(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

254 16 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:29

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẬU THẾ TỤNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2014 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẬU THẾ TỤNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG Người hướng dẫn khoa học GS TSKH NGND Nguyễn Văn Thâm Hà Nội - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Đậu Thế Tụng ii LỜI CẢM ƠN Đề tài “Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành hoạt động trường Đại học công lập Việt Nam” đề tài tác giả để tâm nghiên cứu nhiều năm giáo sư như: GS TS Nguyễn Đăng Thành, GS TS Đinh Văn Tiến, cố GS TS Bùi Thế Vĩnh thầy giáo, cô giáo Học viện Hành Quốc gia khuyến khích, giúp đỡ thực Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn GS TSKH NGND Nguyễn Văn Thâm, người hướng dẫn khoa học luận án giúp đỡ nhiều trình làm luận án Tác giả xin cảm ơn Bộ Giáo dục Đào tạo, Khoa Sau Đại học Khoa Văn Công nghệ hành ­ Học viện Hành Quốc gia, Ban giám hiệu, Trưởng đơn vị Học viện trường: Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Tài ­ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Lạt, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, Đại học Tài Marketing…, giúp đỡ tác giả trình học tập hoàn thành luận án Tác giả cảm ơn Ban biên tập Website: Cải cách hành Bộ Nội vụ, Cục kiểm soát thủ tục hành Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục Đào tạo tạo điều kiện cho tác giả tiếp cận thông tin cần thiết liên quan sử dụng luận án Tuy nhiên, thời gian có hạn, nội dung nghiên cứu, vấn đề muốn bao quát lại rộng, chắn luận án không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận giúp đỡ nhiều nhà khoa học, thầy cô giáo để luận án hoàn thiện, góp phần thúc đẩy cải cách việc thực thủ tục hành trường Đại học công lập Việt Nam Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, Ngày 13 tháng 10 năm 2014 Tác giả iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iiii Mục lục iv Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt viii Danh mục hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ ix Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Giả thuyết nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ Đối tượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án 10 Kết cấu nội dung luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu 10 Phân tích, đánh giá công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án công bố nước 10 1.1 Các nghiên cứu nước 10 1.1.1 Về khái niệm thủ tục, thủ tục hành 10 1.1.2 Thủ tục hành hoạt động trường Đaị học số nước 11 1.1.3 Vấn đề cải cách hành cải cách thủ tục hành 12 1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 14 1.2.1 Về quan niệm thủ tục hành chính, chế cửa, cửa liên thông 14 1.2.2 Về đổi tư thủ tục hành 15 1.2.3 Nghiên cứu cải cách thủ tục hành 16 iv 1.2.4 Nghiên cứu hệ thống thủ tục hành hoạt động trường đại học 18 1.2.5 Một số đề tài nghiên cứu cách cách thủ tục hành góc độ khác 19 1.2.6 Các nghiên cứu liên quan đến vấn đề thực thủ tục hành yêu cầu cải cách thủ tục hành 20 1.2.7 Một số báo cáo khảo sát cải cách hành cải cách thủ tục hành 22 1.3 Những nghiên cứu tác giả có liên quan đến đề tài luận án 25 Những vấn đề tồn cần nghiên cứu giải 26 Chương 1: Cơ sở lý luận thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập 29 1.1 Những vấn đề chung thủ tục hành 29 1.1.1 Khái niệm thủ tục, thủ tục hành 29 1.1.2 Nguồn gốc, chất thủ tục hành 34 1.1.3 Mục đích, vị trí, vai trò, ý nghĩa thủ tục hành 35 1.1.4 Đặc điểm thủ tục hành 38 1.1.5 Phân loại thủ tục hành 42 1.1.6 Các yếu tố cấu thành thủ tục hành 51 1.1.7 Nguyên tắc xây dựng, ban hành thủ tục hành 51 1.1.8 Nguyên tắc thực thủ tục hành 55 1.1.9 Một số vấn đề cải cách TTHC Việt Nam thời gian qua 55 1.2 Thủ tục hành hoạt động trường đại học 61 1.2.1 Đặc điểm trường đại học công lập Việt Nam 61 1.2.2 Thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập Việt Nam 64 Kết luận Chương 75 Chương 2: Thực trạng thủ tục hành trường đại học công lập Việt nam 76 2.1 Khảo sát loại hình thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập 76 2.1.1 Thủ tục tuyển sinh đào tạo đại học hệ quy 76 v 2.1.2 Thủ tục hành Công tác học sinh, sinh viên 82 2.1.3 Thủ tục hành công tác thi tuyển, xét tuyển đào tạo cán bộ, viên chức 99 2.2 Đánh giá chung thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập ­ vấn đề đặt cần đổi 113 2.2.1 Ưu điểm 113 2.2.2 Hạn chế 114 2.2.3 Nguyên nhân tình trạng 118 2.2.4 Những vấn đề đặt cần đổi 120 Kết luận chương 122 Chương 3: Giải pháp cải cách thủ tục hành trường đại học công lập 123 3.1 Yêu cầu chung việc cải cách thủ tục hành yêu cầu vận dụng vào hoạt động trường đại học 123 3.1.1 Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành hoạt động trường Đại học công lập Việt Nam 126 3.1.2 Những thách thức đặt việc cải cách thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập 127 3.2 Một số giải pháp chung cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập 131 3.2.1 Nhận thức vai trò thủ tục hành hoạt động trường đại học 131 3.2.2 Khảo sát đánh giá lại thủ tục hành hành hoạt động trường đại học công lập 133 3.2.3 Các quan có thẩm quyền cần nghiên cứu để loại bỏ thủ tục hành không cần thiết, không phù hợp tất khâu 134 3.2.4 Điều chỉnh văn hướng dẫn thực nội tản mản, chưa thống nhất, chưa rõ địa thủ tục hành 138 3.2.5 Xây dựng thủ tục hành cần đảm bảo tính khoa học, sát thực tiễn đơn giản, dễ thực thi 139 vi 3.3 Một số giải pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho việc thực thủ tục hành hoạt động trường đại học công lập 140 3.3.1 Thực phân quyền quản lý trường học, quy định rõ chức nhiệm vụ cấp, từ cấp Bộ tới cấp trường 140 3.3.2 Xây dựng Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ đơn vị thuộc trường đại học 142 3.3.3 Xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành để giải công việc trường đại học 144 3.3.4 Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trọng khâu thực thủ tục hành 149 3.3.5 Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức liên quan đến việc giải thủ tục hành 150 3.3.6 Tăng cường lãnh đạo Đảng, phối hợp tổ chức trị xã hội trường học 151 3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực thủ tục hành 152 3.3.8 Áp dụng ISO vào quản lý công việc nhà trường 154 3.3.9 Học tập kinh nghiệm quốc tế 156 3.3.10 Giao quyền giải công việc cụ thể hoạt động trường giám sát chung Bộ Giáo dục Đào tạo 157 3.3.11 Thí điểm tiến tới triển khai chế TTHC "một cửa" cho học sinh, sinh viên 158 Kết luận 160 Danh mục công trình Tác giả Error! Bookmark not defined Danh mục tài liệu tham khảo 167 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT CỤM TỪ VIẾT ĐẦY ĐỦ BHYT Bảo hiểm y tế BHTT Bảo hiểm thân thể BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BTC Bộ Tài CCHC Cải cách hành ĐHQG­HCM Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ĐHCN TP HCM Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ĐH Đại học ĐHCL Đại học công lập ĐKDT Đăng ký dự thi ĐKXT Đăng ký xét tuyển GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDĐH Giáo dục đại học HSSV Học sinh, sinh viên HBKKHT Học bổng khuyến khích học tập KTX Ký túc xá LĐ­TB­XH Lao động ­ Thương binh Xã hội TTHC Thủ tục hành TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh SV Sinh viên GV Giảng viên VBQPPL Văn quy phạm pháp luật XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Thứ tự Nội dung Trang Hình 2.1: Thủ tục triệu tập thí sinh trúng tuyển ĐH, cao đẳng đến trường 79 Hình 2.2: Thủ tục hồ sơ chuyển trường 81 Hình 2.3: Thủ tục xét cấp trợ cấp xã hội 85 Hình 2.4: Thủ tục thực miễn, giảm học phí 87 Hình 2.5: Thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập 89 Hình 2.6: Thủ tục quản lý sinh viên nội trú 91 Hình 2.7: Thủ tục đánh giá kết rèn luyện học sinh, sinh viên 93 Hình 2.8: Thủ tục, hồ sơ xét kỷ luật học sinh, sinh viên 95 Hình 2.9: Thủ tục cử viên chức tham gia thi nâng ngạch 110 Sơ đồ 3.1: Các kiểu phân phối thẩm quyền 141 Biểu 3.1: Biểu mẫu thống kê cập nhật, công bố TTHC 145 Sơ đồ 3.2: Quy trình đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Error! Bookmark not defined Biểu 3.2: Quy trình xét cấp học bổng (cho loại học bổng) 148 Hình 3.1: Mô hình đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ hành 154 ix đạo trường đại học Bộ Giáo dục Đào tạo nên tham khảo ý kiến đạo thực Câu hỏi 2: Anh chi có đề xuất bãi bỏ thủ tục hành không? Không có ý kiến đề xuất bãi bỏ TTHC đề xuất ghi mục sau: ­ Tăng cường quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm đơn vị trực thuộc; ­ Thủ tục nghiệm thu mã ngành phức tạp nên cải tiến; ­ Thủ tục cấp phôi cần cải tiến với việc phân quyền cho trường đại học (Bỏ TTHC cấp phôi từ cấp Bộ Giáo dục Đào tạo) Câu hỏi 3: Để cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học Anh chị có đề xuất thêm? Các ý kiến tham gia góp ý sau: ­ Có văn quy định rõ chức nhiệm vụ phận phòng, khoa; ­ Cần giảm tối đa TTHC tạo điều kiện tốt cho sinh viên; ­ Mọi quy định, quy trình cần rõ ràng, minh bạch, công khai thực theo quy định công bố; ­ Đảm bảo chặt chẽ, nguyến tắc gọn đơn giản; ­ Tăng cường giao quyền tự chủ cho trường đại học; ­ Cần có văn đạo, hướng dẫn TTHC cụ thể rõ ràng; ­ Đưa tiêu chí ISO 9001­2000 việc thực quy định hành làm việc phòng ban; ­ Cần quy định rõ ràng quy định cụ thể hóa nội dung nhà trường, tránh trường hợp chồng chéo không thống nhất; ­ Tinh giản gọn nhẹ TTHC; ­ Hệ thống lại văn cho thống nhất, tránh chồng chéo; ­ Cần cụ thể hóa nhiệm vụ tổ chức trị trường học việc phối hợp việc thực TTHC nội dung công tác; ­ Xây dựng đội ngũ cán quản lý chất lượng; ­ Tiêu chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu công tác; giải cán nghỉ chế độ theo nguyện vọng, tuyển cán có lực Tóm lại (III): Qua khảo sát thực tế, 10 giải pháp cải cách TTHC hoạt động trường đại học nhận ý kiến người khảo sát cho quan trọng, với tỷ lệ đồng ý cao: (1) Phân quyền đổi quản lý trường học, quy định rõ chức nhiệm vụ cấp, từ cấp Bộ tới cấp trường (90,57%); XLVIII (2) Xây dựng Bộ quy định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ đơn vị trường đại học (99,06%); (3) Nghiên cứu khoa học tổ chức học tập kinh nghiệm ngành, địa phương, trường đại học nước (78,30%); (4) Xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành để giải công việc thuộc trường đại học (98,11%); (5) Đầu tư máy móc, thiết bị để đảm bảo cho việc tin học hóa, công khai hóa thực TTHC hiệu (97,17%); (6) áp dụng tin học triển khai thực TTHC thông qua mạng phần mền quản lý (99,06%); (7) Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức liên quan đến giải TTHC (83,96%); (8) Tăng cường lãnh đạo Đảng, phối hợp tổ chức trị xã hội trường học (84,91%); (9) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực thủ tục hành (83,02%); (10) Đưa tiêu chí áp dụng ISO 9001: 2000 kiểm định thủ tục hành vào kiểm định chất lượng trường đại học (69,81%) Đây giải pháp bản, đánh giá quan trọng nhận đồng thuận cao, giải pháp cần thiết để Lãnh đạo trường đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo cho ý kiến đạo định hướng triển khai thực Ý kiến đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính, có ý kiến cho nên bãi bỏ TTHC cấp phôi từ cấp Bộ Giáo dục Đào tạo, chuyển cho trường (phân quyền tự chủ) Ngoài ý kiến góp ý bổ sung để cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học: cần giảm tối đa TTHC tạo điều kiện tốt cho sinh viên học tập; quy định, quy trình cần rõ ràng, công khai, minh bạch thực theo quy định công bố; chặt chẽ, nguyên tắc phải gọn đơn giản; cần cụ thể hóa nhiệm vụ tổ chức trị trường học việc phối hợp thực TTHC; quan tâm xây dựng đội ngũ cán quản lý có chất lượng cao; tiêu chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu công tác; giải cán không đủ lực công tác điều kiện (có nguyện vọng nghỉ chế độ), tuyển cán có lực XLIX (MẪU) PHIẾU KHẢO SÁT CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÔI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Nhằm thu thập ý kiến đóng góp cho việc nghiên cứu đề xuất Cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học Việt Nam, xin anh, chị vui lòng đóng góp số ý kiến theo câu hỏi sau đây: I THỂ CHẾ Thiết kế máy trường phự hợp có hưởng với hoạt động trường? nhà ảnh đối nhà Theo nhận xét cá nhân anh (chị) tổ chức máy trường anh, chị thiết kế phù hợp chưa? Vì đánh giá Tổ chức trường chưa phù hợp ? Chức năng, nhiệm vụ củc đơn vị trường anh (chị) quy định nào? Các quy định thủ tục hành chinh trường anh (chị) quy định rõ ràng chưa? Có ảnh hưởng lớn tổ chức hoạt động trường đại học Có ảnh hưởng định tổ chức hoạt động trường đại học Không quan trọng tổ chức hoạt động trường đại học Rất phự hợp Phù hợp Chưa phù hợp Cồng kềnh Chồng chéo Chưa rõ ràng Rất rõ ràng Rõ ràng Chưa rõ ràng Đầy đủ Còn thiếu Chưa rõ ràng II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Đề nghị cho ý kiến số thủ tục trường đại học, cao đẳng anh chị: (1) Thủ tục triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (2) Thủ tục đăng ký đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học hướng dẫn rừ ràng chưa? Có thống không? Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn L (3) Thủ tục hồ sơ chuyển trường Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (4) Thủ tục xét dừng học, học học lực yếu Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng (5) Thủ tục xét nghỉ học, học học tiếp nguyện vọng cá nhân Còn thiếu hướng dẫn (6) Thủ tục xét nghỉ học, học học tiếp Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng (7) Thủ tục chuyển chuyên ngành đào tạo Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (8) Thủ tục chuyển khóa học Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (9) Thủ tục chuyển sở đào tạo Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (10) Thủ tục cấp chứng nhận chứng chỉ, văn tốt nghiệp Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (11) Thủ tục cấp lại, điều chỉnh văn bằng, chứng Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (12) Thủ tục đăng ký học vượt chương trình Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn LI Còn thiếu hướng dẫn (13) Thủ tục đăng ký học hai Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (14) Thủ tục mời giảng viên thỉnh giảng Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (15) Thủ tục toán thỉnh giảng Đơn giản Phức tạp, (nhiều giấy tờ) (16) Thủ tục toán vượt giảng Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (17) Thủ tục khảo sát chất lượng đào tạo Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (18) Thủ tục tổ chức thi, chấm thi, quản lý thi Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (19) Thủ tục xét khen thưởng học sinh, sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (20) Thủ tục, hồ sơ xét kỷ luật học sinh, sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (21) Thủ tục, xử lý người học nghiện ma túy Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (22) Thủ tục đánh giá kết rèn luyện học sinh, sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn LII Chưa quy định cụ thể (23) Thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (24) Thủ tục xét cấp học bổng sách Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (25) Thủ tục xét cấp trợ cấp xã hội Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (24) Thủ miễn, giảm học tục, hồ sơ phí hưởng trợ (26) Thủ tục thực Có sựvăn hướng Có dẫn cụ thể, rõ ràng hướng Có Cóhướng văndẫn chưa cụ bảnthể,hướng rõ ràng Còn thiếu Chưa có hướng dẫn văn (27) Thủ tục thực tín dụng sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (28) Thủ tục quản lý sinh viên nội trú Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (29) Thủ tục thực quản lý sinh viên ngoại trú Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (30) Thủ tục Tư vấn Hỗ trợ sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (31) Thủ tục cấp thẻ học sinh, sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (32) Thủ tục thực Bảo hiểm y tế cho sinh viên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (33) Thủ tục giải vụ việc An ninh trật tự Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn LIII dẫn (34) Thủ tục thực kỳ thi nâng ngạch: giảng viên lên giảng viên chính, giảng viên lên giảng viên cao cấp, chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên lên chuyên viên cao cấp (35) Thủ tục thực cử cán công tác nước (36) Thủ tục thực cử cán học cao học, NCS, thực tập sinh nước Còn thiếu hướng dẫn Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (37) Thủ tục thực tiếp nhận CB học CH, NCS, thực tập sinh nước trở trường Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (38) Thủ tục đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (39) Thủ tục thực xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (40) Thủ tục xin phép mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn LIV (41) Thủ tục đăng ký thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (42) Thủ tục đăng ký biên soạn giáo trình Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (43) Thủ tục mua sắm bổ sung tài sản thường xuyên Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (44) Thủ tục xin phép sữa chữa tu công sở Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (45) Thủ tục xin phép lý, điều chuyển trang thiết bị Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn (46) Thủ tục quản lý dự án đầu tư xây dựng trường Có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Có hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng Còn thiếu hướng dẫn III ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3.1 Theo anh chị, thủ tục (nêu trên) Nhà trường có cần phải ban hành văn hướng dẫn thực cụ thể không? 3.2 Thủ tục hành việc thực hiện thủ tục hành trường anh chị đánh nào? Rất cần thiết Cần thiết Rất tốt Tốt LV Bình thường Không cần thiết Chưa tốt 3.3 Đánh giá chung quy định liên quan đến thủ tục hành trường anh (chị) 3.4 Khâu Thủ tục trường anh chị, cho yếu nhất:? Rất cụ thể, rõ ràng Cụ thể, rõ ràng Không cụ thể, rõ ràng Quản lý đào tạo Công tác sinh viên Khảo thí quản lý chất lượng Quản trị thiết bị Hợp tác quốc tế Nghiên cứu khoa học Tổ chức cán 3.5 Khi thực thủ tục hành chính, cán trường anh chị có tự quy định thêm yêu cầu khác với quy định chung không? 3.6 Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo thủ tục hành cho việc quản lý hoạt động trường đại học, cao đẳng hợp lý chưa? Có Tài kế toán Không Rất hợp lý Hợp lý Chưa hợp lý Nếu chưa hợp lý, cụ thể: LVI IV NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 4.1 Để cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học, giải pháp sau giải pháp cho quan trọng (tích vào số giải pháp theo anh chị quan trọng): Các giải pháp Quan trọng Không Quan trọng Phân quyền đổi quản lý trường học, quy định rõ chức nhiệm vụ cấp, từ cấp Bộ tới cấp trường Xây dựng Bộ quy định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ đơn vị trường đại học Nghiên cứu khoa học tổ chức học tập kinh nghiệm ngành, địa phương, trường đại học nước Xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành để giải công việc thuộc trường đại học Đầu tư máy móc, thiết bị để đảm bảo cho việc tin học hóa, công khai hóa thực TTHC hiệu Áp dụng tin học triển khai thực TTHC thông qua mạng phần mền quản lý Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức liên quan đến giải TTHC Tăng cường lãnh đạo Đảng, phối hợp tổ chức trị xã hội trường học Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực thủ tục hành Đưa tiêu chí áp dụng ISO 9001: 2000 kiểm định thủ tục hành vào kiểm định chất lượng trường đại học 4.2 Anh chi có đề xuất bãi bỏ thủ tục hành không? 4.3 Để cải cách thủ tục hành hoạt động trường đại học Anh chị có đề xuất thêm? Nếu có thể, xin anh (chị) điền giúp thông tin cá nhân: Họ tên: .; Chức vụ: Đơn vị: .; Ký ghi rõ họ tên: Xin trân trọng cảm ơn đống góp ý kiến anh (chị) Những thông tin chắn dụng để nghiên cứu vấn đề cải cách thủ tục hành trường đại học cao đẳng LVII PHẦN MỀN QUẢN LÝ HỌC SINH , SINH VIÊN BST EMIS STUDENT GIÚP GIẢI QUYẾT NHANH CÁC THỦ TỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG “Cuộc cách mạng nhà trường” cụm từ nói đến việc nhà trường mạnh dạn áp dụng phương pháp quản lý đào tạo đại làm thay đổi có tính đột phá trường học Ngày 06 tháng năm 2007, Bộ Giáo dục đào tạo có công văn số 1792/BGDDT­VP “V/v ứng dụng CNTT quản lý, điều hành”, thực yêu cầu cải cách hành Nhà nước ngành Giáo dục Đào tạo, có nội dung Quản lý Phân loại văn theo ba nhóm: ­ Nhóm 1: Chỉ sử dụng dạng điện tử để giao dịch; thông báo, mời họp ; sau Bộ Giáo dục đào tạo không gửi văn loại qua đường bưu điện mà sử dụng văn điện tử để thông tin ­ Nhóm 2: Dùng dạng điện tử văn giấy; gồm văn pháp quy, văn hướng dẫn, công văn đạo, điều hành ; ban hành Bộ Giáo dục Đào tạo gửi văn điện tử trước để đơn vị biết chủ động công việc; văn có dấu gửi qua bưu điện thông lệ ­ Nhóm 3: Chỉ giao dịch giấy văn mật văn chưa phép công bố Địa giao dịch Bộ Giáo dục Đào tạo là: vp@most.gov.vn ­ Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Giám đốc trường đại học, cao đẳng thiết lập địa Email đơn vị, phân công cán quản lý kiểm tra Email thường xuyên (ít lần/ngày); cung cấp địa Email đơn vị, họ tên địa cán quản lý địa Email cho Văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo (qua địa chỉ: vp@most.gov.vn) trước ngày 15/3/2007 Những văn bản, ý kiến gửi từ địa Email đơn vị ý kiến thức đơn vị, lãnh đạo đơn vị phải phê duyệt tất Email trước gửi đi, chịu trách nhiệm nội dung Email phải nêu rõ họ tên, chức danh người duyệt nội dung Để khuyến khích trường tạo “Cuộc cách mạng nhà trường”, Bộ quan hữu quan có văn hướng dẫn phân tích mặt mạnh đạt sử dụng chương trình Ví dụ: Phần mền quản lý HSSV quản lý đào tạo (BST­EMIS Student) phần mềm thiết kế theo tiêu chuẩn đại, phần mềm có chức sau: ­ Quản lý hồ sơ HSSV: quản lý toàn hệ thống thông tin liên quan đến hệ thông hồ sơ HSSV từ trình nhập học trường Quản lý trình rèn luyện, đạo đức, mức độ chuyên cần, trình tham gia công tác xã hội, đoàn thể ­ Quản lý chất lượng đào tạo: quản lý đánh giá chất lượng đào tạo toàn trường Chức thực việc lập kế hoạch đào tạo, phân môn học, tổ chức thi, quản lý điểm, đánh giá kết học tập, tổng kết học tập, xét duyệt lên lớp, xét LVIII học bổng, xét tư cách dự thi tốt nghiệp, nhận luận văn, đồ án, đánh giá chất lượng đào tạo giáo viên ­ Quản lý giảng giáo viên: Quản lý kế hoạch giảng dạy, quản lý lịch báo giảng Quản lý việc dạy bù, dạy thay Thống kê kế hoạch thực giảng ­ Quản lý tài HSSV: Lập kế hoạch thu, viết phiếu thu in phiếu thu, xét miễn giảm học phí, thống kê công nợ, thống kê khoản thu ­ Quản lý ký túc xá: Quản lý toàn quỹ phòng KTX, đăng ký nhập KTX, tìm kiểm thông tin liên quan đến HSSV KTX, theo dõi thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê tình trạng sử dụng phòng, tình trạng vào, KTX, báo cáo đăng ký tạm trú ­ Quản lý văn chứng chỉ: Quản lý định cấp bằng, thông tin chi tiết bằng, thống kê số lượng cấp phát, in loại bằng, chứng ­ Quản lý báo cáo, cung cấp công cụ tạo báo cáo cho người dùng Phòng Công tác sinh viên nhận báo cáo sau: Danh sách HSSV nữ; Danh sách HSSV xoá tên; Bảng thống kê số lượng HSSV theo lớp; Danh sách HSSV; Danh sách HSSV theo học; Danh sách HSSV nhập học; Danh sách HSSV có mặt; Danh sách HSSV; Bảng điểm đầu vào khoá; Bảng thống kê số HSSV toàn trường theo khoá học; Bảng thống kê số HSSV toàn trường theo hệ đào tạo; Danh sách giáo viên; Bảng tổng hợp sĩ số HSSV theo ngành; Kiểm tra danh sách HSSV mã số; Danh sách HSSV xoá tên (kỷ luật); Danh sách HSSV kỷ luật; Danh sách HSSV cho học; Danh sách HSSV buộc học LIX Phần mền quản lý đào tạo BST EMIS STUDENT ­ Quy chế 25 ­ Quy chế 29 ­ Quy chế 128 ­ Tên, tuổi… ­ Giới tính, vùng địa lý ­ Ngành hoc, hệ… ­ Môn học, điểm… ­ Giáo viên… ­ Số tiết học… Các công thức tính Hồ sơ lý lịch HSSV Kết trình học tập, rèn luyện ­ Học phí, học bổng, ­ Công nợ… ­ Bảo hiểm… ­ Khoản khác… Tài công nợ HSSV ­ Phòng, dãy… ­ Giường… Ký túc xá ­ Môn, tiết… ­ Phòng, Giáo viên… Giờ dạy giáo viên ­ Năm, môn, đơn vị, học trình, hệ số… ­ Phòng, Giáo viên… Kế hoạch đào tạo ­ Sinh viên, phòng, môn thi, số phách… Tổ chức thi BST Emis STUDENT Báo cáo đào tạo ­ Học bổng, xét tốt nghiệp, xét lên lớp, xét ngừng học… Thông kê HSSV: Trung bình, phần trăm… Báo cáo theo Tổ hợp nhiều thông số: ­ Tuổi, Giới tính, vùng, địa lý… ­ Ngành học, hệ… Thông kê chất lượng đào tạo: loại tốt, khá, TB, phần trăm… Báo cáo theo Tổ hợp nhiều thông số: ­ Môn học, điểm… ­ Số tiết hoc, giáo viên… Báo cáo tài với HSSV: Giá trị, TB… Báo cáo theo Tổ hợp nhiều thông số: ­ Học phí, học bổng ­ Công nợ, bảo hiểm… Báo cáo thông kê tình trạng KTX Sè phßng trèng, g­êng trèng, tû lÖ sö dông… Thông kê giảng giáo viên Thống kê giảng, so sánh kế hoạch giảng với thực giảng… Báo cáo kế hoạch đào tạo Chương trình đào tạo, phân môn học, kế hoạch…, Giáo viên… Báo cáo tình trạng tổ Ichức thi Danh sách thí sinh, xếp phòng thi, số phách… Báo cáo tổng hợp theo yếu tố có QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Đề án quy hoạch Chủ đề án Văn phòng Bộ GD & ĐT Vụ TCCB, Bộ GD&ĐT: ­lấy ý kiến Vụ, ­ Trả lời quy hoạch (10 ngày); báo cáo Bộ trửỏng Báo cáo Bộ trưởng dịnh Lấy ý kiến vụ KH­ TC, Vụ ĐH&SĐH Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ Đề án nằm quy hoạch Vụ TCCB: Lấy ý kiến Vụ ĐH&SĐH, Vụ KHTC 2.Tổng hợp: ­ Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa ­ Hồ sơ đạt yêu cầu:Báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí thời gian trình bày đề án tiền khả thi (chậm 10 ngày) Lãnh đạo Bộ, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Vụ ĐH&SĐ nghe trình bày đề án (tối đa vòng 30 ngày sau nhận đề án) Vụ TCCB nhận laị Hồ sơ: ­ Lấy ý kiến Vụ KHTC, Vụ ĐH&SĐH, tổng hơp ­Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa ­ Hồ sơ đạt yêu cầu: Chuẩn bị tờ trình, trình Lãnh đạo Bộ (chậm 15 ngày) Bước Trình Bộ trưởng (7 ngày) Thủ tướng CP xem xét chủ trương thành lập Trường (20 ngày) Vụ TCCB: Nhận Hồ sơ đề án khả thi, xử lý hồ sơ: - Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.(10 ngày) - Hồ sơ đạt yêu cầu: Trình Bộ trưởng báo cáo kế hoạch thẩm định (10 ngày) Vụ TCCB: Tổ chức hội đồng thẩm định gồm Bộ GD&ĐT, Bộ KH­ ĐT,Bộ Nội vụ, B ộ Tài (tối đa vòng 30 ngày sau nhận hồ Vụ TCCB: ­Nhận Hồ sơ đề án khả thi chỉnh sửa ­ Lấy ý kiến bộ, Vụ, tổng hợp: ­Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa ­ Hồ sơ đạt yêu cầu: lấy ý kiến Vụ; Chuẩn bị tờ trình (15 ngày) sơ) Bước II Trình Bộ trưởng (7 ngày) Thủ tướng CP xem xét, định thành lập trường (15 ngày) SỐ LIỆU GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỌNG ĐIỂM VÀ ĐẠI HỌC MỞ TÍNH ĐẾN 10/2009 VÀ SỰ BẤT HỢP LÝ TỪ VĂN BẢN QUẢN LÝ HIỆN HÀNH TT Trường 10 11 12 13 14 ĐH QG Hà Nội ĐH QG TP HCM ĐH Huế ĐH Thái Nguyên ĐH Đà Nặng ĐH Cần thơ ĐH Bách khoa HN ĐH Kinh tế QD HN ĐH Nông nghiệp HN ĐH Y Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH KT TP HCM ĐH Y Dược TP HCM ĐH Sư phạm TP HCM Viện ĐH Mở Hà Nội Viện ĐH Mở TP HCM Tổng: 15 16 Giảng viên GV TS, GS, hữu PGS Sinh viên đại học TS, GV GS, hữu PGS 1.518 2.131 1.525 1.519 1.045 927 1.270 631 580 513 705 489 836 664 711 681 318 175 130 151 662 309 218 322 383 173 227 136 47% 32% 21% 11,5% 12,4% 16,3% 52% 49% 37,6% 62,8% 54,3% 35,8% 27,2% 20,5% 43.062 74.368 41.407 52.052 45.777 32.433 42.411 39.861 19.538 3.118 16.970 44.323 6.836 19.476 24.249 29.512 18.300 29.000 17.198 10.963 20.389 24.903 8.867 240 9.166 23.460 1.625 12.461 56,3% 39,7% 44,2% 55,7% 37,6% 33,8% 48,1% 62,5% 45,4% 8,0% 54,0% 52,9% 23,8% 64,0% 32,0 38,0 28,0 35,0 45,0 37,0 36,0 69,0 36,0 7,5 27,0 96,0 10,0 31,0 107 191 43 4,7% 22,5% 16.363 19.049 7.490 4.778 45,8% 25,1% 153,0 101,0 14.651 4.644 31,7% 516.944 242.601 46,9% 35,0 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Giáo dục mở từ xa (2009) NXB Thế Giới, Hà Nội, tr 24 Trong Hội nghị Tổng kết năm học (2008­2009) khối trường ĐH/CĐ tháng 8/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dẫn số ấn tượng: Sau thập niên số SV nước ta tăng lên khoảng 13 lần, số giáo viên tăng lên khoảng lần Theo thống kê năm học (2008­2009), tổng số SV ĐH/CĐ 1.719.499, tổng số GV 61.190, tỷ số SV/ GV khoảng 28,1; tỷ số Tiến sĩ/GV 14,3% bậc ĐH 1,67% CĐ Như tỷ số Tiến sĩ/ GV nhỏ, đạt tiêu quy định cho năm 2010 tương ứng 25% 5% “Quy hoạch mạng lưới trường ĐH CĐ” số 121/2007/QĐ­TTg ngày 27/7/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Lâm Quang Thiệp (2009), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Giáo dục mở từ xa, NXB Thế Giới, Hà Nội, tr 19 Tuy nhiên Thông tư số 57/2011/TT­BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xác định tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp khối ngành kinh tế 25 sinh viên/ Giảng viên thấy đến trường đại học lớn tỷ lệ giảng viên/ sinh viên chưa đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập