Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho công ty TNHH thương mại quốc tế biển bạc

112 32 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - - H LU N T T NGHIỆP ĐỀ T I MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC SINH VI N TH C HIỆN NGUYỄN THỊ LINH CHI M SINH VI N CHUY N NG NH : A21558 QUẢN TRỊ INH O NH H NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - - H LU N T T NGHIỆP ĐỀ T I MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC Giáo viên hướng dẫn Th.s Vũ Ngọc Thắng Sinh viên h Ng ễn Thị Linh Chi M sinh viên : A21558 Ch ên ng nh Q ản H N i - 2016 ị inh o nh Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi tới thầy Vũ Ngọc Thắng – giảng viên trƣờng ĐH Thăng Long – ngƣời hƣớng dẫn cho em để em hoàn thành tốt Khóa Luận Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến qu thầy c ộ m n Quản trị inh o nh c ng c c thầy c giảng y em t i trƣờng Đ i học Thăng Long tận t nh truy n đ t iến th c cho em năm học tập Em xin ch n th nh cảm ơn n ãnh đ o c c nh chị c n ộ c ng nh n viên C ng Ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c cho ph p cung c p t i iệu v t o u iện thuận ợi để em ho n th nh h uận tốt nghiệp n y Vì h n chế v mặt thời gian kiến th c, nên trình viết v ho n th nh h uận, em tránh khỏi thiếu sót, r t mong nhận đƣợc ý kiến đ ng g p v ảo sung Quý Thầy C để i h uận đƣợc hoàn thiện Đ t i “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN BẠC” em hy vọng với sáng kiến viết góp phần mang l i phát triển cho Công ty Em xin chân thành cảm ơn! H Nội ng y th ng năm Sinh viên Nguyễn Thị Linh Chi LỜI C M ĐO N Em xin c m đo n i Kh Luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ gi o viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên c u củ ngƣời khác Các liệu thông tin th c p sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm v lời c m đo n n y! Sinh viên Nguyễn Thị Linh Chi Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ L LU N VỀ CHIẾN LƯỢC V HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 hái niệ ản chiến lược kinh doanh 1.1.1 .1 1.1.2 Phân loại chiế lược kinh doanh 1.1.3 Đặc đ ể chiế lược kinh doanh 1.1.4 Vai trò chiế lược kinh doanh 1.2 hái niệ v v i ủ ản ị hiến lượ 1.2.1 .4 1.2.2 Vai trò quản trị chiế lược 1.3 Khái niệ ản hoạ h định chiến lược 1.3.1 .6 1.3.2 Mục đíc hoạc định chiế lược 1.3.2.1 Vai trò ho ch định chiến ƣợc .8 1.3.3 ạc đị c ế lược d củ d 1.3.4 Một số công cụ hoạc định chiế lược doanh nghi p 10 1.3.4.1 Ma trận SWOT 10 1.3.4.2 Ma trận BCG 13 1.3.4.3 Chiến ƣợc c nh tranh chung Michael Porter 14 1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạ h định chiến lược doanh nghiệp 16 1.4.1 Yếu tố bên doanh nghi p 16 1.4.1.1 M i trƣờng vĩ m 16 1.4.1.2 M i trƣờng vi mô 18 1.4.2 Yếu tố bên doanh nghi p 20 CHƯƠNG TH C TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC 24 2.1 Giới hiệ h ng ng TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc 24 2.1.1 .24 2.1.2 ể 24 2.1.3 ề kinh doanh 25 2.1.4 Cơ cấu tổ chức củ Cô T HH T ươ Mại Quốc Tế Biển Bạc 25 2.1.4.1 Gi m đốc 25 2.1.4.2 Ph gi m đốc 25 2.1.4.3 Phòng kinh doanh .26 2.1.4.4 Phòng kế toán 26 2.1.4.5 Phòng t ch c – hành .26 2.1.4.6 Phòng kỹ thuật – bảo trì 26 2.1.5 Gi i thi u sản phẩm, dịch vụ quy trình hoạ động kinh doanh chung 27 2.1.5.1 Giới thiệu sản phẩm củ c ng ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c 27 2.1.5.2 Thị trƣờng khách hàng mục tiêu Công ty 28 2.1.5.3 Quy trình ho t động kinh doanh chung công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c 28 2.2 Kết hoạ đ ng kinh doanh củ N gi i đoạn 2012-2014 30 2.2.1 Kết hoạ động kinh doanh củ D 2.3 ă ầ đâ .30 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác hoạ h định chiến lược công TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc 34 2.3.1 Yếu tố bên Công ty 34 Thang Long University Library 2.3.1.1 M i trƣờng vĩ m 34 2.3.1.2 M i trƣờng vi mô 38 2.3.2 Yếu tố bên doanh nghi p 40 2.3.2.1 Nguồn nhân lực doanh nghiệp 40 2.3.2.2 V số nguồn lực khác 41 2.4 Th c trạng công tác hoạ h định chiến lược công ty TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc 44 2.4.1 Ma trận SWOT 45 2.4.1.1 Điểm m nh (S) 45 2.4.1.2 Điểm yếu (W) 45 2.4.1.3 Cơ hội (O) 46 2.4.1.4 Thách th c (T) 47 2.4.2 Lựa chọn chiế lược kinh doanh 48 2.4.2.1 Chiến ƣợc c p công ty 48 2.4.2.2 Chiến ƣợc kinh doanh .48 2.4.2.3 Các chiến ƣợc c p ch c 48 2.5 Đánh giá h c trạng hoạ h định chiến lược C ng Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc 50 2.5.1 Nh ng kết đạ 50 2.5.2 Nh ng tồn 52 2.5.3 Nh ng nguyên nhân chủ yếu 53 CHƯƠNG MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC 56 3.1 Định hướng, mục tiêu hoạ đ ng công ty 56 3.1.1 Đị ng hoạ động 56 3.1.2 Mục tiêu Công ty 56 3.1.2.1 Mục tiêu chung 56 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 57 3.2 D báo triển vọng thị ường thiết bị an ninh Việt Nam 58 3.3 M t số giải pháp hoàn thiện công tác hoạ h định chiến lược cho C ng TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc 60 3.3.1 Giải pháp hoàn thi đ ạn phân tích tình chiế lược 60 3.3.2 Giải hoàn thi n giai đ x c định mục tiêu kinh doanh61 3.3.3 Giải pháp hoàn thi 3.3.4 Đề xuấ đ ạn xây dựng chiế lược .61 đ ạn quyế định chiế lược cho Công ty .62 3.3.4.1 Chiến ƣợc ch c 63 3.3.4.2 Chiến ƣợc liên kết 66 3.3.4.3 Chiến ƣợc mở rộng kinh doanh 66 3.3.5 Giải pháp hoàn thi n triển khai kiểm soát chiế lược .66 3.4 M t số kiến nghị 67 3.4.1 Đối v c 67 3.4.2 Đối v i Hi p hội thiết bị an ninh 68 61 thực c ch th nh c ng th n ãnh đ o phải ngƣời khởi xƣớng cho việc thực mô hình quản lý chiến ƣợc đồng công ty Phải thực coi trọng công tác xây dựng chiến ƣợc c nh tranh coi công cụ c p thiết để nâng cao ực c nh tranh công ty Để m đƣợc u n y trƣớc hết cần trang bị lý luận đầy đủ v quản trị kinh doanh, v ho ch định chiến ƣợc, cập nhật thành tựu quản trị giới, kinh nghiệm củ c c c ng ty th nh đ t h c để áp dụng v o u kiện cụ thể củ nƣớc ta, thân Công ty 3.3.4 Đề xuấ đ ạn quyế định chiế lược cho Công ty Các chiến ƣợc C ng ty đƣ r phần n o th y đƣợc hiệu mang l i Công ty nên giữ chiến ƣợc y ho t động kinh doanh Ngoài chiến ƣợc m C ng ty đ ra, Công ty cần quan tâm tới chiến ƣợc sau, b sung, khắc phục c c điểm yếu kinh doanh Công Ty S đồ 3.1 Chiến lược kinh doanh Chiến ƣợc c p ch c Chiến ƣợc inh o nh Chiến ƣợc mở rộng kinh doanh Chiến ƣợc iên ết Có thể th y Công ty cần trọng tới chiến ƣợc c p ch c để bám sát vào ho t động kinh doanh Công ty, nh t ch c m r eting Những chiến ƣợc góp phần không nhỏ để thực mục tiêu chiến ƣợc Công ty 62 Thang Long University Library Tiếp đến chiến ƣợc liên kết, Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B chƣ c đủ lớn để c nh tranh với c c đối thủ m nh h c c ng ĩnh vực Chính Công ty cần có chiến ƣợc để liên kết c c C ng ty h c để t o đƣợc lợi c nh tranh hợp đồng lớn với Công ty m nh Chiến ƣợc cuối cần b sung chiến ƣợc mở rộng kinh doanh, mở rộng địa bàn ho t động Công ty Mở rộng kinh doanh giúp Công ty phát triển v tăng o nh thu Cụ thể cho chiến ƣợc 3.3.4.1 Chiến ƣợc ch c − V marketing Ch c ết nối ho t động doanh nghiệp với thị trƣờng, với khách hàng, với m i trƣờng ên ngo i để đảm bảo cho ho t động kinh doanh doanh nghiệp hƣớng theo thị trƣờng, l y thị trƣờng, nhu cầu củ h ch h ng m sở cho định kinh doanh Nhƣ ph n tích đ y thị trƣờng đầy ti m c nh tranh diễn ngày khốc liệt, lựa chọn khách hàng đa d ng nên c ng ty cần phải coi trọng tới v n đ tăng tiêu thụ hàng hóa thông qua việc thu hút quan tâm khách hàng, cải thiện hình ảnh doanh nghiệp thị trƣờng, b ng c ch tăng cƣờng quảng cáo tiếp thị Công ty cần nghiên c u v thị trƣờng Qu đ c thể x c định rõ mục tiêu định vị thƣơng hiệu, phát triển, cải thiện sản phẩm, bán sản phẩm với thuộc tính mà thị trƣờng mong muốn Công ty thực b ng cách nhƣ: sử dụng nguồn thông tin từ t ch c chuyên nghiệp để phân tích thị trƣờng, tuyển ngƣời phù hợp Công ty tuyển thêm nhân viên nghiên c u thị trƣờng, nhân viên có tr nh độ v marketing Công ty cần có cho phòng marketing riêng biệt chịu trách nhiệm nghiên c u thị trƣờng cho Công ty, xây dựng thực chiến ƣợc marketing, quản lý sản phẩm truy n thông để quảng bá rộng rãi hình ảnh củ C ng ty đến với khách hàng, nh t nhóm khách hàng mục tiêu công ty Cần nh n m nh v o c c điểm m nh củ C ng ty nhƣ ch t ƣợng sản phẩm u n đƣợc đảm bảo, dịch vụ chăm s c khách hàng sau mua − V c u máy t ch c 63 Bộ máy t ch c Công ty c phần hợp nhƣng chƣ ph t huy hết đƣợc tác dụng Cần b sung thêm phận cần thiết nhƣ ộ phận marketing cho công ty Các phận tranh chồng ch o đ n xen u hành kinh doanh, công việc cần phân công rõ ràng, cụ thể để tránh ỷ l i nâng cao tinh thần trách nhiệm inh o nh đảm bảo tính chuyên môn hóa − V nguồn nhân lực Xem xét l i v máy t ch c, nghiệp vụ quản Đi u chỉnh l i cho phù hợp chi phí, nh t chi phí v quản C ng ty đ ng m t r t nhi u chi phí v quản lý, cần xem xét, chỉnh sửa l i cho hợp lý Chi phí phải èm với hiệu công việc B sung thêm nguồn lực th y cần thiết Quy trình tuyển dụng cần đƣợc xem xét l i ƣợc bớt c c c ng đo n trùng lặp Yêu cầu tuyển nhân viên cần cụ thể, rõ ràng ản mô tả yêu cầu công việc tránh lãng phí nhi u nguồn lực cho công tác tuyển dụng nhân viên Tăng số ƣợng ch t ƣợng nguồn nhân lực DN để nâng cao hiệu đầu tƣ v c nh tranh Công ty liên hệ t ch c bu i gặp mặt với sinh viên củ c c trƣờng đ i học c o đẳng thƣờng xuyên liên hệ với trung tâm giới thiệu việc m đ ng tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực có ch t ƣợng cao Quá trình tuyển dụng, bố trí đ o t o phát triển cần trọng N ng c o tr nh độ cho nhân viên Lực ƣợng nhân viên công ty trẻ nhiệt tình, việc tiếp thu h ng qu h hăn T o u kiện cho nh n viên học khóa kỹ nghiệp vụ inh o nh m r eting để nâng cao tính chuyên nghiệp công việc, tăng inh ho t tình gặp phải trƣờng hợp h hăn Đ o t o đội ngũ quản ƣu tiên cho việc học ngo i ngữ, nh t tiếng Nhật Bản Trung Quốc Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c chủ yếu nhập hàng hóa từ quốc gia Chính s ch đãi ngộ, Công ty cần qu n t m đến ho t động tập thể để nâng cao tinh thần đo n ết nhân viên Công ty Ngoài chế độ ƣơng thƣởng dành cho cá nhân, Công ty t ch c bu i tham quan, du lịch cho nhân viên, ho t động thể thao để nhân viên Công ty thƣ giãn thoải mái tinh thần gắn bó với nhau, gắn bó với Công ty t o hiệu công việc, làm việc theo nh m phƣơng hƣớng cho Công ty 64 Thang Long University Library n gi m đốc cần phải t ch c bu i bàn b c truy n đ t mục tiêu đƣờng lối phát triển công ty tới toàn thể nhân viên Nh m c đƣợc ủng hộ chung s c thực chiến ƣợc đƣợc lựa chọn Mặt h c để thực mục tiêu chiến ƣợc công ty, cần phải chia nhỏ thành mục tiêu phân b cho cá nhân, phận Bên c nh đ c s ch quy định thƣởng, ph t phân minh Nguồn nhân lực yếu tố cốt lõi Công ty − V tài Qu ph n tích m i trƣờng bên Công ty cho th y Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c chƣ phải Công ty có nguồn vốn lớn Vì để có đƣợc nguồn vốn kinh doanh, công ty phải huy động từ nhi u nguồn khác Công ty nên u chỉnh l c u vốn vay vốn tự có Tiết kiệm c c chi phí đồ dùng, thiết bị b ng cách nâng cao ý th c trách nhiệm nhân viên công ty việc bảo vệ công, chi phí v quản nên đƣợc u chỉnh l i cho phù hợp Theo dõi khoản nợ tiến hành xếp khoản phải thu hợp lý để Công ty tiến hành hối thúc hi đến kỳ h n Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí ƣu ho: o c o số ƣợng tồn kho theo tháng theo qu để Công ty nhận diện đƣợc để tiến h nh u chỉnh Với khách hàng lớn, Công ty cần phải tìm hiểu khả th nh to n Hợp đồng phải chặt chẽ v phƣơng th c th nh to n nhƣ phƣơng th c xử ph t vi ph m hợp đồng Tìm hiểu, tiếp cận gói hỗ trợ cho vay vốn cho Doanh nghiệp Nhà nƣớc − V công nghệ Do Công ty buôn bán, nhập hàng hóa từ nƣớc Công ty nên cập nhật ng ụng việc h i o hải qu n điện tử để thuận tiện khai báo hải quan thực t i b t kỳ đị điểm t t thời điểm, tiết kiệm thời gi n nhƣ chi phí cho C ng ty Thiết kế we site riêng cho C ng ty để giới thiệu sản phẩm, giải đ p c c thắc mắc khách hàng, quảng bá Công ty,cho khách hàng tìm hiểu thông tin Công ty trang web th c t o tin tƣởng cho khách hàng Công ty cần tăng cƣờng đầu tƣ sở h tầng, công nghệ, kỹ thuật v công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu inh o nh Đầu tƣ cho hệ thống vật ch t nhƣ m chủ, y 65 máy tr m, m ng nội …Đầu tƣ cho c ng nghệ nhƣ hệ thống tr o đ i liệu EDI, hệ thống thông tin, phần m m quản lý nguồn lực ERP, quản trị quan hệ khách hàng CRM, quản trị hàng tồn ho…Đầu tƣ t i nhi u cho công tác Marketing, quảng cáo bán hàng Websise, kênh bán hàng trực tiếp, ho t động công chúng 3.3.4.2 Chiến ƣợc liên kết Để tồn t i c nh tranh có hiệu quả, doanh nghiệp đ ng c xu hƣớng liên kết, liên doanh l i với ngày nhi u Khi tài nguyên, nguồn lực h ng đủ m nh, Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c nên liên kết với C ng ty h c để hiệu quảng c o v m r eting tăng ên hi chi sẻ chi phí cho ho t động Khi công tác marketing củ C ng ty chƣ đƣợc hoàn thiện, công tác quảng bá yếu liên kết giúp cho Công ty gia tăng ƣợng khách hàng để gia tăng đƣợc doanh thu lợi nhuận nhƣ tận dụng đƣợc hết nguồn lực Công ty Công ty nhận đƣợc đơn h ng ớn v c hội c nh tranh với Công ty lớn 3.3.4.3 Chiến ƣợc mở rộng kinh doanh Chiến ƣợc mở rộng inh o nh đƣợc Công ty nhận định r v c ƣớc đầu năm nhiên chiến dịch mở rộng kinh doanh cần phải tập trung triển h i Chuyên nghiệp hóa công tác nhập hàng tới bán hàng Khuyến khích nhân viên bán hàng b ng c c c ch ƣơng thƣởng để nâng cao doanh số bán hàng Ngoài mặt hàng chủ lực thiết bị camera quan sát ra, Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c nên trọng thêm mặt hàng bình chữa cháy Theo quy định củ Th ng tƣ 57 ộ Công an, có hiệu lực kể từ ngày tháng năm , phƣơng tiện gi o th ng giới đƣờng từ chỗ ngồi trở ên xe rơmo c sơmi rơmo c chở h ch đƣợc kéo xe ôtô, máy kéo; xe vận chuyển ch t, hàng nguy hiểm v cháy, n n m danh mục bắt buộc phải trang bị phƣơng tiện Phòng cháy chữa cháy nên mặt hàng v bình chữa cháy h a hẹn mặt h ng đem i nhi u hội cho Công ty 3.3.5 Giải pháp hoàn thi n triển khai kiểm soát chiế lược Để triển khai kiểm soát hiệu việc xây dựng chiến ƣợc công ty cần phải có tham gia phối hợp chặt chẽ cá nhân, phận công ty 66 Thang Long University Library Việc triển khai chiến ƣợc cần đƣợc lên kế ho ch rõ ràng Việc vận dụng nguồn lực nhƣ: t i nh n sự, hệ thống thông tin cần triệt để Mỗi nhân viên cần đƣợc x c định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm quy n lợi Trên sở thực mục tiêu chung, mục tiêu cá nhân cần phải đƣợc hoàn th nh theo tiến độ Việc kiểm soát chiến ƣợc Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c chủ yếu thuộc trách nhiệm củ c c trƣởng phận Vì thế, kiểm soát có hiệu đòi hỏi phải đƣợc tiến hành liên tục có tham gia t t ngƣời công ty Bên c nh đ phải có phƣơng n ự phòng trƣờng hợp cần u chỉnh chiến ƣợc phát b t lợi hay rủi ro Công ty nên linh ho t việc kết hợp kiểm tr định kỳ với việc kiểm tra b t thƣờng nh m xem xét thực tế công tác ho ch định chiến ƣợc Công ty nên ng dụng hệ thống quản lý ch t ƣợng toàn diện (TQM) công cụ thông dụng ngày nh m kiểm soát cách hữu hiệu ho t động sản xu t kinh doanh 3.4 M t số kiến nghị Ho ch định chiến ƣợc v n đ Doanh nghiệp nhƣng để việc ho ch định diễn r đ t hiệu c o v đƣợc thuận lợi r t cần hỗ trợ củ Nh nƣớc Hiệp hội 3.4.1 Đối v i N − c Nh nƣớc cần t o m i trƣờng ph p đồng bộ, hoàn thiện hệ thống luật pháp để Công ty c xây dựng chiến ƣợc kinh doanh − Thực sách công cụ nh m u tiết lãi su t, ki m chế l m phát, sách hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng thị trƣờng nƣớc v nƣớc − Tăng cƣờng chế quản lý, kiểm soát, nh t hàng giả, hàng nhái, hàng ch t ƣợng trôi n i thị trƣờng Thiết lập đo n iểm tra, thị sát xử ph t nghiêm trƣờng hợp buôn bán thiết bị an ninh giả − V n đ c p thiết nh t Doanh nghiệp v vốn Ngoài việc huy động nguồn lực Doanh nghiệp Nh nƣớc cần có sách hỗ trợ vốn t o u kiện cho doanh nghiệp vay vốn với c c s ch ƣu đãi Mở rộng khả tiếp cận nguồn tín dụng từ doanh nghiệp nhƣ c c định chế t i Đơn giản hóa thủ tục vay vốn yêu cầu ch p tài sản doanh nghiệp t ch c tín dụng 67 − Đẩy m nh cải cách thủ tục h nh ĩnh vực thuế, hải quan, xu t nhập theo hƣớng đơn giản thủ tục Có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ Doanh nghiệp tiến hành khai báo hải qu n điện tử − Tăng cƣờng c ng t c tƣ v n pháp luật thƣơng m i quốc tế giúp doanh nghiệp xu t nhập vƣợt qua rào cản − Nh nƣớc cần có sách bảo vệ Công ty vừa nhỏ nƣớc kỳ hội nhập − Xây dựng m i trƣờng c nh tranh lành m nh Doanh nghiệp nƣớc 3.4.2 Đối v i Hi p hội thiết bị an ninh − T ch c triển lãm Hội nghị v kỹ thuật, thiết bị an toàn, phòng cháy chữa cháy − Đƣ r c c th ng tin v cách phân biệt hàng thật hàng giả, hàng ch t ƣợng để Doanh nghiệp nhƣ h ch h ng c thể phân biệt lựa chọn sản phẩm − C c c th ng tin theo th ng qu để cập nhật thông tin công nghệ, hay quy định, luật pháp liên quan tới việc nhập h ng điện tử 68 Thang Long University Library TÓM TẮT CHƯƠNG Chƣơng nêu r giải pháp giúp Công ty ho n th nh đƣợc công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh năm tới v đƣ r số đ xu t với Nh nƣớc nh m hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c nói riêng Những giải pháp mong r ng giúp cho Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c đƣ r đƣợc định xác hiệu g p phần cho phát triển Công ty 69 KẾT LU N Áp dụng lí thuyết ho ch định chiến ƣợc vào thực tế ho t động sản xu t kinh o nh u kiện đảm bảo thành công doanh nghiệp m i trƣờng kinh doanh đ i Bài Khóa luận đƣ r số v n đ sau: − Hệ thống hoá lí luận ản v ho ch định chiến ƣợc inh o nh qu đ nêu lên tầm quan trọng việc xây dựng thực chiến ƣợc đắn Đồng thời r ng vận dụng lí thuyết để xây dựng chiến ƣợc inh o nh doanh nghiệp chuỗi công việc m y m c Đ trình r t linh ho t sáng t o sở phối hợp đồng phận hữu quan t ch c − Phân tích thực tr ng công tác ho ch định thực chiến ƣợc kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c qu đ rút r ƣu nhƣợc điểm, nguyên nhân tồn t i để − m c cho việc đ xu t biện pháp cần thiết Đƣ r số giải pháp nh m góp phần hoàn thiện công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c Đồng thời đ xu t số ý kiến với Nh nƣớc Hiệp hội thiết bị an ninh để t o u kiện tốt cho Công ty thực thành công chiến ƣợc inh o nh v ch Tuy nhiên, h n chế v tr nh độ nhận th c, ph n tích đ nh giá Luận văn tốt nghiệp em chƣ th u đ o v kết luận ý kiến đƣ r nh t định không tránh khỏi nhi u sai sót Em r t mong nhận đƣợc góp ý chân thành từ c c thầy c gi o để i Kh uận củ em c thể ho n thiện hơn, giúp ích tốt cho việc hoàn thiện công tác ho ch định chiến ƣợc cho C ng Ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c Em xin ch n th nh cảm ơn! H Nội ng y th ng năm Sinh viên Nguyễn Thị Linh Chi Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị chiến ƣợc, PGS.TS: Lê Thế Giới – TS.Nguyễn Thanh Liêm Giáo trình Quản trị học PGS Ts Đo n Thị Thu Hà - PGS Ts Nguyễn Thị Ngọc Huy n NX T i Chính Trƣờng ĐH inh tế quốc dân Giáo trình Quản trị học, Th.s Lê Thị Bích Ngọc Trƣờng ĐH inh tế quốc dân Ho ch định chiến ƣợc kinh doanh, Th.s Nguyễn Thanh Hải NX ƣu Điện Ho ch Định Chiến Lƣợc Theo Quá Trình, Rudolf Grunig, NXB Khoa học kỹ thuật năm Gi o tr nh Quản trị Chiến ƣợc PGS TS Ng Kim Th nh Đ i học Kinh tế Quốc n H Nội Hệ thống tài liệu v quản trị học www.quantri.vn Chiến ƣợc v s ch ƣợc kinh doanh, Garry D Smith, NXB Thống Kê năm 1994 Giáo trình quản trị chiến ƣợc Trƣờng ĐH Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho công ty TNHH thương mại quốc tế biển bạc , Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho công ty TNHH thương mại quốc tế biển bạc , Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho công ty TNHH thương mại quốc tế biển bạc , Giáo viên hướng dẫn Th.s Vũ Ngọc Thắng Sinh viên h hiện Ng ễn Thị Linh Chi M sinh viên : A21558, CHƯƠNG 3. MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC 56, S đồ . . Cá gi i đoạn quản trị chiến lược 5, S đồ 2. . C ấu tổ chức của Công ty 25, Chư ng C sở l l ận về hiến lượ v hoạ h định hiến lượ inh o nh Chư ng 2 Th c trạng công tác hoạ h định chiến lược của Công Ty TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc, TÓM TẮT CHƯƠNG 2, TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập