giao đất thực địa; - Sở TNMT - Xác đinh đơn giá cho thuê đất - Bộ phận tiếp nhận trả kết (1 cửa liên thông) - Ký Hợp đồng thuê đất; - Hợp đồng thuê đất; - Trình ký GCNQSD đất - GCNQSD đất Trả kết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 ngày Phụ lục 2: Giải cửa liên th ng dự án sử dụng đất KCN, KCNN (UBND tỉnh đ có định thu hồi đất giao cho UBND huyện quản lý KCNN nhƣng chủ đầu tƣ phải đầu tƣ sở hạ tầng thực bồi thƣờng GPMB) STT Trách nhiệm Hồ sơ biểu mẫu Trình tự công việc Thời gian Cả hai giai đoạn 1, thực đồng thời thủ tục hành thời gian không 60 ngày (kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ) I Giai đoạn 1: Thực đồng thời thủ tục hành không 20 ngày - Bộ phận tiếp nhận trả kết (1 cửa liên thông) - Sở TN&MT Tiếp nhận hồ sơ - Thẩm định trình duyệt ĐTM - UBND huyện, - Xác nhận cam kết thành , thị BVMT theo quy định Ban quản lý khu công nghiệp Vào sổ tiếp nhận - Tờ trình phê 20 ngày duyệt ĐTM - Giấy xác nhận cam kết 10 ngày BVMT - Ý kiến VB ngành BB họp liên ngành; Cấp GCN đầu tư - GCN đầu tư II Sở TNMT ngày Giai đoạn 2: Thực đồng thời thủ tục hành không 40 ngày - Sở xây dựng Cấp CCQH chưa có QH chi tiết điều chỉnh QH duyệt cần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN - Văn CCQH Sở XD cấp - Tờ trình điều chỉnh quy hoạch http://www.lrc.tnu.edu.vn 20 ngày Trích lục - Sở TNMT (văn phòng ĐKQSDĐ) trích đo khu đất - Trích lục ngày -Trích đo DA nhỏ 15 ngày -Trích đo DA lớn 30 ngày 10 ngày - Trích hồ sơ - UBND huyện, thành, thị - Văn đề nghị giao, thuê đất Đề nghị giao, thuê đất Trình giao đất, - Sở TN&MT cho thuê đất - Tờ trình đề nghị giao đất, cho thuê đất ngày - Quyết định giao đất, cho thuê đất ngày - UBND tỉnh Quyết định giao đất, cho thuê đất - Sở tài Xác định đơn giá cho thuê đất - QĐ phê duyệt đơn giá cho thuê đất (đối với trường hợp thuê) - Biên giao đất - Giao đất thực địa; - Sở TNMT - Ký Hợp đồng cho thuê đất; - Trình ký GCNQSD đất - Hợp đồng thuê đất - GCNQSD đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 ngày - Bộ phận tiếp nhận trả kết Trả kết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIẾU ĐIỀU TRA (đ vấn) Thực trạng hiệu sử dụng đất tổ chức I THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC - Tên tổ chức:…………………………………………………… - Địa trụ sở chính:………………………………………… - Thông tin liên hệ người điền phiếu Họ tên: ……………………………………… ………… Chức vụ: ……………………………………………………… II THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 1- Hình thức sử dụng đất: NN cho thuê đất trả tiền NN giao đất không thu tiền thuê đất hàng năm sử dụng đất NN cho thuê đất trả tiền thuê NN giao đất có thu tiền sử đất lần cho thời gian thuê dụng đất Hình thức sử dụng khác (ghi rõ) : 2- Diện tích đất sử dụng: m2 3- Địa điểm : 4- Mục đích sử dụng: 5- Thời gian giao đất, thuê đất năm 6- Đơn vị kí hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất) chưa? Đã kí Chưa kí 7- Đơn vị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa? Đã cấp Chưa cấp 8- Tình hình sử dụng đất: Không mục đích giao, cho thuê Đúng mục đích giao, cho thuê Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Cho đơn vị khác thuê sử dụng toàn phần diện tích Chưa đưa vào sử dụng http://www.lrc.tnu.edu.vn 9- Đơn vị có gặp khó khăn việc thực thủ tục xin giao đất thuê đất không? Rất khó khăn Có chút khó khăn Khó khăn Không gặp khó khăn 10- Theo ông (bà), khó khăn đơn vị việc xin giao đất, thuê đất đâu? Do trình tự, thủ tục rườm rà Do sách pháp luật đất đai thay đổi Do phải có phối hợp nhiều ban, ngành Do khó khăn công tác bồi thường GPMB Do quỹ đất hạn chế Quy hoạch không đồng Do cán thụ lý hồ sơ gây khó Khác (xin vui lòng nêu cụ thể) Nguyên nhân khác: 11- Đơn vị ông (bà) có thực đủ quy định bảo vệ môi trường thực dự án không ? Đã có BC đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đã có cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) Thực tốt Thực chưa tốt Thực tốt Thực chưa tốt Chưa thực thủ tục BVMT theo quy định 12- Đại diện UBND cấp Sở Tài nguyên Môi trường có thường xuyên kiểm tra, tra việc sử dụng đất đơn vị ông (bà) không? Không Thỉnh thoảng Hiếm Thường xuyên Luôn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 13- Đơn vị ông (bà) bị tra kiểm tra việc sử dụng đất lần giai đoạn 2010-2012 ? lần 14- Ông (bà) tự đánh giá hiệu sử dụng đất đơn vị: Rất hiệu Ít hiệu Hiệu Không có hiệu 15- Theo ông (bà) hiệu sử dụng đất đơn vị : Đạt mục tiêu dự án Tăng doanh thu cho đơn vị Góp phần phát triển KT - XH Thu hút lao động địa phương Đảm bảo quy định bảo Nâng cao đời sống cho cán bộ, vệ môi trường công nhân viên Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Khác (xin vui lòng nêu cụ thể) Hiệu khác: 16- Theo ông (bà), Nhà nước nên ưu tiên làm để nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất ? Tạo quỹ đất Tăng cường công tác thanh, kiểm tra Ổn định sách pháp luật Tạo điều kiện để người dân tham gia Giảm bớt thủ tục hành Đào tạo, nâng cao chất lượng cán Tuyên truyền phổ biến pháp luật Lựa chọn, đánh giá kỹ lực chủ dự án Tăng cường phối hợp quan ban, ngành giám sát dự án đầu tư Quy hoạch đồng Khác (xin vui lòng nêu cụ thể) Phương án khác: 17- Ngoài khu đất nêu trên, đơn vị ông (bà) khu đất Nhà nước giao, cho thuê ? khu 18- Sắp tới đơn vị ông (bà) có kế hoạch xin giao, thuê thêm đất không? Có Không Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Chưa có kế hoạch http://www.lrc.tnu.edu.vn 19- Ông (bà) đánh sách giao đất, cho thuê đất tỉnh (thang điểm 1- 10 ; 1: hợp lý, 10: không hợp lý ) điểm 20- Theo ông (bà) thời gian giải thủ tục hành giao đất, cho thuê đất (thang điểm 1- 10 ; 1: nhanh chóng, 10: chậm) điểm Xin trân trọng cảm ơn Ông/ Bà cung cấp thông tin Ngày Ngƣời điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN tháng năm 20 Đại diện tổ chức đƣợc điều tra http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố việt trì, Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố việt trì, Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố việt trì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập