Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập – nghiên cứu tại Hà Nội

175 60 0
  • Loading ...
Loading...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:14

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRẦN NGHĨA HÒA CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI KINH TẾ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP - NGHIÊN CỨU TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã chuyên ngành : 62340410 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đình Hương HÀ NỘI, NĂM 2015 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, HỘP vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI KINH TẾ TRONG HỘI NHẬP 13 1.1 Đối ngoại kinh tế thời kỳ hội nhập 13 1.1.1 Khái niệm đối ngoại kinh tế, toàn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế 13 1.1.2 Vai trò, chức đối ngoại kinh tế 21 1.1.3 Các hoạt động đối ngoại kinh tế 25 1.1.4 Phân cấp hoạt động đối ngoại kinh tế 28 1.2 Chính sách đối ngoại kinh tế 30 1.2.1 Khái niệm sách đối ngoại kinh tế 30 1.2.2 Mục tiêu tiêu chí sách đối ngoại kinh tế 34 1.2.3 Các phận sách đối ngoại kinh tế 36 1.2.4 Tổ chức thực thi sách đối ngoại kinh tế 42 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới sách đối ngoại kinh tế 45 1.3 Kinh nghiệm quốc tế thực sách ĐNKT 50 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh 50 1.3.2 Kinh nghiệm Singapore 55 1.3.3 Kinh nghiệm Thái Lan thủ đô Băng Cốc 57 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút Việt Nam thủ đô Hà Nội 61 Tiểu kết chương 63 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI KINH TẾ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP 65 2.1 Chính sách đối ngoại kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập 65 2.1.1 Đường lối đổi sách đối ngoại kinh tế Việt Nam 65 2.1.2 Thực thi sách đối ngoại kinh tế Việt Nam 69 2.2 Chính sách đối ngoại kinh tế Hà Nội giai đoạn hội nhập 75 2.2.1 Giới thiệu chung Thủ đô Hà Nội 75 iv 2.2.2 Thực thi sách đối ngoại kinh tế Hà Nội 77 2.3 Đánh giá sách đối ngoại kinh tế Hà Nội 102 2.3.1 Kết khảo sát nhận thức đánh giá tác động sách đối ngoại kinh tế 102 2.3.2 Thành công tác động sách ĐNKT Thủ đô 103 2.3.3 Hạn chế yếu CSĐNKT Thủ đô nguyên nhân 106 Tiểu kết chương 113 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI KINH TẾ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 114 3.1 Dự báo phương hướng hoàn thiện sách đối ngoại kinh tế 114 3.1.1 Dự báo nhân tố quốc tế, nước ảnh hưởng tới sách đối ngoại kinh tế 114 3.1.2 Quan điểm, định hướng hoàn thiện sách đối ngoại kinh tế Thủ đô Hà Nội giai đoạn tới năm 2020 120 3.2 Giải pháp hoàn thiện sách đối ngoại kinh tế 123 3.2.1 Thúc đẩy việc tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế 123 3.2.2 Đẩy mạnh sách hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ đối ngoại126 3.2.3 Tăng cường sách thu hút viện trợ, đầu tư nước 128 3.2.4 Hoàn thiện sách hợp tác quốc tế khoa học công nghệ 131 3.2.5 Đổi vận động kiều bào tham gia phát triển kinh tế Thủ đô 133 3.2.6 Tăng cường tổ chức thực thi CSĐNKT 135 3.3 Các kiến nghị khuyến nghị 141 3.3.1 Kiến nghị quyền Hà Nội 141 3.3.2 Kiến nghị với quyền trung ương 143 3.3.3 Khuyến nghị với doanh nghiệp tổ chức Thủ đô 145 Tiểu kết chương 146 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community) AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area) APEC Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (AsiaPacific Economic Cooperation) ASEM Diễn đàn hợp tác Á-Âu (Asia-Europe Meeting) ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asia Nations) BTA Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (Vietnam-United States Bilateral Trade Agreement) FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) ODA Hỗ trợ Phát triển thức (Official Development Assistance) CNH, HĐH Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa CSĐNKT Chính sách đối ngoại kinh tế KHCN Khoa học công nghệ WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế CHTL Cửa hàng tiện lợi HTPPBL Hệ thống phân phối bán lẻ HTBLHĐ Hạ tầng bán lẻ đại TPP Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) NGO Tổ chức phi phủ (Non-governmental Organization) SAARC Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (South Asia Association for Regional Cooperation) FEALAC Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ La tinh (Forum of East AsiaLatin America Cooperation) TNC Công ty xuyên quốc gia, Công ty đa quốc gia (Transnational Company ) MNC Công ty đa quốc gia (Multinational corporation) vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, HỘP Bảng 1: Phối hợp Bộ Ngoại giao ngành 28 Bảng 2: Thu hút FDI địa bàn Hà Nội (1989-2012) 94 Hình 1: Sơ đồ khung nghiên cứu CSĐNKT cấp địa phương 10 Hình 2: Cây đối ngoại kinh tế 15 Hình 3: Cây định ngoại giao kinh tế .25 Hình 4: Phối hợp hoạt động đối ngoại kinh tế địa phương .29 Hình 5: Cây mục tiêu sách đối ngoại kinh tế 35 Hình 6: Các giai đoạn trình tổ chức thực thi CSĐNKT 43 Hình 7: Cơ cấu tổ chức máy đối ngoại kinh tế 70 Hình 8: Top 10 mặt hàng xuất chủ lực Hà Nội năm 2014 89 Hộp 1: Chức nhà nước thông qua đối ngoại kinh tế 24 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Sau gần thập kỷ thực đường lối đổi cải cách mở cửa, Việt Nam đạt thành tựu đáng khích lệ, tình hình kinh tế - xã hội dần vào ổn định có bước phát triển; từ nước nghèo thu nhập thấp Việt Nam vươn lên hàng ngũ nước thu nhập trung bình; kinh tế đất nước ngày hội nhập sâu rộng vững vào kinh tế giới Trong đó, phải kể việc chủ động tham gia cam kết song phương đa phương với đối tác quốc gia định chế kinh tế giới Việt Nam gia nhập khối ASEAN tham gia khu vực mậu dịch tự Asean (AFTA); ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) năm 2004; thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 Hiện Việt Nam tích cực đàm phán Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái bình Dương (TPP), Hiệp định khu vực mậu dịch tự với Liên minh hải quan Nga - Belaruxia - Kazakstăng, tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015… Cùng với trình này, công tác đối ngoại kinh tế đẩy mạnh, nội dung đối ngoại kinh tế ngày sâu sắc, với hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả, nhằm phục vụ tốt yêu cầu hội nhập phát triển đất nước Trong giai đoạn mới, đối ngoại kinh tế Đảng Nhà nước ta coi ưu tiên hàng đầu, trụ cột công tác đối ngoại ngoại giao trị, ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa Chỉ thị Ban Bí thư số 41- CT/TW ngày 15/04/2010 “về tăng cường công tác đối ngoại kinh tế thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” nhấn mạnh: công tác đối ngoại kinh tế ưu tiên hàng đầu, nhằm phục vụ nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển, đưa quan hệ nước ta với giới vào chiều sâu; tham mưu cho Đảng Nhà nước, hỗ trợ bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp việc vận động viện trợ, thu hút đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, du lịch, đầu tư nước bảo vệ lợi ích doanh nghiệp Việt Nam thị trường quốc tế Thủ đô Hà Nội địa phương tiên phong nước thực đường lối đổi mở cửa hội nhập, đạt thành tựu ban đầu đáng khích lệ, kinh tế tăng trưởng cao cấu chuyển dịch theo hướng đại Việc địa giới hành Thủ đô điều chỉnh năm 2008 với diện tích tăng lên 3,6 lần dân số tăng gấp lần (với 3.340 km2 6,5 triệu người) đem lại cho Hà Nội vị mới, không gian - địa trị mở rộng Hà Nội lúc có tiềm lợi lớn nguồn lực đất đai, nhân lực, tiềm lực KHCN sở hạ tầng tương đối phát triển, yếu tố xã hội, nhân văn, tự nhiên đa dạng, phong phú… Những điều kiện cho phép Hà Nội phát triển cấu kinh tế theo hướng hội nhập, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững, đẩy nhanh thực CNH-HĐH phát triển kinh tế tri thức Tuy nhiên, Hà Nội đứng trước thách thức phải vượt qua: mức thu nhập GDP/đầu người phải tính toán lại, từ 2.300 USD giảm xuống khoảng 1.800 USD (thời điểm trước sau sáp nhập năm 2008); vấn đề chậm chuyển dịch cấu sản xuất, xúc xã hội ô nhiễm môi trường, đô thị hóa nóng người dân đất thiếu việc làm, thiếu việc làm vùng nông thôn ngoại thành trở nên nan giải; mục tiêu Hà Nội phải hoàn thành CNH-HĐH trước nước thu hẹp khoảng cách tụt hậu, đuổi kịp thủ đô giới khó khăn Thách thức Việt Nam Thủ đô Hà Nội sau thoát khỏi ngưỡng nước thu nhập thấp phải đối diện với “bẫy thu nhập trung bình” “bẫy thương mại tự do”*; nguy tụt hậu so với giới, mà trước tiên so với Trung Quốc, số nước khu vực Đông Nam Á… trở nên hữu! Trong đó, giới, trình toàn cầu hóa kết hợp với cách mạng KHCN hình thành kinh tế tri thức tạo thay đổi nhẩy vọt chất mặt đời sống kinh tế - xã hội - trị quốc tế Quan hệ đối ngoại kinh tế ngày phát triển sâu sắc mở rộng, thu hút tham gia định chế quốc tế khu vực, chủ thể quốc gia truyền thống có chủ quyền, đồng thời xuất chủ thể cấp địa phương - thành phố, quyền địa phương cấp độ phương diện khác Chính việc triển khai sách hoạt động đối ngoại kinh tế cấp địa phương, với nội * Bẫy thương mại tự bẫy thu nhập trung bình, nêu lên bới Trần Văn Thọ, GS Đại học Waseda, Nhật Bản; GS Kenichi Ohno, Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF); người khác Theo đó, nước muộn vào toàn cầu hóa có nguy cao sa vào bẫy bị lệ thuộc, cố định khả nâng cấp cấu kinh tế - công nghệ quan hệ kinh tế - thương mại với giới dung, hàm lượng kinh tế tầm quan trọng gia tăng, lớn mạnh, chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức tổ chức máy thừa hành, bổ sung cho hoạt động đối ngoại trở nên phong phú, thiết thực hiệu quả, đặc biệt, phản ứng linh hoạt, kịp thời trước giới chuyển động nhanh chóng liên tục không ngừng Có thể coi đặc điểm quan hệ đối ngoại toàn cầu hóa kinh tế, giúp thắt chặt mối quan hệ tương tác phụ thuộc lẫn không định chế quốc tế khu vực, quốc gia mà cấp độ địa phương, chí doanh nghiệp công dân toàn cầu trở nên gần gũi, gắn bó mật thiết Mặt khác, bối cảnh đẩy mạnh trình hội nhập Việt Nam công tác đối ngoại Thủ đô ngày gia tăng số lượng, chất lượng, mức độ sâu sắc tần suất hoạt động đối ngoại, có hoạt động đối ngoại kinh tế Công tác đối ngoại địa phương nói chung đối ngoại kinh tế Thủ đô Hà Nội ngày phát triển mở rộng, vào chiều sâu có yêu cầu phải gia tăng hàm lượng kinh tế, gắn với triển khai nhiều hình thức hoạt động đối ngoại kinh tế phong phú, đa dạng hóa, đa phương hóa Với vị vai trò Thủ đô nước, Hà Nội vừa triển khai thực thi sách đối ngoại nói chung sách đối ngoại kinh tế Trung ương, đồng thời vừa chủ động nghiên cứu vận dụng sáng tạo, linh hoạt sách chung vào phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương Vấn đề đặt với Hà Nội phải tổ chức thực thi sách đối ngoại kinh tế động hiệu quả, theo hướng vừa khai thác, phát huy tiềm lợi đặc thù Thủ đô địa trị, nhân văn, KHCN; đồng thời tranh thủ hội hạn chế bất lợi toàn cầu hóa, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, thực thành công CNH-HĐH phát triển bền vững Thủ đô kỷ mới; phấn đấu đưa Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh, đại, trung tâm trị, văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo, kinh tế giao dịch quốc tế lớn nước khu vực Từ đây, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài nghiên cứu luận án “Chính sách đối ngoại kinh tế thời kỳ hội nhập - nghiên cứu Hà Nội” Đề tài mang tính cấp thiết có ý nghĩa mặt lý luận, thực tiễn phát triển đối ngoại kinh tế nói chung Thủ đô Hà Nội nói riêng Tổng quan tình hình nghiên cứu Các công trình nghiên cứu đối ngoại kinh tế sách đối ngoại kinh tế nước chủ yếu tiến hành nước có đặc điểm trị-kinh tếxã hội trình độ phát triển khác biệt so với Việt Nam Nicolas Bayne Stephen Woolcock (2007) “Ngoại giao kinh tế mới: Đàm phán định quan hệ kinh tế quốc tế” phân tích đưa cách tiếp cận đối ngoại kinh tế, cho ngoại giao kinh tế trình hoạch định sách liên quan đến vấn đề kinh tế quốc tế Thông qua việc mô tả phân tích mẫu quan hệ nhóm nước G8, G20, NGOs sách đối ngoại kinh tế Mỹ Châu Á; tác động ảnh hưởng ngoại giao thông qua kênh Liên hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế với kinh tế toàn cầu, vấn đề nông nghiệp tổ chức thương mại quốc tế, học rút cho đầu tư dịch vụ Công trình “Ngoại giao kinh tế mới: Đàm phán định quan hệ kinh tế quốc tế” công trình tiêu biểu nghiên cứu đối ngoại kinh tế, đề cập đến sách sách nước (domestic decision making) liên quan đến vấn đề kinh tế quốc tế Nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo sách đối ngoại kinh tế Việt Nam Việt Nam tham gia nhiều sân chơi khu vực quốc tế Tuy nhiên, nghiên cứu cho trường hợp Mỹ, nước G8, G20 có trình độ phát triển cao Việt Nam nước phát triển bắt đầu trình hội nhập Công trình nói sách đối ngoại kinh tế vĩ mô nói chung mà chưa đề cập cấp độ địa phương Bộ ngoại giao Hà Lan (2013) báo cáo “Ngoại giao kinh tế thực tiễn: đánh giá ngoại giao kinh tế Hà Lan châu Mỹ la tinh” khẳng định ngoại giao kinh tế nội dung quan trọng sách đối ngoại Hà Lan Nghiên cứu xem xét tác động ngoại giao kinh tế vị trí cạnh tranh công ty Hà Lan hoạt động lĩnh vực hàng hóa, vận tải biển hải cảng châu Mỹ la tinh Phân tích cho thấy ngoại giao kinh tế có tác động ảnh hưởng lên sản lượng xuất Hà Lan vào khu vực Mỹ la tinh Nghiên cứu kết luận sử dụng ngoại giao kinh tế hỗ trợ đóng góp điều chỉnh hoàn thiện sách kinh tế, cho phép ngoại giao phát triển hợp tác kinh tế Hà Lan, phối hợp thực thi nhiệm vụ không chồng chéo đảm bảo lợi ích chung cho phát triển Ở hỗ trợ công ty Hà Lan có sử dụng dịch vụ ngoại giao kinh tế giúp đạt hiệu hiệu lực hợp tác kinh doanh với khu vực Mỹ La tinh Công trình nghiên cứu ngoại giao kinh tế trường hợp cụ thể Hà Lan trợ giúp công ty có cách đặt vấn đề phương pháp tiếp cận đánh giá đối ngoại kinh tế có ý nghĩa tham khảo lý luận thực tiễn Joynal Abdin (2013) báo cáo “Sử dụng ngoại giao kinh tế làm công cụ hiệu phát triển kinh tế” phân tích mục tiêu, chức ngoại giao nói chung, tác giả phân tích ngoại giao góc độ kinh tế nói riêng Theo tác giả, ngoại giao kinh tế sử dụng công cụ phát triển kinh tế Trong trường hợp Bangladest, nước thuộc nhóm nước chậm phát triển, sách đối ngoại chung phát triển trì quan hệ hữu nghị với nước, tăng cường hợp tác với nước phát triển, phát triển chậm phát triển khu vực, tiểu khu vực, nhóm trị kinh tế Trên sở đó, sách đối ngoại kinh tế nhằm phát triển trì quan hệ kinh tế/thương mại thân thiện với quốc gia thúc đẩy hợp tác mậu dịch, thương mại, hợp tác lao động với nước phát triển, phát triển chậm phát triển,với vùng, tiểu vùng, nhóm trị kinh tế Để tổ chức thực thi hiệu sách đối ngoại kinh tế, tác giả cho cần chuyên gia hóa nhà ngoại giao, nhà đàm phán với tư cách chuyên gia cho lĩnh vực chuyên sâu khác như: (i) nhà đàm phán thương mại song phương; (ii) nhà đàm phán thương mại khu vực; (iii) nhà đàm phán thương mại đa phương chuyên sâu thỏa thuận khác WTO; (iv) tách riêng phận chuyên gia đàm phán chuyên đàm phán với nhà tài trợ/các đối tác phát triển; (v) cán ngoại giao sứ mệnh thúc đẩy thương mại nước (vi) thành lập Hội đồng tối cao nhà đàm phán để điều phối chung nhóm phận nêu Công trình có ý nghĩa điều kiện Việt Nam Tuy nhiên công trình không đề cập đến đến nội dung sách đối ngoại kinh tế thực thi quyền cấp tỉnh Rogier van der Pluijm Jan Melissen (2007) “Đối ngoại thành phố: Vai trò ngày lớn thành phố đời sống trị quốc tế” không nghiên cứu đối ngoại chủ thể cấp trung ương, quốc gia thực mà nghiên cứu đối ngoại cấp độ thành phố, quyền địa phương Sự tham gia chủ thể thành phố quyền địa phương vào đời sống trị quốc tế quan hệ quốc tế ngày mở rộng trực tiếp Nghiên cứu đưa nhận định: 62 China Launches Two-Way Investment Strategy for Better Access to Online page: http://en.people.cn/200109/12/eng20010912_80006.html Access on 29 Aug 2009 63 Gi Kappon and Kappiep, 2003, Economic Diplomacy and market, Rospen Publisher Moscow 64 Ghi Karon and Karen, 2003, Institute for International Relations: Diplomacy Rospen Publicher Moscow 65 Minister for Foreign Affairs, 2014, Australia’s economic diplomacy: our prosperity, goal prosperity Remark at the Lowy Institute, Sydney 66 Ruerd Ruben, 2013, Economic Diplomacy UK 67 Paul Samuelson, 2000 Economics: An Introductory Analysis McGraw-Hill 68 State Departmen, 2011, Economic Statecraft; U.S Foreign policy in an Age of Economic Power Washington 69 Singapore's foreign policy must remain relevant to ensure its survival Online Page: http://www.ngejay.com/?p=2496 Access on 24 Oct 2011 70 Statement of French Minitry for Foreign Affairs, 2013, Economic Diplomacy French Embassy Hanoi 71 Wayne A, 2006, U.S Economic Diplomacy: Piorities and Concerns, Remark at the Bank of San Francisco 72 Ye Hao, 2013, Some thoughts on deepening economic diplomacy, China International Studies November 2013 Một số trang web: 73 www.mofa.gov.vn 74 www.mofa.gov.tw 75 www.moea.gov.tw 76 www.tapchicongsan.org.vn 77 http://ngktonline.mofa.gov.vn 78 http://nghiencuubiendong.vn PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN Nhằm nghiên cứu đánh giá sách đối ngoại kinh tế thời kỳ hội nhập; Xây dựng luận khoa học cho giải pháp hoàn thiện tổ chức thực sách đối ngoại kinh tế Thủ đô đến năm 2020, tác giả luận án thực khảo sát thông qua hình thức bảng hỏi vấn đề liên quan Mỗi câu hỏi có phương án trả lời Ông (Bà) đồng ý với phương án nào, xin đánh dấu (x) số thứ tự (1,2,3…) vào ô tương ứng Ông (Bà) cho biết không cho biết thông tin họ tên Kết khảo sát thu nhằm mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) Xin Ông (bà) vui lòng cho biết thông tin thân? A Họ tên: Tuổi: B Học vấn: □Trung cấp □Đại học □Sau đại học C Lĩnh vực làm việc □ □ Sản xuất gia đình □Kinh doanh, dịch vụ □Nghiên cứu, tư vấn Quản lý □Đối ngoại, ngoại giao □Khác…………… Ông (Bà) suy nghĩ vai trò đối ngoại kinh tế tình hình nay? a) Vai trò hoạt động ĐNKT Hà Nội? □Rất quan trọng □Quan trọng □Bình thường □Không quan trọng b) Vai trò CSĐNKT Hà Nội? □Tích cực □Bình thường □Chưa đáp ứng □Tiêu cực Ông (Bà) tiếp cận thông tin sách hoạt động đối ngoại kinh tế thông qua kênh đây? □ Báo viết □ Báo hình □ Mạng Internet □ Văn bản, thị, nghị □ Bản tin “HN hội nhập phát triển” □ Hoạt động Ban Hội nhập □ Hội nghị, hội thảo chuyên đề □ Cổng điện tử Thành phố Theo Ông (Bà) số sách có tác động ảnh hưởng nhiều đến sách đối ngoại kinh tế? □ □ CS vận động kiều bào tham gia phát CS tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi triển kinh tế Thủ đô cho hợp tác phát triển kinh tế □ CS hỗ trợ thương mại, dịch vụ đối ngoại □ CS thu hút đầu tư, viện trợ nước □ CS hợp tác khoa học công nghệ □ CS XK lao động, đầu tư □ CS hợp tác Việt-Trung khu vực □ CS khác…………………… Theo Ông (Bà) trình hội nhập kinh tế quốc tế Thủ đô Hà Nội mức độ nào? □ Mức độ thấp □ Mức độ trung bình □ Mức độ cao □ Toàn diện Ông (Bà) cho biết ý kiến tác động yếu tố sau tới sách hoạt động đối ngoại kinh tế Thành phố nay? Tích Rất tích Bình Tiêu Nội dung cực cực thường cực Xây dựng chế, sách Thủ tục hành Năng lực, phẩm chất cán công chức Năng lực quản tri canh tranh DN Trình độ, tay nghề người lao động Hạ tầng kinh tế - xã hội - đô thị Nhận thức xã hội dân trí Thông tin, tuyên truyền Môi trường vĩ mô ổn định □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ông/Bà lựa chọn giải pháp hoàn thiện chế, sách đối ngoại kinh tế Thủ đô: (đánh dấu theo thứ tự quan trọng 1,2,3…) □ Xây dựng sách có khoa học - thực tiễn, hướng tới phù hợp với chuẩn mực quốc tế □ Tạo thông thoáng, hấp dẫn, ổn định niềm tin người dân, cộng đồng doanh nghiệp □ Xóa bỏ rào cản, tạo cạnh tranh lành mạnh hiệu □ Tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ □ Bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp người dân hội nhập □ Khuyến khích hợp tác vùng, địa phương hợp tác quốc tế □ Chú trọng xây dựng chế cho lĩnh vực đối ngoại kinh tế đặc thù □ Khác…………… Ông/Bà lựa chọn giải pháp sách hỗ trợ thương mại, dịch vụ quốc tế Thủ đô: (đánh dấu theo thứ tự quan trọng 1,2,3…) □ Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng KHCN, cải tiến quy trình công nghệ, chế sản phẩm □ Hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến thương mại marketing □ □ Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu sản phẩm thị trường Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thị trường XK, ký kết thỏa thuận khung với đối tác quan trọng □ □ Mở lớp tập huấn, thông tin ĐNKT cho cán quản lý DN Tăng cường vai trò Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề □ Hỗ trợ đào tạo nhân lực □ Khác……………… Ông/Bà lựa chọn giải pháp sách thu hút vốn đầu tư viện trợ nước vào phát triển Thủ đô: (đánh dấu theo thứ tự quan trọng 1,2,3…) □ Có chế khuyến khích nhà đầu tư □ nước vào lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao Thành phố Hỗ trợ thông tin, trả lời trực tuyến, phận “một cửa” xử lý vướng mắc nhà đầu tư nước □ Có kế hoạch vận động ODA, bố trí mặt □ bằng, vốn đối ứng chọn nhà thầu thi công dứt điểm dự án ODA □ Thành lập KCNHT (hỗ trợ) KCNC (cao) giành cho nhà đầu tư nước với ưu đãi thuê mặt bằng, thuế suất thủ tục hải quan Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước vào HN □ Tăng cường Văn phòng đại diện, Trung tâm thương mại, Hội chợ triển lãm nước để giới thiệu HN □ Khác………… 10 Ông/Bà lựa chọn giải pháp sách vận động kiều bào tham gia phát triển kinh tế Thủ đô: (đánh dấu theo thứ tự quan trọng 1,2,3…) □ Có chế ưu đãi đầu tư Việt kiều vào số lĩnh vực (dịch vụ công nghệ cao) Tổ chức gặp gỡ, đối thoại lãnh đạo TP với đại diện Việt kiều (theo định kỳ hàng năm hay dịp lễ tết) □ Vận động thu hút Việt kiều có trọng tâm, hướng vào thành phố quốc gia nhiều người Việt sinh sống □ Xét phong tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” cho Việt kiều có công □ Có chế sử dụng tư vấn, chuyên gia, cộng tác viên Việt kiều □ Cải tiến đơn giản hóa thủ tục lãnh sự, visa, mua nhà đất cho Việt kiều □ □ Củng cố vai trò cầu nối Hội hữu nghị, Ban liên lạc Việt kiều… □ Khác……………… 11 Ông/Bà lựa chọn giải pháp nâng cao chức năng, vai trò Sở Ngoại vụ & sở ngành liên quan: (đánh dấu theo thứ tự quan trọng 1,2,3…) □ Tăng cường chức tham mưu, tư vấn sách đối ngoại kinh tế cho TP □ Nâng cao trình độ cán Sở đối □ □ Các phòng chuyên môn Sở Sở làm đầu mối phối hợp Sở ngành, Đơn vị liên quan đối ngoại kinh tế □ Sở thành viên thường trực Ban hội nhập KTQT TP, Ban biên tập Bản tin hội nhập KTQT ngoại kinh tế, cần có kiến thức tổng hợp ngoại ngữ, văn hóa hoàn thiện cấu, nhân tương ứng □ Thành lập Quỹ phát triển ĐNKT Thành phố Sở điều hành □ Khác…………………… 12 Ông/Bà lựa chọn giải pháp nâng cao lực đối ngũ cán đối ngoại Thủ đô: (đánh dấu theo thứ tự quan trọng 1,2,3…) □ Hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho cán quan đối ngoại TP □ Công khai minh bạch, xác định rõ trách nhiệm người, cấp □ Nâng cao trình độ, trách nhiệm cán bộ, thi tuyển cán công chức làm công tác ĐNKT □ Tăng cường Ban hội nhập KTQT thành phố theo hướng chuyên trách □ Một cửa, đầu mối liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành ĐNKT □ Nâng cao vai trò Sở Ngoại vụ, sở ngành liên quan (như KH&ĐT, Công Thương, VHTTDL.v.v…) □ Ý kiến khác……… 13 Ngoài ra, theo Ông/Bà Thành phố cần tập trung thực giải pháp để thực tốt sách đối ngoại kinh tế? (xin ghi rõ) ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế Hà Nội: Nhìn chung, đánh giá nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân, chuyên gia mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Thủ đô Hà Nội không cao Chỉ có 36% ý kiến hỏi cho trình hội nhập mức độ cao 12.5% đánh giá hội nhập mức độ toàn diện Bảng 1: Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Thủ đô Hà Nội (đơn vị: %) Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Các ý kiến Mức thấp 4.6 Mức trung bình 46.9 Mức cao 36.0 Mức toàn diện 12.5 Tổng 100 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Nếu so sánh đánh giá lĩnh vực khác mức độ hội nhập kinh tế quốc tế, kết Bảng cho thấy, nhóm chủ sở SX chủ DN, nhà ngoại giao đánh giá mức hội nhập kinh tế quốc tế cao so với ngành khác Bảng 2: Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Thủ đô theo ngành nghề chuyên môn (đơn vị: %) Chủ Nhà quản Nhà Nhà Nhà Nghề sở SX lý doanh khoa ngoại nghiệp học giao khác 1- Mức thấp 1.5 5.8 2.0 3.5 6.9 5.3 2- Mức TB 21.5 56.6 15.8 48.7 36.1 59.5 3- Mức cao 73.8 26.4 67.3 27.4 41.7 25.2 4- Toàn diện 3.1 11.3 14.9 20.4 15.3 9.9 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Nhận thức tầm quan trọng đối ngoại kinh tế Hà Nội: Có đến 60% số ý kiến cho đối ngoại kinh tế có vai trò quan trọng tình hình Nếu tính mức đánh giá quan trọng quan trọng gần 100% số ý kiến trả lời nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động đối ngoại kinh tế tình hình Bảng 3: Nhận thức tầm quan trọng đối ngoại kinh tế (Đơn vị: %) Vai trò đối ngoại kinh tế Các ý kiến (%) Rất quan trọng 59.8 Quan trọng 39.2 Bình thường 0.9 Vai trò CSĐNKT Các ý kiến (%) Có tác động tốt, tích cực 30 Có tác động bình thường 25 Chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập 45 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 So sánh nhóm đối tượng tham gia vấn, thấy nhóm đối tượng làm công tác quản lý, ngoại giao có mức nhận thức cao hẳn so với nhóm khác vai trò công tác đối ngoại kinh tế; nhóm làm nghề sản xuất trực tiếp, nhóm kinh doanh có mức nhận thức thấp vai trò quan trọng đối ngoại kinh tế tình hình Bảng 4: Nhận thức tầm quan trọng đối ngoại kinh tế theo ngành nghề (Đơn vị: %) Chủ Nhà Nhà Nhà Nhà Nghề sở SX quản doanh ngoại khoa học khác lý nghiệp giao Rất quan trọng 37.9 71.2 36.6 58.9 57.7 60.8 Quan trọng 60.6 28.1 63.4 39.3 40.8 39.2 Bình thường 1.5 0.6 1.8 1.4 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Có đến 6/7 lĩnh vực cụ thể lựa chọn với tỷ lệ đạt 50%, cho thấy lĩnh vực cụ thể hoạt động đối ngoại kinh tế nhận thức rõ Bảng 5: Đánh giá vai trò hoạt động đối ngoại kinh tế Hà Nội (đơn vị: %) Các lĩnh vực cụ thể đối ngoại kinh tế Số ý kiến 1- Xuất hàng hóa, mở rộng thị trường 86.8 2- Thu hút FDI, viện trợ 85.1 3- Thu hút nguồn lực Việt Kiều 78.5 4- Chuyển giao KHCN quản trị 57.7 5- Hợp tác Việt – Trung khu vực 59.3 6- Tư vấn, tham mưu, tuyên truyền 36.8 7- Tạo dựng môi trường quốc tế, hòa bình 72.4 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Đánh giá kênh tiếp cận thông tin đối ngoại kinh tế: Trong số nguồn cung cấp thông tin hoạt động đối ngoại kinh tế, mạng Internet loại hình đánh giá có kết tích cực việc cung cấp thông tin hoạt động kinh tế đối ngoại (86.2%), tiếp đến loại hình Báo hình (73.6%) Báo viết (72.6%) Một điểm đáng ý là, kênh cung cấp thông tin công nghệ cao qua Internet, song có 42.3% trả lời tiếp cận thông tin Cổng điện tử Thành phố (chỉ gần 50% so với Mạng Internet), điều cho thấy hiệu thông tin hoạt động kinh tế đối ngoại Thành phố Cổng điện tử chưa cao Bảng 6: Đánh giá kênh tiếp cận thông tin đối ngoại kinh tế (Đơn vị: %) Hình thức tiếp cận thông tin Số ý kiến 1- Mạng Internet 86.2 2- Báo hình 73.6 3- Báo viết 72.6 4- Văn bản, thị, nghị 58.3 5- Hội nghị, hội thảo 44.0 Cổng thông tin Thành phố 42.3 7- Bản tin Hà Nội hội nhập 40.6 8- Hoạt động Ban Hội nhập 37.4 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 So sánh nhóm nghề khác nhau, ngoại trừ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức ngoại giao đánh giá cao vai trò việc cung cấp thông tin thông qua hệ thống văn bản, thị, hội nghị hoạt động quan; nhóm đối tượng khác tập trung đánh giá cao khả tiếp cận thông tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng Bảng 7: Đánh giá kênh tiếp cận thông tin hoạt động đối ngoại kinh tế theo ngành nghề chuyên môn (Đơn vị: %) Hình thức tiếp cận thông Chủ Nhà Nhà Nhà Nhà Nghề tin sở SX quản doanh ngoại khoa khác lý nghiệp giao học - Mạng Internet 89.6 82.4 95.2 84.1 86.1 90.9 - Báo hình 82.1 71.9 89.2 74.3 76.4 59.8 - Báo viết 77.6 71.2 81.4 71.7 66.7 70.5 - Văn bản, thị 9.0 72.2 27.5 81.4 63.9 50.0 - Hội nghị, hội thảo 31.3 45.7 42.2 65.3 28.8 36.0 - Cổng điện tử TP 7.5 45.7 40.2 54.0 59.7 38.6 - Bản tin nội 6.0 50.5 19.6 62.8 47.2 30.3 - Hoạt động đơn vị 17.9 44.4 28.4 48.7 51.4 24.2 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Đánh giá tác động hoạt động đối ngoại kinh tế: Đánh giá tác động hoạt động đối ngoại kinh tế tới phát triển kinh tế Hà Nội năm qua: Trong năm qua, thấy rằng, Hà Nội đơn vị thực nhiều hoạt động đối ngoại kinh tế khác thông qua hàng loạt kiện lớn nước Những hoạt động mang lại tác động tích cực tới trình phát triển Thủ đô 70,8% ý kiến đánh giá hoạt động đối ngoại kinh tế có tác động tích cực tới phát triển Thủ đô cho thấy kết tích cực hoạt động mang lại Điều hoàn toàn phù hợp với xu chung trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam với khu vực giới Bảng 8: Đánh giá tác động hoạt động đối ngoại kinh tế tới phát triển kinh tế Hà Nội (Đơn vị: %) Tác động hoạt động đối ngoại kinh tế Số ý kiến 1- Tác động tiêu cực 1.6 2- Tác động không đáng kể 12.6 3- Tác động tích cực 70.8 4- Tác động tích cực 15.0 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Có khác nhóm nghề khác đánh giá tác động đối ngoại kinh tế tới phát triển Thủ đô Nhóm đối tượng hoạt động lĩnh vực sản xuất có mức đánh giá tác động tích cực hoạt động đối ngoại kinh tế vào phát triển cao hẳn so với mức đánh giá chung nhóm Nhóm đối tượng hoạt động lĩnh vực nghiên cứu đánh giá cao tác động tích cực hoạt động đối ngoại kinh tế Bảng 9: Đánh giá tác động hoạt động đối ngoại kinh tế tới phát triển kinh tế Hà Nội theo ngành nghề chuyên môn (Đơn vị: %) Tác động hoạt Chủ Nhà Nhà Nhà Nhà Nghề sở SX quản doanh ngoại khoa khác lý nghiệp giao học 2.6 1.0 0.9 2.4 6.0 13.0 8.8 12.5 11.3 18.9 3- Tác động tích cực 91.0 72.7 72.5 64.3 62.0 64.6 4- Tác động tích 3.0 11.7 17.6 22.3 26.8 14.2 động đối ngoại kinh tế 1- Tác động tiêu cực 2- Tác động không đáng kể cực Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Đánh giá đối tượng hoạt động đóng vai trò quan trọng hoạt động đối ngoại thể Bảng 10 Chỉ có hoạt động lựa chọn với tỷ lệ 50%, cao hoạt động đối ngoại lĩnh vực xuất hàng hóa, mở rộng thị trường với 75.8% ý kiến Đáng ý hoạt động tư vấn, tham mưu, tuyên truyền hoạt động bề có liên quan trực tiếp đến hoạt động đối ngoại lại đánh giá có vai trò quan trọng mức độ thấp 13.1% Điều giải thích hoạt động đối ngoại kinh tế thường gắn liền với hoạt động kinh tế cụ thể, hoạt động tuyên truyền cách túy Kết không nên tách rời hoạt động tuyên truyền đối ngoại kinh tế mà cần lồng ghép, gắn công tác tuyên truyền vào với hoạt động triển khai lĩnh vực cụ thể Bảng 10: Đánh giá hoạt động ĐNKT Thủ đô Hà Nội (Đơn vị: %) Các hoạt động đối ngoại kinh tế chủ yếu Số ý kiến 1- Xuất hàng hóa, mở rộng thị trường 75.8 2- Xuất lao động, đầu tư bên 43.3 3- Thu hút viện trợ, vốn FDI 68.6 4- Thu hút nguồn lực Việt kiều 51.4 5- Chuyển giao KHCN kỹ quản trị 37.4 6- Hợp tác Việt – Trung, khu vực 21.8 7- Hợp tác vùng, địa phương 24.3 8- Tư vấn, tham mưu, truyên truyền 13.1 9- Tạo môi trường quốc tế hòa bình, hợp tác 46.1 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 So sánh đánh giá nhóm nghề khác vai trò quan trọng hoạt động cụ thể đối ngoại kinh tế, nhóm đối tượng khác thống cho hoạt động xuất hàng hoá mở rộng thị trường xuất lao động, đầu tư bên thu hút viện trợ, vốn FDI hoạt động có vai trò quan trọng trọng hoạt động đối ngoại kinh tế (Bảng 11) Bảng 11: Đánh giá hoạt động đối ngoại kinh tế Hà Nội theo đối tượng ngành nghề chuyên môn (Đơn vị: %) Chủ Nhà Nhà Nhà Nhà Nghề sở SX quản doanh ngoại khoa khác lý nghiệp giao học 1- Xuất hàng hóa, 97.0 81.6 62.7 69.0 63.9 75.4 dịch vụ 2- Thu hút viện trợ, vốn 94.0 68.9 68.6 60.2 62.5 66.9 FDI 3- Thu hút nguồn lực Việt 82.1 48.6 63.7 39.8 51.4 46.9 kiều 4- Chuyển giao KHCN 14.9 43.2 25.5 40.7 40.3 36.9 kỹ quản trị 5- Hợp tác Việt – Trung, 4.5 18.1 32.4 36.3 19.4 19.2 khu vực 6- Tư vấn, tham mưu, 3.0 11.1 14.7 21.2 12.5 14.6 truyên truyền 7- Tạo môi trường quốc tế 22.4 50.5 43.1 49.6 40.3 56.0 hòa bình, hợp tác Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Ba yếu tố đánh giá có tác động tích cực tới hoạt động đối ngoại kinh tế Thành phố việc xây dựng chế sách trì môi trường vĩ mô ổn định hoạt động Thông tin, tuyên truyền Rõ ràng năm qua Hà Nội trì môi trường kinh tế - xã hội ổn định có sách tạo thuận lợi nhằm thu hút đầu tư từ bên điểm nhà đầu tư bên ghi nhận, đánh giá cao Các yếu tố Năng lực quản trị cạnh tranh doanh nghiệp; Trình độ, tay nghề người lao động Hạ tầng kinh tế - xã hội – đô thị yếu tố đánh giá có mức độ tác động thấp tới hoạt động đối ngoại kinh tế Thủ đô, cho thấy điểm yếu trình phát triển Thủ đô Hà Nội Bảng 12: Đánh giá tác động yếu tố tới sách hoạt động đối ngoại kinh tế Hà Nội (Đơn vị: %) Các yếu tố tác động tới Tiêu Bình Tích Rất cực thường cực tích Xây dựng chế sách 1.5 24.7 56.5 17.3 Thủ tục hành 8.6 38.7 39.7 13.1 Năng lực, phẩm chất cán công chức 4.1 41.7 38.3 15.9 Năng lực quản trị cạnh tranh DN 2.9 47.9 34.9 14.4 Trình độ, tay nghề người lao động 3.1 48.5 35.7 12.8 Hạ tầng kinh tế - xã hội - đô thị 7.0 45.9 33.5 13.6 Nhận thức xã hội dân trí 1.6 39.6 42.8 16.0 Thông tin, tuyên truyền 0.8 26.2 54.6 18.3 Môi trường vĩ mô ổn định 1.4 35.4 41.5 21.7 hoạt động đối ngoại kinh tế cực Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Đánh giá tác giải pháp hoàn thiện sách ĐNKT: 5.1 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế: Trong việc khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường việc hình thành chế khuyến khích doanh nghiệp vô quan trọng, chế khuyến khích cần cụ thể lĩnh vực vốn, thủ tục hành đặc biệt giai đoạn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Bảng 13: Đánh giá giải pháp sách đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế (Đơn vị: %) Giải pháp Số ý kiến Có chế khuyến khích DN có thành tích xuất 72.1 Xây dựng danh mục, có kế hoạch đầu tư phát triển mặt hàng 69.0 xuất chủ lực thị trường xuất HN Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành hàng, xây dựng thương 67.8 hiệu, đào tạo quản trị Hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến thương mại marrketing 57.8 Đối thoại quyền doanh nghiệp, tăng cường vai trò 45.1 hiệp hội doanh nghiệp Tăng cường đào tạo cán nghiệp vụ xuất nhập khẩu, phát 39.9 triển thị trường Tăng cường văn phòng đại diện, trung tâm thương mại, hội 35.3 chợ triển lãm nước Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 5.2 Giải pháp tăng cường thu hút viện trợ, vốn đầu tư FDI: Thực cải cách hành cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục vấn đề quan tâm Một lĩnh vực quan tâm nhà nước thực hỗ trợ xây dựng hạ tầng khung giải phóng mặt cho dự án có yếu tố nước Bảng 14: Đánh giá giải pháp sách tăng cường thu hút viện trợ, vốn đầu tư FDI (Đơn vị: %) Giải pháp Số ý kiến Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, 85.4 có chế khuyến khích đầu tư vào dịch vụ công nghệ cao HN Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hướng công 60.2 khai, lựa chọn công nghệ nhà đầu tư có tiềm lực Thành lập KCNHT (hỗ trợ), KCNC (cao); hỗ trợ xây dựng hạ 54.8 tầng khung GPMB cho dự án nước Ổn định xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô địa bàn 49.3 Có kế hoạch vận động ODA, bố trí mặt bằng, vốn đối ứng, chọn 47.8 nhà thầu đủ lực Hỗ trợ thông tin, trả lời trực tuyến, tổ chức phận “một cửa” 47.2 Tăng cường vă phòng đại diện, trung tâm thương mại, hội chợ 45.7 triển lãm nước để giới thiệu HN Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 5.3 Giải pháp thu hút nguồn lực Việt kiều: Chính sách ưu đãi dành cho Việt kiều đầu tư chế sử dụng đội ngũ chuyên gia Việt kiều vấn đề quan trọng thu hút đầu tư từ Việt kiều Để làm vậy, giải pháp khác cần quan tâm thực cách thường xuyên định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại lãnh đạo Thành phố với đại diện Việt kiều qua kịp thời nắm bắt, điều chỉnh sách nhằm tạo chế thông thoáng, hợp lý đối tượng Bảng 15: Đánh giá giải pháp sách thu hút nguồn lực Việt kiều (Đơn vị: %) Giải pháp Số ý kiến Có chế ưu đãi dành cho đầu tư Việt kiều vào số lĩnh vực 87.7 (dịch vụ, công nghệ cao) Có chế sử dụng tư vấn, cộng tác viên chuyên gia Việt kiều 62.9 Cải tiến đơn giản hóa thủ tục hộ chiếu, visa, mua nhà đất 54.9 Tổ chức gặp gỡ, đối thoại lãnh đạo Thành phố với đại diện 54.8 Việt kiều (theo định kỳ hàng năm hay dip lễ tế) Củng cố vai trò cầu nối hội hữu ngị, ban liên lạc Việt kiều 51.9 Vận động thu hút Việt kiều có trọng tâm, hướng vào số thành 42.6 phố quốc gia Xét phong tặng danh hiệu công dân danh dự Thủ đô cho Việt kiều 28.7 có công Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 5.4 Giải pháp hoàn thiện chế, sách đối ngoại kinh tế: Quá trình xây dựng chế, sách phải tạo môi trường thông thoáng, ổn định, tạo niềm tin cho doanh nghiệp tiếp tục vấn đề nhận quan tâm hàng đầu việc xây dựng chế thực sách đối ngoại kinh tế Cùng với giải pháp đồng kèm đảm bảo sách xây dựng phù hợp chuẩn mực quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia doanh nghiệp, tạo cạnh tranh lành mạnh, hiệu Bảng 16: Đánh giá giải pháp hoàn thiện chế, sách đối ngoại kinh tế (Đơn vị: %) Giải pháp Số ý kiến 1- Tạo thông thoáng, ổn định niềm tin người dân, DN 82.3 2- Có khoa học-thực tiễn phù hợp với chuẩn mực quốc tế 68.3 3- Bảo vệ lợi ích quốc gia, người dân, DN hội nhập 63.2 4- Xóa bỏ bao cấp, tạo cạnh tranh lành mạnh hiệu 51.4 5- Khuyến khích hợp tác vùng, địa phương quốc tế 46.1 6- Chú trọng xây dựng chế cho lĩnh vực đối ngoại kinh tế đặc thù 42.1 7- Mở cửa, đa dạng hóa, đa phương hóa 40.6 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Giải pháp nâng cao vai trò chức Sở Ngoại vụ Hà Nội sở ngành liên quan: Trong đó, giải pháp 1,2,3 giải pháp tập trung lựa chọn cao hẳn so với giải pháp khác, tập trung vào việc tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán Sở tăng cường chức tham mưu sách đối ngoại kinh tế cho Thành phố./ Bảng 17: Đánh giá giải pháp sách nâng cao vai trò chức Sở Ngoại vụ Hà Nội sở ngành liên quan (Đơn vị: %) Giải pháp Số ý kiến Tăng cường chức tham mưu, tư vấn sách đối ngoại 93.5 kinh tế cho Thành phố Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán Sở đối ngoại kinh tế 89.6 Sở đầu mối phối hợp sở ngành, đơn vị liên quan đối ngoại 85.4 kinh tế Sở thành viên thường trực Ban Hội nhập Thành phố, ban biên tập 55.9 Bản tin Hà Nội hội nhập phát triển Phòng đối ngoại Sở hoàn thiện cấu, nhân tương 54.2 ứng Thành lập Quỹ phát triển ĐNKT Thủ đô Sở điều hành 56.2 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013 Giải pháp cải cách hành máy phục vụ đối ngoại kinh tế: Trong giải pháp cải cách hành chính, công khai minh bạch trách nhiệm công chức với thực đơn giản hóa quy trình, thủ tục vấn đề quan trọng tập trung lựa chọn với tỷ lệ cao Điểm đáng ý tăng cường vai trò Ban Hội nhập KTQT Thành phố lại giải pháp đánh giá cao, điều cần quan tâm Bảng 18: Đánh giá giải pháp sách cải cách hành phục vụ đối ngoại kinh tế (Đv: %) Giải pháp Số ý kiến 1- Công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm 90.1 2- Đơn giản hóa quy trình, thủ tục 80.8 3- Nâng cao trình độ, trách nhiệm công chức 72.3 4- Một cửa, đầu mối liên thông 52.8 5- Nâng cao vai trò Sở Nội vụ sở ngành liên quan 45.5 6- Thi tuyển cán công chức 28.2 7- Tăng cường Ban Hội nhập Thành phố 23.7 Nguồn: Điều tra khảo sát Tác giả vào năm 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập – nghiên cứu tại Hà Nội, Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập – nghiên cứu tại Hà Nội, Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập – nghiên cứu tại Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập