(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

27 50 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:29

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM B GIO DC V O TO B NI V HC VIN HNH CHNH QUC GIA U TH TNG CC GII PHP THC Y CI CCH TH TC HNH CHNH TRONG HOT NG CA CC TRNG I HC CễNG LP VIT NAM Chuyờn ngnh: Qun lý hnh chớnh cụng Mó s: 62 34 82 01 TểM TT LUN N TIN S QUN Lí CễNG H NI - 2014 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Hnh chớnh Quc gia Ngi hng dn khoa hc: GS TSKH NGND Nguyn Vn Thõm Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng ỏnh giỏ Lun ỏn cp Hc vin a im: Phũng bo v lun ỏn tin s - Phũng hp Nh , Hc vin Hnh chớnh Quc gia, S 77 - ng Nguyn Chớ Thanh - Qun ng a - H Ni Thi gian: vo hi.gingythỏng.nm Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia Vit Nam hoc Th vin ca Hc vin Hnh chớnh Quc gia M U Tớnh cp thit ca ti lun ỏn Trong cụng cuc xõy dng nh nc phỏp quyn v ci cỏch hnh chớnh (CCHC) phc v cho nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, ci cỏch th tc hnh chớnh (TTHC) c xỏc nh l mt khõu quan trng Mc ớch õy c t l phc v tt hn yờu cu, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, t chc, ỏp ng yờu cu qun lý nh nc ngy mt tt hn T trc n ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v TTHC nhng cho n cỏc nghiờn cu ch yu trung vo TTHC ca cỏc c quan hnh chớnh, m cha cú cụng trỡnh nghiờn cu c lp no v TTHC cỏc n v s nghip cụng lp, ú cú cỏc trng i hc (H) Hn na, thc t TTHC hot ng ca cỏc trng H c quy nh cũn tn mn, khụng thng nht Mi trng H thng cú nhng quy nh riờng ca mỡnh v TTHC ỏp ng yờu cu gii quyt cỏc cụng vic trng H, cn phi tỡm nhng gii phỏp hu hiu ci cỏch TTHC v õy l mt yờu cu cn thit khỏch quan, gúp phn thỳc y nn H nc ta thi k ti Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t ú tỏc gi ó chn ti Cỏc gii phỏp thỳc y ci cỏch th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc cụng lp Vit Nam lm ti nghiờn cu lun ỏn tin s ca mỡnh Gi thuyt nghiờn cu Th tc hnh chớnh hot ng ca bt c trng H no cng u liờn quan mt thit n nhiu phng din quỏ trỡnh phỏt trin ca nh trng Vỡ vy, nu TTHC c xõy dng v t chc trin khai tt thỡ iu ú khụng ch lm cho s phỏt trin ca nh trng thun li hn m nh hng ca nh trng i vi nhiu phng din ca i sng xó hi cú liờn quan cng s tt hn Trong ú TTHC ti cỏc trng H hn cũn rt nng n ú l c s khng nh rng nhim v ci cỏch TTHC ang t rt cp thit i vi cỏc trng H v nú ũi hi phi cú s quan tõm nghiờn cu i mi Hn na, nu nghiờn cu TTHC v xut c nhng i mi v ci cỏch cn thit thỡ ú s l úng gúp quan trng cho nhim v ci cỏch H v ci cỏch giỏo dc núi chung m chỳng ta hin ang tin hnh theo Ngh quyt ca Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trung ng ng khúa XI Th tc hnh chớnh liờn quan mt thit ti quỏ trỡnh iu hnh hot ng ca bt c t chc no k c i vi cỏc trng HCL Nu cỏc hn ch v ban hnh v t chc trin khai cỏc TTHC c ch rừ, cỏc gii phỏp thit thc khc phc cỏc hn ch ú c a mt cỏch thc t, cú tớnh thuyt phc, vic ban hnh TTHC v t chc thc hin chỳng gn vi hot ng ca cỏc trng H c i mi v mang tớnh khoa hc thỡ chc chn s rt cú ớch cho cỏc nh trng trc mt cng nh lõu di, lm cho cỏc trng H hot ng v phỏt trin tt hn õy l iu m xó hi hin ang rt mong ch iu ỏng núi l, hin ti khụng phi c quan qun lý v trng HCL no cng nhn thc y v rừ rng vai trũ ca TTHC nh trng vỡ cũn thiu nhng nghiờn cu cú chiu sõu, cú tớnh h thng v a c nhng khuyn cỏo hu ớch mang tớnh t phỏ Lun ỏn ca chỳng tụi khụng ch nghiờn cu u im, cỏc tn ti, hn ch vic ban hnh v thc hin cỏc TTHC m cũn ch rừ nguyờn nhõn ca cỏc tn ti, cỏc h ly m chỳng gõy cho cỏc trng H, tỡm kim cỏc gii phỏp hu ớch khc phc Vớ d, vic cỏc trng HCL t cỏc th tc qun lý khụng theo quy nh ca B GD&T l khụng tt Nhng c quan cp trờn l B GD&T cn lm gỡ trc hin thc ú? Vỡ vic trin khai TTHC ngnh i vi cỏc HCL li khú khn v khụng hiu qu? Gii phỏp khc phc cú phi bt u t xõy dng li quy ch, i mi nhn thc v xõy dng TTHC v t chc cho theo kp tỡnh hỡnh mi hay khụng? Cỏc HCL s phi t chc li b mỏy trin khai cỏc TTHC m c quan Nh nc cú thm quyn ó ban hnh nhng phi cú nhng iu kin gỡ? Phi hc kinh nghim quc t nh th no cho cú hiu qu lnh vc ang núi n? ú l nhng t cho quỏ trỡnh nghiờn cu Nhng v chc nng, nhim v, thm quyn, bi dng i ng cỏn b trin khai TTHC cú vai trũ rt quan trng cng s c nghiờn cu lun ỏn Kt lun rỳt c ú khụng ch cú ớch cho vic nõng cao lý lun TTHC m cũn cú ý ngha thc t to ln Mc ớch nghiờn cu B sung, hon thin thờm lý lun v th tc, v ci cỏch, c bit l ci cỏch vic thc hin TTHC hot ng ca cỏc trng HCL ỏp ng nhng ũi hi, yờu cu thc tin t Ch cỏc u im cng nh hn ch v khú khn trin khai cỏc TTHC cỏc trng H, t ú xut mt s gii phỏp nhm thỳc y ci cỏch TTHC i vi hot ng ca cỏc trng HCL, gúp phn i mi cỏch t chc cỏc hot ng cu trng H cú liờn quan n TTHC, nõng cao cht lng qun lý ca nh trng v qua ú nõng cao cht lng ca GDH Nhim v Lm rừ nhng c s lý lun v TTHC v ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL; ỏnh giỏ thc trng thc hin TTHC v nhng t liờn quan n nhim v ny hot ng ca cỏc trng HCL thi gian qua, trờn c s ú a cỏc gii phỏp thỳc y ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL Vit Nam hin phc v cho mc tiờu nõng cao cht lng o to ca cỏc trng H, rng hn l phc v cho nhim v ci cỏch GDH Vit Nam ng i i tng nghiờn cu Lun ỏn ly ch th TTHC, cỏc quy phm v TTHC, ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL Vit Nam lm i tng nghiờn cu Ni dung nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu nhng liờn quan n ban hnh, thc hin TTHC v ci cỏch vic trin khai TTHC hot ng ca cỏc trng HCL qua mt s khõu c th nh: Tuyn sinh v o to h i hc; Cụng tỏc sinh viờn; Cụng tỏc thi tuyn, xột tuyn v o to cỏn b, viờn chc v mt s liờn quan hoc tỏc ng nhiu n cỏn b v SV Nhng hot ng cú tỏc ng nhiu nht n s phỏt trin, n cht lng o to ca cỏc trng H, n cuc sng ca hu ht cỏn b, SV Nu tỡm c cỏc gii phỏp lm cho cỏc TTHC liờn quan n nhng nhim v ú c ci thin, cụng vic trụi chy, cú cht lng thỡ v c bn cú th tin l trng H s phỏt trin Phm vi nghiờn cu thun li cho vic nghiờn cu v tỡm tớnh in hỡnh lun ỏn gii hn phm vi nghiờn cu l trng HCL Cỏc hc vin, i hc vựng, trng i hc chuyờn ngnh thuc cỏc i hc, cỏc trng i hc c thự nh cỏc trng thuc B Quc phũng, B Cụng an, i hc ngoi cụng lp chỳng tụi cha cp n Tỏc gi cú cp nhng khụng nghiờn cu sõu v TTHC liờn quan n hot ng ca cỏc t chc chớnh tr - xó hi cỏc trng Lun ỏn gii hn vic nghiờn cu cỏc TTHC núi chung v TTHC hot ng ca cỏc trng HCL Vit nam thi k t sau i mi n nay, trung vo giai on ca Chng trỡnh ci cỏch TTHC (2001 - 2010) ca Chớnh ph v nhng nm u ca Chng trỡnh CCHC giai on (2011-2020) a bn nghiờn cu l mt s trng HCL ton quc Phng phỏp nghiờn cu Cỏc phng phỏp nghiờn cu ó c dng l: Phng phỏp phõn tớch; Phng phỏp lch s; Phng phỏp iu tra, kho sỏt; Phng phỏp thng kờ so sỏnh; Phng phỏp tng hp h thng Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - V lý lun: Nhn din, cng c b sung thờm lý lun v th tc, TTHC, c bit lý lun TTHC i vi hot ng ca cỏc trng HCL; hp, h thng húa cỏc TTHC i vi hot ng ca nh trng, lun gii s cn thit phi ci cỏch v i mi vic thc hin TTHC lnh vc ny; b sung thờm phn lý lun v v trớ, vai trũ, c im, ý ngha, cỏch phõn loi, nguyờn tc xõy dng, ban hnh v thc hin TTHC, quan nim v TTHC; khỏi quỏt c im ca TTHC i vi hot ng ca cỏc trng H, s cn thit iu chnh cỏc TTHC ny lnh vc qun lý hnh chớnh cụng v GD&T, ng thi a nhng nhn nh bc u v ci cỏch TTHC i vi hot ng ca cỏc trng HCL hin nay; xut c mt s gii phỏp chung v nhng gii phỏp c th v t chc nhm to thun li cho vic thc hin TTHC hot ng ca cỏc trng HCL - V thc tin: Lun ỏn tng hp, ỏnh giỏ v a c nhng nhn nh bc u v thc hin TTHC cỏc trng HCL hin nay, ch c u im, hn ch, nguyờn nhõn vic ci cỏch TTHC cỏc trng H cha t kt qu nh mong mun; thc hin mt nhng cuc kho sỏt u tiờn v ci cỏch TTHC cỏc trng H, l c s quan trng tỏc gi xut cỏc gii phỏp ci cỏch TTHC nh trng Gii thiu mt s mụ hỡnh ỏp dng cụng ngh thụng tin vo vic thc hin TTHC trng H cú hiu qu Gii thiu mt s mụ hỡnh tuyn sinh H t cỏc nc cú nn giỏo dc phỏt trin, t ú xut mụ hỡnh tuyn sinh H Vit Nam vi cỏc th tc mi Kt qu nghiờn cu lun ỏn ó tng hp v xut vi B GD&T loi b nhng TTHC khụng cn thit, khụng cũn phự hp mt s khõu v kin ngh vi lónh o cỏc trng H xõy dng B quy nh, quy nh chc nng, nhim v ca cỏc n v B quy trỡnh x lý cỏc TTHC gii quyt cỏc cụng vic thuc trng H, mt lnh vc m t trc ti cũn b ng 10 Kt cu ni dung ca lun ỏn Ngoi phn m u, tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu, kt lun, danh mc ti liu tham kho, Lun ỏn gm chng TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU Phân tích, đánh giá công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án công bố nước Kết nghiên cứu công trình khoa học liên quan trực tiếp cận liên quan đến đề tài đ-ợc tổng kết thành mục nh- sau: 1.1 Các nghiên cứu nước nc ngoi, nghiờn cu v khỏi nim th tc v TTHC ó c cp nhiu ti liu, sỏch nh: Bỏch khoa th v T in Phỏp" (Dictionnaire Encyclopộdique 2000, NXB Larousse, 1999); o lut Th tc hnh chớnh" ca Trung Quc (168, http://www.fl168.com/ReadText5858) v trang website ??_, mt s quy nh v hot ng ca cỏc trng i hc: i hc Oslo, Na Uy (University of Oslo); Vin i hc Virginia, M (University of Virginia) Vn ci cỏch hnh chớnh v ci cỏch TTHC cng c núi n cun Phc v v trỡ: Ci thin hnh chớnh cụng mt th gii cnh tranh" ca S Chiavo - Campo v P.S.A Sundaram thuc Ngõn hng phỏt trin chõu (Nxb Chớnh tr quc gia, 2003); Ci cỏch giỏo dc cỏc nc phỏt trin - Ci cỏch Giỏo dc M", Ci cỏch giỏo dc cỏc nc phỏt trin - Ci cỏch Giỏo dc Anh" ca L t, Chu Món Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn - Trung Quc (Nxb Giỏo dc Vit Nam, 2010); Thit k ỏnh giỏ cụng tỏc sinh viờn" ca Tt Tiu Bỡnh (Ti liu lu hnh ni b ca trng i hc Trung Sn Trung Quc, 2003); Kinh t giỏo dc" ca Cn Nh Bõn (Nxb Nhõn dõn Bc Kinh, Trung Quc, 2011) Nhng cun sỏch núi trờn ó a nhiu gi ý tt cho ci cỏch TTHC cỏc trng i hc hin 1.2 Cỏc nghiờn cu Vit Nam Nghiờn cu v quan nim TTHC, c ch mt ca, mt ca liờn thụng cú cỏc cun: Th tc hnh chớnh: lý lun v thc tin" ca Nguyn Vn Thõm v Vừ Kim Sn, NXB Chớnh tr quc gia (2001); Thut ng hnh chớnh ca Hc vin Hnh chớnh (2002); Mt s ci cỏch th tc hnh chớnh" ca Mai Hu Khuờ, Bựi Vn Nhn, NXB Chớnh tr quc gia (1995); Lun v th tc hnh chớnh hin nay" ca Nguyn Hu Khin (Website Hc vin hnh chớnh (2010)); i mi t hnh chớnh - Nn tng vng chc cho khõu t phỏ ci cỏch hnh chớnh" ca Bựi Th Vnh, Tp Kinh t v D bỏo, s 2/2007; Ci cỏch hnh chớnh nhng cn bit"ca Dip Vn Sn, Nxb Lao ng, 2006 Nghiờn cu v ci cỏch TTHC cng ó cú mt s lun thc s bo v ti Hc vin hnh chớnh nh: Ci cỏch th tc hnh chớnh ci cỏch nn hnh chớnh Nh nc Vit Nam" ca Trn Vn Bỡnh (nm 2000); Ci cỏch th tc hnh chớnh (Kho sỏt mụ hỡnh mt ca ti UBND th xó Súc Trng)ca Nguyn Th Ngc Phng (nm 2000) Gn õy nht cú cun o lng v ỏnh giỏ hiu qu qun lý hnh chớnh nh nc nhng thnh tu trờn th gii v ng dng Vit Nam" Nguyn ng Thnh (Ch biờn), (NXB Lao ng, H Ni nm 2012) c bit cun K yu Hi tho Ci cỏch hnh chớnh nh nc Vit Nam t gúc nhỡn ca cỏc nh khoa hc (2011) ca Hc vin hnh chớnh cú khỏ nhiu bỏo cỏo khoa hc v lnh vc ci cỏch TTHC Cỏc bn bỏo cỏo ú ó nờu lờn nhiu liờn quan n lý lun v thc tin ci cỏch TTHC nhng nm gn õy Riờng v TTHC hot ng ca cỏc trng H cú mt s nghiờn cu ỏng chỳ ý nh: Ci cỏch hnh chớnh v ci tin cỏc dch v hnh chớnh trng i hc" ca Lờ ỡnh Sn, (Tp khoa hc v cụng ngh, i hc Nng, s 2(37) 2010; Thc trng ci cỏch th tc hnh chớnh ti trng CSPTW") ca H Th Thu Trang, Tp thit b giỏo dc, s 93/2013; Ci cỏch hnh chớnh ti trng i hc Cnh sỏt nhõn dõn" ca Nguyn Th Phng (tiu lun, 2013) Ngoi cũn cú mt s ti nghiờn cu m ci cỏch TTHC cng c cp n cỏc mc khỏc nh: Cụng cuc ci cỏch hnh chớnh di triu Minh Mnh (1820-1840), Lun ỏn tin s v qun lý hnh chớnh cụng, ca Nguyn Minh Tng (nm 2008); Qun lý nh nc theo hng m bo s t ch, t chu trỏch nhim ca cỏc trng i hc Vit Nam ca Phan Huy Hựng, Hc vin Chớnh tr Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh (nm 2009) Túm li, TTHC v ci cỏch TTHC Vit Nam ó cú nhiu ngi nghiờn cu Nhng ti liu trờn khụng trc tip núi v TTHC cỏc trng HCL nhng ó giỳp tỏc gi rỳt c nhiu iu b ớch, c bit l tỡnh hỡnh thc hin TTHC 1.2.3 Nhng nghiờn cu ca tỏc gi cú liờn quan n ti lun ỏn Tỏc gi cú ti nghiờn cu: Ci cỏch vic thc hin TTHC cỏc trng i hc v cao ng, Tp Th trng Giỏ c (2009); Thc hin TTHC cỏc trng i hc, cao ng mi ni mt kiu!, Tp Ti chớnh Ngy (2009); Th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc Vit Nam - nhỡn t mt cuc kho sỏt, Tp T chc Nh nc (2013); "Th tc tuyn sinh i hc - kinh nghim mt s nc v gi ý Vit Nam, Tp Qun lý Giỏo dc, (2013) Nhng tn ti cn nghiờn cu gii quyt - Lý thuyt v TTHC, ci cỏch TTHC hot ng cỏc trng HCL Vit Nam - c im TTHC, ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL, cỏc yờu cu iu chnh v hng iu chnh - Kho sỏt, ỏnh giỏ TTHC, ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng i hc, tỡm nhng u im, hn ch, nguyờn nhõn v hng khc phc Trong quỏ trỡnh nghiờn cu tỏc gi lun ỏn ó trung lm rừ nhng ni dung sau: Th nht, v lý lun, b sung thờm phn lý lun v TTHC, c bit lm sỏng t s khỏc gia TTHC nn hnh chớnh phc v v nn hnh chớnh cai tr T ú tỏc gi ó a quan nim v TTHC hot ng ca cỏc trng HCL Vit Nam v tớnh cht ca loi th tc ny, xem xột nh hng ca nú vi cụng cuc CCHC lnh giỏo dc v o to Th hai, hot ng ca cỏc trng HCL Vit Nam ci cỏch TTHC ó c coi trng ỳng mc cha? H qu ca nú l gỡ? Th ba, lm sỏng t cỏc v cỏch thc ch o ca Nh nc m i din l B GD&T i vi vic ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL thi gian qua v kin ngh, b sung nhng ni dung cn thit ch o ú mang li hiu qu thc s Th t, xỏc nh hng i CCHC, trng tõm, cỏc iu kin cn thit thc hin vic ci cỏch TTHC cỏc trng HCL Vit Nam giai on ti Chng 1: C S Lí LUN V TH TC HNH CHNH, CI CCH TH TC HNH CHNH I VI HOT NG CA CC TRNG I HC CễNG LP 1.1 Nhng chung v th tc hnh chớnh 1.1.1 Khỏi nim v th tc, th tc hnh chớnh Theo quan nim chung ca cỏc nh khoa hc hin nay, th tc l phng thc, cỏch thc gii quyt cụng vic theo mt trỡnh t nht nh, mt th l thng nht bao gm cỏc nhim v liờn quan cht ch vi nhm t c kt qu mong mun Chỳng tụi nhn thc rng, TTHC l trỡnh t, cỏch thc thc hin, l cỏc h s v yờu cu, iu kin c quan nh nc, ngi cú thm quyn quy nh cho cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn phi tuõn theo gii quyt mt cụng vic c th Tuy cũn mt s cha c nh ngha rừ cỏc bn quy phm phỏp lut Vit Nam nhng qua nghiờn cu v thc tin ó c cp nhiu bn quan trng ca ng v nh nc, chỳng tụi ó khỏi quỏt lun ỏn ni hm mt s thut ng, nh: Quy trỡnh TTHC, Th tc hnh chớnh "Mt ca ", Th tc hnh chớnh "Mt ca liờn thụng", Ci cỏch TTHC, Th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng H 1.1.2 Ngun gc, bn cht th tc hnh chớnh - V ngun gc: TTHC phỏp lut quy nh, nú l mt loi quy phm phỏp lut quy nh v trỡnh t thi gian, khụng gian, cỏch thc gii quyt cụng vic ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc mi quan h vi cỏc c quan, t chc, cụng dõn - V bn cht: Th tc hnh chớnh l phng thc phc v ca cụng quyn, gn vi quyn lc v trỏch nhim ca c quan hnh chớnh Nh nc 1.1.3 Mc ớch, v trớ, vai trũ, ý ngha ca th tc hnh chớnh - Mc ớch ca TTHC: nhm m bo thc hin quyn v ngha v ca ch th: ch th gii quyt (cú quyn nhõn danh Nh nc) v ch th tham gia (cỏ nhõn, t chc cú yờu cu, nguyn vng hoc phi thc hin ngha v theo quy nh ca phỏp lut yờu cu ca mỡnh c thc hin) Gii quyt hi hũa quan h gia hai ch th va núi va m bo trt t qun lý c tụn trng, va bo m c quyn li hp phỏp ca cụng dõn l mc ớch quan trng ca TTHC - V trớ: TTHC l mt b phn ca th ch hnh chớnh õy l mt loi quy phm phỏp lut mang tớnh th tc (procedure) c hiu nh l phng thc trin khai phỏp lut cỏc quy phm ni dung quy nh Trờn mt chng mc nht nh, TTHC nh mt chic cu ni gia phỏp lut ni dung v i sng Ni dung phỏp lut cú i vo i sng hin thc c hay khụng phi qua cu ni ny Cu ni c thụng thỡ i sng s bit lut phỏp ũi hi gỡ D nhiờn TTHC khụng quyt nh ni dung phỏp lut nhng rừ rng nú cú v trớ rt quan trng hot ng hnh chớnh núi chung - Vai trũ: Vai trũ TTHC th hin ch nú c th húa cỏch trin khai phỏp lut a phỏp lut vo i sng Nú gúp phn iu tit cụng vic hnh chớnh theo trỡnh t, thi gian, khụng gian, v theo tng i tng khỏc - í ngha: TTHC l hỡnh thc quy nh m bo cho cỏc quyt nh hnh chớnh c thi hnh thun li v thng nht Chỳng nh mt chic cu ni quan trng gia c quan Nh nc vi nhõn dõn, vi cỏc t chc khỏc Nu c xõy dng v ban hnh hp lý TTHC s gúp phn chng s sỏch nhiu v tham nhng Hn na, nm vng v thc hin ỳng cỏc quy nh v TTHC s gúp phn ci cỏch hnh chớnh thnh cụng, m bo thc hin nguyờn tc dõn ch qun lý, m bo tớnh cụng khai, chng t quan liờu, tham nhng, gi c k cng phộp nc TTHC trờn mt phng din nht nh l biu hin trỡnh hoỏ qun lý, hoỏ giao tip, hoỏ iu hnh ca cỏc c quan, t chc 1.1.4 c im th tc hnh chớnh - TTHC c iu chnh bng cỏc quy phm TTHC õy l mt nhõn t m bo cho s hot ng cht ch, thun li v ỳng chc nng qun lý ca cỏc c quan Nh nc - TTHC l trỡnh t thc hin thm quyn qun lý hnh chớnh Nh nc v thng rt a dng, phc - TTHC cú tớnh nng ng thng thay i nhanh theo yờu cu cụng vic Kt qu trin khai thc hin cỏc TTHC l thuc nhiu vo ngi v iu thc v thớch hp; Ci cỏch th tc gia cỏc n v thuc B v ni b tng n v thuc B; Tip nhn, x lý phn ỏnh, kin ngh ca cỏ nhõn, t chc i vi TTHC thuc chc nng qun lý ca B; Thc hin ci cỏch TTHC quỏ trỡnh xõy dng th ch v ci cỏch TTHC hon thin th ch i vi cỏc trng i hc, ci cỏch TTHC c xỏc nh i theo hng: Ct gim v nõng cao cht lng thc hin TTHC hot ng ca nh trng; R soỏt, sa i, b sung, thay th, bói b TTHC khụng cũn phự hp vi quy nh mi ca Phỏp lut; Kim soỏt cht ch vic ban hnh mi cỏc TTHC theo quy nh ca Phỏp lut; Cụng khai, minh bch cỏc TTHC bng cỏc hỡnh thc thớch hp; Tip nhn, x lý phn ỏnh kin ngh ca cỏn b viờn chc, SV, cụng dõn v cỏc n v v cỏc quy nh hnh chớnh kp thi h tr vic nõng cao cht lng cỏc quy nh hnh chớnh v giỏm sỏt vic thc hin TTHC ca cỏc n v chc nng - Cỏc yu t cn tr ci cỏch TTHC: Chỳng tụi cho rng cỏc yu t sau õy tip tc s gõy cn tr n vic ci cỏch TTHC thi gian ti: 1) yu t ngi: chỳng ta cũn thiu mt i ng cỏn b cú hiu bit v nhit tõm; 2) lý lun v ci cỏch TTHC cha c nghiờn cu ton din, ci cỏch TTHC cũn thiờn v cỏc gii phỏp tỡnh th, thiu tớnh tng th, nhiu ch mang tớnh i phú, hỡnh thc; 3) TTHC cha thc s n nh, hay thay i, d lm cho quỏ trỡnh ci cỏch i theo ý ngi iu hnh dn n trng thỏi nhm chỏn, chõy ; 4) cụng tỏc qun lý ca Nh nc i vi i sng kinh t - xó hi cũn nhiu hn ch õy l tin phỏt sinh TTHC rm r Cỏc c quan chc nng cha xỏc nh c thớch ỏng mc v phng phỏp can thip ca Nh nc tng lnh vc qun lý c th nh th no l phự hp, ỳng mc Thc t l nu kim soỏt quỏ cht ch thỡ s cng nhc, cn tr s phỏt trin, nhng buụng lng thỡ cng to nờn s ri lon 1.2 Th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc 1.2.1 c im ca cỏc trng i hc cụng lp Vit Nam Vit Nam hin cú cỏc loi trng i hc: HCL, i hc t thc v i hc cú yu t nc ngoi C s giỏo dc HCL l c s GDH Nh nc thnh lp, thuc s hu nh nc, Nh nc u t, xõy dng c s vt cht; C s giỏo dc H t thc v c s giỏo dc H cú u t nc ngoi hot ng khụng vỡ li nhun l c s GDH m phn li nhun tớch ly hng nm l ti sn chung khụng chia, tỏi u t phỏt trin c s GDH; cỏc c ụng hoc cỏc thnh viờn gúp khụng hng li tc hoc hng li tc hng nm khụng vt quỏ lói sut trỏi phiu Chớnh ph 11 C s giỏo dc H cú u t nc ngoi gm: C s giỏo dc H cú 100% ca nh u t nc ngoi; C s giỏo dc H liờn doanh gia nh u t nc ngoi v nh u t nc Tuy cú s khỏc nhng cỏc trng H u cú mt s im c bn ging nhau: u l ni o to ngun nhõn lc cht lng cao cho xó hi, l c s nghiờn cu khoa hc ng dng v chuyn giao cụng ngh phc v phỏt trin kinh t xó hi Trng H chu s qun lý Nh nc v giỏo dc ca B GD&T; chu s qun lý hnh chớnh theo lónh th ca u ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng ni trng t tr s Cỏc mi quan h ch yu nh trng l mi quan h thy - trũ Cỏc TTHC nh trng ch yu l cỏc th tc v tuyn sinh, o to, hc bng, hc phớ Mụ hỡnh qun lý trng H Vit Nam a dng, phong phỳ, nhng phc thc hin cỏc TTHC Cú nhiu hỡnh thc o to cỏc trng H Vic thc hin TTHC cỏc trng H gn vi trỏch nhim ca giỏo viờn v cỏn b qun lý 1.2.2 Th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc cụng lp Vit Nam Trong hot ng ca cỏc trng H theo bn cht ca mỡnh, TTHC l cỏch t chc thc hin cỏc quy nh ngnh GDT v cỏc ngnh liờn quan ban hnh liờn quan n nhim v qun lý nh trng theo chc nng ca mỡnh õy cú mt s hot ng phi theo ỳng cỏc TTHC c quan cp trờn cú thm quyn ban hnh ghi cỏc quy ch chung, mt s khỏc l quy nh cú tớnh cht ni b xut phỏt t thc t hot ng ca nh trng nhm trin khai cỏc nhim v cú tớnh qun lý ni b trng chu trỏch nhim Nghiờn cu ci cỏch TTHC cỏc trng H nhm vo cỏc quy nh ny Kt qu nghiờn cu cho thy phn ln cỏc TTHC i vi hot ng ca cỏc trng H ó c quy nh ti Lut Giỏo dc v cỏc bn quy phm phỏp lut v GD&T Chiu theo nhng quan im v khỏi nim v TTHC ó trỡnh by phn trờn thỡ cỏc trng H cú nhiu loi TTHC nhng TTHC c bn l theo cụng vic c th ca cỏc n v, t chc c giao thc hin quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh Cỏc khõu liờn quan: Tuyn sinh v o to; Cụng tỏc SV; Cụng tỏc thi tuyn, xột tuyn v o to, bi dng cỏn b, viờn chc v.v Kt lun Chng Trong chng ny trờn c s nghiờn cu lý lun chung v TTHC v ci cỏch TTHC tỏc gi lun ỏn ó a mt s quan nim b sung lm sỏng t ni hm cỏc khỏi nim ang núi n Nhng b sung ỏng lu ý l: khỏi nim v TTHC v ci cỏch TTHC hot ng cỏc trng H; cỏc 12 loi TTHC cỏc trng H; ngun gc, vai trũ, ý ngha, c im, nguyờn tc xõy dng, ban hnh, thc hin TTHC; ni dung ci cỏch, cỏc quan nim ci cỏch; cỏc yu t cn tr n ci cỏch TTHC núi chung v cỏc trng HCL núi riờng Trong ú cú dn mt s minh chng t cỏc trng H cỏc nc cú nn giỏo dc phỏt trin Cỏc trng HCL ang ng trc thi c ci cỏch, m ca, hi nhp nh mt xu hng tt yu ca giai on hin ú cng l c hi tt chỳng ta cú iu kin hc nhiu kinh nghim quý ca cỏc nc phỏt trin, cỏc trng H quc t Tuy nhiờn, ng trc nhng thi c mi, nhim v i mi TTHC cỏc trng H cng t mt lot liờn quan m ngnh GD&T phi gii quyt tt bin thi c thnh thun li, vt qua thỏch thc ca thi k mi Chng 2: THC TRNG TH TC HNH CHNH TRONG CC TRNG I HC CễNG LP VIT NAM 2.1 Kho sỏt cỏc loi hỡnh th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc cụng lp 2.1.1 Th tc tuyn sinh v o to i hc h chớnh quy 2.1.1.1 Th tc tuyn sinh Trong 10 nm (2001-2010) B GD&T ó ln ban hnh Quy ch tuyn sinh H, cao ng h chớnh quy, vo cỏc nm: 2003, 2005, 2008, 2010 v ln sa i b sung, vo cỏc nm: 2004, 2006, 2009 Cỏc nm tip theo t 2011-2014 cú nhng u tip tc sa i iu ú cho thy tớnh n nh ca TTHC lnh vc GD&T cha cao, hay thay i, b sung theo nhim k Cỏc th tc v h s, l phớ cú nhiu thay i nht TTHC tuyn sinh quy nh khỏ cht ch Tuy nhiờn, cũn nhng trng hp xột tuyn sai quy cỏch, TTHC cha c cỏc trng tuõn th nghiờm tỳc 2.1.1.2 Cỏc th tc liờn quan n quỏ trỡnh o to i hc h chớnh quy - Th tc hnh chớnh v o to theo niờn ch Theo quy nh (2006), im thi phi c cụng b chm nht sau mt tun k t ngy thi hoc ngy np bi ln v cho phộp SV ng ký hc vt lp Thc t cú ớt trng thc hin c Vic to iu kin cho SV ng ký hc cựng lỳc hai chng trỡnh cú nhiu trng lm c Tuy nhiờn, cỏch lm cú khỏc Thc t cú trng ó b qua mt s th tc chuyn trng B khụng cú quy nh no núi v kinh phớ chuyn trng, chuyn ngnh Tuy nhiờn mt s trng ó t quy nh ny gõy nhiu d lun 13 - Th tc hnh chớnh v o to theo tớn ch Nhng nm u thc hin o to H h chớnh quy theo h thng tớn ch (2008-2010) nhiu lý nờn mt s trng khụng trỏnh nhng vng mc Hỡnh thc t nguyn ng ký mụn hc, lp hc ca SV khụng thc hin c Vic ng ký lng hc tp, rỳt bt hc phn ó ng ký , cú trng cho SV ng ký trc tip, cú trng SV ng ký thụng qua mng ni b Theo quy nh trc õy (2007) sau mi hc k, SV b buc thụi hc nu cú im trung bỡnh chung hc k ch t di 0,80 i vi hc k u ca khúa hc hoc t di 1,00 i vi cỏc hc k tip theo Nhng theo Quy ch nm 2012 thỡ ch "Cnh bỏo kt qu hc i vi SV nu cú kt qu hc ri vo cỏc mc trờnn nm 2012 Quy ch v o to theo h thng tớn ch ó gim bt nhiu th tc nhm khuyn khớch SV t giỏc hn hc ú l iu ỏng ghi nhn v TTHC ny Mt s quy nh liờn quan theo chỳng tụi cn phi c r soỏt v loi b bt 2.1.2 Th tc hnh chớnh Cụng tỏc hc sinh, sinh viờn 2.1.2.1 Th tc hnh chớnh v ch u ói giỏo dc v o to T nm 2010 tr i SV sau np y hc phớ ti trng, lm xỏc nhn s c nhn li tin hc phớ ti a phng õy l mt nhng im mi quan trng ci cỏch TTHC ỏng ghi nhn Phin h cho ngi thc hin l phi lm cỏc chng nhn 2.1.2.2 Th tc hnh chớnh v tr cp xó hi i vi sinh viờn Hin cha cú chun no xỏc nh SV nghốo Mt khỏc, tin tr cp xó hi khụng cú mt khon riờng m c trớch t ngõn sỏch hng nm cho nờn nhng trng cú ụng SV thuc din ny u b thõm ht ngõn sỏch nờn mt s trng thiu trỏch nhim ó khụng tớch cc thc hin SV nghốo vy gp nhiu khú khn 2.1.2.3 Th tc hnh chớnh v min, gim hc phớ cho sinh viờn Hin h thng bn TTHC v ny khỏ nhiu, li an xen, din t khụng rừ ng ngha nờn cỏc trng thc hin khỏc nhau: Cú trng khụng thc hin ỳng quy nh mc thu, mim gim hc phớ nh bn nh nc ó ban hnh; cú trng t ban hnh cỏc quyt nh v mc thu hc phớ cao hn rt nhiu 2.1.2.4 Th tc hnh chớnh v xột cp hc bng khuyn khớch hc Phn ln cỏc trng i hc ó thc hin ỳng theo quy nh Tuy nhiờn cỏch lm thỡ cha thng nht Cú trng xột theo khoa, cú trng xột theo khúa, cú trng xột theo ngnh hc, cú trng xột theo lp Cú trng ly im tuyn sinh u vo lm cn c xột hc bng, cú trng ly kt qu hc hc k xột hc bng cho hc k v 14 2.1.2.5 Th tc hnh chớnh v sinh viờn ni trỳ Cũn tn ti mt s im khỏc quỏ trỡnh thc hin th tc ny nh, cú trng ch cho SV ni trỳ nm th nht v nm th 2, t nm th phi nhng ch ni trỳ cho SV khúa mi Cú trng lm th ni trỳ, cú trng khụng lm th ni trỳ, cú trng bt buc SV nm th nht phi ni trỳ rốn luyn n np, sinh hot th, cng ng, cú trng ó thc hin vic xột duyt ng ký ni trỳ thụng qua website ca nh trng 2.1.2.6 Th tc hnh chớnh v qun lý tỡnh hỡnh ngoi trỳ ca sinh viờn õy l nan gii nht ca B Giỏo dc v o to v l cụng vic khú cỏc trng Khụng ớt ngi cho rng, cụng tỏc tm trỳ, tm vng l cụng vic ca cụng an, chớnh quyn a phng ch khụng phi cụng vic ca nh trng nờn trờn thc t nhiu trng cha trin khai thc hin qun lý SV a bn ngoi trng 2.1.2.7 Th tc hnh chớnh v ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn õy l mt nhng quy ch trin khai thc hin nhiu nh qun lý cho rng cú s trựng lp, chng chộo vỡ im rốn luyn, chuyờn cn ó c tớnh Quy ch o to i hc v cao ng h chớnh quy theo h thng tớn ch (2007); nu SV vi phm ni quy, quy ch ó c x lý theo Quy ch hc sinh, sinh viờn cỏc trng i hc, cao ng v trung cp chuyờn nghip h chớnh quy (2007) Vỡ th, quỏ trỡnh trin khai thc hin cỏc trng ó cú nhiu cỏch lm khỏc 2.1.2.8 Th tc hnh chớnh v khen thng, k lut sinh viờn Quỏ trỡnh trin khai, thc hin th tc ny cú mt s im khỏc gia cỏc trng: Cú trng k lut SV ỏp dng Quy ch Cụng tỏc HSSV cỏc trng o to ban hnh nm 1993, sa i, b sung nm 2000 v ó c bói b, cha thc hin theo Quy ch HSSV cỏc trng H, cao ng v trung cp chuyờn nghip h chớnh quy nm 2007.v.v Tuy cú mt s hn ch v cỏch lm khỏc nhng nhỡn mt cỏch tng th, TTHC v cụng tỏc khen thng, k lut SV theo quy nh ca Lut GDDH ó c quan tõm i mi, lm cho cụng tỏc GD&T c thc hin nghiờm, ỳng phỏp lut 2.1.2.9 Th tc hnh chớnh v Y t hc ng, Bo him y t (BHYT), Bo him thõn th (BHTT) Quỏ trỡnh thc hin th tc ny cỏc trng ang cú s khỏc Cú trng thu BHTT nh bt buc, cú trng thu ỳng nh Bo him t nguyn Hỡnh thc BHTT cú tớnh linh hot cao hn BHYT Theo quy nh ca BHYT thỡ phi ỳng tuyn, tr trng hp cp cu õy l im yu nht ca BHYT hc ng, c bit vo dp SV ngh hố, ngh tt, tỡnh nguyn lu ng m 15 au cha n mc phi cp cu phi v ỳng tuyn bnh vin iu tr ú l khụng thc t 2.1.2.10 Th tc hnh chớnh v tớn dng giỏo dc v o to Quy trỡnh, th tc cho vay ó c ci tin theo hng n gin húa Cỏc trng i hc ch thc hin vic xỏc nhn lờn mu Giy xỏc nhn (Mu 01/XNSV Do HSSV lp) Ngõn hng chớnh sỏch xó hi cng ó chuyn hỡnh thc t cho vay trc tip SV sang cho vay qua h gia ỡnh, gii ngõn qua th ATM, gii ngõn hoc thu n ti cỏc im giao dch xó, to iu kin thun li cho ngi vay khụng phi n ngõn hng giao dch 2.1.3 Th tc hnh chớnh cụng tỏc thi tuyn, xột tuyn v o to cỏn b, viờn chc Qua kho sỏt mt s tn ti ca cụng tỏc ny chỳng tụi thy cú trng nu theo Quy ch tuyn dng thỡ tiờu chun khỏ cao nhng thc t tuyn li khụng ỳng vi yờu cu Cỏc vớ d t thc t cho thy TTHC cụng tỏc thi tuyn, xột tuyn v o to cỏn b, viờn chc cha c tuõn th nghiờm tỳc Tuy nhiờn, t Lut Viờn chc (2010) v Ngh nh V tuyn dng, s dng v qun lý viờn chc (2012) i thc t ó bt u cú mt s chuyn bin B GD&T v cỏc trng H cng lm khỏ tt cụng tỏc bi dng, o to nghip v chuyờn mụn mt s lnh vc nh: cụng tỏc chớnh tr t tng, cụng tỏc t chc cỏn b, cụng tỏc qun tr thit b, cụng tỏc ti chớnh k toỏn nhng ti phn ln cỏn b m trỏch gii quyt cỏc cụng vic hnh chớnh, liờn quan n TTHC cỏc trng H li cha c quan tõm bi dng õy l iu rt ỏng tic 2.2 ỏnh giỏ chung th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc cụng lp - nhng t cn i mi 2.2.1 u im Nhỡn chung TTHC u cú nhng thay i theo chiu hng tớch cc Cỏc TTHC v thi tuyn viờn chc, cụng chc; o to, s dng cỏn b viờn chc, cụng chc cú tớnh n nh cao, ớt thay i v tng i cht ch Bc u cng ghi nhn mt s trng i hc ó xõy dng c cỏc b quy trỡnh th tc cụng b cụng khai trờn website ni b v trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng Sau nm 2010 ci cỏch TTHC v lnh vc ny ó cú nhiu chuyn bin mi 2.2.2 Hn ch Trong nhiu nm lin TTHC liờn quan n hot ng ca cỏc trng HCL ó cú nhng thay i bt thng, trin khai chm, gõy khú khn cho hot ng ca cỏc trng H Cũn nhiu quy nh chng chộo, hng dn thc hin cha rừ rng, thiu thng nht Nhiu th tc m thc t cho thy ó 16 lc hu cha c kp thi thay i Mt s trng ó ban hnh th tc trỏi thm quyn cho phộp Nguyờn nhõn ca tỡnh trng trờn: - Do nhn thc cha ỳng v TTHC núi chung v TTHC hot ng ca cỏc trng H núi riờng nờn cỏc c quan chc nng cha coi trng ci cỏch TTHC giỳp nh trng hot ng tt hn - Cỏch lm, cỏch ngh ca mt s cỏn b mang nng tớnh quan liờu, bao cp theo c ch xin - cho, ch ch th ca cp trờn - mt s trng H tn ti nhng bn hng dn quy trỡnh TTHC theo cỏc bn ó ht hiu lc, thm c tỡnh kộo di thi gian thc hin ca cỏc bn ny - Nhiu trng H cha u t ỏp dng cụng ngh thụng tin qun lý v gii quyt TTHC hiu qu - Nhiu trng H cha xõy dng b quy nh qun lý hot ng ca trng dn n tỡnh trng cụng vic b chng chộo, trựng lp, cú vic li b quờn - Cỏn b qun lý cỏc trng phn ln cha c o to v nghip v qun lý trng H v cỏch phi hp gii quyt TTHC nh trng Trong ú, l c quan ch qun nhng B GD&T nhiu nm cha ch o, kim tra v a ch ti x lý cỏc vi phm TTHC i vi cỏc c s o to 2.2.2.7 Nhng t cn i mi Trc ht phi i mi nhn thc v vai trũ ca TTHC, v tm quan trng ca ci cỏch TTHC Thc hin hng dn TTHC tht chi tit v thng nht vic thc hin, iu chnh cỏc bn hng dn ni b, xut xõy dng li cỏc TTHC nh th no cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc t hin 1) B GD&T cựng vi cỏc trng H cn lm rừ: Khi thc hin TTHC B chu trỏch nhim v gỡ, Trng phi lm gỡ? Mc tiờu t ra? lm th no thc hin ỳng quy nh v TTHC; 2) V t chc thc hin cn phõn nh rừ cp (c quan, n v) thc hin TTHC, c quan, n v phi hp thc hin, trỡnh t thc hin, cỏch thc thc hin, thi gian thc hin, a ch thc hin TTHC ; 3) V trỏch nhim cn lm rừ trỏch nhim ca B GD&T vic ban hnh cỏc bn quy nh v TTHC, hng dn thc hin TTHC, trao i kinh nghim, tng kt ỏnh giỏ v kim tra TTHC, x lý sai phm v TTHC cp B; 4) Cn nờu lờn c ch phi hp vi cỏc c quan, t chc ngoi ngnh GD&T vic ban hnh cỏc bn liờn quan v t chc thc hin TTHC Kt lun chng 17 Vic kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng TTHC hot ng ca cỏc trng HCL Vit Nam trc yờu cu ci cỏch, m ca, i mi v hi nhp ó ch nhiu TTHC li thi cn loi b thc hin nhim v ci cỏch TTHC chỳng tụi cng ngh cn hc nhng kinh nghim tt ca cỏc nc phỏt trin, ca cỏc trng H quc t Trong giai on (2011-2020), ci cỏch th ch, ci cỏch TTHC tip tc c Chớnh ph coi l khõu quan trng õy l c s cỏc trng i hc cụng lp tin hnh ci cỏch TTHC hot ng GD&T Chng 3: GII PHP CI CCH TH TC HNH CHNH TRONG CC TRNG I HC CễNG LP HIN NAY 3.1 Yờu cu chung i vi vic ci cỏch TTHC v yờu cu dng vo hot ng ca cỏc trng i hc Vic ci cỏch TTHCtrong hot ng cỏc trng H cn m bo mt s yờu cu sau: TTHC phi c xõy dng v cụng b rừ rng, minh bch, ỳng cỏc quy nh phỏp lut; Cn c vo c im, tỡnh hỡnh cỏc trng cú th trin khai thc hin TTHC theo nhiu hỡnh thc khỏc phự hp thc t khỏch quan nhng phi ỳng thm quyn; Phi thng xuyờn r soỏt phỏt hin v yờu cu loi b cỏc bn hng dn thc hin TTHC lc hu hoc gõy cn tr cho SV; Hng dn thc hin TTHC theo hng khoa hc, n gin, d hiu, thun li cho vic thc hin; Phi chỳ ý tit kim, hiu qu thc hin TTHC Cn nhn thc rừ nhng thỏch thc t i vi vic ci cỏch TTHC hot ng cỏc trng HCL Cỏc thỏch thc ú l: 1) Chỳng ta hin cha ban hnh c Lut TTHC Thiu lut l mt thỏch thc rt c bn m cỏc bn di lut khụng thay th c Vỡ vy, phi ht sc thn trng cỏc TTHC v t chc thc hin chỳng cỏc trng H 2) Vic kim soỏt TTHC rt cn cú s h tr ca nhiu c quan, ú c quan ch o chung ca chỳng ta li hay thay i lm cho vic theo dừi rt khú khn iu ny ũi hi phi cú s phi hp tt kim soỏt TTHC 3) H thng phỏp lut nc ta cũn phc tp, cng knh, nhiu tng nc Nhiu bn quy phm phỏp lut mõu thun, thm trỏi vi bn ca cỏc c quan nh nc cp trờn Nhiu quy phm th tc li thi cha c kp thi phỏt hin, loi b hoc cú nhng lnh vc cn iu chnh thỡ li cha cú quy nh õy cng l mt khú khn ln cho ci cỏch TTHC núi chung v cỏc trng HCL núi riờng cn phi c lu tõm 18 4) Kt qu thc t ca ci cỏch TTHC núi chung cha my kh quan, nhiu yờu cu cha thc hin c ó nh hng n ngnh GD&T 5) M ca, hi nhp cú nhiu thun li nhng cng t nhiu thỏch thc Vn ci cỏch TTHC nh th no quỏ trỡnh hi nhp thu hỳt u t nc ngoi v GD&T v cỏc trng HCL cnh tranh c vi cỏc trng H quc t ti Vit Nam l iu khụng n gin 6) S sn sng phc v v thc hin ci cỏch TTHC cỏc nh trng cha cao Phn ln cỏn b, ging viờn sng thi bao cp hoc thi k u ca i mi nờn quen vi np ngh, cỏch lm c; chm i mi t õy l thỏch thc khụng nh v luụn luụn tim n cỏc nguy c 7) C s vt cht ca cỏc trng núi chung cũn yu, cha t chun, s u t chm chp, khụng ng b, cht lng kộm, ng dng cụng ngh thụng tin gii quyt TTHC cũn nhiu bt cp 8) Vỡ li ớch cc b cỏc ngnh, cỏc cp , nhiu trng hp khụng mun cụng khai thụng tin Cú th núi õy l mt cn tr v l cn tr ln hin cho ci cỏch TTHC 9) Ci cỏch giỏo dc ang cú nhng ni cm m Ngh quyt Hi ngh Trung ng ó ch rừ Vớ d yờu cu v i ng ging viờn c hu, cht lng o to cha nh mong i v mt s mõu thun nh: mi quan h gia quy mụ vi cht lng iu kin gii hn v ngun lc; yờu cu a dng húa cỏc loi hỡnh o to i u vi yờu cu v chun u ú l nhng cp bỏch t t thc tin v chc chn s gõy khú khn cho vic ci cỏch TTHC 3.2 Mt s gii phỏp chung ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL 3.2.1 Nhn thc ỳng v vai trũ ca TTHC hot ng ca cỏc trng i hc TTHC l th ch n nh ca mi mt quc gia, l nhng quy tc, quy nh c lut hoỏ Tuy nhiờn TTHC dự cú hp lý n my m cỏn b, "ui tm" thỡ phỏt sinh nhng hin tng tiờu cc "b cong" phỏp lut Do vy cn nhn thc ỳng v TTHC, c bit l tm quan trng ca vic trin khai thc hin TTHC S nhn thc ny phi xut phỏt t cỏn b cao nht ca ngnh GD&T, cao nht ca trng H thỡ mi chuyn nhn thc ỳng ny xung cp di - cp thc thi gii quyt TTHC 3.2.2 Kho sỏt v ỏnh giỏ li cỏc TTHC hin hnh i vi hot ng ca cỏc trng HCL Cỏc quy nh, thc hin nhng TTHC ni b cỏc trng hng dn thc hin nhiu rt tu tin Do vy phi thc hin vic kho sỏt, r soỏt v ỏnh 19 giỏ li cỏc TTHC hin hnh i vi hot ng ca cỏc trng HCL theo cỏc tiờu rừ rng, hp phỏp t ú a cỏch thc gii quyt phự hp v kp thi 3.2.3 Cỏc c quan cú thm quyn cn nghiờn cu loi b cỏc TTHC khụng cn thit, khụng cũn phự hp tt c cỏc khõu 3.2.3.1 Trong tuyn sinh v o to T kinh nghim tuyn sinh i hc mt s nc nh M, Phỏp, Hn Quc, Nht Bn, Trung Quc, Anh, chỳng tụi cho rng: Vit Nam nờn b k thi i hc v ly im thi ca hc k ba nm hc Trung hc ph thụng, thi tt nghip PTTH cỏc trng H t ch xột tuyn, ng thi da trờn mt s tiờu khỏc nh: vit bi t lun, th gii thiu, xem xột h s thnh tớch hc rốn luyn, phng trc tip Cũn nu tip tc thc hin k thi i hc thỡ chỳng ta nờn t chc thi mt nm lm t, cú gión cỏch thi gian ln nm, giao cho cụng ty thc hin Trc mt nờn thớ im Nu tt s m rng Kinh nghim cỏc k thi H, cao ng gn õy ngy cng chng t tớnh thc t ca xut ny 3.2.3.2 i vi cụng tỏc hc sinh, sinh viờn Cn nghiờn cu b phn trc tip xột, cp tr cp xó hi i vi SV cp trng, chuyn v cho a phng thc hin Nu thc hin n gin thỡ quyn li ca SV s c m bo thc hin tt hn Ngun thu ca nh trng c m bo ngh b vic lm th ni trỳ v ngoi trỳ vỡ khụng thc t ngh b th tc hp xột ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca SV Thc t hin vic rốn luyn ca SV ó c ỏnh giỏ Quy ch Cụng tỏc HSSV (khen thng, k lut SV) v Quy ch o to (tớnh im chuyờn cn tng mụn hc) 3.2.3.3 V cụng tỏc thi tuyn, xột tuyn v o to cỏn b, viờn chc Nờn b nhng th tc m mt s trng, a phng t quy nh thờm nh: quy nh ch tuyn dng i vi ngi cú h khu a phng Hoc th tc c cỏn b i hc nc ngoi, phi cú s cho phộp ca B v hc xong, quay li trng, cng phi cú s cho phộp tip nhn t B Th tc vic thi tuyn phi thc to s cụng bng B quy nh iu kin ch tuyn dng SV tt nghip cỏc trng HCL 3.2.4 iu chnh cỏc bn hng dn thc hin ni b cũn tn mn, cha thng nht, cha rừ a ch v TTHC Hin gii quyt mt TTHC no ú cỏn b phi c nhiu bn hng dn thc hin khỏc nhau, thm nhiu b phn, n v khỏc ban hnh, lm chm thi gian gii quyt cụng vic Do vy, cn iu chnh cỏc 20 bn hng dn thc hin TTHC m bo s thng nht, rừ rng Phi quy nh rừ trỏch nhim ca Hiu trng cỏc trng v ny 3.2.5 Xõy dng cỏc TTHC mi cn m bo tớnh khoa hc, sỏt thc tin n gin, d thc thi õy l yờu cu quan trng Tt c cỏc TTHC phi c cụng khai bng cỏc hỡnh thc thit thc, thớch hp, chng lm quyn, nhng nhiu Cn cú mt b phn r soỏt TTHC cú nng lc, thc quyn, trỏnh hỡnh thc, chung chung 3.3 Mt s gii phỏp c th nhm to thun li cho vic thc hin TTHC hot ng ca cỏc trng HCL 3.3.1 Thc hin phõn quyn qun lý trng hc, quy nh rừ chc nng nhim v cỏc cp, t cp B ti cp trng Phõn quyn rừ mi quy nh rừ c chc nng nhim v cỏc cp, mi lm rừ c thc quyn, trỏch nhim ca B, ca trng hng lot liờn quan n TTHC Chỳng tụi xut: phõn quyn v giao quyn t ch l cỏc trng hot ng rừ hnh lang phỏp lý, tỏch bch rừ gia qun lý Nh nc vi qun lý chuyờn mụn ca cỏc c s o to; tip tc nghiờn cu phõn cp mnh hn cho cỏc trng 3.3.2 Xõy dng b Quy nh v chc nng, nhim v ca cỏc n v thuc trng i hc Cn ban hnh b Quy nh v qun lý hot ng ca nh trng, ú cú cỏc quy nh v tuyn dng v s dng cỏn b, viờn chc; Quy nh v Cụng tỏc SV; Quy nh v Qun lý ngun thu v Quy ch chi tiờu ni b 3.3.3 Xõy dng b Quy trỡnh x lý cỏc TTHC gii quyt cỏc cụng vic ca trng i hc Khi xõy dng b Quy trỡnh ny nờn tham kho Quy ch phi hp vic thng kờ, cp nht, cụng b TTHC v tip nhn, x lý phn ỏnh, kin ngh ca cỏ nhõn, t chc v cỏc quy nh hnh chớnh thuc phm vi chc nng ca B GD&T (2011) vi cỏc ch dn c th thc hin thun li Nu cú b Quy trỡnh xõy dng tt ú s l mt ch da t chc cỏc hot ng nh trng theo hng cụng khai, rừ rng, trỏnh c vic bng bớt thụng tin, gõy phin nhiu 3.3.4 Quan tõm ng dng cụng ngh thụng tin v chỳ trng khõu thc hin cỏc TTHC Trong thi i ngy khụng th cú mt nn hnh chớnh hin i, phc v kp thi, nhanh chúng yờu cu ca ngi dõn nu thiu s h tr ca cụng ngh thụng tin Cho nờn ci cỏch vic thc hin TTHC cỏc trng H phi c h tr bng cỏc phng tin cn thit ỏp dng cụng ngh thụng 21 tin vo thc t cụng vic cú th c gii quyt nhanh chúng thụng qua mng ni b 3.3.5 o to, bi dng cụng chc, viờn chc liờn quan n vic gii quyt TTHC Cỏc trng H cn t chc hun v chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b trc tip lm vic liờn quan n TTHC mt cỏch thit thc i tng, ni dung, thi gian, hỡnh thc hun phự hp vi yờu cu ca nh trng Phi cú ch ti rng buc cht ch vic hc ca cỏn b Chỳ trng bi dng v o c cụng v Trong th tc ỏnh giỏ hot ng ca nh trng cn xem kt qu bi dng cỏn b, ging viờn l mt tiờu chun Cú th hc kinh nghim cỏc nc lm tt nhim v ny 3.3.6 Tng cng s lónh o ca ng, s phi hp ca cỏc t chc chớnh tr xó hi trng hc Ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng H, ũi hi phi tng cng s lónh o ca ng, s phi hp ca cỏc t chc trng hc nhm to s thng nht, ng thun, quyt tõm ca c h thng chớnh tr Mi cỏn b, giỏo viờn cn phỏt huy vai trũ tra cụng v nhõn dõn theo quy nh chung vỡ li ớch ca mi cỏ nhõn, nh trng 3.3.7 Tng cng cụng tỏc kim tra, kim soỏt vic thc hin TTHC Theo ú cn khen thng kp thi cỏc cỏ nhõn, th cú sỏng kin, cú thnh tớch xut sc v x lý nghiờm nhng cỏn b, viờn chc tựy tin t quy nh thờm nhng th tc, gõy khú khn, phin h, sỏch nhiu vi SV, li dng cỏc vng mc v TTHC trc li 3.3.8 p dng ISO vo qun lý cụng vic nh trng a ISO v tiờu kim nh TTHC vo kim nh cht lng cỏc trng H lm c iu ny cn cú s ch o thng nht yờu cu cỏc trng H ng ký tham gia ISO cng nh kim nh cht lng ng b 3.3.9 Hc kinh nghim quc t Chỳng ta cú th hc kinh nghim ca nhiu nc v cỏch thc tuyn sinh H, th tc ỏnh giỏ cỏc hot ng ca trng liờn quan n ch trng, chớnh sỏch ca nh nc v ỏnh giỏ vai trũ ca nh trng i sng xó hi, v bi dng cỏn b v tỏc phong gii quyt TTHC.v,v,,, 3.3.10 Giao quyn gii quyt cỏc cụng vic c th hot ng cỏc trng di s giam sỏt chung ca B Giỏo dc v o to Chỳng tụi cho rng TTHC hot ng cỏc trng H nờn giao cho cỏc trng t quy nh v thc hin B GD&T ch quy nh nhng chung nht nh phớ, l phớ cũn quy trỡnh th tc nờn giao cho cỏc trng v B ch thc 22 hin vic giỏm sỏt chung Cỏch thc hin cỏc trng cú th linh hot, thay i theo yờu cu cuc sng 3.3.11 Thớ im v tin ti trin khai c ch TTHC "mt ca" cho hc sinh, sinh viờn Vic trin khai thc hin c ch mt ca, c ch mt ca liờn thụng s to iu kin thun li cho SV vic gii quyt cỏc TTHC mt cỏch chớnh xỏc, nhanh gn, ỳng quy nh c xem l vic lm cn thit nh trng V ny kinh nghim ca H Vinh rt ỏng cỏc trng HCL khỏc hc Nu cỏc trng H u trin khai thc hin c mụ hỡnh ny thỡ vai trũ QLHC nh trng s c nõng cao, SV c tụn trng v cú nhiu thi gian hn cho hc tp, nghiờn cu Nú s gúp phn nõng cao cht lng o to, cht lng phc v cỏc trng H KT LUN Nghiờn cu TTHC tỡm cỏc gii phỏp thỳc y ci cỏch TTHC hot ng ca cỏc trng HCL Vit Nam l mt nhng yờu cu cn thit gúp phn ci cỏch nn hnh chớnh Nh nc õy cng l iu kin nõng cao cht lng o to hin ca cỏc trng H nc ta Qua nghiờn cu lun ỏn, cú th rỳt mt s kt lun quan trng sau õy: - TTHC hot ng ca cỏc trng HCL c quy nh cỏc bn quy phm phỏp lut Ci cỏch TTHC v c bn l ci cỏch cỏch thc, quy trỡnh, trỡnh t, hng dn thc hin c th ca cỏc trng - TTHC hot ng ca cỏc trng H phn ln cú ch th thc hin l trng H Tuy nhiờn, cng cú khỏ nhiu TTHC m trng H ch l ch th phi hp thc hin c vic ci cỏch TTHC cỏc trng HCL Vit Nam, chỳng tụi kin ngh mt s sau: + Kin ngh vi ng, Nh nc: Khi coi GDT l quc sỏch thỡ vic u t phi tng thớch, c bit l u t c s vt cht cho vic ging dy, hc Cn sm ch o ban hnh Lut TTHC lm cn c phỏp lý, ch da vng chc cỏc c quan, t chc xõy dng ban hnh cỏc bn quy nh v ci cỏch TTHC thng nht, ỳng lut; Chuyn mnh hn vic giao quyn t ch cho cỏc trng vic xột tuyn, thi tuyn, tuyn dng cỏn b, viờn chc cỏc trng cú iu kin thu hỳt v gi c ngi ti + Kin ngh vi cỏc B, ngnh cú liờn quan: B Ni v, B Lao ng Thng binh v Xó hi, B Ti chớnh: Ch o kim tra, r soỏt, b sung c ch, chớnh sỏch, tng quyn t ch v trỏch nhim cho cỏc trng; Giao cho cỏc trng quyn c t sp xp b mỏy, thnh lp cỏc phũng, khoa, b mụn, quyn iu ng ging viờn, cỏn b ni b trng, b nhim v 23 nhim ngi lónh o cỏc cp t phú hiu trng tr xung, to c ch, chớnh sỏch thu hỳt ngi ti; Cho phộp cỏc trng cú iu kin c t xõy dng cỏc chuyờn ngnh o to mi, c tuyn sinh theo cỏch riờng, c t chc dy v hc theo tớn ch hc phn hoc kt hp tớn ch vi niờn ch; ngh thng nht cỏc bn hng dn thc hin v hc bng, gim hc phớ, tr cp xó hi, tr cp t xut cho SV Sinh viờn dự hc bt k loi hỡnh trng no h thng giỏo dc quc dõn u c hng quyn li nh v chớnh sỏch xó hi Hng dn y hn cỏc khon thu, chi, phớ, l phớ, khụng cỏc trng t quy nh thiu thng nht v khú kim soỏt + Kin ngh vi B Giỏo dc v o to: T chc r soỏt li cỏc TTHC, tin hnh kho sỏt cỏc trng i hc, xỏc nh rừ n v ch trỡ v cỏc n v phi hp ca tng loi th tc, bói b hoc sa i cỏc th tc sai trỏi; Nghiờn cu tin ti hp nht Quy ch ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca SV vo Quy ch o to; Thc hin vic giỏm sỏt cht ch vic t chc thc hin TTHC ti cỏc trng; a ISO v tiờu kim nh TTHC vo kim nh cht lng cỏc trng H Xõy dng ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut cú cỏc ch ti mnh, quy nh rừ ngha v, trỏch nhim, quyn li v cú quy trỡnh thc hin TTHC c th, rừ rng Tng cng giao quyn t ch cho cỏc trng H B trung mnh vo vic hoch nh chin lc, chớnh sỏch, v qun lý Nh nc, qun lý v mụ v Giỏo dc v o to + Kin ngh vi cỏc trng i hc: Hiu trng cỏc trng cn trc tip ph trỏch ch o ci cỏch vic thc hin TTHC nh trng, chun hoỏ, cụng khai hoỏ cỏc bn hng dn trỡnh t thc hin TTHC; Ch o thnh lp b phn lm cụng tỏc phỏp ch, thm nh tớnh hp phỏp, hp lý cỏc bn nh trng ban hnh; u t mỏy múc, thit b, phn mm qun lý mnh ci cỏch vic thc hin TTHC; Cụng khai kt qu x lý kin ngh ca cỏ nhõn, t chc v c ch, chớnh sỏch, TTHC; Kp thi kin ngh vi cp trờn nhng vng mc liờn quan v c ch, chớnh sỏch khụng phự hp; X lý nhanh chúng, dt im nhng TTHC cỏc n v, cỏn b, viờn chc t ý t ra, khụng hp phỏp; Tng cng cụng tỏc kim tra, tra vic thc hin TTHC nh trng, x lý nghiờm nhng cỏn b, viờn chc c tỡnh, dõy da, kộo di vic thc hin, khụng thc hin, hoc thc hin khụng ỳng quy trỡnh, trỡnh t TTHC Chỳng tụi tin rng nu cỏc kin ngh trờn õy c thc hin thỡ vic thc hin TTHC cỏc trng HCL nc ta s cú nhng bc tin mi, gúp phn ỏng k vo vic nõng cao cht lng o to H hin 24 DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI I CC BI VIT CA NCS LIấN QUAN N TI LUN N NG TRấN CC TP CH 1) Ci cỏch vic thc hin th tc hnh chớnh cỏc trng i hc v cao ng, Tp Th trng Giỏ c, S thỏng 5/2009, tr.41-42 2) Thc hin TTHC cỏc trng i hc, cao ng mi ni mt kiu!, Tp Ti chớnh Ngy nay, S 11 (52) 2009, tr.31 3) Th tc hnh chớnh hot ng ca cỏc trng i hc Vit Nam - nhỡn t mt cuc kho sỏt, Tp T chc Nh nc, S 2/2013, tr.49-51 4) Th tc tuyn sinh i hc - kinh nghim mt s nc v gi ý Vit Nam, Tp Qun lý giỏo dc, S 3/2013, tr.45-49 II THAM GIA CC TI KHOA HC 1) Ch nhim ti khoa hc cp trng: ỏnh giỏ tỡnh hỡnh son tho, ban hnh bn ca trng Cao ng Ti chớnh - Qun tr kinh doanh t nm 2006 n nm 2008, nhng gii phỏp xut v kin ngh, thỏng 12/2009 2) Ban biờn son cun Ti liu hc Tun giỏo dc cụng dõn u khoỏ ca trng Cao ng Ti chớnh - Qun tr kinh doanh (nay l trng i hc Ti chớnh - Qun tr kinh doanh) nm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 3) Ban ch o v biờn cun Ti liu hc Tun giỏo dc cụng dõn cui khoỏ ca trng Cao ng Ti chớnh - Qun tr kinh doanh (nay l trng i hc Ti chớnh - Qun tr kinh doanh) nm 2010, 2011, 2012, 2013 4) Ban xõy dng D ỏn nõng cp Trng i hc ca trng Cao ng Ti chớnh Qun tr kinh doanh, nm 2011 5) Ban Ch nhim ỏn Phn mm qun lý nh trng ca trng Cao ng Ti chớnh Qun tr kinh doanh, nm 2011 6) Ban ch o ỏn o to tớn ch ca Trng Cao ng Ti chớnh Qun tr kinh doanh, nm 2012 25 [...]... cách TTHC vẫn tiếp tục được Chính phủ coi là khâu quan trọng Đây là cơ sở để các trường đại học công lập tiến hành cải cách TTHC trong hoạt động GD&ĐT Chương 3: GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HIỆN NAY 3.1 Yêu cầu chung đối với việc cải cách TTHC và yêu cầu vận dụng vào hoạt động của các trường đại học Việc cải cách TTHCtrong hoạt động các trường ĐH cần đảm bảo... đào tạo, học bổng, học phí Mô hình quản lý trường ĐH ở Việt Nam đa dạng, phong phú, nhưng phức tạp khi thực hiện các TTHC Có nhiều hình thức đào tạo trong các trường ĐH Việc thực hiện TTHC trong các trường ĐH gắn với trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý 1.2.2 Thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại học công lập ở Việt Nam Trong hoạt động của các trường ĐH theo bản chất của mình,... thành thuận lợi, vượt qua thách thức của thời kỳ mới Chương 2: THỰC TRẠNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 2.1 Khảo sát các loại hình thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại học công lập 2.1.1 Thủ tục tuyển sinh và đào tạo đại học hệ chính quy 2.1.1.1 Thủ tục tuyển sinh Trong 10 năm (2001-2010) Bộ GD&ĐT đã 4 lần ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính. .. đó cho thấy yêu cầu bức thiết phải cải cách TTHC trong hoạt động của các trường đại học, đặc biệt trong các trường đại học công lập là điều đang được xã hội mong chờ Từ những vấn đề chung về TTHC và cải cách TTHC, chúng tôi cho rằng cải cách TTHC trong hoạt động các trường ĐH thực tế là cải cách việc triển khai thực hiện trên thực tế các TTHC này trong các trường Trong quá trình đó phải nghiên cứu,... MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ I CÁC BÀI VIẾT CỦA NCS LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ 1) Cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính trong các trường đại học và cao đẳng, Tạp chí Thị trường Giá cả, Số tháng 5/2009, tr.41-42 2) Thực hiện TTHC ở các trường đại học, cao đẳng mỗi nơi một kiểu!, Tạp chí Tài chính Ngày nay, Số 11 (52) 2009, tr.31 3) Thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường. .. động của các trường ĐHCL ở Việt Nam là một trong những yêu cầu cần thiết góp phần cải cách nền hành chính Nhà nước Đây cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay của các trường ĐH ở nước ta Qua nghiên cứu luận án, có thể rút ra một số kết luận quan trọng sau đây: - TTHC trong hoạt động của các trường ĐHCL được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật Cải cách TTHC về cơ bản là cải cách. .. một cách khoa học Có thể phân TTHC thành các loại: theo đối tượng quản lý hành chính; theo công việc cụ thể của các đơn vị, tổ chức được giao thực hiện trong quá trình hoạt động của mình; theo chức năng hoạt động của các cơ quan; theo tính chất quan hệ TTHC (theo cách phân loại này có thể có các loại: thủ tục nội bộ, thủ tục liên hệ Thủ tục cho phép, thủ tục ngăn cấm hay cưỡng chế thi hành, thủ tục. .. tự chủ là để các trường hoạt động rõ trong hành lang pháp lý, tách bạch rõ giữa quản lý Nhà nước với quản lý chuyên môn của các cơ sở đào tạo; tiếp tục nghiên cứu phân cấp mạnh hơn cho các trường 3.3.2 Xây dựng bộ Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường đại học Cần ban hành bộ Quy định về quản lý hoạt động của nhà trường, trong đó có các quy định về tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên... đề bổ sung đáng lưu ý là: khái niệm về TTHC và cải cách TTHC trong hoạt động các trường ĐH; các 12 loại TTHC trong các trường ĐH; nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc xây dựng, ban hành, thực hiện TTHC; nội dung cải cách, các quan niệm cải cách; các yếu tố cản trở đến cải cách TTHC nói chung và các trường ĐHCL nói riêng Trong đó có dẫn ra một số minh chứng từ các trường ĐH ở các nước có... Kết luận chương 2 17 Việc khảo sát, đánh giá thực trạng TTHC trong hoạt động của các trường ĐHCL ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách, mở cửa, đổi mới và hội nhập đã chỉ ra nhiều TTHC lỗi thời cần loại bỏ Để thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC chúng tôi cũng đề nghị cần học tập những kinh nghiệm tốt của các nước phát triển, của các trường ĐH quốc tế Trong giai đoạn (2011-2020), cải cách thể chế, cải cách
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập