Một số giải pháp tạo động lực cho nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt phòng giao dịch lớn hà đông

97 24 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIÊT – PHÒNG GIAO DỊCH LỚN HÀ ĐÔNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ NGỌC ANH MÃ SINH VIÊN : A20735 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – PHÒNG GIAO DỊCH LỚN HÀ ĐÔNG Giáo viên hướng dẫn : Th.S Trương Đức Thao Sinh viên thực : Trần Thị Ngọc Anh Mã sinh viên : A20735 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Được hướng dẫn bảo tận tình anh chị, cán Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông, sau tháng thực tập học hỏi, nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm em hoàn thành đề tài tốt nghiệp: “Một số giải pháp tạo động lực cho nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông” Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đến anh chị, cán nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông cho em có hội để học tập nâng cao hiểu biết nhiều hoạt động quản lý nhân Đó tảng giúp em hoàn thành tốt công việc sau trường.Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.s Trương Đức Thao tận tình hướng dẫn cho em suốt thời gian vừa qua để em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Trong trình thực tập hướng dẫn tận tình thầy cô em học hỏi nhiều kinh nghiệm kiến thức quan trọng mà đề tài tốt nghiệp đem lại, giúp em có kiến thức sâu sắc để phục vụ cho công việc tương lai Tuy nhiên bên cạnh nhiều thiếu sót mong góp ý nhiều thầy cô Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Sinh viên Trần Thị Ngọc Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Ngọc Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Một số nghiên cứu nước 1.2 Một số nghiên cứu nước CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm vai trò động lực làm việc 2.1.1.1 Khái niệm động lực làm việc 2.1.1.2 Vai trò động lực làm việc 2.1.2 Khái niệm vai trò tạo động lực làm việc 2.1.2.1 Khái niệm tạo động lực làm việc 2.1.2.2 nghiệp Tại phải tạo động lực làm việc cho người lao động doanh 10 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc người lao động doanh nghiệp 11 2.2.1 Các yếu tố thuộc thân người lao động 11 2.2.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 15 2.2.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp 21 2.3 Một số học thuyết tạo động lực 24 2.3.1 Một số học thuyết nội dung 24 2.3.2 Một số học thuyết trình 29 2.4 Nội dung phương pháp tạo động lực làm việc 34 2.4.1 Tạo động lực làm việc thông qua công việc 34 2.4.2 Tạo động lực làm việc thông qua tác động vật chất 35 2.4.3 Tạo động lực thông qua tác động tinh thần 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – PGD LỚN HÀ ĐÔNG 40 3.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 40 3.1.1 Giới thiệu chung 40 3.1.2 Việt Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên 40 3.1.3 Sơ đồ cấu máy tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 41 3.1.4 Mô tả chức năng, nhiệm vụ phòng ban Phòng giao dịch lớn 42 3.1.4.1 Ban Giám đốc PGD lớn 42 3.1.4.2 Ban Giám sát kinh doanh Xử lý nợ Hội sở đặt PGD lớn 43 3.1.4.3 Ban khách hàng 43 3.1.4.4 Ban Kế toán – Ngân quỹ 44 3.1.4.5 Ban Giám sát hoạt động 44 3.1.5 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 45 3.1.6 Đặc điểm lao động 45 3.1.7 Kết hoạt động kinh sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - PGD lớn Hà Đông (năm 2012- năm 2014) 47 3.2 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 49 3.3 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 51 3.3.1 Tạo động lực làm việc thông qua công việc 51 3.3.1.1 Xây dựng phổ biến mục tiêu hoạt động Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông: 51 3.3.1.2 Tạo động lực thông qua việc cung cấp mô tả công việc cho người lao động rõ ràng nhiệm vụ công việc cần hoàn thành 52 3.3.1.3 Đánh giá kết thực công việc người lao động thông qua tiêu chuẩn công việc .55 3.3.1.4 Tạo động lực thông qua việc tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ 58 3.3.2 Tạo động lực làm việc thông qua tác động vật chất 58 3.3.2.1 Tạo động lực cho người lao động từ công tác tiền lương: 58 3.3.2.2 Các khuyến khích tài chính: 63 3.3.2.3 Các khoản phụ cấp nhằm tạo động lực cho nhân viên: 64 3.3.2.4 Các phúc lợi dịch vụ dành cho nhân viên: 66 3.3.3 Tạo động lực cho người lao động thông qua hình thức khuyến khích tinh thần 66 3.3.3.1 động: Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho người lao 66 3.3.3.2 Tạo động lực làm việc thông qua kỷ luật, đề bạt, hội thăng tiến cho người lao động 67 3.3.3.3 Văn hóa tổ chức: 68 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIÊT – PGD LỚN HÀ ĐÔNG 69 4.1 Môi trường kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng 69 4.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 69 4.3 Đề xuất giải pháp tạo động lực cho nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 70 4.3.1 Giải pháp truyền đạt định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông tương lai đến người lao động 70 4.3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc để sử dụng lao động hợp lý 70 4.3.3 Đổi công tác đánh giá thực nhiệm vụ 71 4.3.4 Hoàn thiện công tác tiền lương Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 72 4.3.5 Đa dạng hóa phúc lợi dành cho nhân viên 73 4.3.6 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 74 4.3.7 4.4 Các phong trào đoàn thể, khen ngời, tổ chức thi đua Ngân hàng 74 Một số giải pháp khác 75 4.4.1 Khắc phục yếu tố tiêu cực trình tuyển dụng để tuyển chọn nhân phù hợp 75 4.5 Một số kiến nghị 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ LCB Lương PGD Phòng giao dịch TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Bảng Bảng Tình hình huy động vốn ngân hàng năm 2012, 2013, 2014 Error! Bookmark not defined Bảng 2 Tình hình doanh số cho vay Ngân hàng HDBank – chi nhánh Ba Đình năm 2012, 2013, 2014 Error! Bookmark not defined Bảng Bảng doanh số thu nợ ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Ba Đình Error! Bookmark not defined Bảng Bảng dư nợ ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Ba Đình Error! Bookmark not defined Bảng Bảng tình hình doanh số cho vay DNVVN ngân hàng TMCP HDBank chi nhánh Ba Đình cấu cho vay doanh nghiệp Error! Bookmark not defined Bảng Bảng tình tình doanh số cho vay DNVVN Ngân hàng HDBank- chi nhánh Ba Đình theo kỳ hạn Error! Bookmark not defined Bảng Bảng doanh số thu nợ DNVVN Ngân hàng HDBank - chi nhánh Ba Đình doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp Error! Bookmark not defined Bảng Bảng doanh số thu nợ DNVVN Ngân hàng HDBank - chi nhánh Ba Đình theo kỳ hạn Error! Bookmark not defined Bảng Bảng tổng dư nợ cho vay DNVVN ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình theo thành phần kinh tế Error! Bookmark not defined Bảng 10 Bảng tổng dư nợ cho vay DNVVN ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình theo kì hạn Error! Bookmark not defined Bảng 11 Bảng tính hệ số thu nợ năm 2012, 2013 2014Error! Bookmark not defined Bảng 12 Bảng nợ hạn cho vay DNVVN năm 2012, 2013 2014 Error! Bookmark not defined Bảng 13 Bảng nợ xấu cho vay DNVVN năm 2012, 2013 2014 Error! Bookmark not defined Bảng 14 Bảng vòng quay vốn cho vay DNVVN năm 2012, 2013 2014 Error! Bookmark not defined Sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình Error! Bookmark not defined 3.3.3.3 Văn hóa tổ chức: Phong trào đoàn thể yếu, hoạt động PGD không hiệu Vị Công đoàn PGD yếu chưa thực đại diện cho người lao động Không có tổ chức Đảng, Đoàn niên nên phong trào thi đua chưa thể đẩy mạnh tập thể người lao động Nhận xét: Với quy mô Phòng giao dịch lớn văn hóa tổ chức Ban lãnh đạo ý đến chưa có hiệu số lượng nhân viên hạn chế, nên chưa có tổ chức nhiều phong trào thi đua dành cho nhân viên Tiểu kết chương 3: Chương tập trung phân tích nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông dựa kết nghiên cứu qua bảng hỏi Từ phân tích tác giả nhận thấy yếu tố có ảnh hưởng lớn đến động lực làm việc nhân viên, yếu tố tạo động lực cho họ yếu tố họ chưa hài lòng Từ đó, tác giả xin đưa số giải pháp để khắc phục hạn chế chương 68 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIÊT – PGD LỚN HÀ ĐÔNG 4.1 Môi trường kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng Hiện nay, kinh tế phát triển có nhiều biến động, ngành Ngân hàng nhiều hội để phát triển Tuy nhiên với hệ thống ngân hàng dày đặc, với dịch vụ cung cấp đến khách hàng, ngân hàng cần nâng cao khả cạnh tranh để tồn phát triển tình hình Ngân hàng cần phải nâng cao khả cạnh tranh cách đưa giải pháp để tạo động lực cho người lao động, cải tiến sản xuất, nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí đảm bảo hiệu kinh doanh 4.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông Định hướng phát triển doanh nghiệp vấn đề quan trọng, có định hướng cụ thể rõ ràng, nhà quản trị có chiến lược phát triển lâu dài mà không bị lệch hướng, lựa chọn nhầm mục tiêu Hơn Ngân hàng có tầm nhìn dự đoán khả trước nảy sinh biến cố  Định hướng ngắn hạn: Mục tiêu tài tín dụng năm 2016 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đặt sau:  Tiền gửi huy động từ khách hàng cá nhân tăng: 15%  Tiền gửi huy động từ khách hàng doanh nghiệp tăng: 12%  Tín dụng tăng trưởng: 24%  Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá: 1%  Hoàn thành vượt kế hoạch tiêu lợi nhuận đặt  Định hướng dài hạn: Một số đinh hướng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông nỗ lực hướng đến như:  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông tập trung nguồn lực lĩnh vực sau: định hướng khách hàng, quản lý rủi ro, kết tài bền vững, suất hiệu đạo đức kinh doanh  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông cố gắng phấn đấu trở thành chi nhánh ngân hàng TMCP có uy tín khu vực Hà Đông Hà Nội, chất lượng dịch vụ cao quy mô tổng tài sản lớn Xây dựng thị trường vững mạnh có vị trí lòng khách hàng 69  Không ngừng nâng cao chất lượng nhân viên, yêu cầu cấp ngoại hình nhân viên từ vòng sơ tuyển Chỉ tuyển người có tốt nghiệp quy từ số trường đại học uy tín như: Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông muốn hướng đến hình ảnh chuyện nghiệp mắt khách hàng sử dụng dịch vụ 4.3 Đề xuất giải pháp tạo động lực cho nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông 4.3.1 Giải pháp truyền đạt định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông tương lai đến người lao động  Cơ sở hình thành giải pháp: Vì thực trạng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông có số nhân viên chưa nắm bắt đường hướng phát triển Ngân hàng tương lai nên dẫn đến việc thực công việc không phù hợp với mục tiêu tổ chức, không nhận thấy trách nhiệm vủ gắn với mục tiêu chung tổ chức  Nội dung thực hiện: Ngân hàng cần phải truyền đạt đến người lao động định hướng phát triển Ngân hàng cách toàn diện, nên tổ chức buổi hội thảo để hướng dẫn hướng phát triển bước cụ thể Ngân hàng tình hình phát triển kinh tế tương lai Tổ chức buổi thảo luận Ban Giám đốc cán nhân viên trao đổi định hướng  Hiệu dự kiến: Người lao động hiểu rõ định hướng phát triển quan điểm Ban lãnh đạo mà có kế hoạch phát triển thân nhằm đóng góp công sức vào phát triển Ngân hàng 4.3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc để sử dụng lao động hợp lý  Cơ sở hình thành giải pháp: Ngân hàng đưa mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc cho vị trí nhiên mô tả chưa cụ thể dẫn đến việc số nhân viên phải chịu trách nhiệm cho nhiều việc nhiệm vụ mình, nên tạo áp lực cho nhân viên sử dụng chưa hợp lý nguồn lao động  Nội dung thực hiện:  Ngân hàng nên cho nhân viên tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn công việc, nên cách thảo luận dân chủ để tiến hành xây dựng tiêu chuẩn thực công việc Phương pháp tiến hành theo bước: 70  Bước 1: Ban lãnh đạo động viên thu hút nhân viên vào việc xây dựng tiêu chuẩn phổ biến cách viết tiêu chuẩn cho họ  Bước 2: Mỗi nhân viên dự thảo tiêu chuẩn cho công việc nộp dự thảo cho người lãnh đạo  Bước 3: Người lãnh đạo thảo luận với nhân viên tiêu chuẩn dự thảo để thống tiêu chuẩn cuối Cách làm phức tạp thu hút người lao động tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn thực công việc có ý nghĩa quan trọng ủng hộ tự nguyện thực tiêu chuẩn  Việc xây dựng tiêu chuẩn cần phải tiến hành thường xuyên hay không tùy thuộc vào vị trí công việc mà thời gian tiến hành xây dựng cho vị trí công việc khác nhằm đáp ứng mục tiêu công ty  Các tiêu chuẩn thực công việc lượng hóa cụ thể tạo động lực phấn đấu nhân viên họ biết công việc cụ thể họ phải làm đích mà họ cần vươn tới để hoàn thành tốt công việc theo mong đợi Ban Giám đốc trực tiếp định hướng theo mục tiêu chung Ngân hàng  Hiệu dự kiến: Giảm thiểu ức chế xúc cho nhân viên họ phải làm nhiều công việc không thực liên quan đến chuyên môn Đưa cho nhân viên hướng dẫn cụ thể để họ thực công việc cách hiệu 4.3.3 Đổi công tác đánh giá thực nhiệm vụ  Cơ sở hình thành giải pháp: Công tác đánh giá công việc Ngân hàng chưa thực thường xuyên, nhân viên Ban Giám đốc chưa nhận thức rõ tầm quan trọng công tác  Nội dung giải pháp:  Nâng cao nhận thức ban lãnh đạo công tác đánh giá: Để công tác có việc phải nâng cao nhận thức ban lãnh đạo tầm quan trọng công tác Đây việc cần làm định kỳ, thường xuyên hàng tháng, hàng quý Ban lãnh đạo tìm tài liệu công ty khác thành công công tác đánh giá thực công việc nước thấy vai trò công tác  Nâng cao nhận thức cho người lao động vai trò công tác đánh giá thực công việc Quy định cụ thể thời gian đánh giá công việc để người lao động dễ nắm bắt thực công việc cho hợp với tiến trình đánh giá ngân hàng 71  Hiệu dự kiến: Làm tốt công tác đánh giá giúp tổ chức đưa mục tiêu, kế hoạch phát triển đắn Các thông tin đánh giá thực công việc giúp cho tổ chức đánh giá hiệu công tác quản lý nguồn nhân lực Giúp nhân viên nhận sai sót cuả công việc để khắc phục tiến để phát huy Giúp cho nhà quản lý có sở khách quan để đánh giá phê bình, dựa vào ý kiến chủ quan kết thực công việc cuối nhân viên để đánh giá, nhận xét họ làm cho họ cảm thấy bất mãn áp lực Tăng suất lao động nhân viên kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn thực công việc Nhân viên đánh giá khách quan thường xuyên để kịp thời sửa đổi hoạt động chưa mang lại hiệu phát huy hoạt động mang lại lợi ích, hiệu cho công việc 4.3.4 Hoàn thiện công tác tiền lương Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông  Cơ sở hình thành giải pháp: Ngân hàng xây dựng quy chế phân phối tiền lương tiêu chí sơ sài Công tác chưa trọng vào khả hoàn thành công việc nên thái độ làm việc nhân viên chưa tích cực Nhân viên mơ hồ cách tính tiền lương hàng tháng  Nội dung thực hiện:  Ngân hàng cần phải hoàn thiện công tác kế hoạch hóa quỹ tiền lương nhằm dự báo cách xác kịp thời quỹ tiền lương toàn Ngân hàng Chi nhánh Việc lập kế hoạch cần phải theo tiêu hao phí lao động số lượng chất lượng, mức độ phức tạp công việc, khối lượng thiết bị giao vận hành, mức độ khó khăn điều kiện lao động Tuyệt đối không vào số lao động có mặt hệ số lương họ Đồng thời, trình lập kế hoạch quỹ tiền lương cần phải xem xét kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lao động, …  Đối với tiêu chí xây dựng ngạch lương cần chi tiết cụ thể để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hướng tới, vừa kích thích suất làm việc người lao động  Cần phải chuẩn hóa quy chế tiền lương, xây dựng cụ thể tiêu chí xây dựng ngạch lương dựa vào tình hình thực tế để quy định cấp bậc lương hợp lý nhằm tạo mục đích hướng phấn đấu người lao động 72  Ngoài ra, Ngân hàng cần phải nâng cao nhận thức người lao động sách tiền lương để người lao động hiểu rõ đánh giá xác cách thức trả lương Ngân hàng Đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao, có nhiều cống hiến cho Ngân hàng để khuyến khích họ làm việc, gắn bó với Ngân hàng ta tăng lương cho họ, rút ngắn thời gian nâng bậc lương…  Hiệu dự kiến: Nhân viên Ngân hàng nắm rõ cách tính tiền lương mình, đồng thời có kiến nghị kịp thời việc đánh giá lương sai sót Khi nắm rõ tiêu chí đánh giá, nhân viên tập trung thực tốt tiêu chí để thực hiện, tạo nên hăng hái tích cực công việc 4.3.5 Đa dạng hóa phúc lợi dành cho nhân viên  Cơ sở hình thành giải pháp: Bên cạnh tiền lương phúc lợi xã hội khoản thù lao gián tiếp mà nhân viên nhận từ phía doanh nghiệp Tuy nhiên Ngân hàng loại phúc lợi thiếu tiêu chuẩn áp dụng chư phát huy tác dụng việc tạo động lực cho người lao động Nên Ngân hàng cần đa dạng hóa hình thức phúc lợi để khuyến khích nhân viên  Nội dung thực hiện:  Ngân hàng áp dụng số loại hình phúc lợi tự nguyện sau:  Đảm bảo thu nhập: Các khoản tiền chi trả cho người lao động bị việc làm lý phía tổ chức thu hẹp sản xuất, giảm cầu cung cấp dịch vụ…  Phúc lợi làm việc linh hoạt: nhằm trợ giúp cho người lao động lịch làm việc dày đặc, phải tăng ca, làm thêm vào thời gian làm việc cao điểm  Chia rõ ràng ngân sách cho hoạt động phúc lợi Nhân viên phụ trách nên lập kế hoạch cho năm để thực hỗ trợ không dẫn đến việc thiếu ngân sách cho số hoạt động  Hiệu dự kiến: Ngân sách dành cho phúc lợi Ngân hàng rõ ràng, tất trường hợp cần chi trả phúc lợi thực Điều tạo động lực cho người lao động, họ yên tâm thực công việc 73 4.3.6 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông  Cơ sở hình thành giải pháp: Trong thời gian qua công tác đào tạo Ngân hàng quan tâm trọng, nhiên hiệu từ công tác chưa cao việc đánh giá nhân viên cần đào tạo chưa hiệu  Nội dung thực hiện:  Phòng giao dịch cần phải đánh giá cách toàn diện khả hoàn thành nhiệm vụ người lao động, so sánh kết thực tế mà người lao động đạt với kết mà Phòng giao dịch mong muốn từ tìm kiến thức kỹ mà nhân viên thiếu sót để định đào tạo Muốn vậy, Ngân hàng cần phải tổ chức hội đồng sát hạch, đánh giá với đội ngũ chuyên gia có đầy đủ lực chuyên môn Ngoài ra, Ngân hàng cần phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá dựa vào bảng phân tích công việc, xây dựng kiểm tra tay nghề phù hợp với nơi làm việc, loại nghề  Đối với đội ngũ chuyên gia làm công tác đào tạo Ngân hàng cần phải bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghề nghiệp khả sư phạm Ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng người Không thế, chương trình đào tạo cần phải xây dựng cho sát với yêu cầu nhiệm vụ phòng, ban, đặc biệt cần phải có thêm nhiều học thực hành nội dung cần phải cập nhật thông tin  Kế hoạch đào tạo không vào nhu cầu thực tế công việc đơn vị, không vào nhu cầu phát triển cá nhân mà cần phải kết hợp hai nhu cầu với  Hiệu dự kiến: Kết sau chương trinh đào tạo ngân hàng cao so với trước, nhân viên cảm thấy chương trình có hiệu với họ việc thực công việc sau Như giúp họ có thêm động lực để thực công việc, với kỹ đào tạo họ vận dụng đưa đến kết hoạt động kinh doanh tốt cho Ngân hàng 4.3.7 Các phong trào đoàn thể, khen ngời, tổ chức thi đua Ngân hàng  Cơ sở hình thành giải pháp: Do hoạt động tổ chức thi đua, khen ngợi ngân hàng thực chưa tốt nên phần nhân viên chưa có động lực để thực tốt công việc  Nội dung thực hiện: 74  Cần phải nâng cao hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao… hoạt động có tác dụng kích thích lớn mặt tinh thần cho người lao động  Phòng giao dịch cần phải quan tâm đến hoạt động như: tổ chức thi tài trẻ để kích thích tinh thần học hỏi người lao động, tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào phong trào Ngân hàng phát động tới chi nhánh phòng giao dịch, tổ chức thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao  Các phong trào thi đua phải có mục tiêu, tiêu, hình thức tổ chức, biện pháp cụ thể Đồng thời, phong trào thi đua phải thiết thực ủng hộ tập thể Phòng giao dịch cần phải đa dạng hóa hình thức thi đua, phong phú hóa nội dung thi đua  Không thế, phong trào cần phải có phần thưởng kích thích đồng thời kết cần phải đánh giá cách công công khai  Hiệu dự kiến: Sau hoạt động thi đua hay khen thưởng ngân hàng, nhân viên có thêm động lực, lượng để thực tốt công việc giúp đưa ngân hàng ngày phát triển Xây dựng văn hóa tổ chức hiệu quả, xây dựng đoàn kết, thân thiện nhân viên 4.4 Một số giải pháp khác 4.4.1 Khắc phục yếu tố tiêu cực trình tuyển dụng để tuyển chọn nhân phù hợp Tuyển chọn xếp bố trí lao động phù hợp với công việc đóng vai trò quan trọng tổ chức Tuyển chọn tốt giúp cho tổ chức có người có kỹ phù hợp với phát triển tổ chức tương lai, giúp cho tổ chức giảm chi phí phải tuyển chọn lại, đào tạo lại, đồng thời tránh thiệt hại rủi ro trình thực công việc Bố trí nhân lực thực có chủ định hợp lý động viên đóng góp người lao động mức cao Để nâng cao hiệu công tác cần phải cải thiện số mặt sau đây:  Quá trình tuyển chọn phải đảm bảo tuyển người có đủ trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc, tránh tình trạng tuyển thêm lao động lí cá nhân 75  Tuyển dụng phải xuất phát từ nhu cầu nhân thực tế phòng, ban chi nhánh  Việc xếp, bố trí công việc cần phải vào mô tả công việc yêu cầu công việc người thực để xếp phù hợp với trình độ người lao động đảm bảo người việc 4.5 Một số kiến nghị Đối với Ban Giám đốc:  Nghiên cứu, hoàn thiện sơ đồ máy tổ chức Phòng giao dịch nhằm ổn định cấu lao động ổn định tâm lý làm việc cán nhân viên  Căn vào nhu cầu công việc, số lượng lao động phòng ban cân đối lại cấu lao động cho phù hợp tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu dẫn đến cân đối nguồn lực lao động;  Tiến hành đánh giá kết thực công việc hàng tháng, lấy kết làm tính lương kinh doanh bổ sung cho người lao động  Nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư kinh phí cho việc tổ chức đào tạo chuyên nghiệp;  Thực quy chế tuyển dụng nhằm tìm kiếm những ứng viên tốt Đối với tổ chức công đoàn:  Nâng cao vị hoạt động nhằm thực chức tổ chức công đoàn đại diện tiếng nói người lao động;  Thường xuyên tổ chức buổi vui chơi dã ngoại nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết người lao động vừa thể quan tâm Ban lãnh đạo người lao động Tiểu kết chương 4: Từ nhân tố tác động tiêu cực đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông dựa nhu cầu phát triển Ngân hàng, tác giả đưa số biện pháp chủ yếu để khắc phục hạn chế tồn nhằm giúp nhân viên hài lòng sách tạo động lực, thu hút giữ chân thúc đẩy phát triển nhân viên 76 KẾT LUẬN Nguồn lực lao động có vai trò ngày quan trọng, định thành công hay thất bại tổ chức Khả người vô hạn, doanh nghiệp, tổ chức cần phải trọng đến việc phát huy yếu tố người Một biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm phát huy hết khả người lao động, tăng cường cống hiến họ tổ chức công tác tạo động lực Nhận thức tầm quan trọng đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông trọng đến công tác tạo động lực cho người lao động nhằm tạo đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn, gắn bó với công ty, hăng hái, nhiệt tình công việc Trong thời gian vừa qua, công tác đạt nhiều thành tựu đáng kể, nhiên nhiều mặt hạn chế dẫn đến kết làm việc chưa cao Trong thời gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, tác giả nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tổ chức từ giải số vấn đề sau: Nhận dạng nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông là: Công việc, sách tiền lương, khen thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc, văn hóa công ty Trên sở tìm hiểu thực trạng nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông kết hợp với thông tin thu từ việc khảo sát ý kiến nhân viên, đề tài tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Từ thấy số ưu điểm hạn chế sách áp dụng tổ chức Từ mặt hạn chế đó, tác giả xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực tổ chức Qua kết khảo sát cho thấy hầu hết nhân viên đánh gí yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc họ Tron tiền lương yếu tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến động lực làm việc nhân viên Bên cạnh đó, đề tài vào phân tích mức độ hài lòng nhân viên Nhìn chung nhân viên hài lòng với sách mà ngân hàng áp dụng, nhiên ngân hàng nên ý đến sách lương, thưởng phúc lợi mà ngân hàng sử dụng 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Vân Điềm, “Giáo trình Quản trị nhân lực”, NXB Giáo dục, Hà Nội Bùi Anh Tuấn Phạm Thúy Hương (2009), “Giáo trình hành vi tổ chức”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Lê Thế Giới, “Giáo trình Quản trị học”, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Lương Văn Úc (2003),Tâm lý học lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, dịch vụ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD lớn Hà Đông Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị việc xây dựng máy tổ chức Phòng Giao dịch lớn Quy chế trả lương Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 78 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Về động lực làm việc nhân viên Chào anh/chị, Tôi thực khóa luận nghiên cứu đề tài “Giải pháp tạo động lực cho nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên việt – PGD lớn Hà Đông” Để tăng thêm tính thuyết phục cho đề tài em lập bảng hỏi để nghiên cứu thực trạng vấn đề động lực nhân viên phòng giao dịch thời điểm nay, xin anh/chị vui lòng cung cấp số thông tin theo câu hỏi Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! (Bảng hỏi không cần nêu danh dành cho mục đích nghiên cứu đề tài) *Thông tin Vị trí (đơn vị, phòng ban) công tác : Tuổi : Giới tính: Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành : Ngoại ngữ : Trình độ ngoại ngữ : Thâm niên làm việc : Phần I: CÁC CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG Anh/chị vui lòng đánh giá khách quan nội dung sau theo các mức độ (đánh dấu vào ô lựa chọn) 1.Hoàn toàn không đồng ý 2.Không đồng ý 3.Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 79 STT Tiêu chí I LƯƠNG THƯỞNG Anh/chị có hài lòng mức lương không Mức phụ cấp, thưởng, trợ cấp có làm anh/chị hài lòng Các sách thưởng phạt có công không Mức độ thưởng, phạt theo anh/chị nặng hay nhẹ Với mức lương cao anh/chị có đảm bảo làm việc hiệu 5 không II CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp có cung cấp yêu cầu công việc, tiêu chuẩn công việc đầy đủ, rõ ràng Anh/chị hiểu rõ mục tiêu, đường hướng doanh nghiệp Anh/chị có hài lòng chế đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề DN Anh/chị có hài lòng chế thăng tiến DN 10 Anh/chị có hài lòng sách hưu trí DN 11 Anh/chị có hài lòng sách bảo hiểm người lao động DN 12 Anh/chị có hài lòng phúc lợi DN (ốm đau, tử tuất, sinh đẻ, lễ tết, hội hè…) 13 Tổ chức công đoàn DN có hoạt động hiệu không III MÔI TRƯỜNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIẸC 14 Công việc anh/chị có môi trường độc hại hay 80 có nhiều tiếng ồn không 15 Doanh nghiệp có quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc không? 16 Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức buổi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 17 Anh/chị có kì vọng vào hội thăng tiến công việc doanh nghiệp không? 18 Việc thi đua doanh số, lập thành tích công việc giúp anh/chị làm việc hiệu hơn? 19 Mức độ quan hệ với đồng nghiệp anh/chị 20 Áp lực công việc tạo cho anh/chị có lớn không 21 Chế độ làm việc, nghỉ ngơi DN có hợp lý không IV VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 22 Anh/chị đánh giá lãnh đạo 23 Anh/chị có hài lòng lực quản lý lãnh đạo Ban giám đốc 24 Anh/chị có hài lòng quan hệ lãnh đạo nhân viên 25 Anh/chị có hài lòng công bằng, sáng suốt lãnh đạo 26 Doanh nghiệp có sử dụng tiến khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông 27 Doanh nghiệp có ca truyền thống 28 Theo anh/chị có nên có nghỉ nhẹ làm 29 Anh/chị có hài lòng với cách bố trí, phân công thực 81 công việc DN 30 Các thông tin, sách, lợi nhuận… có công khai minh bạch PHẦN II CÁC CÂU HỎI CHUNG Anh/chị đánh giá mức độ thành công doanh nghiệp công tác: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kỳ vọng anh/ chị với công việc …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điều thúc đẩy anh/chị làm việc tốt …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Anh/chị làm việc với toàn khả chưa …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 Khả thân anh/chị có đáp ứng nhu cầu công việc …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 12 Thu nhập từ công việc có thỏa mãn nhu cầu hàng ngày …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13 Điều kiện kinh tế gia đình anh/chị có tốt không …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tạo động lực cho nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt phòng giao dịch lớn hà đông , Một số giải pháp tạo động lực cho nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt phòng giao dịch lớn hà đông , Một số giải pháp tạo động lực cho nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt phòng giao dịch lớn hà đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập