Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo tiếp cận năng lực

110 14 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DƯƠNG CẢNH TIỆP BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DƯƠNG CẢNH TIỆP BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRỊNH NGỌC THẠCH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Dương Cảnh Tiệp i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Tâm lý Giáo dục, khoa Sau đại học, thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa học trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trịnh Ngọc Thạch tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình hình thành hoàn chỉnh luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở GD&ĐT Tuyên Quang, phòng GD&ĐT huyện Chiêm Hóa, Ban giám hiệu đồng chí giáo viên dạy Toán trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu để luận văn hoàn thành Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khuyến khích thời gian học tập nghiên cứu làm luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Dương Cảnh Tiệp ii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Năng lực 1.2.2 Tiếp cận lực 10 1.3 Hoạt động dạy học môn toán trường THCS theo tiếp cận lực 11 1.3.1 Vị trí, vai trò môn Toán nhà trường phổ thông nói chung trường THCS nói riêng 11 1.3.2 Mục tiêu môn Toán nhà trường phổ thông mục tiêu cụ thể cấp THCS 12 1.3.3 Cấu trúc nội dung, phân phối chương trình môn Toán cấp THCS 13 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.4 Hoạt động dạy học môn Toán cấp THCS theo tiếp cận lực 15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn Toán trường THCS theo tiếp cận lực 20 1.4.1 Mục tiêu nội dung chương trình môn Toán THCS 20 1.4.2 Cán quản lý đội ngũ giáo viên Toán trường THCS 21 1.4.3 Đối tượng tuyển sinh 21 1.4.4 Cơ sở vật chất phương tiện dạy học Toán 22 1.4.5 Môi trường quản lý hoạt động dạy học môn Toán 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG TỪ GÓC ĐỘ TIẾP CẬN NĂNG LỰC 25 2.1 Thực trạng hoạt động dạy học môn Toán trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận lực 25 2.1.1 Thực trạng hoạt động giảng dạy giáo viên 26 2.2.2 Thực trạng hoạt động học tập học sinh 33 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận lực 36 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý việc quản lý hiệu hoạt động dạy học 36 2.2.2 Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên 37 2.2.3 Thực trạng quản lý hoạt động học tập học sinh 47 2.2.4 Thực trạng quản lý sở vật chất phương tiện dạy học Toán 50 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận lực 52 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.1 Ưu điểm 52 2.3.2 Tồn 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 55 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 55 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 55 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 55 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 56 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hiệu 56 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận lực 57 3.2.1 Biện pháp 1: Tăng cường quản lý việc thực nội dung chương trình môn Toán đáp ứng mục tiêu môn học nói riêng mục tiêu cấp học nói chung 57 3.2.2 Biện pháp 2: Thường xuyên đạo việc nâng cao lực dạy học cho đội ngũ giáo viên môn Toán 59 3.2.3 Biện pháp 3: Thường xuyên đạo việc bồi dưỡng động thái độ học tập, kỹ học tập, phương pháp tự học cho học sinh 61 3.2.4 Biện pháp 4: Đổi quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh 65 3.2.5 Biện pháp 5: Quản lý sử dụng hiệu sở vật chất, phương tiện dạy học tăng cường ứng dụng phương tiện dạy học đại vào dạy học môn Toán 69 3.2.6 Biện pháp 6: Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động giáo dục nhà trường nói chung hoạt động dạy học môn Toán nói riêng 71 v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3 Mối quan hệ biện pháp 72 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 73 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 73 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 73 3.4.3 Nội dung kết khảo nghiệm 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 Kết luận 78 Khuyến nghị 79 2.1 Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở GD&ĐT Tuyên Quang 79 2.2 Đối với UBND huyện Chiêm Hóa, Phòng GD&ĐT Chiêm Hóa 79 2.3 Đối với cán quản lý đội ngũ giáo viên môn Toán trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC vi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo HĐNGLL : Hoạt động lên lớp GV : Giáo viên HS : Học sinh NVSP : Nghiệp vụ sư phạm Nxb : Nhà xuất PPDH : Phương pháp dạy học PPHT : Phương pháp học tập PTDH : Phương tiện dạy học PTDTBT : Phổ thông dân tộc bán trú QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa TB : Trung bình TĐCM : Trình độ chuyên môn THCN : Trung học chuyên nghiệp THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 Chương trình Toán THCS 14 Bảng 2.1: Số liệu giáo viên dạy môn Toán trình độ đào tạo 25 Bảng 2.2: Cơ cấu theo độ tuổi thâm niên giảng dạy đội ngũ giáo viên Toán trường PTDTBT THCS năm học 2013 - 2014 26 Bảng 2.3: Kết khảo sát thực trạng TĐCM, NVSP giáo viên đáp ứng yêu cầu hoạt động giảng dạy môn Toán 27 Bảng 2.4: Kết khảo sát thực trạng mức độ giáo viên thực nội dung hoạt động dạy học 28 Bảng 2.5: Kết khảo sát thực trạng sử dụng PPDH PTDH Toán hoạt động giảng dạy giáo viên 32 Bảng 2.6: Kết khảo sát thực trạng mức độ học sinh thực nội dung hoạt động học tập 35 Bảng 2.7: Kết khảo sát thực trạng quản lý phân công giảng dạy cho giáo viên 37 Bảng 2.8: Kết khảo sát thực trạng quản lý việc thực nội dung chương trình môn Toán THCS 39 Bảng 2.9: Kết khảo sát thực trạng quản lý việc chuẩn bị lên lớp giáo viên 40 Bảng 2.10: Kết khảo sát thực trạng quản lý việc lên lớp giáo viên 42 Bảng 2.11: Kết khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dự kiểm tra chuyên môn 43 Bảng 2.12: Kết khảo sát thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 44 Bảng 2.13: Kết khảo sát thực trạng thực quy định hồ sơ chuyên môn giáo viên 46 v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đánh giá thực trạng sử dụng PTDH môn Toán TT Các PTDH Bảng phấn, dụng cụ dạy học thông thường Đồ dùng trực quan, tranh ảnh, sơ đồ, đồ thị… Tài liệu dạy học môn Toán, phiếu học tập… Ứng dụng CNTT truyền thông: máy vi tính, máy chiếu đa năng, phần mềm ứng dụng dạy học môn Toán… Mức độ thực Khá Chưa Thường Đôi thường bao xuyên xuyên Đánh giá thực trạng mức độ giáo viên thực nội dung hoạt động giảng dạy TT Thực trạng Chuẩn bị kỹ chuyên môn, soạn, giảng trước lên lớp Cập nhật, mở rộng với kiến thức giảng, phù hợp với đối tượng học sinh Sử dụng PPDH phát huy tính tích cực hoạt động học tập học sinh Sử dụng nhuần nhuyễn có hiệu PPDH thay đổi PPDH hoạt động học tập học sinh không tích cực Trao đổi hướng dẫn học sinh phương pháp học tập, khai thác nội dung kiến thức SGK tài liệu học tập Quan tâm tìm hiểu khó khăn học sinh hay gặp phải trình học tập, đặc biệt học sinh tiếp thu chậm yêu cầu cao học sinh tính tự giác, chủ động sáng tạo học tập Có hình thức kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh sau học Thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh (và đối tượng khác) hoạt động dạy học Mức độ thực Khá Chưa Thường Đôi thường bao xuyên xuyên Đánh giá chung ý thức, thái độ học tập học sinh a) Tốt c) Khá b) Trung bình d) Yếu Đánh giá thực trạng mức độ học sinh thực nội dung hoạt động học tập Thực trạng TT Mức độ thực Khá Chưa Thường Đôi thường bao xuyên xuyên Ở nhà tự giác chủ động học tập làm tập Chuẩn bị trước đến lớp chu đáo Chăm nghe giảng ghi Tham gia tích cực hoạt động học tập lớp theo yêu cầu giáo viên: trả lời câu hỏi, thảo luận, hoạt động nhóm… Chủ động phát tiếp thu kiến thức theo hướng dẫn giáo viên Thắc mắc nội dung kiến thức chưa hiểu rõ, tự tìm cách bổ sung kiến thức hổng cho Đánh giá mức độ nghiêm túc theo quy chế chuyên môn kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh a) Rất nghiêm c) Khá nghiêm b) Chưa nghiêm d) Không nghiêm Đánh giá mức độ phản ánh kết học tập học sinh qua kết kiểm tra, đánh giá a) Rất xác c) Khá xác b) Chưa xác d) Không xảy Đánh giá thực trạng CSVC, PTDH môn Toán a) Đảm bảo c) Tương đối đảm bảo b) Còn thiếu d) Rất thiếu 10 Đánh giá mức độ phù hợp nội dung chương trình môn Toán, SGK lớp thầy (cô) giảng dạy a) Rất phù hợp c) Phù hợp b) Tương đối phù hợp d) Không phù hợp 11 Thầy (cô) có bổ sung đề nghị thêm vấn đề liên quan hoạt động dạy học môn Toán trường Ghi chú: - PPDH: phương pháp dạy học - PTDH: phương tiện dạy học - CNTT: công nghệ thông tin - CSVC: sở vật chất - SGK: sách giáo khoa Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Phiếu điều tra với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan, xác đặt khuôn khổ nghiên cứu luận văn để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, hoàn toàn không mang tính chất đánh giá, phê bình Xin em cho biết (vui lòng đánh dấu “X” vào ô trả lời tương ứng) Xin trân trọng cảm ơn! Mục đích học tập môn Toán em là: - Yêu thích môn học - Làm vui lòng cha mẹ, thầy cô - Để học tiếp lên THPT - Cần cho nghề nghiệp sau - Chưa xác định mục đích - Mục đích khác Tự đánh giá trình độ thân a) b) Tốt Trung bình c) d) Khá Yếu Tự đánh giá mức độ thực nội dung hoạt động họa tập thân TT Các nội dung hoạt động học tập Chuẩn bị trước đến lớp Chăm nghe giảng ghi Tham gia tích cực hoạt động học tập lớp theo yêu cầu giáo viên: trả lời câu hỏi, thảo luận, hoạt động nhóm… Chủ động phát tiếp thu kiến thức theo hướng dẫn giáo viên theo cách cá nhân cách hiệu Thắc mắc nội dung kiến thức chưa hiểu rõ, tự tìm cách bổ sung kiến thức hổng cho mình, cố gắng hầu hết học lớp Ở nhà tự giác chủ động học tập làm tập Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Tự đánh giá mức độ thực nội dung hoạt động học tập thân TT Mức độ thực Các PPHT Tốt Khá TB Yếu Chăm nghe giảng, ghi làm đầy đủ chuyên đề kiến thức thầy cô dạy lớp Tham gia tích cực hoạt động học tập lớp theo yêu cầu giáo viên: suy nghĩ tìm lời giải, trả lời câu hỏi, thảo luận, hoạt động nhóm… Chủ động phát tiếp thu kiến thức theo hướng dẫn giáo viên theo cách cá nhân cách hiệu Thắc mắc nội dung kiến thức chưa hiểu rõ, tự tìm cách bổ sung kiến thức hổng cho mình, cố gắng hầu hết học lớp Ở nhà tự giác chủ động hoạc tập, tìm tòi đọc tài liệu tham khảo nâng cao Đánh giá mức độ nghiêm túc kiểm tra, thi cử a) Rất nghiêm c) Khá nghiêm b) Chưa nghiêm d) Không nghiêm Đánh giá mức độ phản ánh kết học tập học sinh qua kiểm tra, thi cử a) Rất xác c) Khá xác b) Chưa xác d) Không xác Đánh giá thực trạng sử dụng PPDH hoạt động giảng dạy thầy, cô giáo dạy môn Toán TT Các PPDH Mức độ thực Khá Chưa Thường Đôi thường bao xuyên xuyên Thuyết trình vấn đáp Thuyết trình kết hợp với nêu vấn đề, thảo luận Học sinh đóng vai theo tình huống, đàm thoại Dạy học theo nhóm, quan tâm tới đối tượng học sinh Tổ chức cho học sinh thực kế hoạch họa tập Một số PPDH thường sử dụng khác… Đánh giá thực trạng sử dụng PTDH thầy, cô giáo dạy môn Toán TT Các PTDH Bảng phấn, dụng cụ dạy học thông thường Đồ dùng trực quan, tranh ảnh, sơ đồ, đồ thị… Tài liệu dạy học môn Toán, phiếu học tập… Ứng dụng CNTT truyền thông: máy vi tính, máy chiếu đa năng, phần mềm ứng dụng dạy học môn Toán… Mức độ thực Khá Chưa Thường Đôi thường bao xuyên xuyên Đánh giá thực trạng mức độ thực nội dung hoạt động dạy thầy, cô giáo dạy môn Toán Mức độ thực Khá Thường thường xuyên xuyên Các nội dung hoạt động TT Đôi Chưa Chuẩn bị kỹ chuyên môn, soạn, giảng trước lên lớp Cập nhật, mở rộng với kiến thức giảng, phù hợp với đối tượng HS Sử dụng PPDH phát huy tính tích cực hoạt động học tập học sinh Sử dụng nhuần nhuyễn có hiệu PPDH Thay đổi PPDH hoạt động học tập học sinh không tích cực Trao đổi hướng dẫn học sinh phương pháp học tập, khai thác nội dung kiến thức SGK tài liệu học tập Quan tâm tìm hiểu khó khăn học sinh hay gặp phải trình học tập, đặc biệt học sinh tiếp thu chậm Yêu cầu học sinh tính tự giác, chủ động sáng tạo học tập Có hình thức kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh sau học Đánh giá cải thiện hoạt động dạy học 10 Đánh giá thực trạng CSVC, PTDH môn Toán a) Đảm bảo c) Tương đối đảm bảo b) Còn thiếu d) Rất thiếu 11 Mức độ hài lòng cá nhân trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm thầy, cô giáo dạy môn Toán a) Rất hài lòng c) Hài lòng b) Không hài lòng d) Hoàn toàn không hài lòng 12 Mức độ hài lòng cá nhân tinh thần trách nhiệm, thái độ nghề nghiệp thầy, cô giáo dạy môn Toán a) Rất hài lòng c) Hài lòng b) Không hài lòng d) Hoàn toàn không hài lòng Ghi chú: - PPDH: phương pháp dạy học - PTDH: phương tiện dạy học - CNTT: công nghệ thông tin - CSVC: sở vật chất - SGK: sách giáo khoa Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CBQL Phiếu điều tra với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan, xác đặt khuân khổ nghiên cứu luận văn để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, hoàn toàn không mang tính chất đánh giá, phê bình Xin thầy (cô) cho biết (vui lòng đánh dấu “X” vào ô trả lời tương ứng) Xin trân trọng cảm ơn! TT A I II Nội dung Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên Quản lý việc phân công giảng dạy cho giáo viên Trình độ chuyên môn lực sư phạm Thâm niên công tác Điều kiện, hoàn cảnh Nguyện vọng cá nhân Nguyện vọng học sinh Yêu cầu, đặc điểm lớp Dạy đuổi theo lớp Dạy khối lớp nhiều năm Điều chỉnh tùy nhiệm vụ đặc điểm năm học Quản lý việc thực nội dung chương trình môn Toán THCS Xây dựng quy định cụ thể việc lập kế hoạch giảng dạy môn cá nhân, thực nội dung chương trình giảng dạy Thông qua kế hoạch trước tổ chuyên môn, Hiệu trưởng kiểm tra duyệt kế hoạch Phân công Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực kế hoạch, nội dung chương trình giảng dạy giáo viên Đánh giá mức đạt so với kế hoạch , ghi chép học sinh để nắm tiến độ thực nội dung chương trình giáo viên Kiểm tra sổ đăng ký giảng dạy, sổ ghi đầu bài, ghi chép học sinh để nắm tiến độ thực nội dung chương trình giáo viên Quản lý nề nếp lên lớp giáo viên học sinh Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch để đánh giá xếp loại giáo viên TT III IV VI Nội dung Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Quản lý việc chuẩn bị lên lớp giáo viên Quy định cụ thể việc soạn chuẩn bị dạy giáo viên (thống mẫu soạn toàn trường) Kiểm tra thực thường xuyên tuần, phân công Ban giám hiệu tổ trưởng chuyên môn ký duyệt soạn giáo viên Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên soạn chuẩn bị lên lớp, ý việc đổi PPDH tăng cường sử dụng PPDH môn Toán có hiệu Tổ chức soạn tiết dạy hay, khó theo đặc trưng môn Toán Sử dụng kết kiểm tra việc chuẩn bị lên lớp để đánh giá, xếp loại giáo viên Quản lý việc lên lớp giáo viên Xây dựng kế hoạch hoạt động tra chuyên môn đồng cho năm học, chi tiết cụ thể tuần, tháng Quy định chế độ dự giáo viên Tổ chức dự thường xuyên, đột xuất rút kinh nghiệm sư phạm, đánh giá dự Bồi dưỡng lý luận đại dạy học môn NVSP Tổ chức thao giảng, hội giảng, giao lưu học hỏi kinh nghiệm chuyên môn Sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động chuyên môn, đánh giá xếp loại giáo viên Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Tổ chức học tập quy chế, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh vào đầu năm học Xây dựng quy định cụ thể việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập Triển khai đổi kiểm tra, đánh giá theo quy trình quản lý đảm bảo chất lượng Tổ chức khảo sát chất lượng môn vào đầu năm học, giao nhận tiêu chất lượng Thường xuyên kiểm tra sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, kế hoạch giảng dạy môn, loại đề kiểm tra giáo viên, tiến độ chấm, vào điểm Tổ chức giám sát việc kiểm tra đánh giá theo quy chế chuyên môn Phân tích kết quả, phân loại học tập học sinh Sử dụng kết kiểm tra xếp loại giáo viên Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu VII Quản lý thực quy định hồ sơ chuyên môn giáo viên Xây dựng nề nếp, quy định cụ thể hồ sơ chuyên môn giáo viên Tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên thường xuyên, có nhận xét cụ thể Xây dựng hồ sơ chuyên môn mẫu giáo viên Toán Sử dụng kết kiểm tra đánh giá, xếp loại giáo viên VIII Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhà trường, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giáo viên chi tiết, cụ thể năm học Quy định kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nâng cao TĐCM, NVSP đạt chuẩn, phấn đấu chuẩn Tổ chức cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, lớp bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm chuyên môn đơn vị tiên tiến Chọn cử cán bộ, giáo viên học, tham gia lớp đào tạo chuyên sâu làm hạt nhân phục vụ lâu dài cho trường, ngành B Quản lý hoạt động học tập học sinh Xây dựng nội quy, nề nếp trường lớp quản lý kỷ cương nề nếp hiệu Giáo dục động cơ, ý thức học tập cho học sinh Xây dựng nội quy cụ thể nề nếp học tập lớp học sinh Xây dựng nội quy cụ thể nề nếp học tập nhà học sinh Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định nề nếp học tập học sinh Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng - kỷ luật học sinh, tổ chức thực có hiệu Bồi dưỡng PPHT lớp, tự học nhà phù hợp với nhóm đối tượng học sinh Tổ chức hoạt động ngoại khóa, HĐNGLL phù hợp hỗ trợ hiệu cho hoạt động học tập Quản lý tốt việc phân tích, đánh giá kết học tập học sinh, đảm bảo tính thống xác hai chiều kiểm tra, đánh giá giáo viên vpis tự kiểm tra, đánh giá học sinh Phối hợp gia đình, nhà trường lực lượng 10 giáo dục để quản lý học tập học sinh TT Nội dung TT C D Nội dung Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Quản lý tốt CSVC, PTDH Toán Xây dựng kế hoạch đảm bảo CSVC, PTDH cho năm học Quản lý tốt PTDH Toán có, đảm bảo đầy đủ tối thiểu Xây dựng phòng học môn Toán, với PTDH Toán đạt chuẩn Tổ chức bồi dưỡng kỹ sử dụng PTDH Toán cho giáo viên Tổ chức thi cải tiến kỹ thuật, thiết kế tự tạo đồ dùng dạy học Toán Tổ chức tốt việc sử dụng, bảo quản đầu tư PTDH Toán theo hướng đa đại Khen thưởng động viên giáo viên sử dụng có hiệu CSVC, PTDH Toán có sáng kiến hay Điều kiện đảm bảo hiệu quản lý hoạt động dạy học môn Toán Trình độ lý luận lực CBQL Trình độ chuyên môn lực sư phạm GV Đối tượng tuyển sinh (học sinh vào lớp 6) CSVC, PTDH Toán Môi trường giáo dục, cảnh quan nhà trường Môi trường văn hóa - giáo dục, kinh tế - xã hội cộng đồng nơi trường đặt trụ sở Các nhân tố khác (nếu có)… Ghi chú: - PPDH: phương pháp dạy học - CSVC: sở vật chất - PTDH: phương tiện dạy học - TĐCM: trình độ chuyên môn - NVSP: nghiệp vụ sư phạm - CBQL: cán quản lý - HDNGLL: hoạt động lên lớp Phụ lục 4: PHIẾU THỐNG KÊ SỐ LIỆU Về thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn Toán trường PTDTBT THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên Toán Nữ Năm học Tổng số SL Trình độ chuyên môn % Trung Cao cấp đẳng Đại học Trên Đại học Ghi 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 Cơ cấu theo độ tuổi thâm niên công tác đội ngũ giáo viên Toán trường PTDTBT THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Cơ cấu theo độ tuổi Thâm niên công tác Dưới 30 Từ 30 đến 50 tuổi Dưới 10 10 đến Trên 30 tuổi 50 trở lên năm 30 năm năm SL % SL % SL % SL % SL % SL % Các thông tin chuyên môn khác: ………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… ………… Xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục 5: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP TT Nội dung biện pháp Nâng cao hiệu công tác quản lý trường học Tăng cường quản lý việc thực nội dung chương trình môn Toán đáp ứng mục tiêu môn học nói riêng mục tiêu cấp học nói chung Thường xuyên đạo việc nâng cao lực dạy học cho đội ngũ giáo viên môn Toán Thường xuyên đạo việc bồi dưỡng động thái độ học tập, kỹ học tập, PPTH cho học sinh Đổi quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh Quản lý sử dụng hiệu CSVC, PTDH tăng cường ứng dụng PTDH đại vào dạy học môn Toán Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động giáo dục nhà trường nói chung hoạt động dạy học môn Toán nói riêng Ghi chú: - PPTH: phương pháp tự học - PTDH: phương tiện dạy học - CSVC: sở vật chất Rất cần thiết Tính cần thiết Không Điểm Cần cần trung thiết thiết bình Thứ bậc Phụ lục 6: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Tính khả thi TT Nội dung biện pháp Nâng cao hiệu công tác quản lý trường học Tăng cường quản lý việc thực nội dung chương trình môn Toán đáp ứng mục tiêu môn học nói riêng mục tiêu cấp học nói chung Thường xuyên đạo việc nâng cao lực dạy học cho đội ngũ giáo viên môn Toán Thường xuyên đạo việc bồi dưỡng động thái độ học tập, kỹ học tập, PPTH cho học sinh Đổi quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập HS Quản lý sử dụng hiệu CSVC, PTDH tăng cường ứng dụng PTDH đại vào dạy học môn Toán Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động giáo dục nhà trường nói chung hoạt động dạy học môn Toán nói riêng Ghi chú: - PPTH: phương pháp tự học - PTDH: phương tiện dạy học - CSVC: sở vật chất Rất khả thi Khả thi Không khả thi Điểm trung bình Thứ bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo tiếp cận năng lực , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo tiếp cận năng lực , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo tiếp cận năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập