Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn cho cán bộ đoàn trường trung học phổ thông tỉnh tuyên quang

133 22 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG MINH NGUYỆT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG MINH NGUYỆT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MINH HUẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chƣa đƣợc sử dụng công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Dương Minh Nguyệt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNi http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Hội đồng đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, phòng Đào tạo, Khoa Tâm lý Giáo dục, thầy cô giáo Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu trƣờng Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Trần Thị Minh Huế, ngƣời hƣớng dẫn khoa học bảo tận tình, chu đáo, giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo tỉnh Đoàn niên, lãnh đạo huyện, thành Đoàn, cán quản lý trƣờng THPT, cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ trình nghiên cứu luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp khích lệ, động viên, chia sẻ với thời gian qua Mặc dù cố gắng trình thực hiện, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận đƣợc ý kiến dẫn, đóng góp thầy cô giáo bạn bè, đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Dương Minh Nguyệt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Bồi dƣỡng 12 1.2.3 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng 14 1.2.4 Cán Đoàn Trƣờng THPT 16 1.2.5 Kỹ tổ chức hoạt động Đoàn 17 1.2.6 Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn 21 1.3 Những vấn đề công tác giáo dục học sinh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trƣờng THPT 21 1.3.1 Đặc trƣng nhân cách học sinh mục tiêu giáo dục cấp THPT 21 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.2 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công tác giáo dục học sinh trƣờng THPT 23 1.3.3 Nguyên tắc, nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trƣờng THPT 24 1.3.4 Yêu cầu phẩm chất lực ngƣời cán Đoàn trƣờng THPT 28 1.4 Hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 29 1.4.1 Mục tiêu bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 29 1.4.2 Nội dung bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 30 1.4.3 Phƣơng pháp bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 32 1.4.4 Hình thức tổ chức hoạt động bồi dƣỡng 33 1.4.5 Giảng viên học viên hoạt động bồi dƣỡng 34 1.4.6 Tài liệu bồi dƣỡng 34 1.5 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 35 1.5.1 Ngƣời bí thƣ tỉnh Đoàn vai trò quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 35 1.5.2 Nội dung quản lý 35 1.5.3 Phƣơng pháp quản lý 40 1.5.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 41 1.6 Kết luận chƣơng 43 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG THPT TỈNH TUYÊN QUANG 45 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 45 2.1.1 Mục tiêu khảo sát 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.1.2 Nội dung, khách thể phạm vi khảo sát 45 2.1.3 Phƣơng pháp khảo sát cách xử lý số liệu 45 2.2 Thực trạng đội ngũ cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang 46 2.3 Thực trạng nhận thức quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 46 2.3.1 Nhận thức khái niệm 46 2.3.2 Nhận thức nội dung tổ chức hoạt động Đoàn trƣờng THPT 48 2.3.3 Nhận thức vai trò cán Đoàn tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh trƣờng THPT 50 2.3.4 Đánh giá mức độ cần thiết việc bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 52 2.3.5 Nhận thức nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 53 2.4 Thực trạng bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 55 2.4.1 Thực trạng nội dung bồi dƣỡng 55 2.4.2 Thực trạng phƣơng pháp tổ chức hoạt động bồi dƣỡng 57 2.4.3 Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động bồi dƣỡng 59 2.5 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang yếu tố ảnh hƣởng 62 2.5.1 Thực trạng nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng 62 2.5.2 Thực trạng phƣơng pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng 64 2.5.3 Đánh giá thực trạng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang 65 2.5.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng 67 2.6 Đánh giá chung khảo sát thực trạng 69 2.6.1 Ƣu điểm 69 2.6.2 Nguyên nhân ƣu điểm 70 2.6.3 Hạn chế 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.6.4 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 72 2.7 Kết luận chƣơng 72 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƢỜNG THPT TỈNH TUYÊN QUANG 74 3.1 Nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp 74 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 75 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 76 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 76 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, tính toàn diện 77 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 78 3.2 Các biện pháp đề xuất 78 3.2.1 Bồi dƣỡng kiến thức công tác Đoàn trƣờng THPT kiến thức kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 78 3.2.2 Chuẩn hoá công tác lập kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT theo giai đoạn 81 3.2.3 Xây dựng hoàn thiện nội dung bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn gắn với thực tiễn đơn vị 83 3.2.4 Đổi phƣơng pháp bồi dƣỡng công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn theo hƣớng tăng cƣờng lực tự bồi dƣỡng 84 3.2.5 Tăng cƣờng điều kiện cho hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 87 3.2.6 Hoàn thiện chế phối hợp tổ chức hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT 89 3.2.7 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực công tác bồi dƣỡng 89 3.3 Mối quan hệ biện pháp 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNvi http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.4 Khảo nghiệm sƣ phạm 91 3.4.1 Mục tiêu 91 3.4.2 Cách thức khảo nghiệm 92 3.5 Kết luận chƣơng 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vii http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BCH : Ban Chấp hành BTV : Ban Thƣờng vụ CBG : Chƣa Đ/c : Đồng chí ĐK : Đôi Đoàn : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh NXB : Nhà xuất RTX : Rất thƣờng xuyên TB : Trung bình THPT : Trung học phổ thông TNCS : Thanh niên Cộng sản TX : Thƣờng xuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiv http://www.lrc.tnu.edu.vn Câu 13 Đ/c có khuyến nghị để góp phần nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang nay? Với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:……………… Với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang:…………………………………… Với Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang:……………………… Với trƣờng THPT:…………………………………………… Với cán Đoàn trƣờng THPT:……………………………………… Trân trọng cảm ơn đồng chí! -* - PHỤ LỤC 2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán Đoàn trường THPT) Để giúp có sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang, xin đồng chí (đ/c) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Phần Thông tin ngƣời đƣợc vấn Họ tên: Chức vụ:……………………………… …………………………… Đơn vị công tác: Phần 2: Nội dung vấn Câu Đ/c hiểu nhƣ khái niệm: Cán Đoàn trƣờng THPT, bồi dƣỡng, quản lý hoạt động bồi dƣỡng, kỹ tổ chức hoạt động Đoàn, biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn? - Cán Đoàn trƣờng THPT (gồm bí thƣ, phó bí thƣ Đoàn trƣờng) cán Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động môi trƣờng trƣờng học với đối tƣợng đoàn viên, niên học sinh cán bộ, giáo viên trẻ Là ngƣời tiêu biểu phẩm chất đạo đức lực công tác, đƣợc đoàn viên tín nhiệm lựa chọn bầu cử qua Đại hội Đoàn Là ngƣời đại diện cho tập thể đoàn viên, học sinh, biết đoàn kết tập hợp giáo dục niên; biết tổ chức phong trào hành động cách mạng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn niên trƣờng học vững mạnh - Bồi dƣỡng thực chất bổ sung kiến thức, kỹ để nâng cao trình độ lĩnh vực chuyên môn đó, giúp ngƣời mở mang nâng cấp hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn nghiệp vụ có sẵn nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu công việc làm - Quản lý hoạt động bồi dƣỡng trình quản lý hoạt động truyền thụ tri thức đội ngũ giáo viên trình lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ngƣời học; quản lý điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ hoạt động bồi dƣỡng ngƣời quản lý - Kỹ tổ chức hoạt động Đoàn khả tổ chức thực hoạt động Đoàn ngƣời cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cách lựa chọn vận dụng tri thức, cách thức hành động đắn để đạt đƣợc mục đích hoạt động Đoàn nhà trƣờng phổ thông - Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn tổng thể cách thức, đƣờng, phƣơng tiện tổ chức Đoàn cấp tác động đến cá nhân cán Đoàn tổ chức Đoàn cấp dƣới giúp cán Đoàn phát triển kỹ tổ chức quản lý hoạt động Đoàn, góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động Đoàn, Hội Ý kiến đánh giá STT Khái niệm Phân Không Đồng ý vân đồng ý Cán Đoàn trƣờng THPT Bồi dƣỡng Quản lý hoạt động bồi dƣỡng Kỹ tổ chức hoạt động Đoàn Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn Câu Theo đ/c, hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trƣờng THPT cần thực nội dung nội dung sau? Ý kiến đánh giá Nội dung tổ chức hoạt động Đoàn STT Không TNCS Hồ Chí Minh trƣờng THPT Đồng ý Phân vân đồng ý Triển khai phối hợp thực tốt chƣơng trình giáo dục cấp học, nhà trƣờng THPT Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông qua tổ chức hoạt động dạy học hoạt động giáo dục học nhà trƣờng Tổ chức Đoàn trƣờng học hoạt động dƣới lãnh đạo trực tiếp cấp ủy Đảng nhà trƣờng nội dung hoạt động Đoàn trƣờng THPT hƣớng đến thực mục tiêu “Dạy tốt học tốt” Triển khai thực tốt chƣơng trình Công tác Đoàn phong trào niên trƣờng học tỉnh Đoàn, thành/huyện Đoàn phát động; tạo môi trƣờng để đoàn viên, học sinh đƣợc rèn luyện thể chất, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần “đâu cần thành niên có, việc khó có niên”, kích thích tính tích cực trị xã hội đoàn viên, học sinh việc tham gia giải nhiệm vụ trị, văn hóa, xã hội nhà trƣờng, địa phƣơng Phát nhân tố mới, tích cực đoàn viên, học sinh để đào tạo, bồi dƣỡng, rèn luyện để làm lực lƣợng nòng cốt hoạt động Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tham gia xây dựng Đảng nhà trƣờng Câu Đ/c đánh giá vai trò ngƣời cán Đoàn tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh trƣờng THPT Ý kiến đánh giá Vai trò ngƣời cán Đoàn STT tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh Rất quan Quan Không trƣờng THPT trọng trọng quan trọng Là ngƣời đứng đầu, “thủ lĩnh” tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh Là ngƣời thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để truyền cảm, thuyết phục, giáo dục đoàn viên, học sinh trƣờng THPT hành động theo chƣơng trình Đoàn đề xƣớng Từ đó, phát triển lực lƣợng nòng cốt Đoàn trƣờng THPT STT Ý kiến đánh giá Vai trò ngƣời cán Đoàn tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh Rất quan Quan Không trƣờng THPT trọng trọng quan trọng Là ngƣời vừa chịu trách nhiệm trƣớc cấp ủy Đoàn cấp trên, vừa chịu trách nhiệm trƣớc tập thể sở Đoàn Là ngƣời chủ động, sáng tạo, đề kế hoạch, biện pháp công tác Đoàn tổ chức thực thắng lợi nội dung Là trung tâm đoàn kết Ban Chấp hành Đoàn trƣờng tập thể học sinh Là ngƣời giải mối quan hệ công tác Đoàn trƣờng (đối nội, đối ngoại) Câu Đ/c đánh giá mức độ cần thiết việc bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn sau cho cán Đoàn Trƣờng THPT? Mức độ cần thiết STT Kỹ Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Kỹ lập kế hoạch hoạt động Đoàn Kỹ soạn thảo văn công tác Đoàn Kỹ trình bày Kỹ làm việc nhóm hiệu tổ chức hoạt động Đoàn Kỹ tƣ vấn hoạt động Đoàn Câu Theo ý kiến đồng chí, quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT cần tập trung vào nội dung nội dung sau? Ý kiến đánh giá STT Nội dung quản lý Quản lý mục tiêu, nhiệm vụ bồi dƣỡng Quản lý thực nội dung bồi dƣỡng Quản lý phƣơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động bồi dƣỡng Quản lý ngƣời học hoạt động bồi dƣỡng Quản lý giảng viên hoạt động bồi dƣỡng Quản lý điều kiện thực hoạt động bồi dƣỡng Đồng Phân Không ý vân đồng ý Câu Đồng chí đánh giá nội dung bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang Mức độ thực STT Nội dung bồi dƣỡng RTX TX ĐK CBG Bồi dƣỡng kỹ lập kế hoạch hoạt động Đoàn Bồi dƣỡng kỹ soạn thảo văn công tác Đoàn Bồi dƣỡng kỹ trình bày Bồi dƣỡng kỹ làm việc nhóm hiệu tổ chức hoạt động Đoàn Bồi dƣỡng kỹ tƣ vấn hoạt động Đoàn Câu Đồng chí đánh giá phƣơng pháp bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT Mức độ sử dụng Hiệu sử dụng STT Phƣơng pháp bồi dƣỡng Thƣờng Đôi Chƣa Tốt Khá TB xuyên sử dụng Phƣơng pháp vấn đáp Phƣơng pháp đàm thoại Phƣơng pháp tham gia Phƣơng pháp luyện tập Phƣơng pháp thực hành Phƣơng pháp sắm vai xử lý tình Phƣơng pháp trực quan Phƣơng pháp hoạt động nhóm Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá 10 Phƣơng pháp diễn đàn 11 Phƣơng pháp giao việc Câu Đồng chí đƣợc tham gia hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn với hình thức hình thức sau? Hiệu Mức độ sử dụng sử dụng STT Hình thức bồi dưỡng RTX (4đ) Tổ chức tập huấn chuyên đề ngắn ngày (01- 05 ngày) Tổ chức hội thảo, hội nghị Tổ chức hội thi: Hội thi cán Đoàn giỏi; Hội thi tuyên truyền viên an toàn giao thông… Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn: sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt cụm Tổ chức hoạt động tự bồi dƣỡng TX (3đ) ĐK CBG Tốt Khá (2đ) (1đ) TB Câu Đồng chí đánh giá thực trạng thực nội dung sau quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT Quản lý mục tiêu, nhiệm vụ bồi dƣỡng Quản lý thực nội dung bồi dƣỡng Quản lý phƣơng pháp, hình thức bồi dƣỡng Quản lý giảng viên hoạt động bồi dƣỡng Quản lý học viên hoạt động bồi dƣỡng Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động bồi dƣỡng Quản lý điều kiện thực hoạt động bồi dƣỡng Nội dung quản lý Mức độ thực RTX TX ĐK CBG Tốt Kết thực Khá TB Yếu Câu 10 Đồng chí cho biết ý kiến thực phƣơng pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn Mức độ thực Phƣơng pháp quản lý RTX TX ĐK CBG (4đ) (3đ) (2đ) (1đ) Phƣơng pháp tâm lý - xã hội Phƣơng pháp tổ chức hành Phƣơng pháp kinh tế Câu 11 Đồng chí đánh giá thực trạng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh THPT thân theo mức độ sau: (1) Bắt chƣớc: Biết quan sát mẫu làm theo cách máy móc, chƣa biết sử dụng kiến thức thao tác hành động tự chủ; (2) Làm đƣợc: Biết tái hiện, bắt chƣớc, làm theo đƣợc theo trình tự thao tác; thiết lập đƣợc mối quan hệ thống tri thức sở hình thành kỹ năng; (3) Phối hợp: Thực kỹ tổ chức hoạt động Đoàn theo hợp lý, xác trình tự thao tác, hoàn thành đƣợc công việc sai sót kỹ năng, đạt chuẩn quy định (4) Chính xác: Hoàn thành đƣợc kỹ năng, đạt chuẩn, đáp ứng đƣợc yêu cầu tổ chức hoạt động thời gian kết (5) Thuần thục: Hoàn thành đƣợc kỹ theo hƣớng tự động hóa, tiết kiệm đƣợc thời gian thực hiện, đảm bảo tính xác, linh hoạt, sáng tạo đạt vƣợt chuẩn, mang lại chất lƣợng cao hoạt động TT Tên kỹ Mức độ đạt đƣợc Kỹ lập kế hoạch hoạt động Đoàn Kỹ soạn thảo văn công tác Đoàn Kỹ trình bày Kỹ làm việc nhóm hiệu tổ chức hoạt động Đoàn Kỹ tƣ vấn hoạt động Đoàn Câu 12 Đánh giá ảnh hƣởng yếu tố sau quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn Mức độ ảnh hƣởng Rất ảnh Ảnh Phân Không ảnh STT Yếu tố ảnh hƣởng hƣởng hƣởng vân hƣởng (4đ) (3đ) (2đ) (1đ) Nhóm yếu tố chủ quan Trình độ, lực nhà quản lý (bí thƣ tỉnh Đoàn, lãnh đạo huyện, thành Đoàn) Trình độ, lực giảng viên bồi dƣỡng Trình độ, lực, nhận thức cán Đoàn trƣờng THPT Chƣơng trình bồi dƣỡng Phƣơng pháp, hình thức bồi dƣỡng Tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Cơ chế quản lý quan quản lý hoạt động bồi dƣỡng Kinh phí, sở vật chất Nhóm yếu tố khách quan Sự quan tâm, tạo điều kiện cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trƣờng việc tổ chức hoạt động Đoàn công tác cán Đoàn trƣờng Cơ chế tài tỉnh, huyện, thành phố, nhà trƣờng hoạt động bồi dƣỡng kỹ niên nói chung kỹ tổ chức hoạt động Đoàn nói riêng cho cán Đoàn trƣờng THPT Xu thế, yêu cầu chung xã hội, phụ huynh học sinh đoàn viên, học sinh trƣờng THPT Câu 13 Đ/c có khuyến nghị để góp phần nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang nay? Với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:…………………… Với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang:…………………………… Với Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang:……………… Với trƣờng THPT:…………………………………………… Với cán Đoàn trƣờng THPT:……………………………………… Trân trọng cảm ơn đồng chí! -* - PHỤ LỤC 3: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý trường THPT) Để giúp có sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang, xin đồng chí (đ/c) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Phần Thông tin ngƣời đƣợc vấn Họ tên: Chức vụ:…………………………… …………………………… Đơn vị công tác: Phần 2: Nội dung vấn Câu Đ/c hiểu nhƣ khái niệm: Cán Đoàn trƣờng THPT, bồi dƣỡng, quản lý hoạt động bồi dƣỡng, kỹ tổ chức hoạt động Đoàn, biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn? - Cán Đoàn trƣờng THPT (gồm bí thƣ, phó bí thƣ Đoàn trƣờng) cán Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động môi trƣờng trƣờng học với đối tƣợng đoàn viên, niên học sinh cán bộ, giáo viên trẻ Là ngƣời tiêu biểu phẩm chất đạo đức lực công tác, đƣợc đoàn viên tín nhiệm lựa chọn bầu cử qua Đại hội Đoàn Là ngƣời đại diện cho tập thể đoàn viên, học sinh, biết đoàn kết tập hợp giáo dục niên; biết tổ chức phong trào hành động cách mạng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn niên trƣờng học vững mạnh - Bồi dƣỡng thực chất bổ sung kiến thức, kỹ để nâng cao trình độ lĩnh vực chuyên môn đó, giúp ngƣời mở mang nâng cấp hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn nghiệp vụ có sẵn nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu công việc làm - Quản lý hoạt động bồi dƣỡng trình quản lý hoạt động truyền thụ tri thức đội ngũ giáo viên trình lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ngƣời học; quản lý điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ hoạt động bồi dƣỡng ngƣời quản lý - Kỹ tổ chức hoạt động Đoàn khả tổ chức thực hoạt động Đoàn ngƣời cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cách lựa chọn vận dụng tri thức, cách thức hành động đắn để đạt đƣợc mục đích hoạt động Đoàn nhà trƣờng phổ thông - Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn tổng thể cách thức, đƣờng, phƣơng tiện tổ chức Đoàn cấp tác động đến cá nhân cán Đoàn tổ chức Đoàn cấp dƣới giúp cán Đoàn phát triển kỹ tổ chức quản lý hoạt động Đoàn, góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động Đoàn, Hội Ý kiến đánh giá STT Khái niệm Phân Không Đồng ý vân đồng ý Cán Đoàn trƣờng THPT Bồi dƣỡng Quản lý hoạt động bồi dƣỡng Kỹ tổ chức hoạt động Đoàn Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn Câu Theo đ/c, hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trƣờng THPT cần thực nội dung nội dung sau? Ý kiến đánh giá Nội dung tổ chức hoạt động Đoàn TNCS STT Không Hồ Chí Minh trƣờng THPT Đồng ý Phân vân đồng ý Triển khai phối hợp thực tốt chƣơng trình giáo dục cấp học, nhà trƣờng THPT Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông qua tổ chức hoạt động dạy học hoạt động giáo dục học nhà trƣờng Tổ chức Đoàn trƣờng học hoạt động dƣới lãnh đạo trực tiếp cấp ủy Đảng nhà trƣờng nội dung hoạt động Đoàn trƣờng THPT hƣớng đến thực mục tiêu “Dạy tốt học tốt” Triển khai thực tốt chƣơng trình Công tác Đoàn phong trào niên trƣờng học tỉnh Đoàn, thành/huyện Đoàn phát động; tạo môi trƣờng để đoàn viên, học sinh đƣợc rèn luyện thể chất, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần “đâu cần thành niên có, việc khó có niên”, kích thích tính tích cực trị xã hội đoàn viên, học sinh việc tham gia giải nhiệm vụ trị, văn hóa, xã hội nhà trƣờng, địa phƣơng Phát nhân tố mới, tích cực đoàn viên, học sinh để đào tạo, bồi dƣỡng, rèn luyện để làm lực lƣợng nòng cốt hoạt động Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tham gia xây dựng Đảng nhà trƣờng Câu Đ/c đánh giá vai trò ngƣời cán Đoàn tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh trƣờng THPT Ý kiến đánh giá Vai trò ngƣời cán Đoàn STT tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh Rất quan Quan Không trƣờng THPT trọng trọng quan trọng Là ngƣời đứng đầu, “thủ lĩnh” tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh Là ngƣời thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để truyền cảm, thuyết phục, giáo dục đoàn viên, học sinh trƣờng THPT hành động theo chƣơng trình Đoàn đề xƣớng Từ đó, phát triển lực lƣợng nòng cốt Đoàn trƣờng THPT STT Vai trò ngƣời cán Đoàn tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh trƣờng THPT Là ngƣời vừa chịu trách nhiệm trƣớc cấp ủy Đoàn cấp trên, vừa chịu trách nhiệm trƣớc tập thể sở Đoàn Là ngƣời chủ động, sáng tạo, đề kế hoạch, biện pháp công tác Đoàn tổ chức thực thắng lợi nội dung Là trung tâm đoàn kết Ban Chấp hành Đoàn trƣờng tập thể học sinh Là ngƣời giải mối quan hệ công tác Đoàn trƣờng (đối nội, đối ngoại) Ý kiến đánh giá Rất quan Quan Không trọng trọng quan trọng Câu Đ/c đánh giá mức độ cần thiết việc bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn sau cho cán Đoàn Trƣờng THPT? Mức độ cần thiết STT Kỹ Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Kỹ lập kế hoạch hoạt động Đoàn Kỹ soạn thảo văn công tác Đoàn Kỹ trình bày Kỹ làm việc nhóm hiệu tổ chức hoạt động Đoàn Kỹ tƣ vấn hoạt động Đoàn Câu Theo ý kiến đồng chí, quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT cần tập trung vào nội dung nội dung sau? Ý kiến đánh giá STT Nội dung quản lý Quản lý mục tiêu, nhiệm vụ bồi dƣỡng Quản lý thực nội dung bồi dƣỡng Quản lý phƣơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động bồi dƣỡng Quản lý ngƣời học hoạt động bồi dƣỡng Quản lý giảng viên hoạt động bồi dƣỡng Quản lý điều kiện thực hoạt động bồi dƣỡng Đồng ý Phân vân Không đồng ý Câu Hãy đánh giá thực trạng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh THPT cán Đoàn trƣờng THPT theo mức độ sau: (1) Bắt chƣớc: Biết quan sát mẫu làm theo cách máy móc, chƣa biết sử dụng kiến thức thao tác hành động tự chủ; (2) Làm đƣợc: Biết tái hiện, bắt chƣớc, làm theo đƣợc theo trình tự thao tác; thiết lập đƣợc mối quan hệ thống tri thức sở hình thành kỹ năng; (3) Phối hợp: Thực kỹ tổ chức hoạt động Đoàn theo hợp lý, xác trình tự thao tác, hoàn thành đƣợc công việc sai sót kỹ năng, đạt chuẩn quy định (4) Chính xác: Hoàn thành đƣợc kỹ năng, đạt chuẩn, đáp ứng đƣợc yêu cầu tổ chức hoạt động thời gian kết (5) Thuần thục: Hoàn thành đƣợc kỹ theo hƣớng tự động hóa, tiết kiệm đƣợc thời gian thực hiện, đảm bảo tính xác, linh hoạt, sáng tạo đạt vƣợt chuẩn, mang lại chất lƣợng cao hoạt động Mức độ đạt đƣợc TT Tên kỹ Kỹ lập kế hoạch hoạt động Đoàn Kỹ soạn thảo văn công tác Đoàn Kỹ trình bày Kỹ làm việc nhóm hiệu tổ chức hoạt động Đoàn Kỹ tƣ vấn hoạt động Đoàn Câu Đồng chí đánh giá ảnh hƣởng yếu tố sau quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn Mức độ ảnh hƣởng Rất ảnh Ảnh Phân Không ảnh STT Yếu tố ảnh hƣởng hƣởng hƣởng vân hƣởng (4đ) (3đ) (2đ) (1đ) I Nhóm yếu tố chủ quan Trình độ, lực nhà quản lý (bí thƣ tỉnh Đoàn, lãnh đạo huyện, thành Đoàn) Trình độ, lực giảng viên bồi dƣỡng Trình độ, lực, nhận thức cán Đoàn trƣờng THPT Chƣơng trình bồi dƣỡng Phƣơng pháp, hình thức bồi dƣỡng Tổ chức hoạt động bồi dƣỡng Cơ chế quản lý quan quản lý hoạt động bồi dƣỡng STT Yếu tố ảnh hƣởng II Kinh phí, sở vật chất Nhóm yếu tố khách quan Sự quan tâm, tạo điều kiện cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trƣờng việc tổ chức hoạt động Đoàn công tác cán Đoàn trƣờng Cơ chế tài tỉnh, huyện, thành phố, nhà trƣờng hoạt động bồi dƣỡng kỹ niên nói chung kỹ tổ chức hoạt động Đoàn nói riêng cho cán Đoàn trƣờng THPT Xu thế, yêu cầu chung xã hội, phụ huynh học sinh đoàn viên, học sinh trƣờng THPT Rất ảnh hƣởng (4đ) Mức độ ảnh hƣởng Ảnh Phân Không ảnh hƣởng vân hƣởng (3đ) (2đ) (1đ) Câu Đ/c có khuyến nghị để góp phần nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang nay? Với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:…………………… Với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang:…………………………… Với Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang:……………… Với trƣờng THPT:…………………………………………… Với cán Đoàn trƣờng THPT:……………………………………… Trân trọng cảm ơn đồng chí! -* - PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN VỀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƢỜNG THPT TỈNH TUYÊN QUANG (Dành cho lãnh đạo tỉnh Đoàn, lãnh đạo huyện/thành Đoàn, cán quản lý trường THPT, cán Đoàn trường THPT) Xin chào đồng chí! Để quản lý hoạt dộng bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang, đề xuất biện pháp quản lý bảng dƣới Xin đồng chí cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp STT Các biện pháp Bồi dƣỡng kiến thức công tác Đoàn trƣờng THPT kiến thức kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT Chuẩn hoá công tác lập kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT theo giai đoạn Xây dựng hoàn thiện nội dung hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn gắn với thực tiễn đơn vị Đổi phƣơng pháp bồi dƣỡng công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn theo hƣớng tăng cƣờng lực tự bồi dƣỡng Mức độ cần thiết (Tỷ lệ %) Rất Cần Không cần thiết cần thiết thiết Tính khả thi (Tỷ lệ %) Rất Khả Không khả thi khả thi thi Tăng cƣờng điều kiện cho hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT Hoàn thiện chế phối hợp tổ chức hoạt động bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cho cán Đoàn trƣờng THPT Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn cho cán bộ đoàn trường trung học phổ thông tỉnh tuyên quang , Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn cho cán bộ đoàn trường trung học phổ thông tỉnh tuyên quang , Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn cho cán bộ đoàn trường trung học phổ thông tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập