Tìm hiểu Microsoft Word 2007

96 12 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 05:21

GIÁO TRÌNH Tìm hi u Microsoft Office 2007 Tìm hi u Microsoft Word 2007 LểăV NăHI U 2009 VI T NAM Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 M CL C PH N I: LÀM QUEN V I MS WORD 2007 T oăv năb năđ u tiên a Làm quen v i c a s so n th o b B tăđ u nh p li u c Nh ng kí hi u h tr d Nh ng d u g chăchơnătrongăv năb n e.ăThayăđ i canh l trangăv năb n 10 f.ăL uătƠiăli u 11 Ch nh s aăv năb n tài li u 12 a Hi u ch nh tài li u 12 b Di chuy n vòng quanh tài li u 13 c Ch n xóa n i dung 13 d Di chuy năv năb n 14 e H y b cácăhƠnhăđ ng v a th c hi n 15 f S d ngăthanhătr tă(Scrollbar)ăđ xem tài li u 15 3.ăLƠmăchoăv năb nătrôngăđ p m t 16 a.ă nh d ng ch áp d ng ki u trang trí 16 b T oăcácăđi m nh n 17 c Thêm nhanh m t ki u trang trí (Style) 18 d T o danh sách 18 e Thêm ho c b t kho ng tr ng 19 f S d ng ki uăđ nh d ng cho toàn b tài li u 20 PH N II: LÀM QUEN V I PHIÊN B N M I 21 Làm quen nhanh v i giao di n m i 2007 21 a Làm quen v i Ribbon 21 b Có nh ng Ribbon? 21 c Nút hi n th h p tho i c a t ng nhóm 22 d Nh ng Tab ph 22 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 e Toolbar mini 23 f Thanh công c truy c p nhanh 24 g n t m th i Ribbon 24 h S d ng bàn phím 25 Làm quen nhanh v i h th ng Office 2007 26 a Phiên b n Office m iăđ b Các l nhăđ c thi t k h ngăng i dùng 26 c t ch cănh ăth nào? 26 c Nhi u l nh ch xu t hi n c n thi t 27 d S có nhi u tùy ch năh năm i b n c n 28 e.ăXemătr căthayăđ iătr c ch n 28 f T o công c c a riêng b n 29 g S d ngăđ phân gi mƠnăhìnhăkhácănhauălƠmăthayăđ i cách hi n th c a Ribbon 29 PH N III: S D NG CÁC BI U M U CÓ S N TRONG 31 S c m nh c a bi u m u (Template) 31 S d ng m u trang bìa Fax có s n 31 S d ng m u l ch làm vi c s n có 32 Tìm nh ng bi u m uăđãăđ căcƠiăđ t kèm v i Word 32 Tìm bi u m u trang Microsoft Office tr c n 33 Kh n ngăđ c bi t c a bi u m u 34 Bi u m u tài li uălƠăhaiăđ nh d ng khác 34 PH N IV: CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN HI U QU TRONG WORD 2007 36 Danh sách d ng s ký hi u 36 a M tădanhăsáchăđ năgi n 36 b T o m t danh sách b ng cách gõ ký t thích h p 36 c K t thúc m t danh sách 37 d Ký hi u hay ch s 38 e.ăThayăđ i ký hi u cho danh sách 38 f.ă nh d ng danh sách 39 g Làm vi c v iăđo năv năb n danh sách dán danh sách 40 PH N V: THÊM NH NG GHI CHÚ VÀ THEO DÕI VI C CH NH S A TÀI LI U 42 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Ki m tra tài li u b ng ch ngăTrackăChangesătrongăWordă2007 42 a Track Changes Comments 42 b Xem ch nh s a 42 c Thêm comment 43 d Phân bi t vi c ch nh s a c a t ngăng e.T t Track Changes không nhăh i tham gia review tài li u 44 ngăđ năcácăđánhăd uăthayăđ i ho c ghi 44 f Ch p nh n ho c t ch iăcommentă(ghiăchú)ăvƠăthayăđ i 45 Track Changes Comments - nh ngătínhăn ngănơngăcao 46 a n t m th i nh ngăthayăđ i 46 b Xem m t tài li uătr căvƠăsauăkhiăthayăđ i 47 c n nh ng s thayăđ i không làm xóa comment nh ng b u ch nh 47 d Ki m tra comment nh ng hi u ch nh 48 e Ch n cách t o track 48 PH N VI: NH NGăTÁCă NG CU I CÙNG CHO TÀI LI U 50 1.ăC năb n v Header Footer 50 a Thêm vào s trang, ngày gi 50 b.ă ánhăd u s trang 50 c.Thêm vào ngày tháng hi n t i 51 d.ăThêmătênăfileăvƠăđ ng d năđ n file 51 e Xóa b header ho c footer 52 Header Footer cho t ng ph n tài li u 52 a T o nhi u lo i header footer m t tài li u 53 b.T o thành nh ng ph n khác 53 c Cách phân chia t ng section 54 d Cách t o m c l c header footer khác cho t ng section 54 e Cách t o s khác bi tăchoătrangăđ u tiên 55 f Header Footer khác cho trang ch n l 56 Tìm hi u v b ng m c l c (Table of contents - TOC) 56 a Cách làm vi c v i b ng m c l c t đ ng 56 b.ăB c 1: Chu n b tài li u cho b ng m c l c 57 c.ăB c 2: T o b ng m c l c cho tài li u 58 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 d C p nh t b ng m c l c 58 e.Thayăđ i b ng m c l c 59 4.ă i u ch nh m c l c 60 a.Thayăđ i hình th c b ng m c l c 60 b Thi t k l i b ng m c l c 60 c Thi t k l i b ng m c l c 61 d Cách làm ng n ho c kéo dài b ng m c l c 62 e.ăCáchăthayăđ iăđ năgi n b ng m c l c 62 f Cách xóa hay t o l i t đ u b ng m c l c 63 Tìm hi uăcácătr ng cách t o nhi u m c l c 63 a.T o M c L c b ng cách s d ngăcácătr b.ăTr ng (field) gì? 64 c Các công t cătr d.ăTr ng (field) 63 ng 65 ng TC 66 e S dùngătr f.ăThêmătr ngăTCăđ t oăđ m c cho b ng m c l c 67 ng TC vào b ng m c l c 67 g T o nhi u b ng m c l c m t tài li u 68 h.ăCáchăc ăb năđ t o nhi u m c l c m t tài li u 68 i Hai l a ch năkhácăđ t o nhi u m c l c m t tài li u 69 j Table Identifier 70 k Bookmark 70 PH N VII: S D NGăMAILăMERGEă T O MAIL HÀNG LO T 72 1.ăMailăMergeăc năb n 72 a Tìm hi u s d ng mail merge (tr năth ) 72 b Tài li u 72 c.ăThôngătinăng i nh n 73 d B tài li u hoàn t t 73 Chu n b danhăsáchăthôngătinăng a.Thi t l pădanhăsáchăng i nh n mail merge 74 b Tìm hi u thêm v danhăsáchăng c.ăDanhăsáchăthôngătinăng i nh n 74 i nh n 75 i nh năđ n t đơu 75 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 d Tìm hi uăTr ng (Field) Mail Merge 76 e Tìm hi u Merge field 76 f Th c hi n mail merge 77 g Mail Merge Wizard 78 h Cách t o tài li u cho mail merge 78 i K t n iăđ nădanhăsáchăng j Ch nădanhăsáchăng i nh n 79 i nh n email c a b n 79 k S p x p tài li u 80 l Xem l i mail merge 81 m.ăB c th 6: Hoàn t t vi c merge 82 n Gi i thi u mail merges b ng cách s d ng Ribbon 82 PH N VIII: NH NG K N NGăC ăB N 84 Gi i thi u Ribbon 84 a Thanh Ribbon 84 c Có nhi uătínhăn ngăm iătrongăcácăch ngătrìnhăs d ng Ribbon 85 d Các lo i phím t t 86 Duy t Ribbon b ng Access Key (phím truy c p) 87 a Key Tip bi uăt ng hình khiên (Badges) 87 b Tìm hi u thêm v Key Tip 88 c Di chuy n b ngăphímăm iătên 88 d Phím TAB Ribbon 89 e Di chuy n b ng phím F6 89 f Quá quen thu c v i h th ng phím t tăc ? 90 3.ăHãyăchúăýăđ n máy tính c a b n 91 a.ăCácăđeăd a an ninh 92 b Ngu n lây nhi m 93 c Microsoft Update m tăcáchăđ h n ch r i ro 93 d Ph n m m ch ng Virus 94 e M t s thi t l p an ninh khác 95 f An toàn cho email 95 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 PH N I: LÀM QUEN V I MS WORD 2007 1.ăT oăv năb năđ uătiên a.ăLƠmăquenăv iăc aăs ăso năth o Khi b n m Word s có m t tài li u tr ng xu t hi n,ănóătrôngănh ăm t t gi y chi m m t kho ng l n hình B n mu n b tăđ u làm vi cănh ngăkhôngăbi t b ng cách nào: - B n s gõăv năb n đơu?ăN u mu n th tăđ u dòng ph iălƠmăsao?ăThayăđ i canh l nh ăth nƠo?ăLƠmăsaoăđ l uătƠiăli u? - Hãy kh iăđ u b ng cách làm quen v i m t s măc năb n c a Word b.ăB tăđ uănh păli u Trongăch ngătrìnhăso năth oăv năb năMicrosoftăWordă2007ăthanhăRibbon đ că đ tă ăphíaătrênăvùngălƠmăvi căchính.ăNg iădùngăs ăs ăd ngăcácăNútăL nhăc aăthanhă Ribbonăđ ăth căhi năcácăhi uăch nh Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 ThanhăRibbonăn măphíaătrênăcùng i măchènăn iădung Wordă ch ă b nă nh pă n iă dung.ă T iă mă chènă n iă dungă cóă m tă g chă d că nh p nháyăphíaătrênăcùngăbênătráiăchoăb năbi tăv ătríăn iănh ngăgìăb năgõăvƠoăhi năth Kho ngătr ngăt ăđi măchènăn iădungăt iăđ uătrangăvƠăphíaăbênătráiăđ căg iălƠă cácăMargină(canhăl ),ăb năs ătìmăhi uăv ăcácăMarginătrongăph năsauăc aăbƠi.ăBơyăgi ă n uăb năb tăđ uăgõăv năb n,ătrangătƠiăli uăc aăchúngătaăs ăd năđ căph ăđ yăt ăgócă trênăbênătráiăđiăxu ng.ă N uă b nă mu nă gõă v nă b nă t ă phíaă th pă h nă thayă vìă ă đ uă trangă hãyă gõă phímă ENTER trênăbƠnăphímăđ năkhiăđi măchènăn iădungăn mă đúngăv ătríămƠăb nămongă mu n N uăb nămu năth tăđ uădòngăhãyănh năphímăTABătr căkhiăgõ,ăm iăl năgõăphímă TAB măchènăn iădungăs ăd chăchuy năsangăbênăph iăm tăkho ngălƠă1,5ăinch Khiăb năgõăv năb năđi măchènăn iădungăs ădiăchuy năd năt ătráiăsangăph i.ăKhiă măchènănƠyăđiăđ năph năngoƠiăcùngăbênăph iăb năhãyăti păt căgõăbìnhăth ngăWordă s ăt ăđ ngăchuy năxu ngădòngăm i ăb tăđ uăm tăđo năm i,ăhãyănh năphímăENTER c.ăNh ngăkíăhi uăh ătr Kýăhi uăphơnăđo n,ăm iăkýăhi uăt ngă ngăv iăm tăl nănh năphímăENTER Kýăhi uăTAB,ăm iăkýăhi uăt ngă ngăv iăm tăl nănh năphímăTAB Kýăhi uăSPACEBAR,ăm iăkýăhi uăt ngă ngăv iăm tăl nănh năphímăSPACEBAR Hãyăt ngăt ngăb năđãăgõăm tăv năb nănh ăhìnhăbênătrên.ăHaiăđo năv năb năcóă v ăcáchănhauăh iăxa.ă o năth ăhaiăl iăd ngănh ăth tăđ uădòngăh iănhi uăsoăv iăđo nă đ u Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 B nă cóă th ă d ă dƠngă ki mă traă b ngă cáchă nhìnă vƠoă nh ngă kýă hi uă đ nhă d ngă (formattingămarks)ămƠăWordăt ăđ ngăchènăvƠoăkhiăb năgõăv năb n.ăCácăkýăhi uănƠyă luônăcóăm tătrongăv năb n,ătuyănhiênănóăđ că năđiăchoăđ năkhiăb năc năthìăchúngăm iă hi năth ăhi năth ănh ngăkýăhi uăđ nhăd ngăhãyăs ăd ngăthanhăRibbonăphíaătrênămƠnă hình Word.ăCh năth ăHome,ăvƠătìmăki mănútăl nhă trongăph năParagraph,ănh nă vƠoăđóăđ ăhi năth ho că năcácăkýăhi uăđ nhăd ng Khiăb nănhìnăth yănh ngăkýăhi uăđ nhăd ngănƠyăl năđ uătiênăb năcóăth ăs ăt ăh iă nóălƠăgìăvƠăloăng iănóăcóăđ căinăraăkhiăb năinăv năb năc aămìnhăhayăkhông.ăCơuătr ă l iălƠăkhông,ăcácăd uăhi uănƠyăkhôngăđ căinădùăb năcóănhìnăth y chúng hình so năth o V yăkýăhi uăđ nhăd ngălƠăgì?ăTácăd ngăc aăchúng? Hãyăxemăxétăm tăvíăd ănh ă sau: Wordăt ăđ ngăchènăkýăhi uăđánhăd uăđo năv năb n (paragraph mark) m iă khiăb nănh năphímăENTERăđ ăb tăđ uămôtăđo năm i.ăTrongăhìnhăminhăh aătrên,ăgi aă haiăđo năv năb năxu tă hi năm tăkýăhi uăđánhăd uăđo năv năb năth a,ăcóăngh aălƠăb nă đãănh năphímăENTERăhaiăl năthayăvìăch ăc nănh năm t.ăVi cănƠyălƠmăxu tăhi năcácă kho ngă tr ngă khôngă c nă thi t.ă Hãyă xóaă kýă hi uă th aă nƠyă n uă b nă mu nă ti t ki mă khôngăgianătrongăv năb n M iăl nănh năphímăTABăs ălƠmăxu tăhi năm tăkýăhi uăm iătênă Trong hình, cóăm tăm iătênă ăđo năđ uăvƠăhaiăm iătênă ăđ năth ăhai,ănh ăv yăphímăTABăđãăđ că nh năhaiăl nă ăđ uăđo năth ăhai Kýăhi uăd uăch mă choăbi tăb năđãănh năphímăSPACEBARăbaoănhiêuăl năgi aă m iăt ,ăho căkhiăb năvôăýănh nănh măphímăSPACEBARăgi aăcácăkýăt ătrongăm tăt ă M tăch măđ iădi năm tăkho ngătr ng,ăhaiăch mălƠăhaiăkho ngătr ng.ăThôngăth ng,ă ch ăc năcóăm tăkho ngătr ngă ăgi aăcácăt ăC năl uăýăkýăhi uăd uăch mănƠyăkhácăv iă d uăch măcơuătrongăv năb n,ăd uăch măcơuăn măphíaăd iăchơnăcácăkýăt ăcònăkýăhi uă d uăch măn mă ăgi aăcácăkýăt d.ăNh ngăd uăg chăchơnătrongăv năb n Khiăb năgõăv năb n,ăth nhătho ngăcóăth ăWordăs ăt ăđ ngăchènăcácăd uăg chă chơnăg păkhúcămƠuăđ ,ăxanhăláăho căxanhăd ngăphíaăd iăm tăs ăt Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 D uă g chă đ :ă cóă th ă doă l iăchínhă t ă ho că Wordă khôngă th ă nh nă d ngă đ că t ă b năgõăvƠo,ăvíăd ănh ătênăriêngăho cătênăm tăđ aădanhănƠoăđó.ăN uăt ăc aăb năgõălƠă đúngăchínhăt ănh ngăWordăv năkhôngănh năraăthìăb năcóăth ăthêmăt ăđóăvƠoăm căt ă năWord (Word'săDictionary)ăđ ăsauănƠy t ăđóăkhôngăcònăb ăg chăd i D uăg chăxanh lá:ăWordăchoăr ngăb nănênăki mătraăl i ng ăphápă(t tănhiênălƠă ti ngăAnh) D uăg chăxanhăd ng:ăt ăb năgõăvƠoălƠăđúngăchínhăt ănh ngăcóăth ăkhôngăh pă v iăng ăc nhăho căng ăngh aăc aăcơu.Víăd ăthayăvìădùngăt ă"too"ă(quá) b năcóăth ăgõă nh măthƠnhă"to" V yă b nă s ăph iăx ălýănh ngăd uă g chăđóă nh ăth ănƠo?ăHãyăClick-Chu t-Ph iă trênă t ă b ă g chă d i,ă Wordă s ă t ă đ ngă đ aă raă cácă đ ă ngh ă ch nhă s aă (th nhă tho ngă Wordăc ngăcóăth ăs ăkhôngăđ aăraăđ căb tăk ăg iăýănƠo).ăHãyăch năg iăýănƠoăb nă c măth yăh pălýăđ ăthayăth ăt ăb ăg chăd i,ăph năg chăd iănƠyăs ăbi năm t.ăCácăd uă g chăd iănƠyăkhôngăxu tăhi năkhiăb năinăv năb n M tăl uăýăđ iăv iăd uăg chăd iămƠuăxanhăláăvƠăxanhăd ng:ătrongăđaăs ătr ngă h p,ăWordăth ngăchínhăxácătrongăvi căch ăraăcácăl iăng ăphápăthôngăd ng.ăTuyă nhiên,ăb nănênăcơnănh căkhiăs ăd ngăch ngănƠy.ăN uăb năch căch năr ngămìnhă đúngăvƠăWordăđãăsai,ăhãyăb ăquaănh ngăg iăýăch nhăs aănƠy e.ăThayăđ iăcanhăl ătrangăv năb n Canhăl (Margins)ălƠăcácăkho ngătr ngăxungăquanhăvi năc aătrangăv năb n.ăPhíaă Trên,ăD i,ăPh iăvƠăTráiăc aătrangăcóăm tăkho ngăcanhăl ăb ngă1ăinchă(t ngăđ ngă 2.54cm),ăđơyălƠăkho ngăcanhăl ăthôngăd ngănh tămƠăb năcóăth ăs ăd ngătrongăđaăs ă tr ngăh p Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 10 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 m.ăB căth ă6:ăHoƠnăt tăvi cămerge KhiăđãăhƠiălòngăv iănh ngătƠiăli uămergeăsauăkhiăxemăl iăvƠăb năs năsƠngăin,ă click Print đ ăm ăh pătho iăMerge to Printer,ănh păthôngătinăv ăs ătrangăc năin,ăsauă đóănh năOK Trongăb căth ă6ănƠyăb năc ngăcònăc ăh iăđ ăthayăđ i:ăN uăb năv nămu năxemă l iă k tă qu ă ho că uă ch nhă m tă baoă th ă (envelopes)ă c ă th ă nƠoă đó,ă hãyă clickă Edit individual envelopes, thìănóăs ăt oăraăm tăb nătr năriêngăbaoăg măt tăc ăbaoăth ătrongă m tă tƠiă li uă Wordă m i.ă Saukă hiă xemă l iă ho că s aă ch aă cácă baoă th ă v iătƠiă li uă m iă nƠy,ăb năcóăth ăină năchúng Ho căb năcóăth ăl uătr ătƠiăli uăvƠăs ăină năsau.ăN uăb nămu năgi aăl iănh ngă thayăđ iăb năđãăth căhi năv iăbaoăth ăc ăth ănƠoăđó,ăhãyăch căch năr ngămìnhăđãăl uă tr ătƠiăli uănƠy.ăFileănƠyăs ăđ căl uăđ căl păv iătƠiăli uăchính n.ăGi iăthi uămailămergesăb ngăcáchăs ăd ngăRibbon Cácă l nhă trongă Tabă Mailings luônă s nă sƠngă khiă b nă th că hi nă cácă b că trongă trình wizard Ribbonăc ngălƠăm tăcáchăh uăíchăđ ăt oăm tăMailăMergeăvƠăquáătrìnhăx ălýăr tă gi ngăv iăcácăb cătrongătrìnhăWizard.ăB ngăcáchăs ăd ngăthanhăRibbon,ăb năs ăcóă th ătruyăc păvƠoănhi uătínhăn ngăh n,ăch ngăh nănh ăt ăđ ngăki mătraătìmăl iătr căkhiă b năhoƠnăt tăvi căhòaătr n.ăNgoƠiăraăcònăcóănh ngăy uăt ănơngăcao,ăch ngăh nănh ăs ă d ngăcácătr ngăđ ăth ăhi năcácăthaoătácăho cătínhătoánătrongătƠiăli u Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 82 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Nh ngăl nhăb nădùngătrênăTabăMailings trongăb nănhómăsau: Start Mail Merge:ă ơyălƠăđi măb tăđ uăt ăn iăb năch năm tălo iătƠiăli uăvƠăsauăđóă ch n,ăt o,ăho căch nhăs aădanhăsáchăng iănh n Write & Insert Fields: ơyă lƠă n iă b nă cóă th ă chènă cácă Mergeă Fieldă vƠă s ă d ngă Rules đ ăth ăhi năcácăthaoătácătínhătoánăchoătƠiăli u Preview Results:ă Bênă c nhă vi că xemă l iă tƠiă li uă đãă hòaă tr n,ă b nă cóă th ă s ă d ngă tínhăn ngăki mătraăl iăm tăcáchăt ăđ ng Finish:ăHoƠnăthƠnhămergeăvƠăk tăh păcácătƠiăli uăcáănhơnăc aăb năvƠoăm tătƠiăli uă toƠnădi n,ăhayăinăchúngăraăho căg iăth ăđi năt Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 83 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 PH N VIII: NH NG K N NGăC ăB N 1.ăGi iăthi uăthanhăRibbon a Thanh Ribbon Officeă2007ăđ căthi tăk ăđ ăgiúpăb nălƠmăvi căti năl iăvƠăhi uăqu ăh n.ăTrongă h ăth ngăOffice 2007 g măWord 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Access 2007 vƠăm tăph năOutlook 2007 cóăm tătínhăn ngăquanătr ngăm iăđ căđ aăvƠoăđóălƠă thanhăRibbonăn măngangă ătrênăcùngăthayăth ăh ăth ngămenu (trìnhăđ n)ăvƠătoolbar (thanhăcôngăc ).ăThanhăRibbonăxu tăhi năgiúpăb năx ălýăcácătácăv ăd ădƠngăvƠănhanhă chóngăh n,ăbaoăg mănh ngăphímăt tăm i T iăsaoăph iăthayăđ i?ăNhi uănghiênăc uăđãăđ căth căhi năđ ătìmăhi uăcáchămƠă ng iădùngăs ăd ngăMicrosoftăOffice,ăvƠăh ămongămu năch ngătrìnhăho tăđ ngănh ă th ănƠo.ăGiaoădi năm iălƠăk tăqu ăc aăt tăc ăcácăcu cănghiênăc uăđó.ăL nhăvƠăcácăch că n ngăđ cănhómăl iăv iănhauătheoăcáchămƠăng iădùngăs ăd ngăchúng.ăVìăv yăgi ăđơyă b năkhôngăph iăm tăcôngătìmăki mătrongăkhiălƠmăvi c,ăm iăth ăđ uăn măngayătrongă t mătayăc aăb n b.ăCóănh ngăgìătrênăthanhăRibbon? ThanhăRibbonăcóă3ăthƠnhăph năc năb n,ăs ăr tăcóăíchăn uăb năbi tăm iăph năđ g iălƠăgìăvƠăcáchăs ăd ngăchúng Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com că 84 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Tab (th )ăcóă7ă Tabă c ăb nă n măngangă phíaătrên,ă m iăTabăđ iă di năchoă m tăvùngă ho tăđ ng Group (nhóm)ăm iăTabăbaoăg mănhi uăGroupăt păh păcácăđ iăt ngăcóăliênăquană m tăthi tăv iănhau Command (l nh)ă m iă Commandă cóă th ă lƠă m tă nút,ă m tă vùngă đ ă nh pă n iă dungă ho căm tăMenu (trìnhăđ n) Thanh Ribbonăt ăđi uăch nhăd aătrênăđ iăt ngămƠăb năđangălƠmăvi căđ ăđ aăraăcácă l nhăvƠăthaoătácăphùăh p.ăVíăd ăn uăb nălƠmăvi căv iăbi uăđ ătrongăExcelăthìăthanhă Ribbonăs ăhi năth ăcácăl nhăliênăquanăt iăbi uăđ ăN uăkhông,ăcácăl nhănƠyăs ăđ că nă c Có nhi uătínhăn ngăm iătrongăcácăch Cácăch ngătrìnhăs ăd ngăthanhăRibbon ngătrìnhăs ăd ngăthanhăRibbonăcóă2ătínhăn ngăm i: Nút Microsoft Office theăth ătrìnhăđ năFileăvƠăđóăc ngălƠăn iăb năcóăth ătìmăth yă cácă l nhă c ă b nă nh ă trongă trìnhă đ nă Fileă tr că đơy,ă baoă g m:ă Open,ă Saveă vƠă Printă c ngănh ăcácăcƠiăđ tăc aăch ngătrình,ăch nhăs aăcácăthu cătínhătính,ăv.v Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 85 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 The sits above the Ribbon and contains the commands that you want to keep near at hand By default, the Quick Access Toolbar contains the Save, Undo, and Repeat (or Redo) commands, but you can customize it with whatever commands you want Quick Access Toolbar (thanhăcôngăc ătruyăc pănhanh)ăch aăcácăl nhămƠăb nămu nă xu tăhi năth ngătr c.ăM căđ nh,ăQuick Access Toolbar ch aăcácăl nhăSave,ăUndoăvƠă Repeată(ho căRedo).ăTuyănhiênăb năcóăth ătùyăbi năthanhăcôngăc ănƠyăđ ănóăch aăb tă c ăl nhănƠoămƠăb nămu n d.ăCácălo iăphímăt t Cóă2ăcáchăđ ăs d ngăphímăt t.ăGi ăs ăđ ăinăđ măm tăch ăb năcóăth ăs ăd ng: Phímătruyăc păcácăTabăvƠăl nhătrênămƠnăhình T ăh păphímăkhôngăn mătrênăthanhăRibbon Nhi uăng iăchoăr ngăb tăk ăs ăk tăh păc aăm tăt ăh păphímănƠoăd năđ năvi că th căthiăm tăl nhăđ uăcó th ăg iălƠăphímăt t,ăv ăc ăb năthìăđóălƠăm tăcáchăngh ăđúng.ă Nh ngătrongăbƠiănƠyăchúngătaăs ăcóăm tăđ nhăngh aăchínhăxácăh năv ăphímăt t.ăXácă đ nhăs ăkhácăbi tăr tăquanătr ngăvìăt ngălo tăphímăt tăkhácănhauăs ăcóăph ngăth că ho tăđ ngăkhácănhau Access Keysă(phímătruyăc p) Accessă Keyă choă phépă b nă truyă c pă thanhă Ribbon,ă nóă liênă h ă m tă thi tă v iă cácă Tab,ăl nhăvƠănh ngăth ămƠăb nănhìnăth yătrênămƠnăhình.ăB năs ăd ng Acces Key b ngă cáchănh năAlt r iăsauăđóănh năti păm tăphímăho căm tăchu iătu năt ăcácăphím M iă l nhă trênă thanhă Ribbon,ă trongă trìnhă đ nă c aă nútă Microsoft Office Quick Access Toolbar đ uăcóăm tăphímătruyăc păriêng,ăm iăphímătruyăc păđ căgánă m tăKey Tip.ăKeyăTipălƠăm tăphiênăb năm iăc aăh ăth ngăkýăt ăg chăchơn mƠăb nă Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 86 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 quenăthu că ăcácăphiênăb nătr căkhiămu nătruyăc păcácătrìnhăđ năb ngăcáchăs ăd ngă phím Alt Keyăcombinationsă(t ăh păphím) Cácăt ăh păphímădùngăđ ăth căhi năm tăl nhănƠoăđóăvƠănóăkhôngăliênăquanăt iă nh ngăgìăb nănhìnăth yătrênămƠnăhình.ăCácăphímăph iăđ cănh năcùngăm tălúcăđ ăkíchă ho tăcácăl nh,ătrongăđaăs ătr ngăh p,ădùăkhôngăph iăt tăc ,ăđ uăcóăliênăquanăt iăphímă Ctrlă(víăd ănh năCtrlă+ăCăđ ăcopy) T ăh păphímăkhôngăthayăđ iătrongăphiênăb năOfficeă2007,ănóăho tăđ ngăgi ngă hêtă5cac1ăphiênăb nătr c 2.ăDuy tăthanhăRibbonăb ngăAccessăKeyă(phímătruyăc p) Khiăb nămu nădùngăbƠnăphímăthayăvìăcácăthi tăb ătr ănh ăconăchu tăđ ăđi uă năthanhăRibbonăvƠănh ngăth ăkhácătrênămƠnăhình,ătr cătiênăb năph iăb tăch că nơmăđi uăkhi năb ngăbƠnăphím.ăNóiăcáchăkhácăb năph iăchuy năt ăch ăđ ănh păli uă sangăch ăđ ăth căthiăl nhăb ngăcáchănh năphímăAlt.ăSauăđó,ăb năs ăcóăr tănhi uătùyă ch năđ ăduy tăkh păthanhăRibbon a.ăKeyăTipăvƠăcácăbi uăt ngăhìnhăkhiênă(Badges) Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 87 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Ngayăkhiăb nănh năphímăAlt,ăb năs ăth yăcácănhãnănh ,ăho căkhiênănh ăhi nălênă đ ăch ăraăKeyăTipăc aăt ngăTab.ăKhiăb nănh năphímăđ ăkíchăho tăm tăTab,ăcácăkhiênă nh ăs ăhi năth ăKeyăTipăchoăt ngăl nhătrongăTabăđó.ăNóiăcáchăkhác,ăb năch ăth yăm iă l năm tănhómăKeyăTip,ăvƠăb năph iănh nă m tăl aăch nănƠoăđóătr căkhiăth yă nhi uă h n KeyăTipălƠăcáchăr tătuy tăđ ăs ăd ngăphímăt tăb iăb năkhôngăc năph iăghiănh ,ă m iăth ăđ uăhi năth ătrênămƠnăhình b.ăTìmăhi uăthêmăv ăKeyăTip Hình bên trái: Trên Tab Insert KeyăTipăMăđ căgánăchoănútăl nhăSmartArt Hìnhăbênăph i: Trên Tab Page Layout KeyăTipăMăđ căgánăchoănútăl nhăMargins CácăKeyăTipăcóăth ătrùngăl pătrênăcácăTabăkhácănhau,ătrongăvíăd ătrênăMălƠăphímă t tăchoăSmartArtătrongăTabăInsertănh ngăl iălƠăphímăt tăchoăMarginsătrongăTabăPageă Layout B năch ăcóăth ăth yăvƠălƠmăvi căv iăKeyăTipăc aăTabăđangăđ căkíchăho t.ăN uă b năl ăch năsaiăTabăthìăch ăc nănh năEsc đ ăhi năth ăl iăKeyăTipăchoăTabăvƠăch năl iă TabămƠăb năc n L uăý:ăN uăcóăm tăh pătho iăđangăm ădùngăcùngăm tăkýăt ăKeyăTipăv iăm tă Tabăho căm tăl nhătrênăthanhăRibbon,ăthìăKeyăTipăc aăh pătho iănƠyăs ăđ că uătiên c.ăDiăchuy năb ngăphímăm iătên Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 88 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Ngoài Key Tip b năc ngăcóăth ădùngăphímăm iătênăđ ăduy tăthanhăRibbon.ă uă tiênă b nă c ngă nh nă phímă Altăđ ă ch nă thanhă RibbonălƠmă tiêuă m,ă sauă đóă dùngă cácă phímăm iătênăđ ădiăchuy n: Phím M IăTểNăTRÁI M IăTểNăPH I đ ăchuy năquaăl iăgi aăcácăTab.ă Phím M IăTểNăLểN đ ăchuy nătiêuăđi mălênăQuick Access Toolbar (t ăđơyă b năcóăth ădùngăphímăM IăTểNăTRÁI đ ădiăchuy năsangănútăMicrosoft Office) Phím M IăTểNăXU NG chuy năb năvƠoăTab đangăkíchăho tăvƠăb năcóăth ădiă chuy năti pătrongăđóăb ngăcáchăs ădùngăphímăm iătên ă M tăđi măti năb ăsoăv iăphiênăb nătr căc aăMicrosoftăOfficeălƠăb năcóăth ădiă chuy nălênă/ăxu ngăthayăvìăch ălƠătráiă/ăph i d Phím TAB Ribbon B năc ngăcóăth ădùngăphímăTABăđ ădiăchuy năquanhăthanhăRibbon.ăSauăkhiă nh năAltăđ ăch năthanhăRibbon,ăb năhãyănh năphímăTABăliênăt căđ ădiăchuy năquaă cácănútăl nhătheoăt ngănhómăt iăTabăđangăkíchăho t Sauă khiă điă m tă vòngă h tă cácă l nă trongă Tabă hi nă t i,ă tiêuă mă s ă đ că chuy nă theoăth ăt ănútăHelp, nút Microsoft Office, Quick Access Toolbar, Tab quay tr ăl iănhómăđ uătiênătrongăTabăhi năt i Nh năShiftă+ăTABăđ ădiăchuy nătheoăh ngăng căl i.ăKhiăđ năđ căl nhămƠă b nămu n,ăhãyănh năENTER e.ăDiăchuy năb ngăphím F6 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 89 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Hình Nh nă F6ă trongă Outlookă ch nă xoayă vòngă gi aă cácă th ă m că trongă danhă sách:ă cácăth ăm căho tăđ ng,ăxemătr căcácăb ng,ăvƠăToăDoăBar.ă Hình angă nh nă F6ă trongă Wordă ch nă xoayă vòngă gi aă cácă tƠiă li u,ă m ăb tă k ă cácă b ng,ăthanhătr ngătháiă ăd iăcùngăc aăc aăs ,ăvƠăcácăgiaoădi n.ă B năcóăth ăđ năđ căcácăvùngăkhácănhauăc aăcácăc aăs ăch ngătrìnhăb ngăcáchă nh năF6.ăVíăd ătrongăOutlook,ăxemă ăm căMail,ătiêuăđi mădiăchuy năgi aăcácădanhă sáchăth ăm c,ăm ăth ăm c,ăxemătr căcácăb ng,ăvƠăToăDoăBar.ăHìnhă nhăminhăh aă ă trênălƠăh ngădiăchuy năxungăquanhăc aăs ăOutlook Trongăcácăgiaoădi năc aăcácăch ngătrìnhăs ăd ngăRibbon,ăF6ăxoayăvòngăgi aăt tă c ăcácăvùngăc aăc aăs ,ăbaoăg măcácăb ngăđangăm ,ăthanhătr ngătháiăvƠăthanhăRibbon.ă Víăd ,ăn uămu năđ ăphóng toătƠiăli uăc aăb năb năhãyălƠmănh ăsau: Nh năF6ăchoăđ năkhiănh ngătiêuăđi măđ căhi năth ătrênăthanhătr ngăthái.ă Nh năphímăTABăho căm iătênăquaăph iăđ ădiăchuy năsangănútăl nhăhìnhăd uă+.ă B măphímăENTER.ă f.ăQuáăquenăthu căv iăh ăth ngăphímăt tăc ? N uăb năt ngălƠmăvi căv iăMocrosoftăOfficeătrongănhi uăn măvƠălƠăm tăchuyênă giaăv ăphímăt t,ăb năthu călòngăt tăc ăcácăphímăt t.ăCóăth ăb năs ăb iăr iăkhiăt tăc ă trìnhăđ năvƠăphímăt tăc ăđãăbi năm t.ăTh căra,ăthanhăRibbonăvƠăphímăt tăm iăc năcóă m tăítăth i gianăđ ăb nălƠmăquenănh ngăm tăkhiăđãăn măb tăđ căb năs ăđánhăgiáăcaoă Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 90 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 N uăb năv năkhôngăhƠiălòngăvƠămu nătr ăl iăv iăcácăphímăt tăc ăthìăđơyălƠăcơuătr ă l i:ăh uăh tăphímăt tăc ăđ uăv năho tăđ ng.ăTuyănhiênăb năph iănh ăchínhăxácăvìăgi ă đơyăkhôngăcònăn iănƠoătrênămƠnăhìnhănh căb năc năph iănh năphímănƠo ơyălƠăcáchăho tăđ ng:ă Trongăcácăphiênăb nătr căkhiăb nănh năAltă+ăEăthìătrìnhăđ năEdităđ căm ălênă vƠăb nănh năti păcácăkýăt ăđ căg chăchơnăđ ătruyăc păcácăl nh.ăTrongăOfficeă2007ă khiănh năt ăh păAltă+ăEă(ho căcácăkýăt ăt tăkhác)ăs ăkhôngăcóătrìnhăđ nănƠoăm ăra.ă ThayăvƠoăđó,ăm tăthôngăđi păs ăhi năth ăchoăb năbi tăb năđangădùngăh ăth ngăphímăt tă c ăN uăb nănh ăt ăh păphímăt tăthìăch ăc nănh năti păđ ăth căhi năl nh.ăN uăb nă khôngănh ,ăhãyănh năEscăđ ăhi năth ăcácăKeyăTip 3.ăHãyăchúăýăđ nămáyătínhăc aăb n Cóăth ăb năkhôngănh năraănh ngămáyătínhăc aăb năđangăb ăđ tătrongăt măng m.ă Khôngăph iăch ăb nămƠăt tăc ămáyătínhăkhácăc ngăv y.ăCóănh ngăng iăđangăc ăthơmă nh păvƠoăcácămáyătínhănh măt ăl i ho căm tăm căđíchănƠoăđó.ăB năc năph iănh năth că đ căcácăđeăd aăđ ăb oăv ămáyătínhăc aămìnhăt tăh n Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 91 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 a.ăCácăđeăd aăanăninh Cóăth ăm tăs ăkháiăni măđãăquenăthu căv iăb nănh :ăvirus,ătrojan,ăspyware,ă malware,ăl aăđ oăquaăm ng.ă ăb oăv ămáyătínhăc aăb năt tăh n,ăb năc năhi uăcácă m iăđeăd aătrênălƠăgì H uăh tăcácăđeăd aăanăninhăđ căbi tăđ nănh ăm tăph năm măho căm tăđo nămãă đ căh iă(maliciousăsoftwareă/ăcode),ăcácăph năm mănƠyăơmăth măđi uăkhi nămáyătínhă c aăb nămƠăb năkhôngăhayăbi tăgì.ă aăs ăcácăph năm măđ ăđ căthi tăk ăđ ăt ănhơnă b năvƠălơyănhi măsangăcácăfileăho căcácămáyătínhăkhác.ăM tătrongăcácăcáchălơyănhi mă lƠăg iăm tăe-mailăcóăch aămãăđ căd iătênăb năt iăcácăđ aăch ăliênăl cătrongămáyătínhă c aăb n Nh ngăgìămãăđ căth căhi nătrênămáyăc aăb năph ăthu căvƠoănóălƠăd ngăgìăvƠătínhă pháăho iăraăsao.ăCóăth ănóăch ăt oăraăcácăthôngăđi păgơyăphi nătoáiăho căth căs ăgơyă t năh iăb ngăcáchăxóaăcácăd ăli uăvƠăch ngătrìnhăc aăb n ơyă lƠă m tă s ă đ nhă ngh aă v ă cácă ph nă mêmă đ c,ă d aă vƠoă đóă b nă s ă bi tă đangăpháiăđ iăm tăv iăcáiăgì: Virus Ph năm măho căđo nămãăcóăkh ăn ngăt ănhơnăb n.ăM tăvirusălơyălanăb ngă cáchăđínhăkemănóăvƠoăm tăfileăho căch ngătrìnhăkhác Worm Ph năm mănhơnăb năb ngăcáchăt ăg iăb năsaoăc aănóăquaăm ng TrojanăhorseăPh năm măkhông gơyăh iănh ngănóăs ăl iăd ngăcácăl ăh ngăh ăth ngăđ ă m ăđ ngăchoăm tăph năm măkhácă(virus,ăworm )ăt năcôngămáyătínhăc aăb n Trojan horse Ph nă m mă khôngă gơyă h iă nh ngă nóă s ă l iă d ngă cácă l ă h ngă h ă th ngăđ ăm ăđ ngăchoăm tăph năm măkhácă(virus,ăworm )ăt năcôngămáyătínhăc aă b n Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 92 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 Spyware Ph năm măthuăth păthôngătinăcáănhơnăc aăb n,ăho căchúngăc ngăcóăth ă thayăđ iăcácăthi tăl păh ăth ngămƠăkhôngăthôngăquaăb n.ăTh ngămáyătínhăb ănhi mă Spywareăkhiătruyăc păcácătrangăwebăkhôngăđángătinăc y Phishing M t ph ngăth căl aăđ oăthôngătinătƠiăkho n,ăth ngălƠăthôngăquaă email.ăM tăs ăk chăb năl aăđ oănh măcƠiăSpywareăvƠoămáyătínhăc aăb n.ăTinăt tălƠă Outlookă2007ăđãăđ cătíchăh păh ăth ngăch ngăPhishing b.ăNgu nălơyănhi m Cácămãăđ călơyănhi măvƠoămáyătínhăc aăb năb ngăcáchă nămìnhătrongăm tăth ăgìă đóăcóăv ăvôăh i.ăCh ngăh nănh ăm tăfileăđínhăkèmătrongăemail,ăm tăph năm măt iăt ă Internet,ăm tăwebsiteămƠăb năghéăqua,ăm tăfileăchiaăs ăho căm ngămáyătính,ăm tăđ aă m măvƠăth măchíălƠăm tătƠiăli uăOffice.ăC ăb năthìăm iăth ăđ năt ăm tămáyătínhăkhácă đ uăti mă năr iăro L uăý ôiăkhiăcácămãăđ căkhôngă nămìnhăvƠăt năcôngăm tăcáchăcôngăkhai NgoƠiăvi căc nătr ngătr căcácăthôngătinăđ năt ămáyătínhăkhác,ăb năc ngănênăc nă th năkhiăghéăth măcácăwebsiteăcóăyêuăc uăthôngătinăcáănhơn,ăhãyăxácăđ nhăđóăcóăph iă trangă webă gi ă m oă khôngă tr că khiă nă thôngă tin.ă Víă d ă b nă ph iă ch că r ngă mìnhă đangă ătrangăwebăchínhăth căc aăngơnăhƠngăb năm ătƠiăkho năch ăkhôngăph iă ăm tă trangăcóăgiaoădi năgi ngănó M tăl uăýăkhácălƠăkhiăb năl tăquaăm tătrangăwebăth căt ăb năđangăt iăv ăcácăfileă t ăServer.ăHãyăch căr ngătrangăwebăđóăđángătinăc y c.ăMicrosoftăUpdateăm tăcáchăđ ăh năch ăr iăro Cáchăc ăb nănh tăđ ăt ngăc ngăanăninhăh ăth ngălƠăb oăđ măph năm mătrenă máyătínhăc aăb năluônăc pănh t.ăMicrosoftăth ngăxuyênăphátăhƠnhăcácăb năc pănh tă- Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 93 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 cáiămƠăgi iătruy năthôngăhayăg iălƠăb năváă(patch)ă- đ ăchi năđ uăv iăcácăđeăd aăm iă xu tăhi n.ăCácăb năc pănh tăh ătr ăMicrosoftăWindowsăvƠăMicrosoftăOffice M tăcáchăhayălƠăth ngăxuyênăki mătraăvƠăc pănh tăc ăWindowsăvƠăofficeăb ngă cáchăghéăquaătrangăc pănh tăc aăMicrosoft NgoƠiăraăb năcònăcóăth ăthi tăl păMicrosoftăUpdateăt ăđ ngăt iăv ăcácăb năc pă nh tăkhiăchúngăđ căphátăhƠnh.ăM tăkhiăđãăthi tăl păxong,ăch ngătrìnhăs ăluônăđ că t ăđ ngăc pănh t d.ăPh năm măch ngăVirus Cáchăphòngăv ăquanătr ngănh tălƠăs ăd ngăcácăch cƠiăđ tăvƠăc pănh tăth ngăxuyên ngătrìnhăch ngăVirus.ăHãyă N uămáyătínhăc aăb năn mătrongăh ăth ngăm ngăcóăth ăng iăqu nătr ăm ngăs ă th căhi năthayăb năđi uăđó Cácăph năm măch ngăVirusăđ căthi tăk ăđ ăphátăhi năcácăVirusăđãăđ cănh nă d ng.ăVìăvirusăm iăkhôngăng ngăđ căphátătánănênăb năc năc pănh tăch ngătrìnhă Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 94 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 th ngăxuyên.ăKhiăm tăvirusăm iăxu tăhi nătrênăth ăgi i,ănhƠăs năxu tăph năm mădi tă virusăth ngătungăraăb năc pănh tătrongăvòngăvƠiăgi ăsauăkhiănh nădi năvirus e.ăM tăs ăthi tăl păanăninhăkhác Cóăth ăt ngăk tăcácă căb năc năth ăhi năđ ăt ngăc ngăanăninhăh ăth ngănh ăsau: CƠiăch ngătrìnhădi tăvirusăvƠăspyware.ă S ăd ngăcácăm tămãăph căt pă(g măch ,ăs ăvƠăcácăkýăt ăđ căbi tănh ă"&"ă"%"ă"$" ).ă CƠiăđ tăt ngăl aă(Firewall)ăki măsoátăcácălu ngăthôngătină Th ngăxuyênăsaoăl uăd ăli uăquanătr ngă f An toàn cho email M tă khuă v că nguyă hi mă dêă b ă nhi mă virusă nh tă lƠă emailăvƠă cácă fileă đínhă kèm.ă ôiăkhiăch ăc năm ăm tăemailăc ngăcóăth ăkíchăho tăvirus Ngayăc ăkhiăđãăcƠiăđ tăch ngătrìnhăch ngăvirus,ăm tăvirusăm iăcóăth ăxu tăvƠă nhƠă s nă xu tă ch aă k pă c pă nh tă thôngă tină v ă nó.ă Vìă v y,ă hãyă th nă tr ngă v iă cácă fileă đínhăkèmăđ căbi tălƠăkhiăng iăg iălƠăhoƠnătoƠn xaăl ă(ho căcóăth ălƠătênăm tăng iă quenănh ăn iădungăkhôngăphùăh p),ăho uătiêuăđ ăvƠătênăfileăđínhăkèmăcóăgìăđóăb tă th ng Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 95 Tìm hi u Microsoft Office 2007- T p 1: Tìm hi u Microsoft Word 2007 L uăýăOutlookă2007ăcóăcácătínhăn ngă năphòngăch ngăvirusătrongăfileăđínhăkèm.ă Víăd ăcácălo iăfileăth ngăđ cădùngăđ ăphát tánăvirusăs ăt ăđ ngăb ăch nă NgoƠiăraăn uăb năv năloăl ngăv ălƠăthôngătinăb nănh năđ căcóăth ăch aăvirusăthìă v năcóăm tăs ăcáchăhi uăqu ăngoƠiăvi cădùngăph năm m.ăCh ngăh năb năcóăth ăg iă năchoăng iăg iăđ ăxácănh năxemăcóăđúngăh ăđãăg iăemailăchoăb năkhôngăhayă emailăđ căg iăt ăm tăk ăm oădanhănƠoăđó L uăýă ngăbaoăgi ăm ăcácăemailăvƠ fileăđínhăkèmăđángănghiătr căkhiăb năcóă th ăxácăminhăthôngătinăng iăg i _The end_ Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 96
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu Microsoft Word 2007, Tìm hiểu Microsoft Word 2007, Tìm hiểu Microsoft Word 2007

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập