Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

200 393 0
  • Loading ...
Loading...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:15

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân TRầN Tú KHáNH CHíNH SáCH PHáT TRIểN KINH Tế TRANG TRạI THEO HƯớNG BềN VữNG TRÊN ĐịA BàN TỉNH NGHệ AN Chuyên ngành: khoa học quản quản lý Mã số: 62 34 04 10 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.ts mai văn bu gs.TS hoàng văn hoa Hà nội, năm 2015 iii MC LC TRANG PH BèA LI CM N i LI CAM OAN ii MC LC iii DANH MC CC BNG, BIU , HèNH V HP viii PHN M U 1 Lý chn ti Tng quan cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b liờn quan n lun ỏn Mc tiờu nghiờn cu ca Lun ỏn Cõu hi nghiờn cu i tng nghiờn cu 10 Phm vi nghiờn cu 10 Phng phỏp nghiờn cu 10 Nhng úng gúp mi ca lun ỏn 12 Kt cu ca lun ỏn 13 CHNG C S Lí LUN V BI HC KINH NGHIM V CHNH SCH PHT TRIN KINH T TRANG TRI THEO HNG BN VNG TRấN A BN TNH 14 1.1 Phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng 14 1.1.1 Khỏi nim, c trng ca kinh t trang tri 14 1.1.2 Phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng 22 1.2 Chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh 28 1.2.1 Khỏi nim chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh 28 1.2.2 Mc tiờu v tiờu ỏnh giỏ chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh 29 iv 1.2.3 Mt s chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh 31 1.2.4 Cỏc yu t nh hng n chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh theo hng bn vng 39 1.3 Kinh nghim v chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng mt s nc v a phng nc 42 1.3.1 Kinh nghim v chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng mt s nc 42 1.3.2 Kinh nghim v chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng mt s a phng 47 1.3.3 Bi hc kinh nghim v chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng i vi tnh Ngh An 57 Túm tt chng 61 CHNG PHN TCH THC TRNG CHNH SCH PHT TRIN KINH T TRANG TRI THEO HNG BN VNG TRấN A BN TNH NGH AN 62 2.1 Chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri nc ta thi k i mi (t nm 1986 n nay) 62 2.1.1 i mi qun lý nụng nghip v chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri giai on 1988 - 2000 62 2.1.2 Chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri t nm 2000 n 66 2.2 Thc trng phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh Ngh An giai on 2000 - 2013 72 2.2.1 iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi nh hng n chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri tnh Ngh An 72 2.2.2 Thc trng phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh Ngh An giai on 2000 - 2013 74 2.3 Thc trng chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh Ngh An giai on 2000 - 2013 83 v 2.3.1 Xõy dng quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh 83 2.3.2 Chớnh sỏch t ai, u t, tớn dng cho phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh 85 2.3.3 Chớnh sỏch o to ngun nhõn lc cho phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh 97 2.3.4 Chớnh sỏch nghiờn cu v ng dng tin b khoa hc - k thut vo sn xut nụng nghip núi chung, kinh t trang ti núi riờng trờn a bn tnh 99 2.3.5 Chớnh sỏch th trng tiờu th sn phm ca kinh t trang tri trờn a bn Tnh 103 2.3.6 Chớnh sỏch hp tỏc, liờn kt sn xut kinh doanh gia cỏc trang tri v gia cỏc trang tri vi t chc kinh t khỏc 105 2.3.7 Chớnh sỏch bo v mụi trng sinh thỏi v v sinh an ton thc phm 107 2.4 ỏnh giỏ chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh Ngh An 113 2.4.1 ỏnh giỏ tớnh hiu lc ca chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh Ngh An 113 2.4.2 ỏnh giỏ cỏc chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh Ngh An 115 Túm tt chng 121 CHNG GII PHP HON THIN CHNH SCH PHT TRIN KINH T TRANG TRI THEO HNG BN VNG TRấN A BN TNH NGH AN N NM 2020 122 3.1 Quan im, nh hng v mc tiờu phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn 2030 122 3.2.1 Quan im phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng 122 3.2.2 nh hng phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng n nm 2020, tm nhỡn 2030 128 3.2.3 Mc tiờu phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn 2030 131 3.2.4 nh hng hon thin chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri trờn a bn tnh Ngh An theo hng bn vng n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 133 vi 3.3 Gii phỏp hon thin chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn 2030 134 3.3.1 Hon thin quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng 134 3.3.2 Hon thin cỏc chớnh sỏch t ai, u t, tớn dng i vi phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh 139 3.3.3 Hon thin chớnh sỏch nghiờn cu v ng dng tin b khoa hc - k thut vo sn xut nụng nghip núi chung, trang tri núi riờng 145 3.3.4 Hon thin chớnh sỏch o to ngun nhõn lc cho phỏt trin kinh t trang tri 150 3.3.5 Hon thin chớnh sỏch hp tỏc, liờn kt sn xut kinh doanh gia cỏc trang tri v gia cỏc trang tri vi t chc kinh t khỏc 152 3.3.6 Hon thin chớnh sỏch v th trng tiờu th sn phm ca kinh t trang tri 156 3.3.7 Hon thin chớnh sỏch bo v mụi trng sinh thỏi, v sinh an ton thc phm ca kinh t trang tri 158 KT LUN 161 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B 164 LIấN QUAN N LUN N 164 DANH MC TI LIU THAM KHO 165 PH LC vii DANH MC CC CH VIT TT ASEAN : Hip hi cỏc quc gia ụng Nam AseanGAP : Quy trỡnh sn xut tt cho rau qu ti khu vc Asean CNH : Cụng nghip húa CP : Chớnh ph HH : Hin i húa HND : Hi ng Nhõn dõn FAO : T chc nụng - lng ca Liờn Hp Quc GD & T : Giỏo dc v o to GDP : Tng sn phm quc ni GlobalGAP : Tiờu chun thc hnh tt nụng nghip ton cu HACCP : Tiờu chun kim tra, ỏnh giỏ an ton thc phm HTX : Hp tỏc xó KH, CN & MT : Khoa hc, Cụng ngh v Mụi trng KH & CN : Khoa hc v Cụng ngh NCS : Nghiờn cu sinh N : Ngh nh NHNN : Ngõn hng Nh nc NHTM : Ngõn hng thng mi NN&PTNT : Nụng Nghip v Phỏt trin nụng thụn NQ : Ngh quyt Q : Quyt nh RVAC : Rng, vn, ao, chung TCTK : Tng cc Thng kờ TBCN : T bn ch ngha UBND : y ban Nhõn dõn VAC : Vn, ao, chung VietGAP : Tiờu chun thc hnh sn xut nụng nghip tt Vit Nam WTO : T chc Thng mi th gii viii DANH MC CC BNG, BIU , HèNH V HP Bng: Bng 2.1: S lng v c cu trang tri Ngh An phõn theo huyn, th xó giai on 2000 - 2013 78 Bng 2.2: Din tớch t bỡnh quõn ca trang tri Ngh An phõn theo loi hỡnh v mc ớch s dng, nm 2012 87 Bng 2.3: Thc trng t v ngun gc t ca trang tri Ngh An nm 2013 88 Bng 2.4: Vn u t ca cỏc trang tri Ngh An nm 2005 v 2010 90 Bng 2.5: Quy mụ ca trang tri Ngh An tớnh bỡnh quõn phõn theo lnh vc sn xut nm 2012 91 Bng 2.6: ỏnh giỏ ca ch trang tri Ngh An v c s h tng nụng nghip, nụng thụn .95 Bng 2.7: Mc khú khn ca trang tri Ngh An vay kinh doanh 96 Bng 2.8: Trỡnh hc ca ch trang tri Ngh An, nm 2013 98 Bng 2.9: C cu ngun thụng tin k thut sn xut ca trang tri Ngh An phõn theo lnh vc sn xut 102 Bng 2.10: Mc khú khn ca trang tri Ngh An tiờu th cỏc loi sn phm .105 Bng 2.11: T l trang tri Ngh An ó thc hin tt bo v mụi trng 110 Bng 2.12: Nguyờn nhõn trang tri Ngh An cha thc hin tt bo v mụi trng 111 Biu : Biu 2.1: S lng trang tri Ngh An phõn theo loi hỡnh, giai on 2000 2013 .75 Biu 2.2: C cu cỏc loi hỡnh trang tri Ngh An nm 2011 76 Biu 2.3: C cu cỏc loi hỡnh trang tri Ngh An nm 2013 77 Biu 2.4: Giỏ tr sn lng ca kinh t trang tri trờn a bn tnh Ngh An giai on 2003 - 2013 80 ix Biu 2.5: Giỏ tr sn lng bỡnh quõn/ trang tri trờn a bn tnh Ngh An giai on 2003 - 2013 81 Biu 2.6: Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh tớnh bỡnh quõn ca cỏc loi hỡnh trang tri Ngh An nm 2012 82 Biu : 2.7: Thc trng cp giy chng nhn quyn s dng t nm 2013 89 Hỡnh: Hỡnh 1: Khung nghiờn cu chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng 11 Hỡnh 3.1: T chc mi quan h gia cỏc t chc dch v v trang tri 154 Hp: Hp 2.1: Hỡnh thnh chui sn xut liờn kt nụng nghip 69 PHN M U Lý chn ti nc ta, kinh t trang tri ó xut hin t lõu v thc s phỏt trin mnh m cựng vi quỏ trỡnh i mi sn xut nụng nghip, nht l t nm 2000, Chớnh ph ban hnh Ngh quyt 03/2000/NQ-CP v kinh t trang tri [10] S phỏt trin ca kinh t trang tri ó gúp phn khai thỏc thờm ngun dõn, m mang thờm din tớch t trng, i nỳi trc, t hoang hoỏ, nht l cỏc vựng trung du, nỳi v ven bin, to thờm vic lm cho ngi lao ng nụng thụn, gúp phn xoỏ gim nghốo, tng thờm nụng sn hng hoỏ, thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, nụng thụn Chớnh vỡ vy, phỏt trin kinh t trang tri l xu hng tt yu sn xut nụng nghip, nụng thụn nc ta hin Ngh An l tnh cú v trớ a lý quan trng ca khu vc Bc Trung, cú a hỡnh a dng v cú iu kin phỏt trin trang tri quy mụ ln vi nhiu loi sn phm a dng B bin di v nhiu ca lch vi 3.500 nc l, cú kh nng phỏt trin cỏc trang tri nuụi trng thu sn Theo ỏnh giỏ ca cỏc nh a lý v nụng hc, iu kin t nhiờn ca Ngh An khc nghit nhng cú nhiu loi cõy trng, vt nuụi c th trng v ngoi nc a chung, cú giỏ tr kinh t cao, phự hp phỏt trin kinh t trang tri vi quy mụ ln Vn t l lm th no khai thỏc mt cỏch hiu qu nhng li th ny Mụ hỡnh kinh t trang tri theo hng sn xut hng húa bt u xut hin Ngh An t nhng nm 1980 Trong nhng nm gn õy, kinh t trang tri Ngh An ó phỏt trin khỏ nhanh Tuy nhiờn, theo ỏnh giỏ ca UBND tnh Ngh An, kinh t trang tri Ngh An phỏt trin cha bn vng, ch yu cũn mang tớnh t phỏt Cú nhiu nguyờn nhõn lm cho kinh t trang tri trờn a bn tnh Ngh An phỏt trin cha bn vng, nhng nguyờn nhõn ch yu l chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri cũn nhiu bt cp: h thng chớnh sỏch cha ng b, khú ỏp dng vo thc tin, vic t chc thc thi v ỏnh giỏ chớnh sỏch c kp thi, Trong nhng nm gn õy, ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu v kinh t trang tri núi chung, kinh t trang tri Ngh An núi riờng Tuy nhiờn, cho n nay, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu mt cỏch y , ton din v chớnh sỏch phỏt trin bn vng kinh t trang tri Ngh An Mt s cụng trỡnh nghiờn cu cng ó nờu lờn cỏc gii phỏp phỏt trin kinh t trang tri, nhiờn hu nh cỏc cụng trỡnh ny cha trung i sõu phõn tớch, ỏnh giỏ v chớnh sỏch v xut cỏc gii phỏp chớnh sỏch phỏt trin bn vng kinh t trang tri trờn c ba khớa cnh: kinh t, xó hi v mụi trng T nhng lý trờn, vic nghiờn cu, xut cỏc gii phỏp chớnh sỏch phỏt trin bn vng kinh t trang tri Ngh An l cp thit, cú ý ngha lý lun v giỏ tr thc tin Vỡ vy, NCS la chn ti Chớnh sỏch phỏt trin kinh t trang tri theo hng bn vng trờn a bn tnh Ngh An lm ti lun ỏn tin s Tng quan cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b liờn quan n lun ỏn 2.1 Ngoi nc Phỏt trin kinh t trang tri cú vai trũ ht sc quan trng, nht l giai on phỏt trin sn xut nụng nghip theo hng sn xut hng húa vi quy mụ ln v hin i Vỡ vy, phỏt trin kinh t trang tri v xõy dng cỏc mụ hỡnh kinh t trang tri ó v ang thu hỳt s quan tõm ca ụng o cỏc nh nghiờn cu, nh qun lý cỏc nc trờn th gii Trờn th gii, cỏc trng tri sn xut nụng nghip kiu TBCN ó c hỡnh thnh t rt sm, cựng vi s bựng n ca cuc cỏch mng cụng nghip t gia th k XVIII Dn dn, mụ hỡnh kinh t trang tri ó tr thnh mt hỡnh thc t chc sn xut cú hiu qu nụng - lõm - ng nghip hu ht cỏc nn kinh t trờn th gii Tuy nhiờn, mi nc cú hỡnh thc t chc sn xut nụng nghip vi cỏc loi hỡnh trang tri khỏc Vỡ vy, quỏ trỡnh phỏt trin nn kinh t nụng nghip hng húa, trang tri luụn l mt ch thu hỳt s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cu, nh qun lý, c v phng din lý lun v thc tin Nhiu tỏc gi nc ngoi cng ó cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khỏ cụng phu v kinh t trang tri Maurice Buckett, tỏc phm T chc qun lý nụng tri gia ỡnh (1993) ó cp n nhng nguyờn lý c bn qun lý, iu hnh nụng tri gia ỡnh theo mụ hỡnh sn xut hng hoỏ Theo tỏc gi, qun lý mt nụng tri v c bn khụng khỏc qun lý mt doanh nghip Tuy nhiờn, c thự ca sn phm 10 Sn phm hng húa ca trang tri ó c ng ký thng hiu cha ? Cha ng ký ; ó ng ký: - Tờn thng hiu sn phm (nu cú): 11 ễng/b ỏnh giỏ mc khú khn ca trang tri vay kinh doanh (ỏnh du X theo mc khú khn t n 5, s l ớt khú khn, s l rt khú khn) 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Loi khú khn Khú vay t ngõn hng khụng cú ti sn th chp hp phỏp Khú vay t ngõn hng th tc phc Khú thu hi tr lói sut ngõn hng lói sut cao Khú qun lý v bo ton vay Khú tr thi hn vay ngn Khú tip cn cỏc ngun vay u ói Khú khn khỏc(Xin ghi c th) 12 ễng/b ỏnh giỏ mc khú khn v phũng tr dch bnh quỏ trỡnh sn xut (ỏnh du X theo mc khú khn t n 5, s l ớt khú khn, s l rt khú khn) Loi khú khn 12.1 Khú phỏt hin dch bnh 12.2 Khụng tỡm c thuc hu hiu 12.3 Khụng mua thuc tr sõu bnh 12.4 Khú khn khỏc (Xin ghi c th) 13 Trang tri ca ễng (B) cú mun m rng quy mụ sn xut khụng ? Cú: Khụng: 14 Nu m rng quy mụ thỡ khú khn i vi trang tri nh th no ? (ỏnh du X theo mc khú khn t n 5, s1 l ớt khú khn nht; s l khú khn nht) Loi khú khn 14.1 Khụng chuyn i c t 14.2 Khụng mua, thuờ thờm c t 14.3 Khụng th bo v c an ninh 14.4 Khụng cú u t ban u 14.5 Khụng tiờu th c sn phm 14.6 Khú khn khỏc (Xin ghi c th) 15 ễng/b ó c i hc tp/bi dng v kinh doanh trang tri cha ? (ch tớnh vic tham d cỏc lp hc bi dng t ngy tr lờn) - ó tham d: ; - Cha tham d: 16 ễng/b cú tham gia cỏc cõu lc b, hi ngh nghip, hay HTX dch v trang tri no khụng ? - Khụng tham gia: ; - Cú tham gia: - Nu cú, tờn ca cõu lc b, hi ngh nghip, hay HTX dch v trang tri l gỡ ? 17 ễng/b ó c i tham quan, hc kinh nghim cỏc mụ hỡnh t chc sn xut kinh doanh gii v ngoi nc cha ? - Cha i: - ó i: ; Ni i (nu ó i, ghi rừ a im): 18 ễng/b ỏnh giỏ mc h tr ca chớnh quyn a phng i vi hot dng sn xut kinh doanh ca trang tri cỏc di õy (ỏnh du X theo mc h tr t n 5, s l h tr ớt nht; s l h tr nhiu nht) Cụng vic 18.1 H tr, hng dn v ging cõy trng, vt nuụi 18.2 H tr, hng dn v k thut 18.3 H tr v thụng tin th trng, tỡm th trng 18.4 H tr tip cn v vay 18.5 H tr gii thiu tiờu th sn phm 18.6 H tr, hng dn v bo m an ton v sinh thc phm sn xut v tiờu th sn phm 18.7 H tr kinh phớ xõy dng thng hiu sn phm 18.8 H tr i tham quan hc kinh nghim 18.9 H tr tham gia hi ch nụng sn 18.10 H tr bo qun, ch bin sn phm 18.11 H tr tham gia cỏc cõu lc b, Hip hi, HTX 18.12 H tr liờn kt vi doanh nghip 18.13 H tr chuyn nhng, thuờ t, tớch t t 18.14 H tr quy hoch phỏt trin cõy, con, vựng nguyờn liu trung 18.15 H tr phũng tr dch bnh cõy trng, vt nuụi 18.16 H tr o to, bi dng v qun lý trang tri 19 Tng thu, chi ca trang tri nhng nm gn õy: 2010 Khon mc 2011 2012 19.1.Tng doanh thu (triu ng) 19.2.Tng chi phớ (triu ng) 20 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh nm 2012 ca trang tri: S tin (triu ng) Cỏc khon chi Cỏc khon thu 20.1 Chi cho trng trt 20.7 Thu t trng trt 20.2 Chi cho chn nuụi 20.8 Thu t chn nuụi 20.3 Chi cho thy sn 20.9 Thu t thy sn 20.4 Chi cho lõm nghip 20.10 Thu t lõm nghip 20.5 Chi cho cỏc hot ng sn xut, kinh doanh khỏc 20.11.Thu t cỏc hot ng sn xut, kinh doanh khỏc 20.6 Tng chi 20.12 Tng thu S tin (triu ng) 21 Chi phớ v s dng t (nm 2012): 21.1 Tin thu s dng t: triu ng 21.2 Tin thuờ t v u thu s dng t triu ng 21.3 Chi khỏc v s dng t: triu ng 22 Tin cụng tr cho ngi lao ng (nm 2012): 22.1 Tin cụng hng thỏng cho mi lao ng thuờ thng xuyờn: triu ng/thỏng 22.2 Tin cụng mi ngy cho lao ng thi v: nghỡn ng/ngy 23 úng gúp bng tin ca trang tri nm 2012: 23.1.Thu cỏc loi: triu ng 23.2 T thin: triu ng 23.3 L phớ cỏc loi: triu ng 23.4 úng gúp khỏc: triu ng 23.5 Tng cng: triu ng 24 trang tri ca ụng b cú th phỏt trin bn vng thi gian ti, theo ễng/B chớnh quyn cn cú cỏc gii phỏp h tr no? Xin trõn trng cm n ễng/b, Ngh An, ngy thỏng nm 2013 iu tra viờn (ghi rừ h tờn) BIU BIU MU PHIU PHNG VN CH TRANG TRI V CN B QUN Lí NGH AN gúp phn tip tc hon thin chớnh sỏch phỏt trin bn vng kinh t trang tri Ngh An, xin ễng/B vui lũng cung cp mt s thụng tin sau, cỏc thụng tin ny s c gi mt, ch nhm phc v cho mc ớch nghiờn cu A- THễNG TIN CHUNG V NGI C PHNG VN 1- H v tờn:; 2- S in thoi: 3- C quan cụng tỏc (Xin ỏnh du X vo ụ thớch hp) Cỏn b qun lý cp tnh Cỏn b qun lý cp huyn Cỏn b qun lý cp xó B- PHN PHNG VN CN B V TRANG TRI Cõu Theo ễng (B), cỏc trang tri a phng kinh doanh theo nh hng no ? (xin ỏnh du X vo ụ thớch hp) 1.1 Theo quy hoch ca chớnh quyn: 1.2 Theo phong tro chung: 1.3 Theo truyn thng ca gia ỡnh: 1.4 Theo d ỏn: 1.5 Theo nhu cu cỏ nhõn/ gia ỡnh 1.6 Theo hng khỏc (Xin ghi c th) Cõu 2: ễng (B) cho bit cỏc yu t u vo ca trang tri ti a phng t ngun no l ch yu ? (Xin ỏnh du x vo ụ thớch hp) TT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Loi u vo Ging cõy n qu Ging cõy lõu nm khỏc Ging cõy hng nm Ging thy sn Ging i gia sỳc, gia cm Phõn bún, thuc tr sõu Thc n gia sỳc, thy sn Nguyờn liu ch bin nụng, lõm, thy sn T cỏc h kinh doanh dch v T thng lỏi T hp T nụng Ngun khỏc T ng vi dõn tỡm (xin ghi c HTX th) DN mua Cõu ễng (B) cho bit, thụng tin k thut ca trang tri a phng cú c t ngun no l chớnh ? (xin ỏnh du x vo ụ thớch hp) C quan khuyn Hi nụng nụng dõn Hp tỏc xó T nụng dõn tỡm hiu Ngun khỏc (xin ghi c th) 3.1 K thut trng trt 3.2 K thut chn nuụi 3.3 K thut nuụi trng thy sn 3.4 K thut ti tiờu 3.5 K thut phũng tr sõu bnh 3.6 K thut ch bin nụng, lõm, thy sn 3.7 Bo v mụi trng (x lý rỏc thi, nc thi, húa cht c hi, an ton v sinh thc phm v.v) Cõu 4: Theo ễng (B), chớnh sỏch h tr phỏt trin trang tri no ó v ang c ỏp dng a phng? (Xin ỏnh du vo ụ thớch hp, cú th chn nhiu chớnh sỏch) Chớnh sỏch cho vay vi lói sut u ói Bo lónh vay tớn chp H tr chuyn nhng, chuyn i v tớch t rung t H tr xõy dng c s h tng (in, ng, h thng ti tiờu) o to bi dng ch trang tri H tr xõy dng thng hiu sn phm H tr v ging cõy trng/vt nuụi H tr, t ng dng khoa hc k thut mi H tr tham quan, hc cỏc mụ hỡnh sn xut gii H tr v cung cp thụng tin th trng H tr v tiờu th sn phm H tr liờn kt vi doanh nghip H tr u t thit b bo v mụi trng cho trang tri (X lý rỏc thi, cht thi) H tr phũng tr dch bnh, sõu bnh H tr bo m v sinh an ton thc phm cho sn phm trang tri Cỏc h tr khỏc (xin ghi c th) Cõu Theo ễng (B), trang tri a phng ó bỏn sn phm theo kờnh no l ch yu ? (Cú th chn n 02 phng ỏn tr li) TT Loi sn phm 4.1 Sn phm cõy n qu 4.2 Sn phm cõy lõu nm khỏc 4.3 Sn phm cõy hng nm 4.4 Sn phm i gia sỳc, gia cm 4.5 Sn phm thy sn 4.6 Sn phm khỏc (xin ghi c th) Ti ch Cho a thng phng lỏi Theo hp ng Kờnh khỏc Cho cỏc hp tỏc xó (xin ghi c vi DN th) Cõu Theo ễng(B), mc khú khn ca trang tri a phng tiờu th sn phm nhng nm gn õy nh th no? (ỏnh du X vo ụ thớch hp theo mc t dn 5, s l ớt khú khn, s l rt khú khn) Loi sn phm 6.1 Sn phm cõy n qu 6.2 Sn phm cõy di ngy khỏc 6.3 Sn phm cỏc cõy hng nm 6.4 Sn phm chn nuụi i gia sỳc, gia cm 6.5 Sn phm thy sn 6.6 Sn phm ó ch bin Cõu ễng (B) ỏnh giỏ mc quan trng ca cỏc nguyờn nhõn dn n vic tiờu th sn phm trang tri a phng gp khú khn nh th no? (ỏnh du X theo mc quan trng t n 5, s l ớt quan trng, s l rt quan trng) Nguyờn nhõn 7.1 Sn phm cú giỏ thnh cao 7.2 Sn phm cha c ch bin 7.3 Cha liờn kt vi doanh nghip 7.4 Khụng xut khu c 7.5 Cha ng ký thng hiu sn phm 7.6 Cha cú ch u mi 7.7 Cha qung bỏ thng hiu sn phm 7.8 Thiu thụng tin v th trng tiờu th 7.9 Cha bo m tiờu chun v sinh an ton thc phm 1.10 Nguyờn nhõn khỏc (xin ghi c th) Cõu ễng (b) ỏnh giỏ mc khú khn ca trang tri a phng vay ngõn hng kinh doanh (ỏnh du X theo mc khú khn t n 5, s l ớt khú khn, s l rt khú khn) Nguyờn nhõn 8.1 Khụng cú ti sn th chp hp phỏp 8.2 Th tc cho vay phc 8.3 Lói sut cao 8.4 Khú tip cn cỏc ngun u ói 8.5 Thi hn vay ngn 8.6 Khú khn khỏc (xin ghi c th) Cõu 9: Theo ễng/b, cú khong bao nhiờu phn trm trang tri a phng ó thc hin tt vic bo v mụi trng sinh thỏi ? (ỏnh du X vo ụ thớch hp): - di 10%: - t 50% n 80% ; ; t 10% n 50%: t trờn 80% : Cõu 10: Theo ụng/b, lý mt s trang tri cha thc hin tt bo v mụi trng l: - H thng phỏp lut, chớnh sỏch bo v mụi trng cũn hn ch: - Chớnh quyn a phng cha cú bin phỏp c th: - Ch trang tri cha cú ý thc bo v mụi trng: - Ch trang tri cha hiu v vic cn bo v mụi trng: - Nguyờn nhõn khỏc (xin ghi c th): Cõu 11: Theo ễng (B), cỏc trang tri a phng cú mun m rng quy mụ sn xut khụng ? (ỏnh du X vo ụ thớch hp) - Cú - Khụng Cõu 12: Theo ễng (B), mc khú khn ca trang tri a phng vic m rng quy mụ sn xut, kinh doanh nh th no ? (ỏnh du X theo mc khú khn t n 5, s l ớt khú khn; s l khú khn nht) 12.1 Khụng tớch t c rung t 12.2 Thiu 12.3 Khú tiờu th sn phm 12.4 Thiu k thut, nng sut thp 12.5 Thiu lao ng lnh ngh 12.6 a phng cha cú quy hoch phỏt trin trang tri 12.7 Thiu kin thc v kinh nghim qun lý trang tri 12.8 Thiu s h tr hiu qu ca chớnh quyn a phng 12.9 Cỏc chớnh sỏch h tr thiu ng b 12.10 Khú khn khỏc (xin ghi c th) Cõu 13 Theo ụng/b, mc h tr ca chớnh quyn a phng i vi vic phỏt trin trang tri nh th no ? (ỏnh du X theo mc h tr t n 5, s l mc h tr ớt nht; l mc h tr nhiu nht) Cụng vic 13.1 H tr, hng dn v ging cõy trng, vt nuụi 13.2 H tr, hng dn v k thut 13.3 H tr v thụng tin th trng, tỡm th trng 13.4 H tr tip cn v vay 13.5 H tr gii thiu tiờu th sn phm 13.6 H tr, hng dn v bo m an ton v sinh thc phm sn xut v tiờu th sn phm 13.7 H tr kinh phớ xõy dng thng hiu sn phm 13.8 H tr i tham quan hc kinh nghim 13.9 H tr tham gia hi ch nụng sn 13.10 H tr bo qun, ch bin sn phm 13.11 H tr tham gia cỏc cõu lc b, Hip hi, HTX 13.12 H tr liờn kt vi doanh nghip 13.13 H tr chuyn nhng, thuờ t, tớch t t 13.14 H tr quy hoch phỏt trin cõy, con, vựng nguyờn liu trung 13.15 H tr phũng tr dch bnh cõy trng, vt nuụi 13.16 H tr o to, bi dng v qun lý trang tri Cõu 14: Theo ễng (B), cỏc trang tri ti a phng hin cú úng gúp nh th no i vi vic phỏt trin kinh t xó hi a phng? (ỏnh du X theo mc úng gúp, s l úng gúp thp nht; s l úng gúp cao nht) 14.1 Gúp phn xúa gim nghốo 14.2 Khai thỏc tim nng cú ca a phng 14.3 Bo v v ci thin ti nguyờn t 14.4 Bo v v ci thin ti nguyờn nc 14.5 To ngun thu cho ngõn sỏch a phng 14.6 úng gúp xõy dng h tng k thut 14.7 úng gúp vo xõy dng nụng thụn mi 14.8 Xõy dng mụ hỡnh sn xut kinh doanh mi 14.9 Bo tn cỏc ging cõy trng vt nuụi quớ, cú giỏ tr 14.10 Gúp phn thay i thúi quen v cỏch thc sn xut tiờn tin 14.11 Tng thu nhp cho dõn c a phng 14.12 Gúp phn chuyn dch c cu kinh t a phng 14.13 úng gúp vo tng trng v phỏt trin kinh t a phng 14.14 y mnh ng dng khoa hc k thut sn nụng nghip 14.15 Nõng cao nng lc qun lý cho ch trang tri a phng 14.16 Vai trũ khỏc (xin nờu c th) Cõu 15: xut ca ễng/b v chớnh sỏch phỏt trin bn vng kinh t trang tri Ngh An nhng nm ti: Xin cm n ễng (b) Ngi c phng (ký, ghi h tờn) Ngythỏng nm 2013 Ngi phng (ký, ghi h tờn) PH LC S LIU KINH T - X HI V KINH T TRANG TRI TNH NGH AN Bng 1: C cu tng sn phm tnh Nh An theo thnh phn kinh t n v : %, giỏ hin hnh Nm 2000 Nm 2005 Nm 2010 Tng s 100,00 100,00 100,00 - Khu vc kinh t nh nc 33,96 35,51 33,92 - Ngoi nh nc 65,36 62,88 64,89 + Khu vc Tp th 22,75 10,93 0,79 + Khu vc t nhõn 42,65 51,95 64,0 Trong ú : H cỏ th phi N-L-N 41,62 41,89 51,50 0,68 1,61 1,19 - Khu vc cú u t nc ngoi Ngun: Niờn giỏm Thng kờ - Cc Thng kờ Ngh An Bng 2: Tỡnh hỡnh thc hin cỏc ch tiờu quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi Ngh An n nm 2010 TT Ch tiờu I Ch tiờu kinh t Tc tng trng GDP GDP bỡnh quõn u ngi (giỏ hin hnh) C cu kinh t theo ngnh Nụng, lõm, ng nghip Cụng nghip - Xõy dng Dch v Kim ngch xut khu Thu ngõn sỏch trờn a bn Vn u t VT % Tr.ng % % % % 12-13 13,7 100 24 39 37 350-400 t ng 5000-5500 G 2006T ng 2010 l 7075 ngn t II Ch tiờu xó hi T l trng t chun quc gia T l giỏo viờn t chun T l trm y t xó, phng, th trn cú bỏc s cụng tỏc T l tr em di tui SDD T l xó t chun QG v y t T l phỏt trin dõn s T l h gia ỡnh t chun VH T l xó phng cú thit ch VHTT T l xó cú in bng cỏc dng nng lng 10 T l lao ng qua o to 11 To vic lm hng nm 12 13 III MT Quy hoch 9,77 14,19 100 28,35 33,70 37,95 250 6.199,8 So sỏch vi MT Cha t t Cha t Cha t t 75.00076.000 t % 60 100 41,13 100 Cha t t % 90 87,7 Cha t % % 21,7 75,6 0,95 80 100 100 40 Khụng t t t t t t t 34.000 t % % 20 75,00
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập