Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước

166 46 0
  • Loading ...
Loading...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRỊNH NGỌC TUẤN TĂNG CƯỜNG HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ðỐI VỚI CÁC TẬP ðOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Chương PGS.TS ðặng Văn Thanh Hà Nội - 2013 ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ðỒ vii DANH MỤC BIỂU ðỒ viii LỜI MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ðỐI VỚI CÁC TẬP ðOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 14 1.1 Cơ sở lý luận chung hoạt ñộng giám sát 14 1.1.1 Khái niệm giám sát 14 1.1.2 ðặc ñiểm giám sát 15 1.1.3 Phân loại giám sát 16 1.1.4 Phân biệt giám sát, kiểm tra, tra 16 1.1.5 Nguyên tắc hoạt ñộng giám sát 20 1.1.6 Hình thức giám sát 21 1.1.7 Các phương pháp giám sát 21 1.1.8 Nội dung giám sát 23 1.1.9 Công cụ giám sát 23 1.1.10 Quy trình giám sát 24 1.2 Chức giám sát Quốc hội 26 1.2.1 Quốc hội chức Quốc hội 26 1.2.2 Giám sát Quốc hội 28 1.3 Một số nét Tập ñoàn kinh tế nhà nước 35 1.3.1 Khái niệm tập ñoàn kinh tế tập ñoàn kinh tế nhà nước 35 1.3.2 Vai trò tập ñoàn kinh tế nhà nước 39 1.3.3 Các ñặc trưng tập ñoàn kinh tế nhà nước 40 1.4 Giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 42 1.4.1 Khái niệm giám sát Quốc hội ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước 42 1.4.2 Tính tất yếu giám sát tối cao Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 43 1.4.3 Mục tiêu tiêu chí ñánh giá giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 44 1.4.4 Nội dung giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 47 1.4.5 Phương thức, công cụ, hình thức tổ chức hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 48 iii 1.5 Kinh nghiệm quốc tế giám sát tập ñoàn kinh tế nhà nước học cho Việt Nam 54 1.5.1 Kinh nghiệm giám sát tập ñoàn kinh tế Cộng hòa Pháp 54 1.5.2 Kinh nghiệm giám sát tập ñoàn kinh tế Hàn Quốc 55 1.5.3 Kinh nghiệm giám sát tập ñoàn kinh tế nhà nước Trung Quốc 55 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ðỐI VỚI CÁC TẬP ðOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 62 2.1 Thực trạng hoạt ñộng tập ñoàn kinh tế nhà nước 62 2.1.1 Chủ trương ðảng, Nhà nước tập ñoàn kinh tế nhà nước 62 2.1.2 Khuôn khổ pháp lý hoạt ñộng TðKTNN 63 2.1.3 Về số lượng quy mô tập ñoàn kinh tế nhà nước Việt Nam 67 2.1.4 ðánh giá chung tập ñoàn kinh tế nhà nước 72 2.2 Thực trạng tổ chức hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 75 2.2.1 Mục tiêu giám sát Quốc hội ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước 75 2.2.2 Thực trạng triển khai hoạt ñộng giám sát 76 2.3 Kết hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 80 2.3.1 Những phát chủ yếu từ công tác giám sát 80 2.3.2 Các kiến nghị, ñề xuất ñược ñưa sau hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước 98 2.3.3 Những kết thực kiến nghị sau giám sát 99 2.4 ðánh giá thực trạng hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước theo tiêu chí giám sát 103 2.4.1 Tính hiệu lực giám sát 103 2.4.2 Tính phù hợp giám sát 106 2.4.3 Tính công giám sát 109 2.4.4 Tính tương thích giám sát 109 2.4.5 Tính bền vững giám sát 110 2.5 Thành công hạn chế hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 111 2.5.1 Thành công giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước nguyên nhân 111 2.5.2 Hạn chế giám sát Quốc hội ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước nguyên nhân 114 iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 121 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ðỐI VỚI TẬP ðOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 123 3.1 Hệ thống quan ñiểm hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 123 3.1.1 Phương hướng phát triển tập ñoàn kinh tế nhà nước giai ñoạn 20112020 123 3.1.2 3.1.3 Quan ñiểm 1: Hoạt ñộng giám sát phải ñược thực sở Nhà nước pháp quyền 126 Quan ñiểm 2: Hoạt ñộng giám sát phải ñảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ ñẩy mạnh công công nghiệp hoá, ñại hoá ñất nước 129 3.1.4 Quan ñiểm 3: Hoạt ñộng giám sát phải ñược gắn liền với tâm ñổi trị 130 3.2 Các giải pháp tăng cường hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với 3.2.1 3.2.2 3.2.3 tập ñoàn kinh tế nhà nước 132 Hoàn thiện khung pháp lý liên quan ñến tập ñoàn kinh tế nhà nước 132 Nâng cao nhận thức vai trò giám sát tối cao Quốc hội 136 Tăng cường hoạt ñộng giám sát Quốc hội tiến hành ñồng với 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 trình ñổi tổ chức hoạt ñộng Quốc hội lập pháp ñịnh vấn ñề quan trọng ñất nước 137 ðổi nội dung, hình thức, phương thức giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 138 Nâng cao lực giám sát quan Quốc hội ñại biểu Quốc hội 141 Tăng cường nguồn lực cho hoạt ñộng giám sát 142 Xây dựng tiêu chí ñể giám sát hoạt ñộng tập ñoàn kinh tế nhà nước 144 KẾT LUẬN CHƯƠNG 146 KẾT LUẬN 147 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ðà CÔNG BỐ 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 DANH MỤC PHỤ LỤC 155 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT QH Quốc hội UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội ðBQH ðại biểu Quốc hội VPQH Văn phòng Quốc hội HðND Hội ñồng nhân dân TðKTNN Tập ñoàn kinh tế nhà nước TCTNN Tổng công ty nhà nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước TNHH Trách nhiệm hữu hạn HðQT Hội ñồng quản trị XHCN Xã hội chủ nghĩa VINASHIN Tập ñoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SCIC Tổng công ty ðầu tư kinh doanh vốn nhà nước HUD Tập ñoàn ðầu tư phát triển nhà, ñô thị Việt Nam EVN Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam PVN Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam EDF Tập ñoàn ðiện lực Cộng hòa Pháp KPI Chỉ số ñánh giá hoạt ñộng OCED Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế SWOT ðiểm mạnh - ðiểm yếu - Cơ hội - Thách thức ðơn giản - ðo lường ñược - Tính ñại diện - Phù hợp - SMART Kịp thời vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách vốn ñiều lệ TðKTNN 64 Bảng 2.2: Cơ cấu sở hữu ñặc ñiểm ngành nghề kinh doanh TðKTNN 68 Bảng 2.3: Cơ cấu tổ chức tập ñoàn kinh tế nhà nước 69 Bảng 2.4: Số liệu thống kê quy mô vốn, tài sản, lao ñộng tập ñoàn kinh tế nhà nước từ 2006-2010 71 Bảng 2.5: Số liệu thống kê giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu số lao ñộng 11 TðKTNN ñang nắm giữ tính ñến cuối năm 2011 71 Bảng 2.6: So sánh vốn, doanh thu sử dụng lao ñộng loại hình doanh nghiệp 84 Bảng 2.7: Số liệu thống kê kết sản xuất – kinh doanh tập ñoàn kinh tế nhà nước 85 Bảng 2.8: Hiệu sản xuất - kinh doanh số TðKTNN năm 2010 85 Bảng 2.9: Mô hình Tập ñoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 86 Bảng 2.10: Kết hoạt ñộng Tập ñoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 87 Bảng 2.11: Thống kê số nợ tổ chức tín dụng số tập ñoàn kinh tế nhà nước 90 Bảng 2.12: Thống kê số nợ phải trả số TðKTNN tính ñến 31/11/2011 91 Bảng 2.13: Số liệu thống kê kế hoạch ñầu tư phát triển TðKTNN, tổng công ty nhà nước 93 Bảng 2.14: Số lượng dự án bị cắt giảm, ñình hoãn, giãn tiến ñộ tập ñoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 93 Bảng 2.15: Một số tiêu Tập ñoàn Vinashin sau tái cấu 102 Bảng 2.16: ðánh giá việc lựa chọn hình thức bỏ phiếu tín nhiệm thành lập Ủy ban lâm thời 115 vii DANH MỤC SƠ ðỒ Sơ ñồ 1.1: Phương pháp nghiên cứu hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 11 Sơ ñồ 1.2 : Phân biệt giám sát, kiểm tra, tra 19 Sơ ñồ 1.3: Các chức Quốc hội 27 Sơ ñồ 1.4: Mô tả hoạt ñộng kết thu ñược hoạt ñộng giám sát 46 Sơ ñồ 1.5: Quy trình tổ chức ðoàn giám sát 51 Sơ ñồ 2.1: Mô hình tổ chức ðoàn giám sát UBTVQH 77 Sơ ñồ 3.1: Nguyên tắc SMART giám sát Quốc hội 145 viii DANH MỤC BIỂU ðỒ Biểu ñồ 2.1: ðánh giá phù hợp hoạt ñộng giám sát sách, pháp luật liên quan ñến TðKTNN 104 Biểu ñồ 2.2: ðánh giá tính phù hợp, khả thi kiến nghị sau giám sát Quốc hội ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước 105 Biểu ñồ 2.3: ðánh giá việc thực kiến nghị sau giám sát (hiệu lực giám sát) Quốc hội ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước 106 Biểu ñồ 2.4: ðánh giá nội dung giám sát Quốc hội nên tập trung vào việc xem xét hệ thống văn pháp luật liên quan ñến TðKTNN 107 Biểu ñồ 2.5: ðánh giá nội dung giám sát Quốc hội nên tập trung vào việc xem xét ngành, lĩnh vực hoạt ñộng tập ñoàn 107 Biểu ñồ 2.6: ðánh giá nội dung giám sát Quốc hội nên tập trung vào việc xem xét hiệu kết hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh tập ñoàn 108 Biểu ñồ 2.7: ðánh giá tính kịp thời hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 108 Biểu ñồ 2.8: ðánh giá mục tiêu hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 109 Biểu ñồ 2.9: ðánh giá hoàn thiện sách, pháp luật liên quan ñến tập ñoàn kinh tế nhà nước sau giám sát 110 Biểu ñồ 2.10: Những ảnh hưởng từ hoạt ñộng giám sát sau Quốc hội tiến hành giám sát tập ñoàn kinh tế nhà nước 111 Biểu ñồ 2.11: ðánh giá phương thức giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN (giám sát tối cao; giám sát chuyên ñề; chất vấn trả lời chất vấn) 116 Biểu ñồ 2.12: ðánh giá tăng cường nguồn lực cho hoạt ñộng giám sát 118 Biểu ñồ 2.13: ðánh giá vai trò của tập ñoàn kinh tế nhà nước 119 Biểu ñồ 2.14: ðánh giá số lượng tập ñoàn kinh tế nhà nước ñược thành lập 120 LỜI MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Thực chủ trương, sách ðảng Nhà nước, thời gian qua, Chính phủ ñã thí ñiểm thành lập 13 tập ñoàn kinh tế nhà nước sở cấu lại số tổng công ty nhà nước Các tập ñoàn kinh tế nhà nước ñược nắm giữ ưu tiên nguồn lực quan trọng vốn, lĩnh vực hoạt ñộng, với vai trò ñầu tàu kinh tế nước, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, ñiều tiết kinh tế vĩ mô, ổn ñịnh giá cả, cung cấp nhiều sản phẩm thiết yếu cho kinh tế ðến nay, tập ñoàn kinh tế nhà nước ñã có ñiều kiện huy ñộng vốn, mở rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác tốt sở vật chất kỹ thuật nguyên tắc gắn với ngành kinh doanh chính, qua ñó nâng cao lực cạnh tranh, khẳng ñịnh ñược vị thương hiệu trình hội nhập quốc tế Cùng với việc thực mục tiêu kinh tế, tập ñoàn bảo ñảm thực mục tiêu khác an ninh- quốc phòng, an sinh xã hội cho ñất nước Tuy nhiên, sau thời gian thực thí ñiểm, mô hình tập ñoàn kinh tế ñang bộc lộ bất cập mô hình tổ chức phân cấp quản lý Các quy ñịnh tổ chức hoạt ñộng tập ñoàn kinh tế ñiểm chưa quán dẫn ñến chồng chéo, làm giảm hiệu hoạt ñộng doanh nghiệp thành viên nói riêng tập ñoàn nói chung Bên cạnh ñó, tập ñoàn kinh tế sử dụng vốn, tài sản Nhà nước chưa thật hiệu quả, chưa tương xứng với sứ mệnh ñược trao; tỷ lệ vốn ñầu tư lĩnh vực cao tiềm ẩn nhiều rủi ro Một số sai phạm số tập ñoàn kinh tế nhà nước ñã gây tổn thất lớn, gây xúc xã hội Theo quy ñịnh văn luật hành, sử dụng vốn Nhà nước phải theo ñiều chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước số văn pháp luật có liên quan Chính phủ, quan Chính phủ chịu trách nhiệm việc sử dụng việc phân bổ, giám sát phần vốn Quốc hội, quan Quốc hội thực Vị trí vai trò quan trọng tập ñoàn kinh tế nhà nước ñối với kinh tế ñã ñược khẳng ñịnh nay, giám sát Quốc hội, quan Quốc hội ñối với tập ñoàn ñể bảo ñảm hoạt ñộng tập ñoàn theo ñúng chủ trương, sách ðảng, Nhà nước gặp nhiều khó khăn ñây mô hình thực thí ñiểm, có nhiều vấn ñề ñối với quan lập pháp hành pháp ðồng thời, hệ thống tiêu chí ñánh giá hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tập ñoàn chưa ñược hoàn thiện Việc giám sát Quốc hội chủ yếu dựa theo báo cáo quan kiểm toán nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan tập ñoàn Hơn nữa, với cấu ñại biểu Quốc hội nay, khả nắm bắt, hiểu phân tích thông tin tài chưa ñồng ñều, gặp nhiều khó khăn ðây nguyên nhân khiến cho hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước chưa ñạt ñược mong muốn Hiện nay, với số lượng ñã ñược thành lập lên tới 13 tập ñoàn kinh tế nhà nước ñều hình thức thí ñiểm, chưa có chế ñịnh tầm luật ñể ñiều chỉnh hoạt ñộng tập ñoàn, hoạt ñộng giám sát Quốc hội mức ñộ khiêm tốn, hiệu lực giám sát không cao Thực tế từ bắt ñầu thí ñiểm thành lập tập ñoàn kinh tế nhà nước vào năm 2005, Quốc hội thực giám sát tối cao vào năm 2008, sau ñó ban hành Nghị với yêu cầu cụ thể ñể Chính phủ thực báo cáo việc thực với Quốc hội vào năm 2009 Từ ñó ñến nay, Quốc hội chưa thực thêm ñợt giám sát tối cao hay chuyên ñề thành phần kinh tế Tác ñộng sau giám sát vấn ñề ñáng quan tâm sau Quốc hội ban hành Nghị quyết, việc Chính phủ thực ñến ñâu hiệu chưa ñược Quốc hội quan tâm ñúng mức Chính vậy, việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực giám sát Quốc hội ñang yêu cầu cấp thiết ñặt Quốc hội có vai trò quan trọng việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho TðKT hoạt ñộng; ñồng thời giám sát chặt chẽ trình hình thành, vận hành thực chức TðKT, bảo ñảm TðKT hoạt ñộng có hiệu Xuất phát từ phân tích trên, nghiên cứu sinh xin ñược lựa chọn ñề tài: Tăng cường hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước 144 Yêu cầu Chính phủ thực nghiêm túc nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ, theo ñó, cần trình Quốc hội xem xét, thông qua ñạo luật liên quan ñến sử dụng vốn, tài sản nhà nước như: Luật mua sắm công, Luật ðầu tư kinh doanh vốn nhà nước quy phạm pháp luật khác theo ñề xuất Chính phủ Quốc hội giao cho quan Quốc hội VPQH chủ ñộng nghiên cứu, ñề xuất tăng cường nguồn lực tài liên quan ñến hoạt ñộng Quốc hội Thực giám sát việc thực Nghị Quốc hội phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015, ñó có nội dung tái cấu DNNN, trọng tâm TðKT, TCTNN - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV từ 2016-2021 Trên sở kết thực nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, tiếp tục ñổi mới, hoàn thiện hoạt ñộng giám sát Quốc hội theo ñúng quan ñiểm, ñịnh hướng ñã ñưa 3.2.7 Xây dựng tiêu chí ñể giám sát hoạt ñộng tập ñoàn kinh tế nhà nước Nghiên cứu ñề xuất, ban hành tiêu chí giám sát, quản lý vốn, tài sản nhà nước tập ñoàn kinh tế nhà nước theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo ñảm tính minh bạch, công khai, tập trung vào yếu tố sản phẩm chủ lực, hiệu sử dụng vốn, lao ñộng, tiền lương, tỷ lệ ñóng góp vào ngân sách nhà nước Hàng năm, kết sản xuất kinh doanh tập ñoàn phải ñược Kiểm toán nhà nước thực kiểm toán công bố kết kiểm toán ðây kênh thông tin thống, giúp Quốc hội, ðBQH có thêm tiến hành giám sát KPI từ viết tắt Key Performance Indicator, tiếng Việt dùng Chỉ số ñánh giá hoạt ñộng Chỉ số hiệu trọng yếu… ðây công cụ quản lý, ñược sử dụng ñể ño lường, phân tích khả ñạt ñược mục tiêu tập ñoàn kinh tế nhà nước Quốc hội cần thiết lập hệ thống tiêu chí ñể theo dõi, ño lường ñược mức ñộ thực nhiệm vụ, mục tiêu tập ñoàn kinh tế Nhà nước Chỉ số ñánh giá hoạt ñộng (KPI) giúp giám sát theo dõi thực thi kết kinh doanh tập ñoàn kinh tế nhà nước Chỉ số KPI cần ñảm 145 bảo phản ánh ñược yếu tố thành công trọng yếu TðKTNN Việc lựa chọn ñúng KPI cần thiết phụ thuộc vào việc hiểu ñược xác ñiều quan trọng ñối với tổ chức ñể ñảm bảo thiết lập KPI phù hợp quán với ñịnh hướng phát triển tổ chức ñó Hai yêu cầu quan trọng ñối với việc xác ñịnh thiết lập KPI phản ánh mục tiêu TðKTNN lượng hóa ñược (có thể ño lường ñược) Các số KPI xoay quanh lợi nhuận số tài việc thực nhiệm vụ trị xã hội “Lợi nhuận trước thuế” “Vốn/tài sản cổ ñông”, “Tỷ suất lợi nhuận ñồng vốn”, “Tốc ñộ tăng suất lao ñộng, tăng xuất khẩu”, “Tỷ lệ giảm tiêu hao lượng nguyên vật liệu”, “Các sáng chế, phát minh, bảo vệ môi trường” số KPI cho giám sát Quốc hội số liên quan ñến hiệu tài chính, liên quan ñến thị trường cạnh tranh, liên quan ñến quản lý nguồn nhân lực, chất lượng môi trường ñặc biệt nguồn vốn nhà nước tập ñoàn kinh tế nhà nước Khi xây dựng số giám sát phải ñảm bảo nguyên tắc SMART tiêu: ðơn giản (Simple) - ðo lường ñược (Measurable) - Tính ñại diện (Agreed upon) - Phù hợp (Relevant) - Kịp thời (Timely) S M A R T (Simple) (Measurable) (Agreed upon) (Relevant) (Timely) ðƠN GIẢN ðO LƯỜNG TÍNH ðẠI PHÙ HỢP KỊP THỜI ðƯỢC DIỆN Nguồn: Tổng hợp tác giả (2012) Sơ ñồ 3.1: Nguyên tắc SMART giám sát Quốc hội Quốc hội Chính phủ theo dõi số hiệu trọng yếu ñể ñánh giá xem tập ñoàn kinh tế nhà nước có ñạt ñược mục tiêu kinh doanh hiệu tăng lên hay giảm sút Có thể dùng ñể ñánh giá hiệu tập ñoàn 146 KẾT LUẬN CHƯƠNG Xây dựng tập ñoàn kinh tế nhà nước mạnh, ña sở hữu, ñó sở hữu nhà nước chiếm tỷ trọng chi phối, sở tổng công ty nhà nước, hoạt ñộng số lĩnh vực quan trọng, có ñiều kiện, mạnh, có khả phát triển ñể cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế vấn ñề xuất phát từ yêu cầu khách quan tiến trình ñẩy mạnh công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước hội nhập kinh tế quốc tế ðây chủ trương ðảng Nhà nước ñược khẳng ñịnh rõ ñịnh hướng Chiến lược phát triển TðKTNN ñến 2020 ðổi tăng cường hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN bối cảnh thời gian tới ñây yêu cầu khách quan ñường phát triển hợp quy luật nhà nước ta thời kỳ - thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần ñịnh hướng XHCN, mở cửa hội nhập kinh tế khu vực giới Xuất phát từ yêu cầu trên, luận án ñã ñưa giải pháp ñể tăng cường hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN: Hoàn thiện khung pháp lý liên quan ñến tập ñoàn kinh tế nhà nước, nâng cao nhận thức vai trò giám sát tối cao Quốc hội; tăng cường hoạt ñộng giám sát Quốc hội tiến hành ñồng với trình ñổi tổ chức hoạt ñộng Quốc hội lập pháp ñịnh vấn ñề quan trọng ñất nước; ñổi nội dung, hình thức, phương thức giám sát Quốc hội ñối với tập ñoàn kinh tế nhà nước, nâng cao lực giám sát quan Quốc hội ñại biểu Quốc hội Ngoài giải pháp trên, luận án ñề xuất xây dựng tiêu chí ñể giám sát hoạt ñộng TðKTNN số liên quan ñến hiệu tài chính, thị trường cạnh tranh, quản lý nguồn nhân lực, chất lượng môi trường ñặc biệt nguồn vốn nhà nước tập ñoàn kinh tế nhà nước 147 KẾT LUẬN Giám sát tối cao Quốc hội trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Việt Nam nội dung quan trọng ñang ñược ñi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ nhiều phương diện lý luận thực tiễn Trước yêu cầu thực tiễn, Quốc hội ñã thực giám sát toàn hoạt ñộng máy nhà nước, lĩnh vực ñời sống kinh tế - xã hội, ñó tăng cường giám sát TðKTNN – mô hình ñang ñược thực thí ñiểm ñối tượng ñược hướng ñến vấn ñề ñặt Quốc hội giám sát doanh nghiệp nào, giải pháp ñược thực cần ñiều kiện ñể bảo ñảm cho hoạt ñộng thực ñem lại hiệu thiết thực Tuy nhiên, vấn ñề ñặt luận án bước ñầu chưa thể gọi ñầy ñủ hoàn chỉnh Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu vận dụng lý thuyết, luận án ñã thực ñược mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu ñặt ra: Thứ nhất, trình bày tổng quan vấn ñề liên quan ñến sở lý luận hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN; kinh nghiệm quốc tế giám sát TðKTNN Cộng hòa Pháp, Hàn Quốc Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam ðồng thời, khẳng ñịnh tính tất yếu giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN hệ thống công cụ, hình thức, phương thức hệ tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng giám sát Quốc hội Thứ hai, phân tích thực trạng TðKTNN hoạt ñộng giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN, kết ñạt ñược hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt ñộng giám sát TðKTNN Qua ñó, rút ñược vấn ñề cần giải hoạt ñộng giám sát TðKTNN, ñây sở quan trọng ñể ñề xuất giải pháp thực ñổi hoạt ñộng giám sát ñối với TðKTNN Thứ ba, ñưa giải pháp, kiến nghị nhằm bảo ñảm tính hiệu quả, hiệu lực giám sát Quốc hội ñối với hoạt ñộng TðKT theo ñúng chủ trương, 148 sách ðảng, Nhà nước, tập trung vào nội dung: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; công cụ giám sát, chế cách thức tổ chức thực giám sát Quốc hội; tiêu chí ñể giám sát TðKTNN Giám sát Quốc hội ñối với TðKTNN vấn ñề ñang ñược Quốc hội, quan Quốc hội, ñại biểu Quốc hội ñặc biệt quan tâm và không ngừng phát triển lý luận thực tiễn, kết nghiên cứu luận án số ñóng góp nhỏ chưa thể bao quát toàn khía cạnh, lĩnh vực Do vậy, chắn nhiều vấn ñề cần phải tiếp tục ñi sâu nghiên cứu ñể tiếp tục tăng cường hoạt ñộng giám sát ngày thiết thực hiệu quả, ñảm bảo cho pháp luật Nhà nước ñược chấp hành nghiêm túc 149 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ðà CÔNG BỐ CÁC ðỀ TÀI KHOA HỌC Nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát Quốc hội thời kỳ hội nhập (2008), Luận văn thạc sỹ kinh tế Cơ chế sách, pháp luật sử dụng vốn, tài sản tập ñoàn kinh tế nhà nước Việt Nam: Thực trạng số giải pháp, NCS Trịnh Ngọc Tuấn, mã số 2810.14, ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, năm 2012 BÀI VIẾT TẠP CHÍ, HỘI THẢO Từ ñề án tái cấu Tập ñoàn Vinashin: Cần giám sát hoạt ñộng Tập ñoàn kinh tế nhà nước nào, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 167 năm 2011 Tách bạch chức chủ sở hữu nhà nước với chức quản lý nhà nước: Hướng tới chế thống nhất, minh bạch, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 24 năm 2011 Bàn chế giám sát hoạt ñộng Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức hoạt ñộng Tập ñoàn kinh tế Việt Nam”, ðề tài ñộc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu mô hình Tập ñoàn kinh tế nhà nước ñến năm 2020”, tổ chức trường ðH KTQD, Hà Nội, tháng 7/2011 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo ngày 04/11/2009 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo kết giám sát "Việc thực sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước Tập ñoàn, Tổng công ty nhà nước” Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XII, Hà Nội Báo cáo số 163/BC-CP ngày 1/11/2010 Chính phủ, Nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tập ñoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Hà Nội Báo cáo số 173/BC-CP ngày 20/11/2010 Chính phủ, Báo cáo tình hình hoạt ñộng Tập ñoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Hà Nội Báo cáo số 285-BC/BCSðCP (2009), Ban cán ðảng Chính phủ việc thí ñiểm mô hình tập ñoàn kinh tế, Hà Nội Bùi Thị ðào (2002), “Giám sát, kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 9) Các quan Quốc hội, Báo cáo kết giám sát Hội ñồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội khoá IX, X, XI, XII, Hà Nội ðảng Cộng sản Việt Nam (1994), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương ðảng khoá VII, Hà Nội ðảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương ðảng khoá VIII, Hà Nội ðảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương ðảng khoá VIII, Hà Nội 10 ðảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị Hội nghị ðại hội lần thứ IX ðảng, Hà Nội 11 ðảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương ðảng khóa IX, Hà Nội 12 ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc Lần thứ X, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 151 13 ðảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị ðại hội lần thứ XI ðảng, Hà Nội 14 ðặng ðình Luyến (2005), “Một số yếu tố tác ñộng tới hiệu hoạt ñộng ðại biểu Quốc hội”, Quốc hội Việt Nam- vấn ñề lý luận thực tiễn, NXB Tư pháp, Hà Nội 15 ðặng Ngọc Viên (2005), Từ ñiển Anh-Anh-Việt, NXB Thống kê, Hà Nội 16 ðoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2009), "Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội", NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 GS.TS Nguyễn ðình Phan (2011), "Bàn mô hình tổ chức TðKTNN, Hội thảo khoa học Mô hình tổ chức hoạt ñộng TðKT Việt Nam'', Hà Nội 18 Hoàng Phê (2006), Từ ñiển tiếng Việt, NXB ðà Nẵng 19 Hoàng Thị Ngân (2003), “Nội dung giám sát kiểm tra văn quy phạm pháp luật”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 3, Hà Nội 20 Hồ Thị Hương Mai (2010), Phát triển Tập ñoàn kinh tế Việt Nam – Lý luận thực tiễn, Hà Nội 21 Lê Xuân Bá (2011), Khung pháp lý cho việc hình thành hoạt ñộng tập ñoàn kinh tế nhà nước Việt Nam, Hà Nội 22 Lê Thanh Vân (2005), "Hoạt ñộng giám sát Quốc hội nước nước ta, Quốc hội Việt Nam-Những vấn ñề lý luận thực tiễn'', NXB Tư pháp, Hà Nội 23 Nghị số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 Quốc hội, Nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tập ñoàn, tổng công ty nhà nước, Hà Nội 24 Nghị số 10/2011/QH13 ngày 8/11/2011 Quốc hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015, Hà Nội 25 Nguyễn Hoài Nam (2005), “Vị trí, vai trò chức ðoàn ðại biểu Quốc hội”, Quốc hội Việt Nam-Những vấn ñề lý luận thực tiễn", NXB Tư pháp, Hà Nội 152 26 Nguyễn Minh Phong (2011), Những nút thắt phát triển Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Hà Nội 27 Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Văn Nam (2011), Về ñịa lý pháp lý Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Hội thảo khoa học Mô hình tổ chức hoạt ñộng TðKT Việt Nam, Hà Nội 28 Nguyễn Kế Tuấn (2011), Một số vấn ñề ñặt từ trình thí ñiểm thành lập Tập ñoàn kinh tế nhà nước Việt Nam, Hội thảo khoa học Mô hình tổ chức hoạt ñộng TðKT Việt Nam, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp 30 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Tổ chức Toà án nhân dân 31 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 32 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 33 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Tổ chức Quốc hội 34 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Tổ chức Chính phủ 35 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Quy chế hoạt ñộng ðại biểu Quốc hội ðoàn ðại biểu Quốc hội 36 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật hoạt ñộng giám sát Quốc hội 37 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội ñồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân 38 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Báo cáo kết giám sát Quốc hội, quan Quốc hội 39 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Quy chế hoạt ñộng Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2004 153 40 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Quy chế hoạt ñộng Hội ñồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội 41 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Doanh nghiệp 42 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Quy chế hoạt ñộng Hội ñồng Nhân dân 43 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX, X, XI 44 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật Thanh tra 45 Trần Tiến Cường (2005), Tập ñoàn kinh tế - Lý luận kinh nghiệm quốc tế ứng dụng vào Việt Nam, Hà Nội 46 Trần Ngọc ðường (2003) “Quyền giám sát tối cao Quốc hội quyền giám sát quan Quốc hội”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 3), Hà Nội 47 Trần Thanh Hương (2003), “ðối tượng giám sát Quốc hội”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 2), Hà Nội 48 Văn phòng Quốc hội (2007), Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội khoá X (1997-2002) XI (2002-2007), Hà Nội 49 Văn phòng Quốc hội (200), Trung tâm thông tin thư viện nghiên cứu khoa học, Dư luận xã hội hoạt ñộng giám sát Quốc hội, Hà Nội 50 Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Thông tin, thư viện nghiên cứu khoa học (2011), Kỷ yếu kết nghiên cứu số nhiệm vụ khoa học công nghệ Văn phòng Quốc hội, Hà Nội 51 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2010), Báo cáo tổng hợp phân tích kinh nghiệm quốc tế cải cách quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế giám sát tập ñoàn kinh tế học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hà Nội 52 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2005), Báo cáo kết khảo sát tập ñoàn kinh tế Malaysia Thái Lan, Hà Nội 154 53 Vũ Thị Dậu cộng (2010), Phát triển Tập ñoàn kinh tế nhà nước Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội 54 Website: www.chinhphu.vn 55 Website: 13 TðKTNN 56 Website: http://na.gov.vn/htx/Vietnamese 57 www.vi.wikipedia.org TIẾNG AN H 66 Anjali Kumar (1992), The State Holding Company: Issues and Options, World Bank 155 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 156 Phụ lục DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 158 Phụ lục PHIẾU ðIỀU TRA 158 156 Phụ lục DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Nghị ñịnh số 132/2005/Nð-CP ngày 20/10/2005 thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước ñối vơi công ty nhà nước; Nghị ñịnh số 86/2006/Nð-CP ngày 21/8/2006 sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 132/2005/Nð-CP ngày 20/10/2005; Nghị ñịnh số 180/2004/CP ngày 28/10/2004 thành lập mới, tổ chức lại giải thể công ty nhà nước; Nghị ñịnh số 111/2007/Nð-CP ngày 26/6/2007 tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước chuyển ñổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước ñộc lập, công ty mẹ công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp; Nghị ñịnh số 101/2009/Nð-CP ngày 5/11/2009 thí ñiểm tổ chức, hoạt ñộng quản lý tập ñoàn kinh tế nhà nước; Nghị ñịnh số 09/2009/Nð-CP ngày 5/02/2009 ban hành Quy chế quản lý tài công ty nhà nước quản lý vốn nhà nước ñầu tư vào doanh nghiệp khác; Nghị ñịnh số 109/2007/Nð-CP ngày 26/6/2007 chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị ñịnh số 110/2007/Nð-CP ngày 26/6/2007 sách ñối với lao ñộng dôi dư xếp lại công ty nhà nước; Nghị ñịnh số 25/2010/Nð-CP ngày 19/3/2010 chuyển ñổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị ñịnh số 31/2005/Nð-CP ngày 11/3/2005 sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 157 10 Nghị ñịnh 109/2008/Nð-CP ngày 10/10/2008 bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 11 Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 quy ñịnh hệ thống thang lương, bảng lương chế ñộ phụ cấp lương công ty nhà nước; 12 Nghị ñịnh số 206/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 quy ñịnh quản lý lao ñộng, tiền lương thu nhập công ty nhà nước; 13 Nghị ñịnh số 207/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 quy ñịnh chế ñộ tiền lương, tiền thưởng chế ñộ trách nhiệm ñối với thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty nhà nước; 14 Nghị ñịnh 86/CP ngày 2/3/2002 nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản lý nhà nước Bộ, quan ngang Bộ; 15 Nghị ñịnh 69/2002/Nð-CP ngày 12/7/2002 quản lý xử lý nợ tồn ñọng ñối với doanh nghiệp nhà nước; 16 Nghị ñịnh 199/2004/Nð-CP ngày 3/12/2004 việc ban hành quy chế quản lý tài công ty nhà nước quản lý vốn nhà nước ñầu tư vào doanh nghiệp khác; 17 Nghị ñịnh 139/2007/Nð-CP hướng dẫn chi tiết thi hành số ñiều Luật Doanh nghiệp 158 Phụ lục DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Quyết ñịnh số 38/2007/Qð-TTg ngày 20/3/2007 ban hành tiêu chí, phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Quyết ñịnh số 224/2006/Qð-TTg ngày 6/10/2006 ban hành Quy chế giám sát ñánh giá hiệu doanh nghiệp nhà nước; Quyết ñịnh số 256/2006/Qð-TTg ngày 9/11/2006 ban hành Quy chế ñấu thầu ñặt hàng, giao kế hoạch thực sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; Quyết ñịnh số 151/2005/Qð-TTg ngày 20/6/2005 thành lập Tổng công ty ðầu tư kinh doanh vốn nhà nước; Quyết ñịnh số 113/2008/Qð-TTg ngày 18/8/2008 thành lập ban hành Quy chế quản lý Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Trung ương; Quyết ñịnh số 929/Qð-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt ðề án “Tái cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập ñoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai ñoạn 2011-2015”
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập