Kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng lối sống cho thanh niên việt nam hiện nay

174 65 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THU THỦY KẾ THỪA CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : CNDVBC & CNDVLS Mã số : 62 22 03 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN PHÚC HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình khoa học riêng tôi, hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Văn Phúc Các trích dẫn số liệu sử dụng luận án đáng tin cậy có xuất xứ rõ ràng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả luận án Phạm Thu Thủy MỤC LỤC Ngày 30/12/2011, Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Quyết định số 2474/QĐ-TTG) Đây phận cấu thành quan trọng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố nguồn lực người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Mục tiêu tổng quát Chiến lược xây dựng hệ niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ sống ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Phát huy vai trò, trách nhiệm niên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đây pháp lý nhằm bảo đảm lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền đẩy mạnh thực tốt chế, sách nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo bồi dưỡng niên, tạo điều kiện, hội cho niên rèn luyện cống hiến trưởng thành; đồng thời góp phần quan trọng vào thành tựu nâng cao chất lượng, hiệu việc giáo dục truyền thống, tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống xây dựng lối sống cho niên Việt Nam năm qua 99 Công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tháng, tổng kết năm triển khai tốt, tập trung vào đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành việc học tập, triển khai Nghị Đại hội Đoàn cấp Nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, chủ trương công tác Đoàn, nghị Đoàn cấp trên, tìm cách làm mới, sáng tạo sở thực nghị Ủy ban Kiểm tra tổ chức Đoàn cấp xây dựng quy chế, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017; tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ theo chuyên đề 102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Công nghiệp hoá, đại hoá Chủ nghĩa xã hội Diễn biến hòa bình Đảng Cộng sản Việt Nam Liên hiệp niên Nhà xuất Khoa học công nghệ Kinh tế thị trường Thanh niên cộng sản Xã hội chủ nghĩa Chữ viết tắt CNH, HĐH CNXH DBHB ĐCSVN LHTN Nxb KHCH KTTT TNCS XHCN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cha ông ta thường dạy: “Người ta hoa đất”, có nghĩa tài sản vật chất tinh thần đất trí tuệ bàn tay người làm Con người số đông, đủ ngành nghề giới tính, lứa tuổi Lịch sử chứng minh, từ xa xưa trình dựng nước giữ nước, có thời kỳ dân tộc ta sức mạnh muôn trùng khó khăn thiên tai địch họa, bảo tồn non sông đất nước, lập chiến công hiển hách, để lại cho đời sau bao gương sáng tự hào Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cội nguồn sức mạnh làm nên chiến công hiển hách dân tộc Việt Nam Bảo tồn giá trị dân tộc, chìa khóa để định hướng phát triển sống Kinh nghiệm xã hội đạt tới trình độ phát triển cao cho thấy rằng, cách không lãng quên truyền thống, khai thác giá trị nhân truyền thống động lực nội sinh thúc đẩy dân tộc phát triển Trong trình lãnh đạo đất nước, Đảng Nhà nước ta đề cao vai trò, vị trí niên, xác định niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai đất nước, lực lượng xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhân tố định thành bại nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội Thanh niên đặt vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố nguồn lực người Vì vậy, công tác niên vấn đề sống dân tộc Bối cảnh nước quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vừa tạo nhiều hội, thuận lợi đem đến không khó khăn, thách thức cho bồi dưỡng, kế thừa truyền thống đạo đức xây dựng lối sống cho niên tình hình sở lý luận thực tiễn, phương diện trị tư tưởng, tổ chức công tác vận động, tập hợp đoàn kết niên phong trào niên Tình hình đặt yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi công tác tập hợp, đoàn kết niên cần có đổi lý luận phương pháp tiếp cận thực tiễn; nội dung phương thức vận động niên tình hình mới, góp phần quan trọng công tác vận động, tập hợp đoàn kết niên để thực bồi dưỡng, kế thừa truyền thống đạo đức xây dựng lối sống cho niên, Đảng ta xác định: “Xây dựng hệ niên Việt Nam phát triển toàn diện: giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, cộng đồng; có lực, lĩnh hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, kỹ tác phong lao động công nghiệp, trở thành công dân tốt đất nước” Nhằm thực mục tiêu đó, Đảng Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tiềm to lớn niên công xây dựng phát triển đất nước thời kỳ hội nhập Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội LHTN Việt Nam tổ chức xã hội rộng rãi niên tổ chức niên Việt Nam, năm qua thực tốt chức nhiệm vụ mình, đoàn kết tầng lớp niên đóng góp xứng đáng cho công bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước Công tác tập hợp đoàn kết niên tổ chức Đoàn Hội triển khai đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt Các cấp Đoàn Hội không ngừng đổi nội dung, phương thức tập hợp đoàn kết niên, phát huy nguồn lực xã hội công tác tập hợp đoàn kết niên Tuy nhiên, giai đoạn nay, trước phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, bùng nổ thông tin, đa dạng phương tiện nghe nhìn dẫn đến không giới hạn không gian giao lưu văn hóa niên liên tục chịu tác động, ảnh hưởng thông tin đa chiều xã hội Thực tiễn công tác niên cho thấy, phận không nhỏ niên Việt Nam có biểu tiêu cực đạo đức, lối sống như: tư tưởng sùng bái vật chất, chạy theo đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, theo đuổi lối sống thực dụng tạo thói quen lãng quên truyền thống, lối sống gấp gáp, vô cảm trước những khổ đau người khác, coi thường giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc, phai nhạt lý tưởng, vi phạm pháp luật, ngại tham gia hoạt động xã hội, hoạt động đoàn thể Đó biểu xuống cấp lối sống phận niên Việt Nam, biểu quan điểm “lệch chuẩn”, đối lập với quan niệm đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam Từ vấn đề nêu đòi hỏi cần phải có nghiên cứu phân tích thấu đáo, rút học kinh nghiệm đưa giải pháp cụ thể, khả thi Vì vậy, việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc niên đặt nhiều vấn đề cấp thiết Để góp phần khắc phục tình trạng đẩy mạnh công tác xây dựng lối sống văn hóa cho niên điều kiện nay, chọn vấn đề: “Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam nay” làm đề tài cho Luận án tiến sĩ Triết học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận kế thừa giá trị đạo đức truyền thống, Luận án phân tích thực trạng kế thừa, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu kế thừa giá trị đạo đức truyền thống xây dựng lối sống cho niên Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa số giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam - Xác định khái niệm lối sống, đặc trưng lối sống niên - Làm rõ việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống trình tất yếu xây dựng lối sống cho niên - Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống xây dựng lối sống cho niên Việt Nam - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc lưu truyền hàng nghìn năm lịch sử - Chủ thể lối sống, đạo đức mà luận án nghiên cứu niên - Phạm vi nghiên cứu luận án giá trị dân tộc trọng vào giá trị quy định chuẩn mực đạo đức xã hội Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng ta có liên quan đến truyền thống xây dựng lối sống cho niên nước ta sở lý luận luận án - Phương pháp nghiên cứu: Luận án thực sở vận dụng phương pháp luận chung chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử sử dụng phương pháp cụ thể: Phân tích, tổng hợp, so sánh, lôgic - lịch sử, khái quát, kết hợp lý luận với thực tiễn Đóng góp luận án - Luận án góp phần làm rõ khái niệm lối sống, lối sống niên, xây dựng lối sống niên - Luận án góp phần xác định rõ tầm quan trọng giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế - Luận án làm rõ thực trạng phát huy giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm kế thừa phát huy tốt giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng đưa số giải pháp nhằm phát huy giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam - Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo công tác nghiên cứu, giảng dạy trường học viện Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án gồm chương 15 tiết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Ngọc Anh (2002), Vấn đề giáo dục đạo đức nếp sống gia đình truyền thống KTTT nước ta nay, Tạp chí Triết học, số 2 Lê Thị Tuyết Ba (2002), Vai trò đạo đức phát triển kinh tế - xã hội điều kiện KTTT, Tạp chí Triết học, số Lương Gia Ban (1999), Chủ nghĩa yêu nước nghiệp CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội (1999), Nghiên cứu, sử dụng định hướng dư luận xã hội, Hà Nội G.Bandzeladze (1983), Đạo đức học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Duy Bắc (chủ biên) (2008), Sự biến đổi giá trị văn hóa bối cảnh xây dựng KTTT Việt Nam nay, Nxb Từ điển Bách khoa Viện Văn hóa, Hà Nội Huy Cận (1994), Suy nghĩ bản sắc văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chủ nghĩa xã hội nhân cách (1983), tập 1, Nxb Sách giáo khoa Mác - Lênin, Hà Nội Nguyễn Trọng Chuẩn (1995), Đôi điều suy nghĩ giá trị biến đổi giá trị nước ta chuyển sang KTTT, Tạp chí Triết học, số 10 Nguyễn Trọng Chuẩn (1997), Vấn đề khai thác giá trị truyền thống vì mục tiêu phát triển, Tạp chí Triết học, số 11 Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Văn Đức, Hồ Sĩ Quý (đồng chủ biên) (2001), Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trình CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (2002), Giá trị truyền thống trước thách thức toàn cầu hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 155 13 Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc (đồng chủ biên) (2003), Mấy vấn đề đạo đức điều kiện KTTT nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Viết Chức (chủ biên) (2001), Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống đời sống văn hóa thủ đô Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 15 Phạm Khắc Chương (1997), Thực trạng số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông nay, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 16 Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX-07 (1995), Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế từ 27- 29/7/1994, Hà Nội 17 Chương trình KHCN cấp Nhà nước (1995), Con người Việt Nam mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội, (KX.07), Nghiên cứu người, giáo dục, phát triển kỷ XXI, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế, Hà Nội 18 Trịnh Cường (tổng thuật) (1996), Giá trị Châu Á, Tạp chí Cộng sản, số 16 19 Hoàng Ngọc Di (1981), Phương pháp luận vấn đề giáo dục truyền thống tốt đẹp dân tộc, Tạp chí Cộng sản, số 20 Vũ Trọng Dung (chủ biên) (2005), Giáo trình đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Thành Duy chủ biên (1996), Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đại từ điển tiếng Việt (1999), Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 23 Đại Việt sử ký toàn thư (1972), tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 156 24 Dương Tự Đam (1996), Định hướng giá trị niên sinh viên nghiệp đổi Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Triết học, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội 25 Dương Tự Đam (1999), Những phương pháp tiếp cận niên nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội 26 Dương Tự Đam (2008), Giáo dục niên kế thừa nhân cách Hồ Chí Minh để trưởng thành phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1995), Nghị Bộ trị số định hướng lớn công tác tư tưởng nay, Hà Nội 28 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2003), Văn kiện hội nghị lần thứ Bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 34 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2008), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Thanh niên, Hà Nội 35 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2012), Báo cáo Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, Hà Nội 36 Trần Văn Đoàn, Giải phẫu khủng hoảng đạo đức trình đại hóa Trong: Trở lại với người (2003), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 157 37 Lê Quý Đôn (1962), Vân đài loại ngữ, tập 1, Nxb Văn hóa, Hà Nội 38 Phạm Văn Đồng (1995), Văn hóa đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Minh Đức (2011), Thiếu hàng nghìn giáo viên dạy môn giáo dục công dân, Báo Hà Nội mới, 30/6/2011 40 Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007), Văn hóa đạo đức nước ta - Vấn đề giải pháp, Nxb Văn hóa - Thông tin & Viện Văn hóa, Hà Nội 41 Phạm Văn Đức (2004), Phát huy tinh thần dân tộc bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam nay, Tạp chí Triết học, số 42 Trần Ngọc Đường (1995), Bàn giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Cao Văn Định (2000), Giáo dục lối sống cho niên đô thị nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 44 Võ Nguyên Giáp (2000), Văn hóa Việt Nam - Truyền thống cốt cách dân tộc Trong: Văn hóa Việt Nam - Truyền thống đại (nghiên cứu giáo sư chuyên gia văn hóa), Nxb Văn hóa, Hà Nội 45 Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Nguyễn Hồng Hà (2001), Văn hóa truyền thống dân tộc với việc giáo dục thệ trẻ, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 47 Đỗ Ngọc Hà (2000), Định hướng giá trị niên Việt Nam, Hà Nội 48 Nguyễn Ngọc Hà (2000), Những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức nước ta nay, Tạp chí Triết học, số 49 Nguyễn Ngọc Hà (2011), Đặc điểm tư lối sống người người Việt Nam vấn đề đặt trước yêu cầu đổi hội nhập quốc tế, Hà Nội 158 50 Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1996), Vấn đề người nghiệp CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1998), Văn hóa giáo dục, giáo dục văn hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội 52 Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2001), Một số vấn đề nghiên cứu nhân cách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào CNH, HĐH, Hà Nội 54 Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm (Chủ biên) (2003), Về phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2007), Trách nhiệm xã hội - giá trị cao quý Trong: Viện Khoa học xã hội Việt Nam & Misereor (2007), Công xã hội, đoàn kết xã hội trách nhiệm xã hội, Hội thảo quốc tế, Hà Nội, 15 đến 16/10/2007 56 Phạm Minh Hạc (2009), Con người văn hóa - từ lý luận đến thực tiền phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 57 Phạm Minh Hạc - Thái Duy Tuyên (chủ biên) (2012), Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội; 58 Lương Đình Hải (2002), Mấy nguyên tắc xử lý mối quan hệ toàn cầu hóa giá trị văn hóa truyền thống Trong: Nguyễn Trong Chuẩn, Nguyên Văn Huyên (đồng chủ biên), Giá trị truyền thống trước thách thức toàn cầu hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Lương Đình Hải (2004), Mấy vấn đề phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên thời kỳ đổi mới, Tạp chí Triết học, số 10 159 60 Cao Thu Hằng (2011), Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống xây dựng nhân cách người Việt Nam nay; Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 61 Nguyễn Hùng Hậu (2002), Từ thiện truyền thống đến thiện chế thị trường Việt Nam nay, Tạp chí Triết học, số 62 Lê Như Hoa (1993), Lối sống đời sống đô thị nay, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 63 Lê Như Hoa (2003), Bản sắc dân tộc lối sống đại, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội; 64 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khoa Triết học (2000), Giáo trình Đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Hội LHTN Việt Nam, Báo cáo Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, ngày 28-29/12/2014 66 Đỗ Huy, Trường Lưu (1993), Sự chuyển đổi giá trị văn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 67 Đỗ Huy (2001), Xây dựng môi trường văn hóa nước ta từ góc nhìn giá trị học, viện Văn hóa & Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 68 Đỗ Huy (2002), Nhận diện văn hóa Việt Nam biến đổi kỷ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Đỗ Huy (2008), Lối sống dân tộc - đại: Mấy vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 70 Nguyễn Văn Huyên (1998), Giá trị truyền thống, nhân lõi sức sống bên phát triển đất nước, dân tộc, Tạp chí Triết học, số 4, tháng 160 71 Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Quốc Tuấn (2000), Nghệ thuật với phát triển nhân cách người cán lãnh đạo công đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Nguyễn Văn Huyên (2003), Lối sống người Việt Nam tác động toàn cầu hóa nay, Tạp chí Triết học, số 12 73 Thế Hưng (biên dịch), Từ điển Bách khoa toàn thư Xô viết 74 Nguyễn Thừa Hỳ (1994), Con người Việt Nam kỷ XIX qua mắt nước Trong: Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (chủ biên) (1994), Các giá trị truyền thống người Việt Nam nay, Chương trình KHCN cấp Nhà nước, đề tài KX 07-02, Hà Nội 75 Đặng Cảnh Khanh (1999), Các nhân tố phi kinh tế - xã hội phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 76 Đặng Cảnh Khanh (2000), Vấn đề toàn cầu hóa hệ trẻ Việt Nam nay, Tạp chí Cộng sản, số 14 77 Đoàn Văn Khái (2010), Kế thừa phát huy giá trị truyền thống Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa nay, Hà Nội 78 Trần Hậu Kiêm (chủ biên) (1997), Giáo trình Đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 79 Nguyễn Thế Kiệt (2000), Từ tư tưởng tu thân Nho giáo, suy nghĩ vấn đề rèn luyện đạo đức cán lãnh đạo, quản lý, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 80 Nguyễn Thế Kiệt (chủ biên), (2005), Đạo đức người cán lãnh đạo trị - Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 Nguyễn Thế Kiệt (2006), Một số giá trị đạo đức Việt Nam: Từ truyền thống đến đại, Tạp chí Lý luận trị, số 82 Vũ Khiêu (1974), Đạo đức mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 161 83 Vũ Khiêu (1993), Giá trị đạo đức xã hội ta ngày nay, Tạp chí Triết học, số 84 Vũ Khiêu (Chủ biên) (2000), Văn hóa Việt Nam - xã hội người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 85 Phan Huy Lê - Vũ Minh Giang (1994), Các giá trị truyền thống người Việt Nam Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.07, đề tài KX 07-02, Hà Nội 86 Phan Huy Lê (1999), Tìm cội nguồn, tập II, Nxb Thế giới, Hà Nội 87 Thanh Lê (Chủ biên) (2001), Lối sống XHCN xu toàn cầu hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 88 Đỗ Long, Phan Thị Mai Hương (2002), Tính cộng đồng, tính cá nhân niên Việt Nam; Hà Nội 89 Nguyễn Phước Lộc (2010), Tổng quan tình hình niên, công tác Hội LHTN Việt Nam phong trào niên nhiệm kỳ 2005 - 2010, Hà Nội 90 Nguyễn Văn Lý (2000), Kế thừa đổi giá trị đạo đức truyền thống trình chuyển sang kinh tế thị trường Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 91 Trường Lưu (1999), Văn hóa số vấn đề lý luận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 162 94 C.Mác - Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 95 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 96 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 C.Mác - Ph.Ăngghen (2000), Toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 98 C.Mác - Ph.Ăngghen (1997), Toàn tập, tập 46, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 Hồ Chí Minh (1970), Đạo đức gốc người cách mạng, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 100 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 101 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 102 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 104 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 105 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 106 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 107 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 108 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 109 Đỗ Mười (1997), Về CNH, HĐH đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 110 Ngô Thị Thu Ngà (2011), Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng đạo đức cho hệ trẻ Việt Nam nay, Hà Nội 111 Nghị Bộ Chính trị số định hướng công tác tư tưởng (1993), Hà Nội 163 112 Nghị số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Ban Chấp hành Trung ương tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 113 Nghiên cứu người, giáo dục, phát triển kỷ XXI (1995), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế từ 27 - 29/7/1994 Hà Nội, Hà Nội 114 Phan Ngọc (1998), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 115 Phan Ngọc (2000), Truyền thống văn hóa Việt Nam ảnh hưởng tới lịch sử, Nxb Văn hóa, Hà Nội 116 N.I.Be-lo-va (1977), Bàn vấn đề khái niệm sống, Viện xã hội học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội xuất bản, Hà Nội 117 Những vấn đề văn hóa Việt Nam đại (1998), Nxb giáo dục, Hà Nội 118.Trần Sĩ Phán (1999), Vai trò giáo dục đạo đức việc hình thành phát triển nhân cách giai đoạn nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 119 Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển tiếng Viêt, Nxb Đà Nẵng 120 Trần Tuấn Phong (2007), Đoàn kết xã hội - nhìn từ góc độ truyền thống văn hóa, Tạp chí Triết học, số 12, tr 20 121 Lê Duy Phong - Nguyễn Văn Anh - Hoàng Văn Hoa (2002), Ảnh hưởng đô thị hóa đến nông thôn ngoại thành Hà Nội - Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 Nguyễn Văn Phúc (1996), Vai trò giáo dục đạo đức việc hình thành nhân cách chế thị trường, Tạp chí Triết học, số 123 Nguyễn Văn Phúc (2000), Hồ Chí Minh với vấn đề nêu gương giáo dục đạo đức, Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, số 8, tr.3 164 124 Nguyễn Văn Phúc (2002), Một số giải pháp xây dựng nhân cách đạo đức Trong: CNH, HĐH Việt Nam - lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 125 Nguyễn Trường Phước (2003), Đạo đức sinh viên trình chuyển sang KTTT định hướng XHCN Việt Nam - thực trạng, vấn đề giải pháp, Đề tài khoa học, mã số QG.01-18, Đại học quốc gia, Hà Nội 126 Trần Văn Phương, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam, http: tuoitrexudua.vn, cập nhật 12/11/2011 127 Nguyễn Duy Quý (chủ biên) (2006), Đạo đức xã hội nước ta - vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 128 Mai Thị Quý (2007), Toàn cầu hóa vấn đề kế thừa số giá trị truyền thống dân tộc bối cảnh toàn cầu hóa nay, Luận án tiến sĩ, Hà Nội 129 Hồ Sỹ Quý (1998), Lăng kính văn hoá, Tạp chí Cộng sản, số 13 130 Hồ Sỹ Quý (2002), Toàn cầu hoá biến động số giá trị Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu người, số 131 Hồ Sỹ Quý (2005), Về giá trị giá trị châu Á, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 132 Tô Huy Rứa (2003), Nhân tố tác động xu hướng biến đổi đạo đức, lối sống cán đảng viên, Tạp chí Cộng sản, số 33 133 Tô Huy Rứa (2007), Quyết tâm đẩy mạnh vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực, Tạp chí Tư tưởng Văn hóa, số 134 Tân Sinh (1946), Đời sống mới, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 135 Huỳnh Văn Sơn (2009), Sự lựa chọn giá trị đạo đức nhân văn định hướng lối sống sinh viên, Hà Nội 165 136 Hà Văn Tấn (1981), Biện chứng truyền thống, Tạp chí Cộng sản, số 137 Lê Thị Hoài Thanh (2003), Quan hệ biện chứng truyền thống đại giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 138 Đặng Quang Thành (2005), Xây dựng lối sống có văn hóa niên thành phố Hồ Chí Minh công đổi theo định hướng XHCN, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 139 Phạm Phương Thảo (2003), Thực trạng suy thoái đạo đức, lối sống cán đảng viên biện pháp khắc phục, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 11 140 Võ Văn Thắng (2006), Nhân - giá trị văn hóa truyền thống cần kế thừa phát huy việc xây dựng lối sống Việt Nam, Tạp chí Triết học, số (182), tháng 141 Hữu Thọ (1997), Thanh niên với việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, Báo Nhân dân 1/10 142 Nguyễn Thị Thọ (2007), Từ đạo đức truyền thống, nghĩ đạo hiếu ngày nay, Tạp chí Triết học, số (193), tháng 143 Nguyễn Thị Thọ (2011), Xây dựng đạo đức gia đình nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 144 Kim Thoa (2010), Đạo đức học đường kỹ sống, Báo Hà Nội mới, ngày 24/3/2010 145 Lưu Thu Thủy (2001), Thực trạng giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho niên, học sinh, sinh viên chiến lược phát triển toàn diện người Việt Nam nghiệp CNH, HĐH đất nước, Hà Nội 146 Hải Toàn (2003), Gia phong gốc nhà, Báo Hà Nội mới, ngày 9/3/2003 166 147 Tổng cục Thống kê (2014), Kết quả thống kê lao động niên 2011 - 2014 148 Tổng quan tình hình sinh viên công tác Hội phong trào sinh viên nhiệm kỳ VII (2003 - 2008) Trung ương Hội sinh viên Việt Nam 149 Tổng quan Tình hình niên, công tác hội phong trào niên, giai đoạn 2010 - 2014, giải pháp đẩy mạnh công tác hội phong trào niên giai đoạn 2014 - 2019 150 Phạm Hồng Tung (2007), Nghiên cứu lối sống: Một số vấn đề khái niệm cách tiếp cận, Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa học xã hội nhân văn, số 23 151 Phạm Hồng Tung (2008), Văn hóa lối sống niên Việt Nam bối cảnh toàn cầu hội nhập quốc tế: số vấn đề khái niệm cách tiếp cận, Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa học xã hội nhân văn, số 24 152 Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 153 Thái Duy Tuyên (1995), Sự biến đổi định hướng giá trị niên Việt Nam điều kiện KTTT, Tạp chí Triết học, số 154 Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn quốc gia (1994), Văn hóa phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX-06, Hà Nội 155 Từ điển triết học giản yếu (1997), Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà nội; 156 Từ điển trị vắn tắt (1988), Nxb Tiến - Nxb Sự thật, Liên xô 157 Từ điển Tiếng Việt (2004), Nxb Đà Nẵng 158 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (1995), Giá trị - định hướng giá trị nhân cách giáo dục giá trị, Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX07, Đề tài KX.07-14, Hà Nội; 167 159 V.A.Xu-khôm-lin-xki (1983), Hình thành niềm tin cộng sản cho hệ trẻ, NXB Thanh niên, Hà Nội 160 V.I.Đô-brư-nhi-na (1984), Lối sống Xô-viết hôm ngày mai, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 161 V.I.Lênin (1981), Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 162 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 31, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 163 V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến Mát-xcơ-va 164 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 165 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 166 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2004), Báo cáo tổng kết kết nghiên cứu đề tài: Đạo đức xã hội nước ta - Vấn đề giải pháp 167 Viện Thông tin Khoa học xã hội (1996), Những vấn đề đạo đức điều kiện KTTT, Hà Nội 168 Viện Triết học (2001), Giá trị truyền thống thách thức toàn cầu hóa, Hà Nội 169 Trần Nguyên Việt (2002), Giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam phổ biến toàn nhân loại đạo đức KTTT, Tạp chí Triết học số 170 Vis-nhi-op-xky (1982), Lối sống XHCN, Nxb Sự thật, Hà Nội 171 Huỳnh Khái Vinh (1998), Xây dựng đạo đức sinh viên KTTT, Thông tin vấn đề lý luận, số 16 172 Huỳnh Khái Vinh (chủ biên) (2001), Một số vấn đề lối sống đạo đức chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 173 Trần Xuân Vinh (Viện Thanh niên) (1995), Sự biến đổi số giá trị bản niên Việt Nam nay, Tạp chí Triết học, số 174 Phạm Viết Vượng (1996), Giáo dục học đại cương, Nxb Đại học quốc Gia, Hà Nội 168 175 Trần Quốc Vượng (1981), Về truyền thống dân tộc, Tạp chí Cộng sản, số 176 Ngô Đình Xây (2004), Những biện pháp hình thành đạo đức Di huấn Lênin, Tạp chí Cộng sản, số 177 Tuấn Yên (2010), 56 tỷ đồng cho đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, Báo Hà Nội mới, ngày 5/12/2010 169
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng lối sống cho thanh niên việt nam hiện nay, Kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng lối sống cho thanh niên việt nam hiện nay, Kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng lối sống cho thanh niên việt nam hiện nay, Bài tham luận “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viê

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập