(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

183 4 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:26

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ CÔNG LƯƠNG ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Xây dựng Đảng quyền nhà nước Mã số : 62 31 02 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phan Hữu Tích TS Hoàng Mạnh Đoàn HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 6 1.2 Những giá trị công trình luận án cần tham khảo vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Chương 2: 21 ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Trí thức công tác vận động trí thức nước ta 24 24 2.2 Đảng lãnh đạo công tác vận động trí thức đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức - khái niệm, nội dung 41 phương thức Chương 3: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 60 3.1 Thực trạng đội ngũ trí thức công tác vận động trí thức nước ta 3.2 Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm Chương 4: 60 79 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC ĐẾN NĂM 2025 116 4.1 Những nhân tố tác động yêu cầu tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức 116 4.2 Những giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn KẾT LUẬN 125 154 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC 169 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội GD&ĐT Giáo dục Đào tạo KH&CN Khoa học công nghệ KH&KT Khoa học kỹ thuật KTTT Kinh tế tri thức KT-XH Kinh tế - xã hội LHH Liên Hiệp hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Trí thức vốn quý dân tộc, lực lượng tiêu biểu, thể trình độ trí tuệ quốc gia có vai trò quan trọng công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Lịch sử cho thấy rằng: thời vậy, hưng thịnh đất nước tùy thuộc phần lớn vào việc coi trọng sử dụng đội ngũ trí thức Cách năm kỷ, Văn bia đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo năm thứ 3(1942),Thân Nhân Trung nêu bật tầm quan trọng giáo dục nhân tài hưng thịnh đất nước: Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy nước yếu mà thấp hèn Vì bậc đế vương thánh minh không đời không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết [137] Hiện nay, Việt Nam đứng trước thách thức lớn tụt hậu ngày xa so với nước khu vực quốc tế Đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) để bước vượt qua thách thức Đội ngũ trí thức với đặc thù lao động có vai trò quan trọng, có ý nghĩa quan trọng Không có đội ngũ trí thức đủ mạnh tiến hành CNH, HĐH đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội (CNXH) Trí thức vừa phận nguồn lực người, vừa nguồn tiềm khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Đánh giá xu phát triển này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Kinh tế tri thức phát triển mạnh, đó, người tri thức trở thành nhân tố định phát triển quốc gia” [50, tr.97] Nối tiếp truyền thống dân tộc, vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trí thức, nghiệp đổi Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm lãnh đạo công tác vận động đội ngũ trí thức Đảng ban hành nhiều nghị quyết, thị để lãnh đạo công tác vận động trí thức, điển hình Nghị số 27-NQ/TW, xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH (2008) Quan điểm, chủ trương đắn Đảng chậm cụ thể hóa vào tình hình thực tế, chưa tạo sách đồng đủ mạnh để gắn kết khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển đời sống xã hội Đảng bộ, quyền cấp có lúc, có nơi chưa thấy hết vai trò, vị trí trí thức phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đặc biệt phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa Trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, đãi ngộ trí thức thiếu tính chiến lược, chưa xem phận cấu thành chiến lược người, chiến lược phát triển KT - XH nên chưa tạo đội ngũ trí thức có cấu đồng bộ, hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH Sự quan tâm đạo đầu tư xây dựng tổ chức trí thức chưa mức, tổ chức kinh phí hoạt động… Trong bối cảnh quốc tế nay, lực thù địch với chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ dân với Đảng, đặc biệt chúng tập trung lôi kéo, lợi dụng trí thức nhằm hạ thấp, làm lu mờ vai trò lãnh đạo Đảng Tình hình đòi hỏi phải tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận nói chung công tác vận động trí thức nói riêng Ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị số 25NQ/TW “Tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới” Nghị nhấn mạnh mục tiêu lớn công tác dân vận tình hình mới, tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận để củng cố niềm tin nhân dân Đảng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn nhân dân, thực thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vận động trí thức phận công tác dân vận, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức góp phần tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình yêu cầu thiết Do đó, tiếp tục đổi tư duy, đổi nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đặt vấn đề lý luận thực tiễn cần nghiên cứu, làm sang tỏ thêm Xuất phát từ cách nhìn nhận, tiếp cận đó; từ yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn công tác thân, tác giả lựa chọn vấn đề: “Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn nay” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng quyền nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức, đề xuất phương hướng, mục tiêu giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án, làm rõ kết nghiên cứu trí thức lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức; - Nghiên cứu sở lý luận đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức; - Đánh giá thực trạng đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức, nêu nguyên nhân rút kinh nghiệm; - Xác định mục tiêu, yêu cầu đề xuất giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức vấn đề rộng phức tạp Luận án tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận trí thức công tác vận động trí thức; nghiên cứu thực trạng đổi nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức từ năm 1986 đến nay, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2000 đến 2013 Luận án đề cập đến nhân tố tác động yêu cầu đặt đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức, từ đề giải pháp để tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn từ đến năm 2025 4 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam trí thức công tác vận động trí thức 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác -Lênin đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử - logic, phân tích - tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra, khảo sát thực tiễn, phương pháp chuyên gia phương pháp điều tra xã hội học Những đóng góp mặt khoa học - Nghiên cứu đưa khái niệm trí thức công tác vận động trí thức; nội dung, phương thức lãnh đạo trí thức xây dựng luận khoa học khẳng định tính tất yếu phải đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn - Đánh giá thực trạng, hạn chế, nguyên nhân rút kinh nghiệm lãnh đạo công tác vận động trí thức làm sở thực tiễn cho việc đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức - Dự báo thuận lợi, khó khăn, từ xác định mục tiêu, yêu cầu đề xuất giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án góp phần tiếp tục nghiên cứu lý luận thực tiễn để tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức tình hình Luận án góp phần cung cấp luận khoa học cho việc đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức tình hình - Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu giảng dạy hệ thống trường trị, quan, tổ chức cá nhân quan tâm Kết cấu luận án Gồm phần mở đầu, chương với tiết, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu công bố tác giả, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước Trí thức công tác vận động trí thức có tầm quan trọng đặc biệt phát triển đất nước Chính vậy, nước ta có nhiều công trình khoa học nghiên cứu đội ngũ trí thức công tác vận động trí thức với nhiều khía cạnh, quy mô khác nhau, có số công trình khoa học đề cập đến nội dung mà luận án cần nghiên cứu nghiên cứu tham khảo kế thừa 1.1.1.1 Sách - Trí thức Việt Nam thực tiễn triển vọng, (1995) Phạm Tất Dong (chủ biên) [22]: Đây công trình nghiên cứu công phu, sâu sắc đội ngũ trí thức Việt Nam Từ lý luận đến thực tiễn, tác giả sâu phân tích quan niệm đại “trí thức”, sở nghiên cứu đội ngũ trí thức Việt Nam qua thời kỳ lịch sử kỷ XX Từ việc nghiên cứu thực trạng số lượng, cấu… đến tâm trạng, nguyện vọng đội ngũ trí thức, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm phát triển đội ngũ trí thức nước ta - Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam công nghiệp hóa, đại hóa, Phạm Tất Dong (chủ biên) [24]: Trên sở nghiên cứu khái quát tình hình CNH, HĐH đất nước số yêu cầu đặt nguồn lực trí tuệ; tác giả khẳng định vai trò đội ngũ trí thức CNH, HĐH, phát triển lực lượng sản xuất, sáng tạo văn hóa, phát huy sắc dân tộc, lãnh đạo, quản lý điều hành nghiệp CNH, HĐH đất nước Với thái độ tôn trọng trí thức, tác giả khẳng định, kinh tế thị trường, “sản phẩm lao động trí thức loại hàng hóa đặc biệt, bị chiếm đoạt mà không biết, song lưu thông trả giá xứng đáng bao thứ hàng quý khác” [24, tr.330] Đây khởi nguồn cho đổi tư xem tiền lương loại phụ cấp trí thức sách đầu tư có lợi để mua lại “chất xám” - loại sản phẩm đặc biệt kinh tế thị trường - Trí thức Việt Nam nghiệp đổi xây dựng đất nước (1995) Đỗ Mười [117] Tác phẩm tập hợp phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười vị trí, vai trò nhiệm vụ đội ngũ trí thức Việt Nam nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Trí thức công đổi đất nước Nguyễn Quốc Bảo, Đoàn Thị Lịch (đồng chủ biên) [7]: Tác phẩm khái quát tình hình biến đổi trí thức Việt Nam công đổi mới, phân tích hạn chế, ưu điểm trí thức Việt Nam, sở đề giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước - Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Khánh Bật, Trần Thị Huyền (đồng chủ biên), [8] Đây công trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu trí thức góc độ tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trí thức, làm rõ vận dụng sáng tạo Đảng Nhà nước ta công tác xây dựng trí thức; đồng thời đánh giá đóng góp, hạn chế đội ngũ cách mạng Việt Nam, có sở đó, sâu phân tích, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức nước ta thời kỳ 2011- 2020 đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước - Một số vấn đề trí thức Việt Nam Nguyễn Thanh Tuấn [138] Tác giả sâu nghiên cứu trí thức, vai trò trí thức nói chung tiến xã hội; làm rõ đặc điểm trí thức Việt Nam tiến trình lịch sử dự báo xu hướng phát triển đội ngũ Trên sở đó, tác giả đề phương hướng đổi công tác quản lý sách KT - XH đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn - Trí thức Việt Nam trước yêu cầu phát triển đất nước, Nguyễn Đắc Hưng [67] Trong tác phẩm này, tác giả làm rõ quan niệm trí thức; vị trí, vai trò trí thức; phương hướng chủ yếu để xây dựng phát triển đội ngũ trí thức nước ta đáp ứng yêu cầu thời đại Trên sở khẳng định nội hàm 165 Câu Theo ông/bà, điều kiện phát triển kinh tế tri thức toàn cầu hóa nay, Đảng Nhà nước cần thiết phải đổi sách với trí thức mức độ nào? Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Chưa cần thiết Câu Theo Ông/Bà cần thiết cần thiết phải đổi sách với trí thức đổi nào? Coi trí thức nhóm xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển đất nước 8.2 Đưa thêm trí thức vào Đảng 8.3 Tranh thủ ý kiến trí thức hoạch định đường lối sách 8.4 Đưa trí thức vào cương vị lãnh đạo hệ thống trị 8.5 Gắn trí thức với trình phát triển kinh tế-xã hội thống qua chế liên kết nhà 8.6 Tạo điều kiện cho trí thức học tập, nâng cao trình độ sở giáo dục nước 8.7 Chống tiêu cực sử dụng, cất nhắc, đề bạt trí thức Các khuyến nghị khác (ghi rõ): Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà ! 166 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để phục vụ cho việc viết luận án tiến sĩ, đề tài “Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn nay”, quý I/2015, tác giả luận án tiến hành khảo sát trưng cầu ý kiến công tác vận động trí thức Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn Đối tượng khảo sát chủ yếu tập trung trí thức có học vấn từ trình độ cao đẳng trở lên công tác quan Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành, đơn vị khoa học công nghệ công lập (Viện, Trung tậm, Liên hiệp…) Địa bàn khảo sát gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nước Tổng số phiếu phát 600 phiếu, tổng số phiếu thu 500 phiếu, đạt tỷ lệ 83,6 % Kết thu sau: I THÔNG TIN CÁ NHÂN Tuổi: Xin Ông/Bà cho biết độ tuổi thân: Độ tuổi < 35 tuổi 35-45 tuổi 46-55 tuổi 56- 60 tuổi > 60 tuổi Tỷ lệ 30,6 22,6 14,0 7,4 25,4 Giới tính: Giới tính Nam Nữ Tỷ lệ 60,5 39,5 Trình độ học vấn: Trình độ học vấn Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Tỷ lệ 3,2 56,3 25,9 14,6 Học hàm: Học hàm Giáo sư Phó Giáo sư Tỷ lệ 3,6 5,6 167 Trình độ lý luận: Trình độ lý luận Sơ cấp Trung cấp Cao cấp Tỷ lệ 22,2 22,8 37,8 Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ A 14,6 3,6 0,6 2,6 1,8 + Tiếng Anh + Tiếng Nga + Tiếng Đức + Tiếng Trung Quốc + Ngoại ngữ khác Trình độ B 36,2 6,8 0,6 1,8 1,2 C 36,8 11,0 1,0 1,2 7,0 Loại hình tổ chức công tác: Cơ quan công tác + Tổ chức hành Đảng/HĐND/Quốc hội + Tổ chức hành Chính quyền + Tổ chức trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp + Doanh nghiệp Nhà nước + Doanh nghiệp tư nhân + Tổ chức Phi phủ + Đơn vị nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu ) + Khác (ghi rõ) Tỷ lệ 4,4 16,6 51 5,2 1,0 7,6 11,2 3,0 Cấp độ loại hình tổ chức công tác Cấp Tỷ lệ 46,4 45,4 2,8 0,2 Cấp Trung ương Cấp Tỉnh/Thành phố Cấp Quận/Huyện Cấp Xã/Phường Hiện Ông/Bà có phải Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không ? Người trả lời Đảng viên Không đảng viên Tỷ lệ 76,2 18,8 168 II KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG Câu Theo Ông/Bà , từ thành lập đến Đảng CSVN đánh giá vai trò trí thức trong: cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng xã hội chủ nghĩa ? Cách mạng dân Cách mạng xã hội Thời kỳ đổi tộc dân chủ chủ nghĩa Rất quan trọng 51,2 43,6 54,4 Quan trọng 30,6 36,4 27,2 Bình thường 9,2 11,8 10,0 Ít quan trọng 2,6 1,0 1,8 Khó đánh giá 2,0 1,8 2,0 Vai trò Câu Ông/Bà đánh giá mức tuyên truyền vận động Đảng CSVN với trí thức Đảng CSVN ? Mức độ Cách mạng dân Cách mạng xã hội Thời kỳ đổi tuyên truyền tộc dân chủ chủ nghĩa 36 23,6 28,6 Tích cực 39,6 50,2 40,4 Bình thường 14,6 19,2 22,2 Chưa tích cực 3,4 1,2 4,0 Khó đánh giá 1,6 1,0 1,8 Rất tích cực Câu Ông/Bà tiếp nhận tuyên truyền vận động Đảng CSVN hình thức sau đây: Phương thức tuyên truyền vận động Tỷ lệ Phổ biến thị, nghị Đảng trí thức 78,2 Phổ biến sách văn pháp luật liên quan đến trí thức 64,0 Học tập gương tốt trí thức 43,6 Cán đảng đến tuyên truyền vận động 16,6 Tuyên truyền qua gương đảng viên/ quần chúng tốt 33,0 Cách khác ( ghi rõ): 1111,0 169 Câu Theo Ông/Bà cách thức tuyên truyền hiệu ? (Chọn phương án đánh số thứ tự từ 1-3 theo mức độ hiệu phương án: 1-Hiệu nhất; 2-Hiệu thứ hai; 3-Hiệu thứ ba) Cách thức tuyên truyền Phổ biến thị, nghị Đảng trí Hiệu Hiệu Hiệu Không thứ hai thứ ba lựa chọn 33,4 10,4 25,6 29,2 thức Phổ biến sách văn pháp lu 20,6 40,4 19,0 18,8 liên quan đến trí thức Học tập gương tốt trí thức 26,2 27 21,6 24,0 Cán đảng đến tuyên truyền vận động 5,0 7,2 8,8 77,8 Tuyên truyền qua gương đảng viên/quần 13,0 11,8 19,8 54,4 1,2 0,8 0,8 93,6 chúng tốt Cách khác (ghi rõ) Câu Mức tiếp thu nội dung tuyên truyền sau Đảng Ông/Bà nào? Nội dung tuyên truyền: Rất tốt Tốt Bình thường Khó Chưa tốt đánh giá Đường lối, quan điểm Đảng 26,6 48,6 18,0 2,4 1,2 Chính sách, pháp luật Nhà nước 21,8 45,8 22,8 4,2 0,6 Đại đoàn kết dân tộc 15,4 41,8 28,6 4,0 1,8 Đường lối đối ngoại 9,6 36,0 34,4 5,0 3,0 Vai trò trí thức Việt Nam 13,8 38,8 29,8 5,8 2,2 Vận động trí thức vào Đảng 11,4 29,8 34,0 10,0 1,2 10,8 30,0 30,8 12,2 5,2 1,0 5,6 13,2 1,6 1,8 Vai trò liên minh công nhân-nông dântrí thức Khác 170 Câu Theo Ông/Bà, mức độ thực sách khuyến khích trí thức nhà nước nào? Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Khó đánh giá Đảm bảo điều kiện làm việc + Phòng làm việc 6,4 20,0 51,2 17,2 1,2 + Trang thiết bị 5,8 17,6 50,4 18,8 1,4 + Cơ chế/ sách 2,8 14,4 38,4 33,0 3,8 + Nhà 2,2 3,6 40,8 42,0 5,0 + Lương 1,2 3,6 36,8 50,8 2,8 + Tiền thưởng/phụ cấp 1,0 4,2 32,2 49,0 4,2 + Điều kiện lại 1,2 4,8 39,0 41,0 4,0 + Khác 1,0 2,8 18,8 7,2 4,6 + Đào tạo thức 4,8 31,2 43,4 10,4 3,4 + Đào tạo phi thức 3,0 13,8 46,0 21,8 5,0 + Đào tạo lại 1,8 11,8 40,6 27,2 5,2 + Vinh danh trí thức giỏi 6,6 28,8 44,0 13,6 1,6 + Tôn trọng trí thức 4,8 24,0 40,8 21,8 1,6 + Lãnh đạo Đảng/Nhà nước thăm hỏi, động viên 4,4 18,6 43,2 20,4 6,0 + Khác 0,8 2,8 17,6 4,6 4,2 + Chính sách tự sáng tạo 4,0 18,4 46,8 22,2 3,6 + Phát huy quyền dân chủ 4,2 19,6 43,6 24,8 3,0 3,2 11,0 40,0 35,0 3,6 Đảm bảo điều kiện sống Giáo dục, đào tạo Động viên tinh thần Có sách quản lý, sử dụng trí thức phù hợp + Kết hợp nhà (nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất người lao động ) 171 Câu Theo ông/bà, điều kiện phát triển kinh tế tri thức toàn cầu hóa nay, Đảng Nhà nước cần thiết phải đổi sách với trí thức mức độ nào? Mức độ cần đổi sách trí thức Tỷ lệ Rất cần thiết 84,8 Cần thiết 13,6 Bình thường 0,4 Chưa cần thiết 0,0 Câu Theo Ông/Bà cần thiết cần thiết phải đổi sách với trí thức đổi nào? Coi trí thức nhóm xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển 86,4 đất nước 8.2 Đưa thêm trí thức vào Đảng 44,0 8.3 Tranh thủ ý kiến trí thức hoạch định đường lối sách 70,4 8.4 Đưa trí thức vào cương vị lãnh đạo hệ thống trị 51,0 8.5 Gắn trí thức với trình phát triển kinh tế-xã hội thống qua chế liên 59,8 kết nhà 8.6 Tạo điều kiện cho trí thức học tập, nâng cao trình độ sở giáo dục 64,6 nước 8.7 Chống tiêu cực sử dụng, cất nhắc, đề bạt trí thức 63,4 172 Phụ lục Biểu ĐỘI NGŨ TRI THỨC ĐANG LÀM VIỆC TRONG NỀN KINH TẾ (2002-2012) (Chỉ tính cán có trình độ từ cao đẳng trở lên) A Số người làm việc 2002 2007 2012 C B Cả nước Tổng số ( CĐ, ĐH, ĐH) 1.843.485 3.197.633 6.107.301 415.045 700.828 1.112.482 1.032.983 1.848.143 4.063.967 395.457 648.662 930.852 + Thạc sĩ 30.078 78.425 101.284 + Tiến sĩ 13.178 17.996 24.341 100 100 100 - Cao đẳng 22,51 21,92 18,22 - Đại học 56,03 57,80 66,54 - Trên Đại học 21,45 20,29 15,24 + Thạc sĩ 1,63 2,45 1,66 + Tiến sĩ 0,71 0,56 0,40 Chia ra: - Cao đẳng - Đại học - Trên Đại học Trong đó: CƠ CẤU (%) Tổng số ( CĐ, ĐH, ĐH) Trong đó: Nguồn: Tổng cục Thống kê 173 Biểu ĐỘI NGŨ TRI THỨC ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO VÙNG KINH TẾ (Chỉ tính cán có trình độ từ cao đẳng trở lên) A B Cả nước Số người làm việc 2002 2007 2012 C Tổng số 1.843.485 3.197.633 6.107.301 Đồng Sông Hồng 579.393 1.006.280 2.102.129 Miền núi Trung du phía Bắc 211.571 350.981 583.862 312.2 86 526.149 986.344 Tây Nguyên 71.196 123.632 233.938 Đông Nam Bộ 34.823 759.017 1.410.912 Đồng Sông Cửu Long 174.806 307.302 643.858 Không phân vùng 458.410 124.2 72 146.258 100 100 100 Đồng Sông Hồng 31,43 31,47 34,42 Miền núi Trung du phía Bắc 11,48 10,98 9,56 16,99 16,45 16,15 Tây Nguyên 3,86 3,87 3,83 Đông Nam Bộ 1,89 23,74 23,10 Đồng Sông Cửu Long 9,48 9,61 10,54 24,87 3,89 2,39 Chia ra: Bắc Trung Duyên hải miền Trung Cơ cấu (%) Cả nước Bắc Trung Duyên hải miền Trung Không phân vùng Nguồn: Tổng cục Thống kê 174 Biểu ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ Đơn vị: Người A 26 Số người làm việc 2002 2007 2012 C B Cả nước Tổng số (CĐ, ĐH, ĐH) 1.843.485 3.197.633 6.107.301 571.114 1.267.479 3.031.546 83.952 273.623 904.021 467.397 938.630 2.032.604 19.765 55.226 94.921 + Thạc sĩ 6.829 20.839 29.105 + Tiến sĩ 2.545 3.082 3.354 1.272.371 1.920.073 3.052.890 - Cao đẳng 331.093 424.320 194.430 - Đại học 565.586 903.419 2.080.741 - Trên Đại học 375.692 592.334 777.719 + Thạc sĩ 22.2 49 57.370 71.602 + Tiến sĩ 10.633 14.834 20.772 10.081 22.865 Chia ra: Đơn vị kinh tế Tổng số Chia - Cao đẳng - Đại học - Trên Đại học Trong đó: Đơn vị hành nghiệp Tổng số Chia Trong đó: Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng số Chia - Cao đẳng - 2.885 14.031 - Đại học - 6.094 2.598 - Trên Đại học - 1.102 6.236 Nguồn: Tổng cục Thống kê Bộ GD&ĐT 175 Biểu ĐỘI NGŨ TRI THỨC PHÂN THEO LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ Đơn vị: % A 27 Số người làm việc 2002 2007 2012 C B Cả nước Tổng số (CĐ, ĐH, ĐH)* 100 100 100 Chia ra: Đơn vị kinh tế Đơn vị hành nghiệp 571.114 1.267.479 3.031.546 1.272.371 1.920.073 3.052.890 Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng - 10.081 22.865 Đơn vị kinh tế 30,98 39,64 49,64 Đơn vị hành nghiệp 69,02 60,05 49,99 - 0,32 0,37 Cơ cấu(%) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng * Năm 2007 không bao gồm sở tôn giáo tính ngưỡng Nguồn: Tổng cục Thống kê 176 Biểu ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU PHÂN THEO LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Không bao gồm số cán nghiên cứu làm việc doanh nghiệp Số liệu năm 2011) Đơn vị: Người Khu vực hoạt động Lĩnh vực chuyên môn A Cán nghiên cứu Tổng số Viện , Trường Trung tâm Đại học Cơ quan Đơn vị Ngoài hành Nhà nghiệp nước 90.240 15.942 52.997 9.941 10.165 1.195 12.257 2.2 08 7.933 558 396 162 23.1 09 5.000 14.460 3.191 1.121 337 11.598 1.569 3.628 451 5.822 128 11.633 3.731 3.865 2.035 1.860 142 24.613 2.133 18.114 2.2 34 834 298 6.030 301 4.997 472 132 128 Chia ra: Khoa học tự nhiên Khoa học kỹ thuật công nghệ Khoa học y, dược Khoa học nông nghiệp Khoa học xã hội Khoa học nhân văn Nguồn: Tổng cục Thống kê 177 Phụ lục ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Các tiêu Cộng nước Trung cấp Tổng số Số giảng Số giảng Số giảng Số giảng viên có viên có viên có viên có học hàm trình độ trình độ trình độ Đại GS-PGS TSKH-TS Thạc sĩ học khác 393 4.010 13.896 0% 2.15% 21.9% 75.9% 129 678 9.573 15.494 0.5% 2.62% 37% 59.9% 3.800 9.193 38.610 8.683 6.2% 15% 63% 15.8% 105.459 18.299 chuyên nghiệp Tỷ lệ % so với tổng số giáoviên TCCN Cao đẳng 25.874 Tỷ lệ % so với tổng số giáoviên CĐ Đại học Tỷ lệ % so với 61.286 tổng số giáoviên ĐH Nguồn: Tổng cục Thống kê Bộ GD&ĐT 178 Phụ lục SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CẢ NƯỚC 31/12/2000 VÀ ĐẾN HẾT 31/1/2/2013 Số trí thức làm 2000 việc 2013 Tỷ lệ tăng(%) Tổng số (CĐ, ĐH, ĐH) 1.322.691 6.550.234 4.95 - Cao đẳng 381.482 1.289.399 3.37 - Đại học 918.518 4.312.258 4.49 - Trên Đại học 22.691 948.577 41.80 + Thạc sĩ 10.000 118.653 11.86 + Tiến sĩ 12,691 24.667 1.94 Chia ra: Trong đó: Nguồn: Tổng cục Thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo Phụ lục SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010 Trình độ đào tạo Số lượng chương trình Số học viên tuyển Số học viên Số học viên Số học theo tốt viên học nghiệp học Đại học 221 27.651 13.963 9.877 3.811 Thạc sĩ 130 24.477 9.146 12.285 3.046 Tiến sĩ 13 321 284 32 364 52.449 23.393 22.194 6.862 Tổng cộng Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo 179 Phụ lục CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG TOÀN QUỐC NĂM 2013, PHÂN THEO CẤP ĐỘ ĐÀO TẠO Cấp hành Trình độ TT chuyên môn Tổng cộng Cấp Bộ Cấp sở Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Tổng số 15.423 66.872 61.988 51.139 195.422 Sơ cấp 831 3.580 3.771 2.582 10.764 Trung cấp 853 26.222 10.823 12.135 50.033 Cao đẳng 341 3.054 2.266 2.949 8.610 Đại học 10.405 33.685 43.006 33.044 120.140 Thạc sĩ 2.167 301 1.897 410 4.775 Tiến sĩ 792 26 210 16 1.044 34 15 56 Tiến sĩ khoa học Nguồn: Bộ Nội vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập