Tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

182 65 0
  • Loading ...
Loading...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:12

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG oOo NGUYỄN VĂN LÊ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, 2014 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG oOo NGUYỄN VĂN LÊ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TÔ NGỌC HƯNG TS ĐÀO MINH PHÚC HÀ NỘI, 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP ii LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 11 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 11 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa vai trò kinh tế 11 1.1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 17 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 22 1.2.1 Cơ sở luận kinh tế vĩ mô bất ổn 22 1.2.2 Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 27 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 34 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 38 1.3.1 Kinh nghiệm quốc gia 38 1.3.2 Bài học cho Việt Nam 49 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 Chương 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 54 2.1 MÔI TRƯỜNG CHO TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 54 2.1.1 Bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn 54 2.1.2 Ảnh hưởng bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa 57 2.1.3 Thực trạng huy động vốn doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 60 2.1.4 Chính sách Chính phủ tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 64 2.2 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 71 2.2.1 Đánh giá chung dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 71 2.2.2 Tăng trưởng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 74 2.2.3 Biện pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 82 2.2.4 Nghiên cứu thực nghiệm thực trạng tăng trưởng tín dụng DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 86 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 100 2.3.1 Những kết đạt 100 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 103 TÓM TẮT CHƯƠNG 109 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 110 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 110 3.1.1 Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 110 3.1.2 Quan điểm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 111 3.1.3 Định hướng tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 112 3.1.4 Định hướng tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam từ phía ngân hàng thương mại Việt Nam 114 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 115 3.2.1 Nhóm giải pháp mang tính chiến lược 115 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể cho việc tăng trưởng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 126 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 155 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 155 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 158 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 159 TÓM TẮT CHƯƠNG 161 KẾT LUẬN 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 PHỤ LỤC 170 i DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Công nghệ thông tin CNTT CPI Tên đầy đủ tiếng việt Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNVV FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HHDV Hàng hóa, dịch vụ HHDVCN Hàng hóa, dịch vụ công nghiệp IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế KOTEC Tổng Công ty Tài công nghệ Hàn Quốc NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NLHC Năng lượng, hóa chất ODA Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển thức OECD Oganiation for Economic Co-operation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TPDU Thực phẩm, đồ uống USD US Dollar Đô la Mỹ VND Vietnam dong Việt Nam đồng VLXD Vật liệu xây dựng YT Y tế WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP I DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại DNNVV World Bank .11 Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV số quốc gia 12 Bảng 1.3: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp 13 Bảng 1.4: Một số tiêu kinh tế vĩ mô Argentina 1996 – 2002 26 Bảng 1.5: Tốc độ phát triển DNNVV doanh nghiệp lớn Hàn Quốc giai đoạn 1960s – 1990s (%) .39 Bảng 1.6: Chỉ số sản xuất DNNVV lĩnh vực sản xuất (1995 = 100) 40 Bảng 1.7: Sự phá sản doanh nghiệp Hàn Quốc (1996 – 1999) 40 Bảng 1.8: Tỷ lệ cho vay DNNVV tối thiểu bắt buộc 41 Bảng 2.1: Đánh giá lực cung cấp dịch vụ ngân hàng 72 10 Bảng 2.2: Tỷ trọng doanh thu loại hình dịch vụ cung cấp cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa .73 11 Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ, lợi nhuận đối tượng DNNVV .75 12 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng DNNVV theo thời hạn loại tiền 78 13 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng phân theo sản phẩm cho vay DNNVV 79 14 Bảng 2.6: Quy mô nợ hạn, nợ xấu tài sản đảm bảo dư nợ DNNVV .80 15 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu DNNVV 81 16 Bảng 2.8: Tỷ trọng DNNVV mẫu phân theo quy mô tổng nguồn vốn .87 17 Bảng 2.9: Tổng hợp giải thuyết dấu dự kiến biến độc lập 96 18 Bảng 2.10: Kết hồi quy mô hình cho hai năm 2010 2011 .97 19 Bảng 2.11: Mối quan hệ tỷ lệ nợ vay ngân hàng với tỷ lệ sinh lời DNNVV năm 2010 2011 .99 20 Bảng 3.1: Các bước giai đoạn chuỗi giá trị dịch vụ ngân hàng DNNVV 139 21 Bảng 3.2: Các phương pháp quản lý rủi ro cho trung tâm hỗ trợ DNNVV 142 iii II DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tỷ lệ trung bình công ty coi khả tiếp cận nguồn vốn vay trở ngại hoạt động 28 Hình 1.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Đài Loan giai đoạn 2006 - 2010 45 Hình 2.1: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam số quốc gia khu vực giai đoạn 2006 – 2014e 54 Hình 2.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam số quốc gia khu vực giai đoạn 2006 – 2014e .55 Hình 2.3: Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại dự trữ ngoại hối Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 56 Hình 2.4: Diễn biến thâm hụt ngân sách, tỷ lệ đầu tư, tiết kiệm Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013 57 Hình 2.5: Tình hình doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể thành lập giai đoạn 2011 – 2013 58 Hình 2.6: Tăng trưởng doanh số bán lẻ giai đoạn 2008 - 2013 59 Hình 2.8: Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV tổng dư nợ ngân hàng tháng 2013 .76 10 Hình 2.9: Dư nợ DNNVV theo loại hình doanh nghiệp 77 11 Hình 2.10: Dư nợ DNNVV theo ngành kinh tế 77 12 Hình 2.9: Tỷ trọng DNNVV mẫu phân theo ngành nghề 87 13 Hình 2.10: Tỷ trọng vốn vay ngắn hạn ngân hàng tổng nguồn vốn DNNVV .88 14 Hình 2.11: Tỷ trọng vốn vay dài hạn ngân hàng tổng nguồn vốn DNNVV .89 15 Hình 2.12: Tỷ trọng vốn vay ngân hàng tổng nguồn vốn DNNVV 90 16 Hình 2.13: Tỷ trọng nợ tổng nguồn vốn DNNVV 90 17 Hình 3.1: Mẫu điểm đánh giá cho NHTM chiến lược tăng trưởng tín dụng cho DNNVV lực thực 124 iv III DANH MỤC HỘP Hộp 2.1: Các bước quy trình cấp tín dụng (cho vay) .82 Hộp 2.2: Các biện pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng SHB .84 Hộp 2.3: Gói sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank 84 Hộp 2.4: NHTMCP Đông Á 103 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở kinh tế quốc gia hay lãnh thổ giới, doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ngoại lệ Trong thời gian qua, DNNVV Việt Nam khẳng định vị trí kinh tế quốc dân với đặc thù động, linh hoạt thích ứng nhanh với thay đổi thị trường Phân khúc doanh nghiệp có phát triển mạnh mẽ, chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp nước, động lực quan trọng tạo việc làm, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo địa phương hỗ trợ tích cực cho phát triển thành phần kinh tế khác Đối với phát triển DNNVV, vai trò to lớn nguồn tín dụng ngân hàng phủ nhận, đặc thù kinh tế Việt Nam kinh tế dựa vào tín dụng (bank-based market) Nhận thức điều tiềm phân khúc DNNVV, NHTM ngày trọng đến việc tăng trưởng tín dụng dành cho đối tượng này, Tuy nhiên, đặc trưng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, DNNVV thường xuyên vấp phải khó khăn trình tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng Bên cạnh đó, từ năm 2008, bắt nguồn từ bất ổn tình hình kinh tế giới nói chung khó khăn nội kinh tế Việt Nam nói riêng, môi trường kinh doanh DNNVV Việt Nam phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực Lạm phát với lãi suất tăng cao, sức cầu giảm sút khiến số lượng lớn DNNVV Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, chí ngừng hoạt động, phá sản Theo vòng xoáy đó, DNNVV lại khó khăn việc tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng nhằm khôi phục hoạt động sản xuất bị tổn thương tác động tiêu cực kinh tế bất ổn Do sở hữu vai trò vô quan trọng kinh tế, việc hỗ trợ cho DNNVV hoạt động tốt trở lại có ý nghĩa to lớn nhằm thúc đẩy kinh tế phục hồi quay lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định Trong số sách hỗ trợ cho DNNVV, sách tín dụng có vai trò quan trọng đặc thù kinh tế Việt Nam kinh tế dựa vào tín dụng Do đó, việc mở rộng tín dụng DNNVV bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn có ý nghĩa quan trọng kinh tế nói chung NHTM nói riêng Đồng thời, việc kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu vào kinh tế giới khiến DNNVV tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng phải đối mặt với thách thức để thích nghi bên cạnh thời thuận lợi luật chơi chung Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài“Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn” làm luận án tiến sỹ nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan thúc đẩy tín dụng ngân hàng cho đối tượng DNNVV Kết nghiên cứu luận án cung cấp sở lý luận, thực trạng giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng cho DNNVV, góp phần tạo tảng vững cho phát triển bền vững phân khúc doanh nghiệp Việt Nam trước khó khăn môi trường kinh doanh Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Đối với tính hình nghiên cứu nước Trên giới, có nhiều nghiên cứu tín dụng ngân hàng hệ thống DNNVV nhiều khía cạnh khác sản phẩm tín dụng, loại hình tín dụng, hiệu tín dụng ngân hàng, mức độ phụ thuộc DNNVV vào tín dụng ngân hàng… điều kiện kinh tế khác Tác giả Santiago (2008) [73] thực nghiên cứu tín dụng ngân hàng, khó khăn tiếp cận tài chính, hoạt động đầu tư 30,897 DNNVV Tây Ban Nha Trong giai đoạn từ năm 1994 đến 2008, tín dụng ngân hàng tín dụng thương mại nguồn vốn DNNVV Tây Ban Nha Kết nghiên cứu doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng phải quay sang tận dụng tín dụng thương mại để thực hội đầu tư, doanh nghiệp loại chiếm tới 1/3 số lượng doanh nghiệp Tây Ban Nha Ngược lại, doanh nghiệp khác tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng hơn, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó kinh tế gặp phải cú sốc từ phía sách tiền tệ cú sốc đặc trưng thân doanh nghiệp Trong nghiên cứu rủi ro tín dụng cho vay DNNVV Romania, tác giả Brindusa [41] hệ thống ngân hàng nhận định hệ thống DNNVV nhóm khách hàng tiềm Do vậy, hệ thống ngân hàng triển khai việc thiết kế sản phẩm tín dụng đặc biệt, phù hợp với nhu cầu tài khu vực Ngoài ra, hệ thống DNNVV hưởng lợi từ hỗ trợ hệ thống ngân hàng thông qua sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp so với nguồn vốn khác Tác giả phân tích rủi ro cho vay DNNVV, sản 160 có trình độ thấp, phần đông chưa qua đào tạo bản, chủ doanh nghiệp thiếu kiến thức quản trị đại quản trị kinh nghiệm chủ yếu Vì vậy, việc khuyến khích cán bộ, nhân viên học tập, trang bị kiến thức kinh tế, kỹ thuật; đầu tư sở vật chất để nâng cao lực quản lý nội bộ, thích ứng với yêu cầu kinh doanh ngày văn minh, đại có ý nghĩa quan trọng DNNVV Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn nay, việc đầu tư vốn vào nâng cao trình độ nhân viên việc không dễ dàng mà tình hình tài DNNVV gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, mặt dài hạn cho phát triển bền vững doanh nghiệp công tác đầu tư cho nguồn nhân lực cần phải ưu tiên thực Hiệp hội DNNVV Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực DNNVV thông qua hoạt động như: (i) Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo; đánh giá tác động hiệu hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV; (ii) Xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV; (iii) Tổ chức khóa/lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lao động đội ngũ cán quản lý kiến thức chung nâng cao khả nắm bắt hiểu rõ sản phẩm tín dụng ngân hàng, nâng cao trình độ xây dựng, lập phân tích dự án sản xuất kinh doanh nhằm tiếp cận tốt vốn tín dụng ngân hàng - Tăng cường hợp tác với quan, tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nước quốc tế phát triển DNNVV nói riêng cộng đồng doanh nghiệp nói chung - Trao đổi thông tin sách, pháp luật, khoa học – công nghệ, sản xuất – kinh doanh nước với DNNVV 161 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương luận án trình bày ba nội dung nghiên cứu định hướng tăng trưởng tín dụng DNNVV Việt Nam thời gian tới, giải pháp tăng trưởng tín dụng DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn, kèm số kiến nghị Trên sở định hướng phát triển DNNVV Việt Nam, định hướng tăng trưởng tín dụng DNNVV từ phía NHNN từ phía NHTM tồn chương 2, chương luận án xây dựng hệ thống giải pháp chia thành hai nhóm: (i) Nhóm giải pháp mang tính chiến lược (ii) Nhóm giải pháp cụ thể cho việc tăng trưởng tín dụng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Nhóm giải pháp mang tính chiến lược bao gồm: (i) xây dựng quy trình tăng trưởng tín dụng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn (ii) công cụ để thực chiến lược tăng trưởng tín dụng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Nhóm giải pháp cụ thể bao gồm chín giải pháp: (i) chuẩn bị nguồn vốn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu vay DNNVV; (ii) xây dựng sách tín dụng phù hợp cho DNNVV; (iii) xây dựng quy trình tín dụng chuẩn cho DNNVV; (iv) tiếp tục tăng trưởng tín dụng DNNVV sở nguyên tắc bảo đảm chất lượng tín dụng; (v) hoàn thiện thực tốt sách khách hàng nhằm thu hút DNNVV; (vi) thiết lập chiến lược marketing, nhằm quảng bá thương hiệu nâng cao hình ảnh NHTM; (vii) giải pháp xác định đối tượng DNNVV tiềm NHTM; (8) thành lập trung tâm hỗ trợ DNNVV; (9) nhóm giải pháp mang tính bổ trợ Bên cạnh đó, chương luận án trình bày số kiến nghị quan trọng với Chính phủ, với NHNN, với Hiệp hội DNNVV Việt Nam để bảo đảm giải pháp thực cách đồng bộ, phát huy hiệu 162 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, DNNVV Việt Nam với tham gia vào hầu hết ngành nghề kinh tế khắp tất vùng miền nước ngày khẳng định rõ vị vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế Việt Nam chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 40% GDP nước tạo thêm triệu việc làm năm Tuy có vai trò quan trọng DNNVV lại mắt xích yếu dễ tổn thương kinh tế phải đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt giai đoạn từ năm 2008 đến với vòng xoáy bất ổn – suy thoái, lạm phát cao – tăng trưởng thấp khiến nhu cầu thị trường sụt giảm, hàng tồn kho ứ đọng, chi phí sản xuất tăng cao nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thiếu hụt trầm trọng… Khi doanh thu lợi nhuận sụt giảm, DNNVV vốn chủ yếu hoạt động dựa vào nguồn vốn vay lại gặp khó khăn vấn đề tiếp cận vốn ngân hàng, hàng loạt DNNVV buộc phải tạm dừng sản xuất, chí giải thể bị phá sản năm vừa qua Do sở hữu vai trò vô quan trọng kinh tế, việc hỗ trợ cho DNNVV hoạt động tốt trở lại có ý nghĩa to lớn nhằm thúc đẩy kinh tế phục hồi quay lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định Trong số sách hỗ trợ cho DNNVV, sách tín dụng có vai trò quan trọng đặc thù kinh tế Việt Nam kinh tế dựa vào tín dụng (bank-based market) Trong đó, với định hướng đa số NHTM Việt Nam theo mô hình ngân hàng bán lẻ phân khúc DNNVV xác định đối tượng khách hàng mục tiêu ngân hàng thời gian tới Trên thực tế, hoạt động tín dụng cho DNNVV đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng hệ thống ngân hàng năm qua Tuy nhiên với bổi cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, việc cấp tín dụng cho DNNVV NHTM gặp nhiều khó khăn Do đó, việc nghiên cứu vấn đề tăng trưởng tín dụng DNNVV bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn có ý nghĩa quan trọng kinh tế Việt Nam nói chung phát triển DNNVV hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng Luận án “Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn” tập trung nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn tăng trưởng tín dụng ngân hàng 163 DNNVV Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Các kết đạt luận án thể khía cạnh sau đây: Thứ nhất, luận án trình bày sở luận tín dụng ngân hàng DNNVV, bất ổn kinh tế vĩ mô, tín dụng ngân hàng DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Luận án rõ nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng ngân hàng DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Bên cạnh đó, thông qua phân tích cách toàn diện có hệ thống kinh nghiệm tăng trưởng tín dụng ngân hàng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn ba quốc gia bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc Ireland, đề tài rút nhiều học kinh nghiệm có giá trị cho Việt Nam Thứ hai, luận án phân tích, đánh giá cách toàn diện thực trạng tăng trưởng tín dụng DNNVV Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Việc phân tích tiến hành từ việc đánh giá định tính thực trạng tăng trưởng tín dụng ngân hàng cho DNNVV Việt Nam đến đánh giá định lượng thông qua mô hình thực nghiệm đo lường ảnh hưởng nhân tố tới tỷ trọng vay ngân hàng DNNVV Trên sở đó, luận án đưa số đánh giá khách quan thành công, tồn nguyên nhân tồn tăng trưởng tín dụng DNNVV Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Thứ ba, sở nguyên nhân gây tồn vấn đề tăng trưởng tín dụng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô vào định hướng tăng trưởng tín dụng cho DNNVV Việt Nam thời gian tới, luận án xây dựng hệ thống bao gồm nhóm giải pháp chiến lược bao gồm hai giải pháp nhóm giải pháp cụ thể bao gồm chín giải pháp kiến nghị kèm cần thực thi để tăng trưởng tín dụng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Tóm lại, luận án với chương giải triệt để mục tiêu nghiên cứu đề Hoàn thiện luận án này, NCS mong muốn đóng góp phần kiến thức vào vấn đề tăng trưởng tín dụng ngân hàng DNNVV Việt Nam bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn Tuy nhiên, hạn chế nguồn số liệu, luận án không tránh khỏi có thiếu sót định Hơn nữa, tình hình kinh tế vĩ mô nhiều bất ổn khó dự đoán nên tương lai nghiên cứu tiếp tục tiến hành để tìm giải pháp phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô cập nhật nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngân hàng DNNVV Tăng trưởng tín dụng DNNVV điều kiện kinh 164 tế vĩ mô bất ổn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu chuyên sâu tương lai việc xây dựng gói dịch vụ, gói giải pháp hay sản phẩm riêng dành cho DNNVV hay đánh giá hiệu hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV nhằm thúc đẩy tín dụng đối tượng này… NCS mong nhận đánh giá nhà khoa học để luận án hoàn chỉnh NCS có kiến thức sâu rộng lĩnh vực nghiên cứu 165 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2009, Cục phát triển doanh nghiệp, Sách trắng – Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 2009; Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2011, Cục phát triển doanh nghiệp, Sách trắng – Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam; CIEM DoE, ILSSA UNU-WIDER, 2012, Đặc điểm Môi trường kinh doanh Việt Nam – Kết điều tra doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2011; Đinh Công Tuấn, 2010, Một số vấn đề trị - Kinh tế bật EU giai đoạn 2001 – 2010, Đề tài NCKH cấp Bộ; Đỗ Đức Bình Nguyễn Thường Lạng, 2004, Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội; Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế, 2004, NXB Công An Nhân Dân; IFC, 2009, Cẩm nang kiến thức Dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa (“SME”); Kỉ yếu Hội thảo, 2006 “Tăng cường hỗ trợ hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ APEC”;l Lê Xuân Sang, 2002, Khủng hoảng kinh tế Argentina: Nguyên nhân học Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 23; 10 Mishkin, Fredric S 1994, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội; 11 Nghị định 90/2001/NĐ-CP Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa; 12 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa; 13 NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Ngân hàng thương mại NXB Thống kê 2009; 14 Nguyễn Đăng Dờn, 2009, Lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; 15 Nguyễn Xuân Thanh Khủng hoảng tài Đông Á, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2002 – 2003; 16 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 2008, Giáo trình Tài quốc tế, xuất lần thứ 3, NXB Thống kê; 17 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 2011, Giáo trình Ngân hàng thương mại NXB Thống kê; 18 Phước Hà, 2012, Doanh nghiệp: Thành lập ít, phá sản nhiều nợ thuế tăng, Diễn đàn kinh tế Việt Nam 19 Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại; 20 Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg sửa đổi số điều Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg; 21 Quyết định 03/2011/QĐ-TTg Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn ngân hàng thương mại 166 22 Nguyễn Thế Bính, 2013, “Kinh nghiệm quốc tế sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa học cho Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số 12 (22) – Tháng 09-10/2013; 23 TS.Nguyễn Thị Minh Huệ ThS Tăng Thị Thanh Phúc, 2012, Giải pháp cho doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam thời kỳ suy thoái kinh tế - góc nhìn từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng; 24 ThS Đào Thị Hồ Hương, 2012, DNNVV sau khủng hoảng tài toàn cầu số gợi ý để tạo nguồn qua thị trường vốn, Tạp chí Ngân hàng số 20, tháng 10/2012; 25 Thái Văn Long, 2004, Nhìn lại vấn đề đổi quản lý vĩ mô công ty Hàn Quốc sau khủng hoảng 97, Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới; 26 Trịnh Quang Long cộng sự, 2009, Tái lập kinh tế vĩ mô sau khủng hoảng: Kinh nghiệm học Đề tài NCKH cấp Bộ; 27 VCCI, 2012a, Báo cáo chuyên đề Thực trạng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn ưu đãi; 28 VCCI, 2012b, Báo cáo Tình hình doanh nghiệp kiến nghị, Số 0846/PTM-VP; 29 Võ Tá Hân, Trần Quốc Hùng, Vũ Quang Việt, 2000, Châu Á – từ khủng hoảng nhìn kỷ 21, NXB TP Hồ Chí Minh; 30 Võ Thanh Thu, 1994, Kinh tế đối ngoại, NXB Thống Kê, Hà Nội; 31 Vũ Ngọc Duy, 2011, Khủng hoảng tài - Một số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam.,Đề tài NCKH cấp Ngành, KNH 2010-07; 32 Ủy ban kinh tế quốc hội, Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 – “Từ bất ổn vĩ mô đến đường tái cấu“; 33 Website Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn; 34 Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn II Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 35 Atrill, P., and McLaney, E J., 2002, Financial accounting for non-specialists, Financial Times Prentice Hall 36 Berggren, B., Olofsson, C & Silver, L., 2000, Control Aversion and the Search for External Financing in Swedish SMEs, Small Business Economics 15, pp 233-242 37 Bevan, A A and Danbolt, J., 2002, Capital structure and its determinants in the UK – a decompositional analysis, Applied Financial Economics, Vol 12, No 3, pp 159-170 38 Bevan, A A and Danbolt, J., 2004, Testing for inconsistencies in the estimation of UK capital structure determinants, Applied Financial Economics, Vol 14, No 1, pp 55-66 39 Bosworth, B., 1971, Patterns of Corporate External Financing, Brookings Papers on Economic Activity, No 2, pp 253-279 40 Brealey, R.A., Hodges, S.D & Capron, D., 1976, The Return on Alternative Sources of Finance, Review of Economics & Statistics, Vol 58, No 4, pp 469 167 41 Brindusa, C., 2008, Credit risk in financing SME in Romania, available at: http://ssrn.com/abstract=1313879 42 Cassar, G., and Holmes, S., 2003, Capital Structure and Financing of SMEs: Australian evidence, Accounting & Finance, Vol 43, No 2, 123-147 43 Chen J J., 2004, Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, Journal of Business Research, Vol 57, pp 1341-1351 44 Chittenden, F., Hall, G., and Hutchinson, P., 1996 Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure Review of Issues and an Empirical Investigation, Small Business Economics, Vol 8, No 1, pp 59-67 45 CIEM & Vietcombank, 2007, “Survey on SME’s Access to Formal Financing” 46 Darwin, D Y and Rodolfo, Q A., 2009, Testing capital structure models on Philippine listed firms, Appied Economics, Vol 41, Issue 15 47 Daskalakis, N and Psillaki, M., 2009, Are the determinants of capital structure country or firm specific?, Small Business Economics, Vol 33, No 3, pp 319-333 48 De Jong, A., Kabir, R., and Nguyen, T T., 2008, Capital structure around the world: The roles of firm-and country-specific determinants, Journal of Banking and Finance, Vol 32, No 9, 1954-1969 49 Dorothée, R D., Emmanuelle, D., and Robert, S., 1998, Comparison between the financial structure of SMES and that of large enterprises (LES) using the BACH database, available at:http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication928_en.pdf 50 Fama, E.F and French, K.R., 2002, Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt, Review of Financial Studies, Vol 15, No 1, pp 1-33 51 Huang, G and Song, F.M., 2005, The financial and operating performance of China's newly listed H-firms, Pacific-Basin Finance Journal, Vol 13, No 1, pp 53-80 52 IFC & OeEB, 2010, “Why Banks in Emerging markets are increasingly providing non-financial services to Small and Medium Enterprises“ 53 IFC & OeEB, 2012, “Best-in-class guide for Customer Management in SME Banking” 54 IFC, 2004, “Perspectives on SME Financing Difficuties in China” 55 Jensen, M C., and Meckling, W H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, Vol, 3, No 4, pp 305-360 56 Jordan, J., Lowe, J., and Taylor, P., 1998 Strategy and financial policy in UK small firms, Journal of Business Finance & Accounting, Vol 25, No & 2, pp 1-27 57 Marsh, P., 1982, The Choice Between Equity and Debt: An Empirical Study, Journal of Finance, Vol 37, No 1, pp 121-144 58 Michaelas, N., Chittenden, F & Poutziouris, P., 1999, Financial Policy and Capital Structure Choice in UK SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data, Small Business Economics 12, 113-130 168 59 Modilligani, F and Miller, M H., 1958 The cost of capital, corporation finance and theory of investment, American Economic Review Vol 48, No 3, pp 261-297 60 Mu, Y., 2003, Impediments to SME access to finance and credit guarantee schemes in China, avaiable at:http://ssrn.com/abstract=486204 61 Myers, M and Bacon, F., 2004, The Determinants of Corporate Dividend Policy, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol 8, No 3, pp 17-28 62 Myers, S C., 1984, The capital structure puzzle, The Journal of finance, Vol 39, No 3, pp 574 – 592 63 Myers, S.C and Majluf, N.S., 1984, Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors not have, Journal of Financial Economics, vol 13, no 2, pp 187-221 64 N Gregory Mankiw, “Macroeconomics“, 2nd edition, Havard University 65 Na, T L., 2011 Determinants of capital structure: The case of Vietnam University of Stirling 66 Nguyen Xuan Trinh, Vo Tri Thanh, and Le Xuan Sang (2010), “Financial market in Vietnam: Reform, Development, and Vision to 2020“, Finance Publishing House, Hanoi 67 OECD, 2006, “Financing SMEs and Entrepreneurs“ 68 Ozkan, A., 2001 Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence From UK Company Panel Data 69 Phuong, N M L., 2012 What determines the access to credit by SMEs? A case study in Vietnam Journal of Management Research Vol 4, No 70 Qian, Y., Tian, Y and Wirjanto, T.S 2009, Do Chinese publicly listed companies adjust their capital structure toward a target level?, China Economic Review, Vol 20, No 4, pp 662-676 71 Rajan, R and Zingales, L., 1995, What Do We know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, Journal of Finance, Vol 50 72 Ramalho, J.J.S and J.V Silva., 2009, A two-part fractional regression model for the financial leverage decisions of micro, small, medium and large firms, Quantitative Finance, Vol 9, No 5, pp 621-636 73 Ramalho, J.J.S and J.V Silva., 2009, A two-part fractional regression model for the financial leverage decisions of micro, small, medium and large firms, Quantitative Finance, Vol 9, No., 5, pp 621-636 74 Santiago, C B., Francisco, R F., and Gregory, F U., 2013, Trade credit, the financial crisis, and SME access to finance, available at: http://ssrn.com/abstract=2307246 75 Santiago, C V., 2008, Bank lending, financing constraints and SME investment, available at: http://www.chicagofed.org/digital_assets/publications/working_papers/2008/wp2008_04.pdf 76 Shyam-Sunder, L & Myers, S.C., 1994, Testing static trade-off against peckingorder models of capital structure, National Bureau of Economic Research, Inc 169 77 Sogorb-Mira, F., 2005, How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From a 1994–1998 Spanish Data Panel, Small Business Economics, Vol 25, No 5, pp 447-457 78 Stock, H and Watson, W., 2007, Introduction to econometrics, Pearson Addison Wesley, 2nd ed 79 SUERF – The European Money and Finance Forum, 2009, “Financing SMEs in Europe“ 80 Taggart, R A., 1977, A model of corporate financing decisions The Journal of Finance, Vol 32, pp 1467–1484 81 Thang, N X., 2010 The determinants of capital structure: An empirical study of listed firms on the Vietnamese stock exchange Latrobe University 82 Thanh, V T., 2011 Small and Medium enterprise access to finance in Vietnam Central Institute for Economic and Management Chapter 83 Titman and Wessels, 1988, The Determinants of Capital Structure Choice, The Journal of Finance, Vol 43, No.1, pp 1-19 84 Tran Dinh, K.N & Ramachandran, N., 2006, Capital Structure in Small and Medium-sized Enterprises, ASEAN Economic Bulletin, Vol 23, No 2, pp 192-211 85 Wald, J.K., 1999, How Firm Characteristics Affect Capital Structure: an International Comparison, Journal of Financial Research, Vol 22, No 2, pp 161 86 G.Gregory, Charlies Harvie and Hyun-Hoon Lee, 2002, “Korean SMEs in the wake of the financial crisis: Strategies, constraints, and performance in a global economy” 87 Moon-Soo Kang, 2011, “Bank loans to micro-enterprises, small and medium-sized enterprises and poor households in The Republic of Korea” 88 OECD, 2013, “The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses” 170 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các lực đánh giá theo công cụ chẩn đoán dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Lĩnh vực chiến lược Mô tả Các lực  Tầm nhìn Đánh giá khả ngân hàng Chiến lược Chiến lược, việc thiết lập chiến lược kinh doanh trọng  Tạo chiến lược tới trọng tới DNNVV thường xuyên DNNVV Việc liên quan tới đánh giá mô hình lực tổng quát cấu chiến lược, quản lý thực  Cam kết dịch vụ thực chiến lược Các tiêu chí nòng cốt ngân hàng DNNVV  Cho vay lâu dài Nhân Sự, quản lý hiệu hoạt động, Cơ cấu đánh giá trọng tâm DNNVV cụ thể chức tổ áp dụng tổ chức chiến lược Khả ngân hàng lãnh đạo quản lý  Định nghĩa DNNVV  Cơ cấu tổ chức  Kinh nghiệm DNNVV thị trường bán lẻ  Hoạch định sách  Mức độ liêm hoạt động Quản lý nhân  Vai trò  Tuyển dụng  Bộ kỹ  Phát triển nghiệp  Văn hóa hiệu công việc Các trường, thị Đánh giá khả ngân hàng Phạm vi phục việc hiểu đáp ứng nhu cầu vụ thị trường  Thành phần khách hàng sản nhiều phân khúc thị trường khác từ Năng lực  Tìm hiểu thị trường phẩm người tiêu dung công ty, nhận biết phân khúc thị  Phân khúc thị trường dịch vụ hội thị trường thiết kế trường  Phân tích thực sản phẩm tạo giá Phạm vi sản  Catalo danh sách sản trị cho khách hàng ngân hàng phẩm phẩm  Các sản phẩm dành riêng cho DNNVV Phát triển sản  Thiết kế sản phẩm phẩm 171 Lĩnh vực Mô tả chiến lược Các lực Các tiêu chí nòng cốt  Định giá  Tiêu chuẩn hóa sản phẩm Bán sản Đánh giá khả ngân hàng Sắp xếp tổ phẩm, văn việc chuyển từ môi trường cho công chức chiến hóa hàng bán ty lớn vay thông thường, chủ yếu lược bán sản phương thức dịch vụ ngân hàng dựa phẩm thị trường đại chúng trọng tới việc tìm kiếm khách hàng, phục vụ giữ Tìm  Tổ chức xếp bán sản phẩm  Các kỹ bán sản phẩm kênh quan hệ cá nhân, sang hình thức phục vụ phân phối  Văn hóa bán sản phẩm kiếm khách hàng  Quảng bá thương hiệu  Tạo đầu mối giới thiệu khách hàng khách hàng Để quản lý hiệu cân doanh Mạng lưới số rủi ro, Dịch Vụ Ngân Hàng chi nhánh  Vai trò chi nhánh DNNVV, hiệu bán sản phẩm  Vai trò quản lý dự án quan trọng Điều cho phép ngân hàng  Thiết lập quy mô mạng chủ động lựa chọn khách hàng tốt lưới thay mời chào khách  Quản lý quan hệ hàng tiềm không ưu tiên Các kênh Các kênh phân phối chi phí phân phối chi thấp phí thấp Khả bán  Nền văn hóa sản phẩm cho  Các công cụ thị trường cao  Phân tích bán sản phẩm chéo Quản lý Đánh giá khả ngân hàng Quản lý tổ rủi ro tín việc chuyển từ phương thức quản lý rủi ro chức dụng rủi ro tín dụng thông thường, dựa việc tránh rủi ro, cho vay có tài sản chấp theo hệ thống, cho vay dựa quan hệ, sang phương pháp kiểm soát rủi ro công nghiệp  Chính sách tín dụng Thẩm Một mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiệu cần bảo đảm (1) rủi ro tín dụng định  Các tiêu chí chấp thuận  Quản lý tín dụng tín dụng khách quan dựa việc đánh giá rủi Giám ro thích hợp, giảm nhẹ rủi ro cách định danh giá  Sắp xếp tổ chức chức sát sách khách hàng  Giám sát quy trình  Các dấu hiệu cảnh báo ban đầu  Quản lý trường hợp khất nợ lần đầu 172 Lĩnh vực Mô tả chiến lược Các lực Các tiêu chí nòng cốt đánh giá cách kỹ lưỡng  Xem lại danh sách khách quán toàn tổ chức, (2) việc phân công hàng nhiệm vụ bên tạo đầu mối khách Các khoản nợ hàng, thẩm định phân bổ thỏa đáng, không trả đầy  Quy trình truy thu nợ (3) chế áp dụng để quản lý đủ giám sát hiệu danh sách khách hàng, học hỏi từ kinh nghiệm thất bại  Điều chỉnh lại thời gian trả nợ  Cung cấp  Phân tích Lập mô hình  Phương thức lập mô hình rủi ro rủi ro  Các hệ thống IT/MIS Đánh giá khả ngân hàng Văn hóa công  Văn hóa công nghệ việc tận dụng tối đa công nghệ kỹ thuật có nghệ chiến chiến lược MIS sẵn, với quan điểm:  Cơ cấu phần cứng lược MIS (1) có lợi cạnh tranh việc Cơ cấu phần phục vụ khách hàng; cứng  Hàng loạt chức (2) tự động hóa nhiệm vụ hỗ trợ hành Cơ cấu phần  Kiểm chứng tương la chính;  Thông tin khách hàng mềm (3) định hàng ngày dựa Các lực  Các phương thức tìm kiếm thực tế liệu thay việc đánh giá phân tích liệu chủ quan; (4) điều hành hoạt động ngân hàng qua hệ thống thông tin điều hành hiệu 173 Phụ lục 2: Bảng tính điểm mẫu cho tiêu chí “Các kênh phân phối có chi phí thấp” Hình thành Mới phát triển Các chi nhánh Mạng lưới chi nhánh Phát triển Tiên tiến Nhiều máy ATM cho phép Ngân hàng sử dụng thực hiệu giao chi nhánh, dịch tài khoản, chi phiếu trung tâm liên lạc tiền mặt qua điện thoại, máy Có dịch vụ ngân hàng qua ATM dịch vụ ATM, chủ yếu bản, chủ yếu dạng Internet dịch vụ ngân hàng sử dụng thể khía cạnh kỹ khuyến khích cho khách Internet dạng chủ thuật ngân hàng, hàng quảng bá cho kênh phân thẻ quốc tế không coi khách hàng cách phối, với chi phí kênh phân phối quan giảm chi phí quản lý tài tối ưu hóa trọng tiềm Trang khoản cho ngân hàng cách tạo Web ngân hàng chủ Các trung tâm liên lạc qua kênh phân bổ sung phối mạng lưới ATM Một số chi Có thể có dịch vụ ngân nhánh có máy hàng Internet yếu sử dụng để hỗ trợ hoạt động Quan Hệ Công Chúng biện pháp điện thoại tự động hóa qui trình xử lý gọi tới khách hàng khách hàng tiềm Khách hàng trang bị đầy đủ với thẻ tín dụng dịch vụ ngân hàng Internet thưởng khuyến khích cho khách hàng sử dụng kênh có chi phí thấp 174 Phụ lục 3: Mô tả thống kê liệu Dữ liệu thống kê bao gồm 68 quan sát năm 2010 68 quan sát năm 2011 mô tả bảng Có thể nhận thấy giá trị trung bình tỷ trọng khoản nợ (tổng nợ (TD), nợ ngắn hạn (SD), nợ dài hạn (LD)) khoản vay (vay ngắn hạn (SL), vay dài hạn (LL)) tổng nguồn vốn năm 2011 tăng so với năm 2010 Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể có ý nghĩa khoản nợ vay dài hạn ngân hàng (lần lượt mức ý nghĩa thống kê 15% 10%) Bảng: Mô tả thống kê liệu 2010 Kiểm định t 2011 Trung Độ lệch Trung Độ lệch giá trị trung bình chuẩn bình chuẩn bình Biến phụ thuộc TD 49.1% 27.0% 50.3% 25.8% SD 43.1% 24.5% 43.4% 24.3% LD 6.0% 15.1% 6.9% SL 13.8% 15.1% 14.2% LL 4.4% 13.5% 5.3% 23.5 1.2 23.6 PROFIT 6.8% 7.1% 6.1% 7.0% TANGI 14.8% 17.3% 15.5% 17.6% 2.7 2.7 2.5 2.4 32.6% 27.1% 34.6% 26.2% 24.3% * 18.5% 13.2% ** Biến độc lập SIZE LIQUID NDTS 1.1 **** Nguồn: Tính toán tác giả Về biến độc lập, có biến quy mô thể mức tăng đáng kể với mức ý nghĩa thống kê 1% biến khác lợi nhuận, khoản chứng kiến sụt giảm năm 2011 so với năm 2010 Biến tài sản cố định hữu hình tăng lên bắt nguồn tăng lên quy mô doanh nghiệp, tương ứng với khoản mục huy động vốn vay dài hạn ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, Tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, Tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập