NHOM07 chude04 baiviet02

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:01

1.Trình bày mục tiêu và lý do tại sao cần sử 3 công cụ cơ bản12.Trình bày về chiến lược sản phẩm và dạy học đối với 3 công cụ cơ bản22.1Word Processing in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies22.2Spreadsheet in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies32.3Database in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies43.Trình bày chiến lược tích hợp cho 3 công cụ cơ bản Top ten Integration Strategies for the Basic Three Software Tools64.Tài liệu tham khảo8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - MÔN CÔNG NGHỆ DẠY HỌC Chủ đề 04 - Bài viết 02 GVHD: TS Lê Đức Long SVTH: Quách Thị Minh Hiền – K39.103.020 Trịnh Ngọc Tường Vy – K39.103.068 Mục lục • Tại sử dụng công cụ Word Processcing (soạn thảo văn bản), Spreadsheet (bảng tính điện tử), Database Programs ( chương trình quản lý CSDL): − − − − • • Trình bày mục tiêu và lý tại cần sử công cụ bản Cải tiến suất Cải tiến cách thể Cải tiến tính xác Hỗ trợ tương tác tốt Mục tiêu sử dụng công cụ này: − − − − − − − Công cụ phần mềm dựa web (Web-based software tools) Phần mềm mã nguồn mở (Open-source software) Công cụ PDA (PDA tools) Tính Web-kích hoạt (Web-enabled features) Khả tương thích tốt tập tin trao đổi (Better file-exchange compatibility) Cheo (Cross platform) Bộ phần mềm gói tích hợp (Software suites and integrated packages) Tìm hiểu cụ thể công cụ:  Word Processcing (soạn thảo văn bản): − Tài liệu dạng dòng văn Nơi máy tính xuất tài liệu trang cá nhân bao gồm characteristics text (văn bản), graphics (đồ họa) , placement on page (các thành phần khác văn bản) − Tác động Word Processcing giáo dục: + Tiết kiệm thời gian: tạo tài liệu từ việc chỉnh sửa, thêm, xóa từ tài liệu cũ + Trình bày văn đẹp hơn: tài liệu soạn thảo trình bày đẹp hơn, thu hút chuyên nghiệp + Cho phép chia sẻ văn bản: học sinh trao đổi ý tưởng sản phẩm mình, giáo viên trao đổi kế hoạch giảng dạy + Tăng tính cộng tác, tương tác học sinh: cho phép tham gia nhiều người lúc, khuyến khích học sinh hợp tác hoạt động nhóm −  Ứng dụng việc dạy – học : + + + + Theo dõi tiến trình học tập Nhóm sản phẩm động Các tập cá nhân Viết qua giáo trình Spreadsheet (bảng tính điện tử): − Spreadsheet phần mềm thiết kế thao tác liệu số Thuật ngữ bảng tính tham khảo hai chương trình sản phẩm mà tạo Sản phẩm spreadsheet gọi worksheets Thông tin bảng tính lưu hàng cột vị trí cột ,hàng gọi ô liệu chứa giá tri số, kí tự liệu nhân vật, công thức lệnh tính toán − + + + + Tác động Spreadsheet giáo dục: Tiết kiệm thời gian Tổ chức thông tin Hỗ trợ yêu cầu: câu hỏi “What if” Gia tăng động học tập CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| − Ứng dụng việc dạy – học Đối với việc giảng dạy Quản lý học sinh Quản lý lớp học Quản lý tài lớp học Tạo biểu đồ tham dự Ngân sách Tạo danh sách kiểm tra, đánh giá hiệu suất Hỗ trợ trả lời câu hỏi “ What if” Đối với việc học tập Giải toán Sản phẩm học sinh Tổng hợp đánh giá kết Hỗ trợ trả lời câu hỏi “ What if”  Database Programs ( chương trình quản lý CSDL): − Chương trình cho phép người dùng lưu trữ, xếp thao tác thông tin (cả hai văn liệu số) Cơ sở liệu tham khảo chương trình hay sản phẩm mà tạo − + + + + − + + + + + Tác động Database giáo dục: Giảm dư thừa liệu Tiết kiệm thời gian tìm kiếm cập nhật thông tin So sánh liệu Thể mối quan hệ liệu Ứng dụng việc dạy – học Kiểm kê tài liệu giảng dạy Thông tin học sinh có sẵn Lưu trữ cá nhân Nghiên cứu kỹ học tập Tạo hồ sơ Trình bày về chiến lược sản phẩm và dạy học đối với công cụ bản Đọc và tìm hiểu ở các nội dung sau: − − − 2.1 Word Processing in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies Spreadsheet in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies Database in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies Word Processing in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies • Chiến lược sản phẩm:  Giáo viên: − Có thể giúp giáo viên chuẩn bị tài liệu cho lớp học họ không phải đánh máy viết tay chúng bao gồm tài liệu phát tay tài liệu giảng dạy khác kế hoạch học, ghi chú, báo cáo, biểu mẫu, thư, tờ rơi tin Xem bảng 4.4 cho danh sách đề nghị tái sử dụng tài liệu trình soạn thảo văn giáo viên muốn có tay Bảng 4.4 Những hạng mục trình soạn thảo văn cho tập tin tái sử dụng giáo viên • Đầu năm thư chào mừng • Cho phép thư cho chuyến tham quan kiện khác • Tờ rơi thông báo khác • Yêu cầu khoản phí toán thư • Bức thư gây quỹ • Danh sách lớp học quy tắc • Đăng flyer nội quy lớp học CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| • Giấy văn • Định kỳ sinh viên tiến chữ cho phụ huynh • Kế hoạch học ghi • Sinh viên thông tin tờ tờ rơi • Bản tin • Báo cáo thường niên bắt buộc bu nhà trường • Thường xuyên sử dụng bảng tính tập − Tiết kiệm thời gian chuẩn bị,: + Tài liệu chỉnh sữa từ tài liệu cũ Đặc biết cho giáo viên sử dụng tài liệu giống  • − − − − − • qua năm Ví dụ, giáo viên muốn gửi thư mời đến phụ huynh học sinh vào năm, đơn giản họ thay đổi ngày gửi thêm vào thông tin Giáo viên giữ lại mẫu thư điện tử để dễ dàng update sử dụng lại + Tài liệu tạo bóng bẫy chuyên nghiệp + Giáo viên trao đổi kế hoạch dạy + Đặc biệt là kể từ phiên Google Docs phát hành, giáo viên và sinh viên tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu đồng Học sinh: Có thể sử dụng word processing cho hầu hết công việc viết thay họ phải viết tay Nghiên cứu cho thấy, có word processing cải thiện chất lượng viết sinh viên giúp sinh viên sữa lỗi cách hiệu Dưới vài chiến lược tích hợp word processing: Integration Strategies Writng process - Hỗ trợ sinh viên trình học tập: Sinh viên sử dụng word processing để viết, chỉnh sửa, minh họa thành câu chuyện, để làm báo cáo theo yêu cầu giáo viên, để ghi lại hoạt động lớp….Sử dụng word processing lớp làm dễ cho sinh viên để bắt đầu viết sữa lỗi cải thiện việc viết dự thào Dynamic Group Products - Tiếp cận động làm việc nhóm Hợp tác làm việc nhóm -> dễ dàng trao đổi, chia sẻ Individual exercise - Giúp cá nhân sữa lỗi câu, từ, tả…thực hành thực tế việc sử dụng ngôn ngữ thân việc kết hợp câu, thêm sửa dấu chấm câu… Writing Across the Curriculum - Khuyến khích kỹ viết học sinh, giúp học sinh sử dụng thành thạo đồ họa, các ký hiệu toán học… Integrated, interdisciplinary, and thematic instruction: Tích hợp, liên ngành, hướng dẫn chuyên đề Strategy for Introducing Word Processing: chiến lược giới thiệu word processing − Prepare for teaching: Chuẩn bị cho việc giảng dạy − Demonstrate the basics: Thể điều − Assign individual practice: thực hành cá nhân − Demonstrate formatting features: Thể tính định dạng − Assign more individual practice: Gán thực hành cá nhân − Demonstrate procedures with new files: Thể thủ tục với tập tin − Assign more individual practice: thực hành cá nhân 2.2 • − Spreadsheet in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies Productivity strategies: Chiến lược sản phẩm Giáo viên sử dụng bảng tính điện tử để giúp họ chuẩn bị tài liệu lớp học hoàn thành việc tính toán không họ phải tính toán tay tính toán với máy tính − Word processing Tạo tài liệuvăn bản Spreadsheet − Có CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| − Chỉnh sửa tài liệu văn bản có − Có thể nhân bản tài liệu − Có thể chia sẻ tài liệu, Định dạng tài liệu, − Có − Có − Có − − − − − − − − − − Đồng tài liệu, Tínhtoán (các hàm tính toán), Quản lí tài liệu Không Không Không Không Không Tạo nhiều tài liệu file Sử dụng công thức chung Tính toán nhanh chóng xác Cập nhật liệu tự động Đánh giá số liệu tự động Chiến lược tích hợp chương trình giảng dạy bảng tính: Giáo viên sử dụng bảng tính nhiều cách để cải thiện việc học CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| − Demonstrations - Giảng dạy trực quan: Bất khái niệm liên quan đến số − − − − • Strategy for Teaching Spreadsheets: chiến lược giảng dạy Spreadsheets Prepare for teaching: Chuẩn bị cho giảng dạy Demonstrate the basics: Thể điều Assign individual practice: Phân công thực hành cá nhân Demonstrate formulas and formatting features: Chứng minh công thức tính định dạng Assign more individual practice: Chỉ định thực hành cá nhân − − − − − 2.3 • làm rõ đại diện cụ thể, bảng tính đóng góp vào hiệu lời giảng dạy Bảng tính cung cấp cách hiệu lời giảng dạy số khái niệm nhân tỷ lệ phần trăm số ứng dụng khái niệm phiếu đại cử tri so với phiếu phổ biến Một bảng tính làm cho hình ảnh tóm tắt khái niệm cung cấp minh hoạ đồ họa giáo viên cố gắng để giao tiếp Student products - Hỗ trợ sản phẩm học sinh: Học sinh sử dụng bảng tính để tạo mốc thời gian, bảng xếp hạng, đồ thị sản phẩm yêu cầu họ để thêm tính toán số Tạo đồ họa hiển thị liệu bảng tính chương trình tiết kiệm thời gian, đặc biệt sửa chữa thay đổi thực cho liệu Support for problem solving - Hỗ trợ giải vấn đề toán học: Bảng tính tiếp nhận nhiệm vụ làm chức số học học sinh tập trung vào khái niệm trình độ cao (Black, năm 1999; Hauger, năm 2000;Ploger, Rooney, & Klingler, 1996) Bằng cách trả lời ' "câu hỏi định dạng đồ họa cao, bảng tính giúp giáo viên khuyến khích suy nghĩ hợp lý, phát triển kỹ tổ chức thúc đẩy việc giải vấn đề Storing and analyzing data - Lưu trữ phân tích liệu: Bất học sinh phải theo dõi liệu từ lớp học thử nghiệm khảo sát trực tuyến, bảng tính giúp tổ chức liệu cho phép học sinh để thực yêu cầu phân tích thống kê mô tả chúng Projecting grades - Cấp dự án: Sinh sinh dạy để sử dụng bảng tính để theo dõi lớp riêng họ Họ làm câu hỏi "cái nếu" riêng họ để xem điểm số mà họ cần phải thực tập họ để đạt mong muốn lớp học Hoạt động đơn giản đóng vai trò quan trọng việc khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm thiết lập mục tiêu đạt chúng Database in the Classroom: Productivity and Teaching Strategies Productivity strategies - Chiến lược sản phẩm: Các dạy sử dụng sở liệu dành cho giáo viên không phổ biến công cụ Word Processing Hầu hết giáo viên không cần để tạo hệ thống quản lý riêng họ để lưu giữ văn tài liệu lớp thông tin học sinh, mà thay vào họ dựa vào hệ thống quản lý thông tin Giáo viên sử dụng bảng so sánh mở rộng nhiều trước, họ không thường xuyên tạo chúng Việc sử dụng sở liệu cho sản phẩm việc lưu trữ bao gồm: − Inventorying and locating instructional resource - Bản lưu trữ tài liệu chương trình giảng dạy: Giáo viên tìm kiếm tiêu đề mô tả liệu chương trình giảng dạy hệ thống liệu để giúp họ nhận dạng nội dung gặp chương trình giảng dạy không nhận dạng cần thiết Nếu mà trường có tập hợp liệu lớn sử dụng tất giáo viên, thư viện trường, trung tâm truyền thông chắn bảng mục lục liệu thiết kế có mục đích − Data mining for planning and reporting - Data mining kế hoạch báo cáo: Bản thông tin học sinh cho phép giáo viên tìm thông tin học sinh cần ngày Ví dụ, giáo viên muốn quản lí thông tin học sinh để xem trình độ vấn đề học tập tạo chương trinh giảng dạy phù hợp Trường học sử dụng liệu để tạo báo cáo với mục đích giải trình Nơi lưu trữ thông tin từ sở liệu nơi mà mối quan hệ đoạn liệu đến gọi data mining Hoạt động sử dụng liệu để tìm hoạt động thời gian qua để tạo kế hoạch thích hợp cho chương trình giảng dạy tương lai (Salpeter, 2004) Data mining gồm liệu ảnh hưởng đến nơi lưu trữ date CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| − − • • warehouse Người giáo dục sau sử dụng công cụ, người viết báo cáo công cụ giải hỗ trợ để xem xét sưu tầm tóm tắt Using information on student to repond to questions or perform required tasks - Việc sử dụng thông tin học sinh để trả lời câu hỏi trình diễn kết thực hành: Giáo viên thường hỏi để cung cấp thông tin cá nhân học sinh để quản lí hoàn cảnh nơi cá nhân học sinh cần Một liệu trường học chứa thông tin kết nối với giáo viên để quản lý nhanh chóng Sending personalized letters - Gửi thư cá nhân đến phụ huynh đối tượng khác: Khả để hợp thông tin liệu với tài liệu word processing tiện lợi nơi giáo viên muốn gửi thư riêng đến phụ huynh học sinh Giáo viên phải tạo thư ghi chú, chương trình database sau gửi đến người liên quan Chiến lược tích hợp chương trình giảng dạy cho database: phần mền database trở nên sẵn có cho máy tính năm 1980, hoạt động giảng dạy sử dụng công cụ ngày phổ biến − Research and study skills - Nghiên cứu việc dạy kỹ học tập: Kỹ lưu trữ tổ chức thông tin để trả lời câu hỏi học khái niệm giống kỹ đọc viết Học sinh cần nghiên cứu tốt kỹ không để giúp cho tập trường mà giúp học sinh việc tự học Thực hành database giúp cho học sinh hiểu rõ có chức tổ chức liệu cung cấp cho học sinh thực hành với việc tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác Những kĩ có ích tất vùng nội dung − Organizational skills - tổ chức Kỹ tổ chức dạy học: Học sinh cần để hiểu khái niệm liên quan đến thông tin giải Để giải vấn đề, học sinh phải xác định thông tin tổ chức theo cách mà học sinh vẽ mối quan hệ đoạn có liên quan Một cách để dạy kỹ cho học sinh để học sinh tự phát triển sử dụng database họ Một số ví dụ hoạt động báo cáo Ngay học sinh nhỏ học tổ chức thông tin qua việc tạo database (cơ sở liệu) thông tin họ bao gồm: ngày sinh, chiều cao, cân nặng, màu mắt, sở thích, tên phụ huynh Họ làm tìm kiếm đơn giản database họ để sơ lược thông tin thành viên lớp Cấp độ cuối cùng, họ thiết kế tạo database liên quan đến môn học Ví dụ, lớp tạo database để mô tả thông tin thí sinh tranh cử cho quan nhà nước bầu cử quốc gia − Understanding information “pictures” - Hiểu nội dung thông tin tranh: Học sinh cần có khả làm data mining, họ cần hiểu nội sung cách thuyết phục tổ chức thông tin database Một ví dụ, phủ Mỹ sử dụng thông tin database người bị chứng minh người trốn thuế thu nhập thời gian qua để mô tả sơ yếu lí lịch người cố ý lừa gạt phủ tương lai Học sinh học để sử dụng thông tin database để tạo loại tranh − Posing and testing hypotheses - Đưa kiểm tra giả thuyết: số vấn đề giải hoạt động bao gồm đặt câu hỏi xác định thông tin để trả lời Việc sử dụng database ý tưởng để dạy cung cấp thực hành với loại giải vấn đề Ví dụ như, giáo viên hỏi học sinh tăng niềm tin liên quan đến tài nghệ thuật người Hệ thống câu hỏi cho học sinh, mẫu thảo luận nhóm thiết kế tìm kiếm database người tiếng để hỗ trợ luận điểm họ − Searching for information during research - Việc tìm kiếm thông tin nghiên cứu: phần lớn thông tin giới hệ thống database ngân hàng thông tin trở nên sẵn có nhiểu dành cho học sinh người mù công nghệ ngày sử dụng Khi họ phát triển kỹ xác định phân tích thông tin trình tìm kiếm, học sinh cần thực hành sử dụng thủ tục tìm kiếm chuẩn để xác định thông tin databases Strategy for Teaching Databases Prepare for teaching: Chuẩn bị cho giảng dạy Demonstrate the basics: Thể điều Assign individual practice: Phân công thực hành cá nhân Demonstrate database creation and use: Thể sáng tạo sở liệu sử dụng Assign more individual practice: Chỉ định thực hành cá nhân − − − − − CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| Trình bày chiến lược tích hợp cho công cụ bản - Top ten Integration Strategies for the Basic Three Software Tools Những loại công cụ phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính sở liệu tốt phụ thuộc vào khu vực nội dung kỹ giải giáo viên Mười sử dụng đưa phổ biến nhất: Sweet hypothesis testing - Thử nghiệm giả thuyết: Học sinh dự đoán số lượng trung bình M & M hay Skittles gói màu sắc Sau đếm gói khác xây dựng bảng tính để hiển thị biểu đồ số tính giá trị trung bình Paragraph coherence - Gắn kết đoạn văn: Sinh viên trình bày cách tốt để đoạn văn đặt lại với cách sử dụng phần mềm xử lý văn học sinh sử dụng thao tác copy - cut - paste để đặt câu theo thứ tự Process writing - Quá trình viết: Học sinh sử dụng phần mềm xử lý để làm thảo cho tác phẩm họ, họ gửi email dự thảo đến bạn, gửi chúng lại khác chuyên nghiệp Colorful writing: Văn đầy màu sắc: Học sinh sử dụng tùy chọn màu sắc xử lý word để làm bật thảo luận chức khác thành phần (câu chủ đề, cảm xúc gợi lên nội dung, nội dung thực tế, từ mô tả cụm từ) Elections concepts: Sử dụng phần mềm bảng tính để chứng minh có cách để ứng viên tổng thống giành chiến thắng bỏ phiếu dân cử Pizza problem solving: Giải vấn đề bánh Pizza: Học sinh sử dụng bảng tính để tính toán chi phí tốt mua bánh pizza có hiệu nhằm phục vụ nhiều người Presidential comparisons - So sánh tổng thống: Sử dụng phần mềm sở liệu để xây dựng sở liệu tổng thống thuộc Hoa Kỳ để so sánh đặc điểm đặc điểm cá nhân kinh nghiệm trước trở thành tổng thống Online surveys - Khảo sát trực tuyến: Sinh viên thể việc làm để làm nghiên cứu khảo sát cách thu thập liệu trực tuyến sử dụng bảng tính để nhận biết phân tích Political cartoons - Phim hoạt hình trị: Sinh viên sử dụng xử lý văn clip nghệ thuật để tạo phim hoạt hình trị minh họa khái niệm kiện diễn 10 Grave thoughts - Suy nghĩ nghiêm trọng: Sinh viên thu thập thông tin ngày sinh tử từ mộ, nhập vào sở liệu, truy vấn để trả lời câu hỏi sống kéo dài nhiều thập kỷ khác • Ví dụ minh họa: Giáo viên đưa dự án để yêu cầu học sinh thực Dự án khảo sát phương pháp dạy lập trình (tại trường phổ thông) học sinh yêu thích Với đề tài thì: − Học sinh tìm kiếm, lưu trữ lại thông tin phương pháp dạy học dạy học lập trình để sử dụng lâu dài thể cập nhật thêm sau − Tiếp theo khảo sát thông tin từ người học Học sinh tạo phiếu khảo sát thiết kế với phong cách chuyên nghiệp qua word processing, thực qua khảo sát trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian − Sau so sánh số liệu khảo sát, thống kê thông qua Spreadsheet So sánh mức độ yêu thích phương pháp Có thể sử dụng database để lưu lọc thông tin cần thiết database phức tạp − Dựa vào thông tin tìm kiếm học sinh viết báo cáo kết tìm kiếm được, đáp ứng đủ yêu cầu giáo viên Theo đó, thông tin yêu cầu trên, học sinh phải đưa bảng thống kê cụ thể để so sánh xem phương pháp hiệu học sinh thích Như vậy: Các yêu cầu dự án giúp học sinh tích hợp đầy đủ công Khả đọc thông tin, chọn lọc thông tin viết báo cáo sản phẩm giúp đánh giá kỹ sử dụng công cụ soạn thảo văn học sinh CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2| Thu thập thông tin, số cụ thể để tạo liệu cho báo cáo mình, dựa vào liệu tìm tự đưa tiêu chí đánh giá theo phong cách biểu đồ thống kê xếp phương pháp đánh giá cao theo tiêu chuẩn định Tài liệu tham khảo Lesson 1-Teaching with basic productivity tools (M D Roblyer) Lesson 2-Teaching with basic productivity tools (Long Le)File Lecture 03 - Bài giảng chủ đề thứ [Topic03.pdf]File http://slideplayer.com/slide/6835907/ CNDH – NHOM7.Chude4-Baivietso2|
- Xem thêm -

Xem thêm: NHOM07 chude04 baiviet02, NHOM07 chude04 baiviet02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập