Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc chính phủ (TT)

27 50 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN THỦY LAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN XUÂN DŨNG PGS.TS CÙ CHÍ LỢI Phản biện 1: GS.TSKH NGUYỄN QUANG THÁI Phản biện 2: PGS.TS TRẦN ĐÌNH THAO Phản biện 3: PGS.TS PHẠM XUÂN ANH Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại: Học viện khoa học xã hội Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiết kiệm, chống lãng phí QLDA đầu tư công nói chung, QLDA ĐTXD vốn NSNN nói riêng với lĩnh vực khác đầu tư cho phát triển hạ tầng KHCN chủ trương lớn Nhà nước Hiện nay, Nhà nước ban hành nhiều sách nhằm bước đổi chế hoạt động quản lý tài đơn vị nghiệp công lập, gồm đơn vị nghiệp KHCN Một hướng đổi đầu tư sở vật chất ban đầu đủ điều kiện giao tài sản cho đơn vị quản lý, bảo toàn, xác định khấu hao phù hợp với quy định pháp luật, bước chuyển sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giảm dần hỗ trợ từ NSNN Thời gian qua, Nhà nước quan tâm đầu tư cho KHCN nói chung, tổ chức KHCN thuộc Chính phủ nói riêng, trọng đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học Nguồn vốn đầu tư từ NSNN tăng cường diện tích làm việc, nâng cấp, xây dựng số viện nghiên cứu chuyên ngành, phòng thí nghiệm, xây dựng kho tư liệu quí, trung tâm thông tin, tư liệu-thư viện góp phần đại hóa CSVC Tuy nhiên, tiến độ thực dự án chậm so với kế hoạch; Quá trình thực nhiều thay đổi (thiết kế, cấu vốn, TMĐT); Công tác thanh, toán chậm, yếu; Mô hình QLDA lỗi thời không phù hợp với quy định Nhà nước, hệ thống tiêu chí đánh QLDA chưa rõ ràng, cụ thể Trong bối cảnh đó, vấn đề “Đổi quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ” tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ thực trạng QLDA ĐTXD tổ chức KHCN thuộc Chính phủ giai đoạn 2006-2015, mặt làm được, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp đổi hoạt động tổ chức KHCN thuộc Chính phủ giai đoạn tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; nghiên cứu kinh nghiệm QLDA vốn Nhà nước số nước khu vực để rút học - Hệ thống số khái niệm QLDA ĐTXD vốn NSNN, làm rõ nội dung QLDA ĐTXD vốn NSNN; - Đánh giá thực trạng QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ, rút số tồn phân tích nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện đổi QLDA ĐTXD nguồn vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Quá trình tổ chức quản lý, thực dự án ĐTXD nguồn vốn ĐTXD tập trung từ NSNN - Không gian: Dự án ĐTXD tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ - Thời gian: Từ 2006-2015, định hướng đến 2020, tầm nhìn 2030 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Làm rõ sở lý luận nội dung, QLDA ĐTXD nguồn vốn NSNN; kế thừa kết nghiên cứu có để tổng kết rút học kinh nghiệm - Phương pháp điều tra khảo sát: Khảo sát cán đã, hoạt động QLDA (phát 135 phiếu, thu 124 phiếu), vấn sâu (5 chuyên gia) tổ chức KHCN thuộc Chính phủ Dùng phương pháp thống kê, kết hợp với phần mềm SPSS xác định tần suất ý kiến làm sở đánh giá - Phương pháp thống kê, phân tích tỷ lệ so sánh đối chứng: Dùng số liệu thứ cấp (thống kê), số liệu sơ cấp (khảo sát, vấn sâu); Phân tích tỷ lệ, so sánh để đánh giá thực trạng, rút tồn tại, làm rõ nguyên nhân - Phương pháp phân tích tổng hợp tiếp cận hệ thống: Làm rõ bối cảnh nước, quốc tế tác động đến KHCN nói chung, đến QLDA tổ chức KHCN thuộc Chính phủ nói riêng để đề xuất giải pháp Những đóng góp luận án - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn QLDA ĐTXD nguồn vốn NSNN, làm rõ chất ĐTXD vốn NSNN, khác chi phí ĐTXD vốn ĐTXD - Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá dự án giai đoạn: Thẩm định dự án để định phê duyệt; Thực dự án để đánh giá chất lượng quản lý; Kết thúc dự án để đánh giá hiệu quản lý - Đánh giá thực trạng QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ, ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân; - Đề xuất giải pháp đổi QLDA ĐTXD vốn NSNN: Nhóm giải pháp nguồn lực tài chính; Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện; Nhóm giải pháp cấu máy tổ chức; Nhóm giải pháp qui trình quản lý Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Về lý luận: Trên sở hệ thống hóa số vấn đề lý luận QLDA ĐTXD vốn NSNN, luận án đóng góp số quan điểm như: Bản chất ĐTXD vốn NSNN; Sự khác chi phí ĐTXD vốn ĐTXD - Về thực tiễn: Luận án đề xuất số giải pháp nhằm đổi hoạt động QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ bao gồm hệ thống tiêu chí đánh giá qui trình quản lý Các tiêu chí đánh giá qui trình áp dụng chung cho tổ chức KHCN công lập Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo luận án gồm chương: Chương Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến luận án Chương Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước Chương Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước tổ chức KHCN thuộc Chính phủ Chương Giải pháp đổi quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước tổ chức KHCN thuộc Chính phủ Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUANĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.1.1 Nghiên cứu ngân sách Nhà nước, mối quan hệ ngân sách Nhà nước đầu tư công Các tác giả đề cập đến tầm quan trọng ngân sách quản lý kinh tế vĩ mô khuynh hướng phân bổ ngân sách Chính phủ quản lý NSNN theo khoản mục, theo công việc thực Nhiều nghiên cứu mối quan hệ đầu tư công, NSNN sách xã hội qua đề cập đến cấu chi đầu tư công với điều kiện ngân sách hạn hẹp để đạt hiệu cao, hạn chế nợ công thâm hụt NSNN 1.1.2 Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư quản lý đầu tư công Các nghiên cứu QLDA xuất từ sớm kỹ sư người Mỹ quản lý tiến độ, chi phí qua biểu đồ ngang Henry Laurence Gantt (1861-1919); Phân tích QLDA quản lý chương trình mục tiêu quốc gia Frederick Winslow Taylor (1856-1915); Các công cụ QLDA: Phân bổ nguồn lực, phân chia công việc theo thời gian, tiến độ dự án theo đường Găng sơ đồ mạng CPM; MPM; Pert… Năm 1969 Viện Quản lý Dự án Học Viện công nghệ Georgia Mỹ đời, năm 1983 xuất “A Guide to the Project Management Body of Knowledge- PMBOK Guide” “cẩm nang” cho nhà nghiên cứu quản lý thực dự án; khẳng định chu trình QLDA qua giai đoạn, nội dung đánh giá giai đoạn lĩnh vực khác khác Các nghiên cứu cảu Ngân hàng giới cung cấp cách đánh giá quản lý đầu tư công cho Chính phủ gồm đặc trưng bản: Định hướng đầu tư; Chuẩn bị đầu tư; Thẩm định dự án; Đánh giá độc lập; Lập dự toán dự án; Tổ chức thực hiện; Điều chỉnh dự án (nếu cần thiết); Giám sát từ sở; Đánh giá kết qua “A DiagnosticFramework for Assessing Public Investment Management” (2010)… 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.1 Nghiên cứu chi ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng Nghiên cứu địa bàn, LATS Trịnh Thị Thúy Hồng (2012), “Quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định” đề cập nội dung, phương pháp lập dự toán chi, chấp hành chi, toán chi kiểm tra trình chi ĐTXD từ NSNN 1.2.2 Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung Các tác giả phân tích QLDA qua: Quản lý đấu thầu, quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng, chi phí, vật tư trang thiết bị, nhân lực, thông tin dự án…như Bùi Ngọc Toàn chủ biên (2006) “Tổ chức quản lý, thực dự án xây dựng công trình”; Trịnh Quốc Thắng (2007), “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”; Đỗ Đình Đức Bùi Mạnh Hùng đồng chủ biên, (2012) “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” Bùi Mạnh Hùng, Bùi Ngọc Toàn, Đào Tùng Bách, Trần Anh Tú đồng chủ biên (2012), “Quản lý nguồn lực dự án đầu tư xây dựng công trình”; PGS.TS Thái Bá Cẩn (2009), “Phân tích quản lý dự án đầu tư”; Từ Quang Phương (2005), “Giáo trình quản lý dự án đầu tư”)… cách tiếp cận theo quản lý trường nên chưa phân biệt nhiều quản lý chi phí quản lý vốn ĐTXD Đồng thời chưa phân tích qui trình lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn, tạm ứng, thu hồi tạm ứng…nên khó áp dụng thực tế với đơn vị không chuyên ngành xây dựng: Nhiều tác giả nghiên cứu QLDA vốn NSNN ngành, lĩnh vực xây dựng, giao thông…nên tiêu chí đánh giá dự án áp dụng (LATS Trần Văn Khôi (1999), “Đổi công tác lập quản lý dự án đầu tư, tăng lực thiết bị doanh nghiệp xây dựng giao thông”; LSTS Lê Thanh Hương (2005), “Nghiên cứu số vấn đề quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông vận tải VN)… 1.2.3 Nghiên cứu quản lý vốn đầu tư xây dựng quản lý dự án Một số tác giả nghiên cứu đề xuất giải pháp ngăn ngừa lãng phí, thất thoát vốn đầu tư Nhà nước như: PGS.TS Thái Bá Cẩn (2003) “Quản lý tài đầu tư xây dựng”; LATS tác giả: Nguyễn Mạnh Đức (1994) “Hoàn thiện chế quản lí nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư XDCB Việt Nam”; Nguyễn Ngọc Định (1996) “Quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng VN”… Nhiều tác giả tiếp cận quản lý vốn đầu tư từ quan quản lý Nhà nước để đề xuất biện pháp kiểm soát chi giải nợ đọng XDCB như: LATS Lê Hùng Sơn (2003); “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài dự án đầu tư hệ thống Kho bạc nhà nước Việt Nam’’ (2003); PGS.TS Nguyễn Đình Tài, Lê Thanh Tú (2010) “Nâng cao hiệu đầu tư công Việt Nam”; Đề tài cấp Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch đầu tư (2005) “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư từ NSNN”; Một số tác giả nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý vốn đầu tư từ NSNN địa bàn cụ thể như: LATS Cấn Quang Tuấn (2009) “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng tập trung từ ngân sách Nhà nước thành phố Hà Nội quản lý”; Lê Thế Sáu (2012) “Hiệu dự án đầu tư vốn NSNN địa bàn tỉnh Bắc Giang”… không ứng dụng cho dự án KHCN 1.2.4 Nghiên cứu thẩm định dự án đầu tư xây dựng Mộ số tác giả đề xuất phương pháp phân tích chi phí, đánh giá hiệu tài dự án đầu tư như: Nguyễn Hồng Thắng chủ biên (2010), “Thẩm định dự án đầu tư khu vực công”; Lưu thị Hương (2004),“Thẩm định tài dự án”…Các nghiên cứu thẩm định DADT thiên đánh giá hiệu kinh tế, đề cập đến hiệu xã hội- vấn đề đơn vị nghiệp công lập thụ hưởng NSNN phải quan tâm 1.3 Kết nghiên cứu, vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 1.3.1 Kết nghiên cứu đạt Các nghiên cứu trong, nước NSNN, QLDA đầu tư công xuất sớm, bản, đảm bảo sở lý luận cho thực dự án ĐTXD nói chung, dự án ĐTXD vốn Nhà nước nói riêng phân tích sở thể chế kinh tế, trị khác nên có khác biệt với VN 1.3.2 Hạn chế vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống số liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu: Hầu hết tác giả sử dụng hệ thống số liệu thống kê thứ cấp (Tổng cục Thống kê, Bộ KH ĐT, Bộ Tài chính, Bộ GT-VT, Bộ Công Thương…) để phân tích, nên kết nghiên cứu chưa phong phú Thông qua hệ thống số liệu thứ cấp, lập bảng so sánh, đối chiếu tỷ lệ, tác giả sử dụng phương pháp phân tích định tính chính, tác giả kiểm định chứng minh kết nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp phân tích định lượng (điều tra xã hội học, số liệu khảo sát, xây dựng mô hình hồi qui tần suất kết hợp với công cụ hỗ trợ phần mềm SPSS) để xác định ưu điểm, tồn đối tượng nghiên cứu Thứ hai, cách tiếp cận: Các tác giả tiếp cận vấn đề QLDA ĐTXD tầm vĩ mô, khái quát QLDA chung, chưa phân tích cụ thể qui trình QLDA ĐTXD từ NSNN; Hoặc đề cập đến QLDA ĐTXD từ NSNN góc độ quan cấp phát, quan quản lý nên giải pháp chưa cụ thể cho đơn vị trực tiếp tổ chức thực dự án; Hoặc nghiên cứu QLDA ĐTXD từ NSNN địa phương, lĩnh vực cụ thể, với loại hình dự án sản xuất kinh doanh, hạ tầng giao thông, nên từ chủ trương đầu tư, QĐĐT, thẩm định dự án, tổ chức thực hiện,…sẽ có phương pháp quản lý cách thức tổ chức thực khác với dự án đơn vị nghiệp công lập, đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực KHCN Như có nhiều nghiên cứu trong, nước QLDA ĐTXD từ NSNN QLDA ĐTXD từ NSNN cho đơn vị nghiệp công lập nói chung, đơn vị nghiệp công lập KHCN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ nói riêng khoảng trống, cần tiếp tục nghiên cứu để lám sáng tỏ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1 Đầu tư công, đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước 2.1.1 Đầu tư đầu tư công Theo tác giả, ”đầu tư trình sử dụng nguồn lực (vốn, tài sản vật chất, lao động trí tuệ, công nghệ,…) để tiến hành hoạt động (tạo ra, khai thác, sử dụng tài sản…) để thu kết có lợi (gia tăng vốn, tài sản vật chất, trí tuệ, công nghệ…) nhằm thực mục tiêu định tương lai” Hoạt động đầu tư bao gồm: đầu tư tư nhân đầu tư công cộng hay gọi đầu tư công Đầu tư công hoạt động đầu tư Nhà nước vào chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đầu tư vào chương trình, dự án phục vụ phát triển KT-XH (Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014) 2.1.2 Khái niệm, chất đầu tư xây dựng vốn NSNN ĐTXD vốn NSNN theo tác giả là: ”hoạt động đầu tư Nhà nước vào chương trình, dự án gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” Bản chất ĐTXD vốn NSNN loại hình đầu tư công có hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phục vụ phát triển KT-XH theo chủ trương Đảng Nhà nước” 2.2 Vốn, nguồn hình thành, vốn ĐTXD QLDA đầu tư xây dựng 2.2.1 Vốn Theo tác giả: Vốn toàn cải vật chất tồn hình thái mà quốc gia, doanh nghiệp hay hộ gia đình thời điểm định có để sử dụng cho việc phát triển đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hay hộ gia đình nhằm tối đa hóa lợi nhuận 2.2.2 Các nguồn hình thành vốn đầu tư Nguồn vốn Nhà nước bao gồm: Vốn NSNN; Vốn DNNN; Vốn Nhà nước vay (công trái, trái phiếu CP, vay ưu đãi…) Nguồn vốn từ khu vực tư nhân bao gồm: Phần tiết kiệm dân cư, phần tích luỹ doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã Thị trường vốn: Kênh thu hút nguồn vốn nhàn rỗi hộ dân, doanh nghiệp, tổ chức tài chính…thành nguồn vốn lớn cho kinh tế - Các quan quản lý Nhà nước 2.3.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan - Đặc điểm quy mô, tính chất dự án đầu tư - Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực - Nguồn lực tài dự án - Tổ chức máy nhân quy trình hoạt động 2.4 Bài học kinh nghiệm QLDA đầu tư vốn Nhà nước số nước 2.4.1 Kinh nghiệm QLDA đầu tư vốn Nhà nước Trung Quốc Hàn Quốc - Xây dựng khung pháp lý hoạt động đầu tư vốn Nhà nước - Xây dựng chiến lược, qui hoạch, KH giai đoạn phát triển - Chuẩn bị đầu tư dự án kỹ lưỡng - Tổ chức thực dự án kiểm tra giám sát chặt chẽ - Kiểm toán dự án - Thu hút nguồn vốn đầu tư Nhà nước, hợp tác công tư (PPP) 2.4.2 Bài học kinh nghiệm Một là, xây dựng, kiểm soát tốt chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH nói chung, lĩnh vực KHCN nói riêng, quản lý chặt từ thẩm định nguồn vốn, thỏa thuận với quan nhà nước khởi công Hai là, pháp luật QLDA đầy đủ, cập nhật phù hợp thực tiễn Pháp luật phòng chống tham nhũng nghiêm khắc, góp phần hạn chế tham nhũng Ba là, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn định mức ĐTXD đầy đủ, hình thành bảng tính chi phí, giá xây dựng cho dự án ĐTXD theo mặt thị trường, góp phần đảm bảo chất lượng dự án Bốn là, phát triển công ty tư vấn thiết kế, giám sát, QLDA…các trung tâm đấu thầu, hiệp hội quản lý chi phí, chất lượng, kỹ sư định giá, chuyên gia đánh giá độc lập; xây dựng hệ thống thông tin giá thị trường, lực nhà thầu, nhà tư vấn…làm minh bạch hóa thị trường Năm là, giám sát chặt chẽ từ cấp, ngành qua báo cáo chủ đầu tư, khung chấm điểm độc lập từ quan quản lý để chấn chỉnh, xử lý kịp thời Xây dựng chế giám sát cộng đồng phát hiện tượng thất thoát, lãnh phí vốn Thực chịu trách nhiệm người đứng đầu Sáu là, xã hội hóa nguồn lực đầu tư theo hình thức PPP vào dự án xây dựng hạ tầng KHCN phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, đa dạng hóa nguồn vốn để giảm áp lực cho vốn Nhà nước 11 Hệ công thức đánh giá: (1) Tổng mức đầu tư TMĐT=CXD+CTB+CTV+CQLDA+CK+CGPMB+DP Trong đó: CXD: Chi phí xây dựng; CTB: Chi phí thiết bị; CTV: Chi phí tư vấn; CQLDA: Chi phí QLDA; CK: Chi phí khác; CGPMB: Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; DP: Chi phí dự phòng; (2) Chỉ tiêu suất vốn đầu tư: S= CP/N Trong đó: CP= CXD+CTB+CQLDA+CTV+CK; N: Công suất công trình theo thiết kế (3)Thời gian thu hồi vốn T= Trong T: Thời gian thu hồi vốn tính năm; L: Lợi nhuận dự kiến theo năm của; K: Mức khấu hao hàng năm; TMĐT: Tổng mức đầu tư dự án (4) Giá trị ròng NPV = PV (của dòng tiền vào)- PV (của dòng tiền ra) Nếu NPV>0 dự án hiệu quả; Nếu NPV gần sát nhất; r2 : Tỷ suất chiết khấu cao NPV2< gần sát nhất; NPV:Giá trị thực;IRR cần tìm (ứng với NPV = 0) nằm r r2 (6)Tiết kiệm qua đấu thầu gói thầu dự án Δi: Giá trị tiết kiệm đấu thầu gói thầu thứ i; GT(GT)i: Giá trị gói thầu thứ i; GT(TT)i: Giá trị trúng thầu thứ i Δi lớn, trình tổ chức đấu thầu gói thầu thứ i tiết kiệm (7) Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu dự án: Trong HĐT: Tỷ lệ hiệu đấu thầu dự án có n gói thầu, tiệm cận gần hiệu đấu thầu tốt (8) Tỷ lệ vốn giải ngân dự án năm 12 Trong βGN: Tỷ lệ giải ngân năm; VGN: Vốn giải ngân dự án năm; VĐT: Vốn đầu tư Nhà nước giao theo dự toán; Tỷ lệ vốn giải ngân năm cho biết mức độ hoàn thành kế hoạch dự kiến năm dự án bao nhiêu? Hệ số βGN tiệm cận đến mức độ hoàn thành kế hoạch dự án năm cao (9) Tỷ lệ vốn toán dự án năm: Trong : Tỷ lệ giải ngân năm; Vốn toán dự án năm Hệ số tiệm cận đến khối lượng hoàn thành lớn,vốn tạm ứng nhỏ (10) Hệ số tài sản đưa vào sử dụng H(QL)= TSCĐ Trong V TSCĐ: Giá trị tài sản đưa vào sử dụng sau loại chi phí thiệt hại, khối lượng phá làm lại không đưa vào toán; V: tổng số vốn toán qua Kho bạc nơi dự án mở tài khoản 13 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ 3.1 Khái quát tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 3.1.1 Tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ Theo Luật KHCN “Tổ chức khoa học công nghệ có chức chủ yếu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, Chính phủ thành lập thực đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật” Tổ chức KHCN Chính phủ thành lập thuộc Chính phủ có: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (VASS) Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (VAST) 3.1.2 Đặc điểm, tổ chức KHCN thuộc Chính phủ Thứ nhất, đơn vị nghiên cứu liên ngành, đa ngành KHXH nhân văn, KHCN lớn nước; Tư vấn sách, phát triển công nghệ, phục vụ hoạt động Đảng, Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho XH Thứ hai, Thủ trưởng tổ chức KHCN thuộc Chính phủ người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, người chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, người QĐĐT dự án Thứ ba, Chức nhiệm vụ, cấu tổ chức, quyền hạn tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ Chính phủ qui định Thứ tư, Chỉ định bắt buộc thi hành cán bộ, viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị 3.1.3 Đặc điểm, phân loại dự án ĐTXD vốn NSNN tổ chức KHCN Chính phủ 3.1.3.1 Đặc điểm Thứ nhất, chủ đầu tư chủ sở hữu vốn nên có cấp QĐ ĐT kiểm tra, giám sát nội dung để hạn chế tùy tiện Thứ hai, Nhà nước quản lý toàn diện từ lập kế hoạch, cấp phát vốn, thực hiện, toán, bàn giao thông qua Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu…và văn hướng dẫn khác Thứ ba, dự án thực theo quy hoạch phát triển tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ, qui hoạch ngành tổ chức chủ trì nên ảnh 14 hưởng đến phát triển KH-CN nói chung, tổ chức KH-CN nói riêng Thứ tư, dự án phi lợi nhuận nên khó áp dụng tiêu chuẩn hành đánh giá hiệu dự án phải đánh giá kết dự án mang lại đảm bảo mục tiêu đầu tư, chi phí nhỏ nhất, thời gian hợp lý Thứ năm, số lượng dự án kỳ kế hoạch ít, chủ đầu tư nhà khoa học, không chuyên QLDA hạn chế quản lý điều hành 3.1.3.2 Phân loại Theo nhóm A; B; C 3.2 Thực trạng đầu tư Nhà nước cho khoa học công nghệ VN 3.2.1 Thực trạng đầu tư Nhà nước Việt Nam Bản chất đầu tư Nhà nước đầu tư công Từ năm 2006 đến nay, đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn tổng đầu tư toàn XH (2006-2010 chiếm 38,67%; 2011-2014 chiếm 39,46%) nguồn NSNN chiếm cao trung bình 55,47% giai đoạn 2006-2010 giảm 47,08% giai đoạn 20112014) Đầu tư công đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, thu hút vốn đầu tư XH FDI Hạn chế: Hiệu đầu tư thấp, hệ số ICOR cao Qui hoạch chồng chéo, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa trọng yếu tố môi trường Đầu tư công dàn trải, tiến độ chậm bố trí vốn không đủ làm công trình dở dang, chậm sử dụng gây lãng phí Thất thoát vốn đầu tư nhiều, lực chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu…hạn chế Thanh, toán chậm, nợ đọng kéo dài dẫn đến hiệu khai thác thấp 3.2.2 Thực trạng đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho KHCN 3.2.2.1 Nguồn kinh phí từ NSNN cho khoa học công nghệ Nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN gồm: NSNN; Các nguồn thu nghiệp; Nguồn kinh phí khác; Vốn tài trợ, viện trợ, quà tặng cá nhân, tổ chức trong, nước Tuy nhiên, nguồn vốn NSNN đóng vai trò định phát triển KHCN 3.2.2.2 Thực trạng vốn đầu tư xây dựng từ NSNN cho KHCN Giai đoạn 2006-2010: Tổng NSTW là: 2.124.280 tỷ đồng, đó: Chi đầu tư XDCB 269.240 tỷ đồng (12,67%) Trong 269.240 tỷ đồng NSTW chi XDCB chi cho XDCB KHCN 7.604 tỷ đồng (chiếm 2,824%); Chi cho tổ chức KHCN thuộc Chính phủ 557 tỷ đồng (chiếm 0,21%) Giai đoạn 2011-2015: Tổng NSTW là: 4.760.500 tỷ đồng, đó: Chi đầu tư XDCB là: 494.400 tỷ đồng (10,385 %) Trong 494.400 tỷ đồng NSTW chi XDCB KHCN 18.264 tỷ đồng (chiếm 3,694 %); Chi cho tổ chức KHCN thuộc Chính phủ 1.550 tỷ đồng (chiếm 0,31%) 15 Số liệu cho thấy, thời gian qua đầu tư cho phát triển hạ tầng KHCN từ NSTW khiêm tốn, đặc biệt đầu tư xây dựng CSVC cho tổ chức KHCN thuộc Chính phủ ít, chưa tương xứng nhu cầu thực tế với vị trí quan đầu ngành nghiên cứu khoa học đất nước 3.3 Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 3.3.1 Quản lý phạm vi, qui hoạch, kế hoạch Giai đoạn 2006 đến 2015, tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ có 51 dự án (nhóm A:2; B: 37; C: 12) 16 dự án xây dựng phòng TN; 03 dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ cao; 02 trung tâm tin học phân tích dự báo; Còn lại xây dựng sở nghiên cứu, đào tạo, thư viện, bảo tàng, kho giữ liệu…Các dự án nằm qui hoạch hoạch duyệt chất lượng qui hoạch thấp, chưa bắt kịp với chiến lược phát triển Vốn đầu tư Nhà nước giao đáp ứng từ 50-70% theo kế hoạch đề nghị 3.3.2 Quản lý chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định phê duyệt thiết kế 3.3.2.1 Quản lý chuẩn bị đầu tư Khi thẩm định dự án, dự án phi lợi nhuận nên tiêu chí đánh giá: Thời gian hoàn vốn T (3); Giá trị NPV (4); Tỷ lệ hoàn vốn nội IRR (5) không sử dụng sản phẩm đầu để lượng hóa Chính thế, thẩm định, đánh giá dự án tiêu tổng hợp: tổng diện tích đưa vào sử dụng; Trang bị hệ thống thiết bị đảm bảo tính tiên tiến, cập nhật thị trường; TMĐT phù hợp chất lượng (1); Suất vốn đầu tư hợp lý (2); thời gian đầu tư hợp lý theo qui định nhóm dự án 3.3.2.1 Quản lý lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán Chất lượng công tác thiết kế, dự toán số dự án chưa đảm bảo, chưa sát thực tế, thi công hầu hết hạng mục có phát sinh tăng, giảm, ảnh hưởng đến quản lý đấu thầu, quản lý chi phí vốn đầu tư 3.3.3 Quản lý hoạt động đấu thầu Đã có nhiều biện pháp để quản lý hoạt động đấu thầu thông qua quản lý kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lớp tập huấn cho cán thực QLDA Từ 2010-2014 thông qua đấu thầu tiết kiệm: 19,84 tỷ đồng tổng số 1.451,51 tỷ đồng giá gói thầu, đạt tỷ lệ 1,37% so với dự toán gói thầu, tiết kiệm hầu hết đấu thầu rộng rãi Các tổ chức KHCN thuộc Chính phủ chưa sử dụng tiêu chí đánh giá báo cáo như: Tiết kiệm thông qua đấu thầu gói thầu (6) Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu dự án (7) Báo cáo đấu thầu đề cập số tổng tiết kiệm 16 3.3.4 Hoạt động quản lý chất lượng QLCL dự án thực hiện: Nghiệm thu vật liệu đầu vào, kết cấu che khuất, thí nghiệm vật liệu; Chạy thử…nên phần lớn dự án đưa vào sử dụng đạt chất lượng Từ 2006-2015, chưa dự án bị an toàn thi công Tuy nhiên: Một số dự án khởi công chưa đủ điều kiện; Chưa kiểm soát nhà thầu phụ; Thi công chưa đảm bảo (bị dột, thấm thời gian bảo hành); Thực hồ sơ chất lượng chậm Một số dự án đưa vào sử dụng chưa nghiệm thu với quan quản lý Nhà nước 3.3.5 Quản lý tiến độ Giai đoạn 2006-2015 có 8/51 dự án chậm tiến độ thi công công trường (VASS 04; VAST 04) Ngoài hầu hết dự án chậm tiến độ toán dự án hoàn thành tháng trung bình năm 3.3.6 Quản lý chi phí vốn đầu tư 3.3.6.1 Quản lý chi phí đầu tư Hầu hết dự án phải phê duyệt điều chỉnh dự toán, xây lắp tính toán không xác (thừa hay thiếu), lớn giá trị phê duyệt; số dự án phải điều chỉnh TMĐT (05/51) 3.3.6.2 Quản lý vốn ĐTXD từ NSNN Tính toán Tỷ lệ vốn giải ngân (8) đạt 99%; Tỷ lệ toán dự án năm (9) cải thiện Từ 2010-2015 vốn toán chiếm tỷ lệ cao gấp hai lần tỷ lệ vốn tạm ứng số giải ngân Các tổ chức KHCN thuộc Chính phủ mời kiểm toán độc lập kiểm toán tất dự án hoàn thành, sau toán duyệt, thực tăng giảm tài sản qui định để quản lý Tuy nhiên số dự án chưa phát sai sót (bóc sai khối lượng, áp sai đơn giá) nên bị KTNN xuất toán nhiều, đa số dự án bị toán chậm so với thời gian quy định 3.3.7 Quản lý giai đoạn kết thúc đầu tư công trình vào sử dụng Đa số dự án hoàn thành nghiệm thu theo qui định bàn giao Tuy nhiên cần gấp diện tích làm việc, có dự án đưa vào sử dụng trước số hạng mục chưa nghiệm thu an toàn Nhiều dự án chưa kiểm soát tốt nhà thầu giai đoạn bảo hành, chưa lập quy trình bảo trì 3.4 Đánh giá chung 3.4.1 Những kết đạt - Nghiêm túc thực qui hoạch, kế hoạch duyệt - Tuân thủ trình tự thực chuẩn bị đầu tư - Quản lý hoạt động đấu thầu vào nề nếp 17 - Quản lý chất lượng thi công xây dựng có nhiều cố gắng - Quản lý tiến độ có tiến so với giai đoạn trước - Quản lý chi phí vốn đầu tư quan tâm - Đa dạng hóa hình thức QLDA 3.4.2 Hạn chế - Thụ động xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn lực tài - Tổ chức thực dự án lúng túng, tiến độ chậm; Chuẩn bị đầu tư dài, số công đoạn chưa quan tâm mức; Chất lượng công tác đấu thầu số dự án chưa tốt; Hoạt động QLCL số dự án hạn chế; Tiến độ thực dự án (nhất toán hoàn thành) chậm; Quản lý chi phí vốn đầu tư số dự án chưa chặt chẽ; Bộ máy quản lý thiếu, chức nhiệm vụ, chồng chéo, mô hình quản lý lạc hậu; Chưa có hệ thống tiêu đánh giá hiệu quản lý quy trình quản lý thống 3.4.3 Nguyên nhân 3.4.3.1 Nguyên nhân khách quan: Quy định Nhà nước nhiều bất cập; Tiêu chuẩn, qui chuẩn, định mức nhiều thay đổi; Kinh tế vĩ mô có thời gian ổn định, lạm phát tăng (lương, giá vật liệu, vật tư, thiết bị…) Các sách đổi mới, mở cửa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế làm đa dạng chủng loại, giá cả, công nghệ vật liệu xây dựng; Vốn đầu tư từ NSNN ít, nhu cầu nhiều nên dù phân đoạn đầu tư bị kéo dài dự án nguồn lực 3.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan: Cán QLDA yếu thiếu; Tổ chức QLDA chậm đổi so với quy định; Quan hệ phối hợp phận chưa đồng chưa có quy trình quản lý phối hợp ban QLDA, nhà thầu quan chuyên môn người QĐĐT; Kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên 18 Chương GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ 4.1 Bối cảnh nước quốc tế 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 4.1.2 Bối cảnh nước 4.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển tổ chức KHCN thuộc Chính phủ thời gian tới 4.2.1 Quan điểm phát triển “Ưu tiên tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển KHCN Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng, nâng cao đồng tiềm lực KHXH nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ”…(Nghị số 20/NQTW Hội nghị Trung ương (khóa XI) 4.2.2 Định hướng phát triển: "Phát triển đồng KHXH nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ; đưa KHCN trở thành động lực then chốt, đáp ứng yêu cầu nước công nghiệp theo hướng đại“ Nhấn mạnh: “Tập trung đầu tư phát triển Viện KHCN Việt Nam, Viện KHXH Việt Nam trở thành hai tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu quốc gia ASEAN” (Chiến lược phát triển KHCN đến năm 2020) 4.2.3 Mục tiêu phát triển “Đầu tư xây dựng CSVC kỹ thuật, trang thiết bị đại theo chuẩn mực quốc tế để phục vụ có hiệu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn sách Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam viện chuyên ngành, ưu tiên cho viện KHXH khu vực cần tăng cường lực nghiên cứu triển khai” “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp CSVC kỹ thuật Viện KHCN Việt Nam hệ thống sở nghiên cứu khoa học triển khai công nghệ, bảo tàng, sở thực nghiệm, trạm, trại thực nghiệm Viện KHCN Việt Nam khu công nghệ cao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ” (Qui hoạch phát triển VASS VAST Chính phủ phê duyệt) 19 Bảng 4.1 Tổng hợp vốn trung hạn 2016-2020 tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng mức Kinh phí cấp Dự kiến KH đầu tư hết 2015 trung hạn Viện Hàn lâm KHCN VN 2.047.883 570.477 1.477.406 Viện Hàn lâm KHXH VN 805.513 352.368 452.945 2.853.396 922.845 1.930.351 Tổng cộng 4.3 Giải pháp đổi quản lý dự án tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 4.3.1 Nhóm giải pháp nguồn lực tài 4.3.1.1 Nâng cao chất lượng hoạt động kế hoạch giao dự toán ngân sách Nhà nước vốn đầu tư xây dựng - Hoạt động kế hoạch: Minh bạch, trọng loại: trung hạn, năm tổng thể chiến lược phát triển đơn vị đất nước - Phân bổ, giao, điều chỉnh dự toán NSNN tháng năm Tháo gỡ khó khăn, chủ động điều chỉnh dự toán cho dự án 4.3.1.2 Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư Nhà nước ngân sách - Sắp xếp trụ sở làm việc theo qui định, bán đấu giá trụ sở không nhu cầu sử dụng; phát triển hình thức hợp tác, liên kết với tổ chức cá nhân nước quốc tế để khai thác nguồn vốn đầu tư (TPP) 4.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực dự án - Tăng cường phản biện từ đơn vị sử dụng, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, nâng cao chất lượng công tác thiết kế, thẩm định Thẩm định dự án phải tính tiêu; Tổng mức đầu tư, tỷ trọng cấu chi phí ĐTXD (1); Suất vốn đầu tư (2); Tuổi thọ công trình (3) - Tăng cường hoạt động đấu thầu, khép chặt hành lang pháp lý phát sinh tăng, trọng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng, hợp đồng trọn gói Tính tiêu: Tiết kiệm thông qua đấu thầu gói thầu (6) Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu dự án (7) để đánh giá hiệu đấu thầu có khen thưởng hàng năm - Củng cố hoạt động giám sát quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra thường xuyên đột xuất - Sử dụng công cụ quản lý tiến độ dự án 20 4.3.3 Đổi hoạt động quản lý tài dự án 4.3.3.1 Đối với quản lý chi phí: Tăng cường sử dụng hình thức hợp đồng trọn gói để nhà thầu phải tính toán chi tiết cẩn thận trình bỏ thầu 4.3.2.2 Đối với quản lý vốn Hoạt động tạm ứng: Bố trí đủ kinh phí theo tiến độ để tránh nhà thầu đổ lỗi không đủ kinh phí kéo dài tiến độ - Hoạt động toán: Thu hồi hết tạm ứng trước nhà thầu đạt 80% khối lượng theo hợp đồng để an toàn vốn Từ toán 80% phải thu đủ hồ sơ (pháp lý, hồ sơ chất lượng ) thúc đẩy toán - Hoạt động toán: Quyết toán vốn đầu tư niên độ hàng năm dự án, bổ sung tiêu chí đánh giá như: Tỷ lệ vốn giải ngân (8) tỷ lệ toán (9) dự án năm Đối với toán vốn đầu tư hạng mục, dự án hoàn thành cần “xong đâu gọn đấy” đánh giá mức độ hiệu trình quản lý dự án toán thông qua tính toán Hệ số tài sản đưa vào sử dụng (10) - Thực quản lý thống nguồn kinh phí, nối mạng từ đơn vị tài cấp với ban QLDA để thuận lợi theo dõi, kiểm tra, giám sát, cập nhật báo cáo Hạch toán chi phí dự án chung hệ thống kế toán đơn vị, không hạch toán lần dự án kết thúc 4.3.4 Nhóm giải pháp cấu tổ chức máy nguồn nhân lực 4.3.4.1 Củng cố máy tổ chức máy hoạt động đầu tư xây dựng Tách nhiệm vụ quan chuyên môn người QĐ ĐT chủ đầu tư thành hai cấp độc lập, tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” Tại quan chuyên môn người QĐĐT (Ban KH-TC): cần tổ chức phân tách theo hướng chuyên nghiệp, chuyên quản dự án.Đối với Chủ đầu tư xếp đổi mô hình QLDA 4.3.4.2 Đổi mô hình quản lý dự án Củng cố ban QLDA dự án dự án nhóm A, dự án quan trọng đặc biệt; Xây dựng mô hình ban QLDA công trình khu vực ban QLDA công trình trung tâm Sử dụng mô hình tư vấn QLDA dự án có vốn đầu tư Nhà nước ngân sách để bổ sung nhiều cán QLDA Áp dụng hình thức tổng thầu với dự án quy mô nhỏ Tổ chức đào tạo cán hoạt động quản lý dự án 4.3.5 Nhóm giải pháp đổi quy trình quản lý kiểm tra giám sát 21 4.3.5.1 Xây dựng ban hành quy trình quản lý Xây dựng hệ thống quy trình quản để thực thống gồm: Quy trình QLDA Nguồn: Tác giả nghiên cứu đề xuất 22 Qui trình quản lý đấu thầu Nguồn: Tác giả nghiên cứu đề xuất 4.4 Một số kiến nghị 4.4.1 Đối với Nhà nước - Xây dựng tiêu chí đánh giá đầu tư công; Xã hội hóa nguồn lực đầu tư vào dự án ĐTXD tầng cho KHCN; Ban hành tiêu chuẩn, định mức riêng cho dự án ĐTXD lĩnh vực KH-CN; Hướng dẫn mức lương, phụ cấp ban QLDA Điều chỉnh mức chi tư vấn cho tư vấn thẩm định, đấu thầu - Tập trung đầu mối thẩm định điều chỉnh kinh phí dự án tránh tình trạng đơn vị phải thực báo cáo nhiều đầu mối - Tập trung đầu tư từ 5-7 năm cho tổ chức KHCN thuộc Chính phủ nói riêng cho KHCN nói chung 4.4.2 Kiến nghị với tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ - Sắp xếp, đổi ban QLDA để thực qui định hành Tách bạch phận thẩm định với phận quản lý trực tiếp dự án - Công khai thông tin dự án cổng thông tin điện tử đơn vị để thuận lợi cho giám sát cộng đồng; Tạo kênh thông tin riêng nhận, trả lời ý kiến phản biệt từ người quan tâm; Ban hành qui trình quản lý để thực thống đơn vị; Xây dựng tiêu chí đánh giá kết đầu để thể lượng hóa chi phí biến đổi, làm sở cho đánh giá hiệu hoạt động nói chung QLDA ĐTXD nói riêng - Với VASS phương án xếp trụ sở làm việc duyệt, cần triển khai nội dung, có lộ trình, thực giai đoạn tránh ảnh 23 hưởng đến hoạt động khác Với VAST, khẩn trương làm việc với ngành đề phê duyệt phương án xếp trụ sở xây dựng KẾT LUẬN Trong giai đoạn 2006-2016, QLDA ĐTXD nguồn vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ có đóng góp định vào đại hoá CSVC phục vụ nghiên cứu khoa học đào tạo Tuy nhiên, hoạt động hạn chế định Vì thế, luận án giải số vấn đề sau: - Nghiên cứu tổng quan tình hình nước, đánh giá kết quả, hạn chế qua rút học kinh nghiệm cho vấn đề QLDA đầu tư nguồn vốn Nhà nước - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn QLDA ĐTXD vốn NSNN, làm rõ chất ĐTXD vốn NSNN, khác chi phí ĐTXD vốn ĐTXD, luận giải khái niệm QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ - Đề xuất tiêu chí đánh giá dự án giai đoạn: Thẩm định dự án để đưa định phê duyệt; Thực dự án để đánh giá chất lượng quản lý; Kết thúc dự án để đánh giá hiệu quản lý hệ thống tiêu chí định lượng - Đánh giá thực trạng QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KHCN thuộc Chính phủ, ưu, nhược điểm phân tích nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp đổi QLDA ĐTXD vốn NSNN gồm: 1/ Nhóm giải pháp nguồn lực tài chính; 2/ Nhóm giải pháp tổ chức thực dự án; 3/ Nhóm giải pháp cấu máy tổ chức (3); 4/ Nhóm giải pháp qui trình quản lý, đề xuất qui trình quản lý qua sơ đồ mô tả mối quan hệ đối tượng Hệ thống tiêu chí đánh giá qui trình quản lý áp dụng chung cho dự án ĐTXD vốn Nhà nước tổ chức KHCN công lập 24 CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ Nguyễn Thủy Lan, Quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước tổ chức khoa học công nghệ công lập: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Tạp chí vấn đề Kinh tế Chính trị Thế giới số (238), tr.3-9 Nguyễn Thủy Lan, Quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức khoa học công nghệ thuộc phủ, Tạp chí Kinh tế dự báo, số (614), tr.6-8 Nguyễn Thủy Lan, Đổi mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước- nhìn từ tổ chức khoa học công nghệ, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số (37) tr 33-39; Sách viết cùng; Nguyễn Chiến Thắng (chủ biên), Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Nxb Khoa học xã hội, 2015 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc chính phủ (TT) , Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc chính phủ (TT) , Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc chính phủ (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập