Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân Hàng

263 23 1
  • Loading ...
1/263 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HOÀNG HẢI YẾN TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Mã số: Tài – Ngân hàng 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU X DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ XII PHẦN MỞ ĐẦU Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 13 Kết cấu đề tài nghiên cứu 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC 16 1.1 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge based) 16 1.1.1 Khái niệm tri thức 16 1.1.2 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge Based) 17 1.1.3 Phân loại tri thức 19 1.2 Quản trị tri thức (Knowledge Management) 23 1.2.1 Khái niệm 23 1.2.2 Thành phần quản trị tri thức 24 1.2.3 Tầm quan trọng quản trị tri thức 26 1.3 Lý thuyết môi trường đạo đức kinh doanh (Ethical Climate Theory) 28 1.3.1 Khái niệm môi trường đạo đức 28 1.3.2 Phân loại môi trường đạo đức 29 1.3.3 Tầm quan trọng môi trường đạo đức kinh doanh 33 1.4 Khả chấp nhận rủi ro (Risk taking propensity) 35 III 1.4.1 Khái niệm rủi ro khả chấp nhận rủi ro 35 1.4.2 Phân loại khả chấp nhận rủi ro 36 1.4.3 Tầm quan trọng khả chấp nhận rủi ro 37 1.5 Kết hoàn thành công việc cá nhân 38 1.5.1 Khái niệm 38 1.5.2 Phân loại kết hoàn thành công việc nhân viên 39 1.5.3 Tầm quan trọng việc đánh giá kết hoàn thành công việc nhân viên 41 1.6 Các yếu tố tác động đến kết hoàn thành công việc nhân viên 42 1.6.1 Tác động quản trị tri thức đến kết hoàn thành công việc nhân viên 42 1.6.2 Tác động môi trường đạo đức đến kết hoàn thành công việc nhân viên 44 1.6.3 Tương quan môi trường đạo đức với quản trị tri thức kết hoàn thành công việc nhân viên 47 1.6.4 Tác động môi trường đạo đức khả chấp nhận rủi ro đến kết hoàn thành công việc nhân viên 49 1.6.5 Nghiên cứu yếu tố tác động đến kết hoàn thành công việc nhân viên lĩnh vực ngân hàng 51 CHƯƠNG TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC, MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Ở CÁC NHTM VIỆT NAM 57 2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực NHTM Việt Nam 60 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống NHTM Việt Nam 60 2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực 61 2.2 Tri thức quản trị tri thức 65 2.3 Môi trường đạo đức kinh doanh 73 2.4 Khả chấp nhận rủi ro 77 IV 2.5 Kết hoàn thành công việc nhân viên Ngân hàng 78 CHƯƠNG XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH 84 3.1 Xây dựng giả thuyết mô hình nghiên cứu 84 3.1.1 Tác động quản trị tri thức đến kết hoàn thành công việc nhân viên 84 3.1.2 Tác động môi trường đạo đức kinh doanh đến kết hoàn thành công việc nhân viên 85 3.1.3 Tác động môi trường đạo đức kinh doanh lên quản trị tri thức kết hoàn thành công việc cá nhân 87 3.1.4 Tác động môi trường đạo đức kinh doanh đến khả chấp nhận rủi ro kết hoàn thành công việc nhân viên 88 3.2 Phương pháp quy trình nghiên cứu 90 3.3 Xây dựng biến đo lường khái niệm nghiên cứu 92 3.3.1 Bộ biến đo lường khái niệm quản trị tri thức 92 3.3.2 Biến đo lường khái niệm môi trường đạo đức kinh doanh 96 3.3.3 Bộ biến đo lường khái niệm khả chấp nhận rủi ro 97 3.3.4 Bộ biến đo lường khái niệm kết hoàn thành công việc nhân viên98 CHƯƠNG 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 101 Đánh giá sơ bộ thang đo khái niệm nghiên cứu 101 4.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 101 4.1.2 Đánh giá giá trị phân biệt, giá trị hội tụ thang đo khái niệm nghiên cứu 105 4.2 Nghiên cứu thức 113 4.2.1 Đối tượng nghiên cứu 113 4.2.2 Quy mô mẫu 114 4.3 Đánh giá thang đo 116 4.4 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định CFA hệ số tin cậy V tổng hợp 119 4.4.1 Tiêu chí kiểm định 119 4.4.2 Kết kiểm định CFA 123 4.5 Kiểm định mô hình 129 4.5.1 Kiểm định mô hình lý thuyết 129 4.5.2 Kiểm định giả thuyết 132 4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu phương pháp Bootstrap 135 4.6 Phân tích mô hình đa nhóm 136 4.6.1 Phân tích khác biệt theo tính chất sở hữu NHTM 139 4.6.2 Phân tích khác biệt phân theo đơn vị công tác 141 4.6.3 Phân tích khác biệt phân theo tính chất công việc 143 4.6.4 Phân tích khác biệt phân theo kinh nghiệm làm việc 145 CHƯƠNG 5.1 Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN 148 Kết đóng góp nghiên cứu 148 5.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 148 5.1.2 Đóng góp nghiên cứu khung lý thuyết 150 5.1.3 Đóng góp mặt thực tiễn Nghiên cứu 154 5.2 Hạn chế hướng nghiên cứu 156 KẾT LUẬN CHUNG 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO 160 PHỤ LỤC DÀN Ý PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 173 PHỤ LỤC 2: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- 177 PHỤ LỤC 2.1 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MDB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG 177 PHỤ LỤC 2.2 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNGNHTMCP TIÊN PHONG TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN 181 PHỤ LỤC 2.3 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- VCB 183 PHỤ LỤC 2.4 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNGVI TECHCOMBANK 186 PHỤ LỤC 2.5 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- BIDV 188 PHỤ LỤC 3: BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 192 PHỤ LỤC 3.1 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV ACB 192 PHỤ LỤC 3.2 BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC EIB 198 PHỤ LỤC 3.3 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV CỦA KIENLONGBANK 206 PHỤ LỤC 3.4 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VPB 212 PHỤ LỤC 3.5 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VCB 229 PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 231 PHỤ LỤC 5: HỆ SỐ R2 – SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS 236 PHỤ LỤC Mô hình tới hạn sau loại biến RR1, VK2 VK5 237 PHỤ LỤC Mô hình tới hạn sau loại thêm biến VK1, QD6 238 PHỤ LỤC Kết SEM mô hình nghiên cứu lý thuyết 239 PHỤ LỤC 9a Kết phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước ≥ 50%) 240 PHỤ LỤC 9b Kết phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân Hàng, Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân Hàng, Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân Hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập