Phát triển các doanh nghiệp quân đội nhân dân Lào trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

58 63 0
  • Loading ...
Loading...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO TRƯỜNG ðẠI HỌC QUỐC GIA LÀO VONGSACK PHANTHAVONG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ðỘI NHÂN DÂN LÀO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUÔC TẾ Chuyên ngành : KHOA HỌC QUẢN LÝ Mã số : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS.TS PHAN CÔNG NGHĨA VIÊNG CHĂN - 2012 iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU x PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ðỘI NHÂN DÂN LÀO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Quan ñiểm chung vai trò xây dựng kinh tế quân ñội cách mạng .10 1.1.1 Quan ñiểm Lênin Hồ Chí Minh vai trò kinh tế quân ñội 10 1.1.2 Những tư tưởng chủ trương ðảng, Nhà nước Quân ñội nhân dân Lào vai trò kinh tế quân ñội tham gia xây dựng kinh tế 13 1.2 Kinh nghiệm doanh nghiệp quân ñội nhân dân Việt Nam 16 1.2.1 Tăng cường lực sản xuất, tạo công ăn việc làm, ñóng góp ngày nhiều vào ngân sách nhà nước 17 1.2.2 Tận dụng sở vật chất kỹ thuật công nghệ có ñể sản xuất phục vụ quốc phòng sản xuất hàng hóa mà thị trường có nhu cầu 20 1.2.3 Luôn ñổi doanh nghiệp quân ñội nhằm ngày trở nên ñộng hơn, ñại hơn, phù hợp với thực tiễn kinh tế nước giới 23 1.3 Doanh nghiệp Quân ñội Nhân dân Lào 26 1.3.1 Khái niệm loại hình doanh nghiệp quân ñội Lào 26 1.3.2 ðặc ñiểm hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 26 1.3.3 Vai trò doanh nghiệp quân ñội Lào 32 1.4 Phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu từ thực tiễn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 36 iv 1.4.1 Tính tất yếu phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 36 1.4.2 Phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 39 1.4.3 Các nhân tố tác ñộng ñến phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 39 1.4.4 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 45 1.5 Hệ phương pháp, tiêu chí tiêu ñánh giá phát triển hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 47 1.5.1 Hệ thống tiêu ñánh giá phát triển hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 47 1.5.2 Hệ phương pháp ñánh giá phát triển hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ðỘI NHÂN DÂN LÀO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ðOẠN TỪ 1986 ðẾN 2010 (TẬP TRUNG GIAI ðOẠN 2006 - 2010) 57 2.1 Tổng quan xây dựng phát triển doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào 57 2.1.1 Giới thiệu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 57 2.1.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào 64 2.1.3 Quá trình xây dựng phát triển doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào 65 2.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào 69 2.2.1 Thực trạng cấu, số lượng, phân loại doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào 70 2.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào năm 2010 72 2.2.3 Tổng số vốn ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp quân ñội nhân dân Lào 77 2.2.4 Tổng tài sản doanh nghiệp quân ñội Lào 81 2.3 Thực trạng kết hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào .84 2.3.1 Thực trạng kết hoạt ñộng loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 84 v 2.3.2 Thực trạng kết hoạt ñộng doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo chế ñộ hành bao cấp 89 2.3.3 Thực trạng kết hoạt ñộng doanh nghiệp cho thuê giao khoán tiêu nộp ngân sách cho Bộ Quốc phòng 92 2.4 Thực trạng số tiêu hiệu hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 93 2.4.1 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu tỷ suất lợi nhuận tài sản 93 2.4.2 Tỷ số doanh thu tổng chi phí 96 2.5 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 97 2.5.1 Nhóm nhân tố bên 97 2.5.2 Nhóm nhân tố bên 98 2.6 ðánh giá thực trạng hoạt ñộng phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 99 2.6.1 Ưu ñiểm 99 2.6.2 Những hạn chế 101 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 102 2.6.4 Những vấn ñề ñặt cần xây dựng phát triển 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 106 CHƯƠNG 3: QUAN ðIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ðỘI NHÂN DÂN LÀO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ðOẠN 2011-2020 109 3.1 Tác ñộng trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ñến phát triển doanh nghiệp quân ñội 109 3.1.1 Quá trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế doanh nghiệp nhà nước Lào 110 3.1.2 Tác ñộng trình kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế ñến phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 119 vi 3.2 Quan ñiểm, phương hướng mục tiêu phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế giai ñoạn 2011-2020 122 3.2.1 Quan ñiểm phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 123 3.2.2 Mục tiêu phương hướng phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào 124 3.2.3 Nhiệm vụ trọng tâm phát triển doanh nghiệp quân ñội từ năm 2010 - 2015 127 3.3 Các giải pháp phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế giai ñoạn 2011- 2020 133 3.3.1 Các ñề xuất ñối với cấp quản lý nhà nước 133 3.3.2 Giải pháp, ñề xuất ñối với thân doanh nghiệp 140 3.3.3 Kiến nghị ñiều kiện ñể thực giải pháp 145 KẾT LUẬN CHƯƠNG 147 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI LUẬN ÁN 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 TÀI LIỆU BẰNG CHỮ LÀO 158 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN ADB Ngân hàng phát triển châu Á BQP Bộ quốc phòng CHDCND Cộng hòa Dân chủ Nhân dân CNH, HðH Công nghiệp hóa, ñại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội DNQð Doanh nghiệp quân ñội DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ðCS ðảng cộng sản ðNDCM ðảng nhân dân cách mạng FDI Vốn ñầu tư trực tiếp nước ODA Vốn hỗ trợ phát triển thức GDP Tổng sản phẩm quốc nội QðND Quân ñội nhân dân QLNN Quản lý nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩa WTO Tổ chức Thương mại Thế giới SXKD Sản xuất kinh doanh TW Trung ương TNHH Trách nhiệm hữu hạn MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ðội viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số lao ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 72 Bảng 2.2 Số nhân viên doanh nghiệp nhà nước Bộ Quốc phòng ñầu tư vốn năm 2010 73 Bảng 2.3 Số nhân viên loại hình doanh nghiệp hỗn hợp năm 2010 74 Bảng 2.4 Số nhân viên doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo chế ñộ hành bao cấp năm 2010 76 Bảng 2.5 Số nhân viên doanh nghiệp cho thuê giao khoán tiêu nộp ngân sách cho Bộ Quốc phòng năm 2010 76 Bảng 2.6 Số vốn ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp quân ñội Lào từ 2006 - 2010 78 Bảng 2.7 Số vốn ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ 2006 - 2010 79 Bảng 2.8 Số vốn ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp cho thuê giao khoán tiêu nộp ngân sách cho Bộ Quốc phòng từ 2006 – 2010 80 Bảng 2.9 Tổng số tài sản doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ 20062010 81 Bảng 2.10 Tổng số tài sản doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo chế ñộ hành bao cấp từ 2006-2010 82 Bảng 2.11 Tổng số tài sản doanh nghiệp cho thuê giao khoán tiêu nộp ngân sách cho Bộ Quốc phòng từ 2006 – 2010 83 Bảng 2.12 Tổng số doanh thu loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ 2006-2010 86 Bảng 2.13 Tổng số nộp ngân sách loại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ 2006-2010 87 Bảng 2.14 Tổng số lãi ròng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (từ năm 2006-2010) .88 ix Bảng 2.15 Tổng doanh thu doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo chế ñộ hành bao cấp (từ năm 2006-2010) 90 Bảng 2.16 Tổng số lãi ròng doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo chế ñộ hành bao cấp (từ năm 2006-2010) 91 Bảng 2.17 Tổng số nộp ngân sách doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo chế ñộ hành bao cấp (từ năm 2006-2010) 92 Bảng 2.18 Nộp ngân sách doanh nghiệp cho thuê giao khoán tiêu nộp ngân sách cho Bộ Quốc phòng (từ năm 2006-2010) 93 Bảng 2.19 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản loại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (từ năm 2006 - 2010) 94 Bảng 2.20 Tỷ số doanh thu tổng chi phí doanh nghiệp quân ñội từ năm 2006 - 2010 96 Bảng 3.1 Xác ñịnh quy mô doanh nghiệp nhà nước Lào 112 Bảng 3.2 Kết kinh doanh doanh nghiệp nhà nước 113 Bảng 3.3 Chỉ tiêu hiệu tính bình quân doanh nghiệp nhà nước .115 x DANH MỤC BIỂU Biểu ñồ 2.1: Cơ cấu lao ñộng doanh nghiệp quân ñội 72 Biểu ñồ 2.2: Cơ cấu lao ñộng doanh nghiệp nhà nước Bộ Quốc phòng ñầu tư vốn .73 Biểu ñồ 2.3: Cơ cấu lao ñộng doanh nghiệp hỗn hợp 75 Biểu ñồ 2.4: Cơ cấu lao ñộng doanh nghiệp cho thuê giao khoán tiêu nộp ngân sách 77 Biểu ñồ 2.5: Vốn ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp quân ñội Lào theo loại hình từ 2006 – 2010 78 Biểu ñồ 2.6: Tình hình hoạt ñộng doanh nghiệp nhà nước Bộ Quốc phòng ñầu tư vốn từ năm 2006 – 2010 84 Biểu ñồ 2.7: Tình hình hoạt ñộng doanh nghiệp hỗn hợp từ 2006 - 2010 .85 PHẦN MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) ñang trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) hội nhập kinh tế quốc tế, thực mở cửa thị trường theo cam kết gia nhập khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), bước trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Các doanh nghiệp (DN) Quân ñội nhân dân Lào (QðND) DN có tính chất ñặc thù, vừa thực nhiệm vụ quốc phòng vừa thực nhiệm vụ hoạt ñộng kinh tế theo chế thị trường Thực tế phát triển DN QðND Lào cho thấy: DN có vai trò to lớn việc phát triển kinh tế xã hội nước Việc phát triển DN QðND Lào cho phép khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, công nghệ thị trường; tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng; góp phần chuyển dịch cấu kinh tế; giảm bớt chênh lệch giàu nghèo; hỗ trợ cho phát triển DN lớn; trì phát triển ngành nghề truyền thống,… Tuy vậy, qua năm hoạt ñộng, DN QðND Lào có nhiều hạn chế lực cạnh tranh, hiệu SXKD không cao, bối cảnh xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Trong ñiều kiện kinh tế CHDCND Lào ngày hội nhập sâu vào kinh tế giới, ñã tạo hội thách thức ñối với phát triển DN QðND Lào Hội nhập kinh tế quốc tế không ñòi hỏi có thay ñổi mạnh mẽ từ phía Chính phủ, mà ñòi hỏi có thay ñổi DN QðND Lào ñể nâng cao lực cạnh tranh nhằm tận dụng hội giảm thiểu thách thức xảy ðề tài về: “Phát triển DN QðND Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế” ñã thu hút ñược quan tâm nhiều học giả, 35 1.3.3.4 ðẩy mạnh trình hội nhập kinh tế quốc tế ñất nước Vai trò doanh nghiệp QðND Lào tiếp xúc nhiều hạn chế, chưa thể nhiều, xét khả DNQð có nhiều tiềm năng, lợi ñể phát huy ñể có vai trò tích cực ñối với nghiệp phát triển kinh tế quốc dân Lào Thực tế năm qua cho thấy, vai trò ñã ñược thể hiện, quy mô chất lượng chưa có ý nghĩa lớn mặt kinh tế Có thể thống kê số hoạt ñộng lĩnh vực hội nhập kinh tế số DN QðND Lào sau: + Công ty TNHH xuất nhập Lào - Yun, ñược phép liên doanh với phòng công nghiệp khoa học kỹ thuật quốc phòng tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, ký kết ngày 22/10/1993, với số vốn ban ñầu 3,29 triệu USD Trong trình hoạt ñộng, Công ty ñã tiếp thu ñược công nghệ sản xuất vật liệu nổ, công nhân Lào ñược ñào tạo, tập huấn thành thục tay nghề chuyên môn, kỹ thuật Sản phẩm Công ty sản xuất ñạt tiêu chuẩn quốc tế, giành ñược tín nhiệm không khách hàng nước, mà bạn hàng quốc tế Vậy là, qua ñường hợp tác này, công nghệ sản xuất vật liệu nổ Lào ñã tìm ñược ñường ñi tắt nhanh ñể theo kịp với trình ñộ khu vực [70] + Công ty Liên doanh Dệt - Nhuộm Lào - Việt Nam ñược thành lập theo Hợp ñồng liên doanh số 01/LV ngày 15/06/2005 Ngay sau ñược thành lập, Công ty ñã lắp ñặt 34 máy dệt ñại, với lực sản xuất triệu mét vải/năm Xưởng nhuộm màu hoàn thiện vải ñược trang bị thiết bị ñại ñồng bộ, với lực sản xuất hàng năm ñạt triệu mét vải loại ðây ñược coi bước phát triển có tính chất bước ngoặt, trước ñó, lực sản xuất lĩnh vực Lào nhỏ bé, công nghệ lạc hậu [70] + Sự phát triển trưởng thành Công ty Hàng không Lào ví dụ tốt cho vai trò hội nhập kinh tế DNQð Ngành vận tải máy bay lên thẳng Lào ñã có 30 năm lịch sử, nhỏ bé Trước yêu cầu mới, Công ty Hàng không Lào ñã ñược thành lập, với nhiệm vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá, bưu kiện, cẩu nâng cấu kiện xây dựng, bay khảo sát, tìm 36 kiếm thăm dò, bay cứu nạn, dịch vụ cứu thương theo phương thức, kể phương thức bất thường (Non schedule Flight) phương thức dịch vụ thường xuyên theo kế hoạch (Schedule Flight), nội Lào quốc tế, tuỳ theo lực, thời tiết phù hợp Cán lãnh ñạo nhân viên Công ty ñã nỗ lực nhiều tốt ñể vươn lên làm chủ ñược thiết bị ñại ngành hàng không, cho ñến ñã vận hành an toàn vận hành tốt máy bay, từ loại Mi-17, AS 350 ñến Cessna Grand Cararan, với hiệu kinh tế cao [70] Trải qua 30 năm phát triển, yêu cầu từ thực tiễn ñòi hỏi nhiệm vụ góp phần tích cực vào nghiệp bảo vệ xây dựng ñất nước, DNQð ñã phát triển Ngày nay, ñã có tới 31 DN kinh doanh nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, có vai trò ngày quan trọng mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng Có thể nói, DNQð ñã trở thành phận hữu kinh tế quốc dân Lào, ñang ngày lớn mạnh Chắc rằng, tương lai vai trò DNQð Lào ngày có ý nghĩa 1.4 Phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu từ thực tiễn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Mục 1.4 “Phát triển DNQð Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu từ thực tiễn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào” bao gồm tiểu mục: 1/ Tính tất yếu phát triển DN QðND Lào; 2/ Phát triển DN QðND Lào; 3/ Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển DN QðND Lào; 4/ Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển DN QðND Lào 1.4.1 Tính tất yếu phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào Công xây dựng phát triển ñất nước Lào ñang diễn ngày sâu rộng, ngày giành ñược thắng lợi thực tế ðây thắng lợi chung tất nhân dân tộc Lào, nhờ có lãnh ñạo sáng suốt ðảng Nhân dân Cách mạng Lào Thắng lợi có phần ñóng góp lực lượng vũ trang Lào ðóng góp có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Lào, bảo vệ ðảng chế ñộ 37 dân chủ nhân dân Nó ñược thực lĩnh vực kinh tế, kết hợp kinh tế quốc phòng Khi nói ñến ñiều này, không nói ñến DN quốc phòng Lào Các DN quốc phòng Lào vừa phần QðND, lại vừa phận kinh tế nước Lào Vấn ñề quân ñội tham gia vào công xây dựng kinh tế ñất nước vấn ñề có ý nghĩa phổ biến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều nước Việc xuất phát từ hai lý sau: Lý thứ từ chất công xây dựng chủ nghĩa xã hội Công ñược tất ðảng Cộng sản cầm quyền nhà nước XHCN xác ñịnh nghiệp toàn dân, tức quân ñội phải lực lượng tham gia vào tất lĩnh vực ñời sống kinh tế - xã hội nước Các lực lượng vũ trang nước XHCN, thực tế ñều lực lượng hùng hậu, tập hợp ñược lớp người có nhiệt tình cách mạng, có sức khoẻ, có trình ñộ…ðây nguồn lực hết sức phong phú, cần phải khai thác sử dụng có hiệu Nguồn lực ñứng bên hoạt ñộng xây dựng phát triển ñất nước ñược mà phải ñược sử dụng Lý thứ hai chất QðND Khác với quân ñội nước tư chủ nghĩa, quân ñội nước XHCN, ñó có QðND Lào ñội quân vừa chiến ñấu vừa công tác, ñúng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã dạy ðội quân bên trị, mà trước hết công cụ trị ðảng, Nhà nước nhân dân QðND Lào, nhiệm vụ chiến ñấu sẵn sàng chiến ñấu bảo vệ tổ quốc mà phải sẵn sàng xung phong ñi trước lĩnh vực toàn lĩnh vực nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Ngày nay, nhiệm vụ trung tâm toàn thời kỳ ñộ lên chủ nghĩa xã hội ñất nước Lào nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, nước Lào nước lạc hậu, kinh tế chậm phát triển Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ñất nước Lào, phải xây dựng kinh tế Lào trở thành kinh tế phát triển cao, ñem lại cho nhân dân ñời sống ấm no, hạnh phúc Nếu xem xét từ mối quan hệ hai nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, thấy vấn ñề rõ ràng ðây 38 hai nhiệm vụ tách rời Nếu quốc phòng mạnh, không hoàn thành ñược nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, ñể cho kẻ thù công vào ñất nước xâm chiếm ñất nước, quấy phá, gây ổn ñịnh, yên tâm xây dựng ñất nước ñược Ngược lại, không phát triển kinh tế quốc dân thành kinh tế giàu có, không lấy ñâu nguồn lực dồi ñể chi phí cho quốc phòng Quốc phòng lĩnh vực hoạt ñộng lớn, tốn kém, cần nhiều nhân tài, vật lực, tiền của, phải có nhiều người tham gia, phải có nhiều khoản chi lớn nuôi quân, trang thiết bị quân ngày ñại, quân nhu, quân y, ñào tạo sỹ quan huấn luyện binh lính Bởi vậy, chi phí quốc phòng thường chiếm tỷ lệ lớn ngân sách quốc gia Công xây dựng phát triển ñất nước Lào lại ñang bị nhiều lực ñen tối, thù ñịch chống phát liệt ñòi hỏi phải có lực lượng quốc phòng ngày ñại, ñủ sức phòng thủ ñất nước, bảo vệ công xây dựng chủ nghĩa xã hội “Mấy vấn ñề tính quy luật kết hợp kinh tế với quốc phòng CHDCND Lào” [13] nhu cầu cấp bách Muốn vậy, có ñường nhanh chóng phát triển kinh tế quốc dân làm sở kinh tế xã hội cho nhiệm vụ quốc phòng Từ nhận thức ñúng ñắn sáng suốt ðảng Nhân dân Cách mạng Lào Nhà nước cần thiết phải tổ chức, xây dựng phát triển DNQð, DN ñã ñược ñời ñến ñã gần 30 năm Các DN ngày phát triển số lượng chất lượng sản phẩm Các ngành nghề kinh doanh ngày phong phú, ña dạng Hiệu kinh tế doanh nghiệp QðND Lào ngày cao, có ñóng góp tích cực hiệu vào việc quân ñội phải hoàn thành nhiệm vụ vừa chiến ñấu vừa xây dựng quân ñội Thực tế ñã chứng minh, tư tưởng xây dựng DNQð ðảng, Nhà nước Bộ Quốc phòng hoàn toàn ñúng ñắn Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội nước tình hình giới có nhiều diễn biến phức tạp, cần phải ñẩy mạnh việc củng cố phát triển DNQð trình xây dựng kinh tế thị trường nước, ñồng thời tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Cần phải nhận thức rõ ñúng: DNQð ñược xây dựng 39 phát triển thực nhiệm vụ ðảng Nhà nước ðây nhiệm vụ lâu dài, gắn liền với tồn phát triển kinh tế ñất nước Những DNQð có vai trò ý nghĩa xét mặt kinh tế - xã hội lớn Thực tế là, việc xây dựng, củng cố phát triển DN nhu cầu cần thiết, xuất phát từ thực tiễn công ñổi ðảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng lãnh ñạo 1.4.2 Phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào Phát triển DNQð khái niệm toàn diện bao gồm phát triển DN chiều rộng, chiều sâu, thời gian, không gian, tăng trưởng hiệu phát triển bền vững theo thời gian Khi nói chu kỳ phát triển DN người ta thấy thường năm chia làm ba thời kỳ: Khởi nghiệp, tạo lập móng phát triển bền vững Mỗi thời kỳ có yêu cầu quản trị DN khác ðể phát triển DNQð Lào, cần ý biện pháp như: - Trước tính ñến việc phát triển DNQð, việc ñầu tiên phải tìm ñiểm yếu hoạt ñộng DNQð ñể khắc phục kịp thời, ñó nơi tiến hành thay ñổi nhanh chóng với thiệt hại nhất, ñảm bảo sở tảng vững ñể từ ñó phát triển - Củng cố phát triển thị trường có, ñồng thời tìm kiếm phát triển thêm thị trường cho DNQð (gồm thị trường ñầu vào thị trường ñầu ra) - Phát triển mối kinh doanh DNQð tăng cường mối liên hệ DNQð với DN tổ chức liên quan khác - Phát triển lực lượng nhân viên có số lượng chất lượng phù hợp với quy mô mở rộng phát triển sản xuất, ñặc biệt ý tìm kiếm tài năng, mở rộng thêm lực DNQð mà không làm gia tăng chi phí ñầu tư… - Tham gia hiệp hội liên quan (ví dụ hiệp hội ngành nghề DN mình…) - Quảng bá phát triển hình ảnh DNQð 1.4.3 Các nhân tố tác ñộng ñến phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển DN như: máy tổ chức, xây dựng chiến lược kinh doanh (trong ñó bao gồm chiến lược sản phẩm, thị 40 trường, nhân lực, công nghệ, cạnh tranh) Việc xem xét nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển doanh nghiệp giúp nhà quản trị doanh nghiệp tập trung vào yếu tố ñể thúc ñẩy phát triển doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển doanh nghiệp chia làm hai nhóm: 1.4.3.1 Nhóm nhân tố bên Các yếu tố bên có ảnh hưởng lớn ñến phát triển DNQð Các nhân tố bên tác ñộng ñến phát triển DNQð nhiều, ñó nhân tố bao gồm: Quan ñiểm ðảng Nhà nước phát triển doanh nghiệp quân ñội Quan ñiểm ðảng Nhà nước có ảnh hưởng quan trọng mang tính ñịnh hướng tới phát triển DNQð Lào Như phần luận án ñã trình bày, quan ñiểm ðảng Nhà nước CHDCND Lào tiếp tục phát triển DNQð Lào tình hình Tức quân ñội thực nhiệm vụ quốc phòng làm kinh tế, tức cho phép DNQð tồn phát triển Theo quan ñiểm trên, Nhà nước cho phép phận DNQð làm thêm nhiệm vụ kinh tế bên cạnh nhiệm vụ phục vụ quốc phòng Khi ñó, DNQð thuộc hệ thống quân ñội phải lực lượng sẵn sàng chiến ñấu cần thiết Trong giai ñoạn phát triển kinh tế thị trường nay, ðảng Nhà nước CHDCND Lào xác ñịnh kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ ñạo Cho nên, việc phát triển DNQð hệ thống DNNN ñể giữ vững vai trò chủ ñạo kinh tế nhà nước phục vụ nhiệm vụ quốc phòng Việc phát triển DNQð ñồng thời tận dụng ñược lợi nguồn lực quân ñội ñể SXKD sở DNQð phải hoàn thành nhiệm vụ trị phục vụ quốc phòng Xu hướng phát triển quân ñội nước giới Phần lớn quân ñội nước không tham gia tham gia làm kinh tế, mà tập trung vào nhiệm vụ quốc phòng Phần lớn nước DN thuộc quản lý quân ñội mà có DN công nghiệp quốc phòng (sản xuất vũ khí, trang thiết bị phục vụ QP…) Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng 41 cung cấp sản phẩm/dịch vụ công túy cho quân ñội theo ñơn ñặt hàng Như nhiều nước loại hình DNQð vừa làm nhiệm vụ quốc phòng vừa làm nhiệm vụ kinh tế Tuy nhiên, nước có kinh tế chuyển ñổi ñó có CHDCND Lào, kinh tế ñất nước khó khăn, Nhà nước BQP chủ trương tồn mô hình DNQð, thực chất quân ñội làm kinh tế ñể sản xuất cải vật chất, góp phần nâng cao ñời sống cho ñội, tạo việc làm cho xã hội, ñóng góp vào ngân sách, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, xóa ñói giảm nghèo,… sở tận dụng nguồn lực dôi dư quân ñội Môi trường pháp lý hoạt ñộng quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp quân ñội Môi trường pháp lý bao gồm Luật văn Luật Luật gồm có Luật nước Luật quốc tế, văn Luật vậy, có quy ñịnh Chính phủ ban hành, có quy ñịnh tổ chức quốc tế (WTO, AFTA, ASEAN) ban hành mà doanh nghiệp tham gia vào hội nhập toàn cầu hoá phải tuân theo Mọi quy ñịnh luật lệ hợp tác kinh doanh quốc tế ñều có ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu hoạt ñộng kinh doanh, tác ñộng trực tiếp ñến phương diện tín dụng, thuế, chống ñộc quyền, bảo hộ, ưu ñãi, bảo vệ môi trường,…những sách tác ñộng lên kinh tế hội cho doanh nghiệp ñồng thời tăng nguy cho doanh nghiệp khác Môi trường pháp lý ảnh hưởng ñến phát triển DNQð bao gồm: (i) Hệ thống luật pháp có ñầy ñủ, ổn ñịnh công cho DNQð hay không Mức ñộ ổn ñịnh hành lang pháp lý tạo ñiều kiện cho DNQð phát triển Ngược lại DNQð gặp khó khăn môi trường pháp lý thường xuyên thay ñổi Yếu tố quan trọng ñối với DNQð vì, ñã phân tích phần ñặc ñiểm DNQð Lào, DNQð Lào vừa phải hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp, vừa phải tuân thủ quy ñịnh riêng Bộ Quốc phòng; (ii) Hệ thống quy ñịnh sách Bộ Quốc phòng cho phát triển DNQð như: quy ñịnh sử dụng tài sản quân ñội, sách vốn, tín dụng sử dụng ñất cho DNQð,… 42 Năng lực hoạt ñộng QLNN ñối với DNQð yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển DNQð Yếu tố ñược thể cấu tổ chức quan QLNN, trình ñộ cán QLNN, minh bạch hoạt ñộng QLNN ñối với DNQð Môi trường kinh tế vĩ mô bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Môi trường kinh tế vĩ mô bối cảnh hội nhập kinh tế ñất nước nhân tố ảnh hưởng lớn theo hướng tạo hội tạo thách thức cho doanh nghiệp nói chung DNQð nói riêng Các nhân tố bao gồm: Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế; Thu nhập bình quân ñầu người; Cơ cấu kinh tế; Thu ngân sách tỷ lệ bội chi ngân sách; Tỷ lệ lạm phát; Tỷ lệ thất nghiệp; Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo chất lượng nguồn nhân lực kinh tế; Lãi suất; Tỷ giá; ðầu tư trực tiếp nước ngoài; Nguồn vốn viện trợ phát triển thức; Tốc ñộ tăng trưởng xuất nhập khẩu; Cán cân thương mại;… Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô hội nhập kinh tế CHDCND Lào ñược trình bày cụ thể phần sau luận án 1.4.3.2 Nhóm nhân tố bên Các nhân tố bên nhân tố phát sinh từ lòng doanh nghiệp có ảnh hưởng ñến phát triển doanh nghiệp, ñó là: Nguồn lực tài chính: ðây nguồn lực quan trọng ñịnh ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung DNQð Lào nói riêng ðối với doanh nghiệp nói chung, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñều hoạt ñộng ñầu tư với mục tiêu lợi nhuận Trong kinh tế thị trường, DNQð phải có vốn tiền hay nguồn lực tài ñể thực ñược hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Với nguồn lực tài DNQð chi cho hoạt ñộng ñầu tư mới, mua nguyên vật liệu, trả lương cho công nhân ðối với DNQð, nguồn vốn cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chủ yếu nguồn vốn nhà nước nguồn vốn tái ñầu tư từ lợi nhuận ñể lại DNQð Trong ñiều kiện kinh tế thị trường nguồn ngân sách cấp có hạn, nguồn vốn 43 trích lại từ lợi nhuận hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ngày quan trọng ñối với phát triển DNQð ðồng thời ñã hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, nguồn vốn vay thiếu ñối với doanh nghiệp nói chung DNQð nói riêng Do ñó, sách tín dụng nhà nước ñối với DNQð yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển DNQð Nguồn nhân lực: Ngày nay, tất ñều biết nguồn nhân lực yếu tố bản, then chốt, có vai trò ñặc biệt quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung DNQð nói riêng Nguồn nhân lực DNQð bao gồm: (i) Các nhà quản trị cấp cao (ban giám ñốc) người có vai trò quan trọng việc xây dựng chiến lược, ñiều hành quản lý hoạt ñộng DNQð; (ii) Các nhà quản trị cấp trung người ñứng nhà quản trị cấp cao ñứng nhà quản trị cấp sở; (iii) Các nhà quản trị cấp sở, công nhân ñội ngũ nhà quản trị cấp cuối hệ thống cấp bậc nhà quản trị doanh nghiệp Thông thường họ ñốc công, tổ trưởng, trưởng ca; (iv) Các nhân viên, họ người không làm quản lý mà làm nhiệm vụ chuyên môn ñơn Như vậy, số lượng trình ñộ nhà quản trị chất lượng nguồn nhân lực DNQð nhân tố ảnh hưởng tới phát triển doanh nghiệp Sự ñộng nhà quản trị doanh nghiệp quân ñội: Như ñã trình bày trên, DNQð có ñặc ñiểm vừa thực nhiệm vụ quốc phòng, vừa thực hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chế thị trường Do ñó ñộng nhà quản trị DNQð nhân tố quan trọng ñịnh ñến tồn phát triển DNQð Nếu nhà quản trị DNQð thụ ñộng, ỷ lại vào nhà nước có tư tưởng bao cấp làm cho DNQð trì trệ cạnh tranh ñược với doanh nghiệp khác, ñặc biệt doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước Do ñó, DNQð, nhà quản trị phải nhận thức ñược ñiều ñể tránh tư bao cấp, tư tưởng ỷ lại vào nhà nước ñể ñưa DNQð phát triển ổn ñịnh bền vững 44 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp quân ñội: Cơ cấu tổ chức DNQð ñó tổng thể phận, cá nhân mối quan hệ phận cá nhân cấu tổ chức doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức DNQð ñược coi công cụ ñể thực mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Nếu cấu tổ chức gọn nhẹ, mối quan hệ quyền hạn trách nhiệm phận, cá nhân cấu tổ chức rõ ràng doanh nghiệp ñó hoạt ñộng cách hiệu ngược lại Nếu cấu tổ chức cồng kềnh, mối quan hệ quyền hạn trách nhiệm không rõ ràng, chồng chéo DNQð hoạt ñộng không hiệu quả, chi phí tốn Hoạt ñộng Marketing: Trong trình sản xuất kinh doanh, marketing công cụ cạnh tranh ñóng vai trò quan trọng việc mở rộng thị trường, tăng doanh thu, hiệu doanh nghiệp nói chung DNQð nói riêng Cũng giống doanh nghiệp khác, DNQð xây dựng ñược chiến lược marketing biết cách sử dụng tình huống, thời ñiểm thích hợp giúp doanh nghiệp ñó giữ ñược ưu thị trường so với ñối thủ cạnh tranh Bên cạnh việc thực nhiệm vụ quốc phòng, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thị trường doanh nghiệp khác, DNQð cần trọng vào hoạt ñộng marketing ñể mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, tăng doanh thu lợi nhuận Công nghệ ñược sử dụng doanh nghiệp quân ñội: Trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tốc ñộ ñổi công nghệ ngày nhanh, công nghệ nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến doanh nghiệp nói chung DNQð nói riêng Nếu DNQð có công nghệ tiên tiến suất lao ñộng tăng lên hiệu sản xuất kinh doanh cao ngược lại Nếu DNQð có công nghệ sản xuất lạc hậu khả cạnh trang thấp, suất lao ñộng thấp, sử dụng nhiều công nhân hiệu sản xuất kinh doanh thấp Việc ñổi công nghệ DNQð vừa phụ thuộc vào quy ñịnh chuyển giao công nghệ nhà nước, sức ép từ ñối thủ cạnh tranh chủ ñộng DNQð 45 1.4.4 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển doanh nghiệp quân ñội Lào Nhìn nhận cách tổng quát, hội thách thức lớn ñối với DN QðND Lào trình xây dựng kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế không hội ñể mở rộng quan hệ kinh tế thương mại, mở rộng xuất nhập hàng hoá, dịch vụ ñầu tư, mà vấn ñề quan trọng tạo ñiều kiện ñể thúc ñẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ñại, xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tiếp tục giải phóng sức sản xuất thành phần, tổ chức kinh tế, ñẩy mạnh tự hoá hoạt ñộng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế, tạo ñiều kiện cho Lào phát triển nhanh bền vững Hội nhập kinh tế quốc tế cho phép Lào có ñiều kiện thuận lợi ñể tiếp nhận thành tựu kinh nghiệm tiên tiến nước giới quản lý kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh, ñiều hành mặt ñời sống xã hội Các cán quản lý, cán kỹ thuật người lao ñộng có ñiều kiện có yêu cầu phải nâng cao trình ñộ, tay nghề, nâng cao vốn ngoại ngữ, pháp luật quốc tế Nhà nước có ñiều kiện yêu cầu, ñòi hỏi phải nâng cao lực quản lý ñiều hành kinh tế vĩ mô theo quy luật kinh tế thị trường ñiều kiện cụ thể Lào, giảm bớt yếu tố chủ quan, ý chí, hoàn thiện môi trường pháp lý, bảo ñảm tính minh bạch cho sản xuất kinh doanh phát triển thuận lợi Các thách thức khó khăn lớn ñối với doanh nghiệp Lào nói chung DNQð Lào nói riêng phải cạnh tranh liệt thị trường nước rộng lớn, mà thị trường nước ñang trình xây dựng ðiều dó ñòi hỏi phải mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ, ñầu tư, ñối với ngành, lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm kinh tế mà nhiều nước mạnh ñiều kiện tương tự; phải trực tiếp ñối ñầu với rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn lao ñộng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; phải cắt giảm thuế, giảm dần hàng rào bảo hộ ñối với doanh 46 nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, DN QðND Lào nguồn vốn hạn chế, quy mô kinh doanh nhỏ, kỹ thuật sản xuất lạc hậu, thiếu kinh nghiệm thương trường Cùng với khó khăn, thách thức chung nói trên, thấy: quy mô kinh tế Lào nhỏ, sơ khai; sở hạ tầng phát triển, chất lượng thấp, không dồi dào; lực lượng lao ñộng lĩnh vực nông nghiệp chiếm tới 80%; tỷ lệ thất nghiệp nghèo ñói cao; nhiều vùng, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế cần phải ñầu tư phát triển Nhưng khó khăn lớn ñể phát triển vùng hiệu ñầu tư cao ñược Vấn ñề mâu thuẫn làm cho nhà ñầu tư thường không ñược yêu thích Những nhà ñầu tư phải quan tâm ñến hiệu ñầu tư, họ nhà lãnh ñạo, nhà trị mà cần phải ưu tiên ñến vấn ñề mang ý nghĩa xã hội Vì vậy, nhiệm vụ ñi trước mở ñường ñược giao cho DNQð, quân ñội vốn ñội quân chiến ñấu, lại ñội quân công tác Các DNQð phần lớn ñều hoạt ñộng lĩnh vực khó khăn, mẻ Hàng không, sản xuất thuốc cổ truyền, sản xuất ñá cho công nghiệp xây dựng, dệt, nhuộm ðặc biệt DN nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, ñiều kiện khó khăn Tổng Công ty Phát triển Miền núi, Công ty phát triển Nông - Lâm nghiệp Dịch vụ xuất nhập khẩu, Công ty khai thác, sản xuất ñá, xuất nhập khẩu, Công ty Viễn thông Lao - ASai Thực tế ñã chứng minh cách tổ chức giao nhiệm vụ ñúng ñắn Các DNQð không bước ñầu khẳng ñịnh ñược hiệu kinh doanh, mà ñạt ñược thành xã hội lớn nhiều lần Như ñã nói, Công ty Phát triển miền Núi ñã biến vùng số 20 từ nơi hoang vắng, nghèo nàn thành vùng thị thành ðồng thời, Công ty làm ñược công việc, nhỏ lại ñược coi thành tích lớn, việc chưa xảy lịch sử ðó việc Công ty ñã xuất thành công chuyển gỗ ñầu tiên thị trường nước ngoài, cảnh ñường biển Việt Nam (ở tỉnh Nghệ An), mở trang lịch sử hội nhập quốc tế kinh tế Lào, nước biển lại có khả xuất trực tiếp ñường biển Công ty Thương mại 47 xuất nhập Quân ñội ñã triển khai công việc khai hoang ñược 55ha/100ha kế hoạch, làm ñổi nâng cao ñời sống nhân dân vùng ñóng quân, thông qua việc tạo hàng trăm việc làm cho người dân vùng Công ty TNHH xuất nhập Lào - Hùng có vị trí vùng nông thôn xa xôi, cách thủ ñô Viêng Chăn gần 100 km, vùng gặp nhiều khó khăn kinh tế, ñồng thời có hoạt ñộng nhóm người không tốt Nhờ hoạt ñộng có hiệu Công ty, nhân dân ñịa phương ñã ñược tạo công ăn việc làm, kinh tế xã hội vùng ñã ñược phát triển, nhân dân có ý thức hợp tác tốt công tác quốc phòng, an ninh, nhờ ñó mà tình hình an ninh trị trật tự xã hội vùng ñã có chuyển biến rõ rệt Những thành tích thấy nhiều DNQð khác Nó chứng tỏ vai trò tích cực DNQð lĩnh vực củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh quốc gia, nhiệm vụ có tầm chiến lược quan trọng nghiệp lớn củng cố ñộc lập phát triển ñất nước 1.5 Hệ phương pháp, tiêu chí tiêu ñánh giá phát triển hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 1.5.1 Hệ thống tiêu ñánh giá phát triển hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào 1.5.1.1 Nguyên tắc xây dựng, hoàn thiện lựa chọn tiêu ñánh giá phát triển hoạt ñộng doanh nghiệp quân ñội Lào Chỉ tiêu thống kê khái niệm phản ánh cách tổng hợp ñặc ñiểm lượng liên hệ mật thiết với mặt chất tượng kinh tế xã hội Chỉ tiêu thống kê phản ánh cách tổng hợp ñặc ñiểm lượng liên hệ mật thiết với mặt chất chủ yếu tượng ñã ñang xảy Chỉ tiêu thống kê bao gồm mặt không tách rời nhau: ñịnh tính ñịnh lượng ðịnh tính ñược thể qua khái niệm, làm rõ “vật ño”, ứng với “cái chung” ðịnh lượng “số ño”, kết ño vật cụ thể ñược ño, gắn với thời gian ñịa ñiểm cụ thể, ứng với “cái riêng” Ví dụ, tiêu suất lao ñộng biểu hiệu sử 48 dụng lao ñộng, tương quan, quan hệ so sánh kết kinh tế ñạt ñược chi phí lao ñộng ñã bỏ ñể ñạt ñược kết ñó Phân biệt suất lao ñộng sống, suất lao ñộng vật hóa suất lao ñộng xã hội Mức suất ñịnh lượng, số ño, kết ño suất ñơn vị cụ thể thời gian ñịnh Mức suất lao ñộng (số ño) khác ñơn vị khác nhau, thời gian khác Theo nội dung ñược phản ánh, tiêu thống kê bao gồm tiêu chất lượng tiêu số lượng Chỉ tiêu chất lượng tiêu phản ánh ñặc ñiểm mặt chất tượng nghiên cứu Ví dụ, tiêu suất lao ñộng, tiêu giá cả, tiêu giá thành Chỉ tiêu số lượng (khối lượng) tiêu phản ánh quy mô, khối lượng tượng nghiên cứu Ví dụ, tiêu sản lượng, tiêu số lao ñộng Việc phân ñịnh tiêu tiêu số lượng hay chất lượng có ý nghĩa tương ñối, phụ thuộc vào mối quan hệ với tiêu khác có liên quan Ví dụ, có tiêu suất lao ñộng (w), số ngày làm việc bình quân lao ñộng ( N ), số lao ñộng (T) Trong quan hệ với suất lao ñộng (NSLð), số ngày làm việc bình quân lao ñộng ( N ) tiêu số lượng Trong quan hệ với tiêu số lao ñộng (T), số ngày làm việc bình quân lao ñộng ( N ) tiêu chất lượng Phân ñịnh tiêu số lượng hay chất lượng có ý nghĩa quan trọng việc tính toán số (lựa chọn quyền số thời kỳ quyền số) Theo hình thức biểu (ñơn vị tính), tiêu thống kê bao gồm tiêu tiêu vật, tiêu giá trị Chỉ tiêu vật biểu ñơn vị tự nhiên Ví dụ, số lượng máy móc tính cái; sản lượng lương thực tính tấn, vải tính mét; nước mắm tính lít Các tiêu vật ñược biểu ñơn vị vật quy ước Ví dụ, lương thực quy thóc; máy kéo tính máy 15 mã lực Chỉ tiêu giá trị ñược biểu ñơn vị tiền tệ, Việt Nam ñồng, ñồng ñô la Mỹ, ñồng Euro Ví dụ, giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu tiêu thụ sản phẩm ñược tính ñồng, nghìn ñồng, triệu ñồng Việt Nam; kim ngạch xuất khẩu, nhập ñược tính ñồng ñô la Mỹ Chỉ tiêu vật tiêu gốc, ban ñầu, sở ñể xác ñịnh tiêu giá trị, cho phép ñánh giá trình ñộ thỏa mãn nhu cầu 49 cụ thể (xét giá trị sử dụng sản phẩm) Chỉ tiêu vật ñược áp dụng, cho phép tổng hợp, biểu mặt lượng tượng ñồng chất, loại, ñơn vị tính, không cho phép tổng hợp, biểu mặt lượng tượng không ñồng chất, khác loại, không ñơn vị tính Chỉ tiêu giá trị cho phép biểu mặt lượng tượng không ñồng chất, không loại, không ñơn vị tính Ví dụ, tiêu giá trị sản xuất cho phép tổng hợp kết sản xuất loại sản phẩm khác ðặc ñiểm cần ý tiêu giá trị chịu ảnh hưởng yếu tố giá Vì vậy, nghiên cứu biến ñộng tiêu giá trị ñiều kiện có biến ñộng lớn giá cả, cần loại trừ ảnh hưởng biến ñộng nhân tố Theo ñặc ñiểm thời gian, tiêu thống kê bao gồm tiêu thời kỳ tiêu thời ñiểm Chỉ tiêu thời kỳ tiêu phản ánh quy mô tượng thời kỳ ñịnh Vì vậy, quy mô tượng nghiên cứu phụ thuộc vào ñộ dài thời gian nghiên cứu Ví dụ, tiêu sản lượng, tiêu thu nhập, tiêu chi phí Chỉ tiêu thời ñiểm tiêu phản ánh quy mô tượng nghiên cứu thời ñiểm Vì vậy, quy mô tượng nghiên cứu không phụ thuộc vào ñộ dài thời gian nghiên cứu Ví dụ, tiêu quy mô tài sản cố ñịnh (TSCð), tiêu số lao ñộng, tiêu quy mô tài sản lưu ñộng (TSLð), tiêu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên Tổng theo thời gian tiêu thời kỳ số có ý nghĩa Ví dụ, tổng thu nhập người qua tháng thu nhập người ñó quý Tổng theo thời gian tiêu thời ñiểm số ý nghĩa Ví dụ, tổng số lao ñộng có vào ñầu tháng quý I không nói lên ñiều cả, số lao ñộng ñơn vị quý ñó ðây cách ñể nhận dạng, phân ñịnh tiêu tiêu thời kỳ hay thời ñiểm Phân ñịnh tiêu tiêu thời kỳ hay thời ñiểm ñể viết, nói, tính chọn phương pháp nghiên cứu cho ñúng Cần nói “tiền lương thời kỳ ñó”, không nói “tiền lương thời ñiểm ñó” Có thể cộng tiền lương tháng thành tiền lương quý, cộng tiền lương quý thành tiền lương năm Không nói “tồn kho thời kỳ ñó”, cần nói “tồn kho thời ñiểm ñó” Không thể cộng tồn kho ñầu tháng thành tồn kho ñầu quý, cộng tồn kho ñầu quý thành tồn kho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các doanh nghiệp quân đội nhân dân Lào trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Phát triển các doanh nghiệp quân đội nhân dân Lào trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Phát triển các doanh nghiệp quân đội nhân dân Lào trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập