DTCB DON GIAN .................

612 18 0
  • Loading ...
1/612 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:43

Lời nói ñầu Giáo trình ĐIỆN TỬ biên soạn dạng slide PowerPoint ñược thực trình giảng dạy Khoa Vật Lý, Khoa Điện tử-Viễn thông Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiều năm Giáo trình g m có: Chương Nối pn Chương Mạch diod Chương Transistor lưỡng cực nối Chương Phân cực Transistor Chương Khu ch ñại tín hiệu nhỏ Chương Transistor trường (FET) Chương Mạch transistor trường Chương Mạch tổ hợp - IC Chương Mạch dao ñộng Chương 10 Khu ch ñại công suất Chương 11 Vài ứng dụng ñiện Đây giáo trình mở ñược cập nhật có tài liệu hay theo ñề cương thích hợp Khoa khác ( Khoa Vật liệu…) trường Đại học Khoa học Tự nhiên, theo ý ki n Giảng viên sử dụng Tuy ñã nhiều cố gắng thực hiện, thời gian phương tiện có hạn, nên không tránh khỏi thi u sót Mong ñược quí ng nghiệp, quí bạn ñọc sinh viên ñóng góp nhiều ý ki n quí báu ñể giáo trình ĐIỆN TỬ ngày hoàn thiện hiệu Người biên soạn GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CHƯƠNG NỐI PN Chương Nối pn I Chất bán dẫn 1.Chất bán dẫn • Qu o nguyên tử no với số ñiện tử • Các nguyên tử Si , Ge (32 có ñiện tử vòng cùng,nên tương ñối bền • Tinh thể Si Ge) nguyên tử gần có liên kết cộng hoá trị, nên m i nguyên tử Si xem có ñiện tử vòng nên bền, trao ñổi ñiện tử với nguyên tử chung quanh, nên xem không d n ñiện M u nguyên t Si14 (theo BOHR) electron - +P N n=1 n=3 n=2 Hình Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Có cấu tạo bền Tuy nhiên,dưới tác d ng nhi t (ho c ánh sáng, ñiện lớn trường…), m t s iện tử nhận ñ c lượng lượng liên kết cộng hoá trị ( lượng ion hoá 1,12 ev ñối với Si 0,6 ev ñối với Ge) nên khỏi s ràng buộc nói ñể trở thành ñiện tử t d dàng di chuyển mạng tinh thể Si tr nên dẫn ñi n Khi có ñiện tử rời khỏi vị trí ñể lại ñó m t lỗ trống mang ñi n tích dương l trống di chuyển ngược chiều với ñiện tử t Hiện tượng ñược g i tượng sinh tạo nhiệt cặp ñiện tử t – l trống Hìn Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si + Si Si Si Si Sinh tạo cặp ñiện tử tự - lỗ trống Hình v sau ñây di n tả hình ảnh nói chiều di chuyển c a ñiện tử tự chi u di chuy n c a lỗ trống Khi có ñiện tử ñến chiếm chổ lỗ trống làm trung hoà ñiện tích tái tạo lại nối liên kết cộng hoá trị c g i tượng tái hợp cặp ñiện tử tự – lỗ trống Ở nhiệt cố nh ta có s cân giửa tượng sinh tạo tái hợp cặp ñiện tử tự - lổ trống, ni pi n i p i = n i2 vớ ni mật ñộ ñiện tử t chất bán dẫn pi m t ñộ lỗ trống chất bán dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: DTCB DON GIAN ................., DTCB DON GIAN ................., DTCB DON GIAN .................

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập