Chapter III THI NGHIEM SUC CHIU TAI COC

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:57

Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Chơng III xác định sức chịu tải cọc thí nghiệm Khái niệm Mặc dù phơng pháp lý thuyết dùng để dự đoán sức chịu tải cọc có nhiều tiến triển số thập kỷ gần đây, dự đoán sức chịu tải theo phơng pháp dựa nhiều vào mối quan hệ thực nghiệm, bán thực nghiệm Do thí nghiệm sức chịu tải phơng pháp tin cậy để kiểm tra, xác định sức chịu tải cọc Thí nghiệm tải trọng tĩnh phơng pháp đợc dùng từ lâu, phơng pháp tin cậy để xác định sức chịu tải tĩnh cọc Khi số phơng pháp thí nghiệm khác đợc tiến hành, phơng pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh đợc lấy làm mốc chuẩn để kiểm toán độ xác phơng pháp khác Tuy nhiên phơng pháp thờng tốn nhiều thời gian giá thành cao Nếu kể trình chất dỡ tải để hoàn thành thí nghiệm thờng cần khoảng ngày đến tuần Vì lý này, phơng pháp thí nghiệm tải trọng động đợc đề xuất cải tiến Trong thời gian đầu, phơng pháp động không đáng tin cậy đợc sử dụng để tham khảo trình đóng cọc Gần hơn, độ xác phơng pháp đợc cải thiện đáng kể trình truyền sóng ứng suất đợc xét đến, phơng pháp đợc sử dụng tơng đối rộng rãi Tuy nhiên phơng pháp cần phơng pháp phân tích liệu tơng đối phức tạp xét đến truyền sóng ứng suất Vì lý phơng pháp tơng đối đời, phơng pháp tĩnh động (Statnamic) Sau phơng pháp thí nghiệm đề cập 87 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Các phơng pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh 2.1 Phơng pháp gia tải cấp (maintained load test, MLT) Theo phơng pháp cọc đợc chất dỡ tải cấp Với cấp, tải trọng đợc trì thời gian tối thiểu theo quy định đến tốc độ lún dới cấp tải trọng thoả mãn yêu cầu quy định (Tomlinson, 2001) Bảng 3.1 ví dụ thời gian chất tải theo thí nghiệm chất tải chậm quy trình Anh (BS 8004 1986) Tải trọng Thời gian tối thiểu cần giữ tải trọng 25% Tải trọng kiểm định 30 m in 50% Tải trọng kiểm định 30 m in 75% Tải trọng kiểm định 30 m in 100% Tải trọng kiểm định 1h 75% Tải trọng kiểm định 10 m in 50% Tải trọng kiểm định 10 m in 25% Tải trọng kiểm định 10 m in 1h 100% Tải trọng kiểm định 6h 100% Tải trọng kiểm định + 25% Tải 1h trọng làm việc 100% Tải trọng kiểm định + 50% Tải 10 m in trọng làm việc 100% Tải trọng kiểm định + 25% Tải 10 m in trọng làm việc 100% Tải trọng kiểm định 10 m in 75% Tải trọng kiểm định 10 m in 50% Tải trọng kiểm định 10 m in 25% Tải trọng kiểm định 10 m in 1h Bảng 3.1 Trình tự gia tải cho thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải Trong tải trọng cần kiểm định giá trị đại diện cho giá trị tải trọng làm việc thờng chọn giá trị lớn 88 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Thông thờng cấp đợc chọn 25% tải trọng làm việc Tuy nhiên việc chọn cấp tải 25% không xác định đợc sức chịu tải tới hạn cọc Trong trờng hợp chọn cấp nhỏ 12.5% tải trọng làm việc dùng cọc gần bị phá hoại Trong hầu hết trờng hợp sức chịu tải tới hạn cọc đợc lấy tơng ứng 10% độ lún cọc (BS 8004:1986), tải trọng độ lún cọc tiếp tục mà chất tải Tốc độ 0.25 mm/hour thờng đợc dùng làm tốc độ lún giới hạn, (BS 8004:1986) Đôi khi, với đất sét 0.1 mm/hour nhỏ chọn tốc độ lún giới hạn Phơng pháp gia tải cho cọc thực theo số cách sau đây: a) kích với đối trọng khối nặng (thờng bê tông) (Hình 3.1), cần tải lớn tải trọng thí nghiệm; b) kích với đối trọng cọc neo thích hợp Cần ý không để hệ đối trọng ảnh hởng đến độ lún cọc Trong trờng hợp dùng khối nặng, khoảng cách từ hệ đỡ khối nặng đến đến cạnh cọc không nhỏ 1.3m dùng cọc neo đến cọc thí nghiệm, tâm đến tâm, không nhỏ lần đờng kính cọc không nhỏ 2m (BS 8004:1986) Hình 3.1 Thí nghiệm tải trọng tĩnh Thí nghiệm gia tải cấp gọi thí nghiệm kiểm chứng tải, thờng đợc thực để khẳng định độ lún cọc dới tác dụng tải trọng làm việc chấp nhận đợc cho kết cấu bên Do thí nghiệm cọc không thiết phải chất tải đến tải trọng tới hạn Do điều kiện đất dễ thay đổi theo vị trí, kiểm chứng với tải trọng làm việc không đủ 89 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Độ lún cọc thí nghiệm thoả mãn dới tác dụng tải trọng làm việc nhng gây độ lún lớn cho cọc không đợc thí nghiệm bên cạnh Vì lý này, tải trọng thí nghiệm cần phải lớn tải trọng làm việc (11/2 lần) (Tomlinson, 2001) 2.2 Thí nghiệm lún với tốc độ không đổi Trong thí nghiệm lún với tốc độ không đổi, the constant rate of penetration test (CRP), cọc đợc gia tải theo cách mà tốc độ lún cọc đợc trì giá trị quy định Quy trình Anh (BS 8004:1986) đề xuất dùng tốc độ lún 0.75 mm/phút cho cọc ma sát đất sét 1.5 mm/phút cho cọc chống cát sạn Ngợc với thí nghiệm MLT, CRP thí nghiệm dừng đạt đến sức chịu tải tới hạn cọc Trong hầu hết trờng hợp sức chịu tải tới hạn cọc đợc lấy tơng ứng độ lún 10% đờng kính hay cạnh cọc (BS 8004:1986) Khi cọc thí nghiệm dài có đờng kính lớn, yếu tố sau cần xét đến định sức chịu tải tới hạn cọc: a) biến dạng đàn hồi thân cọc, với cọc dài biến dạng đàn hồi thân cọc đạt đến 10% đờng kính cọc; b) với cọc đờng kính lớn khó chất tải đến độ lún 10% đờng kính cọc Với cọc nh vậy, việc định giá tải trọng tới hạn phải xem xét từ đờng đặc tính độ lún - tải trọng độ lún cho phép kết cấu bên Phơng pháp cấp tải cho thí nghiệm CRP tơng tự nh phơng pháp MLT Tuy nhiên cọc đợc chất tải đến giá trị tới hạn, cần đảm bảo khả hệ thống đối trọng để không xảy tình trạng thí nghiệm phải kết thúc sớm đối trọng không đủ Vì thí nghiệm không phù hợp với cọc đờng kính lớn Thí nghiệm CRP tơng đối nhanh so với MLT Ví dụ, cọc ma sát đất sét với đờng kính 600mm cần khoảng 1.5 hours để thực 90 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT 2.3 Thí nghiệm hộp tải Osterberg Do phát triển cọc khoan nhồi đờng kính lớn, phơng pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh thờng đợc gọi thí nghiệm hộp tải Osterberg đợc sử dụng phát triển (Osterberg & Pepper, 1984) Thí nghiệm đợc thực hộp tải thờng đợc gọi hộp Osterberg O-cell' (Hình 3.2) Hộp O-cell thiết bị giống nh kích thuỷ lực đợc gắn đáy lồng cốt thép cao độ lồng cốt thép (Hình 3.3) Không giống nh phơng pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh thông thờng, tải trọng đợc tác dụng từ đỉnh cọc, phơng pháp O-cell tác dụng tải vào cọc từ mũi cọc cách giãn O-cell, đợc cung cấp áp lực thuỷ lực hệ thống bơm thuỷ lực áp lực đợc luôn đợc theo dõi trình bơm Bằng cách làm này, sức kháng mũi cung cấp đối trọng cho sức kháng ma sát ngợc lại Do thí nghiệm kết thúc điều kiện sau xảy ra: a) tải trọng tác dụng đạt đến sức chịu tải giới hạn ma sát thành bên; b) ) tải trọng tác dụng đạt đến sức chịu tải giới hạn sức kháng mũi; c) đạt đến khả tới hạn hộp tải Hình 3.2 Hộp tải Osterberg Hình 3.3 Sơ đồ thí nghiệm cho thí nghiệm Osterberg 91 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Trong trình thí nghiệm, di chuyển đỉnh đáy hộp tải đợc đo qua gắn vào đáy đỉnh hộp đợc kéo dài lên đỉnh cọc (Hình 3.3) Trong trình thí nghiệm chuyển vị đứng lên đỉng cọc đợc theo dõi Thí nghiệm có số u điểm định nh kinh tế, khả gia tải cao (đến 150000 tấn), an toàn, không chiếm nhiều diện tích, có khả tách sức kháng mũi từ sức kháng ma sát Các nhợc điểm phơng pháp gồm có: cần lắp đặt thiết bị trớc, hộp tải bị bỏ sau kết thúc thí nghiệm, tải trọng thí nghiệm giới hạn đến lần giá trị nhỏ sức chịu tải mũi sức chịu tải ma sát, thí nghiệm không phù hợp cho số loại cọc (Poulos, 2000) Sức cản ma sát thí nghiệm đợc giả thiết không bị ảnh hởng chiều chuyển động, lên xuống Tuy nhiên, Wood (2003) thấy chiều chuyển động ảnh hởng độ cứng sức chịu tải cọc Hiệu ứng tốc độ gia tải Nhiều nghiên cứu cờng độ đất dới tác dụng tải trọng động (cắt với tốc độ nhanh) lớn cờng độ đất dới tác dụng tải trọng tĩnh (cắt với tốc độ chậm) Hiện tợng đợc gọi hiệu ứng tốc độ gia tải thể đất cát đất sét Tuy nhiên đất sét hiệu ứng phức tạp nhiều so với đất cát Có ba yếu tố gây tợng này: nớc lỗ rỗng, mối tiếp xúc hạt, tơng tác nớc lỗ rỗng hạt đất (Mitchell, 1976; Pike, 1981) Nớc lỗ rỗng đất có tính nhớt Do lợng nớc đất cao đất thể tính nhớt Mối tiếp xúc hạt thể tính nhớt Mối tiếp xúc đợc thành tạo hạt khoáng nớc hút bám với nớc hút bám hạt khoáng bên cạnh Tính nhớt nớc hút bám cao nhiều so với nớc tự Do đất dính có chiều dày nớc hút bám lớn thể tính nhớt Mối liên kết hạt đất thay đổi phụ thuộc vào tốc độ cắt Khi tốc độ cắt chậm, hạt có đủ thời gian để xếp theo phơng có sức kháng nhỏ Trong tốc độ cắt cao điều không xảy Khi cắt với tốc độ cao, đất chặt có xu hớng tăng thể tích áp lực nớc lỗ rỗng âm 92 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT áp lực nớc lỗ rỗng dơng nhỏ xuất (Muir Wood, 1990; Bjerrum et al 1958; Crawford, 1959; Whitman, 1957) Tất tợng tạo hiệu ứng nói trên.s 3.1 Một số nghiên cứu hiệu ứng tốc độ gia tải Gibson Coyle (1968) thực thí nghiệm nén ba trục với đất cát đất sét với tốc độ cắt khác để so sánh sức kháng động với sức kháng tĩnh Đất sét nghiên cứu đợc thí nghiệm có độ ẩm số dẻo khác nhau, đất cát đợc thí nghiệm có cấp phối khác Gibson Coyle kết luận rằng: Rt = Rs + RsJTvN (3.1) Trong Rt tổng tải trọng động Rs tải trọng tĩnh JT hệ số nhớt v vận tốc cắt N hệ số rút từ thí nghiệm 0.18 cho đất sét 0.2 cho đất cát Biscontin Pestana (2001) thực thí nghiệm cắt cánh đất sét với tốc độ cắt thay đổi từ 1mm/min đến 1500mm/min Từ thí nghiệm tác giả rút ra: vp Su = + log( ) ; S uo v po (3.2) vp Su = ( ) ; S uo v po (3.3) Trong đó: vpo tốc độ cắt tiêu chuẩn biên cánh đợc chọn 3.4 mm/min ứng với tốc độ góc quay 6o/min cho cánh cắt 55 mm; Suo sức kháng cắt không thoát nớc tơng ứng với tốc độ cắt chuẩn Su sức kháng cắt ứng với tốc độ cắt vp; , hệ số phụ thuộc loại đất 93 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Thí nghiệm tải trọng động 4.1 Khái niệm Thí nghiệm tải trọng động thực cách thả búa vào đầu cọc thí nghiệm Các thiết bị ghi lực tác dụng, vận tốc đầu cọc trình đóng trình truyền sóng ứng suất sau đóng Sức kháng tĩnh cọc đợc dự đoán cách phân tích số liệu lực tác dụng-vận tốc ghi đợc với giả thiết yếu tố phụ thuộc thời gian sức kháng tĩnh cọc bỏ qua Theo kinh nghiệm khối nặng búa đóng khoảng 2% tải trọng lớn cần tác dụng (Middendorp et al 2000) Trớc thí nghiệm đầu cọc cần đợc chuẩn bị để không bị phá hoại đóng Do bề mặt đầu cọc đợc làm nhẵn epoxy ximăng để tránh tợng tập trung ứng suất Các lực tác dụng đợc tính từ số đo biến dạng kế dán cách đầu cọc khoảng hai lần đờng kính cọc theo phơng trình sau: F = E.Ap. (3.4) Trong F lực tác dụng E mô đun đàn hồi cọc Ap diện tích tiết diện cọc biến dạng cọc Mô đun đàn hồi bê tông số mà phụ thuộc vào tuổi chất lợng bê tông, phụ thuộc vào tốc độ gia tải, chí phụ thuộc vào nhiệt độ bê tông (Middendorp & Foeken, 2000) Do khó khăn này, mô đun đàn hồi, E, đợc ớc tính gián tiếp từ phơng trình sau: E = c2 (3.5) Trong c vận tốc sóng ứng suất mật độ vật liệu Tốc độ sóng ứng suất đợc tính từ: c = 2L/T (3.6) 94 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT L chiều dài cọc T khoảng thời gian sóng ứng suất cần thiết để từ đầu cọc đến mũi cọc quay trở lại đầu cọc Có nhiều cách để xác định sức chịu tải tĩnh cọc từ thí nghiệm tải trọng động Tuy nhiên trình bày phơng pháp thờng dùng phơng pháp có xét đến truyền sóng ứng suất 4.2 Phơng trình truyền sóng ứng suất Quá trình tác dụng ngoại lực vào vật thể trình động Tuy nhiên tốc độ gia tải chậm trình biến dạng xem bớc vật thể trạng thái cân tĩnh Thực ứng suất vật thể không truyền tức từ vùng tác dụng tải trọng đến vùng khác vật thể Các ứng suất biến dạng đợc truyền từ phân tử đến phân tử với tốc độ định (tốc độ c), ứng suất biến dạng tơng ứng khác từ phần đến phần khác vật thể Một cọc đợc coi nh hình trụ mảnh bị tác dụng lực đột ngột đầu trái nh Hình 3.4 A z A dz u B B d -A -A( + dz ) dz dz Hỡnh 3.4 Cỏc l c tỏc d ng lờn phõn t 95 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Một sóng nén đợc tạo thành đầu trái di chuyển từ trái qua phải Tại thời điểm, t, phần mặt trớc sóng nén z (AB), khoảng thời gian dt, sóng ứng suất truyền đến mặt cắt ngang AB cách AB khoảng dz Do dz = cdt c tốc độ sóng ứng suất áp dụng định luật Newton ta có: F = ma (3.7) Trong F lực tác dụng vào phần tử AB-AB (F = - [A - A( + dz )] ) z m khối lợng (m = Apdz) a gia tốc ( a = 2u ) t Ap diện tích mặt cắt ngang u biến dạng phần tử AB-AB Nh Phơng trình 3.7 trở thành: - [A p - A p ( + 2u dz )] = Ap dz z t (3.8) Sắp xếp lại Phơng trình 3.8 ta có: 2u = z t (3.9) Giả thiết định luật Hooke áp dụng cho vật liệu ta có: =E (3.10) Trong biến dạng tơng đối, u/ z Thay = u/ z Phơng trình 3.9 3.10 ta có: 2u E 2u = t z (3.11) Đây phơng trình vi phân cho trình truyền sóng ứng suất Vận tốc sóng ứng suất đợc tính theo công thức: c= E (3.12) Thay 3.12 vào 3.11, phơng trình truyền sóng trở thành: 2u u c = z t (3.13) 96 Nguy n c H nh B mụn Thời điểm t Nốt a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Thời điểm t+ t Sức kháng Vận tốc t velocities Ti-1 (vu)i-1 = (vu)i+ i -1 2Z (vd)i-1 Ti-1 (vu)i Ti (vu)i = (vu)i+1+ 2Z i (vd)i Ti-1 Ti (vu)i+1 i +1 (vd)i = (vd)i-1 2Z Ti (vd)i+1 = (vd)i 2Z Cọc Cọc Vận tốc sau số gia thời gian Hỡnh 3.6 V n t c cỏc v trớ d c theo c c theo th i gian Bằng cách dùng phơng trình cân tính liên tục vận tốc cho phần tử cọc lấy Ts dơng tác dụng vào cọc hớng lên phía âm ngợc lại, ta có phơng trình sau (Benamar et al 1992; Fleming et al 1992): Fd1 Fd2 = -Ts/2 (3.17) Fu2 Fu1 = Ts/2 (3.18) Trong Fd1 sóng ứng suất di chuyển xuống trớc tơng tác Fd2 sóng ứng suất di chuyển xuống sau tơng tác Fu1 sóng ứng suất di chuyển lên trớc tơng tác Fu2 sóng ứng suất di chuyển lên sau tơng tác Do giá trị sóng ứng suất xuống giảm nửa tổng sức kháng động ma sát thành bên cọc (Ts/2) Trong lúc sóng ứng suất lên tăng Ts/2 Tơng tự, dùng phơng trình cân cho mũi cọc, sóng phản xạ sau tơng tác mũi tính theo công thức: Fu = Qb Fd (3.19) 98 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Trong Qb sức kháng động mũi cọc Fd sóng ứng suất hớng xuống tới mũi cọc Fu sóng ứng suất phản xạ mũi cọc Kết là, sau tơng tác lực ban đầu giảm nửa tổng sức kháng động dọc theo cọc (Ts/2) tới mũi thời điểm t = L/c, L chiều dài cọc c vận tốc sóng ứng suất Fd = Fo Ts/2 (3.20) Trong Fo lực hớng xuống ban đầu Từ Phơng trình 3.19 3.20, lực phản xạ hớng lên mũi cọc là: Fu = Qb Fd = Qb (Fo Ts/2) = Qb Fo + Ts/2 (3.21) Trên đờng trở đầu cọc, tăng thêm lợng nửa sức cản động ma sát cọc, để có lực cuối trở thời điểm t = 2L/c là: Fur = Fu + Ts/2 = Qb Fo + Ts/2 + Ts/2 = Qb Fo + Ts (3.22) Trong Fur = lực chuyền thời điểm t = 2L/c muộn thời điểm giá trị Fo đợc đo Do tổng sức cản động (Rt) đợc tính theo: Rt = Qb + Ts = Fur + Fo (3.23) Để có đợc sức kháng cọc từ 3.23 cần phải tách thành phần lực truyền xuống lực truyền lên từ tổng lực đo đợc (giá trị đo đợc tổng giao thoa lực xuống lực lên) Từ 3.16 ta có phơng trình sau: Fd = Zvd (3.24) Fu = -Zvu (3.25) Tổng lực F vận tốc phần tử v điểm tính toán kết hợp thành phần truyền lên xuống Do F = Fd + Fu (3.26) v = vd + vu (3.27) Từ 3.25 đến 3.27 ta có F = Z(vd-vu) (3.28) 99 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Kết hợp 3.24, 3.26 3.275 lực truyền xuống tính theo công thức Fd = 0.5(F + Zv) (3.29) Tơng tự, kết hợp 3.25, 3.26 3.27 lực truyền lên tính theo công thức Fu = 0.5(F-Zv) (3.30) Do 3.23 đợc xếp lại: Rt = 0.5(Fo + Zvod) + 0.5(Fr Zvr) (3.31) Trong vod tổng vận tốc ban đầu đo đợc thiết bị Fr tổng lực đo thời điểm t = 2L/c muộn thời điểm đo Fo vr tổng vận tốc thời điểm t = 2L/c muộn thời điểm vod Phơng trình phơng trình để dự đoán tổng sức kháng động cọc từ thiết bị đo 4.4 Sức kháng tĩnh cọc Do hiệu ứng gia tải, sức kháng động cọc đợc xem bao gồm hai thành phần - sức kháng tĩnh cọc sức cản nhớt Để xác định sức kháng tĩnh cọc cần phải tách sức cản nhớt từ tổng sức kháng cọc Hiện có số phơng pháp khác việc dự đoán sức cản nhớt cọc 4.4.1 Phơng pháp phân tích Case Phơng pháp dựa giả thiết tất sức cản nhớt (damping component) xuất mũi cọc tỷ lệ với vận tốc mũi, vb Do thành phần cản nhớt đợc tính theo công thức: Qd = jcZvb (3.32) Trong Qd thành phần sức cản nhớt mũi jc hệ số sức cản nhớt Case Vận tốc mũi cọc thời điểm to+L/c tính từ vận tốc đầu cọc theo công thức nh sau: vb(to+L/c) = vod vr = 0.5(Fo + vodZ)/Z + 0.5(Fr vrZ)/Z (3.33) 100 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Từ đó, sức kháng tĩnh theo phơng pháp Case đợc tính theo: Rs = 0.5(1-jc)(Fo + Zvod) + 0.5(1 + jc)(Fr Zvr) (3.34) Nếu xác định hệ số Case cho địa chất cụ thể, tham khảo giá trị cho Bảng 2.2 (Fleming et al 1992) Loại đất mũi cọc Khoảng giá trị Jc Giá trị dùng Jc số liệu cụ thể Cát 0.05 0.20 0.05 Cát bụi/Đất bụi cát 0.15 - 0.30 0.15 Đất Bụi 0.20 0.45 0.3 Sét bụi/bụi sét 0.40 0.70 0.55 Sét 0.60 1.10 1.1 Bảng 3.2 Hệ số Case tham khảo cho loại đất Rõ ràng giả thiết sức cản nhớt phơng pháp đơn giản Thực tế sức cản nhớt mũi cọc mà thể rõ sức kháng ma sát thành cọc 4.4.2 Phơng pháp so sánh tín hiệu Để xác định sức kháng tĩnh cọc theo phơng pháp này, ta cần phải chọn mô hình thông số cho mô hình để mô tả tơng tác đất cọc Sức khác tĩnh cọc đợc xác định thông số mô hình đợc xác định Để tính thông số phơng pháp gọi phơng pháp so sánh tín hiệu đợc sử dụng, với thông số mô hình đợc thay đổi tín hiệu đo đợc từ thí nghiệm trùng với số liệu tính toán Do khối lợng tính toán lớn trình so sánh, phơng pháp đợc tự động hoá Rõ ràng rằng, mô hình thực tế chất lợng trùng số liệu tính tín hiệu đo tốt nhiêu Nhng với mô hình đất phức tạp với nhiều thông số cha biết trình so sánh tín hiệu bất định Vì lý mô hình tơng đối đơn giản Smith (Smith, 1960) đợc sử dụng rộng rãi Gần số mô hình phức tạp đợc sử dụng nh mô hình Simons & Randolph (1985), Lee et al (1988), Novak & Nagger (1994) số mô hình đợc xem xét 101 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Mô hình Smith: Smith (1960) sử dụng mô hình lò xo pít tông nh Hình 3.7 để mô hình tơng tác đất cọc Lò xo đặc trng cho sức kháng tĩnh cọc pít tông đặc trng cho sức cản nhớt Smith giả thiết vùng trợt xảy lớp đất mỏng gần bề mặt cọc lớp đất đợc xem tuyệt đối cứng Do mô hình đợc thể dới dạng sau: Rt = Rs + RsJsv (3.35) Trong Rt tổng sức kháng Rs sức kháng tĩnh RsJsv sức cản nhớt Js hệ số nhớt Smith v vận tốc cọc Khối cọc Hỡnh 3.7 Mụ hỡnh Smith cho t ng tỏc gi a t v c c Lò xo Pít tông Đất Dựa vào mô hình số phần mềm đợc phát triển nh GRLWEAP (Rauchsche et al 1992), CAse Pile Wave Analysis Program đợc biết nh CAPWAP (Rausche et al 2000), TNOWAVE (Courage & Foeken, 1992) Các mô hình phi tuyến: Nh đề cập, sức cản nhớt không tỷ lệ tuyến tính với vận tốc cọc, đặc biệt với đất sét Vì lý số mô hình phi tuyến đợc đề xuất Mô hình Randolph & Deeks (1992): Trong mô hình vùng trợt xảy lớp mỏng cạnh cọc đợc thể pít tông song 102 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT song với trợt dẻo Ngoài vùng này, đất đợc thể lò xo song song với pít tông khác (Hình 3.8) Với đất mũi cọc mô hình tách khối đất dới mũi cọc (khối lợng Mb) phần đất lại (Hình 3.8) Phần tử cọc Phần tử cọc Pít tông Trợt dẻo Trợt dẻo Pít tông Khối đất mũi cọc Đất thành cọc Lò xo Pít tông mô hình sức cản quán tính Đất vùng tiếp xúc với cọc Hỡnh 3.8 Mụ hỡnh t Pít tông Lò xo Đất dới khối đất dới mũi cọc ng tỏc gi a t v c c theo Randolph & Deeks Hàm số mũ cho sức kháng động cọc đợc đề xuất nh sau: d = s [1 + ( v ) ] vo (3.36) Trong vo vận tốc tham chiếu (1 m/s) v vận tốc tơng đối cọc đất hệ số 0.1 cho cát đến cho sét hệ số lấy khoảng 0.2 Mô hình cho mũi cọc đợc đề xuất nh Hình 3.8 độ cứng lò xo, Kb, hệ số cho hai pít tông nhớt, Cb, khối lợng Mb tính theo: Kb = 2Gd Cb = 0.8 d M b = 2D (3.37) G 0.1 (3.38) (3.39) Trong G mô đun cắt 103 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT D đờng kính cọc hệ số Poisson khối lợng riêng đất mũi 4.5 Các u nhợc điểm phơng pháp động Phơng pháp thí nghiệm tải trọng động có u nhợc điểm sau: So sánh với phơng pháp tĩnh phơng pháp rẻ nhiều (Randolph, 2003) Tiến hành thí nghiệm nhanh Tuy nhiên, phơng pháp động có số hạn chế: Quan hệ độ lún-tải trọng dự đoán từ thí nghiệm thờng không mà trình so sánh phù hợp tốt (Poulos, 2000) Các yếu tố phụ thuộc thời gian tải trọng không xuất thí nghiệm tải trọng tác dụng nhanh Tuy nhiên, dới tác dụng tải trọng làm việc độ lún tơng đối nhỏ (Poulos, 2000) Các ứng suất kéo lớn xuất với cọc đờng kính lớn gây nứt Phân tích số liệu tơng đối phức tạp dựa nhiều vào kinh nghiệm ngời thí nghiệm cần chọn số thông số phù hợp cho chơng trình tính Lực tác dụng đợc tính từ thiết bị đo biến dạng mô đun đàn hồi cọc phụ thuộc nhiều vào độ đồng vật liệu tiết diện ngang Phơng pháp động đợc công nhận số quy trình nh quy BS 8004:1986, EC 7: 1997, ICE (1997), SCI (1997) nhiên quy trình kiến nghị nên so sánh kết động với số thí nghiệm tĩnh Thí nghiệm tĩnh động 5.1 Nguyên lý thí nghiệm Với thí nghiệm tĩnh động, tải trọng tác dụng vào cọc dạng xung nửa hình sin với thời gian tác dụng tải trọng khoảng từ 80 ms đến 200 ms (Hình 3.9) Để có dạng tải trọng này, khối nặng đợc đặt đầu cọc đợc đẩy lên 104 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT nhờ áp suất pít tông gây đốt cháy vật liệu đặc biệt (Hình 3.10) Hiện có thiết bị thí nghiệm tạo lực lác dụng vào cọc khoảng 60MNA 3500 3000 2500 P (kN) 2000 1500 1000 500 600 620 640 660 680 700 720 740 t (ms) Hỡnh 3.9 Tải trọng tác dụng vào đầu cọc theo thời gian thí nghiệm tĩnh động Hỡnh 3.10 Thí nghiệm tĩnh động Cấu tạo thiết bị thí nghiệm tĩnh động đợc thể Hình 3.11 Khi thí nghiệm đối trọng (G) đợc đẩy lên nhờ đốt vật liệu cháy buồng (C) Khi đạt đợc tải trọng lớn đờng tải hình sin, tải trọng đợc giảm dần cách tháo van xả Theo kinh nghiệm, đối trọng có trọng lợng khoảng 5% tải trọng cần tác dụng (Holeyman, 1992, Bermingham & White, 1995) 105 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Hiện tợng sóng ứng suất xuất thí nghiệm động giảm đáng kể thí nghiệm tĩnh động thời gian tác dụng tải trọng thí nghiệm (80 ms đến 200 ms) dài nhiều thí nghiệm động (4ms đến6 ms) Tải trọng tác dụng thí nghiệm đợc đo trực tiếp hộp tải (B) đặt đáy thiết bị đầu cọc Độ lún cọc trình thí nghiệm đợc đo Laser cảm ứng (L) đợc kích hoạt tia laser (J) (Hình 3.11) Tải trọng độ lún đợc ghi vào máy tính qua máy ghi số liệu với tốc độ cao ( 4000 lần ghi giây) Từ số đo độ lún theo thời gian tính đợc tốc độ lún cọc gia tốc cọc Vận tốc cọc thay đổi thí nghiệm lớn từ đến 2000 mm/s (Japanese Geotechnical Society, 2000) G, Đối trọng H, Vỏ đựng sỏi I, Sỏi J, Laser K, Tia Laser L, Laser cảm ứng A, Cọc B, Hộp tải Cã Xy lanh D, Pít tông E Sàn F, Giảm âm Hỡnh 3.11 Các phận thí nghiệm tĩnh động So sánh với phơng pháp thí nghiệm khác, thí nghiệm có u điểm sau (Poulos, 2000): Thí nghiệm nhanh, lắp đặt thiết bị dễ dàng Có thể tiến hành thí nghiệm với tải trọng lớn (hiện đến 60MN) Tải trọng đợc tác dụng tâm, thí nghiệm tiến hành cho cọc nhóm cọc Có thể thực đợc thí nghiệm tải trọng ngang mà thí nghiệm động thực Do thời gian tác dụng tải tơng đối lâu, sóng ứng suất không đáng kể nên cọc không bị nứt dới ứng suất kéo nh thí nghiệm động 106 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Tải trọng tác dụng đợc đo trực tiếp hộp tải, không bị ảnh hởng sai số vật liệu cọc không đồng nhất, trắc ngang không nh thí nghiệm động Mặc dù có nhiều u điểm nh nhng phơng pháp cha đợc sử dụng rộng rãi 5.2 Phân tích thí nghiệm Tơng tác đất cọc thí nghiệm tĩnh động gần giống nh tơng tác trọng thí nghiệm tĩnh tơng tác thí nghiệm động Tuy nhiên để xác định đợc sức chịu tải tĩnh cọc từ thí nghiệm tĩnh động, cần phải phân tích kết thí nghiệm hiệu ứng tốc độ gia tải đề cập Trên Hình 3.12 kết thí nghiệm tĩnh gia tải cấp, thí nghiệm nén với tốc độ không đổi thí nghiệm tĩnh động cho cọc Kết cho thấy sức cản nhớt rõ rệt, sức kháng động cọc lớn nhiều sức kháng tĩnh Để xác định sức kháng tĩnh từ thí nghiệm tĩnh động cần phải xác định thành phần sức cản nhớt 500 1000 1500 2000 2500 Tải trọng(kN) 3000 3500 Độ lún (mm) Kết từ Statnamic 10 Thí nghiệm gia tĩnh tải cấp Thí nghiệm nén tĩnh với vận tốc không đổi 12 Hỡnh 3.12 Kết thí nghiệm tĩnh thí nghiệm tĩnh động (Statnamic) 107 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Theo mô hình tuyến tính Middendorp (1993) giới thiệu phơng pháp đơn giản để phân tích số liệu gọi phơng pháp điểm dỡ tải (UPM) Phơng pháp sử dụng số giả thiết sau: Cọc đợc mô hình nh khối cứng tợng sóng ứng suất xem nh không đáng kể Giả thiết dựa quan sát cho thấy thí nghiệm tĩnh động phận cọc di chuyển xuống dới theo hớng gần nh vận tốc Trong thí nghiệm thành phần lực tác dụng vào cọc nh Hình 3.13: i) tải thí nghiệm (FSTN) tác dụng vào đầu cọc đối trọng đợc đẩy lên, đợc đo hộp tải; ii) lực quán tính cọc (Fa); iii) sức cản động tổng sức kháng tĩnh sức cản nhớt (Fđất) Mô hình Smith, lò xo song song với pít tông (Figure 3.13) đợc sử dụng để mô hình sức kháng động bao gồm hai thành phần: i) sức kháng tĩnh (Fs) đợc thể lò xo; ii) sức cản nhớt (Fd) hiệu ứng tốc độ gia tải đợc thể pít tông Sức cản nhớt tỉ lệ với vận tốc cọc (v) hệ số sức cản nhớt không đổi (c) Sức kháng tĩnh (Fs) không thay đổi từ điểm có lực tác dụng lên cọc lớn điểm vận tốc cọc (điểm không tải thực chất điểm cọc có vận tốc không (Hình 3.14) FSTS Fa FSTS : Lực thí nghiệm Fa : Lực quán tính Fd : Lực cản nhớt (Fd = c.v, v- Vận tốc c Hệ số cản nhớt) Fs Sức kháng tĩnh Fđất = Fd + F s Fd Fs Hỡnh 3.13 Các thành phần lực thí nghiệm tĩnh động (Statnamic) 108 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Fmax Tải [MN] Sức cản nhớt Độ lún cọc Điểm không tải [mm] Tĩnh động Tĩnh Hỡnh 3.14 Điểm không tải Do phơng trình cân lực tác dụng vào cọc là: FSTN = Fđất + Fa = (Fs + Fd) + (Ma) (3.40) M khối lợng cọc a gia tốc cọc Fd = cv (3.41) Để xác định sức kháng tĩnh (Fs) cần phải xác định hệ số cản nhớt c Tại điểm không tải, điểm có vận tốc cọc (v) 0, lức sức cản nhớt (Fd = cv) Do điểm sức kháng tĩnh đợc xác định nh sau: F(ul)STN = F(ul)s + Ma => F(ul)s = F(ul)STN Ma(ul) (3.42) Chỉ số (ul) giá trị điểm không tải Theo giả thiết đề cập sức kháng tĩnh cọc không thay đổi từ điểm có lực tác dụng lớn điểm không tải, lực thí nghiệm tĩnh động tác dụng vào cọc giá trị lớn là: FSTNmax = Fsoil + MaSTNmax = (Fs + Fd) + MaSTNmax = (F(ul)s + cv) + MaSTNmax (3.43) Chỉ số (STNmax) điểm có tải thí nghiệm lớn Do hệ số cản nhớt giả thiết không thay đổi đợc xác định theo : c = (FmaxSTN - F(ul)s MaSTNmax)/vSTNmax (3.44) 109 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Phơng pháp đợc áp dụng rộng rãi đơn giản Phơng pháp dự đoán tốt cọc hạ đất cát với đất dính dự đoán theo phơng pháp thờng cao sức kháng tĩnh thực tế 30% hai giả thiết đơn giản hoá phơng pháp: Sức cản nhớt tỉ lệ tuyến tính với vận tốc Các thí nghiệm sức cản nhớt có quan hệ phi tuyến với vận tốc cắt đặc biệt đất sét Cọc xem nh khối cứng bỏ qua tợng sóng ứng suất Giả thiết gây sai số đáng kể cho cọc dài Theo mô hình phi tuyến Hiện số nghiên cứu thực để áp dụng mô hình phi tuyến phân tích số liệu thí nghiệm tĩnh động Mô hình phi tuyến (3.36) đợc áp dụng để xác định sức kháng tĩnh từ sức kháng động đo đợc từ thí nghiệm động cho thấy: - Mô hình cho kết sức chịu tải tĩnh nhỏ sức chịu tải tĩnh thực tế cọc cọc cha đạt đến sức chịu tải cực hạn - Hệ số cản nhớt thay đổi nhạy tính chất lý đất thay đổi, không nh quan điểm Randolph & Deeks cho dùng chung giá trị cho đất sét Các quy trình thiết kế thờng xác định sức chịu tải cho phép cọc từ tiêu chuẩn độ lún cho phép Do vậy, xác định đờng quan hệ tải trọng - độ lún cho cọc, ngời thiết kế thờng quan tâm đến vùng làm việc trớc cọc đạt đợc độ lún tới hạn Mô hình tính toán Randolph & Deeks cha đáp ứng đợc yêu cầu mô hình dự đoán sức chịu tải cọc nhỏ sức chịu tải thực tế cọc Thực tế cho thấy sức cản nhớt đất không phủ thuộc vào tốc độ cắt mà phụ thuộc vào giai đoạn làm việc đất trình cắt Sức cản nhớt tăng dần theo sức kháng cắt đạt giá trị lớn lực cắt đạt giá trị lớn (khi lực cắt đạt đến giá trị tới hạn) Qua nhận xét phân tích số liệu thí nghiệm tĩnh động dùng mô hình sức cản nhớt phụ thuộc đồng thời vào tốc độ cắt sức kháng cắt nh sau: 110 Nguy n v d = 1+ d s vs d d (max) c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT (3.45) Trong đó: d : sức kháng cắt động s : sức kháng cắt tĩnh vd : tốc độ cắt động vs : tốc độ cắt cho sức kháng cắt tĩnh, lấy 0.01mm/s : lấy 0.2 : hệ số thay đổi theo loại đất d : sức kháng cắt động d(max) : sức kháng cắt động cực đại Theo mô hình hệ số cản nhớt số mũ không cố định mà biến đổi dần theo sức kháng cắt động, d Hệ số cản nhớt d không sau tăng dần d tăng lên 0.2 d đạt giá trị cực đại áp dụng mô hình để xác định sức kháng tĩnh từ thí nghiệm động cho thấy đờng cong quan hệ sức kháng tĩnh - độ lún theo phân tích phù hợp với đờng cong sức kháng tĩnh-độ lún đo đợc từ thí nghiệm trình gia tải cọc Nhợc điểm lớn mô hình phi tuyến không xác định đợc hệ số từ thí nghiệm tĩnh động nh phơng pháp điểm không tải Điều khắc phục cách xác định hệ số thí nghiệm phòng hợp lý Ví dụ áp dụng mô hình phân tích Một đổ chỗ có đờng kính cọc D = 600mm, chiều dài l = 12m Cọc đợc hạ đất sét có tiêu lý chủ yếu nh sau: giới hạn chảy wL=2036%, giới hạn dẻo wP=12-18%, số SPT trung bình khoảng 25 đợc tiến hành loại thí nghiệm thí nghiệm gia tải cấp (MLT), thí nghiệm nén cọc chậm với tốc độ không đổi (CRP) cho cọc, thí nghiệm tĩnh động (Hình 3.12 trên) 111 Nguy n c H nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Nếu áp dụng mô hình vừa đề cập cho thí nghiệm kết cho nh Hình 3.15 Với mô hình phi tuyến có hệ số cản nhớt thay đổi, giá trị đợc thử cho = 0.068; 0.085; 0.12; 0.16 500 1000 1500 2000 2500 Tải trọng(kN) 3000 3500 Đờng tải trọng độ lún theo mô hình với hệ số = 0.068; 0.085; 0.12; 0.16 Độ lún (mm) Kết từ Statnamic Phân tích theo Randolph & Deeks 10 Thí nghiệm gia tĩnh tải cấp Phân tích theo 'Điểm không tải' Thí nghiệm nén tĩnh với vận tốc không đổi 12 Hình 3.15 áp dụng mô hình cho thí nghiệm trờng So sánh kết cho thấy mô hình hệ số cản nhớt thay đổi cho đờng cong tải trọng - độ lún phù hợp với đờng cong tải trọng - độ lún đo đợc từ thí nghiệm nén tĩnh cọc Với phơng pháp điểm không tải có sai số lớn vận tốc cắt tăng lên, dẫn đến đờng cong tải trọng - độ lún tính toán cách xa đờng cong tải trọng - độ lún từ thí nghiệm sai số đến 40% Với mô hình Randolph & Deeks đờng cong tải trọng - độ lún sai khác nhiều với đờng thí nghiệm giai đoạn tải trọng tác dụng nhỏ tải trọng cực hạn cọc 112 [...]... nh B mụn a K thu t Khoa Cụng Trỡnh - HGTVT Theo mô hình tuyến tính Middendorp (1993) giới thi u phơng pháp đơn giản để phân tích số liệu gọi là phơng pháp điểm dỡ tải (UPM) Phơng pháp này sử dụng một số giả thi t sau: Cọc đợc mô hình nh một khối cứng và hiện tợng sóng ứng suất xem nh là không đáng kể Giả thi t này dựa trên quan sát cho thấy trong thí nghiệm tĩnh động các bộ phận của cọc di chuyển... gây ra do đốt cháy một vật liệu đặc biệt (Hình 3.10) Hiện nay đã có thi t bị thí nghiệm tạo ra lực lác dụng vào cọc khoảng 60MNA 3500 3000 2500 P (kN) 2000 1500 1000 500 0 600 620 640 660 680 700 720 740 t (ms) Hỡnh 3.9 Tải trọng tác dụng vào đầu cọc theo thời gian trong thí nghiệm tĩnh động Hỡnh 3.10 Thí nghiệm tĩnh động Cấu tạo thi t bị của thí nghiệm tĩnh động đợc thể hiện trên Hình 3.11 Khi thí... Rt = 0.5(Fo + Zvod) + 0.5(Fr Zvr) (3.31) Trong đó vod là tổng vận tốc ban đầu đo đợc bởi thi t bị Fr là tổng lực đo ở thời điểm t = 2L/c muộn hơn ở thời điểm đo Fo vr là tổng vận tốc ở thời điểm t = 2L/c muộn hơn ở thời điểm vod Phơng trình này là phơng trình cơ bản để dự đoán tổng sức kháng động của cọc từ các thi t bị đo 4.4 Sức kháng tĩnh của cọc Do hiệu ứng gia tải, sức kháng động của cọc có thể... điểm không tải Theo giả thi t đề cập trên sức kháng tĩnh của cọc không thay đổi từ điểm có lực tác dụng lớn nhất cho đến điểm không tải, do vậy lực thí nghiệm tĩnh động tác dụng vào cọc tại giá trị lớn nhất là: FSTNmax = Fsoil + MaSTNmax = (Fs + Fd) + MaSTNmax = (F(ul)s + cv) + MaSTNmax (3.43) Chỉ số (STNmax) chỉ điểm có tải thí nghiệm là lớn nhất Do vậy hệ số cản nhớt giả thi t là không thay đổi đợc... đoán theo phơng pháp này thờng cao hơn sức kháng tĩnh thực tế hơn 30% do hai giả thi t đơn giản hoá của phơng pháp: Sức cản nhớt tỉ lệ tuyến tính với vận tốc Các thí nghiệm chỉ ra rằng sức cản nhớt có quan hệ phi tuyến với vận tốc cắt đặc biệt là đất sét Cọc xem nh một khối cứng và bỏ qua hiện tợng sóng ứng suất Giả thi t này có thể gây ra sai số đáng kể cho cọc dài Theo mô hình phi tuyến Hiện nay... của đất thay đổi, không nh quan điểm của Randolph & Deeks cho rằng có thể dùng chung một giá trị cho đất sét Các quy trình thi t kế thờng xác định sức chịu tải cho phép của cọc từ tiêu chuẩn về độ lún cho phép Do vậy, khi xác định đờng quan hệ tải trọng - độ lún cho một cọc, ngời thi t kế thờng quan tâm đến vùng làm việc trớc khi cọc đạt đợc độ lún tới hạn Mô hình tính toán của Randolph & Deeks cha đáp... thời gian tác dụng tải trọng trong thí nghiệm (80 ms đến 200 ms) dài hơn rất nhiều trong thí nghiệm động (4ms đến6 ms) Tải trọng tác dụng trong thí nghiệm đợc đo trực tiếp bằng hộp tải (B) đặt tại đáy thi t bị và trên đầu cọc Độ lún của cọc trong quá trình thí nghiệm đợc đo bằng một Laser cảm ứng (L) đợc kích hoạt bằng tia laser (J) (Hình 3.11) Tải trọng và độ lún đợc ghi vào máy tính qua máy ghi số... Xy lanh D, Pít tông E Sàn F, Giảm âm Hỡnh 3.11 Các bộ phận thí nghiệm tĩnh động So sánh với các phơng pháp thí nghiệm khác, thí nghiệm này có các u điểm sau (Poulos, 2000): Thí nghiệm nhanh, lắp đặt thi t bị dễ dàng Có thể tiến hành thí nghiệm với tải trọng lớn (hiện nay đến 60MN) Tải trọng đợc tác dụng đúng tâm, thí nghiệm có thể tiến hành cho một cọc hoặc nhóm cọc Có thể thực hiện đợc thí nghiệm... cụ thể Cát 0.05 0.20 0.05 Cát bụi/Đất bụi cát 0.15 - 0.30 0.15 Đất Bụi 0.20 0.45 0.3 Sét bụi/bụi sét 0.40 0.70 0.55 Sét 0.60 1.10 1.1 Bảng 3.2 Hệ số Case tham khảo cho các loại đất Rõ ràng rằng giả thi t về sức cản nhớt của phơng pháp này là quá đơn giản Thực tế sức cản nhớt không chỉ có ở mũi cọc mà thể hiện rất rõ ở sức kháng ma sát thành cọc 4.4.2 Phơng pháp so sánh tín hiệu Để xác định sức kháng... Trong thí nghiệm này 3 thành phần lực tác dụng vào cọc nh trong Hình 3.13: i) tải thí nghiệm (FSTN) tác dụng vào đầu cọc do đối trọng đợc đẩy lên, đợc đo bằng hộp tải; ii) lực quán tính của cọc (Fa); iii) sức cản động bằng tổng sức kháng tĩnh và sức cản nhớt (Fđất) Mô hình Smith, lò xo song song với pít tông (Figure 3.13) đợc sử dụng để mô hình sức kháng động bao gồm hai thành phần: i) sức kháng tĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chapter III THI NGHIEM SUC CHIU TAI COC , Chapter III THI NGHIEM SUC CHIU TAI COC , Chapter III THI NGHIEM SUC CHIU TAI COC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập