Khóa luận Phân cấp năng suất rừng trồng keo lai (Acaciahybrids) tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

61 20 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:30

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN CẤP NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO LAI (ACACIA HYBRIDS) TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG CẢNH QUAN ĐRAY SÁP, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG Sinh viên thực : Nguyễn Thị Nhung Chuyên ngành : QLTNR&MT Khóa học : 2012 - 2016 Đắk Lắk, 05/2016 TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN CẤP NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO LAI (ACACIA HYBRIDS) TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG CẢNH QUAN ĐRAY SÁP, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG Sinh viên thực : Nguyễn Thị Nhung Chuyên ngành : QLTNR&MT Giảng viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Thanh Tân Đắk Lắk, 05/2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học khóa luận tốt nghiệp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Qúy thầy cô giáo trƣờng Đại học Tây Nguyên nói chung khoa Nông lâm nghiệp nói riêng tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập trƣờng Các thầy cô giáo môn Quản lý Tài nguyên rừng Môi trƣờng tạo điều kiện giúp đỡ dụng cụ thực tập, góp ý kiến quý báu cho trình xử lý số liệu hoàn thành đề tài khóa luận Qua xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hƣớng dẫn mình, thầy TS Nguyễn Thanh Tân ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình cho suốt thời gian thực tập, hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo đoàn thể cán Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Đắk Lắk, ngày 12 tháng 05 năm 2016 SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Nhung i MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới 1.2 Ở Việt Nam PHẦN 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 13 PHẦN 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Giới hạn đề tài 20 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 21 3.4.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 22 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Chỉ tiêu phân chia cấp suất 27 4.2 Mô hình sinh trƣởng chiều cao loài Keo lai 28 4.3 Phƣơng pháp phân chia cấp suất 30 4.3.1 Xác định tuổi sở Ao 30 4.3.2 Xác định số cấp suất 31 4.3.3 Xác định Ho cho cấp suất tuổi Ao 32 4.3.4 Xây dựng mô hình Ho – A cho cấp suất tuổi sở (Ao) 33 4.4 Lập biểu cấp suất 34 4.5 Kiểm nghiệm biểu cấp suất 35 4.6 Sử dụng biểu cấp suất 38 4.7 Đề suất số giải pháp tổng hợp để nâng cao hiệu trồng rừng Keo lai khu vực nghiên cứu 39 ii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 Kết luận 41 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt, ký hiệu A A’,B a,b,c,m D1.3 Ho M MDF OTC QĐ - BNN R Si X Y MTR UBND PCCCR RTG DT1 DT2 BQLRĐCCQ BVR BTTN GH CNS TTBQC Diễn giải Tuổi (năm) Các tham số phƣơng trình tuyến tính Các tham số hàm sinh trƣởng Đƣờng kính thân vị trí 1.3m Chiều cao trung bình tầng trội (20% cao lâm phần) (m) Trữ lƣợng lâm phần (m3/ha) (Medium Desity Fibreboard) ván ép bột sợi Ô tiêu chuẩn Quyết định nông nghiệp Hệ số tƣơng quan Chỉ số cấp đất Biến số độc lập phƣơng trình tuyến tính Biến số phụ thuộc phƣơng trình tuyến tính Môi trƣờng rừng Uỷ Ban Nhân Dân Phòng cháy chữa cháy Rừng Rừng trồng gỗ Trảng cỏ, bụi Cây gỗ tái sinh Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Bảo vệ rừng Bảo tồn tài nguyên Giới hạn Cấp suất Tăng trƣởng bình quân chung iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích loại đất, loại rừng khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp 12 Bảng 2.2: Dân số, lao động xã giáp ranh với khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp 13 Bảng 2.3: Tình hình giáo dục xã giáp ranh với khu vực rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp 15 Bảng 2.4: Tổng hợp nguồn nhân lực cán bộ, công chức Kiểm lâm Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp 18 Bảng 4.1: Kết mô sinh trƣởng chiều cao bình quan tầng trội 28 Bảng 4.2: Kết chọn tham số m thử nghiệm hàm Schumacher (Lập tƣơng quan Ho  A) 29 Bảng 4.3: Phạm vi biến động chiều cao bình quân tầng trội tuổi 31 Bảng 4.4: Chiều cao Ho thị cho cấp suất 32 Bảng 4.5: Phƣơng trình cấp đất giới hạn 34 Bảng 4.6: Biểu cấp suất rừng trồng Keo lai 34 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp 17 Hình 4.1: Biểu đồ đám mây điểm chiều cao bình quân tầng trội Ho – A 31 Hình 4.2: Đồ thị quan hệ Ho – A cấp suất giới hạn 35 Hình 4.3: Mức độ phù hợp đám mây điểm đƣờng giới hạn cấp I đƣờng giới hạn dƣới cấp III 37 Hình 4.4: Sử dụng biểu cấp suất 39 vi ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện giới nói chung Việt Nam nói riêng, rừng tự nhiên dần bị thu hẹp nhanh chóng số lƣợng chất lƣợng Trƣớc tình hình đó, nhiều địa phƣơng nƣớc chuyển qua biện pháp kinh doanh rừng trồng, biện pháp vừa dễ thực nghiên cứu sinh trƣởng, kỹ thuật trồng, chăm sóc nhƣ phát triển trồng cho suất cao phục vụ nhu cầu cung cấp nguyên liệu gỗ cách nhanh chóng lại giải việc làm cho ngƣời dân tộc chỗ, hạn chế tình trạng phá rừng làm nƣơng rẫy, tăng tỷ lệ che phủ bề mặt Ngoài ra, kinh doanh rừng trồng mang ý nghĩa to lớn cộng đồng dân tộc thiểu số, cộng đồng sống gần rừng phụ thuộc vào rừng nhƣ: tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cộng đồng nhờ vào công tác bảo vệ chăm sóc quản lý diện tích rừng đƣợc nhận giao, khoán Từ mà sống đƣợc cải thiện, giúp xóa đói giảm nghèo vùng cao Đồng thời, rừng đƣợc bảo vệ cách bền vững, hạn chế nạn phá rừng Trong nhiều năm qua, việc nghiên cứu dự án kinh doanh rừng trồng đƣợc thực nhiều tỉnh thành khắp nƣớc mang lại hiệu nhƣ mong đợi Trong đó, khu vực rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp thuộc xã Đắk Sôr (Krông Nô) đƣợc xem điểm nóng tình trạng phá rừng Thế nhƣng, vài năm trở lại với tăng cƣờng quản lý, bảo vệ chặt chẽ Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan (ĐDCQ) Đray Sáp nên nạn phá rừng đƣợc hạn chế, với việc phòng chống phá rừng đơn vị tổ chức trồng đƣợc 56 Keo lai sinh trƣởng, phát triển tốt, góp phần phủ xanh khoảng trống rừng bị phá trƣớc Theo nghiên cứu Đặng Ngọc Hoàng (2008), sinh trƣởng dòng Keo lai BV10 hai tuổi trồng Krông Nô, Ea M’Doal Ea Trang đạt sinh trƣởng chiều cao đƣờng kính trội Krông Nô Nhƣ vậy, tiềm kinh doanh rừng trồng Keo lai phát triển cho suất nhƣ hiệu cao Xuất phát từ lý nêu trên, với mong muốn góp phần nghiên cứu để cải thiện nâng cao suất chất lƣợng rừng, đƣợc trí khoa Nông Lâm nghiệp, trƣờng Đại học Tây Nguyên ngƣời hƣớng dẫn nghiên cứu, xin chọn đề tài nghiên cứu: “Phân cấp suất rừng trồng Keo lai (Acacia hybrids) rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” 35 30 25 Ho (m) Ho Giới hạn cấp I 20 Giới hạn cấp II Giới hạn cấp III 15 Giới hạn cấp IIII 10 0 10 A (tuổi) Hình 4.4: Sử dụng biểu cấp suất Một số vấn đề cần lƣu ý nhƣ sau:  Khi chọn lâm phần để xác định cấp suất, nên chọn lâm phần có độ tuổi từ trở lên độ biến động chiều cao trở nên rõ rệt cấp suất khác  Khi sử dụng công cụ đo cao, cần phải đo tính cẩn thận để hạn chế tối đa sai lệch so với thực tế 4.7 Đề xuất số giải pháp tổng hợp để nâng cao hiệu trồng rừng Keo lai khu vực nghiên cứu  Trong khu vực trồng cần phải thƣờng xuyên tiến hành tỉa thƣa, đồng thời phải bón phân, chăm sóc kỹ thuật rừng trồng  Nhằm nâng cao khả phòng chống sâu bệnh hại, chủ yếu tăng dinh dƣỡng đất, đặc biệt bón phân vi sinh cho cho trồng cần thiết mang lại hiệu cao  Tăng cƣờng giáo dục giáo dục cho ngƣời dân ý thức tự giác bảo vệ rừng, đồng thời tạp điều kiện cho ngƣời dân tăng thu nhập từ việc tham gia trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng 39  Lắng nghe ý kiến đóng góp từ ngƣời dân  Tích cực tần tra, bảo vệ để phát ngăn chặn kịp thời hành vi chặt phá rừng  Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng cho ngƣời dân xung quanh khu rừng  Theo dõi tình hình sâu bệnh, tìm hiểu nguyên nhân có biện pháp phòng chống kịp thời  Thƣờng xuyên bảo dƣỡng đƣờng băng cản lửa, cào đốt thực bì, rụng băng cách lửa để thuận tiện cho việc lại việc quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng  Xây dựng chòi canh lửa rừng phân công ngƣời trực thƣờng xuyên để kịp thời phát ngăn chặn vụ cháy rừng Đơn vị quản lý rừng phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ, nhân lực cần thiết phòng có cháy rừng kịp thời dập tắt  Xây dựng mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với quyền ngƣời dân địa phƣơng việc quản lý bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu xử lý số liệu đo đếm trƣờng rút kết luận nhƣ sau: Với biến động mạnh chiều cao Keo lai tuổi, vào phạm vi biến động chiều cao ta sử dụng chiều cao bình quân tầng trội để phân cấp suất cho lâm phần để có xác cao, lâm phần Keo lai đƣợc chia thành cấp suất Cấp suất I: tốt, Cấp suất II: trung bình, Cấp suất III: xấu Tuổi sở để phân chia cấp suất tuổi Qua thử nghiệm dạng hàm sinh trƣởng đƣợc tác giả sử dụng phổ biến để mô sinh trƣởng chiều cao tầng trội Hàm Schumacher phù hợp nhất, phƣơng trình sinh trƣởng chiều cao chung là: Ho = 12.886,71 * e 9,39424/ A0 , R2 = 0,9527 Phƣơng trình có hệ số xác định cao bám sát trị số quan sát Sử dụng phƣơng pháp Afill để phân chia cấp suất cho thấy đƣờng cong thị cấp suất xác tuân theo quy luật sinh trƣởng loài Keo lai Kết kiểm nghiệm biểu cấp suất cho thấy tính đại diện biểu cấp đất tƣơng đối cao, thể qua việc chấm tất cặp giá trị Ho – A ô đo đếm lên biểu đồ cấp đất cho thấy đám mây điểm nằm gọn đƣờng giới hạn cấp đất tốt (cấp I) đƣờng giới hạn dƣới cấp đất xấu (cấp III) Qua nghiên cứu phân cấp suất rừng trồng Keo lai cho thấy chiều cao tầng trội (Ho) có mối quan hệ với tuổi (A) theo dạng hàm sinh trƣởng Schumacher; Xác định đƣợc tuổi Ao = xây dựng đƣợc biểu cấp suất rừng trồng Keo lai tuổi; Xác định đƣợc mật độ tối ƣu cho 41 tuổi để từ có biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động cho thích hợp, sở để dự báo sản lƣợng rừng trồng Keo lai Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu có hạn, nhƣ trình độ hạn chế nên kết nghiên cứu tồn định Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung khu vực rừng trồng rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp nên phƣơng trình đƣợc xây dựng áp dụng cho khu vực nghiên cứu nơi có điều kiện tự nhiên tƣơng tự để đạt đƣợc hiệu cao Cần bổ sung thêm số liệu phạm vi rộng để bao quát toàn điều kiện lập địa sử dụng phƣơng pháp thực để hoàn thiện xác biểu cấp suất lập Kết nghiên cứu Keo lai phát triển tƣơng đối tốt Tuy nhiên để phát triển rừng bền vững cần phải có biện pháp để hạn chế phá hoại trâu, bò vào khu vực rừng trồng vào thời gian đầu giai đoạn trồng rừng Vì xung quanh khu vực rừng nghiên cứu đƣợc bao bọc nhiều hộ dân nên công tác bảo vệ quản lý gặp nhiều khó khăn, việc ngƣời dân lấn chiếm đất rừng điều tránh khỏi Vì nhằm khôi phục diện tích đất rừng bị nhƣ bảo vệ rừng cách bền vững ban quản lý, quyền cấp cần phải có biện pháp hữu hiệu tƣơng lai Kiểm nghiệm biểu cấp suất thông qua việc chấm tất cặp giá trị Ho – A ô đo đếm lên biểu đồ cấp đất, mà chƣa tiến hành việc giải tích thân Vì vậy, cần thực nghiên cứu sâu tiến hành đầy đủ Cần tiếp tục thực nghiên cứu đề tài cấp suất với quy mô lớn để phân chia thiết lập biểu cấp suất cho loại rừng trồng khác địa bàn, khu vực Để lợi dụng tối đa tiềm lập địa phục vụ cho sản xuất kinh doanh rừng 42 Mô hình dự báo suất nhƣ đồ cấp suất rừng Keo lai nên sử dụng cho tỉnh Đắk Nông Với khu rừng Keo lai có điều kiện, nhân tố điều tra khác, cần có công tác kiểm nghiệm trƣớc sử dụng Cần tiếp tục điều tra, đánh giá thêm nhân tố khác có ảnh hƣởng đến suất rừng Keo lai điều kiện trồng khác để bổ sung hoàn chỉnh mô hình dự báo nhƣ xây dựng đồ cấp suất rừng Keo lai toàn diện tích Tỉnh Cần phân tích rõ mức độ thâm canh, dòng Keo lai đƣợc trồng để đánh giá, nhận định kết xác Cần nghiên cứu bổ sung cho đối tƣợng rừng lớn tuổi có áp dụng biện pháp lâm sinh phục vụ cho kinh doanh gỗ lớn 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Ngọc Dao (2003), “Tiếp tục đánh giá sinh trưởng khả cải tạo đất Keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) loài Keo bố mẹ số vùng sinh thái giai đoạn năm tuổi”, Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp Vũ Tiến Hinh cộng tác (2000), Lập biểu sản lƣợng cho Sa mộc, Thông đuôi ngựa Mỡ tỉnh phía Bắc, đề tài cấp Vũ Tiến Hinh (2013), Điều chế rừng, Trƣờng đại học Lâm nghiệp Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Đặng Ngọc Hoàng (2008), “Đánh giá sinh trưởng dòng Keo lai BV10 (Acacia mangiauriculifomis Kha) trồng số khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk”, Trƣờng Đại Học Tây Nguyên Nguyễn Xuân Hùng (2011), “Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế loài keo tai tượng (Acacia mangium) keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”, Luận văn thạc sỹ khoa học Nông Nghiệp Bảo Huy (2009), “Bài giảng thống kê tin học quản lý tài nguyên thiên nhiên”, Trƣờng Đại học Tây Nguyên Bảo Huy Đào Công Khanh (2008): Biểu sản lƣợng rừng trồng Trám trắng; Dự án hợp tác Tài Việt Nam – CHLB Đức Bộ NN & PTNT Phạm Quang Oánh (2009), “Nghiên cứu sinh trưởng đánh giá hiệu rừng trồng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) huyện M’ Đrăk, tỉnh Đắk Lắk”, Luận văn thạc sỹ Lâm Nghiệp Nguyễn Thanh Tân (2014), “Bài giảng Mô hình hóa quản lý tài nguyên rừng môi trường”, Đại học Tây Nguyên 10 Nguyễn Thanh Tân, (2015) “Bài giảng Sản lượng rừng”, Trƣờng Đại Học Tây Nguyên 44 11 Võ Văn Tâm (2014), “Hồ sơ thiết kế dự toán trồng chăm sóc rừng trồng đặc dụng (4 năm: Từ năm 2013 – 2016)”, Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp 12 Nguyễn Văn Thêm (2000), Lập biểu cấp đất, giáo trình đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 45 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết điều tra chiều cao bình quân trội điểm điều tra rải điều kiện lập địa khác Otc Tuổi Ho (m) Otc Tuổi Ho (m) Otc Tuổi Ho (m) 10 11 12 13 14 15 2 2 2 2 3 3 3 4.7 4.5 4.1 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 7.3 6.9 6.7 6.4 6.1 5.7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 4 4 4 4 4 5 5.5 11.9 12.1 11.7 11.6 11 10.4 10.1 9.4 9.4 8.9 16.5 15.9 14.7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 5 5 5 6 6 6 6 14.6 14.4 14.3 12.6 12.5 12.4 11.1 20.9 20.4 19.9 19.7 18.9 18.7 18.1 17.8 Phụ lục 2: Kết ƣớc lƣợng tham số phƣơng trình sinh trƣởng Korft chiều cao bình quân trội SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.938859 R Square 0.881456 Adjusted R Square 0.8787 Standard Error 0.18696 Observations 45 ANOVA Regression Residual Total Significance df SS MS F F 11.17608 11.17608 319.7359 1.57E-21 43 1.503027 0.034954 44 12.67911 Standard Upper Lower Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% 95.0% 95.0% Intercept 1.803228 0.103787 17.37427 4.68E-21 1.593921 2.012535 1.593921 2.012535 X Variable -1.34299 0.075107 -17.8812 1.57E-21 -1.49446 -1.19153 -1.49446 -1.19153 Phụ lục 3: Đồ thị ƣớc lƣợng tham số phƣơng trình tuyến tính hàm Korft 1.0 Ln(ln(m/Ho)) 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 -0.5 -1.0 y = -1.3369x + 1.7943 R2 = 0.8877 -1.5 Ln(A) 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Phụ lục 4: Kết ƣớc lƣợng tham số phƣơng trình sinh trƣởng Goperzt chiều cao bình quân trội SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.965461 R Square 0.932115 Adjusted R Square 0.930537 Standard Error 0.14148 Observations 45 ANOVA Regression Residual Total Significance df SS MS F F 11.81839 11.81839 590.4269 9.56E-27 43 0.860718 0.020017 44 12.67911 Standard Upper Lower Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% 95.0% 95.0% Intercept 1.53353 0.065936 23.25802 5.51E-26 1.400558 1.666501 1.400558 1.666501 X Variable -0.3774 0.015532 -24.2987 9.56E-27 -0.40872 -0.34607 -0.40872 -0.34607 Phụ lục 5: Đồ thị ƣớc lƣợng tham số phƣơng trình tuyến tính hàm Gompertz 1.0 Ln(ln(m/Ho)) 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 -0.5 -1.0 y = -0.3778x + 1.5397 R2 = 0.9422 -1.5 A 5.0 6.0 7.0 Phụ lục 6: Kết ƣớc lƣợng tham số phƣơng trình sinh trƣởng Schumacher chiều cao bình quân trội SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.976074 R Square 0.952721 Adjusted R Square 0.951621 Standard Error 0.124806 Observations 45 ANOVA Regression Residual Total Significance df SS MS F F 13.49689 13.49689 866.4926 3.96E-30 43 0.669788 0.015576 44 14.16667 Standard Upper Lower Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% 95.0% 95.0% Intercept 9.463952 0.246129 38.45113 6.16E-35 8.967585 9.960319 8.967585 9.960319 X Variable -9.39424 0.319139 -29.4362 3.96E-30 -10.0378 -8.75064 -10.0378 -8.75064 Phụ lục 7: Đồ thị ƣớc lƣợng tham số phƣơng trình tuyến tính hàm Schumacher 3.5 3.0 Ln (Ho) 2.5 y = -9.3942x + 9.464 2.0 R2 = 0.9527 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1/A^0,2 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Ý KIẾN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN Nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 2016 NGƢỜI HƢỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) TS Nguyễn Thanh Tân [...]... doanh rừng trồng 3.2 Nội dung nghiên cứu Trong đề tài này chúng tôi tiến hành nghiên cứu những nội dung chính sau:  Xác định mối quan hệ giữa Ho (chiều cao bình quân tầng trội) với tuổi A  Phân chia cấp năng suất loài Keo lai tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông dựa vào mối quan hệ Ho – A  Lập biểu cấp năng suất rừng Keo lai tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông  Kiểm nghiệm biểu cấp năng suất rừng Keo lai. .. 3%  Thƣờng sử dụng phổ biến trong lâm nghiệp để phân chia cấp năng suất => Vì vậy chúng tôi sử dụng chiều cao bình quân tầng trội H o để phân chia cấp năng suất rừng trồng Keo lai tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 4.2 Mô hình sinh trƣởng chiều cao loài Keo lai Tiến hành sử dụng chỉ tiêu chiều cao bình quân tầng trội (phụ lục 1) để phân chia cấp năng suất Qua thử nghiệm... (Eucalyptus)… trồng rừng dòng vô tính hiện đang là hƣớng đi đầy triển vọng, trong đó giâm hom là một yếu tố quyết định vì nó có khả năng nhận đƣợc tăng thu di truyền lớn, tạo ra các rừng trồng Keo lai đồng đều hơn, đƣa nhanh kết quả chọn giống vào sản xuất… 2.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu Tập trung nghiên cứu trên phạm vi rừng trồng Keo lai tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. .. nghiệm biểu cấp năng suất rừng Keo lai tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông  Đề xuất phƣơng pháp sử dụng biểu cấp năng suất để phục vụ thực tiễn sản xuất 3.3 Giới hạn đề tài Trong khuôn khổ của một luận văn tốt nghiệp và thời gian thực hiện có hạn nên đề tài đƣợc giới hạn nhƣ sau:  Về địa điểm làm đề tài: Tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 20  Về đối tƣợng nghiên cứu: Đối... tiêu lý luận: Rút ra cơ sở lý luận về phƣơng pháp đánh giá tổng hợp hiệu quả của phƣơng án kinh doanh trồng rừng Keo lai, với các mục tiêu cung cấp nguyên liệu gỗ, bột giấy, đồng thời phủ xanh đất trống đồi trọc, chống xói mòn, góp phần bảo vệ môi trƣờng  Mục tiêu thực tiễn: Phân chia cấp năng suất rừng Keo lai tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông từ đó đề xuất phƣơng pháp sử dụng biểu cấp năng suất để... thuyết minh thiết kế trồng rừng tại ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp  Bố trí lập ô tiêu chuẩn và điều tra trong ô: Bố trí ô tiêu chuẩn điển hình; diện tích 400m2 (20m x 20m)  Trong ô tiêu chuẩn tiến hành đo đếm cây về các chỉ tiêu: + Tuổi của lâm phần Keo Lai từ 2 tới 6 tuổi đƣợc xác định qua hồ sơ thiết kế trồng rừng tại tại ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp + Tại mỗi điểm tiến... (Quyết định số 2024/QĐ_UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông) , khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp đƣợc xác định nằm ở phạm vi hành chính của 4 xã, huyện Krông Nô, đó là xã Đắk Sôr, Nam Đà, Đắk Drồ và xã Buôn Choăh với tổng diện tích 6.539,18ha Kết quả điều tra năm 2013 cho thấy, tổng dân số tại địa bàn 4 xã giáp ranh khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp là 29.823 ngƣời (bảng 2.8), tỷ lệ tăng dân... tự nhiên  Vị trí địa lý, phạm vi ranh giới  Vị trí địa lý: Khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp nằm ở phía Bắc của tỉnh Đắk Nông giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa (trung tâm tỉnh) khoảng 120 km về phía Bắc thuộc địa giới hành chính các xã Đắk Sôr, Nam Đà, Đắk Drồ và xã Buôn Choăh, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, có tổng diện tích tự nhiên là 1.606,55ha Tọa độ địa lý từ: 12030’... quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp Trình độ chuyên môn Bộ phận Ban giám đốc Sau đại học Đại học 1 1 Hành chính, tổng hợp Quản lý BVR và BTTN 3 Giáo dục MT và dịch vụ MTR 1 Tổng 1 5 Cao đẳng Trung Tổng cấp 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 9 Tỷ lệ (%) 10,0 50,0 20,0 20,0 100 Nguồn: Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp năm 2013 Đội ngũ cán bộ, công chức của Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp... tích các loại đất, loại rừng khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp Tổng cộng (ha) Diện tích đã kiểm kê (ha) Diện tích chƣa đƣợc kiểm kê TỔNG CỘNG 1.606,55 1.575,78 30,77 I ĐẤT CÓ RỪNG 1.358,40 1.358,40 1 Rừng tự nhiên 1.220,54 1.220,54 2 Rừng trồng, rừng trồng Cao su 52,77 52,77 4 Rừng trồng khác (Điều) 85,09 85,09 II ĐẤT CHƢA CÓ RỪNG 248,15 217,38 1 Đất có rừng trồng chƣa thành rừng 71,93 71,93 2 Đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận Phân cấp năng suất rừng trồng keo lai (Acaciahybrids) tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Khóa luận Phân cấp năng suất rừng trồng keo lai (Acaciahybrids) tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Khóa luận Phân cấp năng suất rừng trồng keo lai (Acaciahybrids) tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập