(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

14 4 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:41

(Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ngư i hư ng dẫ n khoa họ c: PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh ĐỚI VĂN TẶNG Phả n biệ n 1: ………………………………… ………………………………… BẢO ĐẢM TÍNH LIÊN TỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Phả n biệ n 2: ………………………………… ………………………………… GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phả n biệ n 3: ………………………………… …………………………………… TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI - 2015 Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào hồi … … ngày … tháng … năm 20… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Trên sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực Tính cấp thiết đề tài tiễn bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện Đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy (BTVTU) quản lý có BTVTU quản lý ĐBSH giai đoạn nay, luận án đề xuất vai trò đặc biệt quan trọng đội ngũ cán thắng lợi công giải pháp chủ yếu tiếp tục bảo đảm tính liên tục phát triển đội xây dựng CNXH nói chung công đổi nói riêng Bảo ngũ cán đến năm 2025 đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán đạt 2.2 Nhiệ m vụ củ a luậ n án: Tổng quan công trình khoa học bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện nước có liên quan đến đề tài, rõ vấn đề BTVTU quản lý vùng, miền nước.Trong thời gian qua, nghiên cứu, nội dung luận án cần tiếp tục nghiên cứu: cấp ủy, tổ chức đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh đồng Luận giải làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bảo sông Hồng (ĐBSH) nhận thức rõ điều này, tích cực đổi đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản công tác cán Nhờ đó, đội ngũ cán diện BTVTU quản lý lý ĐBSH giai đoạn Khảo sát, đánh giá thực trạng bảo đảm xây dựng có chất lượng, bước đầu bảo đảm tính liên tục phát triển, tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ở nhân tố định thắng lợi công đổi địa phương ĐBSH từ năm 2005 đến nay; ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, Tuy nhiên, so với yêu cầu công đổi ĐBSH, đội kinh nghiệm; Đề xuất mục tiêu, phương hướng giải pháp chủ ngũ cán diện BTVTU quản lý nhiều hạn chế, yếu bất yếu, khả thi tiếp tục bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán cập; tính liên tục phát triển chưa thực bảo đảm diện BTVTU quản lý ĐBSH đến năm 2025 Nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống, tìm giải pháp phát huy Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, bảo đảm tính liên 3.1 Đố i tư ợ ng nghiên u củ a luậ n án: Luận án nghiên cứu tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH việc bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện đáp ứng yêu cầu công đổi địa phương thật vấn đề BTVTU quản lý ĐBSH giai đoạn 3.2 Phạ m vi nghiên u: luận án tập trung nghiên cứu việc bảo cần thiết cấp bách Để góp phần luận giải vấn đề cấp thiết nêu trên, tác giả chọn đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU ủy quản thực đề tài luận án tiến sĩ “Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n lý tỉnh ĐBSH từ năm 2005 đến năm 2014, phương hướng, giải củ a độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đồ ng pháp luận án đề xuất có giá trị đến năm 2025 bằ ng sông Hồ ng giai đoạ n hiệ n nay” Mục đích, nhiệm vụ luận án Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng ta cán công tác cán 2.1 Mụ c đích luậ n án - Cơ sở thực tiễn: thực trạng đội ngũ cán diện BTVTU quản - Hai giải pháp tiếp tục bảo đảm tính liên tục phát triển lý tỉnh ĐBSH việc bảo đảm tính liên tục, phát triển đội đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH: Thứ nhất, bảo đảm tính ngũ cán diện BTVTU quản lý vùng năm qua liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý 4.3 Phư ng pháp nghiên u: Luận án sử dụng phương pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán Thứ hai, luận chủ nghĩa Mác-Lênin phương pháp pháp: phân tích bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU kết hợp với tổng hợp; logic kết hợp với lịch sử; diễn dịch kết hợp với quản lý đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý, đánh giá, quy nạp; điều tra xã hội học; chuyên gia, đặc biệt trọng kiểm tra, giám sát thực sách cán phương pháp khảo sát, tổng kết thực tiễn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án: Góp phần làm rõ Những đóng góp mặt khoa học luận án vấn đề lý luận bảo đảm tính liên tục phát triển đội - Khái niệm: Bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH giai đoạn cán diện BTVTU quản lý ĐBSH toàn hoạt động tỉnh Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo ủy, BTVTU, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức cho tỉnh ủy, cấp ủy ĐBSH bảo đảm tính liên tục hệ thống trị (HTCH) từ tỉnh đến sở lực lượng phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý; làm tài liệu tham có liên quan thực công việc cần thiết, tạo nên biến đổi khảo, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn xây dựng Đảng tiến lên, nối tiếp nhau, không giãn đoạn số lượng, cấu, phẩm trường trị tỉnh ĐBSH chất, lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán diện Kết cấu luận án BTVTU quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị tỉnh Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo - Hai kinh nghiệm bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH từ năm 2005 đến nay: Một là, BTVTU tập trung giải có kết cấu đội ngũ cán phụ lục, luận án gồm chương, tiết Chương TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN diện BTVTU quản lý, cấu độ tuổi, giới tính, trình độ ngành 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Ở NƯỚC NGOÀI nghề đào tạo đội ngũ cán diện BTVTU quản lý nhân tố quan Luận án tổng quan kết nghiên cứu số công trình trọng hàng đầu bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán nhà khoa học Trung Quốc Lào hai nội dung chính: Một là, diện BTVTU quản lý Hai là, coi trọng thu hút, trọng dụng nhân tài; công trình nghiên cứu cải cách công tác cán bộ, phát hiện, đào tạo, kế thừa phát huy kinh nghiệm hệ cán tiền bồi dưỡng nhân tài Hai là, công trình nghiên cứu xây dựng đội nhiệm tỉnh tạo thuận lợi bảo đảm tính liên tục phát ngũ cán lãnh đạo, quản lý ngành, địa phương, kết triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý đạt điểm có giá trị tham khảo luận án 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Ở VIỆT NAM Luận án tổng quan kết nghiên cứu công trình khoa 2.1.1 Các t nh ban th ng v t nh y ng b ng sông H ng học Việt Nam nội dung: Một là, công trình nghiên cứu 2.1.1.1 Khái quát tỉ nh đồ ng bằ ng sông Hồ ng phát triển lý luận công tác cán Hai là, công trình nghiên cứu Luận án khái quát đặc điểm tỉnh ĐBSH liên quan đến xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, địa phương đề tài luận án, gồm: đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội Ba là, công trình nghiên cứu khâu công tác cán đặc điểm trị khía cạnh: tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý; luân chuyển sách cán 2.1.1.2 Ban thư ng vụ tỉ nh ủ y đồ ng bằ ng sông Hồ ng - c năng, nhiệ m vụ vai trò bộ, kết đạt nội dung luận án cần tham khảo Chức năng: Ở chín tỉnh vùng ĐBSH có 124 ủy viên BTV tỉnh ủy, Luận án kết luận: kế thừa kết nghiên cứu công đó, ủy viên BTVTU nữ: đồng chí (chiếm 0,56%); tuổi đời trình khoa học đó, luận án tập trung giải ba vấn đề chủ yếu: 44 tuổi: đồng chí (chiếm 0,16%); 55 tuổi: 82 đồng chí (chiếm Thứ nhất, xây dựng khung lý thuyết tính liên tục, phát triển bảo 66%); tất ủy viên UTVTU có trình độ đại học; 36 đồng chí có đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản trình độ cao cấp lý luận trị, 88 đồng chí có trình độ cử nhân lý ĐBSH; Thứ hai, đánh giá thực trạng bảo đảm tính liên tục trị BTVTU ĐBSH có chức lãnh đạo tổ chức đảng, đội ngũ phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH từ năm đảng viên đảng tỉnh; lãnh đạo tổ chức HTCT, tổ 2005 đến thực trạng nội dung bảo đảm phương thức bảo chức kinh tế, xã hội nhân dân địa bàn tỉnh; lãnh đạo lĩnh vực đảm, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm; Thứ ba, đề đời sống xã hội; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát xuất giải pháp chủ yếu tiếp tục đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH đến năm 2025 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ BẢO Nhiệm vụ: 1) lãnh đạo, đạo thực kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Đại hội Đảng khóa, đại hội đảng tỉnh, thị, nghị Đảng, tỉnh ủy 2) định hướng phát ĐẢM TÍNH LIÊN TỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ triển ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm vấn đề xã hội DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG quan trọng; 3) xem xét cho ý kiến chương trình, kế hoạch, đề SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY án cụ thể hóa chủ trương, sách Đảng, Nhà nước 2.1 CÁC TỈNH, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG phát triển kinh tế - xã hội 4) xây dựng chương trình công tác HỒNG VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY năm tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung định triệu tập hội nghị QU N LÝ tỉnh ủy thường lệ bất thường; thay mặt tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính 2.1.1 Các tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đồng trị, Ban Bí thư công tác đảng tỉnh thông báo với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; chuẩn bị dự thảo văn kiện đề án nhân sông Hồng 2.1.1.1 Khái quát tỉ nh đồ ng bằ ng sông Hồ ng đại hội đại biểu đảng tỉnh trình tỉnh ủy * Vai trò:Một là, BTVTU lực lượng lãnh đạo, đạo thực Vai trò củ a độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n nghị quyết, định kỳ họp tỉnh ủy phát triển lý đồ ng bằ ng sông Hồ ng: Một là, trực tiếp tham gia xây dựng kinh tế - xã hội, QPAN, bảo đảm cho nghị quyết, định chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã thực hiện; Hai là, trực tiếp lãnh đạo, đạo thực nghị hội, quốc phòng, an ninh tỉnh, nghị quyết, định thực quyết, định kỳ họp tỉnh ủy công tác xây dựng đảng chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị họ phụ trách; Hai là, tỉnh, bảo đảm cho nghị quyết, định ấy, thực lực lượng nòng cốt triển khai, tổ chức thực đường lối, chủ trương thắng lợi; Ba là, trực tiếp lãnh đạo, đạo, kiểm tra việc thực Đảng, sách, pháp luật Nhà nước chương trình, kế nghị quyết, định tỉnh ủy xây dựng hoạt động hoạch, đề án công tác tỉnh, huyện lĩnh vực đời sống xã hội, tổ chức HTCT từ tỉnh đến sở; Bốn là, thay mặt tỉnh ủy nâng cao đời sống nhân dân; Ba là, nòng cốt xây dựng, củng cố, tiếp nhận thị, đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban kiện toàn HTCT địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao; tham mưu Đảng để triển khai thực hiện, báo cáo lên cấp Bốn là, hạt nhân khối đoàn kết thống đảng bộ, hoạt động tỉnh ủy, đảng tỉnh theo quy định HTCT đoàn kết nhân dân địa phương, tăng cường mối quan hệ mật 2.1.2 i ng cán b di n ban th ng v t nh y qu n lý b ng sông H ng - khái ni m, ch c n ng, nhi m v , vai trò ng c im Khái niệ m: Đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH tập hợp cán diện BTVTU quản lý, hoạt động theo chức trách, thiết Đảng với nhân dân; Năm là, lực lượng nòng cốt xây dựng đội ngũ cán địa phương, đơn vị nguồn cán lãnh đạo, quản lý quan cấp 2.1.2.4 Đặ c điể m củ a độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ nhiệm vụ cán bộ, tạo thành hoạt động tổng thể đội ngũ cán tỉ nh ủ y n lý đồ ng bằ ng sông Hồ ng: Thứ nhất, hầu hết cán diện nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc BTVTU quản lý tỉnh ĐBSH người địa phương, số cán phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT tỉnh người từ vùng, miền khác; Thứ hai, phần lớn cán trưởng thành Chứ c chủ yếu đội ngũ cán diện BTVTU quản lý từ sở, có kinh nghiệm lãnh đạo sản xuất nông nghiệp, thâm tỉnh ĐBSH lãnh đạo, quản lý Nhiệ m vụ : xác định mục tiêu, canh lúa nước, song nhiều cán hạn chế kinh nghiệm lãnh đạo phương hướng giải pháp thực chức năng, nhiệm vụ chung đạt lĩnh vực khác, lãnh đạo CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; kết quả, trước hết nhiệm vụ trị quan, đơn vị Bố trí, Thứ ba, đa số cán đào tạo bản, hệ thống, có trình độ phân công cán bộ, công chức quan, đơn vị Tuyên truyền, cổ mặt cao; động, trách nhiệm công việc; đội ngũ cán vũ, động viên cán bộ, công chức tích cực thực chức trách, nhiệm trẻ hóa bước; Thứ tư, đội ngũ cán thừa hưởng giá vụ giao nhiệm vụ trị quan, đơn vị Kiện toàn tổ trị văn hóa, truyền thống cách mạng hệ cán tiền nhiệm; chức máy, cán xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quyền song nhiều cán chịu chi phối cách nghĩ, tầm nhìn có chất lượng, bảo đảm thực thắng lợi nhiệm vụ giao người sản xuất nhỏ, tiểu nông, phong cách làm việc của thời 10 chế hành tập trung, bao cấp quan hệ huyết thống, cán tỉnh ủy Ba là, nhân tố quan trọng hạn chế khắc truyền thống làng, xã phục dần hụt hẫng, chí thừa số lượng, hợp lý 2.2 TÍNH LIÊN TỤC, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO ĐẢM cấu giảm sút phẩm chất, lực cán bộ, bảo đảm TÍNH LIÊN TỤC, PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ chuyển tiếp liên tục, vững vàng hệ cán tỉnh Bốn DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán BẰNG SÔNG HỒNG - KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đồng sông 2.2.1 Khái ni m tính liên t c, phát tri n b o t c, phát tri n c a 2.2.2 Nội dung bảo đảm tính liên tục phát triển đội m tính liên Hồng: Một là, bảo đảm tính liên tục phát triển số lượng cán i ng cán b di n ban thường vụ tỉnh ủy qu n diện BTVTU quản lý ĐBSH; Hai là, bảo đảm tính liên tục phát lý đồng sông Hồng triển cấu đội ngũ cán diện BTVTU quản lý; Ba là, bảo đảm - Tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU tính liên tục phát triển phẩm chất, lực, phong cách làm quản lý tỉnh ĐBSH, gồm: tính liên tục phát triển số lượng việc, ý thức tổ chức kỷ luật đội ngũ cán diện BTVTU quản lý cán diện BTVTU quản lý; tính liên tục phát triển cấu đội 2.2.3 Phương thức bảo đảm tính liên tục phát triển ngũ cán diện BTVTU quản lý; tính liên tục phát triển phẩm đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đồng chất lực đội ngũ cán bộ; phẩm chất đội ngũ cán bộ; sông Hồng: Thứ nhất, việc cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán Năng lực đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý làm sở để tiến hành hoạt động thức bảo - Bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện ban thường vụ BTVTU quản lý ĐBSH toàn hoạt động tỉnh ủy, BTVTU, tỉnh ủy quản lý; Th hai, xác định cấu đội ngũ cán bộ; Thứ cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức HTCH từ ba, công tác tạo nguồn xây dựng quy hoạch cán bộ; Thứ tư, tỉnh đến sở lực lượng có liên quan thực công đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán việc tự học tập, tự việc cần thiết, tạo nên biến đổi tiến lên, nối tiếp nhau, không giãn rèn luyện cán bộ; Thứ năm, bố trí, sử dụng, quản lý, kiểm tra, đoạn số lượng, cấu, phẩm chất, lực nhằm nâng cao chất giám sát, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán thực lượng đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH đáp ứng yêu cầu sách cán bộ; Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia tổ nhiệm vụ trị tỉnh chức HTCT, tổ chức có liên quan, tăng cường đạo, tạo - Vai trò bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán thuận lợi ban, bộ, đoàn thể trị - xã hội Trung ương đối diện BTVTU quản lý ĐBSH: Một là, góp phần nâng cao nhận thức, với bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện trách nhiệm tỉnh ủy, BTVTU, cấp ủy, cán bộ, đảng viên công BTVTU quản lý ĐBSH tác cán Hai là, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác 11 12 Chương BẢO ĐẢM TÍNH LIÊN TỤC, PHÁT TRIỂN quy định Trung ương (15- 20%) Đến tháng 11-2014, chín tỉnh có CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 332 cán diện BTVTU quản lý nữ, chiếm 10,69%, tăng 2,30 lần so QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG, với đầu nhiệm kỳ 2010-2015 Tỷ lệ cán diện BTVTU quản lý nữ NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM tỉnh không 15% Bảo đảm tính liên tục phát triển 3.1 TH C TR NG N I DUNG B O VÀ PHÁT TRI N C A I NG CÁN B V T NH Y QU N LÝ M TÍNH LIÊN T C DI N BAN TH NG NG B NG SÔNG H NG cấu dân tộc, tôn giáo: nhìn chung bảo đảm, ổn định, khoảng 37 - 38 cán Bảo đảm tính liên tục phát triển cấu thành phần xuất thân (cơ cấu giai cấp): có xu hướng cải thiện bảo đảm, 3.1.1 Những ưu điểm tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh tỷ lệ 3.1.1.1 Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n số lư ợ ng cán cán xuất thân từ công nhân ngày tăng Bảo đảm tính liên tục diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đồ ng bằ ng sông Hồ ng: phát triển cấu trình độ ngành nghề đào tạo: thể Tính đến tháng 11-2014, tỉnh ĐBSH có 3.105 cán diện rõ có xu hướng tăng lên 100% số cán có trình độ đại học, BTVTU quản lý, tính liên tục phát triển số lượng cán nhiều cán có trình độ sau đại học đạt bảo đảm, đủ số lượng theo quy định Đảng, tỉnh vượt 15 cán 3.1.1.2 Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n cấ u độ i 3.1.1.3 Bả o đả m tính liên t c phát tri n v ph m ch t, lự c, phong cách làm việ c, ý thứ c tổ c kỷ luậ t c a i ng cán b diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đồ ng bằ ng sông Hồ ng ngũ cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đồ ng bằ ng sông Bảo đảm tính liên tục phát triển phẩm chất phẩm chất Hồ ng: Bảo đảm tính liên tục phát triển cấu độ tuổi, cán trị: Đại đa số cán có lĩnh trị vững vàng, kiên định diện BTVTU quản chủ yếu có tuổi đời từ 51-55, tính đến năm 2014 mục tiêu, lý tưởng Đảng, tâm thực đường lối đổi mới, có1991 cán (chiếm 64,12%); cán có độ tuổi đời từ 41-50 516 có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Bảo đảm tính liên tục cán (chiếm 16,61%) cán có tuổi đời 55 tuổi 491 cán phát triển phẩm chất đạo đức, lối sống: Đa số cán gương mẫu (chiếm 15,81%) So với nhiệm kỳ 2005-2010, số cán diện chấp hành đường lối, chủ trương, pháp luật Đảng Nhà nước BTVTU quản lý nhiệm kỳ 2010-2015có độ tuổi từ 51-55 tăng 119 Bảo đảm tính liên tục phát triển trình độ mặt: So với nhiệm cán bộ; số cán có độ tuổi từ 41-50 giảm 289 cán bộ; số cán có kỳ 1995-2010, nhiệm kỳ 2010-2015, số cán có trình độ đại học độ tuổi 55 tăng 312 cán So với đầu nhiệm kỳ 2010-2015, số sau đại học chiếm 99,74%, nhiều cán có hai đại học, ngày cán có độ tuổi từ 51-55 tăng 107 cán bộ; số cán có độ tuổi từ có nhiều cán theo học chương trình sau đại học; số cán 41-50 giảm 364 cán bộ; số cán có độ tuổi 55 tăng 301 cán bộ đào tạo nước Bảo đảm tính liên tục phát triển Bảo đảm tính liên tục phát triển cấu giới tính: Ở phần lớn kinh nghiệm công tác: Phần lớn cán quan, đơn vị cấp tỉnh tỉnh tỷ lệ cán nữ chiếm khoảng từ 10% đến 14%, gần đạt mức trải qua cương vị cán lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu quan, 13 14 đơn vị cấp Bảo đảm tính liên tục phát triển khả nắm BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG bắt thực tiễn, vận dụng tri thức tích lũy vào công việc, xử lý SÔNG HỒNG tình thể tốt Nhiều vấn đề nảy sinh thực tiễn 3.2.1 Ưu điểm nắm bắt kịp thời, đề xuất phương án giải đạt kết Bảo 3.2.1.1 Về cụ thể hóa tiêu chuẩ n c danh cán diệ n ban đảm tính liên tục phát triển phong cách làm việc, ý thức tổ chức, kỷ thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý tạ o tiề n đề thuậ n lợ i cho bả o đả m luật: Phần lớn cán có phong cách làm việc khoa học, ý thức tổ chức tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán : Tiêu chuẩn chung đội kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH cụ thể hóa Các tỉnh đơn vị nơi cư trú, quy chế làm việc quan ủy xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán diện BTVTU quản lý 3.1.2 Những hạn chế nhấn mạnh tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với chức danh cán 3.1.2.1 Tính liên t c phát tri n v s l thư ng vụ tỉ nh ủ y qu n lý ng cán b di n ban 3.2.1.2 Về bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán đồ ng bằ ng sông Hồ ng ch a th c s diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý xác đị nh cấ u độ i ngũ u: biểu tăng lên số lượng cán : Các tỉnh ủy tập trung chi đạo ban tổ chức tỉnh ủy tiến hành cách đơn thuần, hình thức để đạt số lượng cán theo quy định xác định cấu đội ngũ cán diện BTVTU quản lý, coi Sự tăng lên số lượng cán bộ, có lúc, có nơi tách rời tăng lên trọng xác định cấu độ tuổi, phấn đấu đạt tỷ lệ tối ưu: 30% cán trẻ chất lượng đội ngũ cán có tuổi đời 40 tuổi; 40% cán cán có tuổi đời trung bình (từ 40 cb o m, ch a ng 3.1.2.2 Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n cấ u độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đồ ng bằ ng sông Hồ ng đến 50 tuổi); 30% cán có tuổi đời cao (từ 50 tuổi trở lên) 3.2.1.3 Về bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ nhiề u hạ n chế : Tính liên tục phát triển cấu độ tuổi cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý tạ o nguồ n xây đội ngũ cán nhiều chưa rõ mức độ thấp Cán quy hoạ ch cán : Các cấp ủy quan tâm tạo nguồn cho trước mắt diện BTVTU quản lý trẻ tuổi chiếm tỷ lệ thấp, cán nữ nhiều lâu dài, ý tới trưởng phòng, phó trưởng phòng tương tỉnh chưa đạt quy định (15-20%) đương sở, ngành, huyện, thành phố có triển vọng phát triển tốt 3.1.2.3 Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n phẩ m chấ t, 3.2.1.4 Về bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ lự c, phong cách làm việ c, ý thứ c tổ c kỷ luậ t củ a độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý trong đào tạ o, bồ i cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đồ ng bằ ng sông Hồ ng dư ỡ ng, luân chuyể n cán việ c tự họ c tậ p, tự rèn luyệ n củ a cán chư a ổ n đị nh, vữ ng chắ c : Các tỉnh ủy đã đạo xây dựng kế hoạch tổng thể đào tạo, 3.2 THỰC TRẠNG PHƯƠNG THỨC ĐẢM BẢO TÍNH LIÊN TỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN 15 bồi dưỡng cán bộ, phân loại lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng riêng cho loại cán chưa đạt chuẩn 16 3.2.1.5 Về bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ 3.2.2.3 Việ c tạ o nguồ n xây quy hoạ ch cán diệ n ban cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý bố trí, sử dụ ng, thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý chư a thự c đư ợ c coi trọ ng tạ o khó n lý, kiể m tra, giám sát, đánh giá, khen thư ng, kỷ luậ t thự c khăn cho bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán : hiệ n sách cán : nhìn chung có chuyển biến tích cực Các hoạt động tạo nguồn, nhìn chung nhiều bất cập, lúng túng, 3.2.1.6 Về phát huy vai trò, trách nhiệ m tham gia củ a biểu chắp vá, chưa ý thỏa đáng đến việc tạo nguồn cán tổ c trong hệ thố ng trị , tổ c có liên quan; nữ, cán người dân tộc thiểu số, cán trẻ, cán xuất thân từ tăng cư ng đạ o, tạ o thuậ n lợ i củ a ban, , đoàn thể công nhân Trung ng đố i vớ i tỉ nh ủ y bả o đả m tính liên tụ c phát 3.2.2.4 Việ c đào tạ o, bồ i dư ỡ ng luân chuyể n cán diệ n triể n củ a độ i ngũ cán : Đối với tổ chức HTCT tỉnh, ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý việ c tự họ c tậ p, tự rèn luyệ n củ a BTVTU đạo cấp ủy phát huy mạnh mẽ vai trò tổ cán nhiề u hạ n chế tác độ ng đế n việ c bả o đả m tính liên tụ c chức này, công tác cán bộ, thể ở: công khai tiêu chuẩn cán phát triể n củ a độ i ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý cán quy hoạch cán diện hình thức đào tạo không tập trung; công tác đào tạo cán BTVTU quản lý; tạo thuận lợi để tổ chức HTCT giám sát trẻ, cán nữ, đào tạo sau đại học ngành nghề cần hoạt động cán bộ, phản biện xã hội chủ trương, giải thiết cho tỉnh chưa định hướng rõ ràng, xác có biểu pháp công tác cán cấp ủy tự phát 3.2.2 Những khuyết điểm, hạn chế 3.2.2.5 Việ c bố trí, sử 3.2.2.1 Việ c cụ thể hóa tiêu chuẩ n cán dàn trải, chất lượng chưa cao, dụ ng, n lý, kiể m tra, giám sát, diệ n ban thư ng đánh giá, khen thư ng, kỷ luậ t cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y vụ tỉ nh ủ y n lý có nhữ ng mặ t chư a đáp ứ ng yêu cầ u bả o đả m n lý thự c hiệ n sách cán nhiề u bấ t cậ p gây khó tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán : Tiêu chuẩn chức khăn cho bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán : danh cán diện BTVTU quản lý chưa thể rõ đặc thù có lúc, có nơi chưa xác, đắn,; có lúc nhấn mạnh cấp, chức danh cán chưa cập nhật yêu cầu mới, tính tuổi tác, có lúc lại nhấn mạnh trình công tác cống hiến; có định lượng thấp số trường hợp bố trí cán chưa gắn với quy hoạch cán 3.2.2.6 Ch a phát huy t t vai trò, trách nhi m tham gia c a 3.2.2.2 Việ c xác đị nh cấ u độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý có nhữ ng mặ t hạ n chế ả nh hư ng đế n bả o đả m t ch c h th ng tr t ch c có liên quan, s tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán : ch lúng túng, có lúc có nơi chưa gắn chặt việc xác định cấu với tiêu chuẩn cán diện o, t o thu n l i c a ban, b , oàn th t nh y v b o Trung m tính liên t c phát tri n c a BTVTU quản lý Các hoạt động bảo đảm tính liên tục phát triển 3.3 NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH cấu độ tuổi thật rõ 3.3.1 Nguyên nhân 17 18 ng iv i i ng cán b Ch Luận án phân tích nguyên nhân ưu điểm tập ng PH trung vào nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, gồm: Thứ nhất, CH nhận thức số tỉnh ủy, cán chủ chốt tỉnh vai trò đội ngũ cán TRI N C A diện BTVTU quản lý bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán này, điều kiện nhiều điểm chưa sâu sắc Thứ hai, nhìn chung, trình độ, lực đội ngũ cán làm công NG H Y U TI P T C B O Y QU N LÝ NG VÀ NH NG GI I PHÁP M TÍNH LIÊN T C VÀ PHÁT I NG CÁN B DI N BAN TH NG B NG SÔNG H NG NG V T NH N N M 2025 4.1 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG tác tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hạn chế, bất cập 4.1.1 Thuận lợi, khó khăn, thách thức Thứ ba, phận không nhỏ cán diện BTVTU quản lý chưa tự Luận án phân tích thuận lợi tập trung giác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện thân Thứ tư, vai trò vào khó khăn, thách thức việc tiếp tục bảo đảm tính tổ chức HTCT, cấp tỉnh cấp huyện, việc xây liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý, gồm: dựng đội ngũ cán diện BTVTU quản lý nhiều nơi chưa phát Một là, nhận thức tính liên tục, phát triển việc bảo đảm tính liên huy mạnh mẽ, đạt kết tục, phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý nhiều 3.3.2 Những kinh nghiệm: Một là, tỉnh ủy nắm nhiệm tỉnh ủy viên, cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, sâu sắc, kinh vụ trị đảng tỉnh chủ trương, nghị Đảng nghiệm việc chưa nhiều Hai là, hạn chế, bất cập về cán công tác cán để xác định chủ trương, giải pháp bảo tính liên tục phát triển của đội ngũ cán diện BTVTU quản đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý tỉnh ĐBSH Ba là, phong tục, tập quán, cách nghĩ, tầm nhìn lý; Hai là, BTVTU tập trung giải có kết cấu đội ngũ cán người sản xuất nhỏ ĐBSH chi phối mạnh số cán diện BTVTU quản lý, cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chủ chốt cấp tỉnh công tác cán ngành nghề đào tạo nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm tính liên 4.1.2 Mục tiêu phương hướng tục phát triển đội ngũ cán này; Ba là, coi trọng thu hút, 4.1.2.1 Mụ c tiêu: Xây dựng đội ngũ cán diện BTVTU trọng dụng nhân tài; kế thừa phát huy kinh nghiệm quản lý ĐNSH liên tục phát triển phẩm chất lực, đủ hệ cán tiền nhiệm; Bốn là, thực đồng khâu công số lượng theo quy định, có cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác cán bộ, tập trung vào số khâu trọng tâm nhân tố quan phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh trọng bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện 4.1.2.2 Phư ng hư ng: Một là, quán triệt thực tính BTVTU quản lý.; Năm là, BTVTU phát huy mạnh mẽ vai trò liên tục phát triển công tác tạo nguồn cán để đưa vào quy MTTQ, tổ chức trị - xã hội nhân dân; tranh thủ lãnh hoạch cán diện BTVTU quản lý; Hai là, tăng cường lãnh đạo, đạo, đạo tạo thuận lợi quan Trung ương đạo giải vấn đề liên tục phát triển cấu đội ngũ cán bộ; Ba là, đạo chặt chẽ, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra bảo 19 20 đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán việc xây để tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn cán diện BTVTU quản lý Hai là, dựng thực công tác quy hoạch cán diện BTVTU quản lý; tiến hành rà soát lại tiêu chuẩn chung đội ngũ cán diện BTVTU Bốn là, tăng cường lãnh đạo, đạo bảo đảm tính liên tục phát quản lý tiêu chuẩn chức danh cán diện BTVTU quản lý triển đội ngũ cán nâng cao chất lượng đào tạo, bồi tỉnh, bổ sung điểm phù hợp Ba là, tập trung vào việc dưỡng cán bộ; Năm là, động viên, khen thưởng kịp thời tổ cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán diện BTVTU quản lý, xác chức, cá nhân tích cực xử lý nghiêm minh sai trái bảo định rõ yêu cầu chức danh cán Bốn là, tổ đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán tiến chức hội thảo hội nghị xin ý kiến đóng góp cấp 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm ban thường vụ, ủy trực thuộc, cán bộ, cán diện BTVTU quản lý, tổ tỉnh ủy, cấp ủy, cán bộ, đảng viên bảo đảm tính liên tục chức trị - xã hội dự thảo tiêu chuẩn cán diện BTVTU phát triển đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý quản lý Năm là, ban tổ chức tỉnh ủy tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng : Thứ nhất, quán triệt sâu sắc BTVTU, tỉnh ủy, cấp ủy đảng, góp vào dự thảo chỉnh sửa xin ý kiến BTVTU, tiếp tục hoàn chỉnh cán bộ, đảng viên cán diện BTVTU quản lý quan điểm để hội nghị tỉnh ủy BTVTU thảo luận, định Đảng công tác cán bộ, bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán Thứ hai, nhận thức sâu sắc vận dụng tư tưởng Hồ Luận án đề xuất tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh cán diện BTVTU quản lý tỉnh ĐBSH Chí Minh "bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau" Thứ ba, 4.2.3 Bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán nâng cao nhận thức trách nhiệm cán diện BTVTU quản lý diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đổi mới, nâng cao tuổi cao; phê phán kiên với biểu nhận thức không chất lượng công tác quy hoạch cán bộ: Một là, đổi mới, nâng cao biểu " tư nhiệm kỳ", "tuần tự” chất lượng công tác tạo nguồn cán diện BTVTU quản lý Hai là, công tác cán Thứ tư, đa dạng hóa hình thức, phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán diện BTVTU quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, cán bộ, đảng quản lý đội ngũ cán nguồn, dự báo biến động nhu viên bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện cầu cán diện BTVTU quản lý cho nhiệm kỳ.Ba là, quán triệt BTVTU quản lý thực nghiêm chỉnh quan điểm, nguyên tắc, phương châm, quy 4.2.2 Tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn cán diện ban trình công tác quy hoạch cán vào công tác quy hoạch cán diện thường vụ tỉnh ủy quản lý làm sở bảo đảm tính liên tục BTVTU quản lý, xác định mục tiêu, yêu cầu, đối tượng quy phát triển đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản hoạch Bốn là, tăng cường quản lý, đánh giá cán diện BTVTU lý: Một là, quán triệt sâu sắc vận dụng đắn chủ nghĩa Mác - quản lý quy hoạch, định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch đưa Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng cán cán khả phát triển khỏi quy hoạch Năm công tác cán bộ; yêu cầu, nhiệm vụ trị tỉnh là, tạo bước chuyển mạnh mẽ cấu đội ngũ cán 21 22 trình xây dựng quy hoạch cán diện BTVTU quản lý đoàn thể trị - xã hội nhân dân công tác cán 4.2.4.Bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán tỉnh ủy hoạt động cán diện BTVTU quản lý Ba là, phát đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý, đánh giá, huy vai trò MTTQ tổ chức trị - xã hội quản lý, kiểm tra, giám sát, thực sách cán giám sát cán diện BTVTU quản lý nơi cư trú Bốn là, 4.2.4.1 Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán quyền cấp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp dân, diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý đào tạ o, bồ i dư ỡ ng tiếp xúc cử tri để nắm ý kiến phản ánh nhân dân luân chuyể n cán : Cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán diện BTVTU quản lý có giải pháp giải kịp thời cán để trình độ đào tạo cán ngày nâng cao; tăng 4.2.5.2 Phát huy vai trò từ ng cán việ c tiế p tụ c bả o cường luân chuyển cán diện BTVTU quản lý để cán phát triển đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán diệ n ban thư ng thực tiễn, bố trí vào cương vị cao theo quy hoạch cán vụ tỉ nh ủ y n lý: Thứ nhất, cán tích cực, chủ động, tự giác 4.2.4.2 Bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán học tập lý luận trị đường lối, chủ trương Đảng, sách, diệ n ban thư ng vụ tỉ nh ủ y n lý n lý, đánh giá, pháp luật Nhà nước, rèn luyện nâng cao phẩm chất trị Thứ kiể m tra, giám sát thự c hiệ n sách cán : Cần tăng cường, hai, tự giác rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng Thứ ba, tích cực nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá cán bộ; Tăng cường kiểm tra, giám học tập nâng cao trình độ mặt, rèn luyện nâng cao lực tổ sát thực sách cán cán diện BTVTU quản lý chức thực tiễn phong cách làm việc khoa học Thứ tư, tự giác tư 4.2.5 Phát huy vai trò tổ chức hệ thống trị, dưỡng, rèn luyện học tập kinh nghiệm cán tiền nhiệm nhân dân cán bảo đảm tính liên tục phát Thứ năm, BTVTU cấp ủy trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi triển đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý cho cán tự học tập, tự rèn luyện đạt kết tăng cường 4.2.5.1 Phát huy vai trò tổ c củ a hệ thố ng trị kiểm tra, giám sát việc tự học tập, tự rèn luyện cán 4.2.6 Nâng cao chất lượng ban thường vụ tỉnh ủy, tranh nhân dân bả o đả m tính liên tụ c phát triể n củ a độ i ngũ cán diệ n ban thư ng vụ n lý: Một là, MTTQ tổ chức thủ đạo tạo thuận lợi ban, bộ, đoàn thể Trung trị - xã hội đổi mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt ương tỉnh ủy bảo đảm tính liên tục phát triển động, phát cán tốt, giới thiệu để cấp ủy xem xét đưa đội ngũ cán diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý vào quy hoạch cán diện BTVTU quản lý Hai là, quán triệt 4.2.6.1 Xây d ng ban th ng v , th thực nghiêm chỉnh Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 ng b ng sông H ng v ng m nh, lãnh m tính liên t c phát tri n c a ng tr c t nh y o th c hi n t t vi c ti p Bộ Chính trị Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt t cb o i ng cán b di n qu n trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội Quyết định 218- lý: Một là, nâng cao chất lượng ủy viên tập thể BTVTU Hai QĐ/TW ngày 12-12-2013 Bộ Chính trị Mặt trận Tổ quốc, là, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao chất lượng hoạt động ban 23 24 tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, đặc biệt ban tổ chức tỉnh ủy Ba là, đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán này, nhiều nâng cao chất lượng nghị BTVTU tỉnh ủy công tác khuyết điểm, hạn chế Các tỉnh ủy tích cực tìm cách khắc phục Để tiếp tục bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán cán 4.2.6.2 Tranh th s ch oàn th Trung phát tri n c a ng o t o thu n l i c a ban, b , i v i t nh y v b o i ng cán b di n ban th m tính liên t c ng v t nh y qu n lý KẾT LUẬN diện BTVTU quản lý ĐBSH năm tới, cần thực nhiều giải pháp Có thể nghiên cứu thực đồng giải pháp luận án đề xuất: Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm BTVTU, tỉnh ủy, cấp ủy, cán bộ, đảng viên bảo đảm tính liên tục Đội ngũ cán diện BTVTU quản lý tỉnh ĐBSH có phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý Thứ hai, tiếp tục vai trò đặc biệt quan trọng phát triển tỉnh Trong cụ thể hóa tiêu chuẩn cán diện diện BTVTU quản lý làm sở bảo năm tới, công đổi liên tục phát triển với mục đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán Thứ ba, bảo đảm tính tiêu, nhiệm vụ ro lớn, nề, thực điều kiện có liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý đổi thời cơ, thuận lợi, song gặp không khó khăn, thách thức Để mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán Thứ tư, bảo đảm đưa công đổi đến thắng lợi phải tìm giải pháp khả tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý thi tiếp tục bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát diện BTVTU quản lý Đây vấn đề cấp thiết thực sách cán Thứ năm, phát huy vai trò tổ chức Bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện HTCT, nhân dân cán bảo đảm tính liên tục phát triển BTVTU quản lý ĐBSH toàn hoạt động tỉnh ủy, BTVTU, đội ngũ cán diện BTVTU quản lý Thứ sáu, nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức HTCH từ BTVTU, tranh thủ đạo tạo thuận lợi ban, bộ, đoàn thể tỉnh đến sở lực lượng có liên quan thực công Trung ương tỉnh ủy bảo đảm tính liên tục phát triển việc cần thiết, tạo nên biến đổi tiến lên, nối tiếp nhau, không giãn đội ngũ cán diện BTVTU quản lý đoạn số lượng, cấu, phẩm chất, lực nhằm nâng cao chất Nghiên cứu tìm giải pháp tiếp tục bảo đảm tính liên tục lượng đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán diện BTVTU quản lý ĐBSH nhiệm vụ trị tỉnh giai đoạn vấn đề mới, lớn khó, cần nghiên cứu Trong năm qua, tỉnh ủy, cấp ủy, HTCT nhân với quy mô thời gian lớn Kết nghiên cứu luận án dân ĐBSH nỗ lực phấn đấu đạt kết quan trọng công phần nhỏ Do trình độ tác giả luận án nhiều hạn chế, tác cán bộ, đội ngũ cán tỉnh có bước trưởng thành Việc chắn luận án khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả luận án bảo đảm tính liên tục phát triển đội ngũ cán diện BTVTU mong nhận ý kiến đóng góp thày, cô giáo, quản lý có nhiều ưu điểm, kết bước đầu Tuy nhiên, việc bảo nhà khoa học, cán hoạt động thực tiễn đồng nghiệp 25 26 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ Đới Văn Tặng (2011), “Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng đồng bào công giáo”, trang http://dangcongsan.vn/, truy cập ngày 26-11 Đới Văn Tặng (2011), “Quan niệm, nội dung phương thức công tác vận động giáo dân đảng xã có đồng bào công giáo Nam Định”, trang http://daidoanket.vn/, truy cập ngày 27-11 Đới Văn Tặng (2012), “Giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán dân vận giai đoạn mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (số 1+2), tr.72-75 Đới Văn Tặng (2012), “Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, (7) tr.50-52 Nguyễn Anh Vũ - Đới Văn Tặng (2012), “Những đóng góp quan trọng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ công tác Xây dựng Đảng tư tưởng trị thời kỳ cách mạng 1937-1940”, Tạp chí Công an nhân dân, (7), tr.18-84 Đới Văn Tặng (2013), “Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản tình hình nay”, Tạp chí Thông tin khoa học trị-hành chính, (6), tr 3-7 Đới Văn Tặng (2014), “Công tác kiểm tra, giám sát Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi - thực trạng vấn đề đặt ra”, Tạp chí Lào, (9+10), tr 52-60 Đới Văn Tặng (2015), “Đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp xã giai đoạn nay”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, (3), tr 68-71 27
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập