Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực tân phú

133 155 0
  • Loading ...
Loading...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TÂN PHÚ SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG TRUNG MẠNH MÃ SINH VIÊN : A20434 NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TÂN PHÚ Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s.Trƣơng Đức Thao Sinh viên thực : Hoàng Trung Mạnh Mã sinh viên : A20434 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Libraty LỜI CẢM ƠN Kính gửi thầy cô trƣờng Đại Học Thăng Long nói chung khoa quản trị kinh doanh nói riêng Kính thƣa ban Giám đốc Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú Qua trình học tập trƣờng, em tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức bổ ích chuyên môn ngành học, nhận thức quản trị kinh doanh…và Khóa luận thành trình học tập rèn luyện dƣới giảng dạy nhiệt tình thầy cô trƣờng Qua trình thực tập Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú, em đƣợc ban Giám đốc anh chị Công ty quan tâm, giúp đỡ để em hoàn thành tốt Khóa luận Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Trƣơng Đức Thao hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu trình bày đề tài em cảm ơn cô Công Ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa Luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Hoàng Trung Mạnh Thang Long University Libraty MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Chất lƣợng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 1.1.1 Chất lượng 1.1.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng điều kiện để xây dựng, triển khai thành công hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 doanh nghiệp 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng 1.2.2 Các điều kiện để xây dựng triển khai thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 doanh nghiệp 11 1.3 Sự cần thiết xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 doanh nghiệp 11 1.4 Quy trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 doanh nghiệp 16 1.4.1 Mục tiêu trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 16 1.4.2 Mô tả quy trình 19 1.5 Kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản trị chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO số doanh nghiệp 28 1.5.1 Quán trình xây dựng ISO 9001:2000 Tập đoàn 28 1.5.2 Quy trình áp dụng ISO 9001:2000 Tập đoàn Hòa Phát 29 1.5.3 Những thành tựu đạt việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2000 Tập đoàn Hòa Phát vào hoạt động sản xuất kinh doanh thép 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TÂN PHÚ 34 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú 34 2.1.1 Thông tin chung Công ty 34 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú 36 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phận 36 2.1.5 Đặc điểm lao động 39 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (2012-2014) 40 2.2 Thực trạng hệ thống quản lí chất lƣợng Công ty bê tông Tân Phú 42 2.2.1 Thực trạng quản lý hệ thống tài liệu 42 2.2.2 Thực trạng sách chất lượng cam kết trách nhiệm lãnh đạo 42 2.2.3 Thực trạng quản lý nguồn lực đầu vào 43 2.2.4 Thực trạng kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ 48 2.3 Thực trạng trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú 59 2.3.1 Các kết đạt 59 2.3.2 Các hạn chế trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty 62 2.3.3 Những vấn đề cần giải nhằm xây dựng thành công HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú 66 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TÂN PHÚ 70 3.1 Phƣơng hƣớng quản lý chất lƣợng thời gian tới Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú 70 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp 70 3.1.2 Phương hướng quản lý chất lượng doanh nghiệp 70 Thang Long University Libraty 3.2 Các giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú 71 3.2.1 Thành lập phòng quản lý chất lượng ban ISO 71 3.2.2 Tăng cường nhận thức cam kết cho lãnh đạo doanh nghiệp việc xây dựng mô hình quản lý chất lượng 75 3.2.3 Tăng cường hoạt động truyền thông nội bộ, nâng cao nhận thức CBCNV tính cấp bách việc xây dựng HTQLCL 75 3.2.4 Mở rộng việc giáo dục đào tạo mô hình quản lý chất lượng đến nhân viêc 76 3.2.5 Thay đổi lại cấu tổ chức doanh nghiệp theo hướng nhấn mạnh vai trò chất lượng doanh nghiệp 79 3.2.6 Xây dựng phát triển nhóm tiên phong chất lượng (QC) 80 3.2.7 Xây dựng hệ thống tiêu để đánh giá chất lượng nội bộ, đồng thời đào tạo cán đánh giá chất lượng nội doanh nghiệp 81 3.2.8 Cần cấp bách tiến hành việc xây dựng trì hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp Đồng thời quan tâm đến việc cải tiến mô hình, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp theo xu phát triển chung kinh tế giới 82 3.2.9 Cần có kế hoạch bước đầu tư kỹ thuật, đổi trang thiết bị, đổi công nghệ có hướng đào tạo nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển lâu dài 83 3.2.10 Cung ứng đảm bảo sẵn sàng nguồn lực cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 84 3.2.11 Giải pháp chuyên gia tư vấn 85 3.2.12 Tăng cường chương trình thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh khuyến khích hoạt động cải tiến, đổi 87 b Nội dung thực Các tiêu cần phải đƣợc ƣu tiên định lƣợng rõ ràng, dễ hiểu, trƣờng hợp định lƣợng phải đƣa tiêu chí cụ thể nhƣng phải ngắn gọn để việc đánh giá đƣợc thuận lợi đem lại kết nhƣ mong muốn Song song với việc hình thành đào tạo đội ngũ đánh giá hệ thống chất lƣợng đơn vị Bộ phận tiêu để tiến hành giám sát, đánh giá hệ thống, từ có đề xuất chỉnh sửa lỗi cần Bộ phận cần phải đƣợc lãnh đạo phụ trách chất lƣợng quản lý điều hành phải đƣợc trao quyền lực định việc giám sát để tránh việc đánh giá mang tính hình thức c Hiệu dự kiến  Có đƣợc hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá xác chất lƣợng nội  Có đƣợc đội ngũ cán phụ trách đánh giá xác khách quan 3.2.8 Cần cấp bách tiến hành việc xây dựng trì hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp Đồng thời quan tâm đến việc cải tiến mô hình, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp theo xu phát triển chung kinh tế giới a Căn hình thành giải pháp Bộ tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng ISO 9001:2008 đƣa yêu cầu tiêu chuẩn chung mẫu cho toàn doanh nghiệp Do đặc thù riêng Công ty, cần phải tự xây dựng cho mô hình thích hợp vừa đảm bảo tính tiêu chuẩn song đảm bảo cho hệ thống quản lý nhƣ trình xử lý công việc đƣợc trôi chảy, đạt đƣợc mục tiêu công việc đề b Nội dung thực Việc xây dựng mô hình phải đảm bảo tính đại mà giữ đƣợc tính đặc trƣng doanh nghiệp, tránh xáo trộn lớn làm truyền thống hoạt động mà đƣợc đúc kết qua thời gian doanh nghiệp Xây dựng mô hình từ việc xây dựng văn chất lƣợng đến cấu tổ chức, văn chất lƣợng cần phải làm việc cụ thể nhƣ sau: 82 Thang Long University Libraty  Rà soát lại toàn văn chất lƣợng đơn vị, thực đánh giá, phân loại cụ thể, chi tiết loại văn bản, loại bỏ chi tiết thừa, lạc hậu, bổ sung phần thiếu  Nghiên cứu văn mới, tiếp thu ƣu việt từ đơn vị xây dựng, theo hƣớng  Việc xây dựng văn chất lƣợng lấy mục tiêu tinh, gọn, rõ ràng, thật cần thiết xây dựng thực hiện, không để xảy trùng lắp, khó hiệu, văn phải dễ thực không rƣờm rà Tiếp đến xây dựng cấu tổ chức phù hợp với mô hình quản lý chuyên môn doanh nghiệp Xây dựng đƣợc mô hình tốt, hệ thống văn quản lý chất lƣợng phù hợp đảm bảo thành công phần hệ thống, nhiên phải trọng đến việc trì hoạt động mô hình quản lý Việc trì hoạt động lâu dài bắt buộc đối hệ thống quản lý, để trì tốt khâu giám sát phải tốt, thƣờng xuyên có cải tiến, sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động nhƣ biến động từ môi trƣờng hoạt động tổ chức c Hiệu dự kiến  Cái tiến hệ thống quản lý chất lƣợng doanh nghiệp  Đƣa đƣợc kế hoạch để đảm bảo trì hoạt động mô hình lý 3.2.9 Cần có kế hoạch bước đầu tư kỹ thuật, đổi trang thiết bị, đổi công nghệ có hướng đào tạo nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển lâu dài a Căn hình thành giải pháp Xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng nghĩa phải thay đổi công nghệ, nhƣng muốn trì cạnh tranh thị trƣờng phải có kế hoạch đầu tƣ kỹ thuật, đổi trang thiết bị, đặc biệt thời đại công nghệ thay đổi ngày Thay đổi công nghệ phải phù hợp với hạn hẹp nguồn vốn, nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, cải tiến chƣơng trình quản lý chất lƣợng b Nội dung thực Trang thiết bị, công nghệ đối tƣợng truyền dẫn công cụ để ngƣời thực hành vi lao động, hành vi quản lý Ngày nay, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ ngày giúp cho nâng cao suất, tiết giảm chi phí thay thế, hỗ trợ 83 ngƣời nhiều công việc cần độ xác, nhanh chóng nhƣ cân đong đo đếm, Trang thiết bị công nghệ ngƣời vận hành phục vụ ngƣời chất lƣợng sản phẩm tối ƣu xây dựng tảng máy móc, thiết bị lạc hậu, chậm phát triển yếu tố định tới việc xây dựng thực hệ thống quản lý chất lƣợng nhƣng đổi trang thiết bị công nghệ cần thiết Việc đầu tƣ trang thiết bị công nghệ phụ thuộc lớn vào nguồn lực nhân lực vận hành, cần phải thực bƣớc, tính toán tới tái đầu tƣ, tận dụng tối đa nguồn lực doanh nghiệp, nhân lực để đảm bảo tính kế thừa, thích nghi bƣớc tổ chức nhƣ nhân viên Công nghệ, trang thiết bị đại phải gắn liền với công tác đào tạo lao động, đào tạo vừa để ngƣời lao động có kỹ năng, khả tiếp nhận khoa học, sử dụng máy móc thiết bị đồng thời để ngày nâng cao chuyên môn, trình độ cho ngƣời lao động Đào tạo phải xác định việc làm thƣờng xuyên liên tục có chƣơng trình cụ thể, gồm đào tạo mới, đào tạo lại đào tạo nâng cao, đồng thời phải phù hợp với hoạt động đơn vị c Hiệu dự kiến  Tìm hiểu số công nghệ liên quan mà doanh nghiệp áp dụng đƣợc 3.2.10.Cung ứng đảm bảo sẵn sàng nguồn lực cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng a Căn hình thành giải pháp Để xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng thành công tâm, cam kết lãnh đạo, đồng lòng nhân viên, cần phải có nguồn lực cần thiết đáp ứng cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng Nguồn lực cần hiểu đầy đủ bao gồm ngƣời nguồn lực tài b Nội dung thực Nguồn nhân lực Công ty cần phải đủ số lƣợng, hội đủ lực, đảm bảo thông hiểu hệ thống để áp dụng đƣợc hệ thống Nguồn lực tài đảm bảo cho việc trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ cần thiết cho việc xây dựng vận hành hệ thông lý chất lƣợng thành công Đồng thời trì cải tiến hệ thống thƣờng xuyên 84 Thang Long University Libraty Các nguồn lực phải đƣợc hiểu hữu hạn, thời điểm sử dụng, huy động cho đạt đƣợc mục đích tối ƣu biện pháp đắn c Hiệu dự kiến  Đề phƣơng hƣớng kế hoạch để đảm bảo có đầy đủ nguồn lực cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng 3.2.11 Giải pháp chuyên gia tư vấn a Căn hình thành giải pháp Đối với đơn vị tƣ vấn phải lựa chọn đơn vị có chuyên môn, có kinh nghiệm xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lƣợng nhiều đơn vị, đặc biệt đơn vị có đặc điểm tƣơng đồng Hệ thống xây dựng phải dễ thực nhƣng phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, phù hợp với hoạt động thực tế đơn vị tiêu chuẩn đƣợc công bố Quá trình xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nguyên tắc công ty tự tìm hiểu, đánh giá triển khai xây dựng Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian tìm hiểu xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn nhƣ tránh đánh giá hệ thống không khách quan, chi tiết, cụ thể việc mời chuyên gia chất lƣợng tổ chức tƣ vấn cần thiết công ty giai đoạn Mặt khác, với kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao quản lý chất lƣợng, chuyên gia tƣ vấn hỗ trợ hữu hiệu cho công ty trình ứng dụng phƣơng pháp quản lý chất lƣợng mới, hiệu vào hoạt động sản xuất – kinh doanh công ty… b Nội dung thực Việc lựa chọn, đánh giá tổ chức tƣ vấn ảnh hƣởng trực tiếp, đến trình xây dựng áp dụng HTQLCL cho công ty Do đó, công ty cần lƣu ý tiêu chí lựa chọn chuyên gia tƣ vấn nhƣ sau: Cá tính chuyên gia: Điều ảnh hƣởng trực tiếp đến thành công tƣ vấn hệ thống Do đó, cá tính yêu cầu cần có chuyên gia tƣ vấn chất lƣợng bao gồm:  Đạo đức - công bằng, trung thực, chân thành, trung thực kín đáo;  Cởi mở - sẵn sàng xem xét ý tƣởng hay quan điểm khác;  Giao tiếp - khôn khe o giao tiếp với ngƣời; 85  Tinh ý - tích cực liên tục nhận thức giá trị văn hóa, môi trƣờng xung quanh hoạt động công ty;  Sâu sắc – khả nhận thức nhằm hiểu đƣợc cần thiết thay đổi cải tiến;  Đa - có khả thích ứng với tình khác cung cấp giải pháp thay thế;  Kiên định - liên tục, tập trung vào việc đạt đƣợc mục tiêu;  Quyết định - tự tin việc cung cấp tƣ vấn xác kết luận dựa logic lý luận phân tích;  Tự lực cánh sinh - hành vi chức độc lập tƣơng tác hiệu với ngƣời khác;  Giao tiếp - tự tin, có khả lắng nghe trao đổi với tất cấp tổ chức;  Thực tế - cách tiếp cận với thực tế quản lý thời gian tốt khả lãnh đạo Thẩm quyền: Chuyên gia tƣ vấn nên có thẩm quyền phù hợp với phạm vi tƣ vấn chất lƣợng Trong đó:  Yêu cầu khả – khả nắm bắt triển khai yêu cầu tiêu chuẩn cách rõ ràng, dễ hiểu minh họa cụ thể  Yêu cầu kỹ năng:  Kiến thức tiêu chuẩn có liên quan  Kiến thức tiêu chuẩn hoá đánh giá phù hợp quy trình  Kiến thức nguyên tắc quản lý chất lƣợng chung phƣơng pháp kỹ thuật  Kiến thức yêu cầu luật định quy định  Kiến thức tình tổ chức, phƣơng pháp công nghệ  Kiến thức quản lý kinh doanh  Yêu cầu kinh nghiệm công việc: kinh nghiệm chuyên gia tƣ vấn bao gồm yếu tố sau: 86 Thang Long University Libraty  Thực hành kinh nghiệm làm việc  Kinh nghiệm quản lý  Kinh nghiệm việc thực hệ thống quản lý chất lƣợng  Kinh nghiệm kiểm toán hệ thống quản lý chất lƣợng Đạo đức: Cần đánh giá vầ nhận xét đạo đức nghề nghiệp chuyên gia lựa chọn Dịch vụ kế hoạch tƣ vấn: phƣơng pháp quản lý dự án kế hoạch thực việc tƣ vấn xây dựng hệ thống chuyên gia góp phần không nhỏ tiêu chí lựa chọn Kết đạt đƣợc, thời gian thực tế dễ hiểu: Các kết hệ thống quản lý chất lƣợng phải dễ hiểu áp dụng suốt tổ chức, sử dụng nguồn lực nội mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ độc quyền việc tiếp tục tƣ vấn hoạt động quản lý chất lƣợng c Hiệu dự kiến  Tìm hiểu lựa chọn chuyên gia  Phối hợp với chuyên gia để đánh giá xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 3.2.12.Tăng cường chương trình thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh khuyến khích hoạt động cải tiến, đổi a Căn hình thành giải pháp Để khuyến khích việc thiết lập ý thức tự giác thực hiện, áp dụng, trì chuyển đổi mở rộng hệ thống quản lý chất lƣợng xây dựng, công ty cần đề biện pháp thƣởng, phạt vật chất rõ ràng, phân minh Bởi ngƣời lao động tạo sản phẩm có chất lƣợng, chịu khó làm việc có trách nhiệm mà không đƣợc thƣởng ngƣời lƣời làm việc ẩu lại đƣợc thƣởng ngƣời có công, có thành tích nhƣ ngƣời thành tích đƣợc thƣởng nhƣ làm nản lòng ngƣời lao động dẫn đến làm việc trách nhiệm nữa, ý chí phấn đấu Vì vậy, biện pháp có tính hiệu quả, không động viên kịp thời phận, cá nhân làm tốt chất lƣợng theo yêu cầu qui định hệ thống chất lƣợng, phát huy tính sáng tạo khả 87 tiềm ẩn cá nhân ngƣời lao động mà ngăn chặn hành động cố ý hay sơ suất vi phạm yêu cầu b Nội dung thực Để khoản tiền thƣởng kích thích ngƣời lao động tuân thủ yêu cầu đặt hệ thống, công ty nên xem xét lại hệ số thƣởng, phạt dựa vào mức độ quan trọng phận có ảnh hƣởng trực tiếp đến suất chất lƣợng sản phẩm nhƣ trách nhiệm cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Sau đề xuất thi đua cá nhân đảm bảo chất lƣợng trình sản xuất, kinh doanh: Nội dung tiêu chuẩn bình bầu sau: Tiêu chuẩn A, B, C theo tháng: Loại A:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao  Đảm bảo đủ ngày công chế độ tháng (nếu nghỉ ốm, nghỉ không lƣơng ngày bị xuống loại) Riêng nghỉ phép ngày tháng đạt loại A  Chấp hành tốt nội qui, qui chế công ty, phân xƣởng; không vi phạm khuyết điểm Loại B:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao  Đảm bảo đủ 18 ngày công chế độ tháng  Vi phạm khuyết điểm  Những ngày nghỉ phải có lý đáng, phải có đơn xin nghỉ báo trƣớc hôm để công ty bố trí ngƣời khác thay Loại C:  Ngày công đạt từ đến 18 ngày tháng  Vi phạm từ khuyết điểm trở lên 88 Thang Long University Libraty  Nghỉ ngày lý trở lên Tiêu chuẩn bình bầu lao động tiên tiến:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao  Đạt tiêu chuẩn bình bầu loại A đủ 12 tháng/ năm  Không vi phạm khuyết điểm  Năng động, sáng tạo công việc  Đƣợc ngƣời suy tôn, bình chọn Tiêu chuẩn lao động xuất sắc:  Đạt tiêu chuẩn lao động tiên tiến trình sản xuất kinh doanh  Có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào  Luôn đạt đƣợc thành tích vƣợt trội  Thực gƣơng mẫu đƣợc ngƣời công ty ghi nhận  Đƣợc ngƣời suy tôn, bình chọn c Hiệu dự kiến  Thúc đẩy tinh thần phấn đấu thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh  Khuyến khích hoạt động cải tiến đổi  Dần dần nâng cao ý thức ngƣời lao động thi đua cải tiến không phần thƣởng mà mục đích phát triển tổ chức  Cần có kế hoạch bƣớc đầu tƣ kỹ thuật, đổi trang thiết bị, đổi công nghệ có hƣớng đào tạo nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển lâu dài 89 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chƣơng dựa vào định hƣớng phát triển doanh nghiệp tác giả đề phƣơng hƣớng quản lý chất lƣợng cho Công ty thời gian tới Với mặt hạn chế vấn đề cần giải đƣợc đề cập chƣơng 2, tác giả đƣa giải pháp sau:  Thành lập phòng quản lý chất lƣợng ban ISO  Tăng cƣờng nhận thức cam kết cho lãnh đạo doanh nghiệp việc xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng  Tăng cƣờng hoạt động truyền thông nội bộ, nâng cao nhận thức CBCNV tính cấp bách việc xây dựng HTQLCL  Mở rộng việc giáo dục đào tạo mô hình quản lý chất lƣợng đến nhân viêc  Thay đổi lại cấu tổ chức doanh nghiệp theo hƣớng nhấn mạnh vai trò chất lƣợng doanh nghiệp  Xây dựng phát triển nhóm tiên phong chất lƣợng (QC)  Cần cấp bách tiến hành việc xây dựng trì hệ thống quản lý chất lƣợng doanh nghiệp Đồng thời quan tâm đến việc cải tiến mô hình, cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng doanh nghiệp theo xu phát triển chung kinh tế giới  Cung ứng đảm bảo sẵn sàng nguồn lực cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng  Giải pháp chuyên gia tƣ vấn  Tăng cƣờng chƣơng trình thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh khuyến khích hoạt động cải tiến, đổi Từ giải pháp tác giả mong muốn góp phần kiến thức thân để hỗ trợ nâng cao khả quản lý chất lƣợng Công ty 90 Thang Long University Libraty KẾT LUẬN Với phát triển khoa học công nghệ với trình độ ngày nâng cao dân trí, hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế không điều lạ lẫm, khó thực hay rào cản tâm lý cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhƣ áp dụng hệ thống Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 không xa vời cụ thể gần gũi, đời để đảm bảo công việc thực đƣợc tuân thủ nghiêm túc theo tiêu chí, mục tiêu doanh nghiệp đề Việc nghiên cứu đề tài qua thực tiễn khảo sát đơn vị, cho nhìn toàn diện, hữu ích lợi ích, cần thiết, điều kiện để áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng vào Công ty Qua Luận văn em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Trƣơng Đức Thao hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu trình bày đề tài em cảm ơn cô Công Ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập thu thập tài liệu Tuy nhiên kiến thức thực tế hạn chế nhƣ thời gian có hạn nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc góp ý thầy cô giáo Khoa Kinh Tế Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long, nhƣ cô chú, anh chị công ty để khóa luận em đƣợc hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: Báo cáo tổng kết SXKD năm 2012 – 2015 Công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực Tân Phú John S Oakland (1994), Quản lý chất lượng đồng bộ, NXB Thống kê Lƣu Thanh Tâm (2003), Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Masaakiimai (1994), Kaizen-chìa khóa thành công quản lý Nhật Bản, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Vƣơng (2007), Nâng cao hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Cừ (2000), Quản lý chất lƣợng sản phẩm theo TQM ISO 9000, NXB Khoa học kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Trang (2008), Phân tích đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao kết việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát Sửa chữa công trình khai thác dầu khí, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Văn Hiệu (2002), Bài tập thực hành quản lý chất lượng, Đại học Thƣơng mại QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƢỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 26/2006/QĐ-BXD NGÀY THÁNG NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 374 : 2006 “HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG VÀ NGHIỆM THU” 10 Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN ISO 9001 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG − CÁC YÊU CẦU, xuất lần 11 Tổng cục tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng (1999), Quản lý chất lượng, sách tham khảo 12 Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lƣợng (2000), TCVN 9000:2000, Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu” Hà Nội 13 Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lƣợng (2000), TCVN 9000:2000, Hệ thống quản lý chất lượng-Cơ sở từ vựng, Hà Nội Thang Long University Libraty 14 Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lƣợng (2000), TCVN 9004:2000, Hệ thống quản lý chất lượng-Hướng dẫn cải tiến, Hà Nội 15 Một số trang web tham khảo 15.1 Tiêu chuẩn bê tông thƣơng phẩm Địa chỉ: http://betongtuoi.net.vn/tieu-chuan-be-tong-thuong-pham-2015/ 15.2 Quy trình xây dựng ISO 9000 Địa chỉ: http://nqcenter.wordpress.com/2007/12/06/quy-trinh-xay-dung-iso-9000/ 15.3 ISO 9001:2008 doanh nghiệp vừa nhỏ Địa chỉ: http://i-tsc.vn/index.php?ecommercevn=baiviet&id=360 15.4 Tài liệu đào tạo tƣ vấn suất chất lƣợng Công ty tƣ vấn IMQ Địa chỉ: http://www.nangsuatchatluong.vn/tai-tai-lieu-mien-phi/cat_view/79-tai-lieu-daotao-tu-van-nang-suat-chat-luong.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực tân phú , Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực tân phú , Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty TNHH MTV bê tông dự ứng lực tân phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập