Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đoạn đường từ cầu bì la đến trung tâm thị trấn lập thạch, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

81 32 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG MẠNH TIẾN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐOẠN ĐƢỜNG TỪ CẦU BÌ LA ĐẾN TRUNG TÂM THỊ TRẤN LẬP THẠCH, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên – 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG MẠNH TIẾN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐOẠN ĐƢỜNG TỪ CẦU BÌ LA ĐẾN TRUNG TÂM THỊ TRẤN LẬP THẠCH, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên – 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thanh Hải Các số liệu, mô hình kết luận văn trung thực, đề xuất đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm, chưa công bố hình thức trước bảo vệ công nhận Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tác giả luận văn Dƣơng Mạnh Tiến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, nhận giúp đỡ, động viên, bảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thanh Hải người theo sát, tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy giáo, cô giáo Phòng Đào tạo, khoa Quản lý Tài nguyên, Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch, phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Đồng Ích, Xuân Lôi, Tử Du, Tiên Lữ tất bạn bè giúp đỡ hoàn thành luận văn Cuối xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần suốt trình thực luận văn Một lần xin trân trọng cảm ơn! Học viên Dƣơng Mạnh Tiến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học thực tiễn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt 1.1.2.1 Một số yếu tố quản lý nhà nước đất đai 1.1.2.2 Yếu tố giá đất định giá đất 1.1.2.3 Thị trường bất động sản 1.2 Vai trò công tác giải phóng mặt phát triển sở hạ tầng đời sống xã hội 1.2.1 Đối với phát triển sở hạ tầng 1.2.2 Đối với phát triển kinh tế - xã hội 10 1.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số nước tổ chức giới 11 1.3.1 Trung Quốc 11 1.3.2 Thái Lan 13 1.3.3 Úc 14 1.3.4 Ngân hàng Thế giới (WB) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 16 1.3.5 Một số kinh nghiệm từ sách số nước tổ chức quốc tế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam18 1.4.1 Thời kỳ trước có Luật Đất đai năm 1993 18 1.4.2 Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 22 1.4.3 Thời kỳ từ có Luật Đất đai năm 2003 đến 26 1.4.4 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Vĩnh Phúc 27 1.4.5 Nhận xét, đánh giá công tác bồi thường hính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 28 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 30 2.4.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 31 2.4.3 Phương pháp thống kê phân tích, xử lý số liệu 31 2.4.4 Phương pháp chuyên gia 31 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch 32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 3.1.1.1 Vị trí địa lý 32 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình .32 3.1.1.3 Đặc điểm địa chất khoáng sản 33 3.1.1.4 Tài nguyên đất 33 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 3.1.2.1 Dân số nguồn lực lao động 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.1.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 36 3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất công tác quản lý nhà nước đất đai huyện Lập Thạch 39 3.2.1 Địa giới hành 39 3.2.2 Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 39 3.2.3 Công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 40 3.2.4 Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 41 3.2.5 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 42 3.2.6 Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 42 3.2.7 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 43 3.3 Đánh giá kết thực công tác bồi thường GPMB Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đường từ cầu Bì La đến trung tâm thị trấn Lập Thạch 43 3.2.1 Giới thiệu khái quát dự án nghiên cứu 43 3.2.2 Các văn pháp lý có liên quan đến dự án nghiên cứu 44 3.2.3 Đánh giá kết thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 45 3.3.3.1 Đối tượng điều kiện bồi thường đất 45 3.3.3.2 Giá đất tính bồi thường, hỗ trợ .48 3.3.3.3 Giá bồi thường tài sản 50 3.3.3.4 Chính sách hỗ trợ tái định cư 54 3.4 Đánh giá tác động việc thu hồi đất đến lao động đời sống người dân 58 3.4.1 Tác động đến lao động việc làm 58 3.4.2 Tác động đến thu nhập 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 3.5 Đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Lập Thạch 60 3.5.1 Tăng cường vai trò cộng đồng công tác giải phóng mặt 60 3.5.2 Nâng cao lực cán hiệu làm việc Ban bồi thường giải phóng mặt 61 3.5.3 Tăng cường phối hợp từ Trung ương đến sở quan với 61 3.5.4 Xây dựng, triển khai chương trình, dự án giải tác động tiêu cực việc thu hồi đất người có đất bị thu hồi 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN ĐƢỜNG TỪ CẦU BÌ LA ĐI TRUNG TÂM THỊ TRẤN LẬP THẠCH 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Các chữ viết tắt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BT Bồi thường GPMB Giải phóng mặt GQVL Giải việc làm NN& PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn TĐC Tái định cư UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng Thế giới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Lập Thạch 35 Bảng 3.2 Tổng hợp kết xác định đối tượng bồi thường không bồi thường đất dự án nghiên cứu .46 Bảng 3.3 Ý kiến người có đất bị thu hồi việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường 47 Bảng 3.4 So sánh mức độ chênh lệch giá bồi thường giá bồi thường thời điểm thu hồi đất 49 Bảng 3.5 Ý kiến người dân bị thu hồi đất giá đất tính bồi thường dự án nghiên cứu .50 Bảng 3.6 Tổng hợp đơn giá bồi thường cối hoa màu dự án nghiên cứu .51 Bảng 3.7 Tổng hợp đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc 52 Bảng 3.8 Tổng hợp đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả 53 Bảng 3.9 Ý kiến người bị thu hồi đất việc bồi thường tài sản gắn liền với đất dự án 53 Biểu 3.10 Kết bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nghiên cứu 55 Bảng 3.11 So sánh diện tích đất thu hồi đất tái định cư .56 Bảng 3.12 So sánh giá bồi thường giá tái định cư 57 Bảng 3.13 Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất 58 Bảng 3.14 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất 59 Bảng 3.15 Đánh giá tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau bị thu hồi đất 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 56 Bảng 3.11 So sánh diện tích đất thu hồi đất tái định cƣ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên Nguyễn Khắc Tiệp Lưu Văn Bằng Nguyễn Thị Lương Chu Văn Lịch Hà Văn Tịch Lưu Đức Duyệt Chu Văn Đăng Nguyễn Văn Triển Nguyễn Văn Hoà Nguyễn Văn Hoan Nguyễn Tiến Bộ Nguyễn Đức Độ Trần Thị Đào Nguyễn Văn Nam Nguyễn Hồng Hải (a) Nguyễn Văn Phương Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Văn Toàn Trần Văn Quý Nguyễn Văn Bình Nguyễn Hồng Hải (b) Bùi Văn Doanh Trần Trọng Tải Đặng Thị Đào Đặng Văn Nhất Trần Văn Tuấn Trần Văn Bằng Đặng Văn Chuyên Đặng Đình Tiếp Đặng Thanh Phong Tổng Diện tích thu hồi (m2) Đất trồng Tổng Đất lâu năm 120 120 887,3 200 687,3 100 100 761,5 200 561,5 120 120 100 100 237,6 200 37,6 120 120 184,6 184,6 494,9 200 294,9 317,6 200 117,6 363,8 200 163,8 610,6 200 410,6 313,3 200 113,3 354,3 200 154,3 394,4 200 194,4 283 200 83 100 100 1416,4 200 1216,4 643,4 200 443,4 245 200 45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 100 100 4620 4283,1 Diện tích TĐC (m2) Chênh lệch (m2) 120 200 100 200 120 100 200 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 200 200 200 100 100 100 100 100 120 120 120 100 4620 687,3 561,5 0 37,6 -15,4 294,9 117,6 163,8 410,6 113,3 154,3 194,4 83 1216,4 443,4 45 0 0 0 0 4507,7 (Nguồn: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Lập Thạch) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 57 Nhận xét, đánh giá: Ưu điểm Cơ sở hạ tầng khu tái định cư tốt hơn, mốt số hộ có vị trí thuận lợi cho kinh doanh buôn bán nên khả sinh lời khu dất tái định cư cao Nhược điểm: Qua bảng 3.11 cho thấy dự án nghiên cứu có 30 hộ tái định cư, tổng điện tích 4.620 m2 Trong có 11 hộ diện tích tái định cư nhỏ so với diện tích đất hộ bị thu hồi (nhỏ từ 113,2 m2 đến 1216,4 m2), nên hộ thêm nhiều nhiều khó khăn sinh hoạt sản xuất do: Quãng đường hộ phải làm sản xuất nông nghiệp xa hơn, với diện tích chật hẹp hộ gia đình, phải thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất, phát triển ngành nghề phụ, chăn nuôi, làm vườn, thả cá đất cũ, kinh tế hộ gia đình tái định cư bị giảm sút Ngoài ra, việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư chậm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất nhân dân Tổng hợp so sánh giá bồi thường giá tái định cư thể qua bảng 3.12 sau: Bảng 3.12 So sánh giá bồi thƣờng giá tái định cƣ STT Vị trí, hạng đất Giá tái đinh cƣ Giá bồi thƣờng dự án (1.000 dự án đồng/m ) (1.000 đồng/m2) Vị trí (khu dân cư lại) Vị trí (đường liên thôn) Vị trí (đường liên xã) Vị trí (đường tỉnh lộ) Mức độ chênh lệch (1.000 đồng/m2) 200 200 300 300 500 500 1000 1000 (Nguồn: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Lập Thạch) * Tỷ lệ (%) = giá đất tái định cư/giá đất tính bồi thường Qua bảng 3.12 cho thấy giá đất tái định cư giá đất bồi thường khu vực Mặc dù sở hạ tầng tốt hơn, thuận lợi hơn: Những hộ bị thu hồi đất tiếp giáp đường tỉnh lộ, liên xã ưu tiên băng quy hoạch 1, tiếp giáp với Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 58 dự án đường từ cầu Bì La trung tâm thị trấn Lập Thạch, hộ bị thu hồi đất tiếp giáp với đường liên thôn, khu dân cư lại giao băng 2, băng giá đất giao tái định cư vân dụng tính đơn giá bồi thường Dự án Đối với trường hợp diện tích đươc giao đất TĐC cao diện tích đất thu hồi giá đất nộp diện tích chênh lệch với đơn giá bồi thường Vì tạo đồng thuận lớn công tác giải phóng mặt đất 3.4 Đánh giá tác động việc thu hồi đất đến lao động đời sống ngƣời dân 3.4.1 Tác động đến lao động việc làm Lao động việc làm hai yếu tố định tới thu nhập nguyên nhân phân hóa giàu nghèo Do quỹ đất nông nghiệp dự trữ để bồi thường, nên Nhà nước thu hồi đất để thực dự án phương thức bồi thường thực nhiều bồi thường tiền, việc hỗ trợ Cùng với trình chuyển đổi đất đai sử dụng vào mục đích nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, đô thị, việc thực sách bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi có tác động rõ rệt đến vấn đề lao động, việc làm người dân Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất thể qua bảng 3.13 sau: Bảng 3.13 Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất Chỉ tiêu điều tra Trƣớc thu hồi đất Sau thu hồi đất 03 năm Chênh Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % lệch Số hộ điều tra 150 100,00 150 100,00 Số nhân 666 100,00 685 100,00 19 Số ngƣời độ tuổi lao động, đó: 453 71,11 468 68,32 150 + Làm nông nghiệp 321 70,86 178 38,03 -143 + Làm việc doanh nghiệp 36 7,95 95 20,30 59 + Buôn bán nhỏ, dịch vụ 15 3,31 33 7,05 18 + Làm nghề khác 71 15,67 140 29,91 69 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ năm 2015) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 59 Qua bảng 3.13 cho thấy sau 03 năm bị thu hồi đất số số lao động 468 (tăng 15 so với năm 2012), số lao động làm nông nghiệp giảm đáng kể (giảm 131 lao động), làm việc doanh nghiệp 59 lao động, buôn bán dịch vụ tăng 18 lao động, làm nghề khác tăng 69 lao động Như việc thu hồi đất nông nghiệp Dự án có tác động đến chuyển dịch cấu lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất điều cho thấy người dân bị đất chủ động chuyển đổi nghề Tuy nhiên số lớn (140 lao động làm nghề khác) chưa có công việc ổn định 3.4.2 Tác động đến thu nhập Thu nhập báo quan trọng để đo mức sống người dân Thu nhập bình quân tính theo số khác theo hộ/năm, theo đầu người/năm đầu người/tháng Bảng 3.14 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Mức thu nhập Số lƣợng (hộ) Tỷ lệ (%) Thu nhập cao 106 70,76 Thu nhập không đổi 38 25,33 Thu nhập 150 100 Tổng (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ năm 2015) Qua bảng 3.14 cho thấy thu nhập hộ dân bị ảnh hưởng Dự án tăng lên không đáng kể Mặc dù bị thu hồi hầu hết diện tích đất sản xuất, song có tới 70,76% hộ dân (106/150) hộ có thu nhập cao trước thu hồi đất, 25,33% (38/150 hộ) số hộ có thu nhập không đổi có 4% (06/150 hộ) (số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra) có thu nhập đi; 06 hộ có thu nhập sau thu hồi đất thuộc diện hộ nghèo cận nghèo Thu nhập hộ tính toán chi tiêu, nhận tiền bồi thường sử dụng hết để xây dựng nhà cửa, chí phải vay mượn thêm để chi tiêu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 60 Bảng 3.15 Đánh giá tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau bị thu hồi đất Mức thu nhập Số lƣợng (hộ) Tỷ lệ (%) 148 98,67 Số hộ đánh giá không đổi 1,33 Số hộ đánh giá 0 150 100 Số hộ đánh giá tốt Tổng (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ năm 2015) Qua bảng 3.15 cho thấy: 98,67% số hộ đánh giá việc tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội tốt hơn, 1,33% số hộ đánh giá không đổi hộ đánh giá Thuận lợi hộ dân bị thu hồi đất Dự án có số hộ tái định cư trục đường Dự án, trục đường nối huyện Lập Thạch, Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc huyện Vĩnh Yên nên thuận lợi cho việc chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ như: kinh doanh, buôn bán nhỏ vừa phù hợp với trình độ, vừa đem lại nguồn thu đáng kể Qua kết nghiên cứu nhiều tác giả nước việc giải việc làm cho người dân sau bị thu hồi đất Trên sở kết nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc thực sách bồi thường giải phóng mặt hướng tới mục tiêu thực mang lại sống tốt cho người nông dân - đối tượng coi chịu tác động lớn trình phát triển CNH - HĐH 3.5 Đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện sách bồi thƣờng, hỗ trợ, TĐC Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Lập Thạch 3.5.1 Tăng cường vai trò cộng đồng công tác giải phóng mặt - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sách Nhà nước để bước nâng cao nhận thức cộng đồng lĩnh vực quản lí, sử dụng đất đai nói chung từ chấp hành tốt Quyết định Nhà nước liên quan đến công tác BT&GPMB Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 61 - Làm tốt công khai hóa, dân chủ hóa công tác giải phóng mặt nhằm hạn chế vấn đề tiêu cực, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực sách công bằng, sát thực tế Người dân phải biết từ đầu thông tin sở pháp lý việc giải phóng mặt bằng, phạm vi giải tỏa, sách, giá bồi thường, hỗ trợ, vị trí, địa điểm sách liên quan, kế hoạch tổ chức thực - Tiếp thu, xem xét ý kiến đóng góp người dân, từ tạo lòng tin nhân dân Điều giúp cho công tác BT&GPMB diễn nhanh chóng, thuận lợi - Nên có sách, chế xử phạt nghiêm minh hộ bị thu hồi đất cố tình mưu lợi cá nhân, chống đối, gây khó khăn cho công tác GPMB 3.5.2 Nâng cao lực cán hiệu làm việc Ban bồi thường giải phóng mặt - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước đất đai chế độ sách liên quan đến giải phóng mặt cho đội ngũ cán chuyên trách làm công tác giải phóng mặt từ Trung ương đến sở - Phải thường xuyên quan tâm thực việc đánh giá phân loại công chức đội ngũ chuyên trách để có hình thức động viên, khen thưởng có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hàng năm sát với thực tế - Cần có sách đãi ngộ phù hợp với tính chất phức tạp yêu cầu trách nhiệm cao thực thi công vụ đội ngũ cán chuyên trách - Sắp xếp, bố trí cán cấp sở có đủ lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao để thực công việc - Trang bị đầu đủ điều kiện phương tiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức máy chuyên trách có khả nắm bắt, tổng hợp nhanh nhạy kịp thời tình hình địa bàn 3.5.3 Tăng cường phối hợp từ Trung ương đến sở quan với - Chính quyền địa phương phối hợp với quan chuyên môn việc xác định rõ số hạng mục đất có tính phức tạp gia đình nằm diện GPMB công trình giải nhanh, xác để người dân không thắc mắc, khiếu kiện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 62 - Đề nghị UBND huyện thành lập riêng Ban bồi thường, hỗ trợ, TĐC cấp huyện (nay thuộc Ban Quản lý dự án huyện) với đội ngũ cán có chuyên môn phù hợp, có đủ trang thiết bị kỹ thuật giúp cho UBND cấp huyện Hội đồng bồi thường GPMB thực công việc chuyên môn liên quan thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cách nhanh chóng, hiệu Ban bồi thường, hỗ trợ, TĐC cấp huyện tổ chức tạo quỹ đất theo quy hoạch để sẵn sàng thu hút đầu tư, tạo quỹ đất để bồi thường đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tương ứng 3.5.4 Xây dựng, triển khai chương trình, dự án giải tác động tiêu cực việc thu hồi đất người có đất bị thu hồi Để khắc phục ảnh hưởng thu hồi đất đến lao động, đời sống, việc làm người dân, xin đề xuất số biện pháp sau: a, Khuyến khích, hỗ trợ phát triển dự án tiểu thủ công nghiệp, làng nghề để thu hút lao động chỗ, đặc biệt lao động có khả chuyển đổi nghề nghiệp Hình thức tiểu thủ công nghiệp làng nghề có vai trò quan trọng việc thu hút lao động nông nghiệp bị thu hồi đất, tạo việc làm cho lao động chỗ cách ổn định Mỗi địa phương phải có quy hoạch phát triển làng nghề phù hợp, tránh phát triển tự phát theo phong trào Mỗi làng nghề nên tập trung vào nghề chủ đạo tạo nên phong cách riêng, độc đáo nghề mây tre đan, nghề cảnh xã Triệu Đề, nghề làm cá thính xã Tiên Lữ, Văn Quán, nghề mộc xã Xuân Hòa, nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ xã Bắc Bình b, Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm theo hướng sử dụng đất nông nghiệp sử dụng nhiều lao động Hiện có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cần diện tích đất, mô hình trồng giá thể Địa phương cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai mô hình trình diễn phương thức sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ) cần diện tích đất sử dụng nhiều lao động Đây giải pháp gián tiếp tạo nhiều việc làm diện tích nhỏ đất nông nghiệp Việc chuyển đổi tập quán canh tác quen thuộc sang tập quán Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 63 điều khó khăn nông dân, cần phải có mô hình trình diễn tốt, kiên trì tuyên truyền, vận động Các mô hình sản xuất tiên tiến cần đầu tư cao Chính cần có chế thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt quan trọng nguồn vốn từ Quỹ bảo đảm việc làm cho người bị thu hồi đất c, Tăng cường xây dựng sở hạ tầng nông thôn Trong dự án phát triển, thiệt hại thu hồi đất không tác động trực tiếp lên người có đất bị thu hồi mà tác động lên người khác Hạ tầng bị hư hại, giảm công năng; ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường khu dân cư Vì cần tăng cường xây dựng sở hạ tầng nông thôn đường đi, kênh mương, hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chuyển tải điện, thông tin liên lạc; hệ thống hạ tầng xã hội trường học, trạm xá, chợ, sân chơi Việc tăng cường xây dựng sở hạ tầng nông thôn có hai ý nghĩa, bồi thường thiệt hại cho cộng đồng nói chung, bao hàm người có đất bị thu hồi người khác Mặt khác, việc nâng cấp sở hạ tầng có tác dụng thúc đẩy kinh tế, văn hoá phát triển, gián tiếp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người có đất bị thu hồi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Tổng diện tích đất thu hồi để thực dự án đường từ cầu Bì La trung tâm thị trấn Lập Thạch 20,78 ha, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 35.555.093.570 đồng, tổng số hộ bị thu hồi đất 901 hộ, số hộ phải TĐC 30 hộ - Việc xác định đối tượng bồi thường: Khi tiến hành thực phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC huyện Lập Thạch, UBND xã, xem xét kỹ hồ sơ pháp lý, nhanh chóng xác định cụ thể nguồn gốc sử dụng đất đối tượng sử dụng đất để thực bồi thường, hỗ trợ bố trí đất TĐC - Về giá đất ở: Giá đất tính bồi thường, hỗ trợ dự án chưa thực đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi đất chưa sát với giá thị trường (chỉ 5055% giá đất thị trường) Tuy nhiên, hộ phải di chuyển chỗ giá đất tái định cư vận dung thu số đơn giá bồi thường đất nên tạo đồng thuận lớn hộ (có 84% số hộ hỏi đồng ý với giá bồi thường đất ở) - Về giá đất nông nghiệp: Giá đất nông nghiệp năm 2012 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành để tính bồi thường, hỗ trợ dự án mức tối đa cho phép thấp giá thị trường (chỉ 64-71% giá đất thị trường) Dù với sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm khoản hỗ trợ khác, việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp người dân đồng tình ủng hộ (có 92,8% số hộ đồng ý với giá bồi thường đất nông nghiệp) - Giá bồi thường tài sản áp dụng dự án tương đối phù hợp với giá thực tế thời điểm thu hồi đất (có 92% số hộ hỏi đồng ý với giá tài sản nhà ở, vật kiến trúc; Có 97,6% số hộ hỏi đồng ý với giá cối, hoa màu) - Thu nhập hộ sau thu hồi đất phần lớn nâng cao (chiếm 70,76%), sau bị thu hồi đất, hộ chủ động chuyển đổi nghề nghiệp (chiếm 55,6%) Tuy nhiên số lao động chưa có công việc ổn định lớn (chiếm 29,91%) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 - Các hộ tái định cư được hưởng sở hạ tầng đầy đủ tốt nơi cũ Tuy nhiên, vị trí tái định cư có diện tích nhỏ, không phù hợp với hộ sản xuất nông nghiệp - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC UBND xã nơi có dự án quan chức huyện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực tốt việc bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư thực dự án Tuy nhiên, trình triển khai thực số, tồn tại, vướng mắc việc xác định quỹ đất, hạng đất nông nghiệp; nguồn gốc đất thổ cư trước ngày 18/12/1980, thi công ảnh hưởng đến giao thông, thủy lợi địa phương ảnh hưởng đến sản xuất nhân dân chưa khắc phục dứt điểm dẫn đến thắc mắc nhân, ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, thi công công trình Kiến nghị - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sách pháp luật đất đai đến cấp uỷ Đảng, cấp quyền toàn thể người dân - Tỉnh cần sớm xây dựng sở liệu đất đai, xác định tình trạng pháp lý đất đai để công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo xác, nhanh, chóng quy định pháp luật - Tăng cường lực bổ sung biên chế cho quan quản lý nhà nước định giá đất, xây dựng giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Giao công tác định giá đất, định giá tài sản gắn liền với đất cho đơn vị nghiệp hợp đồng với Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có đủ kinh nghiệm lực định giá đất, tài sản gắn liền với đất với giá chuyển nhượng thực tế thị trường - Ngoài hỗ trợ tiền để chuyển đổi nghề tạo việc làm, đề nghị Tỉnh có sách riêng đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi hết thu hồi phần lớn diện tích đất nông nghiệp - Chỉ đạo quan chuyên môn tăng cường công tác tra, kiểm tra công tác bồi thường, GPMB; giải kịp thời khiếu nại người bị thu hồi đất Xử lý nghiêm cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, kẽ hở chế sách để vụ lợi cá nhân Có biện pháp kiên người có hành vi lôi kéo, xúi giục, vận động nhân dân cản trở, làm chậm, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, GPMB, gây an ninh trật tự an toàn xã hội địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm đền bù giải phóng mặt số nước, Thời báo Tài Việt Nam, số 131 (872), ngày 01/11/2002 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2001), Tài liệu tập huấn đền bù, tái định cư dự án WBCR 2711-VN, Hà Nội Bộ Tài (1998), Thông tư số 14/1998/TT-BTC việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích khác Bộ Tài (2004), Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Bộ Tài Chính (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Báo cáo đề tài: Nghiên cứu vấn đề kinh tế đất thị trường bất động sản Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Báo cáo kiểm tra thi hành Luật Đất đai 2003 Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003, định hướng sửa đổi Luật Đất đai Chính phủ (1959), Nghị định số 151-TTg: Hội đồng Chính phủ số 151-TTg ngày 14/4/1959 quy định tạm thời trưng dụng ruộng đất 10 Chính phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ: Về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 11 Chính phủ (2004), Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 12 Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 Chính phủ: Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 13 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP: Quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Hà Nội, 2007 14 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP: Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư 15 Trương Phan (1996), Quan hệ quy hoạch đất đai phát triển kinh tế (nội dung thu hồi đất, chế độ bồi thường tính công bằng) 16 Phạm Đức Phong (2002), Mấy vấn đề then chốt việc đền bù giải phóng mặt dự án xây dựng Việt Nam (2002), Hội thảo Đền bù giải phóng mặt dự án xây dựng Việt Nam ngày 12-13/9/2002, Hà Nội 17 Quốc hội (1980), Hiến pháp 1980 18 Quốc hội (1992), Hiến pháp 1992 19 Quốc hội (1953), Luật Cải cách ruộng đất 1953 20 Quốc hội (1987), Luật Đất đai 1987 21 Quốc hội (1993), Luật đất đai năm 1993 22 Quốc hội (2003), Luật Đất đai năm 2003 23 Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013 24 UBND huyện Lập Thạch (2014), Báo cáo kết thống kê đất đai 2013 25 UBND huyện Lập Thạch (2014), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 26 UBND huyện Lập Thạch (2014), Niên giám thống kê năm 2013 27 UBND huyện Lập Thạch (2014), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 28 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (1997), Quyết định số 286/QĐ-UB ngày 01/41997 giá đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 29 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (1997), Quyết định số 2308/1998/QĐ-UB ngày 09/9/1998 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc ban hành quy định đền bù đơn giá đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào nục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 30 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2010), Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN ĐƢỜNG TỪ CẦU BÌ LA ĐI TRUNG TÂM THỊ TRẤN LẬP THẠCH Khu tái đị nh cƣ thôn Hạ Ích xã Đồng Ích Khu tái định cƣ thôn Bì La, xã Đồng Ích Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Công trƣờng thi công Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đoạn đường từ cầu bì la đến trung tâm thị trấn lập thạch, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc , Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đoạn đường từ cầu bì la đến trung tâm thị trấn lập thạch, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc , Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đoạn đường từ cầu bì la đến trung tâm thị trấn lập thạch, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập