(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010

183 18 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:05

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÝ THỊ THU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÝ THỊ THU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH : LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÃ SỐ : 62 22 03 15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÀ PGS.TS NGUYỄN DANH TIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lý Thị Thu MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.2 Kết nghiên cứu liên quan đến luận án giải nội dung luận án cần tập trung nghiên cứu CHƯƠNG 2: CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 2.1 Những yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Tuyên Quang 2.2 Chủ trương Đảng tỉnh Tuyên Quang xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số 2.3 Quá trình Đảng tỉnh Tuyên Quang đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 1991 đến năm 2000 CHƯƠNG 3: ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 3.1 Quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số thời kỳ 3.2 Chủ trương đổi Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 2001 đến năm 2010 3.3 Đảng tỉnh Tuyên Quang đạo đổi công tác xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 2001 đến năm 2010 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 4.1 Nhận xét 4.2 Một số kinh nghiệm KẾT LUẬN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang 7 24 26 26 50 62 70 71 76 80 109 109 131 147 151 152 164 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATK : An toàn khu BCHTW : Ban Chấp hành Trung ương BTV : Ban Thường vụ CNXH : Chủ nghĩa xã hội HĐND : Hội đồng nhân dân UBKT : Ủy ban kiểm tra UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính sách cán dân tộc thiểu số nội dung trọng yếu sách dân tộc Đảng, ý nghĩa việc đảm bảo quyền tham đồng bào dân tộc, mà tạo yếu tố nội lực thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển Nếu cán “là gốc công việc”, theo cách nói Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rằng, cán người dân tộc thiểu số công tác cán người dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm thực thành công đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ngay từ đời suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số Nhờ vậy, thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ công xây dựng chủ nghĩa xã hội, đội ngũ cán người dân tộc thiểu số có đóng góp quan trọng nhiều lĩnh vực, không địa bàn miền núi mà địa phương đồng cấp Trung ương Đây minh chứng đắn, khoa học đường lối lãnh đạo Đảng; minh chứng cho tinh thần “Các dân tộc sống đất nước Việt Nam bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ", lời tuyên bố Chủ tịch Hồ Chí Minh Báo cáo Dự thảo Hiến pháp sửa đổi kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 18/12/1959) Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trình tiến hành nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, đội ngũ cán người dân tộc thiểu số hạn chế, bất cập: Số lượng cán người dân tộc so với tỷ lệ dân số Trình độ đội ngũ cán người dân tộc thấp so với mặt chung, so với mặt trình độ đội ngũ cán người Kinh Năng lực, trình độ hạn chế so với yêu cầu, nhiệm vụ Mặt khác, đội ngũ cán người dân tộc thiểu số chưa cân đối cấu giới tính, cấu dân tộc cấu theo lĩnh vực công tác Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, có nguyên nhân từ công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số Đảng tầm vĩ mô việc tổ chức thực địa phương Nghiên cứu công tác xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số Đảng địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm sáng tỏ công tác xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Đảng, thể sinh động cụ thể chủ trương, đường lối Đảng công tác cán điều kiện thực tế địa phương Qua nhận diện sáng tạo khó khăn, hạn chế Đảng địa phương thực công tác quan trọng Tỉnh Tuyên Quang nằm chiến khu Việt Bắc, nôi cách mạng nước từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, đóng vai trò quan trọng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Bởi vậy, đội ngũ cán người dân tộc thiểu số Tuyên Quang sớm hình thành, luyện qua nhiều thử thách, có đóng góp quan trọng nghiệp cách mạng dân tộc địa phương Tỉnh Tuyên Quang nơi hội tụ 22 dân tộc anh em sinh sống đan xen, tồn phát triển Trong năm tiến hành nghiệp đổi mới, Đảng Nhà nước có nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, có tỉnh Tuyên Quang Nhờ vậy, kinh tế - xã hội tỉnh có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh Tuyên Quang thấp, chưa tương xứng với mức độ đầu tư so với yêu cầu, đòi hỏi tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Những hạn chế nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan đội ngũ cán thiếu số lượng, hạn chế trình độ lực Việc sử dụng cán cho vùng, lĩnh vực theo dân tộc chưa hợp lý Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác cán nói chung, xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số nói riêng, Đảng tỉnh Tuyên Quang có chủ trương thực nhiều giải pháp để tăng cường xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ cán người dân tộc thiểu số như: tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số; trọng tuyển chọn, sử dụng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số làm việc quan Đảng, quyền tỉnh, huyện, xã; tăng cường đầu tư kinh phí đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển cán hệ thống trị; thực sách cử tuyển cho em đồng bào dân tộc thiểu số vào Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thu hút, “giữ chân” đội ngũ cán địa phương … Tuy vậy, đội ngũ cán dân tộc thiểu số hạn chế số lượng chất lượng, công tác xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số tồn không mâu thuẫn, là: mâu thuẫn tăng cường số lượng đảm bảo chất lượng, nhu cầu đòi hỏi cao khả đầu tư có giới hạn, sử dụng nguồn nhân lực chỗ thu hút cán từ nơi khác đến, đào tạo sử dụng, yêu cầu khả luân chuyển đội ngũ cán địa phương… Vì vậy, nghiên cứu vấn đề: "Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 1991 đến năm 2010" có ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc Mục đích, nhiệm vụ, nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ trình Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số từ năm 1991 đến năm 2010 Bước đầu đúc kết số kinh nghiệm qua thực tiễn Đảng tỉnh Tuyên Quang xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số năm (1991 - 2010) 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ yếu tố tác động đến trình Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số từ năm 1991 đến năm 2010 Làm rõ chủ trương, đạo Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số 20 năm, từ năm 1991 đến năm 2010 Đánh giá ưu điểm, hạn chế, kết đạt được; Đúc kết số kinh nghiệm trình Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số từ năm 1991 đến năm 2010 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Tuyên Quang xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Nghiên cứu từ năm 1991, năm tỉnh Tuyên Quang tái lập, đến năm 2010, năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV Đảng Tỉnh, Đảng bắt đầu tổ chức thực đường lối Đại hội XI Đảng Về không gian: Nghiên cứu công tác xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số toàn tỉnh, bao gồm thị xã huyện Luận án nghiên cứu toàn đội ngũ cán dân tộc thiểu số hệ thống trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện sở, trọng nghiên cứu đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp người dân tộc thiểu số Công tác xây dựng đội ngũ cán gồm nhiều nội dung Bám sát khâu công việc công tác cán nói chung, luận án tập trung nghiên cứu công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng, chế độ, sách cán Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán nói chung xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số nói riêng Luận án kế thừa kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan công bố 4.2 Cơ sở thực tiễn Luận án nghiên cứu sở thực tiễn xây dựng đội ngũ cán nói chung, công tác xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số Tuyên Quang nói riêng, phản ánh văn kiện Đảng tỉnh, báo cáo, số liệu thống kê quan Đảng, quyền, đoàn thể quan chức có liên quan; kết điều tra, khảo sát thực tế địa bàn tỉnh 4.3 Phương pháp nghiên cứu Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử phương pháp lôgic Bên cạnh đó, phương pháp: + Phương pháp tổng hợp phân tích, sử dụng để thu thập đánh giá nguồn tài liệu liên quan, bao gồm văn kiện Đảng Nhà nước Trung ương địa phương; công trình khoa học nước nghiên cứu vấn đề xây dựng đội ngũ cán nói chung, xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số nói riêng + Phương pháp so sánh: So sánh số kết đạt công tác xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo dân tộc thiểu số Tuyên Quang với tỉnh miền núi phía Bắc + Phương pháp thống kê, dùng xử lý kết điều tra, khảo sát Đóng góp khoa học luận án - Cung cấp thêm nguồn tư liệu, tư liệu địa phương công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Đảng Tuyên Quang, thực trạng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Tuyên Quang; 164 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Đội ngũ cán dân tộc thiểu số Trong quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Dân tộc người Trong đó: Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên Ủy viên Phó Bí Bí thư BCH đảng BTV Tỉnh thư Tỉnh Tỉnh ủy tỉnh ủy ủy (2) 116 37 (3) 23 10 (4) 2 (5) 47,9 17 12 49,9 50,5 47 1 Lãnh đạo quan, ban Đảng Tỉnh ủy Cấp Cấp trưởng phó (6) (7) 30 75 10 16 47,1 2 45,8 Lãnh đạo MTTQ đoàn thể tỉnh Cấp Cấp trưởng phó (8) (9) 27 40 14 13 46,71 2 1 46 Phó Chủ Chủ tịch tịch UBND HĐND tỉnh tỉnh Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh (10) (11) (12) (13) 50,33 50 46,5 46,6 1 1 1 2 2 2 2 Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh tương đương Cấp Cấp phó trưởng (14) (15) 104 210 18 36 49,33 45,1 9 10 36 29 10 10 16 14 13 15 12 10 33 1 14 12 13 21 1 3 5 9 17 17 31 17 32 10 17 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 165 PHỤ LỤC Đội ngũ cán nữ dân tộc thiểu số Trong quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Nữ Trong Dân tộc người Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BCH đảng tỉnh (2) 116 25 Ủy viên BTV Tỉnh ủy (3) 23 42,75 10 12 1 48,78 24 25 Lãnh đạo quan, ban Đảng Tỉnh ủy Cấp trưởng Cấp phó (4) (5) 30 75 21 Lãnh đạo MTTQ đoàn thể tỉnh Cấp trưởng Cấp phó (6) (7) 27 40 13 46,5 1 46,5 8 12 10 19 2 13 15 3 5 44 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (8) Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh tương đương Cấp trưởng Cấp phó (9) (10) 104 210 12 36 50 44,08 10 19 16 30 21 1 42,47 15 11 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 166 PHỤ LỤC Đội ngũ cán trẻ dân tộc thiểu số Trong quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Cán trẻ (40 tuổi trở xuống) Trong đó: Nữ Dân tộc người Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BCH đảng tỉnh (2) 116 21 Ủy viên Bí thư Phó Bí BTV Tỉnh thư Tỉnh ủy ủy Tỉnh ủy (3) 23 10 (4) (5) Lãnh đạo quan, ban Đảng Tỉnh ủy Cấp Cấp trưởng phó (6) (7) 30 75 17 Lãnh đạo MTTQ đoàn thể tỉnh Cấp Cấp trưởng phó (8) (9) 27 40 Chủ tịch Phó Chủ Chủ tịch HĐND tịch UBND UBND tỉnh tỉnh tỉnh (10) (11) (12) Phó Chủ tịch UBND tỉnh (13) Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh tương đương Cấp Cấp phó trưởng (14) (15) 104 210 10 57 15 9 17 28 18 21 14 16 1 12 7 50 15 1 6 15 38 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 167 PHỤ LỤC Đội ngũ cán dân tộc thiểu số Trong quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể huyện (Tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Dân tộc người Trong đó: Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BTV huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (2) 221 61 Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (3) 38 11 Phó Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (4) 69 18 Chủ tịch HĐND huyện, thành phố (5) 27 47,59 10 27 17 47,64 47,5 49,33 59 51 11 18 10 15 61 11 43 Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND HĐND huyện, huyện, thành thành phố phố (6) (7) 32 Phó Chủ tịch UBND huyện thành phố (8) 66 24 48,7 1 4 47,71 46,54 4 24 9 21 18 10 23 11 4 15 10 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 168 PHỤ LỤC Đội ngũ cán nữ dân tộc thiểu số Trong quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể huyện (Tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Nữ Trong Dân tộc người Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BTV huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (2) 221 30 Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (3) 38 Phó Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (4) 69 12 Chủ tịch HĐND huyện, thành phố (5) 27 10 45,7 17 44,5 45,58 44,2 2 46 1 46,5 29 24 12 11 6 Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND HĐND huyện, huyện, thành thành phố phố (6) (7) 21 32 2 Phó Chủ tịch UBND huyện thành phố (8) 66 15 45,07 3 15 12 1 29 12 19 1 14 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 169 PHỤ LỤC Đội ngũ cán trẻ dân tộc thiểu số Trong quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể huyện (Tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Cán trẻ (40 tuổi trở xuống) Ủy viên BTV huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (2) 221 36 Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (3) 38 Phó Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (4) 69 Chủ tịch HĐND huyện, thành phố (5) 27 Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND HĐND huyện, huyện, thành thành phố phố (6) (7) 21 32 Phó Chủ tịch UBND huyện thành phố (8) 66 12 1 11 12 11 Trong đó: Nữ Dân tộc người 6 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước 34 30 7 31 1 5 22 1 3 Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 170 PHỤ LỤC Biểu tổng hợp khảo sát đội ngũ cán dân tộc thiểu số Thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Cán đương chức) Thời điểm 31/12/2010 Các tiêu (1) Số lượng Dân tộc người Trong đó: Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên Ủy viên BCH đảng BTV Tỉnh tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy (2) 55 22 (3) 15 (4) 1 47,18 50,3 53 Lãnh đạo Lãnh đạo Phó Bí quan, ban MTTQ thư Tỉnh Đảng Tỉnh ủy đoàn thể tỉnh ủy Cấp Cấp Cấp Cấp phó trưởng trưởng phó (5) (6) (7) (8) (9) 14 13 3 48 1 46,2 1 44 52 53 1 1 Lãnh đạo sở, Chủ tịch Chủ tịch ban ngành tỉnh Phó Chủ tịch HĐND UBND tương đương UBND tỉnh tỉnh tỉnh Cấp Cấp trưởng phó (10) (11) (12) (13) (14) 1 45 72 1 11 53 48 43 53,89 59,18 1 10 1 1 1 21 20 18 13 1 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 10 1 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 171 PHỤ LỤC Biểu tổng hợp khảo sát đội ngũ cán trẻ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Cán đương chức tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Cán trẻ (40 tuổi trở xuống) Trong đó: Nữ Dân tộc người Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BCH đảng tỉnh Ủy viên BTV Tỉnh ủy (2) 55 10 (3) 15 Lãnh đạo quan, ban Lãnh đạo MTTQ Lãnh đạo sở, ban ngành Đảng Tỉnh ủy đoàn thể tỉnh tỉnh tương đương Cấp trưởng Cấp phó Cấp trưởng Cấp phó Cấp trưởng Cấp phó (4) (5) (6) (7) (8) (9) 14 13 45 72 2 1 9 1 2 1 2 4 8 1 1 4 1 1 2 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 172 PHỤ LỤC Biểu tổng hợp khảo sát đội ngũ cán nữ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Cán đương chức tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Nữ Trong Dân tộc người Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Lãnh đạo quan, ban Đảng Tỉnh ủy Cấp trưởng Cấp phó (4) (5) 14 Ủy viên BCH đảng tỉnh Ủy viên BTV Tỉnh ủy (2) 55 16 (3) 15 40,19 48 46 44,33 2 15 16 13 1 1 10 1 1 Lãnh đạo MTTQ đoàn thể tỉnh Cấp trưởng Cấp phó (6) (7) 13 51 45,25 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (8) Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh tương đương Cấp trưởng Cấp phó (9) (10) 45 72 12 44,5 50 45,66 1 1 11 8 3 1 1 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 173 PHỤ LỤC 10 Biểu tổng hợp khảo sát đội ngũ cán dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể huyện (Cán đương chức) Thời điểm 31/12/2010 Các tiêu (1) Số lượng Dân tộc người Trong đó: Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BTV huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (2) 69 19 Phó Bí thư Chủ tịch Phó Chủ tịch Chủ tịch Phó Chủ tịch Bí thư huyện, huyện, thành ủy, HĐND HĐND UBND UBND thành ủy, đảng ủy đảng ủy trực huyện, thành huyện, thành huyện, thành huyện thành trực thuộc thuộc phố phố phố phố (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11 20 16 10 48 49,4 47,75 48,8 46,66 47,6 1 3 19 10 12 19 10 3 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 174 PHỤ LỤC 11 Biểu tổng hợp khảo sát đội ngũ cán trẻ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Cán đương chức tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Cán trẻ (40 tuổi trở xuống) Ủy viên BTV huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (2) 69 Phó Bí thư Chủ tịch Phó Chủ tịch Chủ tịch Phó Chủ tịch Bí thư huyện, huyện, thành ủy, HĐND HĐND UBND UBND thành ủy, đảng ủy đảng ủy trực huyện, thành huyện, thành huyện, thành huyện thành trực thuộc thuộc phố phố phố phố (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11 20 16 Trong đó: Nữ Dân tộc người 1 1 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước 2 1 Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 175 PHỤ LỤC 12 Biểu tổng hợp khảo sát đội ngũ cán nữ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quan Đảng, quyền, đoàn thể tỉnh (Cán đương chức tính đến tháng 12/2010) Các tiêu (1) Số lượng Nữ Trong Dân tộc người Tuổi đời bình quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41 - 45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Đã học quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Ủy viên BTV huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (2) 69 13 Phó Bí thư Chủ tịch Phó Chủ tịch Chủ tịch Phó Chủ tịch Bí thư huyện, huyện, thành ủy, HĐND HĐND UBND UBND thành ủy, đảng ủy đảng ủy trực huyện, thành huyện, thành huyện, thành huyện thành trực thuộc thuộc phố phố phố phố (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11 20 16 1 1 44,69 1 47 13 1 45 45 1 1 38 1 35 1 1 1 1 13 1 1 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2011 "Báo cáo số 24-BC/TU - Tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 176 PHỤ LỤC 13 Kết đào tạo cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số năm 2007 STT Cán chuyên trách Công chức cấp xã Kết đào tạo năm 2007 Kết bồi dưỡng năm 207 Đã tốt nghiệp năm 2007 Cử đào tạo năm 2007 Văn hóa Chuyên môn Trung Văn hóa Chuyên môn Quản lý nhà nước Kỹ Đối tượng cấp lý Trung Trung Tin Trung Trung học Đại Cao Trung luận học Đại Cao Trung Chuyên Cán Bồi học nghiệp học học phổ học đẳng cấp phổ học đẳng cấp viên dưỡng vụ sở sở trị thông thông Bí thư Đảng ủy Pho Bí thứ Đảng ủy Thường trực Đảng ủy 2 Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 14 11 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 38 43 Chủ tịch Hội Nông dân 1 44 66 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 42 53 Trưởng Công an 2 40 Chỉ huy Trưởng quân 11 2 Văn phòng - Thống kê 23 Địa - Xây dựng 4 17 5 Tài - Kế toán Tư pháp - Hộ tịch 3 24 Văn hóa - xã hội 2 6 Cán bộ, công chức nguồn 23 38 22 0 46 64 96 164 53 241 Cộng: Nguồn: Sở Nội vụ Tuyên Quang năm 2010 177 PHỤ LỤC 14 Kết đào tạo cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số năm 2008 STT Đối tượng Cán chuyên trách Công chức cấp xã Bí thư Đảng ủy Pho Bí thứ Đảng ủy Thường trực Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Chủ tịch Hội Nông dân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trưởng Công an Chỉ huy Trưởng quân Văn phòng - Thống kê Địa - Xây dựng Tài - Kế toán Tư pháp - Hộ tịch Văn hóa - xã hội Cán bộ, công chức nguồn Cộng: Văn hóa Trung Trung học học phổ sở thông 1 Đào tạo trình độ Chuyên môn Đại học Cao đẳng Trung cấp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước LL trị Cao cấp Trung cấp Chuyên viên 1 1 6 13 18 24 12 16 13 Bồi dưỡng Tin học Kỹ nghiệp vụ 1 Cán 22 3 14 29 52 20 17 46 138 3 12 5 10 8 10 12 41 73 13 60 37 21 44 44 15 39 29 229 60 Nguồn: Sở Nội vụ Tuyên Quang năm 2010 178 PHỤ LỤC 15 Biểu tổng hợp quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thực chương trình 21-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Các tiêu 1 Số lượng Ngoài đảng Nữ Dân tộc người Thành phần thân công nhân Tuổi đời binh quân - Từ 40 trở xuống - Từ 41-45 - Từ 46 - 50 - Từ 51 - 55 - Từ 56 - 60 - Trên 60 Lý luận trị - Cao cấp trở lên - Trung cấp Quản lý Nhà nước Trình độ chuyên môn - Tiến sỹ, phó tiến sỹ - Thạc sỹ - Đại học, cao đẳng - Trung cấp 10 Ngoại ngữ - Bằng C trở lên - Bằng A, B Phó Bí thư Tỉnh ủy 7 10 21 16 14 13 13 50,39 1 12 50,5 49,57 1 48,37 4 12 45,57 17 13 26 19 46,33 10 3 23 30 21 30 70 68 13 101 17 1 10 20 19 82 14 1 20 Ủy viên BCH đảng tỉnh 116 Ủy viên BTV Tỉnh ủy 23 25 34 10 46,67 21 18 44 31 552 91 579 86 559 113 107 163 386 Tổng số 651 122 160 123 92 243 159 28 Bí thư Tỉnh ủy Lãnh đạo quan, ban Đảng Tỉnh ủy Cấp Cấp trường phó 30 75 Lãnh đạo MTTQ đoàn thể tỉnh Cấp Cấp trường phó 10 27 40 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 12 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 14 2 10 17 32 33 46,12 13 51,25 51,25 47 49,71 2 1 48,62 43 35 45,38 57 36 66 43 26 25 37 37 3 3 91 13 82 136 67 183 10 65 25 39 2 1 14 89 17 190 15 54 21 18 20 3 34 58 52 97 Chủ tịch HĐND tỉnh 11 Chủ tịch UBND tỉnh 13 Lãnh đạo Sở, ban ngành tỉnh tương đương Cấp Cấp trường phó 15 16 104 210 Nguồn: Tỉnh ủy Tuyên Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập